Actualizat: Luni, 15 Iulie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotarîrea nr. 50 din 23 noiembrie 2020 cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare ale unității administrativ-teritoriale or.Fălești încheiate la 31.12.2019 și Raportul auditului asupra conformității procesului bugetar și gestionării patrimoniului public la unitatea administrativ-teritorială or. Fălești

Nr. 50 din 23.11.2020
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Misiunea de audit a fost efectuată în temeiul art.31 alin.(3) și alin.(6), art.32 din Legea nr.260 din 07.12.2017 și în conformitate cu Programul activității de audit a Curții de Conturi pe anul 20201 și cu Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI puse în aplicare de Curtea de Conturi2.
Auditul a avut drept scop oferirea unei asigurări rezonabile cu privire la faptul că rapoartele financiare ale unității administrativ-teritoriale or. Fălești încheiate la 31 decembrie 2019 nu conțin, în ansamblul lor, denaturări semnificative, cauzate de fraude sau erori, prin emiterea unei opinii, precum și evaluarea conformității gestionării resurselor financiare publice și a patrimoniului public de către entitatea auditată, în raport cu criteriile regulamentare de ordin legal.

1 Programul activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2020, aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.77 din 27.12.2019.
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.2 din 24.01.2020 „Cu privire la Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI”.
Recomandarea: 2.5.1. necesitatea elaborării unor proceduri bine determinate care ar asigura schimbul de informații cu autoritățile publice locale referitor la calculele, achitările, avansurile și restanțele existente aferente impozitelor și taxelor încasate în bugetul local, dar administrate de Serviciu Fiscal de Stat

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 25.09.2021
Răspunsul autorității:
Scris.SFS nr.26-07/2-13/25293 din 10.03.2021: menționăm ca prin Hotărârea Guvernului nr. 827 din 18 noiembrie 2020 cu privire la evaluarea si reevaluarea bunurilor imobile in scopul impozitării, au fost aprobate: Regulamentul privind evaluarea bunurilor imobile in scopul impozitării si Regulamentul privind reevaluarea bunurilor imobile in scopul impozitării. Astfel, conform pct.5 din Regulamentul privind evaluarea bunurilor imobile in scopul impozitării, lucrările de evaluare sunt executate de organele cadastrale in baza contractelor încheiate anual de către Agenția Servicii Publice cu Agenția Relații Funciare si Cadastru sau cu autoritățile publice locale. Ulterior, conform pct.42 din Regulamentul menționat, Agenția Servicii Publice prezinta nu mai rar decât о data pe luna, pana la data de 5 a lunii următoare de gestiune, Serviciului Fiscal de Stat informația cu privire la bunurile imobile evaluate si titularii de drepturi asupra acestora. Drept urmare, Serviciul Fiscal de Stat nu reprezintă organul abilitat de evaluarea bunurilor imobile.

Recomandarea: 4. Să instituie proceduri de control intern menite să asigure planificarea, realizarea procedurilor de achiziție și adjudecarea contractelor în baza principiului legal de aplicare a valorii estimate cumulative a tuturor obiectelor/loturilor din componența bunurilor, serviciilor și lucrărilor de același tip/gen (pct.4.7.)

Autoritatea:PRIMĂRIA OR.FĂLEŞTI

Termen implementare: 25.09.2021
Răspunsul autorității:
scris. Primaria orașului Fălești nr. 390 din 22.10.2021
sunt planificate acțiuni pentru Instituirea unor proceduri de control intern menite să asigure planificarea, realizarea procedurilor de achiziţie şi adjudecarea contractelor în baza principiului legal de aplicare a valorii estimate cumulative a tuturor biectivelor/loturilor din componența bunurilor serviciilor și lucrărilor.
RO_8361_falesti h 50.pdf

Recomandarea: 5. Să întreprindă acțiuni în procedură civilă privind recunoașterea dreptului de proprietate legală asupra bunurilor imobile fără stăpân înregistrate în evidența contabilă (pct.4.9.)

Autoritatea:PRIMĂRIA OR.FĂLEŞTI

Termen implementare: 25.09.2021
Răspunsul autorității:
scris. Primaria orașului Fălești nr. 390 din 22.10.2021
Neexecutat din motivul nefmisării Programului de stat pentru delimitarea bunurilor imobile, inclusiv a bunurilor RO_8361_falesti h 50.pdf

Recomandarea: 2.5.2. asigurarea încasării depline a impozitelor și taxelor locale (în special, a taxei de piață aferentă bugetului or. Fălești)

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 25.09.2021
Răspunsul autorității:
Scris.SFS nr.26-07/2-13/25293 din 10.03.2021: menționăm ca prin Hotărârea Guvernului nr. 827 din 18 noiembrie 2020 cu privire la evaluarea si reevaluarea bunurilor imobile in scopul impozitării, au fost aprobate: Regulamentul privind evaluarea bunurilor imobile in scopul impozitării si Regulamentul privind reevaluarea bunurilor imobile in scopul impozitării. Astfel, conform pct.5 din Regulamentul privind evaluarea bunurilor imobile in scopul impozitării, lucrările de evaluare sunt executate de organele cadastrale in baza contractelor încheiate anual de către Agenția Servicii Publice cu Agenția Relații Funciare si Cadastru sau cu autoritățile publice locale. Ulterior, conform pct.42 din Regulamentul menționat, Agenția Servicii Publice prezinta nu mai rar decât о data pe luna, pana la data de 5 a lunii următoare de gestiune, Serviciului Fiscal de Stat informația cu privire la bunurile imobile evaluate si titularii de drepturi asupra acestora. Drept urmare, Serviciul Fiscal de Stat nu reprezintă organul abilitat de evaluarea bunurilor imobile.
Scris. SFS din 09 iunie 2021 nr.26-07/2-13/67808: menţionăm că, a fost efectuată vizita fiscală la Uniunea Cooperativelor de Consum din or. Făleşti în scopul conformării contribuabilului la respectarea prevederilor legislaţiei fiscale, a fost remisă scrisoarea de conformare Uniunii Cooperativelor de Consum din or. Făleşti.
Ţinând cont de faptul că contribuabilul a refuzat conformarea benevolă, Uniunea Cooperativelor de Consum din or. Făleşti a fost inclusă în planul de control pentru luna iulie 2021, în vederea efectuării controlului fiscal prin metoda de verificare tematică privind corectitudinea declarării şi achitării taxelor locale pentru perioada 2017- trimestrul I 2021.
scrisoare SFS nr.26-07/2-13-101765 din 10.09.2021
menţionăm că, Uniunea Cooperativelor de Consum din or. Făleşti a fost supusă controlului fiscal prin metoda de verificare tematică privind corectitudinea declarării şi achitării taxelor locale pentru perioada 2017- trimestrul I al anului 2021 (taxa de piaţă şi taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii) şi urmează a fi adoptată Decizia asupra cazului de încălcare.
Totodată, Serviciul Fiscal de Stat îşi intensifică acţiunile stabilite în vederea realizării cerinţelor şi recomandărilor din Hotărârile Curţii de Conturi, iar despre statutul măsurilor întreprinse va informa ulterior.
SFS nr.26-07/2-13/138230 din 31.12.2021
SFS suplimentar la informaţia prezentată prin scrisorile nr.26-07/2-13/25293 din 10.03.2021, nr.26-07/2-13/67808 din 09.06.2021 şi nr.26-07/2-13/101765 din 10.09.2021, comunică Uniunea Cooperativelor de Consum din or. Făleşti a fost supusă controlului fiscal prin metoda de verificare tematică privind corectitudinea declarării şi achitării taxelor locale pentru perioada 2017- trimestrul I al anului 2021 (taxa de piaţă şi taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii), în rezultatul căruia, la data de 13.10.2021, a fost adoptată Decizia asupra cazului de încălcare, fiind calculate suplimentar şi achitate obligaţii fiscale în sumă totală de 920 210 lei. RO_7919_222-21_SFS.pdf RO_8064_HCC_50..52..59 SFS.pdf RO_8279_sfs.pdf

Recomandarea: 2.6.1. examinarea în şedinţa Consiliului orăşenesc Fălești a rezultatelor auditului, cu audierea persoanelor responsabile referitor la faptele descrise în Rapoartele de audit şi cu aprobarea unui plan de măsuri de remediere a deficienţelor constatate

Autoritatea:PRIMĂRIA OR.FĂLEŞTI

Termen implementare: 25.09.2021
Răspunsul autorității:
scris. Primaria orașului Fălești nr. 390 din 22.10.2021
Aprobarea planului de remediere a dificienţelor constatate de Curtea de Conturi adresate Consiliului şi Primarului or.Făleşti expuse în raportul auditului asupra rapoartelor financiare şi auditului conformităţii procesului bugetar şi gestionării patrimoniului public de către UAT Făleşti,încheiate la 31.12.2019
Decizia Consiliului local Făleşti nr.01 / 6 din 29.01.2021, Se anexează

RO_8361_falesti h 50.pdf

Recomandarea: 2.6.2. implementarea recomandărilor auditului, indicate în Anexa la Scrisoarea către conducerea or. Fălești și în Raportul auditului asupra conformității procesului bugetar și gestionării patrimoniului public la unitatea administrativ-teritorială or. Fălești

Autoritatea:PRIMĂRIA OR.FĂLEŞTI

Termen implementare: 25.09.2021
Răspunsul autorității:
scris. Primaria orașului Fălești nr. 390 din 22.10.2021 RO_8361_falesti h 50.pdf

Recomandarea: 2.6.3. inventarierea şi contabilizarea conformă a patrimoniului public local (terenurilor, apartamentelor și încăperilor izolate neprivazitate şi a infrastructurii tehnico-edilitare a sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare)

Autoritatea:PRIMĂRIA OR.FĂLEŞTI

Termen implementare: 25.09.2021
Răspunsul autorității:
scris. Primaria orașului Fălești nr. 390 din 22.10.2021
A fost revizuită informaţia din sistemul Registrul bunurilor imobilesi aducerea in concordanţă cu datele şi informaţiile deţinute cu privire la baza impozabilă din intravilan si extravilan şi ajustarea datelor din sistemul fiscal SCITL.
Confruntarea datelor din teritoriu cu datele din sistemul Registrul bunurilor immobile si cadastrul fiscal deţinut de Direcţia de Deservire Fiscală Făleşti.Au fost corectate suprafeţele terenurilor cu destinaţie agricolă din darea de seama funciară la situaţia 01.01.2021.
contabilitatea a fost revizuit informaţia cadastrală existent si determinată valoare terenurilor care sunt înregistrate in sistemul cadastral si darea de seamă funciară la situaţia de 01.01.2021 Au fost incluşi in darea de seamă (categoria III - terenuri destinate industriei) cu includerea suprafeţelor in Darea de seamă funciară (se anexează).
prin Decizia consiliului local Nr.06/12 din 04.12.2020 (se anexează) au fost retrase din gestiune economica a ÎM DPGCL bunurile din domeniul privat al prim. or. Fălești
prin Decizia Nr.07/07 din 23.12.2020 (se anexează) au fost retrase din gestiune economica a ÎM DPGCL bunurile din domeniul tehnico-edilitar.
S-a redirecţionat valoarea construcţiilot de la contul 2225 în sumă de 1180,0mii lei la reparaţii capital cu mărirea valorii conturilor mijloacelor fixe.


RO_8361_falesti h 50.pdf

Recomandarea: 2.6.4. clasificarea, bugetarea şi raportarea corectă a cheltuielilor de reparaţie capitală

Autoritatea:PRIMĂRIA OR.FĂLEŞTI

Termen implementare: 25.09.2021

Recomandarea: 2.6.5. implementarea unui sistem de control intern managerial viabil, asigurând identificarea proceselor operaţionale de bază şi descrierea acestora

Autoritatea:PRIMĂRIA OR.FĂLEŞTI

Termen implementare: 25.09.2021
Răspunsul autorității:
scris. Primaria orașului Fălești nr. 390 din 22.10.2021
referitor la implementarea unui sistem de control intern managerial au fost aprobate Dispoziţia nr.42 din 08.02.2021 cu privire la desemnarea persoanei responsabile de organizarea și desfasurarea procesului de autoevaluare și raportare a SCI, Dispoziţia nr.43 din 08.02.2021 CU privire la instituirea grupului de lucru pt organizarea SCI, Dispoziţia nr.329 din 13.10.2021 cu privire la aprobarea Planului de actiuni privind implementarea sistemului de CI (se anexează)
RO_8361_falesti h 50.pdf

Recomandarea: 2.6.6. instituirea unor proceduri de control intern menite să asigure realizarea conformă a procesului de planificare și de executare a veniturilor și cheltuielilor bugetare

Autoritatea:PRIMĂRIA OR.FĂLEŞTI

Termen implementare: 25.09.2021

Recomandarea: 2.6.7. instituirea unor proceduri de control intern menite să asigure planificarea, realizarea procedurilor de achiziție și adjudecarea contractelor în baza principiului legal de aplicare a valorii estimate cumulative a tuturor obiectelor/loturilor din componența bunurilor, serviciilor și lucrărilor

Autoritatea:PRIMĂRIA OR.FĂLEŞTI

Termen implementare: 25.09.2021
Răspunsul autorității:
scris. Primaria orașului Fălești nr. 390 din 22.10.2021 RO_8361_falesti h 50.pdf

Recomandarea: 1. Să instituie proceduri de control intern managerial menite să asigure realizarea conformă a următoarelor procese operaționale: planificarea veniturilor și cheltuielilor bugetare, documentarea și argumentarea estimărilor pentru baza impozabilă și cheltuielile bugetare, conlucrarea eficientă în acest sens între serviciile interne ale primăriei (pct. 4.1.); stabilirea și acordarea drepturilor salariale (pct. 4.3.); respectarea limitelor minime ale normelor financiare de cheltuieli pentru alimentația copiilor (pct. 4.4.); argumentarea competențelor autorității locale la efectuarea unor plăți cu titlu de sprijin sau suport financiar persoanelor fizice (pct. 4.5.); justificarea și probarea corectă a stării social-vulnerabile la acordarea ajutoarelor materiale persoanelor fizice din fondul de rezervă (pct. 4.6.)

Autoritatea:PRIMĂRIA OR.FĂLEŞTI

Termen implementare: 25.09.2021
Răspunsul autorității:
scris. Primaria orașului Fălești nr. 390 din 22.10.2021
Referitor la neconformările privind buna desfășurare a procesului de elaborare și aprobare a bugetului local:
- s-a luat act de raport de audit. Pe parcursul a.2020 au fost ajustate codurile eco.111121, 1111130, 111124, totodată in bugetul pe a.2021 a fost inclusa prognoza la conturile sus menţionate;
A fost revizuită informaţia ce ţine de valoarea reducerilor legale la aceste tipuri de impozite şi va fi anexată.
Se va revizui informaţia din cadastrul fiscal DDF Făleşti şi cadastru bunurilor imobile şi se va ajusta baza impozabilă cu operarea modificărilor în informaţia elieberata serviciului economico financiar cu coordonarea informaţiei cu Direcţia de Deservire Fiscală Făleşti.
- în comun cu arhitectul oraşului se vor ajusta suprafeţele agenţilor economici.
-cod eco.142310 prognoza a fost efectuata in baza analizei dinamicii frecventei copiilor in ultimii 3 ani si totodată a fost efectuat calculul estimative luind in considerare dinamica numărului de certificate eliberate si costul acestora;
- cod eco. 142320 deasemenea a fost efectuat pronosticul incasariior in buget in baza dinamicii volumului efectuat si preţul real al acestora;
- A fost revizuită informaţia din sistemul Registrul bunurilor imobilesi aducerea in concordanţă cu datele şi informaţiile deţinute cu privire la baza impozabilă din intravilan si extravilan şi ajustarea datelor din sistemul fiscal SCITL.
Confruntarea datelor din teritoriu cu datele din sistemul Registrul bunurilor imobile si cadastrul fiscal deţinut de Direcţia de Deservire Fiscală Făleşti.
- Se va întocmi adresare către ASP SCT Cadastru cu privire la eliberarea informaţiei cu priviere la terenurile neevaluate din UAT; Au fost corectate suprafeţele terenurilor cu destinaţie agricolă din darea de seama funciară la situaţia 01.01.2021.
-cod eco.114413 prognoza incasarilor a fost executata in baza numărului real de transportatori Actualizarea bazei de date a agenţilor economici ce prestează servicii de transport auto de călători pe teritoriul oraşului Făleşti.
-cod eco. 142252 a fost efectuat in baza proiectului de stat pentru a.2021
- Actualizarea bazei impozabile la impozitul funciar pe terenurile agricole cu stabilirea corectă a notei de bonitate pe terenurile respective conform caracteristicii caiiatative a terenurilor agricole pentru completarea cadastrului funciar a RM la nivel de UAT , raion, republica la situaţia 01.01.2019. Revizuirea informaţiei cu privire la contractele de arendă la bazinele acvatice, includerea modificărilor în documentaţia de evidenţă cadastrală a suprafeţelor ocupate de bazinele acvatice.- revizuirea informaţiei şi actualizarea datelor cu privire la contractele de arendă şi valabilitatea lor cu excluderea erorilor şi terenurilor litigioase cu corectarea informaţiei, prezentate la prognoza veniturilor;
- cod eco.142310 prognoza a fost efectuata in baza analizei dinamicii frecventei copiilor in ultimii 3 ani si totodată a fost efectuat calculul
-cod eco. 142320 deasemenea a fost efectuat pronosticul incasarilor in buget in baza dinamicii volumului efectuat si preţul real al acestora.
Referitor la baza impozabilă s-a luat act de cunoștință. va fi actualizată baza de date a agenților economici. Va fi efectuată o analiză mai amplă.
referitor la planificare trensferurilor și executarea cheltuielilor aferente s- a făcut cunoștință pentru a nu admite blocarea alocațiilor în contracte sau supra estimare a contractelor în scopul utilizării mai eficiente a TDS.
Referitor la acordarea neconformă a unor drepturile salariale în sumă de 17,4 mii lei - aceste deficiențe vor fi remediate prin reorganizarea prin fuziune a IP Cămin cultural Gara feroviară, Casa de Cultură, Fabrica de zahărși Biblioteca publică Gara feroviară;
referitor la respectarea limitelor minime ale normelor financiare de cheltuieli pentru alimentația copiilor (pct. 4.4.) -remedierea deficienţilor constatate prin atenţionarea directorilor IET din or.Făleşti cu referire la respectarea cu stricteţe a normelor pentru alimentaţie a copiilor. se anexează Dispoziţia nr.48 din 12.02.2021 și Dispoziţia nr.54 din 15.02.2021
Referitor la argumentarea competențelor autorității locale la efectuarea unor plăți cu titlu de sprijin sau suport financiar persoanelor fizice (pct. 4.5.) și justificarea și probarea corectă a stării social-vulnerabile la acordarea ajutoarelor materiale persoanelor fizice din fondul de rezervă (pct. 4.6.):prin Decizia Consiliului local nr.02/17 din 09.04.2021 a fost aprobat Regulamentul privind constituirea fondului de rezervă al primăriei or.Făleşti şi utilizarea mijloacelor acestuia(se anexează);

RO_8361_falesti h 50.pdf

Recomandarea: 2. Să revizuiască raporturile de arendă a terenurilor agricole din fondul de rezervă cu asociațiile obștești (pct. 4.8.)

Autoritatea:PRIMĂRIA OR.FĂLEŞTI

Termen implementare: 25.09.2021
Răspunsul autorității:
scris. Primaria orașului Fălești nr. 390 din 22.10.2021
se va cerceta documentaţia funciară cu privire ia atribuirea terenurilor din fondul de rezervă a primăriei pentru 2 Asociaţii Obşteşti, cu revizuirea contractelor de arendă şi stabilirii corecte, a bazei impozabile şi plăţii de arendă asupra terenurilor aflate în folosinţă. Rezilierea contractului la terenul agricol atribuit în folosinţă Asociaţiei Orbilor din Republica Moldova în anul 2019 din motivul înrăutăţirii stării financiare a membrilor cît şi a condiţiilor de prelucrare a acestui teren. Urmărirea în comun cu DDF Fălești a corectitudini îndeplinirii obligațiilor fiscale de către reprezentanții acestor Asociații pe parcursul anului fiscal. A fost examinat și întocmit proiectul de decizie cu privire la strabilirea arendei cu cota de 2% pentru utilizarea terenurilor fondului de rezervă. RO_8361_falesti h 50.pdf

Recomandarea: 3. Să asigure examinarea, argumentarea și documentarea criteriilor organizatorice și funcționale de activitate ale caselor de cultură și bibliotecii și structurii statelor de personal, reieșind din profilul și conținutul real al activităților pe care le realizează specialiștii angajați (pct. 4.3.)

Autoritatea:PRIMĂRIA OR.FĂLEŞTI

Termen implementare: 25.09.2021
Răspunsul autorității:
scris. Primaria orașului Fălești nr. 390 din 22.10.2021
Referitor la acordarea neconformă a unor drepturile salariale în sumă de 17,4 mii lei - aceste deficiențe vor fi remediate prin reorganizarea prin fuziune a IP Cămin cultural Gara feroviară, Casa de Cultură, Fabrica de zahărși Biblioteca publică Gara feroviară; RO_8361_falesti h 50.pdf

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY