Actualizat: Marți, 30 Mai 2023
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr.52 din 19 septembrie 2022 cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale UAT mun. Chișinău încheiate la 31 decembrie 2020 (UAT/bugetul de nivelul II)

Nr. 52 din 19.09.2022
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Recomandarea: 2.7.1. audierea în ședința Consiliului municipal Chișinău a rezultatelor auditului, potrivit prevederilor art. 14 alin.(2) lit.n4) și art.30 din Legea nr.436 din 28.12.2006;

Autoritatea:CONSILIUL MUNICIPAL CHIŞINĂU

Termen implementare: 07.10.2023
Răspunsul autorității:
Primăria mun. Chișinău nr. 2-01/2-23 din 17.01.2023, Primăria mun. Chișinău nr.2-01/22-168 din 18.04.2023
A fost aprobată decizia CMC nr. 21/4 din 13.12.2022 Cu privire la aprobarea măsurilor pentru implementarea recomandărilor Curții de Conturi din Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale UAT mun. Chișinău încheiate la 31 decembrie 2020 (UAT/bugetul de nivelul II). Conform pct. 1 din decizia respectivă Consiliul Municipal Chișinău a luat act de rezultatele prezentate în Raportul menționat supra. De asemenea, s-au aprobat: Planul de acțiuni pentru implementarea recomandărilor Curții de Conturi și Planul de măsuri pentru soluționarea deficiențelor și neconformităților reflectate în Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale UAT mun. Chișinău încheiate la 31 decembrie 2020.
Documentele menționate conțin termene concrete de implementare precum și subdiviziunile desemnate responsabile de acțiunile /măsurile stabilite.
Datele raportate de către subdiviziuni cu privire la acțiunile întreprinse în vederea eliminării deficiențelor, potrivit anexei nr. 2 la decizia menționată supra, sunt prezentate în Anexa A la prezenta anexă.
Decizia poate fi accesată, urmând linkul: https://actelocale.gov.md/ral/act/cu-privire-la-aprobarea-m%C4%83surilor-pentru-solu%C8%9Bionarea-deficien%C8%9Belor-%C8%99i-implementarea-recomand%C4%83rilor-cur%C8%9Bii-de-conturi-din-raportul-auditului-asupra-rapoartelor-financiare-consolidate-ale-uat-mun-chi%C8%99in%C4%83u-%C3%AEncheiate-la-31-decembrie-2020-uatbugetul-de-nivelul-ii-1149506.html scrisoare Primaria Mun. Chisinau.pdf scrisoare primăria mun. chișinău aprilie h 52.pdf

Recomandarea: 2.7.2. completarea Politicii de contabilitate unice a mun. Chișinău cu prevederi exprese privind subdiviziunile responsabile de evidența anumitor tipuri de bunuri/mijloace fixe/clădiri/terenuri/ din proprietatea municipală și veniturilor aferente din gestiunea lor, ținându-se cont de specificul activității acestor subdiviziuni;

Autoritatea:CONSILIUL MUNICIPAL CHIŞINĂU

Termen implementare: 07.10.2023
Răspunsul autorității:
Primăria mun. Chișinău nr.2-01/22-168 din 18.04.2023
în curs de implementare.
Termen de implementare - 30.06.2023 scrisoare primăria mun. chișinău aprilie h 52.pdf

Recomandarea: 2.7.3. inventarierea și delimitarea pe domenii a patrimoniului gestionat, inclusiv la entitățile din subordine și al căror fondator este Consiliul municipal Chișinău, asigurându-se raportarea fidelă și reală a situațiilor patrimoniale;

Autoritatea:CONSILIUL MUNICIPAL CHIŞINĂU

Termen implementare: 07.10.2023
Răspunsul autorității:
Primăria mun. Chișinău nr.2-01/22-168 din 18.04.2023
1.1 Au fost prezentate 80 de dări de seamă a bunurilor imobile la situaţia din 01.01.2023 gestionate de către entităţile municipale. Au fost verificate şi întocmite 80 acte de inventariere la proiectul de decizie.
1.2 Au fost inventariate 10 obiective. S-au perfectat 10 acte de inventariere. Luarea la evidenţă contabilă a acestor bunuri imobile va fi posibilă după înregistrarea acestora în Registrul bunurilor imobile.
1.4 DGECT a încheiat Contractul pentru achiziţionarea serviciilor de efectuare a lucrărilor de delimitare selectivă a bunurilor imobile proprietate publică a municipiului Chişinău nr. 38/23 din 10.03.2023 cu ÎS „Ingeocad” privind prestarea serviciilor de delimitare a bunurilor imobile.
1.5 Conform Actului de predare-primire a documentaţiei pentru efectuarea lucrărilor de delimitare din 29.03.2023, semnat de către DGECT şi ÎS „Ingeocad” pentru delimitare au fost înaintate 52 de obiective.
în curs de implementare.
Termen de implementare - 31.12.2023
scrisoare primăria mun. chișinău aprilie h 52.pdf

Recomandarea: 2.7.4. ajustarea capitalului social al entităților al căror fondator este Consiliul municipal Chișinău, în baza rezultatelor inventarierii și delimitării patrimoniului gestionat de către acestea;

Autoritatea:CONSILIUL MUNICIPAL CHIŞINĂU

Termen implementare: 07.10.2023
Răspunsul autorității:
Primăria mun. Chișinău nr.2-01/22-168 din 18.04.2023
In curs de implementare.
Termen de implementare - 31.12.2023 scrisoare primăria mun. chișinău aprilie h 52.pdf

Recomandarea: 2.7.5. preluarea la balanța Primăriei mun. Chișinău a patrimoniului local din domeniul public transmis în gestiunea entităților economice fondate, a cărui posesie nu creează venituri din activitatea de producție și care nu poate fi recunoscut ca imobilizări corporale de către întreprinderi ;

Autoritatea:CONSILIUL MUNICIPAL CHIŞINĂU

Termen implementare: 07.10.2023
Răspunsul autorității:
Primăria mun. Chișinău nr.2-01/22-168 din 18.04.2023
DGECT. Sunt încheiate 33 contracte de comodat cu 16 IMSP şi 79 cu 15 ÎM
în curs de implementare.
Termen de implementare - 31.12.2023 scrisoare primăria mun. chișinău aprilie h 52.pdf

Recomandarea: 2.7.6. întreprinderea acțiunilor juridice necesare de declarare ca proprietate publică a infrastructurii tehnico-edilitare aferente sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare, precum și de distribuție a gazelor naturale fără stăpân;

Autoritatea:CONSILIUL MUNICIPAL CHIŞINĂU

Termen implementare: 07.10.2023
Răspunsul autorității:
Primăria mun. Chișinău nr.2-01/22-168 din 18.04.2023
In curs de implementare.
Termen de implementare - 31.12.2023 scrisoare primăria mun. chișinău aprilie h 52.pdf

Recomandarea: 2.7.7. întocmirea Registrului local al spațiilor verzi, precum și a fișelor de evidență a acestora;

Autoritatea:CONSILIUL MUNICIPAL CHIŞINĂU

Termen implementare: 07.10.2023
Răspunsul autorității:
Primăria mun. Chișinău nr.2-01/22-168 din 18.04.2023
In curs de implementare.
Termen de implementare - 31.12.2023 scrisoare primăria mun. chișinău aprilie h 52.pdf

Recomandarea: 2.7.8. efectuarea inventarierii totale a monumentelor de for public de categoriile A și B din raza mun. Chișinău, cu perfectarea dosarelor de inventariere a acestora;

Autoritatea:CONSILIUL MUNICIPAL CHIŞINĂU

Termen implementare: 07.10.2023
Răspunsul autorității:
Primăria mun. Chișinău nr.2-01/22-168 din 18.04.2023
In curs de implementare.
Termen de implementare - 31.12.2024 scrisoare primăria mun. chișinău aprilie h 52.pdf

Recomandarea: 2.7.9. revizuirea Registrului monumentelor de for public de categoria B din raza mun. Chișinău, aprobate prin Decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 6/17 din 2016, ținându-se cont de starea lor actuală, precum și completarea acestuia cu informații ce țin de amplasare, zona de protecție (codul cadastral al terenurilor și bunurilor imobile), cu stabilirea instituției/direcției responsabile de administrarea, gestionarea, înregistrarea și monitorizarea monumentelor respective, asigurându-se raportarea fidelă și reală a situațiilor patrimoniale;

Autoritatea:CONSILIUL MUNICIPAL CHIŞINĂU

Termen implementare: 07.10.2023
Răspunsul autorității:
Primăria mun. Chișinău nr.2-01/22-168 din 18.04.2023
In curs de implementare.
Termen de implementare - 31.12.2023 scrisoare primăria mun. chișinău aprilie h 52.pdf

Recomandarea: 2.7.10. înregistrarea în evidența contabilă a creanțelor agenților economici aferente cheltuielilor pentru demolarea/evacuarea forțată a obiectivelor amplasate neautorizat, cu întreprinderea măsurilor de rigoare, inclusiv prin intermediul instanțelor de judecată, pentru recuperarea cheltuielilor suportate din buget;

Autoritatea:CONSILIUL MUNICIPAL CHIŞINĂU

Termen implementare: 07.10.2023
Răspunsul autorității:
Primăria mun. Chișinău nr. 2-01/2-23 din 17.01.2023
Preturile de sector (Botanica, Buiucani, Ciocana) au instituit Registre de evidență a agenților economici (proprietari ai obiectelor demolate forțat) cu indicarea sumelor spre recuperare. Au fost expediate somații pentru achitarea benevolă a cheltuielilor suportate în urma demolării/evacuării forțate. La fel, au fost înaintate în instanța de judecată acțiuni în vederea recuperării cheltuielilor.

Termen de implementare a acțiunilor stabilite este data de – 31.03.2023
scrisoare Primaria Mun. Chisinau.pdf

Recomandarea: 2.7.11. asigurarea, la planificarea bugetului și la executarea cheltuielilor, a înregistrării evenimentelor și tranzacțiilor în evidența contabilă în strictă conformitate cu clasificația bugetară (excluderea clasificării reparațiilor capitale ca cheltuieli curente), cu elaborarea unor reglementări interne;

Autoritatea:CONSILIUL MUNICIPAL CHIŞINĂU

Termen implementare: 07.10.2023
Răspunsul autorității:
Primăria mun. Chișinău nr. 2-01/2-23 din 17.01.2023
La solicitarea autorităților/instituțiilor bugetare, au fost acordate consultații/suport metodologic la contabilizarea operațiunilor economice și raportare financiară. Pe parcursul anului 2022 au fost desfășurate 3 seminare online cu participarea contabililor-șefi din cadrul autorităților/instituțiilor bugetare, după cum urmează: i)la data de 18.05.2022 cu tematica ”Iregularitățile constatate în urma auditului efectuat de către Curtea de Conturi referitor la gestionarea patrimoniului public și raportarea financiară”, ii) la data de 30.06.2022 și la 18.10.2022 cu tematica ”Particularitățile de întocmire și prezentare a rapoartelor financiare pe semestrul I al anului 2022 și pentru primele 9 luni ale anului 2022. Chestiuni problematice în ținerea evidenței contabile”.
Completare 02.05.2023
Reglementările interne ce ţin de clasificarea reparaţiilor capitale se vor regăsi în varianta modificată a Politicii contabile unice, care este în proces de revizuire.
Totodată, în trimestru I al anului 2023, la solicitarea autorităţilor/instituţiilor bugetare, au fost acordate 19 consultaţii/suport metodologic privind contabilizarea operaţiunilor economice şi raportarea financiară. scrisoare Primaria Mun. Chisinau.pdf scrisoare primăria mun. chișinău aprilie h 52.pdf

Recomandarea: 2.7.12. asigurarea înregistrării tuturor evenimentelor și tranzacțiilor în evidența contabilă, de către toate entitățile din subordine, în strictă conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil.

Autoritatea:CONSILIUL MUNICIPAL CHIŞINĂU

Termen implementare: 07.10.2023
Răspunsul autorității:
Primăria mun. Chișinău nr. 2-01/2-23 din 17.01.2023
Pe parcursul anului 2022 DGF a efectuat 16 controale privind ținerea evidenței contabile la instituțiile bugetare din municipiul Chișinău. Totodată, în planul pentru anul 2023 vor fi programate controale la instituțiile menționate în Raportul CCRM. A fost studiat Raportul auditului Curții de Conturi și Anexa la Scrisoarea către conducere, și totodată, au fost identificate observațiile privind incorectitudinile admise în evidența contabilă.
Completare 02.05.2023
Primăria mun. Chișinău nr.2-01/22-168 din 18.04.2023
în trimestru I al anului 2023 au fost efectuate 2 controale privind respectarea cadrului normativ aferent evidenţei contabile şi a modului de realizare a acţiunilor eliminării deficienţelor ce ţin de evidenţa contabilă, constatată în Rapoartele Curţii de Conturi. A fost acordat ajutor metodologic în vederea înregistrării în evidenţa contabilă a operaţiunilor de corectare.
Pe parcursul anului 2022 DGF a efectuat 16 controale privind ţinerea evidenţei contabile la instituţiile bugetare din municipiul Chişinău. Totodată, în planul pentru anul 2023 vor fi programate controale la instituţiile menţionate în Raportul CCRM. A fost studiat Raportul auditului Curţii de Conturi şi Anexa la Scrisoarea către conducere, şi totodată, au fost identificate observaţiile privind incorectitudinile admise în evidenţa contabilă. scrisoare Primaria Mun. Chisinau.pdf scrisoare primăria mun. chișinău aprilie h 52.pdf

Recomandarea: 2.5. Ministerului Finanțelor, pentru informare, revizuire și completare, prin prisma contabilității de angajamente, a Normelor metodologice, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr.216 din 28.12.2015, în ce privește evidența și raportarea în bilanțul contabil de către autoritățile administrației publice locale a calculelor, creanțelor și datoriilor aferente împrumuturilor contractate, precum și aferente impozitelor, taxelor și altor plăți încasate în bugetele UAT administrate de Serviciul Fiscal de Stat și Serviciul de colectare a impozitelor și taxelor locale;

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 07.10.2023
Răspunsul autorității:
MF. nr.05-10/03/27 din 09.01.2023, nr.05-10/30/504 din 07.04.2023
Potrivit pct. 2.1 din Planul de conturi contabile in sistemul bugetar și Normele metodologice privind evidenta contabila în sistemul bugetar, aprobate prin ordinul ministrului finanțelor nr.216/2015, planul de conturi contabile în sistemul bugetar este elaborat în conformitate cu standardele international GFS 2001 (Statistica Finanțelor Guvernamentale), integrat cu clasificația economica si se utilizează pentru evidenta executării de casa a bugetului public național (metoda de casa), precum și pentru evidenta contabila a veniturilor si cheltuielilor efective ale autorităților/instituțiilor bugetare, a activelor financiare si nefinanciare, a datoriilor si rezultatelor (metoda de angajamente).
Totodata, conform prevederilor pct. 3.8.3 din ordinul menționat, conturile din subclasa 81 „Conturi extrabilantiere ale bugetelor” sunt utilizate de către Trezoreria de Stat și autoritățile publice locale care asigura executarea de casa a bugetelor pentru evidenta datoriilor si creanțelor bugetare.
La subcontul de nivelul II 811420 „Creanțe ale contribuabililor” se tine evidenta creanțelor bugetare ale contribuabililor. în acest subcont se tine si evidenta sumelor calculate pentru plata arendei si a altor contribuții. Pe măsura încasării sumelor calculate se micșorează subcontul extrabilantier 811420.
Astfel, intru implementarea recomandarii Curtii de Conturi si asigurarea contabilizarii calculelor, creantelor si a datoriilor aferente impozitelor, taxelor si altor plați încasate in bugetele UAT, autoritățile publice locale pot utiliza subcontul extrabilantier menționat.
Info MF HCC nr. 52-2022 raportare ianuarie 2023.semnat.pdf Info MF HCC nr. 52 si 53-2022 raportare aprilie 2023.pdf

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY