Actualizat: Luni, 24 Iunie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr.44 din 28 mai 2019 cu privire la Raportul auditului financiar al Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2018

Nr. 44 din 28.05.2019
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Миссия внешнего публичного аудита была проведена в соответствии с Программой аудиторской деятельности на 2019 год1, Международными стандартами аудита, применяемыми Счетной палатой2, внутренней нормативной базой, а также передовыми практиками в данной области. Для поддержки констатаций, формулирования заключения и направления рекомендаций аудита, аудиторская миссия была проведена в Министерстве финансов.

1 Постановление Счетной палаты №100 от 21.12.2018 ,,Об утверждении Программы аудиторской деятельности Счетной палаты на 2019 год” (с последующими изменениями и дополнениями).
2 Постановление Счетной палаты №60 от 11.12.2013 ,,О применении Международных стандартов аудита Высших органов аудита 3-го уровня – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400 в рамках аудиторских миссий Счетной палаты”; Постановление Счетной палаты №7 от 10.03.2014 „О применении Руководящих направлений аудита (ISSAI 1000-9999)” в рамках публичного аудита”.
Recomandarea: 2.1.1. examinarea rezultatelor auditului financiar al Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2018 în cadrul Colegiului ministerial, cu aprobarea unui plan de măsuri de remediere a situațiilor constatate și de implementare a recomandărilor cuprinse în prezenta Hotărâre;

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 05.01.2020
Răspunsul autorității:
Scris.MinFin nr.03-02/1/2 din 09.01.2020: Planul de masuri de remediere a situatiei constatate si de implementare a recomandarilor cuprinse in Hotarirea Curtii de Conturi nr.44 din 28 mai 2019 „Cu privire la Raportul auditului financiar al Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2018”, a fost aprobat prin Ordinul ministrului finantelor nr.131 din 07.10.2019. RO_7031_21-20_MinFin.pdf

Recomandarea: 2.1.2. asigurarea consolidării controlului intern în vederea excluderii riscului de admitere a unor erori la atribuirea încasărilor la unele tipuri de venituri;

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 05.01.2020
Răspunsul autorității:
Scris.MinFin nr.03-02/1/2 din 09.01.2020: Nu sunt necesare masuri pentru implementarea recomandarii, deoarece, responsabili de corectitudinea intocmirii documentelor de plata sunt platitorii\contribuabilii. Evidenta incasarilor se asigură în baza codurilor IBAN indicate de catre platitori in documentele de plata. Nu pot fi calificate erori la atribuirea incasarilor cazurile cind contribuabilul la intocmirea documentului de plata a indicat alt cod IBAN. Zilnic, Directia Trezoreria de Stat si Trezoreriile Regionale perfecteaza si transmit Serviciului Fiscal de Stat in format electronic Registrul veniturilor bugetului de stat, precum si fisierul cu informația la nivel de fiecare document de plata.
Responsabil de reflectarea informatiei in fisele personate ale contribuabililor este Serviciul Fiscal de Stat. Doar platitorul verificind informatia din fisa de la Serviciul Fiscal de Stat poate depista că a achitat o plată la buget incorect. Respectiv, Serviciul Fiscal de Stat întocmește documentele de plată de corectare, care le prezintă Direcției Trezoreria de Stat pentru executare. RO_7031_21-20_MinFin.pdf

Recomandarea: 2.1.3. dezvoltarea/completarea cadrului normativ cu reglementări privind executarea și debursarea mijloacelor de finanțare externă provenite exclusiv prin intermediul sistemului trezorerial;

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 05.01.2020
Răspunsul autorității:
Scris.MinFin nr.03-02/1/2 din 09.01.2020: Nu este necesara completarea cadrului normativ, deoarece cadrul normativ actual prevede ca, operatiunile de casa efectuate in afara sistemului trezorerial (ambasadele, reprezentantele, Unitatile de Implementare a Proiectelor finantate din surse externe, Proiectelor finantatc din surse externe ale autoritatilor publice locale) se includ in executarea de casa a bugetului respectiv prin prezentarea lunara a Raportului privind executarea bugetului in afara sistemului trezorerial (Forma FD-040), care este introdus in SIMF. (pct. 4.5.3 din Normele metodologice privind executarea de casa a bugetelor componente ale bugetului public na(ional si a mijloacelor extrabugetare prin sistemul trezorerial al Ministerului Finantelor, aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor nr. 215/2015).
Conditiile standard ale unor creditori (de exemplu BERD) presupun debursarea mijloacelor financiare direct pe conturile fumizorilor de bunuri/servicii in baza facturilor si altor documente justificative, si nu pe conturile imprumutatului/recipientului sau a beneficiarului. Acordurile de finantare respective reprezinta tratate internationale si prevaleaza fata de legislatia national!
Ce tine de tragerile din imprumuturi, creditorii ofera acces reprezentantilor imprumutatului/recipientului si/sau a beneficiarilor la sisteme electronice in care sint incarnate documente confirmative privind fiecare debursare reala. In ce priveste granturile, partenerii externi, de regula, nu ofera astfel de solutii electronice pentru ca beneficiarii sa poata vizualiza datele privind debursarile.
Pentru a evita situatii cind debursarile in afara sistemului trezorerial au loc fara aducerea la cunostinta a imprumutatului/recipientului, in cursul anului curent, Ministerul Finantelor a negociat cu BERD un nou Acord de grant care va include о prevedere prin care BERD se obliga sa notifice prin scrisoare oficiala imprumutatul despre fiecare debursare efectiva (inclusiv data, suma si valuta). Aceasta clauza va fi utilizata pe viitor in cadrul Acordurilor care urmeaza a fi negociate.
RO_7031_21-20_MinFin.pdf

Recomandarea: 2.1.4. asigurarea raportării integrale a veniturilor executate de la privatizarea bunurilor proprietate publică;

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 05.01.2020
Răspunsul autorității:
Scris.MinFin nr.03-02/1/2 din 09.01.2020: Prin Ordinele ministrului finantelor nr.119 din 04.09.2019 privind modificarea si completarea Clasificatiei bugetare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova 2019, nr.290-294, art. 1537) si nr.132 din 08.10.2019 privind modificarea si completarea Planului de conturi contabile in sistemul bugetar si a Normelor metodologice privind evidenta contabila si raportarea financiara tn sistemul bugetar aprobat prin Ordinul ministrului finantelor nr.216 din 08.12.2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova 2019, nr.310-313, art.1736), Clasificatia bugetara si Planul de conturi au fost completate cu pozitii distincte privind rambursarea mijloacelor in cazul rezilierii contractelor de vinzare/cumparare.
RO_7031_21-20_MinFin.pdf

Recomandarea: 2.1.5. asigurarea respectării actelor normative ce reglementează procesul de includere pentru finanțarea din buget a obiectelor de investiții capitale, precum și monitorizarea execuției obiectelor de investiții capitale;

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 05.01.2020
Răspunsul autorității:
Scris.MinFin nr.03-02/1/2 din 09.01.2020: In primavara anului 2019, in cadrul vizitei oficiale la Washington, conducerea Ministerului Finantelor a soli citat asistenta tehnica in vederea evaluarii sistemului de management a tuturor cheltuielilor capitale publice din Republica Moldova, care a fost acceptata de catre FMI. Astfel, in luna octombrie 2019 in Republica Moldova s-a aflat un grup de experti ai FMI care au oferit о asistenta tehnica in procesul de evaluare a managementului investitiilor publice din Republica Moldova (Public Investment Management Assessment - PIMA). In rezultatul expertizei, a fost elaborat un Raport preliminar care traseaza partile slabe si forte, lacunele existente in sistemul de management a cheltuielilor capitale publice din Republica Moldova, precum si recomandarile de imbunatatire, perfectionare a sistemului, inclusiv a cadrului legislativ si normativ in vigoare.
Respectiv, dupa prezentarea Raportului final al PIMA, in baza tuturor recomandarilor inaintate, Ministerul Finantelor va reveni la elaborarea propunerilor de modificare a Hotaririi Guvernului nr. 1029/2013 „Cu privire la investitiile capitale publice” si a Ordinului ministrului finantelor nr. 185/2015 „Cu privire la aprobarea Instructiunii privind managementul proiectelor de investitii capitale”.
RO_7031_21-20_MinFin.pdf

Recomandarea: 2.1.6. monitorizarea neadmiterii imobilizării mijloacelor bugetare de către autoritățile publice centrale în generarea creanțelor, ținând cont de procesul de înregistrare a contractelor de achiziții prin sistemul trezorerial;

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 05.01.2020
Răspunsul autorității:
Scris.MinFin nr.03-02/1/2 din 09.01.2020: Pe parcursul trimestrului III si trimestrului IV, Trezoreriile Regionale au monitorizat contractele de achizitii publice.
Conform prevederilor art. 66 alin. (5) din Legea fmantelor publice si responsabilitatii bugetar fiscale nr. 181/2014 contracte de achizitii publice prezentate de catre autoritatile/institutiile bugetare cu plati in avans nu au fost acceptate, cu exceptia celor expuse la literele a) si b) din alineatul respectiv.
Lunar este intocmita informatia privind creantele cu termen expirat ale bugetului de stat si bugetelor locale, ulterior fund publicata pe pagina web a ministerului: http://mf.gov.md/ro/trezorerie/rapoarte-privind-
executarea-bugetului/rapoarte-lunare
Informatiile date sunt transmise si Inspectiei Financiare.
Totodata, se efectueaza analiza si identificarea masurilor de reducere a creantelor. La moment, este in proces de elaborare о circulara in adresa autoritatilor publice centrale si locale in vederea intreprinderii masurilor de diminuare /reducere a creantelor cu termen expirat.
RO_7031_21-20_MinFin.pdf

Recomandarea: 2.1.7. asigurarea elaborării, de comun cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, metodologiilor de calcul pentru transferurile cu destinație specială la finanțarea instituțiilor de învățământ (instituții preșcolare, licee-internat cu profil sportiv, școli de tip internat, centre de educație extrașcolară etc.), precum și completării normelor metodologice cu referire la determinarea transferurilor destinate școlilor primare, gimnaziilor și liceelor etc.

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 05.01.2020
Răspunsul autorității:
Scris.MinFin nr.03-02/1/2 din 09.01.2020: In luna septembrie 2019, Ministerul Educatiei Culturii si Cercetarii a organizat două sedinte de lucru privind formula de finantare pentru institutiile de educatie timpurie, la care au participat expertii angajati din cadrul UNICEF si Ministerul Finantelor. Totodata, la data de 12 septembrie curent, Ministerul Educatiei Culturii si Cercetării a desfasurat un atelier de discutii privind formula de finantare pentru
institutiile de educatie timpurie, in cadrul căruia expertul international din Canada a prezentat 4 versiuni a formulei/ schemei de finantare. La atelierul respectiv au participat reprezentanti ai autoritătilor publice centrale si locale de nivelul I si II, directorii de institutii de educatie timpurie, CALM, ONG-uri, precum si reprezentantii Băncii Mondiale.
In urma sedintelor si atelierului de lucru, in data de 4 noiembrie 2019, expertii UNICEF au mai prezentat suplimentar înca trei versiuni de formula noua, iar Ministerul Educatiei, Culturii si Cercetării urmeaza sa examineze care dintre variantele propuse este cea mai optima pentru reteaua de institutii de educatie timpurie. Suplimentar, se mentioneaza ca Ministerul Finantelor, prin scrisoarea nr. 07/1-17/141 din 09.12.2019, a atentionat Ministerul Educatiei, Culturii si Cercetării despre necesitatea asigurării elaborarii metodologiilor de calcul pentru transferurile cu destinatie specială la finantarea institutiilor de invătămint (institutii prescolare, licee-internat cu profil sportiv, scoli de tip internat, centre de educatie extrascolară), întru alocarea cit mai eficienta a alocatiilor pe autorităti publice locale in baza numarului de copii, dar nu in baza datelor financiare istorice. RO_7031_21-20_MinFin.pdf

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY