Обновлено: Четверг, 20 Июнь 2024
Счетная палата Республики Молдова
RO RU EN

Постановление №72 от 12 декабря 2019 года по Отчету аудита финансовой отчетности Публичного учреждения „Агентство публичных услуг” по состоянию на 31 декабря 2018 года

Nr. 72 din 12.12.2019
Главная | АУДИТОРСКИЕ ОТЧЕТЫ
Миссия внешнего публичного аудита была проведена в соответствии с Программой аудиторской деятельности Счетной палаты на 2019 год с целью предоставления разумной уверенности в том, что финансовая отчетность Публичного учреждения „Агентство публичных услуг” по состоянию на 31 декабря 2018 года, в ее совокупности, не содержит существенных искажений, обусловленных мошенничеством или ошибками, а также составления соответствующего мнения.
Аудит был проведен в соответствии с Международными стандартами Высших органов аудита, применяемых Счетной палатой (ISSAI 100, ISSAI 200 и ISSAI 1003-1810) 1.

1 Постановление Счетной палаты №60 от 11.12.2013 „О применении Международных стандартов аудита Высших органов аудита 3 уровня – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400 в рамках аудиторских миссий Счетной палаты”; Постановление Счетной палаты №7 от 10.03.2014 „О применении Руководящих принципов аудита (ISSAI 1000 – 9999)”.
Recomandarea: 2.1.1. să asigure evaluarea, clasificarea, înregistrarea și raportarea corespunzătoare a terenurilor gestionate, a mijloacelor fixe, a imobilizărilor corporale în curs de execuție, a materialelor, a datoriilor pe termen lung, a provizioanelor curente, a rezervelor și a altor elemente de capital propriu;

Autoritatea:Institutia Publica Agentia Servicii Publice

Termen implementare: 17.07.2020
Răspunsul autorității:
Scris.ASP nr.01/3241 din 29.05.2020: S-a efectuat evaluarea, clasificarea, înregistrarea și raportarea corespunzătoare a terenurilor gestionate, a mijloacelor fixe, a imobilizărilor corporale în curs de execuție, a materialelor, a datoriilor pe termen lung și a provizioanelor curente. RO_7287_387-20_ASP.pdf

Recomandarea: 2.1.2. să ajusteze politicile contabile în scopul reglementării modalității de determinare a deprecierii stocurilor și imobilizărilor corporale în curs de execuție;

Autoritatea:Institutia Publica Agentia Servicii Publice

Termen implementare: 17.07.2020
Răspunsul autorității:
Scris.ASP nr.01/3241 din 29.05.2020: Politicile contabile pentru anul 2020 au fost elaborate și ajustate conform modificărilor legislației în vigoare, precum și includerea suplimentară a modalității de determinare a deprecierii stocurilor și imobilizărilor corporale în curs de execuție. RO_7287_387-20_ASP.pdf

Recomandarea: 2.1.3. să asigure transmiterea către Cancelaria de Stat a investițiilor financiare sub formă de drepturi de utilizare a bunurilor imobile ce nu aparțin Agenției;

Autoritatea:Institutia Publica Agentia Servicii Publice

Termen implementare: 17.07.2020
Răspunsul autorității:
Scris.ASP nr.01/6482 din 02.10.2020, Scris.ASP nr.01-9085 din 14.12.2020: Ca urmare a modificărilor operate în HG nr,587/2017 cu privire la transmiterea unor bunuri, părți sociale deținute în unele societăți comerciale și lichidarea unei persoane juridice, în anul 2018 s-a hotărât lichidarea Societății Comerciale ,,IT-Relax" SRL se află în proces de lichidare, care până în prezent nu este finalizat din cauza nestingerii datoriilor/creanțelor Societății față de terțe persoane, iar încercările de a comercializa bunurile pentru aceasta nu s-au soldat cu succes.
Astfel, chestiunea privind transmiterea către Cancelaria de Stat a investițiilor financiare sub forma drepturilor de utilizare a bunurilor imobile (care actualmente nu mai sunt gestionate de ASP) poate fi soluționată doar după finalizarea procesului de lichidare a S.C. ,,IT-Relax" SRL. RO_7556_642-20_ASP.pdf RO_7756_780-20_ASP.pdf

Recomandarea: 2.1.4. să asigure elaborarea reglementărilor interne, care să ofere o documentare adecvată a procesului de acordare a premiilor pentru exercitarea misiunilor speciale și sarcinilor de importanță majoră;

Autoritatea:Institutia Publica Agentia Servicii Publice

Termen implementare: 17.07.2020
Răspunsul autorității:
Scris.ASP nr.01/3241 din 29.05.2020: Ordinul ASP nr.42 din 24.04.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modalitatea și condițiile de premiere a salariaților Agenției Servicii Publice.
Ordinul ASP nr.234 din 27.05.2020: cu privire la modificarea Regulamentului privind modalitatea și condițiile de premiere a salariaților Agenției Servicii Publice, aprobat prin Ordinul ASP nr.42 din 24.01.2019. RO_7287_387-20_ASP.pdf

Recomandarea: 2.1.5. să asigure efectuarea regulamentară și integrală a inventarierii activelor și datoriilor;

Autoritatea:Institutia Publica Agentia Servicii Publice

Termen implementare: 17.07.2020
Răspunsul autorității:
Scris. ASP nr.01/3241 din 29.05.2020: În baza Ordinului ASP nr.482/1 din 07.08.2019 a fost efectuată inventarierea generală a activelor și datoriilor Agenției. Constatările și deciziile cu privire la rezultatele inventarierii au fost fixate în Procesul-verbal al ședinței comisiei centrale de inventariere din 04.03.2020. RO_7287_387-20_ASP.pdf

Recomandarea: 1. să asigure evaluarea, clasificarea și înregistrarea corespunzătoare a mijloacelor fixe;

Autoritatea:Institutia Publica Agentia Servicii Publice

Termen implementare: 17.07.2020
Răspunsul autorității:
Scris.ASP nr.01/3241 din 29.05.2020: În evidența contabilă la situația din 31.12.2019 au fost efectuate corectări necesare cu privire la evaluarea, clasificarea și înregistrarea mijloacelor fixe, conform recomandărilor CC și explicațiilor Ministerului Finanțelor. RO_7287_387-20_ASP.pdf

Recomandarea: 2. să asigure veridicitatea informațiilor aferente imobilizărilor necorporale prin inventarierea corespunzătoare a acestora;

Autoritatea:Institutia Publica Agentia Servicii Publice

Termen implementare: 17.07.2020
Răspunsul autorității:
Scris.ASP nr.01/3241 din 29.05.2020: Imobilizările corporale au fost supuse inventarierii în cadrul inventarierii anuale și în special pentru prezentarea informației separată privind dezvoltarea informațională și securitatea informațională. RO_7287_387-20_ASP.pdf

Recomandarea: 3. să asigure evaluarea, clasificarea, înregistrarea și raportarea corespunzătoare a materialelor;

Autoritatea:Institutia Publica Agentia Servicii Publice

Termen implementare: 17.07.2020
Răspunsul autorității:
Scris.ASP nr.01/3241 din 29.05.2020: La trecerea soldurilor din softul vechi al ținerii evidenței contabile la SIA 1C versiunea 8.3 a fost efectuată evaluarea în conformitate cu cerințele SNC. RO_7287_387-20_ASP.pdf

Recomandarea: 4. să asigure înregistrarea și raportarea corespunzătoare a patrimoniului primit de la stat;

Autoritatea:Institutia Publica Agentia Servicii Publice

Termen implementare: 17.07.2020
Răspunsul autorității:
Scris.ASP nr.01/3241 din 29.05.2020: Conform modificărilor efectuate de către Ministerul Finanțelor în SNC și în Planul de conturi, începând cu 01.01.2020 patrimoniul primit de la stat se reflectă la contul separat 316 ,,Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate".
Va fi realizată integral în baza deciziei Consiliului ASP.
Scris.ASP nr.01-9085 din 14.12.2020: În adresa Ministerului Finanțelor a fost remisă scrisoarea cu privire la solicitarea unor clarități ce țin de corectitudinea înregistrării capitalului reflectat în bilanțul consolidat după reorganizare, inclusiv la contul separat 3016 ,,Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate", precum și reflectarea rezultatelor obținute după reorganizare (scr.ASP nr.01/6883 din 15.10.2020 - copia se anexează).
Conform răspunsului Ministerului Finanțelor drepturile și obligațiile entităților reorganizate trec la ASP în conformitate cu actul de transmitere, în baza căruia elementele contabile (activele și pasivele) se vor contabiliza conform SNC corespunzătoare *scr.MF nr.16/1-08/126 din 26.10.2020 - copia se anexează). RO_7287_387-20_ASP.pdf RO_7756_780-20_ASP.pdf

Recomandarea: 5. să asigure înregistrarea și raportarea corespunzătoare a rezervelor;

Autoritatea:Institutia Publica Agentia Servicii Publice

Termen implementare: 17.07.2020
Răspunsul autorității:
Scris.ASP nr.01/3241 din 29.05.2020: Conform modificărilor efectuate de către Ministerul Finanțelor în SNC și în Planul de conturi, începând cu 01.01.2020 patrimoniul primit de la stat se reflectă la contul separat 316 ,,Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate".
Va fi realizată integral în baza deciziei Consiliului ASP.
Scris.ASP nr.01-9085 din 14.12.2020: În adresa Ministerului Finanțelor a fost remisă scrisoarea cu privire la solicitarea unor clarități ce țin de corectitudinea înregistrării capitalului reflectat în bilanțul consolidat după reorganizare, inclusiv la contul separat 3016 ,,Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate", precum și reflectarea rezultatelor obținute după reorganizare (scr.ASP nr.01/6883 din 15.10.2020 - copia se anexează).
Conform răspunsului Ministerului Finanțelor drepturile și obligațiile entităților reorganizate trec la ASP în conformitate cu actul de transmitere, în baza căruia elementele contabile (activele și pasivele) se vor contabiliza conform SNC corespunzătoare *scr.MF nr.16/1-08/126 din 26.10.2020 - copia se anexează). RO_7287_387-20_ASP.pdf RO_7756_780-20_ASP.pdf

Recomandarea: 6. să asigure înregistrarea și raportarea corespunzătoare a altor elemente de capital propriu;

Autoritatea:Institutia Publica Agentia Servicii Publice

Termen implementare: 17.07.2020
Răspunsul autorității:
Scris.ASP nr.01/3241 din 29.05.2020: Conform modificărilor efectuate de către Ministerul Finanțelor în SNC și în Planul de conturi, începând cu 01.01.2020 patrimoniul primit de la stat se reflectă la contul separat 316 ,,Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate".
Va fi realizată integral în baza deciziei Consiliului ASP.
Scris.ASP nr.01-9085 din 14.12.2020: În adresa Ministerului Finanțelor a fost remisă scrisoarea cu privire la solicitarea unor clarități ce țin de corectitudinea înregistrării capitalului reflectat în bilanțul consolidat după reorganizare, inclusiv la contul separat 3016 ,,Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate", precum și reflectarea rezultatelor obținute după reorganizare (scr.ASP nr.01/6883 din 15.10.2020 - copia se anexează).
Conform răspunsului Ministerului Finanțelor drepturile și obligațiile entităților reorganizate trec la ASP în conformitate cu actul de transmitere, în baza căruia elementele contabile (activele și pasivele) se vor contabiliza conform SNC corespunzătoare *scr.MF nr.16/1-08/126 din 26.10.2020 - copia se anexează). RO_7287_387-20_ASP.pdf RO_7756_780-20_ASP.pdf

Recomandarea: 7. să dezvolte o procedură care să asigure evidența analitică separată a cheltuielilor pentru serviciile acordate cu titlul gratuit sau la preț redus pentru unele categorii de beneficiari;

Autoritatea:Institutia Publica Agentia Servicii Publice

Termen implementare: 17.07.2020
Răspunsul autorității:
Scris.ASP nr.01/3241 din 29.05.2020: Conform prevederilor Politicilor contabile ale Agenției pentru anul 2020 și Planului de conturi elaborat, începând cu 01.01.2020 costurile suportate pentru acordarea serviciilor cu titlu gratuit și cu preț redus se înregistrează pe conturile analitice separate. RO_7287_387-20_ASP.pdf

Recomandarea: 8. să asigure înregistrarea și raportarea regulamentară a veniturilor;

Autoritatea:Institutia Publica Agentia Servicii Publice

Termen implementare: 17.07.2020
Răspunsul autorității:
Scris.ASP nr.01/3241 din 29.05.2020: Neconformitatea înregistrată în anul 2018 - venituri din prestarea serviciilor ARFC fără contract este evaluată în conformitate cu prevederile SNC în anul 2019 și trecute la venituri curente.
În anul 2019 servicii n-au fost prestate. RO_7287_387-20_ASP.pdf

Recomandarea: 9. să asigure evaluarea, înregistrarea și raportarea corespunzătoare a OMVSD;

Autoritatea:Institutia Publica Agentia Servicii Publice

Termen implementare: 17.07.2020
Răspunsul autorității:
Scris.ASP nr.01/3241 din 29.05.2020: Toate recomandările Curții de Conturi au fost luate în considerare și corectate în situații financiare pentru anul 2019.
Neconformitățile constatate de către CC au fost în evidența contabilă a instituțiilor bugetare până la fuzionare. RO_7287_387-20_ASP.pdf

Recomandarea: 10. să asigure clasificarea corespunzătoare a cheltuielilor pentru biletele de călătorie;

Autoritatea:Institutia Publica Agentia Servicii Publice

Termen implementare: 17.07.2020
Răspunsul autorității:
Scris.ASP nr.01/3241 din 29.05.2020: Începând cu 01.01.2020 în nomenclatorul articolelor de cheltuieli a fost inclus codul 187 ,,servicii de transport" pentru evidența cheltuielilor aferente biletelor de călătorie, care se reflectă în evidența contabilă pe tipuri de cheltuieli, secții și centre de cost. RO_7287_387-20_ASP.pdf

Recomandarea: 11. să asigure clasificarea, înregistrarea și raportarea corespunzătoare a datoriilor comerciale;

Autoritatea:Institutia Publica Agentia Servicii Publice

Termen implementare: 17.07.2020
Răspunsul autorității:
Scris.ASP nr.01/3241 din 29.05.2020: Documentul intern este remis spre coordonare fiind ajustat conform recomandărilor CC referitor la fluxul documentelor conformative privind înregistrarea operațiunilor economice.
Scris.ASP nr.01/6482 din 02.10.2020: A fost aprobată Dispoziția ASP nr.73 din 08.07.2020 cu privire la numirea persoanelor responsabile pentru asigurarea consumului eficient al resurselor energetice, optimizarea Cheltuielilor ce țin de serviciile comunale și utilizarea eficientă a bunurilor imobile (copia se anexează), conform căreia sunt stabilite persoane responsabile și termene de prezentare a facturilor de la furnizori pentru serviciile comunale.
Documentul intern este remis spre coordonare, fiind ajustat conform recomandărilor CCRM, referitor la fluxul documentelor confirmative privind înregistrarea operațiunilor economice.
Scris.ASP nr.01-9085 din 14.12.2020: Întru clasificarea, înregistrarea și raportarea corespunzătoare a datoriilor comerciale a fost emisă Dispoziția ASP nr.73 din 08.07.2020 cu privire la numirea persoanelor responsabile pentru asigurarea consumului eficient al resurselor energetice, optimizarea Cheltuielilor ce țin de serviciile comunale și utilizare eficientă a bunurilor imobile" (copia se anexează), conform căreia sunt stabilite persoane responsabile și termenele de prezentare a facturilor de la furnizori pentru serviciile comunale. RO_7287_387-20_ASP.pdf RO_7556_642-20_ASP.pdf RO_7756_780-20_ASP.pdf

Recomandarea: 12. să asigure clasificarea, înregistrarea și raportarea corespunzătoare a creanțelor comerciale și a altor creanțe curente;

Autoritatea:Institutia Publica Agentia Servicii Publice

Termen implementare: 17.07.2020
Răspunsul autorității:
Scris.ASP nr.01/3241 din 29.05.2020: S-a efectuat verificarea tuturor creanțelor. La situația din 31.12.2019 sunt înregistrate numai creanțele confirmate. RO_7287_387-20_ASP.pdf

Recomandarea: 13. să asigure contabilizarea și raportarea corespunzătoare a informațiilor aferente corectărilor rezultatelor perioadelor precedente;

Autoritatea:Institutia Publica Agentia Servicii Publice

Termen implementare: 17.07.2020
Răspunsul autorității:
Scris.ASP nr.01/3241 din 29.05.2020: A fost admisă o eroare tehnică de aplicare corectă a contului de evidență. Prin Politicile contabile ale Agenției pentru anul 2020 au fost numite persoane responsabile pentru monitorizarea corectitudinii înregistrărilor contabile. RO_7287_387-20_ASP.pdf

Recomandarea: 14. să asigure identificarea și descrierea principalelor procese financiare, pentru a consolida activitățile de control menite să ofere conformitatea cu politicile și procedurile aplicabile;

Autoritatea:Institutia Publica Agentia Servicii Publice

Termen implementare: 17.07.2020
Răspunsul autorității:
Scris.ASP nr.01/3241 din 29.05.2020: În planul de acțiuni DGEF pentru anul 2020 sunt prevăzute măsuri și acțiuni necesare în scopul elaborării documentelor normative interne, care reglementează principalele procese financiare (inventarierea, restituirea mijloacelor bănești pentru serviciile neprestate, fluxul documentelor contabile, încasarea plăților pentru serviciile prestate, aplicarea răspunderii materiale depline, etc.)
Scris.ASp nr.01/9085 din 14.12.2020: Au fost elaborate Proiectele documentelor normative interne, care reglementează principalele procese financiare (procedura de inventariere, procedura de restituire a mijloacelor bănești pentru serviciile neprestate, fluxul documentelor contabile, procedura cu privire la răspunderea materială deplină a persoanelor în cadrul ASP) și la momentul actual proiectele de documente sunt înaintate spre coordonare internă în scopul aprobării acestora. RO_7287_387-20_ASP.pdf RO_7756_780-20_ASP.pdf

Recomandarea: 15. Să asigure instituirea, în cadrul subdiviziunii financiare, a unui sistem de identificare, evaluare și control al riscurilor, inclusiv al riscurilor de denaturare a situațiilor financiare;

Autoritatea:Institutia Publica Agentia Servicii Publice

Termen implementare: 17.07.2020
Răspunsul autorității:
Scris.ASP nr.01/3241 din 29.05.2020: S-a ajustat și aprobat Registrul riscurilor în cadrul DGEF. La moment se efctuează evaluarea riscurilor și implementarea măsurilor pentru tratarea lor.
Scris.ASP nr.01/9085 din 14.12.2020: S-a ajustat și aprobat Registrul riscurilor în cadrul Direcției generale economico-financiare. Au fost instituite măsuri de control întru tratarea riscurilor majore și medii. RO_7287_387-20_ASP.pdf RO_7756_780-20_ASP.pdf

Recomandarea: 16. să asigure elaborarea noii metodologii de calculare a tarifelor la serviciile prestate de ASP;

Autoritatea:Institutia Publica Agentia Servicii Publice

Termen implementare: 17.07.2020
Răspunsul autorității:
Scris.ASP nr.01/3241 din 29.05.2020: Conform prevederilor Ordinului ASP nr.19 din 22.01.2020 cu privire la aprobarea Planului de acțiuni privind elaborarea și promovarea proiectului HG cu privire la serviciile publice prestate de ASP, este demarată procedura de calculare a tarifelor la serviciile publice cu drept exclusiv.
Scris.ASP nr.01/6482 din 02.10.2020: Proiectul HG cu privire la serviciile publice prestate de către ASP este elaborat și se află la etapa de coordonare internă.
Scris.ASP nr.01/9085 din 14.12.2020: A fost elaborat proiectul hotărârii de Guvern cu privire la serviciile prestate de către ASP, care conține Metodologia de calculare a tarifelor pentru serviciile prestate de către ASP.
Pachetul de documente a fost prezentat în adresa Cancelariei de Stat (nr.01/8396 din 26.11.2020 și nr.01/8642 din 02.12.2020). Actualmente se află la etapa de avizare externă. RO_7287_387-20_ASP.pdf RO_7556_642-20_ASP.pdf RO_7756_780-20_ASP.pdf

Recomandarea: 17. să asigure implementarea unui plan de acțiuni menit să determine utilizarea viitoare a bunurilor materiale neutilizate;

Autoritatea:Institutia Publica Agentia Servicii Publice

Termen implementare: 17.07.2020
Răspunsul autorității:
Scris.ASP nr.01/3241 din 29.05.2020: S-a inițiat elaborarea Planului de acțiuni menit să determine utilizarea viitoare a bunurilor materiale neutilizate.
Scris.ASP nr.01/9085 din 14.12.2020: A fost elaborat Planul de acțiuni menit să determine utilizarea viitoare a bunurilor materiale (copia se anexează). RO_7287_387-20_ASP.pdf RO_7756_780-20_ASP.pdf

Recomandarea: 18. să asigure revizuirea procesului intern de formare a necesităților de achiziții publice, pentru a oferi conformitatea cu reglementările aferente, precum și eficiența utilizării mijloacelor financiare îndreptate în aceste scopuri;

Autoritatea:Institutia Publica Agentia Servicii Publice

Termen implementare: 17.07.2020
Răspunsul autorității:
Scris.ASP nr.01/3241 din 29.05.2020: A fost revizuit procesul intern de formare a necesităților de achiziții publice. Prin circularele Grupui de lucru pentru achiziții publice al ASP au fost întreprinse următoarele acțiuni:
a) Circulara nr.24/20 din 28.01.2020 (copia se anexează), a fost introdusă în aplicare internă Nota explicativă privind valoarea estimată a procedurii de achiziție publică în proiectul planului de achiziții pentru anul 2020, prin care au fost argumentate în scris, de către subdiviziunile interne responsabile, achizițiile planificate pentru anul 2020 (cu indicarea scopului achiziției, comentarii privind cantitatea, prețul și stocurile)
b) Circulara nr.37/20 din 12.02.2020 (copia se anexează), au fost introduse în aplicare internă modelele revăzute ale Demersului pentru inițierea achizițiilor publice și Notei de evaluare la proceduri de achiziții publice.
c) Circulara nr.41/20 din 18.02.2020 (copia se anexează), a fost introdus în aplicare internă modelul revăzut al Notei informative cu privire la încheierea contractelor de achiziții publice. RO_7287_387-20_ASP.pdf

Recomandarea: 19. să dezvolte un Plan anti-criză care să echilibreze potențialele șocuri financiare și operaționale.

Autoritatea:Institutia Publica Agentia Servicii Publice

Termen implementare: 17.07.2020
Răspunsul autorității:
Scris.ASP nr.01/3241 din 29.05.2020: Ordinul ASP nr.233 din 27.05.2020 cu privire la aprobarea Planului anticriză al Agenției Servicii Publice (copia - se anexează). RO_7287_387-20_ASP.pdf

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY