Обновлено: Четверг, 20 Июнь 2024
Счетная палата Республики Молдова
RO RU EN

Постановление №52 от 19 сентября 2022 года по Отчету аудита консолидированной финансовой отчетности АТЕ мун. Кишинэу (АТЕ/бюджет II уровня), по состоянию на 31 декабря 2020 года

Nr. 52 din 19.09.2022
Главная | АУДИТОРСКИЕ ОТЧЕТЫ
Recomandarea: 2.7.1. audierea în ședința Consiliului municipal Chișinău a rezultatelor auditului, potrivit prevederilor art. 14 alin.(2) lit.n4) și art.30 din Legea nr.436 din 28.12.2006;

Autoritatea:Primăria mun.Chișinău

Termen implementare: 07.10.2023
Răspunsul autorității:
Primăria mun. Chișinău nr. 2-01/2-23 din 17.01.2023, Primăria mun. Chișinău nr.2-01/22-168 din 18.04.2023, nr.2-01/2-261 din 17.07.2023
A fost aprobată decizia CMC nr. 21/4 din 13.12.2022 Cu privire la aprobarea măsurilor pentru implementarea recomandărilor Curții de Conturi din Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale UAT mun. Chișinău încheiate la 31 decembrie 2020 (UAT/bugetul de nivelul II). Conform pct. 1 din decizia respectivă Consiliul Municipal Chișinău a luat act de rezultatele prezentate în Raportul menționat supra. De asemenea, s-au aprobat: Planul de acțiuni pentru implementarea recomandărilor Curții de Conturi și Planul de măsuri pentru soluționarea deficiențelor și neconformităților reflectate în Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale UAT mun. Chișinău încheiate la 31 decembrie 2020.
Documentele menționate conțin termene concrete de implementare precum și subdiviziunile desemnate responsabile de acțiunile /măsurile stabilite.
Datele raportate de către subdiviziuni cu privire la acțiunile întreprinse în vederea eliminării deficiențelor, potrivit anexei nr. 2 la decizia menționată supra, sunt prezentate în Anexa A la prezenta anexă.
Decizia poate fi accesată, urmând linkul: https://actelocale.gov.md/ral/act/cu-privire-la-aprobarea-m%C4%83surilor-pentru-solu%C8%9Bionarea-deficien%C8%9Belor-%C8%99i-implementarea-recomand%C4%83rilor-cur%C8%9Bii-de-conturi-din-raportul-auditului-asupra-rapoartelor-financiare-consolidate-ale-uat-mun-chi%C8%99in%C4%83u-%C3%AEncheiate-la-31-decembrie-2020-uatbugetul-de-nivelul-ii-1149506.html
Completare 16.11.2023
Primăria mun. Chișinău; Scris. nr. 2-01/2-422 din 13.10.2023
A fost aprobată decizia CMC nr. 21/4 din 13.12.2022 Cu privire la aprobarea măsurilor pentru implementarea recomandărilor Curţii de Conturi din Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale UAT mun. Chişinău încheiate la 31 decembrie 2020 (UAT/bugetul de nivelul II). Conform pct. 1 din decizia respectivă Consiliul Municipal Chişinău a luat act de rezultatele prezentate în Raportul menţionat supra. De asemenea, s-au aprobat: Planul de actiuni pentru implementarea recomandărilor Curţii de Conturi şi Planul de măsuri pentru soluţionarea deficienţelor şi neconformităţilor reflectate în Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale UAT mun. Chişinău încheiate la 31 decembrie 2020.
Documentele menţionate conţin termene concrete de implementare precum şi subdiviziunile desemnate responsabile de acţiunile /măsurile stabilite.
Datele raportate de către subdiviziuni cu privire la acţiunile întreprinse în vederea eliminării deficienţelor, potrivit anexei nr. 2 la decizia menţionată supra, sunt prezentate în Anexa A la prezenta anexă.
Decizia poate fi accesată, urmând linkul: https://actelocale.gov.md/ra l/act/cu-privire-laaprobaream%C4%83surilor-pentrusolu%C8%9Bionareadeficien%C8%9Belor%C8%99i-implementarearecomand%C4%83rilorcur%C8%9Bii-de-conturidin-raportul-audituluiasupra-rapoartelorfinanciare-consolidate-aleuat-munchi%C8%99in%C4%83u%C3%AEncheiate-la-31-decembrie-2020-uatbugetul-de-nivelul-ii1149506.html scrisoare Primaria Mun. Chisinau.pdf scrisoare primăria mun. chișinău aprilie h 52.pdf anexa A.pdf mun. chisinau iulie.pdf Scrisoare Primăria mun. Chișinău HC_52.pdf

Recomandarea: 2.7.2. completarea Politicii de contabilitate unice a mun. Chișinău cu prevederi exprese privind subdiviziunile responsabile de evidența anumitor tipuri de bunuri/mijloace fixe/clădiri/terenuri/ din proprietatea municipală și veniturilor aferente din gestiunea lor, ținându-se cont de specificul activității acestor subdiviziuni;

Autoritatea:Primăria mun.Chișinău

Termen implementare: 07.10.2023
Răspunsul autorității:
Primăria mun. Chișinău nr.2-01/22-168 din 18.04.2023
în curs de implementare.
Termen de implementare - 30.06.2023
Completare 19.07.2023
Primăria mun. Chișinău nr.2-01/2-261 din 17.07.2023
Modificarea Politicii de contabilitate unice cu indicarea subdiviziunilor responsabile de evidența anumitor tipuri de bunuri - proprietate municipală, ţinând cont de specificul activităţii acestor subdiviziuni este în proces de elaborare. Aceasta va fi înaintată spre examinare conform procedurii, după adoptarea de către CMC a deciziei privind desemnarea subdiviziunilor responsabile de evidentă anumitor tipuri de bunuri
Completare 16.11.2023
Primăria mun. Chișinău; Scris. nr.2-01/2-422 din 13.10.2023
Modificarea Politicii de contabilitate unice cu indicarea subdiviziunilor responsabile de evidenţa anumitor tipuri de bunuri - proprietate municipală, ţinând cont de specificul activităţii acestor subdiviziuni, este în proces de elaborare şi va fi înaintată spre examinare după aprobarea de către CMC a subdiviziunilor responsabile de evidenţa anumitor tipuri de bunuri, precum şi a Regulamentelor de funcţionare a acestora. scrisoare primăria mun. chișinău aprilie h 52.pdf mun. chisinau iulie.pdf Scrisoare Primăria mun. Chișinău HC_52.pdf

Recomandarea: 2.7.3. inventarierea și delimitarea pe domenii a patrimoniului gestionat, inclusiv la entitățile din subordine și al căror fondator este Consiliul municipal Chișinău, asigurându-se raportarea fidelă și reală a situațiilor patrimoniale;

Autoritatea:Primăria mun.Chișinău

Termen implementare: 07.10.2023
Răspunsul autorității:
Primăria mun. Chișinău nr.2-01/22-168 din 18.04.2023
1.1 Au fost prezentate 80 de dări de seamă a bunurilor imobile la situaţia din 01.01.2023 gestionate de către entităţile municipale. Au fost verificate şi întocmite 80 acte de inventariere la proiectul de decizie.
1.2 Au fost inventariate 10 obiective. S-au perfectat 10 acte de inventariere. Luarea la evidenţă contabilă a acestor bunuri imobile va fi posibilă după înregistrarea acestora în Registrul bunurilor imobile.
1.4 DGECT a încheiat Contractul pentru achiziţionarea serviciilor de efectuare a lucrărilor de delimitare selectivă a bunurilor imobile proprietate publică a municipiului Chişinău nr. 38/23 din 10.03.2023 cu ÎS „Ingeocad” privind prestarea serviciilor de delimitare a bunurilor imobile.
1.5 Conform Actului de predare-primire a documentaţiei pentru efectuarea lucrărilor de delimitare din 29.03.2023, semnat de către DGECT şi ÎS „Ingeocad” pentru delimitare au fost înaintate 52 de obiective.
în curs de implementare.
Termen de implementare - 31.12.2023

Completare 19.07.2023
Primăria mun. Chișinău nr.2-01/2-261 din 17.07.2023
- Conform Actelor de predare-primire a documentației pentru efectuarea lucrărilor de delimitare din 29.03.2023 şi 25.04.2023, semnat între DGECT şi Î.S. „INGEOCAD”, pentru delimitare au fost înaintate 83 de obiective
Prin Actul de predare-primire nr. 1 din 16.06.2023, Î.S. „INGEOCAD” a transmis DGECT materialele cu privire la lucrările de delimitare, în număr de 3 (trei) rapoarte cadastrale a câte 100 (una sută) de bunuri imobile (încăperi izolate nelocative). Actualmente aceste rapoarte se coordonează cu membrii comisiei de delimitare
în curs de implementare.
Termen de implementare - 31.12.2023
Completare 17.11.2023
Primăria mun. Chișinău; Scris. nr. 2-01/2-422 din 13.10.2023
- Au fost prezentate 80 de dări de seamă a bunurilor imobile la situaţia din 01.01.2023 gestionate de către entităţile municipale. Au fost verificate şi întocmite 80 acte de inventariere la proiectul de decizie.
- Au fost inventariate 10 obiective. S-au perfectat 10 acte de inventariere. Luarea la evidenţa contabilă a acestor bunuri imobile va fi posibilă după înregistrarea acestora în Registrul bunurilor imobile.
- DGECT a prelucrat şi sistematizat rezultatele inventarierii efectuate de către entităţile municipale. În rezultat a fost perfectat proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea actelor de inventariere a bunurilor imobile aflate în proprietatea Consiliului municipal Chişinău şi a societăţilor pe acţiuni în care Consiliul municipal Chişinău deţine cote-părţi integrală şi majoritară, la situaţia din 01.01.2023”. Înaintat spre examinare în comisiile consultative a CMC.
- DGECT a încheiat Contractul pentru achiziţionarea serviciilor de efectuare a lucrărilor de delimitare selectivă a bunurilor imobile proprietate publică a municipiului Chişinăul nr.38/23 din 10 martie 2023 cu ÎS „INGEOCAD”, privind prestarea serviciilor de delimitare a bunurilor imobile.
- Conform Actelor de predare-primire a documentaţiei pentru efectuarea lucrărilor de delimitare din 29.03.2023 si 25.04.2023, semnat între DGECT şi Î.S. „INGEOCAD”, pentru delimitare au fost înaintate 83 de obiective.
- Prin Actul de predare-primire nr. 1 din 16.06.2023, Î.S. „INGEOCAD” a transmis DGECT materialele cu privire la lucrările de delimitare, în număr de 3 (trei) rapoarte cadastrale a câte 100 (una sută) de bunuri imobile (încăperi izolate nelocative). Din data de 04.10.2023 aceste rapoarte sunt transmise la APP (scris. 05/353 din 04.10.2023).
Termen de implementare - 31.12.2023
Scrisoarea nr.05/353 din 04.10.2023 se anexează. Nr. de referinţă al anexei nr.1 -1. 3prim.

scrisoare primăria mun. chișinău aprilie h 52.pdf mun. chisinau iulie.pdf Scrisoare Primăria mun. Chișinău HC_52.pdf

Recomandarea: 2.7.4. ajustarea capitalului social al entităților al căror fondator este Consiliul municipal Chișinău, în baza rezultatelor inventarierii și delimitării patrimoniului gestionat de către acestea;

Autoritatea:Primăria mun.Chișinău

Termen implementare: 07.10.2023
Răspunsul autorității:
Primăria mun. Chișinău nr.2-01/22-168 din 18.04.2023
In curs de implementare.
Termen de implementare - 31.12.2023
Completare 19.07.2023
Primăria mun. Chișinău nr.2-01/2-261 din 17.07.2023
- S-a aprobat decizia CMC nr. 6/5 din 21.06.2023 cu privire la majorarea capitalului statutar al instituţiei medico-sanitare publice Spitalul Clinic Municipal „Sfântul Arhanghel Mihail”.
- S-au revizuit 14 decizii cu privire la repartizarea profitului net pentru anii 2018-2020 pentru dezvoltarea entităţilor:
- S-au identificat sumele investiţiilor în capitalul social al entităţilor al căror fondator este CMC;
- S-au elaborat şi aprobat 11 decizii cu privire la majorarea capitalului social al întreprinderilor Municipale;
Termen de implementare - 31.12.2023
Deciziile pot fi accesate urmând linkul:
https://www.chisinau.md/ro/decizii-cmcacte-locale-20926.html

Completare 17.11.2023
Primăria mun. Chișinău; Scris. 2-01/2-422 din 13.10.2023
- S-au revizuit 14 decizii cu privire la repartizarea profitului net pentru anii 2018-2020 pentru dezvoltarea entităţilor, acestea fiind transmise spre examinare în Comisiile de specialitate ale CMC;
- S-au aprobat 12 decizii cu privire la majorarea capitalului social al Întreprinderilor Municipale;
- 7 din 14 decizii au fost executate (înregistrate la ASP şi majorată valoarea contului 415 cu suma de 2231841,58 lei);
- S-au identificat sumele mvestiţiilor în capitalul social al entităţilor al căror fondator este CMC.
Termen de implementare - 31.12.2023
Copiile deciziilor se anexează:Nr. de referintă al anexei nr.1 -1. 4prim.
scrisoare primăria mun. chișinău aprilie h 52.pdf anexa A.pdf mun. chisinau iulie.pdf Scrisoare Primăria mun. Chișinău HC_52.pdf

Recomandarea: 2.7.5. preluarea la balanța Primăriei mun. Chișinău a patrimoniului local din domeniul public transmis în gestiunea entităților economice fondate, a cărui posesie nu creează venituri din activitatea de producție și care nu poate fi recunoscut ca imobilizări corporale de către întreprinderi ;

Autoritatea:Primăria mun.Chișinău

Termen implementare: 07.10.2023
Răspunsul autorității:
Primăria mun. Chișinău nr.2-01/22-168 din 18.04.2023
DGECT. Sunt încheiate 33 contracte de comodat cu 16 IMSP şi 79 cu 15 ÎM
în curs de implementare.
Termen de implementare - 31.12.2023
Completare 19.07.2023
Primăria mun. Chișinău nr.2-01/2-261 din 17.07.2023
DGECT. In baza de date a DGECT sunt înregistrate 33 contracte de comodat cu 16 Instituţii Medico Sanitare Publice, şi 79 contracte de comodat cu 18 întreprinderi municipale. In temeiul circularei nr. 2-04/2-15 din 02.12.2022, au fost informate toate entităţile economice fondate de către CMC, privind înaintarea cererilor referitor la transmiterea în folosinţă, prin contract de comodat, a bunurilor imobile administrate la moment de către acestea. In sem. I al anului 2023. au fost încheiate 2 contracte cu IM şi 2 contracte cu IMSL. Au fost înaintate, cu setul de acte anexat spre examinare în comisiile consultative ale CMC. 4 proiecte de decizie privind transmiterea în folosinţă prin contract de comodat pentru 2 ÎM. La momentul actual, potrivit informaţiei din SIA al DGECT sunt înregistrate 115 contracte de comodat încheiate cu ÎM şi ÎMSL. Urmează să fie elaborate 3 proiecte de decizie pentru 3 ÎM, după prezentarea dosarelor cadastrale pentru spaţiile administrate
în curs de implememitare.
Termen de implementare - 31.12.2023
Completare 16.11.2023
Primăria mun. Chișinău; Scris. nr. 2-01/2-422 din 13.10.2023
DGECT. În baza de date a DGECT sunt înregistrate 33 contracte de
comodat cu 16 Instituţii Medico Sanitare Publice şi 79 contracte de comodat cu 18 întreprinderi municipale.
In temeiul circularei nr. 2-04/2-15 din 02.12.2022, au fost informate toate entităţile economice fondate de către CMC, privind înaintarea cererilor referitor la transmiterea în folosinţă, prin contract de comodat, a bunurilor imobile administrate la moment de către acestea.
În sem. I al anului 2023, au fost încheiate 2 contracte cu ÎM şi 2 contracte cu ÎMSL. Au fost înaintate, cu setul de acte anexat spre examinare în comisiile consultative ale CMC, 4 proiecte de decizie privind transmiterea în folosinţă prin contract de comodat pentru 2 ÎM. La momentul actual, potrivit mformaţiei din SIA al DGECT sunt înregistrate 115 contracte de comodat încheiate cu IM şi IMSL. Urmează să fie elaborate 3 proiecte de decizie pentru 3 IM, după prezentarea dosarelor cadastrale pentru spaţiile administrate.
Termen de implementare - 31.12.2023
scrisoare primăria mun. chișinău aprilie h 52.pdf mun. chisinau iulie.pdf Scrisoare Primăria mun. Chișinău HC_52.pdf

Recomandarea: 2.7.6. întreprinderea acțiunilor juridice necesare de declarare ca proprietate publică a infrastructurii tehnico-edilitare aferente sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare, precum și de distribuție a gazelor naturale fără stăpân;

Autoritatea:Primăria mun.Chișinău

Răspunsul autorității:
Primăria mun. Chișinău nr.2-01/22-168 din 18.04.2023
In curs de implementare.
Termen de implementare - 31.12.2023
Completare 19.07.2023
Primăria mun. Chișinău nr.2-01/2-261 din 17.07.2023
A fost aprobată decizia CMC nr. 6/7 din 22.06.2023 cu privire la operarea de modificări în deciziile CMC nr. 2/3 din 20.11.2019 şi 23/2 din 27.12.2022.
în curs de implementare.
Termen de implementare - 31.12.2023
Decizia poate fi accesată, urmând linkul:
https://actelocale.gov.md/ral/act cu-privire-la-operarea-de-modific%C4%83ri-%C3%AEn-deciziile-consiliului-municipal-chi%C8%99in%C4%83u-nr-23-din-20112019-%C8%99i-nr-232-din-27122022-1305476.html

Completare 16.11.2023
Primăria mun. Chișinău; Scris. nr. 2-01/2-422 din 13.10.2023
A fost aprobată decizia CMC nr. 6/7 din 22.06.2023 cu privire la operarea de modificări în deciziile CMC nr. 2/3 din 20.11.2019 şi 23/2 din 27.12.2022. Regulamentul în redacţie nouă şi fişele de post au fost elaborate(se anexează).
Termen de implementare - 31.12.2023
Decizia poate fi accesată, urmând linkul:https://actelocale.gov.md/ral/act/cu-privire-la-operarea-de-modific%C4%83ri-%C3%AEn-deciziile-consiliului-municipal-chi%C8%99in%C4%83u-nr-23-din-20112019-%C8%99i-nr-232-din-27122022-1305476.html
Copia Regulamentului şi fişelor de post se anexează.
Nr. de referinţă al anexei nr.1 -1.5prim.

scrisoare primăria mun. chișinău aprilie h 52.pdf anexa A.pdf mun. chisinau iulie.pdf Scrisoare Primăria mun. Chișinău HC_52.pdf

Recomandarea: 2.7.7. întocmirea Registrului local al spațiilor verzi, precum și a fișelor de evidență a acestora;

Autoritatea:Primăria mun.Chișinău

Termen implementare: 07.10.2023
Răspunsul autorității:
Primăria mun. Chișinău nr.2-01/22-168 din 18.04.2023
In curs de implementare.
Termen de implementare - 31.12.2023
Completare 19.07.2023
Primăria mun. Chișinău nr.2-01/2-261 din 17.07.2023
DGLCA în anul 2022. luna octombrie, a fost anunțată procedura de licitaţie: Servicii de elaborare a Registrului local al spaţiilor verzi al oraşului Chişinău,cu o valoare estimată a ofertei de 8 340 000 lei. Licitaţia nu s-a desfăşurat pe motiv, că nu s-a prezentat nici un agent economic. Pentru anul în curs, surse bugetare pentru realizarea Registrului spaţiilor verzi - nu au fost alocate
în curs de implementare.
Termen de implementare - 31.12.2023
Completare 16.11.2023
Primăria mun. Chișinău; Scris. nr.2-01/2-422 din 13.10.2023
DGLCA In anul 2022, luna octombrie, a fost anunţată procedura de licitaţie: Servicii de elaborare a Registrului local al spaţiilor verzi al orasului Chisinău,cu o valoare estimată a ofertei de 8 340 000 lei. Licitatia nu s-a desfăşurat pe motiv, că nu s-a prezentat nici un agent economic. Pentru anul în curs, surse bugetare pentru realizarea Registrului spaţiilor verzi - nu au fost alocate.
Termen de implementare - 31.12.2023
scrisoare primăria mun. chișinău aprilie h 52.pdf mun. chisinau iulie.pdf Scrisoare Primăria mun. Chișinău HC_52.pdf

Recomandarea: 2.7.8. efectuarea inventarierii totale a monumentelor de for public de categoriile A și B din raza mun. Chișinău, cu perfectarea dosarelor de inventariere a acestora;

Autoritatea:Primăria mun.Chișinău

Răspunsul autorității:
Primăria mun. Chișinău nr.2-01/22-168 din 18.04.2023
In curs de implementare.
Termen de implementare - 31.12.2024
Completare 19.07.2023
Primăria mun. Chișinău nr.2-01/2-261 din 17.07.2023
A fost elaborat şi aprobat Ordinul cu privire la inventarierea monumentelor de for public de categoria A (statut naţional de protecţie) şi categoria B (statut local de protecţie) nr. 24/1 din 20.02.2023. Conform pct. 1 din actul administrativ prenotat a fost iniţiată procedura de inventariere a monumentelor de for public de categoria A şi B amplasate pe teritoriul mun. Chişinău. Prin circulara nr. 1-02/2-51 din 15.02.2023 DGCPC a solicitat preturilor de sector să participe la inventarierea monumentelor de for public amplasate pe teritoriul administrat, cu prezentarea următoarelor date generale: 1. Denumirea oficială a monumentului: 2) numărul cadastral al terenului monumentului; 3) adresa (stradă, bulevard, piaţă), 4)caracteristica stării tehnice a monumentului (fundaţie, postament), 5) instituţia care administrează monumentul, 6) preţul monumentului (după caz), 7) imaginea fotografică actuală a monumentului.. Conform Registrului monumentelor de for public din mun. Chişinău, aprobat prin Decizia nr. 6/7 din 19.12.2016, în registru sunt înscrise 220 de monumente. Urmare a inventarierii s-au identificat încă circa 200 de monumente de for public. Total sunt amplasate circa 420 monumente de for public. Actualmente direcţia este axată pe elaborarea fişelor de evidenţă şi a dosarelor de inventariere a acestora. Până la moment au fost elaborate fişe de evidenţă şi dosare de inventariere a 98 de monumente de for public de categoria B. Menţionăm că, monumentele de for public înscrise în Registrul în vigoare nu deţineau fişe de evidenţă şi nici fişe de inventariere. Atragem atenţie că în Registrul monumentelor de for public amplasate în mun. Chişinău în vigoare sunt incluse opere comemorative de război, precum şi monumente de for public (plăci comemorative fără relief sculptural) ce nu se poate de atribuit statut de monument de for public (conform prevederilor Legii 192/2011). La elaborarea fişelor de evidenţă şi dosarului de inventariere s-a constatat următoarele: - lipsa actelor normative/administrative ce atestă edificarea monumentelor de for public; - necunoaşterea autorului ce a realizat lucrarea; - nr. cadastral de înregistrare; - gestionarul acestora, precum şi documentaţia de proiect, schema de amplasare şi zona de protecţie a monumentelor. Cu referire la monumentele de for public de categoria A comunicăm următoarele: a fost elaborat Registrul monumentelor de for public de categoria A, precum şi fişele de evidenţă şi dosarele de inventariere a acestora (42 monumente de categoria A, înscrise în Registrul monumentelor de for public, aprobat prin Legea 148/2018). Cu referire la evidenţa contabilă a monumentelor de for public la DGCPC până la moment sunt luate la evidenţă, întocmite fişe de inventariere la 57 monumente de for public.
Ordin nr. 24/1 din 20.02.2023 se anexează

Completare 16.11.2023
Primăria mun.Chișinău; Scris. nr.2-01/2-422 din 13.10.2023
A fost elaborat şi aprobat Ordinul cu privire la inventarierea monumentelor de for public de categoria A (statut naţional de protecţie) şi categoria B (statut local de protecţie) nr. 24/1 din 20.02.2023. Conform pct. 1 din actul administrativ prenotat a fost iniţiată procedura de inventariere a monumentelor de for public de categoria A şi B amplasate pe teritoriul mun. Chişinău. Prin circulara nr. 1-02/2-51 din 15.02.2023 DGCPC a solicitat preturilor de sector să participe la inventarierea monumentelor de for public amplasate pe teritoriul administrat, cu prezentarea următoarelor date generale: 1. Denumirea oficială a monumentului; 2) numărul cadastral alterenului monumentului; 3) adresa (stradă, bulevard, piaţă), 4) caracteristica stării tehnice a monumentului (fundaţie, postament), 5) instituţia care administrează monumentul, 6) preţul monumentului (după caz), 7) imaginea fotografică actuală a monumentului.. Conform Registrului monumentelor de for public din mun. Chişinău, aprobat prin Decizia nr. 6/7 din 19.12.2016, în registru sunt înscrise 220 de monumente. Urmare a inventarierii s-au identificat încă circa 200 de monumente de for public. Total sunt amplasate circa 420 monumente de for public. Actualmente direcţia este axată pe elaborarea fişelor de evidenţă şi a dosarelor de inventariere a acestora. Până la moment au fost elaborate fişe de evidenţă şi dosare de inventariere a 98 de monumente de for public de categoria B. Menţionăm că, monumentele de for public înscrise în Registrul în vigoare nu deţineau fişe de evidenţă şi nici fişe de inventariere. Atragem atenţie că în Registrul monumentelor de for public amplasate în mun. Chişinău în vigoare sunt incluse opere comemorative de război, precum şi monumente de for public (plăci comemorative fără relief sculptural) ce nu se poate de atribuit statut de monument de for public (conform prevederilor Legii 192/2011). La elaborarea fişelor de evidenţă şi dosarului de inventariere s-a constatat următoarele: - lipsa actelor normative/administrative ce atestă edificarea monumentelor de for public; - necunoaşterea autorului ce a realizat lucrarea; - nr. cadastral de înregistrare; - gestionarul acestora, precum şi documentaţia de proiect, schema de amplasare şi zona de protecţie a monumentelor.
Cu referire la monumentele de for public de categoria A comunicăm următoarele: a fost elaborat Registrul monumentelor de for public de categoria A, precum şi fişele de evidenţă şi dosarele de inventariere a acestora (42 monumente de categoria A, înscrise în Registrul monumentelor de for public, aprobat prin Legea 148/2018). La evidenţa DGCPC sunt 62 de monumente de for public. Din acest număr - 48 sunt înscrise în proiectul de Registru: 3 sunt de categoria A; - 2 plăci informative; - 3 monumente amplasate în interior; - 6 neinstalate. (se anexează).
În curs de implementare.
Ordin nr. 24/1 din 20.02.2023 se anexează
Nr. de referinţă al anexei nr.2 -1.6prim
scrisoare primăria mun. chișinău aprilie h 52.pdf mun. chisinau iulie.pdf Scrisoare Primăria mun. Chișinău HC_52.pdf

Recomandarea: 2.7.9. revizuirea Registrului monumentelor de for public de categoria B din raza mun. Chișinău, aprobate prin Decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 6/17 din 2016, ținându-se cont de starea lor actuală, precum și completarea acestuia cu informații ce țin de amplasare, zona de protecție (codul cadastral al terenurilor și bunurilor imobile), cu stabilirea instituției/direcției responsabile de administrarea, gestionarea, înregistrarea și monitorizarea monumentelor respective, asigurându-se raportarea fidelă și reală a situațiilor patrimoniale;

Autoritatea:Primăria mun.Chișinău

Termen implementare: 07.10.2023
Răspunsul autorității:
Primăria mun. Chișinău nr.2-01/22-168 din 18.04.2023
In curs de implementare.
Termen de implementare - 31.12.2023
Completare 16.11.2023
Primăria mun. Chișinău; Scris. nr.2-01/2-422 din 13.10.2023
Registrul monumentelor de for public din mun. Chişinău, în vigoare, aprobat prin Decizia nr. 6/17 din 19.12.2016 a fost revizuit. Urmare a acesteia s-a constatat următoarele: 1. Sunt incluse monumente de for public de categoria A(monumente cu statut naţional de protecţie) - 42 de opere de artă monumentală. Menţionăm că aceste monumente sunt înscrise în Registrul naţional al monumentelor de for public, aprobat prin Legea nr. 148/2018. Conform cadrului normativ de specialitate în Registrul local al monumentelor de for public sunt incluse doar monumentele de categoria B (monumente cu statut local de protecţie.2. Sunt incluse 15 opere comemorative de
război. Specificăm că regimul juridic al operelor comemorative de război este reglementat prin legea privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război nr. 167/2017. Respectiv, conform prevederilor cadrului normativ enunţat, operele comemorative de război sunt înscrise în Registrul de referinţă. 3. Sunt incluse 10 sculpturi de parc. Conform art. 4 alin. (4) din Legea monumentelor de for public Operele sculpturale figurative sau neconventionale (obiecte, statui, forme) care nu reprezintă/comemorează o persoană istorică concretă sau un eveniment/moment istoric de dimensiuni reduse, fără soclu, amplasate direct pe suprafata pământului, fără organizarea/modificarea specifică a spatiului antropic/natural aferent, nu dispun de statutul de monument de for public. În cazul vizat, sunt sculpturile urbane amplasate în parcul ”Valea Trandafirilor”, realizate în piatră sau beton. Sculpturile prenotate au fost realizate în perioada sovietică pentru amenajarea spaţiilor verzi. Astfel, aceste sculpturi nu pot fi înscrise în Registrul monumentelor de for public.
Din numărul total de 219 monumente înscrise în Registru în vigoare 67 sunt excluse în temeiul celor expuse. Totodată, atragem atenţia că prin decizia prenotată a fost aprobată lista de evidenţă prealabilă a bunurilor sculpturale, precum şi Lista de evidenţă a mscripţiilor comemorative şi mozaicurilor din spaţiile publice ale mun. Chişinău.
Relevăm că în Listele vizate se regăsesc, atât monumente de for public precum şi plăcuţe informative (care nu deţin statut de monument de for public). În registrul actual în vigoare se regăsesc oficial 152 monumente de for public. Aceste monumente au fost inventariate şi elaborate dosare de evidenţă şi inventariere. Obstacole la elaborarea dosarelor de inventariere: - lipsa schiţelor de proiect ale monumentelor ce cuprinde planul general/situaţie de amplasare, zona de protecţie a acestuia; - lipsa actelor normative, temei de edificare a monumentelor.
În temeiul Legii 100/2017 cu privire la actele normative, Decizia nr. 6/17 din 19.12.2016 va fi abrogată şi aprobat un nou Registru ce va cuprinde toate monumentele de for public amplasate în mun. Chişinău. Noul proiect de Registru cuprinde 277 monumente de for public (dintre care 125 monumente noi înscrise).
La evidenţa DGCPC sunt 62 de monumente de for public. Din acest număr - 48 sunt înscrise în proiectul de Registru: 3 sunt de categoria A; -2 plăci informative; - 3 monumente amplasate în interior; - 6 neinstalate.
Termen de implementare - 31.12.2024
Nr. de referintă al anexei nr. 2-1.7prim. scrisoare primăria mun. chișinău aprilie h 52.pdf Scrisoare Primăria mun. Chișinău HC_52.pdf Scrisoare Primăria mun. Chișinău HC_52.pdf Scrisoare Primăria mun. Chișinău HC_52.pdf Scrisoare Primăria mun. Chișinău HC_52.pdf Scrisoare Primăria mun. Chișinău HC_52.pdf Scrisoare Primăria mun. Chișinău HC_52.pdf

Recomandarea: 2.7.10. înregistrarea în evidența contabilă a creanțelor agenților economici aferente cheltuielilor pentru demolarea/evacuarea forțată a obiectivelor amplasate neautorizat, cu întreprinderea măsurilor de rigoare, inclusiv prin intermediul instanțelor de judecată, pentru recuperarea cheltuielilor suportate din buget;

Autoritatea:Primăria mun.Chișinău

Răspunsul autorității:
Primăria mun. Chișinău nr. 2-01/2-23 din 17.01.2023, Primăria mun. Chișinău nr.2-01/2-261 din 17.07.2023
Preturile de sector (Botanica, Buiucani, Ciocana) au instituit Registre de evidență a agenților economici (proprietari ai obiectelor demolate forțat) cu indicarea sumelor spre recuperare. Au fost expediate somații pentru achitarea benevolă a cheltuielilor suportate în urma demolării/evacuării forțate. La fel, au fost înaintate în instanța de judecată acțiuni în vederea recuperării cheltuielilor.
Termen de implementare a acțiunilor stabilite este data de – 31.03.2023

Acțiuni întreprinse în responsabilitatea DGLCA
DGLCA a înaintat demersul nr. 1-08/2-264 din 06.04.2023 prin care s-a solicitat expunerea cu referire la corectitudinea înregistrării în evidenţă a creanţelor ÎMGFL. (se anexează nr. de referinţă a anexei - 20').

Completare 16.11.2023
Primăria mun. Chișinău; Scris. nr. 2-01/2-422 din 13.10.2023
Preturile de sector au instituit Registre de evidenţă a agenţilor economici (proprietari ai obiectelor demolate forţat) cu indicarea sumelor spre recuperare. Au fost expediate somaţii pentru achitarea benevolă a cheltuielilor suportate în urma demolării/evacuării forţate. La fel, au fost înaintate în instanţa de judecată acţiuni în vederea recuperării cheltuielilor. scrisoare Primaria Mun. Chisinau.pdf anexa A.pdf scrisoare primăria mun. chișinău aprilie h 52.pdf mun. chisinau iulie.pdf Scrisoare Primăria mun. Chișinău HC_52.pdf

Recomandarea: 2.7.11. asigurarea, la planificarea bugetului și la executarea cheltuielilor, a înregistrării evenimentelor și tranzacțiilor în evidența contabilă în strictă conformitate cu clasificația bugetară (excluderea clasificării reparațiilor capitale ca cheltuieli curente), cu elaborarea unor reglementări interne;

Autoritatea:Primăria mun.Chișinău

Termen implementare: 07.10.2023
Răspunsul autorității:
Primăria mun. Chișinău nr. 2-01/2-23 din 17.01.2023
La solicitarea autorităților/instituțiilor bugetare, au fost acordate consultații/suport metodologic la contabilizarea operațiunilor economice și raportare financiară. Pe parcursul anului 2022 au fost desfășurate 3 seminare online cu participarea contabililor-șefi din cadrul autorităților/instituțiilor bugetare, după cum urmează: i)la data de 18.05.2022 cu tematica ”Iregularitățile constatate în urma auditului efectuat de către Curtea de Conturi referitor la gestionarea patrimoniului public și raportarea financiară”, ii) la data de 30.06.2022 și la 18.10.2022 cu tematica ”Particularitățile de întocmire și prezentare a rapoartelor financiare pe semestrul I al anului 2022 și pentru primele 9 luni ale anului 2022. Chestiuni problematice în ținerea evidenței contabile”.
Completare 02.05.2023
Reglementările interne ce ţin de clasificarea reparaţiilor capitale se vor regăsi în varianta modificată a Politicii contabile unice, care este în proces de revizuire.
Totodată, în trimestru I al anului 2023, la solicitarea autorităţilor/instituţiilor bugetare, au fost acordate 19 consultaţii/suport metodologic privind contabilizarea operaţiunilor economice şi raportarea financiară.
Completare 19.07.2023
Primăria mun. Chișinău nr.2-01/2-261 din 17.07.2023
Propunerile de modificare a Politicii de contabilitate unice referitor la aspectele ce ţin de înregistrarea evenimentelor şi tranzacţiilor în evidenţa contabilă în strictă conformitate cu clasificaţia bugetară sunt perfectate. Având în vedere că urmează a fi efectuate modificări ale Politicii de contabilitate unice vizând câteva aspecte, unele din care succedă identificarea subdiviziunilor responsabile de evidenţa infrastructurii tehnico-edilitare, ajustarea şi aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare ale acestora, propunerile în cauză vor fi înaintate spre aprobare în funcţie de prevederile deciziei corespunzătoare. Pe parcursul semestrului I al anului 2023 au fost efectuate 5 controale privind respectarea cadrului normativ aferent evidenţei contabile şi a modului de realizare a acţiunilor eliminării deficienţelor ce ţin de evidenţa contabilă constatate în Rapoartele CCRM. A fost acordat ajutor metodologic în vederea înregistrării în evidenţa contabilă a operaţiunilor de corectare.Pe parcursul anului 2022 DGF a efectuat 16 controale privind ţinerea evidenţei contabile la instituţiile bugetare din municipiul Chişinău. Totodată. în planul pentru anul 2023 vor fi programate controale la instituţiile menţionate în Raportul CCRM. A fost studiat Raportul auditului Curţii de Conturi şi Anexa la Scrisoarea către conducere, şi totodată, au fost identificate observaţiile privind incorectitudinile admise în evidenta contabilă.
Completare 14.11.2023
Primăria mun. Chișinău; Scris. 2-01/2-422 din 13.10.2023
Propunerile de modificare a Politicii de contabilitate unice referitor la aspectele ce ţin de înregistrarea evenimentelor şi tranzacţiilor în evidenţa contabilă în strictă conformitate cu clasificaţia bugetară sunt perfectate. Având în vedere că urmează a fi efectuate modificări ale Politicii de contabilitate unice vizând câteva aspecte, unele din care succedă identificarea subdiviziunilor responsabile de evidenţa infrastructurii tehnico-edilitare, ajustarea şi aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare ale acestora, propunerile în cauză vor fi înaintate spre aprobare în funcţie de prevederile deciziei corespunzătoare. scrisoare Primaria Mun. Chisinau.pdf scrisoare primăria mun. chișinău aprilie h 52.pdf anexa A.pdf mun. chisinau iulie.pdf Scrisoare Primăria mun. Chișinău HC_52.pdf

Recomandarea: 2.7.12. asigurarea înregistrării tuturor evenimentelor și tranzacțiilor în evidența contabilă, de către toate entitățile din subordine, în strictă conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil.

Autoritatea:Primăria mun.Chișinău

Termen implementare: 07.10.2023
Răspunsul autorității:
Primăria mun. Chișinău nr. 2-01/2-23 din 17.01.2023
Pe parcursul anului 2022 DGF a efectuat 16 controale privind ținerea evidenței contabile la instituțiile bugetare din municipiul Chișinău. Totodată, în planul pentru anul 2023 vor fi programate controale la instituțiile menționate în Raportul CCRM. A fost studiat Raportul auditului Curții de Conturi și Anexa la Scrisoarea către conducere, și totodată, au fost identificate observațiile privind incorectitudinile admise în evidența contabilă.
Completare 02.05.2023
Primăria mun. Chișinău nr.2-01/22-168 din 18.04.2023
în trimestru I al anului 2023 au fost efectuate 2 controale privind respectarea cadrului normativ aferent evidenţei contabile şi a modului de realizare a acţiunilor eliminării deficienţelor ce ţin de evidenţa contabilă, constatată în Rapoartele Curţii de Conturi. A fost acordat ajutor metodologic în vederea înregistrării în evidenţa contabilă a operaţiunilor de corectare.
Pe parcursul anului 2022 DGF a efectuat 16 controale privind ţinerea evidenţei contabile la instituţiile bugetare din municipiul Chişinău. Totodată, în planul pentru anul 2023 vor fi programate controale la instituţiile menţionate în Raportul CCRM. A fost studiat Raportul auditului Curţii de Conturi şi Anexa la Scrisoarea către conducere, şi totodată, au fost identificate observaţiile privind incorectitudinile admise în evidenţa contabilă.
Completare 19.07.2023
Primăria mun. Chișinău nr.2-01/2-261 din 17.07.2023
e parcursul semestrului I al anului 2023 au fost efectuate 5 controale privind respectarea cadrului normativ aferent evidenţei contabile şi a modului de realizare a acţiunilor eliminării deficienţelor ce ţin de evidenţa contabilă constatate în Rapoartele CCRM. A fost acordat ajutor metodologic în vederea înregistrării în evidenţa contabilă a operaţiunilor de corectare.
Completare 20.07.2023
test
Completare 14.11.2023
Primăria mun. Chișinău; Scris. nr.2-01/2-422 din 13.10.2022
Pe parcursul primelor 9 luni ale anului 2023 au fost efectuate 9 controale privind respectarea cadrului normativ aferent evidenţei contabile şi a modului de realizare a acţiunilor eliminării deficienţelor ce ţin de evidenţa contabilă, constatate în
Rapoartele Curţii de Conturi. Au fost înaintate propuneri de remediere a deficienţelor constatate, şi acordat suport metodologic referitor la întrebările apărute.
Pe parcursul semestrului I al anului 2023 au fost efectuate 5 controale privind respectarea cadrului normativ aferent evidenţei contabile şi a modului de realizare a acţiunilor eliminării deficienţelor ce ţin de evidenţa contabilă constatate în Rapoartele CCRM. A fost acordat ajutor metodologic în vederea înregistrării în evidenţa contabilă a operaţiunilor de corectare.
Pe parcursul anului 2022 DGF a efectuat 16 controale privind ţinerea evidenţei contabile la instituţiile bugetare din municipiul Chişinău. Totodată, în planul pentru anul 2023 vor fi programate controale la instituţiile menţionate în Raportul CCRM. A fost studiat Raportul auditului Curtii de Conturi si Anexa la Scrisoarea către conducere, si totodată, au fost identificate observaţiile privind incorectitudinile admise în evidenţa contabilă.
scrisoare Primaria Mun. Chisinau.pdf scrisoare primăria mun. chișinău aprilie h 52.pdf anexa A.pdf mun. chisinau iulie.pdf Scrisoare Primăria mun. Chișinău HC_52.pdf

Recomandarea: 2.5. Ministerului Finanțelor, pentru informare, revizuire și completare, prin prisma contabilității de angajamente, a Normelor metodologice, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr.216 din 28.12.2015, în ce privește evidența și raportarea în bilanțul contabil de către autoritățile administrației publice locale a calculelor, creanțelor și datoriilor aferente împrumuturilor contractate, precum și aferente impozitelor, taxelor și altor plăți încasate în bugetele UAT administrate de Serviciul Fiscal de Stat și Serviciul de colectare a impozitelor și taxelor locale;

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 07.10.2023
Răspunsul autorității:
MF. nr.05-10/03/27 din 09.01.2023, nr.05-10/30/504 din 07.04.2023, nr. 05-10/60/1026 din 07.07.2023, nr.05-10/81/1506 din 16.10.2023
Potrivit pct. 2.1 din Planul de conturi contabile in sistemul bugetar și Normele metodologice privind evidenta contabila în sistemul bugetar, aprobate prin ordinul ministrului finanțelor nr.216/2015, planul de conturi contabile în sistemul bugetar este elaborat în conformitate cu standardele international GFS 2001 (Statistica Finanțelor Guvernamentale), integrat cu clasificația economica si se utilizează pentru evidenta executării de casa a bugetului public național (metoda de casa), precum și pentru evidenta contabila a veniturilor si cheltuielilor efective ale autorităților/instituțiilor bugetare, a activelor financiare si nefinanciare, a datoriilor si rezultatelor (metoda de angajamente).
Totodata, conform prevederilor pct. 3.8.3 din ordinul menționat, conturile din subclasa 81 „Conturi extrabilantiere ale bugetelor” sunt utilizate de către Trezoreria de Stat și autoritățile publice locale care asigura executarea de casa a bugetelor pentru evidenta datoriilor si creanțelor bugetare.
La subcontul de nivelul II 811420 „Creanțe ale contribuabililor” se tine evidenta creanțelor bugetare ale contribuabililor. în acest subcont se tine si evidenta sumelor calculate pentru plata arendei si a altor contribuții. Pe măsura încasării sumelor calculate se micșorează subcontul extrabilantier 811420.
Astfel, intru implementarea recomandarii Curtii de Conturi si asigurarea contabilizarii calculelor, creantelor si a datoriilor aferente impozitelor, taxelor si altor plați încasate in bugetele UAT, autoritățile publice locale pot utiliza subcontul extrabilantier menționat.
Info MF HCC nr. 52-2022 raportare ianuarie 2023.semnat.pdf Info MF HCC nr. 52 si 53-2022 raportare aprilie 2023.pdf MF din iulie.pdf Scrisoare octombrie MF HC _52.pdf

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY