Обновлено: Воскресение, 23 Июнь 2024
Счетная палата Республики Молдова
RO RU EN

Постановление №53 от 19 сентября 2022 года по Отчету аудита соответствия бюджетного процесса и управления публичным имуществом в 2018-2020 годах в административно-территориальной единице мун. Кишинэу (АТЕ/бюджет II уровня)

Nr. 53 din 19.09.2022
Главная | АУДИТОРСКИЕ ОТЧЕТЫ
Recomandarea: 2.4. Cancelariei de Stat și Oficiului teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat, pentru informare și revizuirea cadrului normativ, în scopul reglementării modului de calculare și stabilire aleșilor locali a limitelor cuantumului indemnizațiilor zilnice pentru participarea la ședințele ordinare și extraordinare ale consiliilor locale;

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL CHIŞINĂU (CHIŞINĂU, RAIOANELE: CRIULENI, DUBĂSARI, IALOVENI, STRĂŞENI)

Termen implementare: 07.10.2023
Răspunsul autorității:
Cancelaria de Stat a RM; Scris. nr.20-06-10831 din 10.10.2023
Cu referinţă la revizuirea cadrului normativ, în scopul reglementării modului de calculare şi stabilire aleşilor locali a limitelor cuantiunului indemnizaţiilor zilnice pentru participarea la şedinţele ordinare şi extraordinare ale consiliilor locale, comunicăm următoarele:
Conform reglementărilor anterioare ce vizează Legea nr.768/2000 privind statutul alesului local, şi anume art.24 alin.(3) cuantumul îndemnizaţiilor stabilite pentru participarea aleşilor locali la şedinţa consiliilor locale era prevăzut “în mărime de cel puţin de 2 salarii minime”.
Urmare a operării modificărilor prin Legea nr.22/2016 pentru modificarea articolului 24 din Legea nr.768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local, limita respectivă a fost exclusă şi oferit dreptul autorităţilor publice locale de a-şi stabili de sine stătător, fară careva limite, mărimea îndemnizaţiei respective.
Oportunitatea operării unor modificări în cadrul normativ privind stabilirea unor limite a îndemnizaţiilor pentru participarea consilierilor la şedinţele consiliilor locale urmează a fi examinată, inclusiv prin prisma principiilor autonomiei locale şi celei financiare de care benefîciază autorităţile publice locale conform art.3 din Legea nr.43 6/2006 privind administraţia publică locală
Totodată, relevăm că acest subiect este necesar de a fi examinat în complexitate, reieşind din priorităţile Strategiei de reformă a administraţiei publice din Republica Moldova pentru anii 2023-2030, aprobată prin Hotărârea Guvemului nr.126/2023, (compartimentul V. „Administraţia publică locală”), care presupune ca scop consolidarea autonomiei locale prin asigurarea dreptului autorităţilor publice locale de a soluţiona şi de administra sub propria responsabilitate, în limitele legii, o parte importantă a funcţiilor publice, în interesul cetăţenilor.

Recomandarea: 2.4. Cancelariei de Stat și Oficiului teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat, pentru informare și revizuirea cadrului normativ, în scopul reglementării modului de calculare și stabilire aleșilor locali a limitelor cuantumului indemnizațiilor zilnice pentru participarea la ședințele ordinare și extraordinare ale consiliilor locale;

Autoritatea:Cancelaria de Stat

Termen implementare: 07.10.2023
Răspunsul autorității:
Cancelaria de Stat a RM; Scris. nr.20-06-10831 din 10.10.2023
Cu referinţă la revizuirea cadrului normativ, în scopul reglementării modului de calculare şi stabilire aleşilor locali a limitelor cuantiunului indemnizaţiilor zilnice pentru participarea la şedinţele ordinare şi extraordinare ale consiliilor locale, comunicăm următoarele:
Conform reglementărilor anterioare ce vizează Legea nr.768/2000 privind statutul alesului local, şi anume art.24 alin.(3) cuantumul îndemnizaţiilor stabilite pentru participarea aleşilor locali la şedinţa consiliilor locale era prevăzut “în mărime de cel puţin de 2 salarii minime”.
Urmare a operării modificărilor prin Legea nr.22/2016 pentru modificarea articolului 24 din Legea nr.768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local, limita respectivă a fost exclusă şi oferit dreptul autorităţilor publice locale de a-şi stabili de sine stătător, fară careva limite, mărimea îndemnizaţiei respective.
Oportunitatea operării unor modificări în cadrul normativ privind stabilirea unor limite a îndemnizaţiilor pentru participarea consilierilor la şedinţele consiliilor locale urmează a fi examinată, inclusiv prin prisma principiilor autonomiei locale şi celei financiare de care benefîciază autorităţile publice locale conform art.3 din Legea nr.43 6/2006 privind administraţia publică locală
Totodată, relevăm că acest subiect este necesar de a fi examinat în complexitate, reieşind din priorităţile Strategiei de reformă a administraţiei publice din Republica Moldova pentru anii 2023-2030, aprobată prin Hotărârea Guvemului nr.126/2023, (compartimentul V. „Administraţia publică locală”), care presupune ca scop consolidarea autonomiei locale prin asigurarea dreptului autorităţilor publice locale de a soluţiona şi de administra sub propria responsabilitate, în limitele legii, o parte importantă a funcţiilor publice, în interesul cetăţenilor.

Recomandarea: 2.5.1. elaborarea și aprobarea metodei de determinare de către angajații autorităților publice locale și ai Serviciului Fiscal de Stat a gradului de finalizare a construcției pentru impozitare, precum și evaluarea în scopuri fiscale a acestor bunuri imobiliare;

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 07.10.2023
Răspunsul autorității:
MF. Scris. nr. 05-10/81/1506 din 16.10.2023
Potrivit art.278 alin.(1) din Codul fiscal nr.1163/1997, gradul de finalizare a construcţiei în scopul impozitării se determină de către experţii tehnici în construcţii sau de către agenţii economici cu activităţi în domeniul expertizei tehnice, sau de către autoritatea administraţiei publice locale, în baza metodei stabilite de organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul construcţiilor.
În acest context, se menționează că, gradul de finalizare a construcțiilor se stabilește în conformitate cu documentul normativ în construcții CP C.04.06-2013, Clădiri și funcționalitatea lor. Regulament privind emiterea avizului tehnic ce atestă gradul de executare a construcției și corespunderea lucrărilor de construcții cu documentația de proiect.
De asemenea, în pct.7 al documentului normativ în construcții CP C.04.06-2013, este descrisă metoda de evaluare a gradului de finalizare a obiectului, în funcție de numărul de nivele a construcției conform proiectului, ținând cont de complexitatea lucrărilor şi materialele utilizate.
Scrisoare MF HC_53.pdf

Recomandarea: 2.5.2. în comun cu Serviciul Fiscal de Stat, modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 103 din 09.12.2005 și ajustarea Sistemelor informaționale automatizate „Contul curent al contribuabilului” și „Cadastrul Fiscal 2.0”, în scopul eliminării deficiențelor ce țin de imposibilitatea generării Raportului privind veniturile UAT, divizat pe nivelul I și nivelul II, și, respectiv, de denaturarea creanțelor contribuabilului, modului de calcul al scutirilor etc., aferente impozitării bunurilor imobile;

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 07.10.2023
Răspunsul autorității:
MF; Scris. nr.05-10/81/1506 din 16.10.2023
Recomandarea 2.5.2 se consideră a fi inoportun de implementat, deoarece, conform art. 5 din Legea nr. 397/2003 privind finanţele publice locale, impozitul pe bunurile imobiliare se defalca 100% în bugetul local unde este amplasat teritorial bunul imobil.
Completare 14.11.2023
SFS; Scris. nr.26-07/2-08/144789
Modul de evidenţă a obligaţiilor fiscale este reglementat de Regulamentul privind modul de efectuare a înscrierilor în conturile personale ale contribuabilului şi perfectarea rapoartelor asupra obligaţiiior fiscale, inclusiv asupra restanţelor, aprobat prin Ordinul MF nr. 103/2005 şi de Instrucţiunea privind evidenţa obligaţiilor faţă de buget, aprobată prin Ordinul SFS nr.400/20I4, în conformitate cu care SFS ţine evidenţa obligaţiilor fiscale pe localităţi, codurile clasificaţiei economice a veniturilor bugetare pe şi componentele BPN, inclusiv bugetele locale.
Conform prevederilor Nonnelor metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public naţional şi a mijloacelor extrabugetare prin Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanţelor, aprobate prin Ordinul MF nr.215/2015, SFS recepţionează informaţia trezorerială aferentă veniturilor impoziteior, taxelor şi altor venituri la bugetele locaie în format electronic de la trezoreriile regionale ale Ministeruiui Finanţelor, conform structurii aprobate prin Ordinul MF nr. 144/2019, care nu prevede divizarea pe nivelele I şi II.
Totodată, conform prevederilor art.29 alin.(l) din Legea privind finanţele publice locaie nr.397/2003, executarea bugetelor locale se efectuează prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor conform metodei de casă, iar executarea de casă a bugetelor locale este atribuţia Trezoreriilor regionale ale MF (Normele metodologice 215/2015).
Subsecvent, art.72 alin.(2) din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181/2014 prevede că autorităţile executive locale întocmesc şi publică rapoarte privind executarea bugetelor locale, inclusiv de nivelurile I şi II, în conformitate cu periodicitatea şi cerinţele stabilite de Legea privind finanţele publice locale (art.31).
Modul de executare a bugetelor componente ale bugetului public naţional şi a mijloacelor extrabugetare prin Cont Unic Trezorerial al MF, inclusiv formele de rapoarte privind executarea bugetelor, sunt reglementate de Normele metodologice menţionate.
Astfel, ţinând cont că Serviciul Fiscal de Stat asigură administrarea impozitelor, taxelor şi altor venituri la bugetul public naţional date în competenţa sa în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cu actele normative ale Ministerului finanţelor, precum şi cu actele sale interne, ţinerea evidenţei şi raportării obligaţiilor fiscale la bugetele locale cu divizare pe nivelele I şi II depăşeşte competenţele SFS, iar ajustarea sistemelor infonnaţionale ale SFS menţionate în raport, precum şi modificarea OMF nr. 103/2005, este inoportună.
Inoportunitatea ajustărilor se explică prin faptul că aceslea vor genera cheituieli bugetare semnificative şi nejustificate, care nu vor aduce nici o plus valoare la buget, precum şi procesului de administrare fiscală, Mai mult ca atât, includerea unui nivel de detaliere suplimentar în evidenţa obligaţiilor va îngreuna procesul de administrare fiscală şi va crea anumite impedimente contribuabililor. La fel, ţinând cont că delimitarea mijloacelor încasate conform % de defalcare este atribuţia Trezoreriei de Stat,precum şi de mecanismul existent de efectuare a transferurilor între bugete, este incert cum se vor efectua transferurile între nivelurile de bugete pentru aceiaşi localitate, pentru care există un singur IBAN, trezoreria fiind nevoită ulterior să mai şi infonneze SFS, pentiu asigurarea evidenţei conforme a obligaţiilor în conturile personale ale contribuabililor.
Scrisoare MF HC_53.pdf Scrisoare SFS 06.10.2023.pdf

Recomandarea: 2.6. Serviciului Fiscal de Stat, pentru informare și: 2.6.1. asigurarea accesului Serviciilor de Colectare a Impozitelor și Taxelor Locale la informațiile aferente impozitării bunurilor imobile proprietate a persoanelor juridice și aferente creanțelor și datoriilor contribuabililor pentru impozitele și taxele încasate în bugetul local;

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 07.10.2023
Răspunsul autorității:
MF. nr. 05-10/60/1026 din 07.07.2023
Informaţia a fost prezentată de către Serviciul Fiscal de Stat prin scrisoarea nr. 26-07/2-08/93984 din 07.07.2023 (se anexează, 1 filă), prin care se menționează că, urmare a analizei sistemelor informaționale utilizate de Serviciile de Colectare a Impozitelor şi Taxelor Locale, în vederea asigurării accesului Ia informații relevante autorităților publice locale, a fost întocmit setul de date destinat furnizării acestor informații, care a fost remis spre coordonare Agenției de Guvernare Electronică, prin scrisoarea Serviciului Fiscal de Stat nr.26-19/1-09-75913 din 05.06.2023.
Completare 14.11.2023
SFS; Scris. Nr.26-07/2-08/144789 din 06 octombrie 2023
Dat fiind faptul că nu a fost recepţionat răspuns de la AGE, la data de 18.09.2023 a fost remisă scrisoare în adresa Congresul Autorităţilor Locale din Moldova şi în copie Agenţiei de Guvemare Electronică prin care a fost solicitat expunerea vizavi de cerinţele înaintate aferent structurii de date destinată consumării de către CALM din SI al SFS.
MF din iulie.pdf Scrisoare SFS 06.10.2023.pdf

Recomandarea: 2.6.2. se reiterează recomandările 11.2. și 11.4. din Raportul misiunii de follow-up , aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.68 din 26.11.2019;

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 07.10.2023
Răspunsul autorității:
SFS nr. 26-07/2-08/17186 din 03.02.2023, nr 26-07/2-08/47429 din 05.04.2023, nr.26-07/2-08/144789 din 06.10.2023
Serviciul Fiscal de Stat, cu referire la executarea cerinţei nr.2.6.2. din Hotărârea Curţii de Conturi nr.53 din 19 septembrie 2022 cu privire la Raportul auditului conformităţii asupra procesului bugetar şi gestionării patrimoniului public în anii 2018-2020 la unitatea administrativ- teritorială mun. Chişinău (UAT/bugetul de nivelul II), comunică că informaţia a fost prezentată prin scrisoarea nr.26-07/2-08/12153 din 27.01.2023.
scrisoarea nr.26-07/2-08/12153 din 27.01.2023.
Cu referire la recomandarea nr.11.2 din Raportul misiunii de follow-up, aprobat prin Hotărârea Curţii de Conturi nr.68 din 26.11.2019, „identificarea unor soluţii pentru asigurarea impozitării bunurilor imobile proprietate publică date în arendă/locaţiune”, au fost remise în adresa AAPL scrisori de atenționare privind evidența şi plenitudinea impozitării bunurilor imobile proprietate publică date în arendă/locaţiune.
Totodată, în scopul asigurării plenitudinii impozitării bunurilor imobile, au fost înaintate Ministerului Finanţelor, prin scrisoarea nr.26-08/3-02-2582 din 06.01.2023, propuneri de completare a art.285 din Codul fiscal, care va asigura posibilitatea realizării unui monitoring exhaustiv asupra informațiilor înscrise în registrul bunurilor imobile.
Cu referire la cerinţa nr.2.6.2., prin care se reiterează recomandarea nr.1.3 din Raportul - misiunii de follow-up, aprobat prin Hotărârea Curţii de Conturi nr.68 din 26.11.2019, „asigurarea raportării complete a scutirilor acordate conform Codului fiscal”, s-a raportat Ministerului Finanţelor, prin scrisoarea nr.26-15/1 -08/95871 din 17.10.2022, cu privire la facilităţile fiscale de care au beneficiat contribuabilii aferent impozitului pe bunurile imobiliare pentru anul 2021, conform Registrului unic al facilităţilor fiscale şi vamale, aprobat prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr.45 din 15.02.2018.
De asemenea, informaţia privind facilităţile fiscale de care au beneficiat contribuabilii aferent impozitului pe bunurile imobiliare pentru anul 2022, urmează a fi prezentată Ministerului Finanţelor în termenul stabilit conform Planului de acţiuni pentru anul 2023.
Cu referire la recomandarea nr.11.4 din Raportul misiunii de follow-up, aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.68 din 26.11.2019, „întreprinderea măsurilor de monitorizare a tuturor subiecților şi obiectelor impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare, analiza permanentă a corectitudinii informațiilor înregistrate în Cadastrul fiscal, cu desemnarea persoanelor responsabile”, au fost întreprinse măsuri de monitorizare a subiecților şi obiectelor impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare, după cum urmează:
- au fost organizate şi desfășurate seminare cu perceptorii fiscali şi alte persoane din cadrul primăriilor (896 primării), delegate cu funcții de calculare şi percepere a impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022;
- a fost popularizată legislaţia fiscală cu referinţă la termenele de stingere a obligației fiscale aferente impozitului pe proprietate şi modalităților de plată disponibile şi a serviciului electronic „Achitarea online a impozitelor şi taxelor de către persoanele fizice cetățeni”, prin intermediul comunicatului informativ diseminat autorităților publice locale şi contribuabililor, precum şi publicat pe panourile din incinta Direcţiilor deservire fiscală;
- au fost generate şi înmânate, la nivel de 100%, avize de plată la impozitul pe bunurile imobiliare/impozitul funciar persoanelor fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător şi gospodăriilor țărănești (de fermier) - în cazul impozitului funciar;
- au fost supuse verificări cu privire la respectarea legislaţiei fiscale - 896 primării, ceea ce constituie 100%. SFS din 03.02.2023.pdf SFS aprilie 2023.pdf MF din iulie.pdf Scrisoare SFS 06.10.2023.pdf

Recomandarea: 2.6.3. se reiterează recomandarea 2.5., înaintată prin Hotărârea Curții de Conturi nr.12 din 31.03.2022, privind necesitatea revizuirii Regulamentului cu privire la modul de administrare a impozitului pe bunurile imobile prin intermediul Sistemului informațional automatizat „Cadastrul Fiscal 2.0”;

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 07.10.2023
Răspunsul autorității:
SFS nr. 26-07/2-08/47429 din 05.04.2023, nr. 26-07/2-08/144789 din 06.10.2023
Cu referire la cerința nr.2.6.3, prin care se reiterează recomandarea nr.2.5, înaintată prin Hotărârea Curţii de Conturi nr. 12 din 31.03.2022, privind necesitatea revizuirii Regulamentului cu privire la modul de administrare a impozitului pe bunurile imobile prin intermediul Sistemului informaţional automatizat „Cadastrul Fiscal 2.0”, prin Ordinul SFS nr. 72 din 17.03.2023 a fost modificat şi completat Regulamentul cu privire la modul de administrare a impozitului pe bunurile imobiliare prin intermediul SIA „Cadastru Fiscal 2.0”. Acțiune realizată SFS aprilie 2023.pdf Scrisoare SFS 06.10.2023.pdf

Recomandarea: 2.7. Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și Ministerului Mediului, pentru informare și modificarea cadrului normativ aferent serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, eliminarea diferenței de volum de apă livrată între datele contoarelor la bloc și datele contoarelor individuale din apartamente, prin stabilirea punctului de delimitare a rețelelor în blocul locativ similar prestării serviciilor de livrare a gazelor naturale, precum și pentru reglementarea prestării serviciului și deservirii contoarelor aferente alimentării cu apă caldă;

Autoritatea:Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

Termen implementare: 07.10.2023
Răspunsul autorității:
MIDR nr. 10-5656 din 03.11.2022
Actele normative care reglementează modul de funcţionare a serviciului public de alimentare cu apă sunt Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare și Hotărârea Guvernului nr.191/2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de prestare și achitare a serviciilor locative, comunale și necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora de la/reconectării la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă Totodată, menţionăm că punctele de delimitare a rețelelor şi instalaţiilor interne din condominiu și a reţelelor și instalaţilor publice sunt prevăzute atât în Legea nr.913/2000 condominiului în fondul locativ, abrogată prin Legea nr. 187/2022 cu privire la condominiu, în vigoare din
29.01.2023, cât și în Legea nr.187/2022 conform cărora punctele de delimitare la retelele de alimentare cu apă sunt ieşirea din echipamentul de măsurare (contorul) instalat în subsolul/etajul tehnic al blocului locativ, conform avizului de branșare eliberat de către operatorul de serviciu. Subsecvent evocăm faptul că pct. 7.3.4. din Planul de acţiuni al Guvernului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.235/2021, prevede elaborarea şi aprobarea Regulamentului cu privire la prestarea servicilor comunale și necomunale, folosirea exploatarea și administrarea locuintelor. De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 1 04 alin.(1) lit.f) din Legea nr.187/2022, Guvernul, în termen de 6 luni de la data publicări prezentei legi, va elabora regulamentul privind repartizarea îintre proprietarii din condominiu, tinând cont de diferitele situaţii de fapt în care se află condominiile, a unor categori de cheltuieli ale asociaţiei și a plăţilor pentru unele categorii de servicii intermediate inclusiv repartizarea diferenţelor dintre echipamentele de măsurare ale clădiri si cele individuale ale unităţilor. În contextul celor expuse și având în vedere faptul că Hotărârea Guvernului nr, 191/2002 conține multiple lacune și norme ce urmează a fi ajustate cu noile prevederi ale legislatiei in vigoare, precum și urmare a examinarii subiectnlui in comun cu Ministerul Mediului și Ministerul Economiei, s-a decis elaborarea unui regulament nou cu privire la prestarea §i plata pentru serviciile comunale și necomunale, care va abroga Regulamentul aprobat prin Hotararea Guvernului 191/2002.
Astfel, mentionam ca la elaborarea noului regulament vor fi considerate statuările expuse in Hotărârea Curții de Conturi nr. 53 din 19 septembrie 2022.
midr.pdf

Recomandarea: 2.7. Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și Ministerului Mediului, pentru informare și modificarea cadrului normativ aferent serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, eliminarea diferenței de volum de apă livrată între datele contoarelor la bloc și datele contoarelor individuale din apartamente, prin stabilirea punctului de delimitare a rețelelor în blocul locativ similar prestării serviciilor de livrare a gazelor naturale, precum și pentru reglementarea prestării serviciului și deservirii contoarelor aferente alimentării cu apă caldă;

Autoritatea:Ministerul Mediului

Termen implementare: 07.10.2023
Răspunsul autorității:
În calitate de entitate vizată în Raportul auditului conformității asupra procesului bugetar și gestionării patrimoniului public în anii 2018-2020 la unitatea administrativ-teritorială mun. Chișinău (UAT/bugetul de nivelul II) în partea ce ține de "modificarea cadrului normativ aferent serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, eliminarea  diferenței de volum de apă livrată între datele contoarelor la bloc și datele contoarelor individuale din apartamente, prin stabilirea punctului de delimitare a rețelelor în blocul locativ similar prestării serviciilor de livrare a gazelor naturale, precum și pentru reglementarea prestării serviciului și deservirii contoarelor aferente alimentării  cu apă caldă" Ministerul Mediului (Direcția politici de management integrat al resurselor de apă din cadrul MM) informează următoarele: «În conformitate cu Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea MM (Anexa nr. 1 la HG nr.145/2021), de competența ministerului ține realizarea politicilor pe următoarele domenii: ❶protecția mediului, ❷schimbările climatice și ❸gestionarea durabilă a resurselor naturale. Astfel, în domeniul gestionării resurselor de apă, misiunea MM constă în gestionarea durabilă și protecția resurselor de apă. Totodată, în conformitate cu prevederile pct. 6 din Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) (Anexa nr. 1 la HG nr. 690/2017), conform modificărilor operate la 08.12.2022, una din funcțiile de bază ale ministerului este elaborarea, monitorizarea și implementarea politicilor în domeniul aprovizionării cu apă și sanitație. În acest sens, conform atribuțiilor funcționale care îi revin, MIDR este instituția competentă de a executa prezenta recomandare. Totodată, menționăm că la moment MIDR inițiază modificarea Legii nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, urmând a fi clarificate și aspectele menționate în prezenta recomandare.» Având în vedere, că în procesul de modificare a Legii nr. 303/2013, MIDR urmează să atragă, conform domeniilor de competență și MM, despre acțiunile realizate în acest sens, MM va informa CCRM până la scurgerea termenului limită (7.10.23) stabilit la pct. 5 din hcc53/2022.
Completare 14.11.2023
(07.11.2023 Raportor: Serviciul audit intern al Ministerului Mediului în conlucrare cu subdiviziunea internă a ministerului, potrivit competențelor) Suplimentar informației prezentate: Ministerul Mediului a prezentat, în modul corespunzător, AVIZ la proiectul de lege lansat în avizare de MIDR pentru modificarea Legii nr.303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare (număr unic 783/MIDR/2023). Având în vedere că mecanismul de repartizare a diferenței consumului de apă potabilă și apă menajeră în blocurile locative ține inclusiv de Legea nr.187/2022 cu privire la condominiu, MIDR a creat Grup de Lucru în vederea elaborării unui Regulament cu privire la prestarea serviciilor comunale, folosirea, exploatarea și administrarea locuințelor. Ministerul Mediului nu participă în activitatea grupului menționat, deoarece nu ține de atribuțiile și domeniul de competență a ministerului. În așa fel, având în vedere că atât domeniul alimentare cu apă și sanitație, cât și locuințe sunt în subordinea și responsabilitatea MIDR, există necesitatea de evaluare a recomandării în cauză ca fiind IMPLEMENTATĂ de către Ministerul Mediului. Scris. MM 03-05.1731 din 09.08.23 către CCRM ref. la hcc (26-21, termen 01.23; 53-22, termen 10.23).semnat.pdf

Recomandarea: 2.8.1. audierea în ședința Consiliului municipal Chișinău a rezultatelor auditului, potrivit prevederilor art.14 alin.(2) lit.n4) și art.30 din Legea nr. 436 din 28.12.2006;

Autoritatea:Primăria mun.Chișinău

Termen implementare: 07.10.2023
Răspunsul autorității:
Primăria mun. Chișinău nr. 2-01/2-23 din 17.01.2023, Primăria mun. Chișinău nr.2-01/22-168 din 18.04.2023, nr.2-01/2-261 din 17.07.2023, nr.2-01/2-422 din 13.10.2023
A fost aprobată decizia CMC nr. 21/3 din 13.12.2022 Cu privire la aprobarea măsurilor pentru soluționarea deficiențelor și implementarea recomandărilor Curții de Conturi din Raportul auditului conformității procesului bugetar și gestionării patrimoniului public în anii 2018-2020 la UAT mun. Chișinău (UAT/bugetul de nivelul II). Conform pct. 1 din decizia respectivă Consiliul Municipal Chișinău a luat act de rezultatele prezentate în Raportul menționat supra. De asemenea, s-au aprobat: Planul de acțiuni pentru implementarea recomandărilor Curții de Conturi și Planul de măsuri pentru soluționarea deficiențelor și neconformităților reflectate în Raportul auditului conformității procesului bugetar și gestionării patrimoniului public în anii 2018-2020 la UAT mun. Chișinău (UAT/bugetul de nivelul II).

Datele raportate de către subdiviziuni cu privire la acțiunile întreprinse în vederea eliminării deficiențelor, potrivit anexei nr. 2 la decizia menționată supra, sunt prezentate în Anexa B la prezenta anexă.
Decizia poate fi accesată, urmând linkul: https://actelocale.gov.md/ral/act/cu-privire-la-aprobarea-m%C4%83surilor-pentru-solu%C8%9Bionarea-deficien%C8%9Belor-%C8%99i-implementarea-recomand%C4%83rilor-cur%C8%9Bii-de-conturi-din-raportul-auditului-conformit%C4%83%C8%9Bii-procesului-bugetar-%C8%99i-gestion%C4%83rii-patrimoniului-public-%C3%AEn-anii-2018-2022-la-uat-mun-chi%C8%99in%C4%83u-uatbugetul-de-nivelul-ii-1149456.html scrisoare Primaria Mun. Chisinau.pdf scrisoare primăria mun. chișinău aprilie h 53.pdf anexa B.pdf mun. chisinau iulie.pdf Scrisoare Primăria mun. Chișinău HC_53.pdf

Recomandarea: 2.8.2. implementarea recomandărilor de audit din Raportul auditului conformității asupra procesului bugetar și gestionării patrimoniului public în anii 2018-2020 la unitatea administrativ-teritorială mun. Chișinău;

Autoritatea:Primăria mun.Chișinău

Termen implementare: 07.10.2023
Răspunsul autorității:
Primăria mun. Chișinău nr. 2-01/2-23 din 17.01.2023,Primăria mun. Chișinău nr.2-01/22-168 din 18.04.2023, nr.2-01/2-261 din 17.07.2023, nr.2-01/2-422 din 13.10.2023
Termen de implementare – 31.12.2024 (a se vedea descrierea în compartimentul Conținutul recomandărilor din Raportul de audit Raportul de audit scrisoare Primaria Mun. Chisinau.pdf scrisoare primăria mun. chișinău aprilie h 53.pdf mun. chisinau iulie.pdf Scrisoare Primăria mun. Chișinău HC_53.pdf

Recomandarea: 2.8.3. asigurarea implementării recomandărilor aprobate prin Hotărârile Curții de Conturi anterioare ;

Autoritatea:Primăria mun.Chișinău

Termen implementare: 07.10.2023
Răspunsul autorității:
Primăria mun. Chișinău nr. 2-01/2-23 din 17.01.2023,Primăria mun. Chișinău nr.2-01/22-168 din 18.04.2023, nr.2-01/2-261 din 17.07.2023, nr.2-01/2-422 din 13.10.2023
În conformitate cu pct. 28.1 din anexa nr. 1 la decizia CMC nr. 21/3 din 13 decembrie 2022 subdiviziunile municipale vizate în Hotărârile anterioare ale Curții de Conturi urmează să actualizeze Planurile de acțiuni privind implementarea recomandărilor aferente și să întreprindă acțiunile ce se impun privind implementarea acestora.
Astfel, având în vederea prevederile HCC nr. 21 din 08.04.2014” privind raportul auditului conformității administrării fondurilor publice în cadrul întreprinderilor municipale pe anul 2013”, ÎM RTEC efectuează majorarea capitalului social cu valoarea troleibuzelor asamblate/procurate în baza deciziilor CMC. În anul 2021 capitalul social al întreprinderii a fost majorat cu 13,9 mln. lei în conformitate cu decizia nr. 2/3 din 30.03.2021, fiind procurate 2 troleibuze din Italia de model Phileas Trolley. În anul 2022 în conformitate cu Decizia CMC 3/6 din 27.04.2022, capitalul social al întreprinderii a fost majorat cu 629,9 mii lei, valoarea troleibuzului de model Van Hool AG-300T procurat din Salsbourg Austria. În anul 2023, în urma adoptării capitalul social al întreprinderii se estimează a fi majorat cu circa 35 mln. lei. Cu referire la troleibuzele procurate anterior, odată cu adoptarea Deciziei fondatorului, întreprinderea va opera modificările de rigoare majorând capitalul social, prin diminuarea contului 342.

DGECT. În contextul realizării acțiunilor pct. 28.1 cu referire la implementarea recomandărilor expuse în HCC nr. 7 din 26.02.2021 ”Cu privire la Raportul auditului asupra conformității organizării, realizării și supravegherii parteneriatelor public-private încheiate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Academia de Științe a Moldovei, UAT mun. Chișinău și entitățile din subordine”, a fost perfectată scrisoarea nr. 1-05/2-203 din 26.12.2022. Nr. de referință al anexei 1.

Termen de implementare – 25.12.2023
scrisoare Primaria Mun. Chisinau.pdf scrisoare primăria mun. chișinău aprilie h 53.pdf mun. chisinau iulie.pdf Scrisoare Primăria mun. Chișinău HC_53.pdf

Recomandarea: 1. eliminarea deficiențelor indicate în prezentul Raport de audit, cu aprobarea unui plan de măsuri de implementare;

Autoritatea:Primăria mun.Chișinău

Termen implementare: 07.10.2023
Răspunsul autorității:
Primăria mun. Chișinău nr. 2-01/2-23 din 17.01.2023, Primăria mun. Chișinău nr.2-01/22-168 din 18.04.2023, nr.2-01/2-261 din 17.07.2023, nr. 2-01/2-422 din 13.10.2023
Prin decizia CMC nr. 21/3 din 13.12.2022 a fost aprobat: Planul de acțiuni pentru implementarea recomandărilor Curții de Conturi și Planul de măsuri pentru soluționarea deficiențelor și neconformităților reflectate în Raportul auditului conformității procesului bugetar și gestionării patrimoniului public în anii 2018-2020 la UAT mun. Chișinău (UAT/bugetul de nivelul II).
Decizia poate fi accesată, urmând linkul: https://actelocale.gov.md/ral/act/cu-privire-la-aprobarea-m%C4%83surilor-pentru-solu%C8%9Bionarea-deficien%C8%9Belor-%C8%99i-implementarea-recomand%C4%83rilor-cur%C8%9Bii-de-conturi-din-raportul-auditului-conformit%C4%83%C8%9Bii-procesului-bugetar-%C8%99i-gestion%C4%83rii-patrimoniului-public-%C3%AEn-anii-2018-2022-la-uat-mun-chi%C8%99in%C4%83u-uatbugetul-de-nivelul-ii-1149456.html

Completare 14.11.2023
Primăria mun. Chișinău Scris. nr. 2-01/2-422 din 13.10.2023
Acţiunile planificate sunt în curs de realizare.
Decizia poate fi accesată, urmând linkul:
https://actelocale.gov.md/ral/act/cu-privire-la-aprobarea-m% C4%83 surilor-pentru-solu%C8%9Bionarea-deficien%C8%9Belor-%C8%99i-implementarea-recomand% C4%83rilor-cur%C8%9Bii-de-conturi-din-raportul-auditului- conformit% C4%83%C8%
9Bii-procesului-bugetar-%C8%99i-gestion%C4%83rii-patrimoniului-public-%C3% AEn -anii-2018-2022-la-uat-mun-chi%C8%99in%C4%83u-uatbugetul-de-nivelul-ii-1149456.html

scrisoare Primaria Mun. Chisinau.pdf scrisoare primăria mun. chișinău aprilie h 53.pdf mun. chisinau iulie.pdf Scrisoare Primăria mun. Chișinău HC_53.pdf Scrisoare Primăria mun. Chișinău HC_53.pdf

Recomandarea: 2. elaborarea unor proceduri în scopul asigurării implementării recomandărilor de audit (extern și intern), inclusiv prin completarea Dispoziției Primarului general al mun. Chișinău nr. 156-d din 09.04.2021;

Autoritatea:Primăria mun.Chișinău

Termen implementare: 07.10.2023
Răspunsul autorității:
Primăria mun. Chișinău nr. 2-01/2-23 din 17.01.2023, Primăria mun. Chișinău nr.2-01/22-168 din 18.04.2023, nr.2-01/2-261 din 17.07.2023, nr.2-01/2-422 din 13.10.2023
A fost elaborat Regulamentul privind modalitatea de conlucrare în cadrul misiunilor de audit extern și mecanismul de executare și monitorizare a hotărârilor Curții de Conturi, aprobat prin dispoziția Primarului General nr. 629 din 26.12.2022.
Regulamentul aprobat a fost diseminat pentru informare și punere în aplicare către toate subdiviziunile municipale.
Regulamentul poate fi accesat, urmând linkul:
https://actelocale.gov.md/ral/act/cu-privire-la-aprobarea-regulamentului-privind-modalitatea-de-conlucrare-în-cadrul-misiunilor-de-audit-extern-și-mecanismul-de-executare-și-monitorizare-a-hotărârilor-curții-de-conturi-1160892.html scrisoare Primaria Mun. Chisinau.pdf scrisoare primăria mun. chișinău aprilie h 53.pdf mun. chisinau iulie.pdf Scrisoare Primăria mun. Chișinău HC_53.pdf

Recomandarea: 3. descrierea și implementarea proceselor operaționale ce țin de elaborarea și fundamentarea prognozei bugetare pe toate tipurile de venituri și cheltuieli, cu indicarea corespunzătoare a responsabilităților (pct.4.1.);

Autoritatea:Primăria mun.Chișinău

Termen implementare: 07.10.2023
Răspunsul autorității:
Primăria mun. Chișinău nr.2-01/22-168 din 18.04.2023
In curs de implementare.
Termen de implementare - 31.05.2023

Completare 19.07.2023
Primăria mun. Chișinău nr.2-01/2-261 din 17.07.2023
Au fost revizuite şi actualizate următoarele procese aferente proceselor elaborării prognozei bugetare: - procesul de elaborare a propunerilor/proiectelor de buget; - elaborarea bugetului, modificării alocaţiilor privind achitarea deservirii datoriei şi, rambursării sumei de principal pentru creditele externe, recreditare. interne şi împrumuturile contractate prin emisiune de valori mobiliare locale; - procesul de planificare și executare a cheltuielilor privind investițiile și reparațiile capitale; - procesul de elaborare, aprobare, monitorizare şi raportare a programelor în cadrul bugetării pe programe; - procesul de selectare a persoanelor care solicită indemnizații unice în vederea asigurării cu spațiu locativ; - procesul de primire, verificare şi executare a documentelor privind compensarea cheltuielilor pentru persoanele social-vulnerabile din municipiul Chişinău la efectuarea plăţilor pentru serviciile comunale şi resursele energetice (se anexează).
nr. de referință ala anexei - 1 secund

Completare 14.11.2023
Primăria mun. Chișinău nr. 2-01/2-422 din 13.10.2023
Direcţia funciară prezintă informaţia privind încasarea veniturilor obţinute din plata pentru folosirea terenurilor proprietate municipală. (informaţia se anexează).
Nr. de referinţă al anexei - 1E prim scrisoare primăria mun. chișinău aprilie h 53.pdf mun. chisinau iulie.pdf Scrisoare Primăria mun. Chișinău HC_53.pdf

Recomandarea: 4. identificarea tuturor bunurilor imobiliare (inclusiv a terenurilor și construcțiilor nefinisate), neevaluate în scopuri fiscale, cu informarea SFS și ASP, pentru evaluarea acestora, inclusiv a celor transmise în arendă/locațiune/folosință/gestiune economică, asigurând înregistrarea conformă a contractelor respective (pct.4.1.4.);

Autoritatea:Primăria mun.Chișinău

Termen implementare: 07.10.2023
Răspunsul autorității:
Primăria mun. Chișinău nr. 2-01/2-23 din 17.01.2023, Primăria mun. Chișinău nr.2-01/22-168 din 18.04.2023
DCTIL - Conform planului de activitate al DCITL și DGECT, după semnarea contractelor de locațiune/comodat cu persoanele fizice se transmite lista către DCITL pentru verificare și calculare. (ultima listă transmisă de DGECT este prin scrisoarea 1-05/2-177 din 16.12.2022 – se anexează)
De asemenea, Primăria Municipiului Chișinău a înaintat solicitarea cu nr. 2 -04/2-2 din 11.11.2022 către Agenția Servicii Publice și Serviciul Cadastral Teritorial, prin care s-a solicitat furnizarea listei tuturor categoriilor de bunuri neevaluate în scopul impozitării. Răspunsul Agenției Servicii publice, recepționat de către Primăria Municipiului Chișinău se anexează.

DGAURF, DADC - termen de implementare – 31.09.2023
1. Scrisoarea nr. 1-05/2-177 din 16.12.2022 se anexează. Nr. de referință a anexei – 2.
2. Scrisoarea nr. 2-04/2-2 se anexează. Nr. de referință a anexei – 3.
3. Scrisoarea nr. 11/11c-06/2532 din 16.11.2022 se anexează. Nr. de referință a anexei – 4.

Completare 19.07.2023
Primăria mun. Chișinău nr.2-01/2-261 din 17.07.2023
A fost aprobată dispoziţia PG nr. 323-d din 10.07.2023 „Cu privire la instituirea Grupului de lucru pentru inventarierea construcţiilor nefinalizate de pe teritoriul oraşului Chişinău".Dispoziţia poate fi accesată urmând linkul: https://actelocale.gov.md/ral/act/cu-privire-la-instituirea-grupului -de-lucru-pentru-inventarierea-construc%C8%9Biilor-nefinalizate-de-pe-teritoriul-ora%C8%99ului-chi%C8%99in%C4%83u-1315490.html
Completare 14.11.2023
Primăria mun.Chișinău; Scris. nr. 2-01/2-422 din 13.10.2023
Primăria mun. Chişinău a înaintat acţiune in justiţie către Agenţia Servicii Publice, la data de 14.12.2022 cu privire la obligarea recepţionării şi înregistrării terenurilor care au fost delimitate în temeiul deciziilor CMC de delimitare masivă din 2013-2014. (copia cererii de chemare în judecată se anexează)
Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare a încheiat contract cu ÎS „INGEOCAD” pentru efectuarea lucrărilor de delimitare selectivă a terenurilor proprietate a mun. Chişinău, care nu au fost delimitate în anii 2013-2014.(contract nr. 31/22 din 20.04.2022)
Preturile de sector au efectuat inventarierea construcţiilor nefinalizate în teritoriu. Prin scrisorile nr. 3-01/2-776 din 09.08.2023; 3-03/2-962 din 11.08.2023; nr. 01-111/23 din 04.08.2023; nr.3-04/2-557 din 24.08.2023 si 03-5/68 din 18.09.2023 au fost transmise la DGAURF listele cu indicarea construcţiilor nefinalizate. DGAURF prelucrează datele primite cu verificarea actelor permisive eliberate. Actualmente se elaborează un raport unic pentru examinare ulterioară în vederea determinării vizuale a gradului de finalizare.
Cerere nr. 27347 din 14.12.2022
Nr. de referinţă a anexei - 4.1prim.Scrisorile menţionate se anexează Nr. de referinţă a anexei - 4.2prim.
scrisoare Primaria Mun. Chisinau.pdf scrisoare primăria mun. chișinău aprilie h 53.pdf mun. chisinau iulie.pdf Scrisoare Primăria mun. Chișinău HC_53.pdf

Recomandarea: 5. elaborarea unui mecanism funcțional în vederea evaluării exhaustive a bazei impozabile la planificarea taxelor locale (pct.4.1.5.);

Autoritatea:Primăria mun.Chișinău

Termen implementare: 07.10.2023
Răspunsul autorității:
Primăria mun. Chișinău nr.2-01/22-168 din 18.04.2023
In curs de implementare.
Termen de implementare - 30.09.2023

Completare 19.07.2023
Primăria mun. Chișinău nr.2-01/2-261 din 17.07.2023
începând cu 2023 de către DCITL se administrează taxa pentru salubrizare prin intermediul modulului "Taxa pentru salubrizare mun. Chişinău” din SIA "SCITL”.
în curs de implementare.
Termen de implementare - 30.09.2023
Completare 14.11.2023
Primăria mun.Chișinău; Scris. nr.2-01/2-422 din 13.10.2023
DGF - Planul de acţiuni al municipalităţii în vederea evaluării bazei impozabile a taxelor locale pentru elaborarea prognozei încasărilor pe anul 2024 a fost elaborat şi aprobat prin dispoziţia Primarului general al Municipiului Chişinău nr. 478-d din
25.09.2023. Măsurile privind desfăşurarea activităţii organizatorice privind estimarea bazei impozabile a taxelor locale pentru elaborarea prognozei încasărilor pentru anul 2024 prevăzute în pct.
1 din Plan au fost realizate în termenele stabilite. Întru realizarea activităţilor stabilite în pct. 2.1.-2.4. din Plan privind estimarea bazei impozabile a taxelor locale pentru elaborarea prognozei încasărilor pentru anul 2024 au fost solicitate, recepţionate şi examinate: - propunerile agenţilor economici-plătitorilor de bază ai taxelor privind prognoza plăţilor taxelor locale în bugetul municipal pe anul 2024 (71 adresări); - datele statistice şi informaţiile generalizatoare privind determinarea şi onorarea obligaţiilor aferente taxelor locale contribuabililor din municipiul Chişinău autorităţile publice de stat (Biroul Naţional de Statistica, Serviciul Fiscal de Stat, ministere de profil); - indicele privind obiectele impunerii taxelor locale, oferite de către subdiviziunile CMC şi PMC care administrează activităţile supuse taxelor locale (în baza notificărilor/autorizaţiilor eliberate de APL la situaţia din 01.09.2023). Întru realizarea pct. 2.5. din Plan a fost asigurat procesul de elaborare a propunerilor de buget municipal Chişinău pe anul 2024 la încasarea taxelor locale conform formularelor stabilite de către Ministerul Finanţelor şi prezentate la 02.10.2023.
Începând cu 2023 de către DCITL se administrează taxa pentru salubrizare prin intermediul modulului ”Taxa pentru salubrizare mun. Chişinău” din SIA ”SCITL”. La 30.09.2023 suma încasată constituie 25 326,17 mii lei, ceea ce reprezintă 211052 persoane, adică subiecţi. Dacă populaţia care nu are înscriere la domiciliu în Chişinău se va înregistra corespunzător, atunci numărul de subiecţi va creşte, respectiv şi încasările la taxa respectivă se vor majora. DGECT - În conformitate cu prevederile art. 291(1) lit.e) din Titlu VII Cod Fiscal, obiectul impunerii la taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii - unităţile care, conform Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei, corespund activităţilor expuse în anexa nr.1 la Legea nr.231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior. Baza impozabilă o constituie: suprafaţa comercială, programul de activitate, locul amplasării etc. La stabilirea cotelor taxei locale pentru umtăţile comerciale şi/sau de prestări servicii şi calcularea prognozei încasărilor la bugetul local pentru anii de referinţă, se utilizează datele conţinute în SI E- Autorizatie, elaborat şi pus în aplicare, care permite selectarea şi extragerea mformaţiei pe diverse criterii, inclusiv cele ce constituie baza impozabilă pentru taxa respectivă: tipul unităţii comerciale, adresă, suprafaţa comercială, nr. de locuri de servire în cazul unităţilor de alimentaţie publică, nr. locurilor de prestări servicii în cazul unităţilor de prestări servicii, etc. DGECT ţine Registrul de evidenţă a UC şi a criteriilor nominalizate (inclusiv a suprafeţelor comerciale) cu actualizarea zilnică a acestora.
Dispoziţia poate fi accesată la următorul link: httns://actelocale.eov. md/ral/act/cu-privire-la-aprobarea-planului-de-ac%C8%9Biuni- %C3 %AEn-vederea- evalu%C4%83rii-bazei-impozabile-a-taxelor-locale-pentru-elaborarea-prognozei-%C3% AEncas %C4%83rilor-pe-anul-2024-1376700.html scrisoare primăria mun. chișinău aprilie h 53.pdf mun. chisinau iulie.pdf Scrisoare Primăria mun. Chișinău HC_53.pdf

Recomandarea: 6. elaborarea reglementărilor interne pentru asigurarea modalității de evidență/ monitorizare/ control periodic al prestatorilor serviciului public de transport auto de călători (pct.4.1.6.);

Autoritatea:Primăria mun.Chișinău

Termen implementare: 07.10.2023
Răspunsul autorității:
Primăria mun. Chișinău nr. 2-01/2-23 din 17.01.2023,Primăria mun. Chișinău nr.2-01/22-168 din 18.04.2023
Proiectul de decizie cu privire la aprobarea Regulamentului transporturilor auto de călători a fost înaintat spre examinare în Comisiile de specialitate ale CMC, având Avizul pozitiv al Comisiei pentru gospodărie locativ-comunală, energetică, servicii tehnice, transport comunicații și ecologie și Comisiei pentru buget, economie, finanțe, patrimoniu public local, agricultură și problemele suburbiilor. Proiectul a fost inclus pe Ordinea de zi a ședinței CMC din 16.06.2022, acesta fiind remis spre reexaminare.
în curs de implementare.
Termen de implementare - trim. IV 2022
Completare 19.07.2023
Primăria mun. Chișinău nr.2-01/2-261 din 17.07.2023
A fost aprobată Decizia CMC nr. 4/22 din 05.05.2023 cu privire la aprobarea Regulamentului auto de călători şi bagaje pe teritoriul mun. Chişinău.
decizia poate fi accesată urmând linkul: https://actelocale.gov.md/ral/act/cu-privire-la-aprobarea-regulamentului-transporturilor-rutiere-de-c%C4%831%C4%83tori-%C8%99I-BAGAJE-PE-TERITORIUL-MUNICIPIULUI-CHI%c8%99in%C4%83u-1264816.html scrisoare Primaria Mun. Chisinau.pdf scrisoare primăria mun. chișinău aprilie h 53.pdf mun. chisinau iulie.pdf

Recomandarea: 7. asigurarea inventarierii și evidenței veridice a suprafeței ocupate de parcări, garaje, terase de vară, vulcanizări, chioșcuri și gherete de comerț ambulant, a actelor permisive aferente activității în cauză, actualizării registrelor respective, cu asigurarea stabilirii și încasării plăților aferente pentru folosirea proprietății publice (pct.4.1.7. și pct.4.3.);

Autoritatea:Primăria mun.Chișinău

Termen implementare: 07.10.2023
Răspunsul autorității:
Primăria mun. Chișinău nr.2-01/22-168 din 18.04.2023
Pretura Buiucani. Pretura perfectează schemele de amplasare doar în baza demersurilor DGECT, în urma recepţionării notificărilor privind iniţierea activităţii de comerţ, unde sunt indicate suprafeţele de teren pentru care urmează a fi întocmite schemele de amplasare a teraselor, gheretelor, vulcanizări. Sistematic, sau în baza solicitărilor, pretura inspectează în teren respectarea regulilor de comerţ ambulant, inclusiv verifică actele permisive precum şi corespunderea acestora cu cu datele indicate în notificarea depusă privind iniţierea activităţii de comerţ. Toate schemele de amplasare sunt înregistrate în registru de evidenţă, iar schemele eliberate să păstrează în arhiva preturii.
în curs de implementare.
Termen de implementare - 31.12.2023

Completare 19.07.2023
Primăria mun. Chișinău nr.2-01/2-261 din 17.07.2023
DGECT - Se asigură inventarierea, de comun cu preturile de sector, a gheretelor amplasate pe teritoriul or. Chişinău, informaţia se sistematizează în dependenţă de sectorul amplasării, categoria de produse comercializate/ servicii prestate. La momentul actual Direcţia a recepţionat notificări pentru 719 gherete amplasate pe străzile oraşului (notificări active).
- Se asigură inventarierea gheretelor amplasate pe teren municipal din care are loc prestarea serviciilor de vulcanizare. - Se identifică suprafaţa de teren municipal utilizată de către comercianţi pentru prestarea serviciilor de vulcanizare. Astfel, pentru 18 gherete amplasate pe străzile oraşului, din care are loc prestarea serviciilor de vulcanizare urmare a obţinerii dreptului respectiv în cadrul licitaţiilor cu strigare, suprafaţa terenului municipal ocupat a fost inclusă în contractul încheiat în acest sens cu PMC.
- Cu ieşire la faţa locului se verifică unităţile din care are loc prestarea serviciilor de vulcanizare amplasate în construcţii private care utilizează teren municipal la prestarea serviciilor. Se înaintează demersuri către preturile de sector în vederea constatării terenului municipal ocupat în vederea identificării soluţiilor de impozitare a comercianţilor.
- Pe parcursul anului 2023, au fost sesizate preturile de sector privind activitatea ilicită a 14 terase, în vederea consolidării acţiunilor întru conformarea comercianţilor prevederilor cadrului legal.
- Lunar, se prezintă SFS informaţia privind unităţile de comerţ ambulant, inclusiv terase de alimentaţie publică şi gherete, care şi- au iniţiat/ sistat activitatea, în vederea verificării corectitudinii achitării taxelor locale.
- Informaţia privind unităţile comerciale amplasate pe teritoriul or. Chişinău, inclusiv suprafaţa comercială a acestora este ţinută în Resursa informaţională în domeniul comerţului instituită în baza SI A GEAP şi în sistemul informaţional propriu E-Autorizaţie.
- Este elaborat şi menţinut funcţional sistemul informaţional de evidenţă a gheretelor amplasate pe străzile oraşului - harta interactivă a gheretelor (gherete.chisinau.md). Informaţia este actualizată la zi.
Pretura Buiucani. S-a efectuat inventarierea suprafeţelor ocupate de garaj uri şi s-a actualizat registrul Cooperativelor şi asociaţiilor de garaje.
Pretura perfectează schemele de amplasare doar în baza demersurilor DGECT, în urma recepţionării notificărilor privind iniţierea activităţii de comerţ, unde sunt indicate suprafeţele de teren pentru care urmează a fi întocmite schemele de amplasare a teraselor, gheretelor, vulcanizări. Sistematic, sau în baza
solicitărilor, pretura inspectează în teren respectarea regulilor de comerţ ambulant, inclusiv verifică actele permisive precum şi corespunderea acestora cu datele indicate în notificarea depusă privind iniţierea activităţii de comerţ. Toate schemele de amplasare sunt înregistrate în registru de evidenţă, iar schemele eliberate să păstrează în arhiva preturii.
Pretura Centru duce evidenţa suprafeţelor ocupate de terase de vară, vulcanizări, gherete de comerţ ambulant. A fost elaborat Registrul de evidenţă a schemelor de amplasament individualizate elaborate pentru unităţile de comerţ ambulant stradal (gherete) Registrul de evidenţă a schemelor de amplasament individualizate eliberate pentru terasele de alimentaţie publică a fost instituit. Totodată a fost elaborată lista de evidenţă a unităţilor de comerţ ambulant - vulcanizări din sector. Referitor la parcări, garaje - Pretura sectorului Centru nu emite acte permisive şi nu coordonează astfel nu duce evidenţa acestor obiecte.
Pretura Ciocana - Responsabilii din cadrul instituţiei actualizează şi duc evidenţa suprafeţelor ocupate de parcări, garaje, terase de vară, vulcanizări şi gherete de comerţ ambulant cu verificarea actelor permisive.

Completare 14.11.2023
Primăria mun. Chișinău; Scris. nr.2-01/2-422 din 13.10.2023
- A fost elaborat și aprobat prin decizia CMC nr. 12/1 din 23.07.2020, Conceptul privind desfăurarea comerțului ambulant stradal în or. Chișinău, fiind stabilite obiective. În scopul asigurării realizării acestora în conformitate cu planul nominalizat, au fost realizate un șir de acțiuni:
- Elaborarea și aprobarea prin decizia CMC Regulamentul privind desfășurarea activității de comerț în municipiul Chișinău, în redacție nouă.
- Prin dispoziția Primarului general al municipiului Chișinău au fost stipulate unele acțiuni ale Preturilor.
- A fost elaborat și aprobat Regulamentul privind licitațiile cu strigare pentru obținerea dreptului de a încheia un contract privind amplasarea unei unități de comerț ambulant stradal pe teritoriul municipiului Chișinău (ulterior îmbunătățit). Astfel a fost optimizat numărul de gherete amplasate pe străzile or. Chișinău.
- A fost elaborată și pusă la dispoziția publicului larg Harta interactiv a rețelei de comerț ambulant stradal al municipiului Chișinău.
- DGECT de comun acord cu preturile de sector a efectuat în sem. I a.c. inventarierea: suprafețelor la terasele de alimentație publică, unități de prestări servicii (vulcanizări), parcărilor auto cu plată. Ca rezultat, au fost înaintate 23 sesizări către Preturile de sector în vederea aplicării măsurilor ce se impun, inclusiv amenzi, către agenți economici la care s-a stabilit activitate ilicită la terasele de alimentație publică și prestări servicii de vulcanizare. Respectiv Actele de control privind depistarea încălcărilor pentru parcările auto cu plată, efectuate au fost introduse în programul GIS-local.
- Are loc conlucrarea continuă cu preturile de sectoare ale municipiului Chișinău în vederea stopării activității ilicite la unitățile în cauză, cu întocmirea actelor de verificare.
- Sunt întocmite Registrele de evidențăă a UC, inclusiv a gheretelor, vulcanizărilor și teraselor de vară și a criteriilor nominalizate (inclusiv a suprafeelor comerciale).
- Pretura sectorului Centru - referitor la parcări, garaje nu emite acte permisive și nu coordonează astfel nu duce evidența acestor obiecte (se anexează - 4.5 prim).
Pretura Buiucani.Toate schemele de amplasare sunt înregistrate în registru de evidenă, iar schemele eliberate să păstrează în arhiva preturii (se anexează -4.6prim)
Pretura Râșcani. - Parcări auto: În teritoriul administrat de către Pretura sectorului Râșcani sunt amplasate opt parcări auto, care desfășoară activitatea pe terenuri proprietate municipală, ce cuprind o suprafaă totală de aproximativ 6,32 ha. - Garaje metalice:În teritoriul administrat de către Pretura sectorului Râșcani au fost identificate 1316 garaje metalice, din care 835 sunt amplasate pe teritoriile Cooperativelor de construcție a garajelor și 481 amplasate în curțile blocurilor locative. Calculând suprafața medie a unui garaj de 24 m.p. se poate de concluzionat, că suprafața totală a terenurilor municipale ocupare de garaje metalice este de aproximativ 3,42 ha. - Terase de vară: În teritoriul administrat de către Pretura sectorului Râșcani sunt amplasate 77 terase de vară, amplasate pe terenuri proprietate municipală, care ocupă o suprafaă aproximativă de 5304,4 m.p. - Gherete: În teritoriul administrat de către Pretura sectorului Râșcani sunt amplasate 247 unități de comerț ambulant (gherete), dintre care 49 unități dispun de scheme de amplasament individualizate și notificări de comerț, iar 198 activează în baza schemelor de amplasament expirate, dispunând doar de notificări de comerț. În sector sunt amplasate 29 vulcanizări, din care 4 unități dispun de scheme de amplasament individualizate și notificări de comerț, iar 25 activează în baza schemelor de amplasament expirate, dispunând doar de notificări de comerț. Unitățile de comerț ambulant care nu dispun de schemele de amplasament individualizate vor fi evacuate după aprobarea bugetului municipal pentru anul 2024. Luând în considerație suprafața de 12 m.p. prevăzută pentru o gheretă, suprafața totală a terenurilor proprietate municipală ocupate de gherete constituie aproximativ 2964 m.p. - Informația cu privire la garajele din cooperative este ținută de către președinți. Informația despre garajele din curțile blocurilor locative nu este sistematizată, dat fiind faptul, că acestea au fost instalate în anii 80-90 ai secolului XX, iar actele permisive sunt remise în arhivă. - Registrele de evidenă a teraselor și unităilor de comerț ambulant (gheretelor) sunt ținute de către secretarul preturii și se actualizează odată cu eliberarea schemelor de amplasament individualizate(se anexează)
Nr. de referință a anexei - (4.3prim, 4.4prim).

Termen de implementare – 31.12.2023
scrisoare primăria mun. chișinău aprilie h 53.pdf mun. chisinau iulie.pdf Scrisoare Primăria mun. Chișinău HC_53.pdf

Recomandarea: 8. instituirea măsurilor de control intern, în vederea asigurării utilizării conform destinației a transferurilor cu destinație specială, în special pentru infrastructura drumului (pct.4.2.1.);

Autoritatea:Primăria mun.Chișinău

Termen implementare: 07.10.2023
Răspunsul autorității:
Primăria mun. Chișinău nr. 2-01/2-23 din 17.01.2023, Primăria mun. Chișinău nr.2-01/22-168 din 18.04.2023, Primăria mun. Chișinău nr.2-01/2-261 din 17.07.2023
DGF - Anexa nr. 20 din decizia CMC nr. 23/2 din 27.12.2022 ”Cu privire la aprobarea bugetului municipal Chișinău în lectura a doua” prevede divizarea sumei transferurilor de la bugetul de stat în sumă totală de 252613,3 mii lei după cum urmează: i) venitul transferurilor cu destinație specială (fondul rutier), calculat în funcție de numărul kilometrilor echivalenți administrați -81317,3 mii lei, ii) volumul transferurilor calculat proporțional numărului de populație - 171299,0 mii lei.
Totodată, prin scrisoarea nr. 1-07/2-3 din 05.01.2023 a fost solicitată de la Direcția de resort informația privind distribuirea alocațiilor bugetare de la bugetul de stat pentru infrastructura drumurilor. Despre cele întreprinse se va informa la următoarea raportare, în termenele prevăzute - 31.05.2023.
Scrisoarea nr. 1-07/2-3 din 05.01.2023 se anexează. Nr. de referință a anexei – 5.

Completare 14.11.2023
Primăria mun.Chișinău; Scris. nr. 2-01/2-422 din 13.10.2023
DGF - Modalitatea de distribuire a transferurilor cu destinaţie specială (fondul rutier) pentru drumurile de interes municipal urmează a fi examinate la proiectul de decizie ”Cu privire la aprobarea bugetului municipal Chişinău pentru anul 2024” în dependenţă de propunerile DGMU înaintate. scrisoare Primaria Mun. Chisinau.pdf scrisoare primăria mun. chișinău aprilie h 53.pdf mun. chisinau iulie.pdf Scrisoare Primăria mun. Chișinău HC_53.pdf

Recomandarea: 9. planificarea și executarea conformă a lucrărilor de reparație capitală a infrastructurii publice locale (drumuri, străzi, scuaruri, trotuare, etc.), cu excluderea practicii planificării și reflectării acestora ca cheltuieli curente (pct.4.2.2.);

Autoritatea:Primăria mun.Chișinău

Termen implementare: 07.10.2023
Răspunsul autorității:
Primăria mun. Chișinău nr.2-01/22-168 din 18.04.2023
In curs de implementare
Termen de implementare - 30.06.2023
Completare 19.07.2023
Primăria mun. Chișinău nr.2-01/2-261 din 17.07.2023, nr. 2-01/2-422 din 13.10.2023
Î.M ”Exdrupo” - Având în vedere că valoarea obiectelor de infrastructură tehnico-edilitară (drumurile, podurile, pasajele subterane) au fost înregistrate la balanţa întreprinderii până în anul 2000 în lipsa unei dispoziţii a organelor APL, a fost efectuată înregistrarea în baza unui registru, unde este indicată
denumirea (veche) a străzilor şi a altor obiecte, anul dării în exploatare şi valoarea lor iniţială cu aproximaţie. Astfel, capitalizarea cheltuielilor pentru reparaţia drumurilor din mun. Chişinău nu poate fi realizată de către Î.M ”Exdrupo”. în scopul executării recomandării CCRM, prin scrisoarea nr. 410 din 29.08.2022 Exdrupo a solicitat DGMU iniţierea procedurii de transmitere a drumurilor locale din mun. Chişinău de la balanţa I.M Regia "Exdrupo” la balanţa DGMU.
DGF- Modificările Politicii de contabilitate unice sunt în proces de elaborare scrisoare primăria mun. chișinău aprilie h 53.pdf mun. chisinau iulie.pdf Scrisoare Primăria mun. Chișinău HC_53.pdf

Recomandarea: 10. asigurarea autorizării, recepției și documentării regulamentare și exhaustive a investițiilor efectuate în bunurile proprietate publică efectuate/transmise de persoane terțe (pct.4.2.2.);

Autoritatea:Primăria mun.Chișinău

Termen implementare: 07.10.2023
Răspunsul autorității:
Primăria mun. Chișinău nr.2-01/22-168 din 18.04.2023
Pretura Centru. Toate proiectele investiţionale la finisarea lucrărilor deţin procese-verbale semnate de membrii comisiei, precum şi de Agenţia Servicii Tehnice. Totodată, Pretura sect. Centru întocmeşte pachetul de documente pentru a transmite valoarea lucrărilor către gestionar.
Pretura Ciocana. La moment proiectul de decizie „Cu privire la transmiterea unor mijloace fixe” şi anume transmiterea în sumă de 133980.00 lei (10 boxe de iluminare amplasate în pasajul subteran din str. Alecu Russo nr.59/4) în gestiunea economică a Î.M.R.E.I „ Lumteh”. de la evidenţa contabilă a Preturii sectorului Ciocana, se află spre aprobare la CMC.
In curs de implementare
Termen de implementare - 31.03.2023

Completare 19.07.2023
Primăria mun. Chișinău nr.2-01/2-261 din 17.07.2023
Pretura Buiucani - Pentru recepţionarea valorii lucrărilor capitale a pasajului subteran pietonal din str. I. Creangă. 74, de către comisie au fost examinate lucrările la faţa locului, s-a întocmit procesul verbal de recepţie a lucrărilor şi nu este semnat până la final din cauza neconformităţilor depistate de un membru al comisiei. După înlăturarea neconformităţilor. Pretura Buiucani va înainta către comisiile de specialitate şi CMC proiectul de decizie pentru transmiterea la balanţa DGMU a lucrărilor în valoare de 1717883 lei, conform demersului IMENSITATE SRL.
Pretura Cent™, Toate proiectele investiţionale la finisarea lucrărilor deţin procese-verbale semnate de membrii comisiei, precum şi de Agenţia Servicii Tehnice. Totodată, Pretura sect. Centru întocmeşte pachetul de documente pentru a transmite valoarea lucrărilor către gestionar.
Pretura Ciocaua, A fost aprobată Decizia nr. 4/21 din 05.05.2023 „Cu privire la transmiterea unor mijloace fixe" şi anume transmiterea în sumă de 133980.00 în gestiunea economică a I.M.R.E.I „ Lumteh”, de la evidenţa contabilă a Preturii sectorului Ciocana.
Decizia poate fi accesată, urmând linkul: https://actelocale.gov.md/ral/act/cu-privire-la-transmiterea-unor-mijloace-fixe-1264191.html

scrisoare primăria mun. chișinău aprilie h 53.pdf mun. chisinau iulie.pdf

Recomandarea: 11. elaborarea și aprobarea unui regulament aferent ajutoarelor acordate din bugetul municipal pentru reparația proprietății private sau din condominiu, precum și a criteriilor de selectare a beneficiarilor respectivi (pct.4.2.9.);

Autoritatea:Primăria mun.Chișinău

Termen implementare: 07.10.2023
Răspunsul autorității:
Primăria mun. Chișinău nr.2-01/22-168 din 18.04.2023
Pornind de la prevederile noului cadru legislativ cu privire la condominiu, la moment este în proces anunțarea consultațiilor publice pe marginea propunerilor de elaborare a unui proiect de decizie despre aprobarea unui Regulament privind finanțarea lucrărilor în domeniul locativ-comunal din bugetele publice.
In curs de implementare
Termen de implementare -1 semestru 2023

Completare 19.07.2023
Primăria mun. Chișinău nr.2-01/2-261 din 17.07.2023
Prin scrisoarea nr. 1-08/1-1611 din 16.05.2023. DGLCA a publicat intenţia de a iniţiere a procedurii de elaborare a unui act normativ care va prevedea modul de acordare a ajutoarelor din bugetul municipal pentru reparaţia proprietăţii private sau din condominiu şi a criteriilor de selectare a beneficiarilor respectivi.
DGLCA a elaborat proiectul de decizie Despre aprobarea regulamentului privind acordarea ajutoarelor din bugetul municipal pentru reparația proprietății private sau din condominiu şi a criteriilor de selectare a beneficiarilor respectivi, care urmează a fi supus dezbaterilor publice.
Scrisoarea nr. 1-08/1-1611 din 16.05.2023 și proiectul de decizie se anexează. nr de referință a anexei 5 prim

Completare 14.11.2023
Primăria mun.Chișinău; Scris. nr.2-01/2-422 din 13.10.2023
În termenul limită de plasare a anunţului, la datele de contact afişate în anunţ, nu au parvenit propuneri la chestiunea în cauză.
Prin scrisoarea nr. 1-08/2-593 din 07.08.2023 DGLCA a expediat în adresa Asociatiei Patronală a „Asociaţiilor de Coproprietari în Condominiu”, Asociaţiei Obşteşti „GREEN CITY LAB Moldova”, Asociaţiei Obşteşti „Institutul de Dezvoltare Urbani (IDU)” şi Asociaţiei Obşteşti „Salvgardare” proiectul de decizie Despre aprobarea regulamentului privind acordarea ajutoarelor din bugetul municipal pentru reparatia proprietătii private sau din condominiu si a criteriilor de selectare a beneficiarilor respectivi pentru înaintare de obiecţii/propuneri la acesta. În termenul limită indicat în scrisoare, la datele de contact nu au parvenit obiecţii/propuneri la chestiunea în cauză.
Prin scrisoarea nr. 1-08/619 din 21.08.2023 DGLCA a expediat în adresa Secretarului interimar al Consiliului municipal Chişinău, proiectul de decizie Despre aprobarea regulamentului privind acordarea ajutoarelor din bugetul municipal pentru reparatia proprietătii private sau din condominiu si a criteriilor de selectare a beneficiarilor respectivi spre informarea consilierilor municipali pentru expunerea propunerilor şi/sau obiecţiilor asupra acestuia. Recent, s-a conlucrat cu unii consilieri municipali pe marginea proiectului de Regulament respectiv întru expunerea de către aceştia a obiecţiilor, propunerilor. Până în prezent nu au fost înaintate obiecţii/propuneri
scrisoare primăria mun. chișinău aprilie h 53.pdf mun. chisinau iulie.pdf Scrisoare Primăria mun. Chișinău HC_53.pdf

Recomandarea: 12. revizuirea și/sau aprobarea, conform cadrului normativ în vigoare, a Regulamentului privind constituirea și funcționarea Consiliului municipal Chișinău, a Primăriei mun. Chișinău, a subdiviziunilor administrației publice municipale și preturilor de sector, în vederea stabilirii exhaustive și delimitării clare a competențelor și responsabilităților acestora, în scopul excluderii dublării atribuțiilor (pct.4.2.11.);

Autoritatea:Primăria mun.Chișinău

Termen implementare: 07.10.2023
Răspunsul autorității:
Primăria mun. Chișinău nr. 2-01/2-23 din 17.01.2023
Proiectul de decizie "Despre aprobarea în redacție nouă a Regulamentului privind constituirea și funcționarea Consiliului municipal Chișinău” a fost elaborat, definitivat și transmis în comisiile consultative de specialitate ale CMC spre avizare (nr. de intrare al proiectului - CMC/403 din 04.11.2022).
Completare 03.05.2023
Primăria mun. Chișinău nr.2-01/22-168 din 18.04.2023
Totodată, la data de 13.02.2023 a fost elaborată şi transmisă solicitarea nr. 1-01/2-14 către șefii subdiviziunilor structurale al Aparatului Primăriei municipiului Chișinău cu privire la „revizuirea și actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare a PMC, urmărind eliminarea neconcordanțelor și a suprapunerilor existente'’'.
In curs de implementare
Termen de implementare - I semestru 2023

Completare 19.07.2023
Primăria mun. Chișinău nr.2-01/2-261 din 17.07.2023
Urmează să fie elaborat/avizat după sistematizarea propunerilor pentru Regulamentele subdiviziunilor administraţiei publice municipale şi preturilor de sector, inclusiv definitivarea elaborării noii structuri a Primăriei municipiului Chişinău şi Regulamentului de organizare şi funcţionare (serviciu contractat de DGECT în colaborare cu DMRU). Noua structură a DAJ şi crearea structurii securitate internă a fost înaintată CMC pentru aprobare.
Completare 14.11.2023
Primăria mun. Chișinău; Scris. nr. 2-01/2-422 din 13.10.2023
Noua structură a DAJ a fost aprobată prin decizia CMC. Urmează să fie elaborat şi prezentat pentru aprobare Regulamentul de funcţionare. Este elaborat proiectul de decizie privind crearea structurii securitate internă.
Proiectul de decizie "Despre aprobarea în redacţie nouă a Regulamentului privind constituirea şi funcţionarea Consiliului municipal Chişinău” a fost elaborat, definitivat şi transmis în comisiile consultative de specialitate ale CMC spre avizare (nr. de intrare al proiectului - CMC/403 din 04.11.2022).Decizia poate fi accesată, urmând linkul: https://actelocale.gov.md /ral/act/cu-privire-laoperarea-demodific%C4%83ri%C3%AEn-deciziileconsiliului-municipalchi%C8%99in%C4%83 u-nr-23-din-20112019-%C8%99i-nr-232-din27122022-1393535.html
scrisoare Primaria Mun. Chisinau.pdf scrisoare primăria mun. chișinău aprilie h 53.pdf mun. chisinau iulie.pdf Scrisoare Primăria mun. Chișinău HC_53.pdf

Recomandarea: 13. revizuirea organigramei, statelor de personal și schemelor de încadrare ale PMC și entităților din subordine în strictă conformitate cu competențele și responsabilitățile acordate acestora de cadrul legal și actele normative interne, volumul de muncă existent și normele de muncă aprobate conform (art.167 din Codul muncii) (pct.4.2.11.);

Autoritatea:Primăria mun.Chișinău

Termen implementare: 07.10.2023
Răspunsul autorității:
Primăria mun. Chișinău nr.2-01/22-168 din 18.04.2023, nr.2-01/2-422 din 13.10.2023
In curs de implementare
Termen de implementare - I semestru 2023 scrisoare primăria mun. chișinău aprilie h 53.pdf Scrisoare Primăria mun. Chișinău HC_53.pdf

Recomandarea: 14. suspendarea aplicării, până la revizuirea și corelarea cu cadrul legal existent, a Deciziei CMC nr. 8/32 din 19.06.2020 privind modul de calculare a indemnizațiilor de participare la ședințe a consilierilor locali (pct. 4.2.12.);

Autoritatea:Primăria mun.Chișinău

Termen implementare: 07.10.2023
Răspunsul autorității:
Primăria mun. Chișinău nr. 2-01/2-23 din 17.01.2023, Primăria mun. Chișinău nr.2-01/22-168 din 18.04.2023
Proiectul de decizie ”Cu privire la operarea de modificări în decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 8/32 din 19 iunie 2020 cu privire la stabilirea indemnizațiilor de ședință pentru aleșii locali a fost înaintat Comisiei pentru buget, economie, finanțe, patrimoniu public local, agricultură și problemele suburbiilor. Proiectul respectiv, cu avizul pozitiv al Comisiei a fost înaintat Consiliului municipal spre examinare și aprobare. La ședința din 27.12.2022. Decizia a fost aprobată cu amendamente, aceasta nu a fost contrasemnată de către secretarul CMC, urmând a fi remisă la reexaminare.
În anexă: Copiile proiectelor de decizii, cu Nr. de referință 6 și 7.
Completare 19.07.2023
Primăria mun. Chișinău nr.2-01/2-261 din 17.07.2023, nr. 2-01/2-422 din 13.10.2023
A fost aprobată decizia CMC nr. 4/6 din 27.04.2023 cu privire la operarea unor modificări în decizia CMC nr. 8/32 din 19.06.2020 Cu privire la stabilirea indemnizaţiilor de şedinţă pentru aleşii locali. Decizia poate fi accesată urmând linkul:https://actelocale.gov.md//ral/act/cu-privire-la- operarea-unor-modific%C4%83ri-%C3%AEn-decizia-consiliului-municipal-chi%C8%99in%C4%83u-nr-832-din-19-iunie-2020-cu-privire-la-stabilirea-indemmza%C8%9Biilor-de-%C8%99edin%C8%9B%C4%83-pentru-ale%C8%99ii-locali-1255297.html
scrisoare Primaria Mun. Chisinau.pdf scrisoare primăria mun. chișinău aprilie h 53.pdf mun. chisinau iulie.pdf Scrisoare Primăria mun. Chișinău HC_53.pdf

Recomandarea: 15. instituirea măsurilor de control intern, care vor asigura plenitudinea planificării, transparența, legalitatea și regularitatea în procesul achizițiilor publice, inclusiv la: planificarea achizițiilor (întocmirea planurilor anuale/trimestriale), achizițiile publice de valoare mică, raportarea achizițiilor, monitorizarea îndeplinirii prevederilor contractuale etc. (pct.4.2.13.);

Autoritatea:Primăria mun.Chișinău

Termen implementare: 07.10.2023
Răspunsul autorității:
Primăria mun. Chișinău nr. 2-01/2-23 din 17.01.2023, Primăria mun. Chișinău nr.2-01/22-168 din 18.04.2023,Primăria mun. Chișinău nr.2-01/2-261 din 17.07.2023
Potrivit pct. 15 din anexa nr. 1 la decizia nr. 21/3 din 13 decembrie 2022, toate entitățile /subdiviziunile municipale cu statut de autoritate contractantă urmează să asigure:
1. Revizuirea regulamentelor Grupurilor de Lucru pentru achiziții publice cu includerea tuturor responsabilităților prevăzute de cadrul normativ.
2. Elaborarea și aprobarea regulamentelor achizițiilor de valoare mică.
3. Asigurarea evidenței contractelor de valoare mică și prezentarea la AAP a dărilor de seamă privind achizițiile de valoare mică.
4. Responsabilizarea autorităților contractante cu privire la întocmirea și publicarea rapoartelor de monitorizare a contractelor de achiziții publice atribuite.
5. Fortificarea măsurilor de control aferente monitorizării executării contractelor de către autoritățile contractante.
6. Instituirea unor proceduri sistemice de: (i) verificare a conformității procesului de achiziții publice și (ii) neacceptare a plăților anticipate (avans) pentru achiziționarea mărfurilor, serviciilor și lucrărilor”.
Unele subdiviziuni municipale (DGECT; ÎM RTEC, DGETS; DETS Ciocana; DETS Râșcani; Pretura Buiucani; Pretura Centru și ÎM „Exdrupo” au raportat întreprinderea integrală sau parțială a acțiunilor menționate supra.
În principal, recomandarea se consideră în curs de implementare, fiecare conducător de subdiviziune purtând răspundere managerială în acest sens.
Primăria municipiului Chișinău, în limitele posibilităților și resurselor disponibile asigură auditarea procesului de achiziții publice, ca și măsură de control ex-post.

Completare 14.11.2023
Primăria mun. Chișinău; Scris. nr.2-01/2-422 din 13.10.2023
Unele subdiviziuni municipale: DGECT; ÎM RTEC, DGETS, DGLCA, DETS Ciocana; DETS Râşcani; Pretura Buiucani; Pretura Centru şi ÎM „Exdrupo” Î.M ”AGSV”, Î.M Regia ”Autosalubritate”, I.M ”Grădina Zoologică” au raportat întreprinderea integrală sau parţială a acţiunilor menţionate în răspunsul remis la 13.10.2023 al Primăriei mun. Chișinău. scrisoare Primaria Mun. Chisinau.pdf scrisoare primăria mun. chișinău aprilie h 53.pdf mun. chisinau iulie.pdf Scrisoare Primăria mun. Chișinău HC_53.pdf

Recomandarea: 16. întreprinderea măsurilor de rigoare privind înregistrarea integrală în RBI a drepturilor patrimoniale ale UAT asupra bunurilor imobile proprietate publică (pct.4.3.1 și pct. 4.3.2.);

Autoritatea:Primăria mun.Chișinău

Termen implementare: 07.10.2023
Răspunsul autorității:
Primăria mun. Chișinău nr. 2-01/2-23 din 17.01.2023, Primăria mun. Chișinău nr.2-01/22-168 din 18.04.2023
Î.M ”RTEC”. În conformitate cu decizia CMC nr. 6/30 din 04 octombrie 2018 ”Cu privire la aprobarea actelor de inventariere a bunurilor imobile aflate în proprietatea Consiliului municipal Chișinău” și regulamentului privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică are loc standardizarea metodologiei de predarea/transmiterea în locațiune a bunurilor imobile și prolongarea termenului de locațiune prin intermediul licitațiilor publice, cu ajustarea periodică a plăților pentru locațiune conjuncturii de piață: întocmirea și aprobarea conformă a contractelor de locațiune; recuperarea datoriilor formate din locațiunea bunurilor imobile; asigurarea întocmirii actelor necesare privind folosința bunurilor imobile. În conformitate cu Legea nr. 150/2017 cu privire la Registrul obiectivelor de infrastructură tehnico-edilitară, către PMC a fost transmisă Lista obiectivelor de infrastructură tehnico-edilitară pentru crearea Registrului obiectelor de infrastructură tehnico-edilitară. Din umărul total de 62 imobile ce se află în gestiunea Î.M.RTEC: -46 imobile sunt înregistrate la ASP, - 10 imobile urmează a fi înregistrate la ASP, - 6 imobile vor fi înregistrate în urma adoptării deciziei CMC (din diferite motive lipsesc actele, stabilirea hotarelor). Toate imobile ce sunt în gestiunea întreprinderii se țin la evidență strictă.
DGETS a înaintat la ASP demers cu nr. 01-18/5 din 04.01.2022 prin care s-a solicitat informația cu privire la valoarea bunurilor imobiliare. În anul 2022 a fost încheiat contract cu agent economic licențiat, care a evaluat costul terenurilor adiacente clădirilor și costul imobilelor. În bugetul anului 2023 se vor prevedea mijloace pentru organizarea procedurii de înregistrare a imobilelor la ASP, care se află la balanța DGETS, IP cu autonomie financiară. Demersul nr. 01-18/5 din 04.01.22 se anexează. Nr. de referință a anexei - 8.
DAJ. A fost depusă cererea de chemare în judecată privind obligarea ASP să recepționeze și să înregistreze terenurile domeniu privat cu destinație locativă, precum și a bunurilor accesorii acestora, inclusiv garajelor cetățenilor, terenuri aprobate prin decizia CMC nr. 3/26 din 02.04.2013; nr. 2/18-1 din 27.02.2014; nr.4/15 din 13.05.2014 și 11/52 din 23.12.2014. Prin hotărârea din 25.11.2022, judecător T. Avasiloaie, dosar nr. 3-3031/2021, acțiunea a fost respinsă; La data de 05.12.2022 a fost depusă cererea de apel;
2. A fost depusă cererea de chemare în judecată privind obligarea ASP să recepționeze dosarele tehnice de delimitare, elaborate de către ÎS „INGEOCAD” și înregistrarea proprietății publice în RBI după mun. Chișinău în temeiul deciziilor CMC nr. 3/26 din 02.04.2013, nr.. 2/18-1 din 27.02.2014, nr. 2/18-2 din 27.02.2014, nr. 4/15 din 13.05.2015, nr. 11/520 din 23.12.2014
Completare 03.05.2023
Primăria mun. Chișinău nr.2-01/22-168 din 18.04.2023
DGECT a încheiat Contractul pentru achiziţionarea serviciilor de efectuare a lucrărilor de delimitare selectivă a bunurilor imobile proprietate publică a municipiului Chişinău nr. 38/23 din 10.03.2023 cu ÎS „Ingeocad” privind prestarea serviciilor de delimitare a bunurilor imobile.
Conform actului de predare-primire a documentaţiei pentru efectuarea lucrărilor de delimitare din 29.03.2023 şi ÎS „Ingeocad” pentru delimitare au fost înaintate 50 de obiecte.
Termen de implementare - 31.12.2023
Completare 19.07.2023
Primăria mun. Chișinău nr.2-01/2-261 din 17.07.2023
DGAURF - A fost înaintată acțiune în justiție, la data de 14.12.2022, cu privire la obligarea Agenției Servicii Publice privind recepționare și înregistrarea terenurilor care au fost delimitate în temeiul deciziilor de delimitare masivă din 2013-2014. Selectiv, sunt înregistrate terenurile municipale, conform contractului încheiat cu ASP, în cazul în care există acordul APP privind lipsa de obiecții după apartenență.
DGETS a înaintat la ASP demers cu nr. 01-18/5 din 04.01.2022 prin care s-a solicitat informația cu privire la valoarea bunurilor imobile. În anul 2022 a fost încheiat contract cu agent economic licențiat, care a evaluat costul terenurilor adiacente clădirilor și costul a 5 imobile. În bugetul anului 2023 s-au prevăzut mijloace pentru organizarea procedurii de înregistrare a imobilelor la ASP, care se află la balanța DGETS, IP cu autonomie financiară.
DETS sectorul Râșcani la 16.06.2023 a încheiat cu SRL,,DIVERS IMOBIL” contractul nr.55/02 privind ,,Servicii de evaluare a bunurilor imobile” cu întreprinderea ulterioară a măsurilor de rigoare privind înregistrarea acestora în RBI a drepturilor patrimoniale.

Completare 14.11.2023
Primăria mun. Chișinău; Scris. nr. 2-01/2-422 din 13.10.2023
DGETS Au fost evaluate construcțiile și actualizat Planul cadastral. Construcția este înregistrată cu nr.0100106.288.03 - 46,6 m.p.(Contract nr. 26 din 23.06.2023, nr. înregistrare 2023-0000003482 din 28.06.2023). S-a întocmit Raportul de evaluare nr. 25/08-2023 din 14.08.2023. DETS Botanica a încheiat contracte de prestare a serviciilor de evaluare a bunurilor imobile, cu întreprinderea ulterioară a măsurilor de rigoare privind înregistrarea acestora în RBI a drepturilor patrimoniale.DETS Buiucani - A fost instituită comisia internă cu scopul stabilirii suprafeţei pe fiecare clădire şi teren a instituţiei de învăţământ DETS Buiucani împreună cu DGECT au efectuat verificările/inventarierile tehnice a bunurilor imobile la o parte din instituţiile de învăţământ (o parte - în lucru) cu întocmirea actului corespunzător, în rezultatul cărora au fost stabilite necorespunderi cu planul nivelelor din dosarul cadastral pe suprafaţa, pe reconstituiri, unele clădiri nu sunt înregistrate şi alte neconcordanţe. Au fost efectuate interpelări la ASP referitor la înregistrarea unor mijloace fixe în RBI.DGECT - În perioada 01.01.2023-30.09.2023 DGECT a inventariat bunurile imobile deţinute în gestiune de 37 instituţii publice de învăţământ trecute la autonomie fmanciară şi 1 (una) întreprindere municipală.În rezultatul inventarierii se întocmesc şi se semnează actele de inventariere respective.În acte se indică înregistrarea bunului imobil în RBI sau neînregistrarea acestuia. În cazul când bunul imobil nu este înregistrat în RBI, DGECT prin scrisoare recomandă înregistrarea bunului imobil. Din informaţia pe care o deţinem, ASP refuză primirea cererilor de înregistrare, chiar şi a cererilor de perfectare a dosarului cadastral actualizat.În asemenea cazuri se face trimitere la cadrul normativ intern al ASP, fără a ţine cont de legislaţia RM. Conform Actelor de predare-primire a documentaţiei pentru efectuarea lucrărilor de delimitare din 29.03.2023 si 25.04.2023, semnat între DGECT si Î.S. „INGEOCAD”, pentru delimitare au fost înaintate 83 de obiective. Prin Actul de predare-primire nr. 1 din 16.06.2023, Î.S. „INGEOCAD” a transmis DGECT materialele cu privire la lucrările de delimitare, în număr de 3 (trei) rapoarte cadastrale a câte 100 (una sută) de bunuri imobile (încăperi izolate nelocative).Din data de 04.10.2023 aceste rapoarte sunt transmise la APP. Î.M ”Autosalubritate”. În baza deciziei CMC nr. 23/4-1 din 28.12.2022 „Cu privire la formarea şi autentificarea drepturilor asupra unui bun imobil din domeniul public al mun. din str. Uzinelor, a fost efectuată înregistrarea în RBI a terenului cu nr. 01003091176 din 22.03.2023 se anexează, nr. de referintă al anexei – 8.6 prim. DETS Centru - Pentru înregistrarea în RBI a drepturilor patrimoniale ale UAT asupra bunurilor imobile proprietate publică, aferente taberei de odihnă ”Cireşarii” (or. Vadul lui Vodă) au fost întreprinse următoarele acţiuni: 1)Prin scrisoarea nr.01/16-6/1860 din 13.06.2023 către Primăria or. Vadul lui Vodă şi Consiliul or. Vadul lui Vodă de către Direcţia generală educaţie, tineret şi sport a fost înaintată cererea privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului cu nr .cadastral 31581011053 cu suprafaţa de 9,96 ha;2)DETS sectorul Centru a solicitat de la Departamentul Cadastru a ASP copia documentelor din dosarul bunului imobil tabăra de odihnă ”Cireşarii” (or. Vadul lui Vodă); 3)Pe data de 20.06.2023 de către DETS sectorul Centru au fost obţinute: - copia Contractului de înstrăinare a imobilului tabăra de odihnă ”Cireşarii”, autentificat notarial la data de 05 martie 2001, nr.747; - copia interdicţiei, aplicate de Judecătoria sectorului Buiucani mun Chişinău, cu nr.44/5 din 14.03.2002, ”pe baza de odihnă amplasată în or. Vadul lui Vodă, cu denumirea ”Cireşarii”, ce aparţine Departamentului Educaţie, Tineret, Ştiinţă şi Sport a Primăriei mun. Chişinău, cu drept de proprietate, în temeiul Contractului de vânzare-cumpărare a imobilului din 05.03.2001 nr.747, şi înregistrat la 30.05.2001 nr. cadastral 315310007701.” În vederea soluţionării problemei date, DETS Centru a expediat scrisoarea nr. 01-20/503 din 05.09.2023 către Judecătoria Buiucani, prin care se solicită ridicarea interdicţiei pusă pe tabăra Cireşarii. se anexează -8.7 prim. scrisoare Primaria Mun. Chisinau.pdf scrisoare primăria mun. chișinău aprilie h 53.pdf scrisoare primăria mun. chișinău aprilie h 53.pdf mun. chisinau iulie.pdf Scrisoare Primăria mun. Chișinău HC_53.pdf

Recomandarea: 17. revizuirea modului de întocmire și aprobare a registrului patrimoniului municipal (inclusiv a celui dat în locațiune/folosință/arendă/superficie), asigurând plenitudinea și veridicitatea datelor incluse în acesta, reconcilierea datelor acestuia cu datele evidenței contabile, desemnând în acest sens subdiviziunile responsabile (pct.4.3.1. și pct. 4.3.2.);

Autoritatea:Primăria mun.Chișinău

Termen implementare: 07.10.2023
Răspunsul autorității:
Primăria mun. Chișinău nr.2-01/22-168 din 18.04.2023
DGECT actualizează datele din RPM în baza de date conform deciziei adoptate a anului curent.
în curs de implementare
Termen de implementare - 31.12.2024
Completare 19.07.2023
Primăria mun. Chișinău nr.2-01/2-261 din 17.07.2023
DGAURF - Până la moment, nu a fost finalizată procedura de delimitare și înregistrare a terenurilor proprietate municipală în Registrul Bunurilor Imobile al Departamentului Cadastru (blocaj între APL, APP, ASP).
DGECT - actualizează datele din RPM în baza de date conform deciziei CMC “Cu privire la aprobarea actelor de inventariere a bunurilor imobile aflate în proprietatea Consiliului municipal Chişinău şi a societăţilor pe acţiuni în care Consiliul municipal Chişinău deţine cote-părţi”, la situaţia anului curent.
Evidenţa spațiilor/ încăperilor nelocuibile date în locaţiune/comodat, controlul şi păstrarea contractelor de locaţiune/comodat se asigură de către subdiviziunea de specialitate(DGECT) şi alte unități structurale ale autorităților publice municipale împuternicite cu acest drept de către CMC. La momentul prezentării informației către reprezentanții CCRM, referitor la numărul de contracte active gestionate (28.02.2022), se efectua transferul informației din Sistemul informațional automatizat (vechi) în registrul de evidență a contractelor de locațiune/comodat a bunurilor-proprietate publică a mun. Chișinău (parte componentă a Registrului electronic de evidență a bunurilor imobile cu statut nelocuibil din proprietatea municipală (SIA nou elaborat), care și până la momentul actual este în proces de implementare. Menționăm faptul că, DGECT duce o evidență stringentă ce ține de evidența contractelor de locațiune/comodat încheiate, dat fiind faptul că toată informația se introduce în ambele Sisteme informaționale automatizate. Prin scrisoarea nr. 09-11/04-1829 din 26.04.2022, informația veridică actualizată a fost prezentată repetat către CCRM. Momentan, potrivit SIA, se duce evidența a 599 de contracte de locațiune/comodat.
În temeiul dărilor de seamă și informațiilor prezentate de către gestionarii bunurilor imobile se efectuează reconcilierea datelor incluse în SIA „Registrul electronic a patrimoniului municipal” cu datele evidenței contabile.
A fost întocmită circulara nr. 1-05/2-289 din 28.02.2023 și expediată către 110 entități municipale, privind bunurile imobile înregistrate la evidența contabilă. A fost dat răspuns de către 108 entități municipale.
În curs de implementare
Termen de implementare – 31.12.2024

Completare 14.11.2023
Primăria mun. Chișinău; Scris. nr.2-01/2-422 din 13.10.2023
Monitorizarea modului de executare a contractelor, evidenţa plăţilor de locaţiune şi a achitărilor efectuate de către Locatari, se asigură de către DGECT prin SIA pus în aplicare şi SIA (vechi) care include şi contractele de locaţiune/comodat cu termenul de valabilitate prelungit pe perioada nedeterminată în conformitate cu prevederile art. 1280 din Codul Civil sau care sunt în litigii.Totodată, specificăm că, Locatarii sunt informaţi de către DGECT prin notificări despre expirarea termenului de valabilitate a contractului şi modalitatea de prelungire sau rezoluţiune a contractului.
În procesul exploatării SIA „Registrul electronic al patrimoniului municipal” au apărut unele probleme de ordin tehnic. DGECT a făcut unele propuneri către prestatorul de servicii, care nu le-a remediat până în prezent.
A fost întocmită circulara nr. 1-05/2-289 din 28.02.2023 nr. de referință 8.3 prim, pentru prezentarea informaţiei privind bunurile imobile care sunt înregistrate la evidenţa contabilă a entităţii municipale şi au apărut divergenţe în procesul analizării cu datele din dările de seamă la situaţia imobilelor gestionate la situaţia 01.01.2023. Ca urmare a fost întocmită o altă circulară cu nr. 1-5/2-1349 din 17.08.2023 privind eliminarea discrepanţelor înregistrate şi uniformizarea datelor.
scrisoare primăria mun. chișinău aprilie h 53.pdf mun. chisinau iulie.pdf Scrisoare Primăria mun. Chișinău HC_53.pdf

Recomandarea: 18. identificarea tuturor terenurilor proprietate publică a UAT mun. Chișinău aferente obiectivelor private, cu ulterioara stabilire de către CMC, calculare și încasare, conform prevederilor legale, a plății pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente obiectivelor private (pct.4.3.3.);

Autoritatea:Primăria mun.Chișinău

Termen implementare: 07.10.2023
Răspunsul autorității:
Primăria mun. Chișinău nr.2-01/22-168 din 18.04.2023
In curs de implementare
Termen de implementare - 31.07.2023
Completare 19.07.2023
Primăria mun. Chișinău nr.2-01/2-261 din 17.07.2023
Implementarea softului de evidență automatizată a decontărilor aferente gestionării funciare este în proces. Prelucrarea informației, modificarea prețurilor, ajustarea contractelor de arendă conform Legii 133 din 15.11.2018, prin expedierea somațiilor.

În curs de implementare
Termen de implementare – 31.07.2023
Completare 14.11.2023
Primăria mun. Chișinău; Scris. nr.2-01/2-422 din 13.10.2023
Actualmente este perioada de achiziţie de depunere a ofertelor cu operatorii economici până la data de 10.10.2023.
În curs de implementare
scrisoare primăria mun. chișinău aprilie h 53.pdf mun. chisinau iulie.pdf Scrisoare Primăria mun. Chișinău HC_53.pdf

Recomandarea: 19. indicarea expresă a subdiviziunilor structurale care vor îndeplini funcțiile administratorilor de venituri aferente plăților de folosire a terenurilor, bunurilor imobile, redevenței în cadrul PPP, vânzării-procurării terenurilor și bunurilor imobile, și care vor fi responsabile de evidența conformă a calculelor, achitărilor, datoriilor și creanțelor aferente acestor plăți (pct.4.3.3. și pct. 4.3.5.);

Autoritatea:Primăria mun.Chișinău

Termen implementare: 07.10.2023
Răspunsul autorității:
Primăria mun. Chișinău nr.2-01/22-168 din 18.04.2023, Primăria mun. Chișinău nr.2-01/2-261 din 17.07.2023
A fost elaborat proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea subdiviziunilor CMC şi PMC responsabile de evidenţa patrimoniului public municipal, conform competenţelor” şi remis spre consultări publice direcţiilor implicate prin scrisoarea nr. 47/03-1/7/43 din 13.03.2023. Totodată, prin scrisoarea nr. 47/03-1/7/58 din 31.03.2023 a fost solicitată MF opinia metodologică privind posibilitatea delegării subdiviziunilor CMC a competenţei de ţinere a evidenţei analitice şi contabile a patrimoniului municipal, a creanţelor şi datoriilor aferente acestor plăţi în corespundere cu funcţiile de administrare a acestor domenii, exercitate la moment. Astfel, după definitivarea proiectului de decizie, acesta va fi propus spre examinare şi aprobare autorităţii reprezentative şi deliberative.
In curs de implementare
Termen de implementare - 31.03.2023
Scrisoarea nr. 47/03- 1/7/43 din 13.03.2023 şi scrisoarea nr. 47/03-1/7/58 din 31.03.2023. se anexează. Nr. de referință a anexei - 8 prim.


Completare 14.11.2023
Primăria mun. Chișinău; Scris. nr.2-01/2-422 din 13.10.2023
Proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea subdiviziunilor CMC şi Primăriei Municipiului Chişinău responsabile de evidenţa patrimoniului public municipal, conform competenţelor”, a suferit modificări (varianta modificată se anexează) şi urmează a fi remis spre consultare repetată către direcţiile implicate. In dependenţă de propunerile receptionate, proiectul definitivat va fi propus spre examinare Comisiilor de resort şi aprobare autorităţii reprezentative şi deliberative.Copia proiectului se anexează, Nr. de referintă al anexei - 8.4 prim.
scrisoare primăria mun. chișinău aprilie h 53.pdf mun. chisinau iulie.pdf Scrisoare Primăria mun. Chișinău HC_53.pdf

Recomandarea: 20. inventarierea tuturor notificărilor și obiectelor de comerț, asigurând evidența unităților comerciale pe tipuri de activitate și condiții speciale de autorizare, cu întocmirea/ajustarea unei baze de date care ar conține informații necesare aferente urmăririi și achitării taxei locale respective (pct.4.3.4);

Autoritatea:Primăria mun.Chișinău

Termen implementare: 07.10.2023
Răspunsul autorității:
Primăria mun. Chișinău nr. 2-01/2-23 din 17.01.2023, Primăria mun. Chișinău nr.2-01/22-168 din 18.04.2023, Primăria mun. Chișinău nr.2-01/2-261 din 17.07.2023, Primăria mun. Chișinău nr.2-01/2-422 din 13.10.2023
20.1 Registrul de evidență a unităților de comerț active al or. Chișinău e-Autorizație este actualizat zilnic și conține informația referitoare la toate notificările în comerț privind inițierea/modificarea datelor/încetarea activității conforme depuse.
20.2 A fost realizată interconectarea SI e-Autorizație cu SIA GEAP prin platforma de interoperabilitate MConnect. Sistemul este funcțional, la moment procesul de extragere a informației din SIA GEAP este monitorizat pe mediu de testare de către operatorii DGECT.
20.3 SI e-Autorizație permite selectarea și extragerea informației pe diverse criterii, inclusiv: tipul unității comerciale, adresă, suprafața comercială etc. care sunt utilizate la elaborarea proiectului deciziei privind stabilirea și aprobarea taxelor locale și prognoza încasărilor la bugetul local pentru anii de referință.
Termen de implementare - 31.10.2023 scrisoare Primaria Mun. Chisinau.pdf scrisoare primăria mun. chișinău aprilie h 53.pdf Scrisoare Primăria mun. Chișinău HC_53.pdf

Recomandarea: 21. întocmirea unui plan individual de acțiuni juridice (inclusiv solicitarea explicării unor decizii judecătorești neclare), pentru fiecare bun imobil aflat în litigiu, cu desemnarea persoanelor responsabile de realizarea acestora și de recuperarea prejudiciilor aduse patrimoniului municipal (pct. 4.3.6.);

Autoritatea:Primăria mun.Chișinău

Termen implementare: 07.10.2023
Răspunsul autorității:
Primăria mun. Chișinău nr.2-01/22-168 din 18.04.2023, Primăria mun. Chișinău nr.2-01/2-261 din 17.07.2023, Primăria mun. Chișinău nr.2-01/2-422 din 13.10.2023,
DAJ ţine evidenţa dosarelor patrimoniale în format Excel. Achiziţionarea unui sistem electronic de evidenţă este în proces de lucru în cadrul Direcţiei administrative. Raportarea are loc viceprimarului de ramură săptămânal. scrisoare primăria mun. chișinău aprilie h 53.pdf mun. chisinau iulie.pdf Scrisoare Primăria mun. Chișinău HC_53.pdf

Recomandarea: 22. întocmirea unui plan individual de acțiuni juridice necesare recuperării creanțelor pentru folosința și vânzarea patrimoniului municipal, aferente recuperării mijloacelor achitate în contul garanțiilor emise de CMC, precum și desemnarea entităților/persoanelor responsabile de realizarea acestora (pct.4.3.8.);

Autoritatea:Primăria mun.Chișinău

Termen implementare: 07.10.2023
Răspunsul autorității:
Primăria mun. Chișinău nr. 2-01/2-23 din 17.01.2023, Primăria mun. Chișinău nr.2-01/22-168 din 18.04.2023
DGECT perfectează reclamații în adresa locatarilor care au restanță la plata de chirie. În cazul în care locatarul nu îndeplinește cerințele expuse în reclamații DGECT prin nota informativă înaintează pachetul de documente cu reclamația respectivă către DAJ pentru perfectarea cererii de chemare în judecată, în scopul inițierii acțiunii în instanța de judecată.
Completare 14.11.2023
Primăria mun. Chișinău Scris. nr.2-01/2-422 din 13.10.2023
DGAURF - au fost expediate 397 de reclamaţii către debitori, au fost transmise 45 de materiale către Direcţia asistenţă juridică în sumă de 4 515 710 lei, prognoza pentru 01.10.2023-31.12.2023 circa 300 reclamaţii. Materialele faţă de debitorii care nu s-au conformat somaţiilor/ reclamaţiilor au fost trimise Direcţiei asistenţă juridică (notele informative se anexează.)
DAJ - Persoanele desemnate întreprind acţiunile de recuperare a creanţelor corespunzător solicitărilor înaintate de la subdiviziuni. Procesul de recuperare a mijloacelor achitate în contul garanţiilor emise de CMC este în examinare.
Note informative: Nr. de referintă a anexei - 8.5 prim
scrisoare Primaria Mun. Chisinau.pdf scrisoare primăria mun. chișinău aprilie h 53.pdf Scrisoare Primăria mun. Chișinău HC_53.pdf

Recomandarea: 23. indicarea expresă în Politica de contabilitate unică a Direcțiilor responsabile de evidența patrimoniului municipal din domeniul public (terenuri, bunuri imobile) transmise în gestiune IMSP și ÎM și a celor prin care se vor face alocările bugetare pentru modernizarea acestor entități (pct.4.3.10.);

Autoritatea:Primăria mun.Chișinău

Termen implementare: 07.10.2023
Răspunsul autorității:
Primăria mun. Chișinău nr.2-01/22-168 din 18.04.2023
In curs de implementare
Termen de implementare - 30.06.2023
Completare 19.07.2023
Primăria mun. Chișinău nr.2-01/2-261 din 17.07.2023
Responsabil de procedura de reorganizare a fost desemnat administratorul ÎM DCC. La moment se identifică soluții optime pentru finalizarea procesului de reorganizare.

În curs de implementare
Termen de implementare – 31.12.2024

Completare 14.11.2023
Primăria mun. Chișinău, Scris. 2-01/2-422 din 13.10.2023
Revizuirea Politicii de contabilitate unice cu indicarea subdiviziunilor responsabile de evidenţa anumitor tipuri de bunuri - proprietate municipală, ţinând cont de specificul activităţii acestor subdiviziuni este în proces. Aceasta va fi înaintată spre examinare conform procedurii, după adoptarea de către CMC a deciziei privind desemnarea subdiviziunilor responsabile de evidenţa anumitor tipuri de bunuri.
scrisoare primăria mun. chișinău aprilie h 53.pdf mun. chisinau iulie.pdf Scrisoare Primăria mun. Chișinău HC_53.pdf

Recomandarea: 24. finalizarea reorganizării ÎM DCC și preluarea la balanța APL a patrimoniului municipal din domeniul public aflat în evidența ÎM (pct. 4.3.11.);

Autoritatea:Primăria mun.Chișinău

Termen implementare: 07.10.2023
Răspunsul autorității:
Primăria mun. Chișinău nr.2-01/22-168 din 18.04.2023, Primăria mun. Chișinău nr.2-01/2-422 din 13.10.2023
în curs de implementare
Termen de implementare - 31.12.2024
Completare 19.07.2023
Primăria mun. Chișinău nr.2-01/2-261 din 17.07.2023
Responsabil de procedura de reorganizare a fost desemnat administratorul ÎM DCC. La moment se identifică soluții optime pentru finalizarea procesului de reorganizare.

În curs de implementare
Termen de implementare – 31.12.2024
scrisoare primăria mun. chișinău aprilie h 53.pdf mun. chisinau iulie.pdf Scrisoare Primăria mun. Chișinău HC_53.pdf

Recomandarea: 25. modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, aprobat prin Decizia CMC nr. 14/11 din 11.08.2020, în scopul asigurării contractării directe a serviciilor de apă și de canalizare de către locatarii din blocurile locative pentru ambele tipuri de apă livrată (apă rece și apă menajeră), precum și pentru eliminarea facturării ineficiente a volumelor de apă aferente diferenței de volum între datele contorului la apă pe bloc și datele contoarelor individuale din apartamente (pct.4.4.2.).

Autoritatea:Primăria mun.Chișinău

Termen implementare: 07.10.2023
Răspunsul autorității:
Primăria mun. Chișinău nr.2-01/22-168 din 18.04.2023, Primăria mun. Chișinău nr.2-01/2 din 13.10.2023,
In curs de implementare
Termen de implementare - 31.05.2023
Completare 19.07.2023
Primăria mun. Chișinău nr.2-01/2-261 din 17.07.2023
Operarea modificărilor recomandate pentru Regulament este condiționată de ajustarea cadrului normativ ce servește drept bază pentru acest regulament. În contextul modificării Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, aprobat prin decizia CMC nr. 14/11 din 11.08.2020, entitatea a remis solicitări de modificare a Legii nr. 303/2013 privind prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare către Parlamentul RM. Comisia mediu, climă și tranziție verde (anexe: solicitările nr. 01-16194 din 04.07.20222, nr. 01-28162 din 02.12.20222, nr. 01-9870 din 29.06.2023 (se anexează).
Nr. de referință a anexei – 8 secund scrisoare primăria mun. chișinău aprilie h 53.pdf mun. chisinau iulie.pdf Scrisoare Primăria mun. Chișinău HC_53.pdf

Recomandarea: 26. să respecte cadrul legal existent în vederea excluderii acordării neregulamentare a ajutoarelor de stat;

Autoritatea:Primăria mun.Chișinău

Termen implementare: 07.10.2023
Răspunsul autorității:
Primăria mun. Chișinău nr. 2-01/2-23 din 17.01.2023
26.1 La data de 19.10.22, DGECT, împreună cu Consiliul Concurenței a organizat și desfășurat ședința de lucru, în vederea aplicării corecte și respectării prevederilor legislației în domeniul ajutorului de stat, privind procedurile de identificare, notificare și raportare a ajutorului de stat și a celui de minimis, cu participarea reprezentanților subdiviziunilor CMC, întreprinderilor municipale și societăților pe acțiuni, în capitalul social al cărora CMC deține cotă-parte. În luna ianuarie 2023, DGECT urmează să expedieze tuturor părților implicate în procesul de gestionare/raportare a ajutoarelor de stat o circulară cu reamintirea despre importanța respectării prevederilor Legii nr. 139/2012 cu privire la ajutorul de stat și raportarea acestuia în termen, cu anexarea materialelor informative.
26.2 La 24.10.2022, DGECT a înaintat scrisorile nr. 09-14/03-1163 către viceprimarii municipiului Chișinău, direcțiile generale ale Consiliului municipal Chișinău și DMF din cadrul Primăriei municipiului Chișinău, privind necesitatea respectării procedurii de notificare a ajutorului de stat în conformitate cu prevederile cadrului legal, prin care a fost solicitată transmiterea către DGECT a proiectelor actelor administrative ce vizează măsuri de sprijin acordate din fondul autorității publice întreprinderilor municipale sau societăților pe acțiuni ce cad sub incidența Legii nr. 139/2012, în vederea notificării la Consiliul Concurenței și respectarea legislației din domeniu.
Completare 14.11.2023
Primăria mun. Chișinău; Scris. nr.2-01/2-422 din 13.10.2023
La 17.05.2023, Direcţia generală economie, comerţ şi turism CMC a desfăşurat în cadrul Primăriei municipiului Chişinău un work- shop, în scopul consolidării cunoştinţelor privind implementarea Legii nr. 139/2012 cu privire la ajutorul de stat, cu participarea expertului în domeniul concurenţei şi ajutorului de stat, a reprezentanţilor întreprinderilor municipale, subdiviziunilor PMC şi CMC (DMF şi DGF). Pe parcursul evenimentului, participanţii au dezbătut şi analizat aspecte ce ţin de domeniul ajutorului de stat, respectarea cadrului legal în acest sens şi obligaţiunile părţilor implicate în acest proces. scrisoare Primaria Mun. Chisinau.pdf Scrisoare Primăria mun. Chișinău HC_53.pdf

Recomandarea: 27. să asigure evidența separată a cheltuielilor după tipul activităților prestate, în special în cadrul instituțiilor de învățământ școlar din mun. Chișinău, în vederea reflectării corecte a cheltuielilor aferente procesului educațional și determinării exacte a cheltuielilor pentru alte activități, în special alimentarea elevilor.

Autoritatea:Primăria mun.Chișinău

Termen implementare: 07.10.2023
Răspunsul autorității:
Primăria mun. Chișinău; Scris. nr. 2-01-2-422 din 13.10.2023
La moment, programul automatizat de evidenţă contabilă SI CUB nu permite separarea cheltuielilor pe tipuri de procese: educaţional/alimentaţie. Totodată, evidenţa se ţine manual, reieşind din datele contoarelor instalate în blocurile alimentare.
DETS Centru/ DETS Ciocana/DETS Râşcani asigură evidenţa separată a cheltuielilor după tipul activităţilor prestate, în special alimentarea elevilor, manual.
DETS Botanica a înaintat scrisoarea nr. 01-15/414 din 29.09.2023 către Centrul de Tehnologii Informaţionale în Finanţe, responsabil de elaborarea programei SI-CUB cu solicitarea de a opera modificări pentru a permite evidenţa separată a cheltuielilor pentru alimentaţia elevilor/copiilor din sursa ”NV” şi sursa ”0”.
Scrisoarea nr. 01- 15/414 din 29.09.2023 Nr. de referintă a anexei - 8.8 prim Scrisoare Primăria mun. Chișinău HC_53.pdf

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY