Actualizat: Luni, 24 Iunie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr. 60 din 1 august 2018 privind aprobarea Raportului auditului situațiilor financiare consolidate ale Ministerului Finanțelor, încheiate la 31 decembrie 2017

Nr. 60 din 01.08.2018
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Misiunea de audit a fost realizată conform Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018 (cu modificările ulterioare)1, având drept scop de a verifica, sub toate aspectele semnificative, dacă situațiile financiare consolidate ale Ministerului Finanțelor prezintă o imagine reală și fidelă în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil și, în ansamblul lor, nu conțin denaturări semnificative, fiind supusă auditării perioada anului 2017.
Auditul public extern s-a desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale ale Instituțiilor Supreme de Audit: ISSAI 100 „Principii fundamentale ale auditului sectorului public”, ISSAI 200 „Principii fundamentale ale auditului financiar” și ISSAI 1000-2999 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit”2.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.75 din 29.12.2017 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018”.
2 Aprobate prin Hotărârile Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 și nr.7 din 10.03.2014.
Recomandarea: 1. Elaborarea metodologiei de consolidare a informațiilor din rapoartele financiare în sectorul public, la nivel de Org1i și Org1 (pct. 2.1., pct. 4.2.);

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 28.09.2019
Răspunsul autorității:
În scopul nedublării veniturilor și cheltuielilor, MF a emis circulara privind particularitățile de raportare pentru anul 2018, în care s-au prevăzut operațiunile de excludere a tranzacțiilor intragrup aferente veniturilor, cheltuielilor și transferurilor. Totodată MF nu a prevăzut și proceduri de excludere a creanțelor și datoriilor aferente acestor tranzacții.
Sumele care urmează a fi excluse urmează a fi descrise în Raportul narativ, la capitolul ”Cerințe la descrierea operațiunilor supuse consolidării” (capitol introdus în OMF nr.164 din 30.12.2016 prin OMF nr.210 din 26.12.2018)

Recomandarea: 2. Ținându-se cont de natura contului „rezultatul financiar din anii precedenți”, se impune regândirea planului de conturi, cu introducerea conturilor „de capital”, precum și corectarea rezultatului din anii precedenți cu formulele corespunzătoare, în vederea restabilirii investițiilor statului în entitatea publică (fondul mijloacelor fixe, fondul investițional) (pct. 4.7.);

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 28.09.2019

Recomandarea: 3. Completarea cadrului de raportare financiară aplicabil în sectorul public cu principii ale contabilității determinate de realitatea economică, în vederea prezentării unei imagini fidele a poziției financiare și celei patrimoniale (pct. 4.1.);

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 28.09.2019

Recomandarea: 4. Regândirea mecanismului de evaluare/reevaluare a patrimoniului statului în baza unor criterii unice, în vederea excluderii subiectivismului la recunoașterea și raportarea la valoarea justă a acestuia (pct. 2.5., pct. 4.3.);

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 28.09.2019
Răspunsul autorității:
Conform OMF nr.212 din 26.12.2018 au fost aprobate/introduse noi prevederi cu privire la regulile generale de reevaluare în anumite circumstanțe, iar în lipsa acestora mijloacele fixe şi activele neproductive se mențin la valoarea de bilanț.
Ce ține de evaluarea activelor instituțiilor, cadrul legal și normativ în vigoare nu stabilește termenii sau periodicitatea de efectuare a evaluării (în conformitate cu art.8 din Codul funciar nr. 828-XII din 25.12.91 – de competența Guvernului ține elaborarea unei metodici unice de evaluare a terenurilor).

Recomandarea: 5. Stabilirea expresă a modalității de calculare a salariului mediu anual la determinarea ajutorului material pentru funcționarii publici (pct. 2.9.);

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 28.09.2019
Răspunsul autorității:
După completarea și modificarea cadrului normativ.

Recomandarea: 6. Corectarea formulei de calculare a bazei uzurabile și duratei de funcționare utilă recalculată la capitalizarea mijloacelor fixe, cu recalcularea cheltuielilor aferente uzurii și întocmirea notelor contabile de corectare (pct. 2.4.);

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 28.09.2019
Răspunsul autorității:
S-a modificat formula de calcul în sistemul 1C.

Recomandarea: 7. Reducerea numărului de rapoarte financiare în vederea facilitării utilizării informației financiare, precum și analiza și monitorizarea executării bugetului în aspectul Clasificației economice (pct. 4.4.).

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 28.09.2019
Răspunsul autorității:
Prin OMF nr. 199 din 14.12.2012 a fost micșorat până la 5 numărul de rapoarte 4.2. Componenţa rapoartelor financiare: 1. Bilanţul contabil (Forma FD-041); 2. Raportul privind veniturile şi cheltuielile (Forma FD-042); 3. Raportul privind fluxul mijloacelor băneşti (Forma FD-043); 4. Raportul phvind executarea bugetului (Forma FD-044); 5. Raportul narativ privind executarea bugetelor autorităţilor/instituţiilor bugetare

Cerința: 2.1. pentru realizarea măsurilor și acțiunilor punctuale privind implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit;

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 28.09.2019

Cerința: 2.1. pentru realizarea măsurilor și acțiunilor punctuale privind implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit;

Autoritatea:Agenția Achiziții Publice

Termen implementare: 28.09.2019

Cerința: 2.1. pentru realizarea măsurilor și acțiunilor punctuale privind implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit;

Autoritatea:Inspectoratul Control Financiar de Stat

Termen implementare: 28.09.2019

Cerința: 2.1. pentru realizarea măsurilor și acțiunilor punctuale privind implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit;

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 28.09.2019

Cerința: 2.1. pentru realizarea măsurilor și acțiunilor punctuale privind implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit;

Autoritatea:Serviciul Vamal

Termen implementare: 28.09.2019

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY