Обновлено: Воскресение, 23 Июнь 2024
Счетная палата Республики Молдова
RO RU EN

Постановление №31 от 17 июля 2020 года по Отчету аудита соответствия выдачи разрешительных документов в строительстве

Nr. 31 din 17.07.2020
Главная | АУДИТОРСКИЕ ОТЧЕТЫ
Миссия внешнего публичного аудита была проведена в соответствии с Программами аудиторской деятельности Счетной палаты на 2019 и 2020 годы1 и Международными стандартами Высших органов аудита2, с целью предоставления разумной уверенности в соответствии выдачи разрешительных документов в строительстве органами местного публичного управления муниципиев Кишинэу, Бэлць и Единец, а также другим участниками данного процесса. Рассмотрев Отчет аудита, Счетная палата

УСТАНОВИЛА:

Несоблюдение аудируемыми субъектами законодательных положений при выдаче разрешительных документов в строительстве является результатом ненадлежащего управления на всех этапах разработки и выдачи разрешительных документов, неэффективного мониторинга исполнения их положений центральными отраслевыми органами, отсутствия или несоответствия градостроительной документации новым экономическим, социальным и техническим требованиям, а также несогласованности нормативной базы в данной области, что отрицательно влияет на интересы местного публичного управления, совладельцев зданий/земельных участков, а также граждан-бенефициаров построенных объектов.  

1 Постановление Счетной палаты №100 от 21.12.2018 „Об утверждении Программы аудиторской деятельности Счетной палаты на 2019 год”, Постановление Счетной палаты №77 от 27.12.2019 „Об утверждении Программы аудиторской деятельности Счетной палаты на 2020 год”.
2 ISSAI 100, ISSAI 400 и ISSAI 4000, утвержденные к применению Постановлением Счетной палаты №2 от 24.01.2020 „О Системе профессиональных деклараций INTOSAI”.
Recomandarea: 2.3. pentru informare și implementarea recomandărilor din Raportul de audit, precum și se reiterează recomandarea nr.2.3. din Hotărârea Curții de Conturi nr.78 din 23.11.2018 cu privire la Raportul auditului situațiilor financiare ale s.Budeşti încheiate la 31.12.2017, privind elaborarea şi aprobarea, în comun cu Serviciul Fiscal de Stat, a metodei de determinare de către angajații autorităților publice locale şi ai Serviciului Fiscal de Stat a gradului de finalizare a construcției pentru impozitare, precum şi evaluarea în scopuri fiscale a acestor bunuri imobiliare

Autoritatea:Ministerul Economiei și Infrastructurii

Termen implementare: 07.02.2021
Răspunsul autorității:
Scris.MEI nr.10/2-5713 din 17.09.2020: Se reiterează poziția expusă în scrisoarea nr.11/1-3977 din 25.06.2019, care conține informații vizând actele normative care reglementează procedura de stabilire a gradului de executare a construcțiilor, precum și acțiunile întreprinse în privința soluționării problemei bunurilor imobile neînregistrate în Registrul bunurilor imobile și nesupuse impozitării.
Scris.SFS nr.26-07/2-15-75989 din 18.12.2020: Prin scrisoarea nr.26-08/3-09/56514 din 27.10.2020, SFS a înaintat MEI propuneri privind modul de determinare de către angajații autorităților publice locale a gradului de finalizare a construcțiilor pentru impozitare, precum și evaluarea în scopuri fiscale a acestor bunuri imobiliare (anexa nr.1). RO_7551_612-20_MEI.pdf RO_7763_817A-20_SFS.pdf

Recomandarea: 2.2. pentru informare și implementarea recomandărilor din Raportul de audit;

Autoritatea:Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică

Termen implementare: 07.02.2021
Răspunsul autorității:
Scris.AST nr.2-304/20 din 02.09.2020: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuate de către Curtea de Conturi. RO_7553_600-20_AST.pdf

Recomandarea: 2.1. pentru informare, examinarea în ședințele consiliilor municipale a rezultatelor auditului, cu audierea șefilor subdiviziunilor menționate în Raportul de audit referitor la faptele descrise în acesta, remedierea deficiențelor constatate și implementarea recomandărilor de audit înaintate

Autoritatea:Primăria mun.Chișinău

Termen implementare: 07.02.2021
Răspunsul autorității:
Scris.Primăria_mun_Chișinău nr.02-102/4746 din 05.11.2020: A fost elaborat planul de acțiuni corespunzător care a fost examinat în cadrul Comisiei de ramură a Consiliului municipal Chișinău și urmează a fi înaintat spre aprobare la una din ședințele ordinare ale Consiliului municipal Chișinău.
Scris.Primăria_Chișinău nr.02-109/4746/20 din 05.02.2021: Rezultatele auditului și faptele descrise în Raport au fost examinate în cadrul ședinței CMC la data de 27.11.2020. In procesul de examinare a apărut o dualitate de păreri cu privire la planurile urbanistice care se întocmesc pentru o parte din teritoriul localității (alte zone decât cele codificate „D" și „Re" în RLU), proiectul de decizie fiind remis spre reexaminare.
In scopul evitării neclarităților si dualităților de păreri, precum și întru aplicarea corecta și uniforma a legislației s-a intervenit cu o interpelare în adresa Președintelui Parlamentului RM.
RO_7941_126-21_Chisinau.pdf

Recomandarea: 2.1. pentru informare, examinarea în ședințele consiliilor municipale a rezultatelor auditului, cu audierea șefilor subdiviziunilor menționate în Raportul de audit referitor la faptele descrise în acesta, remedierea deficiențelor constatate și implementarea recomandărilor de audit înaintate

Autoritatea:Primăria municipiului Edineț

Termen implementare: 07.02.2021

Recomandarea: 2.1. pentru informare, examinarea în ședințele consiliilor municipale a rezultatelor auditului, cu audierea șefilor subdiviziunilor menționate în Raportul de audit referitor la faptele descrise în acesta, remedierea deficiențelor constatate și implementarea recomandărilor de audit înaintate

Autoritatea:PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BĂLŢI

Termen implementare: 07.02.2021
Răspunsul autorității:
Scris.Primăria_Bălți nr.P-03-11/4080 din 21.10.2020: Prin decizia Consiliului Municipal Bălți nr.11/55 din 29.09.2020 s-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuate de către Curtea de Conturi.
S-a aprobat planul de acțiuni privind implementarea recomandărilor (se anexează).

Recomandarea: 2.4. pentru informare și implementarea recomandărilor din Raportul de audit

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 07.02.2021
Răspunsul autorității:
Scris.SFS nr.26-07/2-15-75989 din 18.12.2020: S-a luat act de recomandări.
Scris.SFS nr.26-07/2-13/7362 din 29.01.2021: Prin scrisoarea nr.26-08/3-09/56514 din 27 octombrie 2020, SFS a înaintat Ministerul Economiei și Infrastructurii propuneri privind modul de determinare de către angajații autorităților publice locale a gradului de finalizare a construcțiilor pentru impozitare, precum și evaluarea în scopuri fiscale a acestor bunuri imobiliare. RO_7763_817A-20_SFS.pdf RO_7802_92-21_SFS.pdf

Recomandarea: 1. să asigure eliberarea documentelor permisive numai cu respectarea POT stabilite în regulamente, în vederea amenajării conforme a imobilului edificat, a parcărilor aferente și a utilităților publice;

Autoritatea:PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BĂLŢI

Termen implementare: 07.02.2021
Răspunsul autorității:
Scris.Primăria_Bălți nr.03-11/97 din 29.01.2021: La data de 27.01.2021 s-a desfășurat ședința de lucru in cadrul subdiviziunii privind rezultatele implementării recomandărilor expuse in Raportul auditului conformității eliberării documentelor permisive in construcții și analizarea finala a deficientelor depistate. S-a constatat ca lipsa Codului urbanismului și construcțiilor aprobat creează imperfecțiuni in cadrul legal existent, legislația in domeniul vizat fiind nearmonizata, neintegrata și lacunara in unele cazuri. S-a constatat ca funcțiile manageriale de control a activității subdiviziunii necesita a fi aplicate la fiecare etapa de documentare a obiectelor in construcții. S-a constatat necesitatea de eficientizare a cooperării subdiviziunii cu Agenția pentru Supraveghere Tehnica și organele centrale de specialitate. S-a constatat necesitatea atragerii resurselor suplimentare umane, tehnice și informaționale.
In perioada 26-30 octombrie 2020 reprezentantul Direcției arhitectura si urbanism a participat in cursul de dezvoltare profesionala ’’Managementul organizațional” a Departamentului dezvoltare profesionala din cadrul Academiei de Administrare Publica (40 de ore academice) in scopul de consolidare a abilităților de planificare, organizare si control a activităților instituțiilor publice. Ca urmare, săptămânal se verifica planul de activități a fiecărui funcționar public din subdiviziune cu controlul îndeplinirii sarcinilor și corectarea obiectivelor săptămânale. În scopul inițierii concursurilor pentru ocuparea funcțiilor publice vacante cu atribuțiile de elaborare a actelor permisive in construcții au fost elaborate cerințele și subiectele pentru concurs. Se planifica achiziționarea mijloacelor tehnice pentru echiparea locurilor de munca.
In perioada de raportare din data de 14.10.2020 până la finele anului 2020 in total au fost emise 115 de certificate de urbanism pentru proiectare.
28 se refera la proiectarea locuințelor individual sau a construcțiilor accesorii locuințelor private.
54 se refera la proiectarea rețelelor inginerești din sursele private.
19 se refera la proiectarea obiectelor comerciale, prestări servicii, inclusiv replanificări, cu finanțarea din sursele private.
8 se refera la proiectarea replanificării încăperilor din blocurile locative.
6 se refera la proiectarea obiectelor de proprietate publica, inclusiv a rețelelor inginerești.
Certificatele de urbanism au fost elaborate in baza Planului Urbanistic General si
Regulamentului Local de Urbanism aprobat prin Decizia Consiliului mun. Bălți nr.8/1 din 27.10.2005, controlate și semnate de arhitectul- șef al municipiului.
In perioada de raportare pînă la finele anului 2020 au fost emise 99 de autorizații de construire.
11 se refera la construirea locuințelor individuale sau a construcțiilor accesorii locuințelor private.
63 se refera la construirea rețelelor inginerești cu finanțarea din sursele private.
15 se refera la obiectele comerciale, prestări servicii, inclusiv renovări si replanificări, cu finanțarea din sursele private.
6 se refera la replanificări și renovări in blocurile locative, cu finanțarea din sursele private.
3 se refera la construirea obiectelor cu finanțarea din sursele publice.
Autorizațiile de construire au fost emise in condițiile Legii RM nr. 163/2010 in baza documentațiilor de proiect avizate de arhitect- șef si verificate de verificatorii de proiecte atestați de Ministerul Economiei și Infrastructurii al RM.
In perioada de raportare pînă la finele anului 2020 din totalul de 115 de certificate de urbanism pentru proiectare in conținutul a 33 de certificate s-a indicat POT stabilit direct prin Regulamentul Local de Urbanism. Cu referire la 78 de cazuri se specifica ca indicarea POT nu prezinta cazul din motiv ca POT ca parametru tehnico-economic se refera doar la obiectele edificarea cărora presupune lucrări la sol. In acest sens, proiectarea rețelelor inginerești, reparațiilor capitale, replanificărilor interioare fără extinderea suprafețelor obiectelor existente nu include procedura de control a POT. 4 cazuri se afla la control privind neindicarea POT in conținutul certificatului. S-a accentuat funcționarilor ca in aceste cazuri când POT nu este stabilit direct in Regulamentul Local de Urbanism este necesara argumentarea POT prin aplicarea documentelor normative in construcții (NCM). Cazurile vor fi remediate la etapa avizării documentațiilor de proiect.
In perioada de raportare au fost avizate seturi de documentației de proiect cu controlul tabelului indicilor tehnico-economici, inclusiv POT. S-a accentuat funcționarilor in cursul instruirilor realizate asupra necesității reverificării parametrului POT la etapa de examinare a cererilor pentru obținerea autorizațiilor de construire.
Necesitatea organizării unui loc de parcaj pentru automobilul personal din contul terenului privat este direct prevăzută in Regulamentul Local de Urbanism. La etapa de avizare a documentațiilor de proiect se efectuează verificarea aplicării de către proiectanți a acestei prevederi. 2 certificate de urbanism s-au referit la proiectarea parcărilor noi. 5 cazuri se afla la control privind neindicarea amenajării locurilor de parcaj in conținutul certificatului de urbanism. Cazurile vor fi remediate la etapa avizării documentațiilor de proiect.
In perioada de raportare au fost avizate seturi de documentației de proiect a obiectelor noi sau reconstruite cu controlul numărului de locuri de parcaj in condițiile anexei nr. 7 "Normele de calcul pentru parcări auto” din NCM B.01.05:2019 ’’Urbanism. Sistematizarea și amenajarea localităților urbane și rurale” și Regulamentului Local de Urbanism.
In perioada de raportare din totalul de 22 de certificate de urbanism pentru proiectare/renovare a obiectelor comerciale, prestări servicii, inclusiv a 3 obiecte publice, in conținutul a 19 certificate s-a indicat necesitatea asigurării accesibilității clădirilor. 3 cazuri se afla la control privind descrierea incomplete a accesibilității și utilităților publice necesare funcționarii obiectului. Cazurile vor fi remediate la etapa avizării documentațiilor de proiect.
In perioada de raportare au fost avizate seturi de documentație de proiect cu verificarea asigurării obiectelor cu utilități publice, accesibilitatea, proiectarea elementelor de amenajare, inclusiv soluțiile de organizare a șantierului. Într-un caz (nr. 02-11/240 din 16.12.2020) a fost sesizata Direcția Supraveghere Tehnica Nord privind
nerespectarea documentației de proiect in domeniul accesibilității construcției autorizate
anterior. Materialul se afla la control.
In perioada de raportare au fost avizate seturi de documentație de proiect însoțite de fișe coloristice - soluții cromatice pentru toate obiecte ce țin de aspectul exterior.
Pentru monitorizarea soluțiilor cromatice din 99 de autorizații emise in perioada de raportare (14.10.2020-31.12.2020) au fost selectate 6 obiecte de menire comerciala/sociala, inclusiv 1 finanțat din sursele publice. Se planifica monitorizarea obiectelor privind conformitatea soluțiilor cromatice documentației de proiect după inițierea lucrărilor de construcție. Din 12 obiecte selectate in perioada precedentă careva schimbări nu au parvenit din cauza sistării lucrărilor in perioada rece a anului. Monitorizarea acestora se afla la control.
Intr-un caz (nr. 03-12/29 din 13.01.2021) a fost sesizata Direcția Supraveghere Tehnica Nord privind nerespectarea documentației de proiect in domeniul aspectului exterior al construcției autorizate anterior. Materialul se afla la control.

RO_7940_86-21_Balti.pdf

Recomandarea: 1. să asigure eliberarea documentelor permisive numai cu respectarea POT stabilite în regulamente, în vederea amenajării conforme a imobilului edificat, a parcărilor aferente și a utilităților publice;

Autoritatea:Primăria municipiului Edineț

Termen implementare: 07.02.2021

Recomandarea: 1. să asigure eliberarea documentelor permisive numai cu respectarea POT stabilite în regulamente, în vederea amenajării conforme a imobilului edificat, a parcărilor aferente și a utilităților publice;

Autoritatea:Primăria mun.Chișinău

Termen implementare: 07.02.2021
Răspunsul autorității:
Scris.Primăria_Chișinău nr.02-109/4746/20 din 05.02.2021: Actele permisive se perfectează în stricta conformitate cu codurile de reglementare urbanistica și cu respectarea indicilor de reglementare urbanistica (POT CUT).
Actele permisive perfectate sunt supuse verificării in vederea corespunderii codurilor de reglementare urbanistica și indicilor de reglementare urbanistica, la toate etapele de avizare/semnare de către autor, șef secție, șef direcție, șef adjunct al DGAURF, arhitect-șef, , viceprimarul de ramura și secretar al CMC.
RO_7941_126-21_Chisinau.pdf

Recomandarea: 2. să actualizeze şi să adapteze documentația urbanistică la noile condiții economice, sociale şi tehnice;

Autoritatea:Primăria mun.Chișinău

Termen implementare: 07.02.2021
Răspunsul autorității:
Scris.Primăria_Chișinău nr.02-109/4746/20 din 05.02.2021: Prin decizia nr, 4/1 din 05.03.2020 Consiliul municipal Chișinău a inițiat procesul de elaborare a documentației de urbanism pentru teritoriul municipiului Chișinău in colaborare cu I.M.P. ,,Chișinău proiect", Asociația „Centrul de Cercetare pentru Dezvoltare Durabila" din Romania și Фонд „РК-инвестиции" si Центр Обучения „Academy of Real Estate" din Rusia.
In scopul stabilirii sarcinilor și etapelor de elaborare a documentației a fost adoptata Decizia CMC nr. 12/14 din 28.07.2020 potrivit căreia s-a aprobat Planul de acțiuni pentru elaborarea PAT și - PUG al orașului Chișinău si tema-program pentru elaborarea Planului de amenajare a teritoriului
municipiului Chișinău, care cuprinde si compartimentul „Strategia de dezvoltare a orașului si municipiului Chișinău". Deja este in finalizare procesul de selectare a datelor necesare pentru elaborarea documentației de urbanism.
PAT a teritoriului municipiului Chișinău, etapa I „Studii de fundamental" si „Strategia de dezvoltare teritoriala a orașului si mun. Chișinău" se află în proces de elaborare de către Fondul „РК-инвестиции" si Центр Обучения „Academy of Real Estate" 51 Master s Plan (Rusia).
Totodată, este de menționat ca in luna noiembrie 2020 a fost inițiate procedura de achiziționare a serviciilor de proiectare privind întocmirea caietului de sarcini pentru elaborarea PUG al orașului Chișinău, la care nu au fost depuse cereri de participare. În legătură cu aceasta, procedura in cauza urmează a fi inițiate repetat ținându-se cont de prevederile deciziei CMC nr. 23/1 din 23.12.2020 „Cu privire la elaborarea documentației urbanistice pentru modificarea PUG al orașului Chișinău" prin care s- a acceptat inițierea elaborării documentației urbanistice pentru modificarea PUG al orașului Chișinău din contul mijloacelor bugetare ale mun. Chișinău.
RO_7941_126-21_Chisinau.pdf

Recomandarea: 2. să actualizeze şi să adapteze documentația urbanistică la noile condiții economice, sociale şi tehnice;

Autoritatea:PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BĂLŢI

Termen implementare: 07.02.2021
Răspunsul autorității:
Scris.Primăria_Bălți nr.03-11/97 din 29.01.2021: S-a completat setul de documentație urbanistica ’’Actualizarea Planului Urbanistic General al mun. Bălți” in format electronic (4 volume cuprinzând Memoriu de sinteza, Memoriu general, Regulament Local de Urbanism, Protecție Mediului, §i 21 de piese desenate cartografice).
S-a aprobat decizia Consiliului mun. Bălți nr.16/10 din 21.12.2020 privind desfășurarea consultărilor publice in perioada 04.01.2021- 12.02.2021 (se anexează 4 file). S-a aprobat Dispoziția primarului mun. Bălți nr.273 din 29.12.2020 (se anexează 10 file) cu stabilirea listei parților interesate și modului de desfășurare a procedurilor de consultare publica in condițiile Hotărârii Guvernului nr.967/2016. S-a efectuat informarea
direcționată a reprezentanților organelor administrației publice centrale și locale, societăților profesionale și civile prin adresarea nr. 03-12/4244 din 30.12.2020. Toate materialele conexe sunt publicate pe pagina web oficiala a administrației publice locale www.balti.md in rubrica CONSULTARI PUBLICE/PROIECTE DE DECIZII.
Materialul privind desfășurarea consultării publice asupra PUG este publicat in presa locala. Pina in data de 28.01.2021 au fost înregistrate 3 adresări din partea entităților private cu referire la procedura de consultare a proiectului PUG si audiate 2 vizitatori care au luat cunoștință cu proiectul PUG.
Se planifica obținerea avizelor prevăzute de Legea RM nr.835/1996 ’’Privind principiile urbanismului și amenajării teritoriului”. S-a efectuat informarea direcționată preliminara a organelor-emitente de avize cu solicitarea recomandărilor.
S-a efectuat informarea preliminara a Agenției de Mediu cu solicitarea recomandărilor. Se planifica obținerea avizului. S-a efectuat informarea direcționată a asociației obștești EcoContact cu solicitarea recomandărilor asupra proiectului PUG.
Se planifica obținerea avizelor ministerelor prevăzute de Legea RM nr.835/1996 ’’Privind principiile urbanismului și amenajării teritoriului”. Se planifica ca urmare a finalizării procedurilor menționate mai sus înaintarea spre aprobare a proiectului de decizie a Consiliului mun. Bălți ”Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic General al mun. Bălți”.

RO_7940_86-21_Balti.pdf

Recomandarea: 2. să actualizeze şi să adapteze documentația urbanistică la noile condiții economice, sociale şi tehnice;

Autoritatea:Primăria municipiului Edineț

Termen implementare: 07.02.2021

Recomandarea: 3. să asigure evidența documentelor permisive cu respectarea cadrului legal-normativ

Autoritatea:Primăria mun.Chișinău

Termen implementare: 07.02.2021
Răspunsul autorității:
Scris.Primăria_Chișinău nr.02-109/4746/20 din 05.02.2021: Registrele actelor permisive sunt ținute pe suport de hârtie și in format electronic, fiind publicate pe pagina web oficiala a PMC, rubrica „certificate și autorizații". După lansarea sistemului automatizat de gestionare si eliberare a actelor permisive Registrul electronic al actelor permisive se va organiza prin intermediul platformei de interoperabilitate (MConect), care va asigura schimbul automatizat de date cu SIA GEAP.
Pentru fiecare act permisiv în parte se asigura întocmirea dosarelor respective în conformitate cu prevederile art. 82 din Codul administrativ, fiind emis in acest sens si ordinul șefului DGAURF nr. 33 din 02.11.2020.
RO_7941_126-21_Chisinau.pdf

Recomandarea: 3. să asigure evidența documentelor permisive cu respectarea cadrului legal-normativ

Autoritatea:Primăria municipiului Edineț

Termen implementare: 07.02.2021

Recomandarea: 4. să asigure eliberarea documentelor permisive în construcție doar cu respectarea strictă a codurilor de reglementare urbanistică, stabilite prin RLUMC, la utilizarea terenurilor pentru construcții din municipiu

Autoritatea:Primăria mun.Chișinău

Termen implementare: 07.02.2021
Răspunsul autorității:
Scris.Primăria_Chișinău nr.02-109/4746/20 din 05.02.2021: Actele permisive se perfectează in stricta conformitate cu prevederile codurilor de reglementare urbanistica, prevăzute în Regulamentul local de urbanism.
Actele permisive sunt supuse verificării la toate etapele de avizare/semnare de către autor, șef secție, șef direcție, șef adjunct al DGAURF, arhitect-șef, viceprimarul de ramura si secretar al CMC, întru respectarea codurilor de reglementare urbanistica, destinației, funcțiunilor urbane regimului terenurilor pentru care au fost atribuite.
RO_7941_126-21_Chisinau.pdf

Recomandarea: 5. să asigure corespunderea persoanei care ocupă funcția de arhitect-șef al municipiului cerințelor și studiilor necesare, precum și executarea conformă a atribuțiilor de serviciu ale acestuia, în vederea neadmiterii cheltuielilor ineficiente și neregulamentare

Autoritatea:Primăria municipiului Edineț

Termen implementare: 07.02.2021

Recomandarea: 6. să revizuiască și să modifice cadrul legal în vederea informării și participării AAPL la terminarea lucrărilor și darea în exploatare a imobilelor de pe teritoriul administrativ al acestora, cu eliberarea unui aviz de către AAPL privind corespunderea construcției/bunului imobil documentelor permisive emise

Autoritatea:Ministerul Economiei și Infrastructurii

Termen implementare: 07.02.2021
Răspunsul autorității:
Scris.MEI nr.10/2-5713 din 17.09.2020: Conform alin.(2) ȘI ALIN.(4) al art.423/10 al Codului Contravențional, sânt în drept să constate contravenții și să încheie procese-verbale primarul, viceprimarul, arhitectul-șef, șefii și șefii adjuncți ai subdiviziunilor specializate din cadrul acestora desemnați de către primar. În cazul constatării contravențiilor prevăzute la art. 104/1, 178 și 179, agentul constatator este în drept să dispună sistarea executării lucrărilor de construcție și să solicite instanței de judecată aplicarea măsurii de siguranță prevăzute la art.439/6.
Ulterior emiterii autorizației de construire, conform prevederilor art.29, alin.(1), lit.t) al legii nr.436/2006 privind administrația publică locală, primarul este în drept să constate încălcările legislației în vigoare comise de persoane fizice și juridice în teritoriul administrat, ia măsuri pentru înlăturarea sau curmarea acestora și, după caz, sesizarea organelor de drept, acestea fiind obligate să reacționeze cu promptitudine, în condițiile legii, la solicitările primarului.
Constatările contravenționale se efectuează prin controale planificate de către agenții constatatori, privind respectarea legislației în domeniul construcțiilor.
Ca urmare, se consideră nejudicioasă propunerea de emitere de către administrația publică locală a unor avize suplimentare de confirmare a legalității executării lucrărilor de construcție la etapa finală, cum este recepția construcției, aceasta fiind o procedură suplimentară nejustificată, care va reprezenta barieră administrativă pe lanțul de obținere a actelor permisive în construcții.
De menționat că RM, în clasamentul internațional ,,Doing business", ediția 2020 este plasată pe locul 156 din 190 de țări, la categoria ,,acte permisive în construcții" (21 proceduri; media de timp - 278 zile). O eventuală intervenție, ar înrăutăți și mai mult climatul investițional cu o decalificare mai pronunțată atât în acest clasament cât și în alte clasament ce evaluează facilitarea desfășurării afacerilor. RO_7551_612-20_MEI.pdf

Recomandarea: 7. să revizuiască cadrul normativ în vederea reglementării procedurii de emitere a documentelor permisive persoanelor fizice și juridice private în cazul când proprietarii terenurilor sunt AAPL

Autoritatea:Ministerul Economiei și Infrastructurii

Termen implementare: 07.02.2021
Răspunsul autorității:
Scris.MEI nr.10/2-5713 din 17.09.2020: În cazul în care proprietarii terenurilor sunt autoritățile administrației publice locale, legislația actuală reglementează procedura de delegare a dreptului de a obține actele permisive în domeniul construcțiilor către persoanelor fizice și juridice private.
Astfel, Codul Civil prevede dreptul titularului unei proprietăți de a delega altei persoanei fizice sau/și juridice unele drepturi reale limitate în raport cu aceasta, cum ar fi dreptul de uzufruct; dreptul de uz; dreptul de abitație; dreptul de superficie; dreptul de servitute; drepturile reale de garanșie, inclusiv gajul și ipoteca; alte drepturi cărora prin lege le este atribuit în mod expres acest caracter (art.454 Codul Civil).
Conform prevederilor art.15 din Legea nr.179/2008 cu privire la parteneriatul public-privat, de competența autorităților administrației publice locale ține semnarea contractelor de parteneriat public-privat, inclusiv și pentru gestionarea terenurilor pentru construcție, stabilite prin documentația de urmabnism.
Art.14 din Legea 436/2006 privind administrația publică locală, stabilește competențele de bază ale consiliilor locale printre care sânt:
- administrarea bunurilor domeniului public și ale celui privat ale satului (comunei), orașului (municipiului);
- deciderea în privința actelor juridice de administrare sau de dispoziție privind bunurile domeniului privat al satului (comunei), orașului (municipiului), precum și privind serviciile publice de interes local, în condițiile legii;
- deciderea în privința actelor juridice de administrare sau de dispoziție privind bunurile domeniului privat al satului (comunei), orașului (municipiului), după caz, în condițiile legii;
- deciderea de atribuire și schimbare a destinației terenurilor proprietate a satului (comunei), orașului (municipiului), după caz, în condițiile legii;
Prin urmare, poate fi constatat că legislația națională conține reglementări suficiente pentru conformarea notificărilor expuse în Raportul de audit. RO_7551_612-20_MEI.pdf

Recomandarea: 8. să revizuiască Programul pe termen mediu de elaborare a planurilor urbanistice pentru localități, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.493 din 04.07.2013, cu conformarea termenelor de implementare ținând cont de mijloacele financiare disponibile

Autoritatea:Ministerul Economiei și Infrastructurii

Termen implementare: 07.02.2021
Răspunsul autorității:
Scris.MEI nr.10/2-5713 din 17.09.2020: Programul pe termen mediu de elaborare a planurilor urbanistice pentru localități 2013-2016, aprobat prin GH nr.493/2013 este consumat în termen. Mai mult ca atât în condițiile operării unor modificări a actelor normative în domeniul urbanismului și de elaborare a documentelor de politici, nu poate fi ,,revizuit".
Totodată, poate fi evocat că în Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2020-2023, aprobat prin HG nr.636/2019, acțiunea 4.25.2, este prevăzută sarcina de elaborare, de către MEI, a Strategiei privind dezvoltarea durabilă a localităților până în anul 2030.
Strategia prenotată este un document de politici având ca scop principal identificarea mecanismului de realizare a principiilor dezvoltării durabile a localităților din Republica Moldova. RO_7551_612-20_MEI.pdf

Recomandarea: 9. să aplice sancțiuni contravenționale în toate cazurile de constatare a abaterilor de la legislație la eliberarea documentelor permisive de către AAPL

Autoritatea:Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică

Termen implementare: 07.02.2021
Răspunsul autorității:
Scris.AST nr.2-304/20 din 02.09.2020: Au fost efectuate controale în 4 Primării. În rezultatul controalelor au fost întocmite 4 prescripții privind înlăturarea încălcărilor constatate și 4 procese-verbale cu privire la contravenție aplicate primarilor și arhitecților-șefi din cadrul primăriilor respective.
Alăturat, Vă transmitem copiile actelor întocmite referitor la eliberarea documentelor permisive de către autoritățile administrației publice locale pe parcursul anilor 2019-2020 pe teritoriul mun.Chișinău (8 file).
Totodată, Vă informăm, că Direcțiile teritoriale ale Agenției au planificat pentru lunile septembrie-octombrie 2020 controale în cadrul APL pentru verificarea corectitudinii emiterii actelor permisive în domeniul construcțiilor. RO_7553_600-20_AST.pdf

Recomandarea: 10. să analizeze aplicabilitatea prevederilor art.278 alin.(1) din Codul fiscal referitor la impozitarea imobilelor „aflate la o etapă de finisare a construcției de 50% și mai mult”, impactul fiscal al implementării acestora, cu elaborarea și propunerea către Ministerul Finanțelor a unor modificări la Codul fiscal, care ar asigura impozitarea tuturor construcțiilor nefinalizate în baza unor criterii stabilite și simple de aplicat de către AAPL

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 07.02.2021
Răspunsul autorității:
Scris.SFS nr.26-07/2-15-75989 din 18.12.2020, Scris.SFS nr.26-07/2-13/7362 din 29.01.2021:La data de 30 septembrie 2020 și, suplimentar la data de 3 noiembrie 2020, SFS a înaintat Ministerul Finanțelor propuneri de modificare a prevederilor Codului fiscal, care ar asigura impozitarea tuturor construcțiilor nefinalizate (anexa nr.2).
RO_7763_817A-20_SFS.pdf RO_7802_92-21_SFS.pdf

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY