Actualizat: Luni, 24 Iunie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr.24 din 28 mai 2018 cu privire la Raportul auditului financiar al Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2017

Nr. 24 din 28.05.2018
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
În baza activităților de audit desfășurate referitor la aspectele financiare abordate, auditul denotă următoarele: (i) neconfirmarea prin verificări reciproce cu alți administratori a veniturilor încasate la bugetul de stat în sumă 926,9 mil.lei, sau 2,7% din totalul veniturilor, a limitat auditul în posibilitatea de a se expune asupra veridicității și plenitudinii informației aferente acestora; (ii) neasigurarea verificărilor reciproce între Ministerul Finanțelor și Serviciul Fiscal de Stat privind contribuțiile obligatorii ale producătorilor de produse vitivinicole, în sumă de 20,3 mil.lei, totodată, contribuțiile menționate nefiind reflectate în Registrele lunare ale veniturilor bugetului de stat (Forma FI-006); (iii) efectuarea, contrar prevederilor legale, a restituirii TVA în contul achitării restanțelor contribuabililor la contribuțiile obligatorii ale producătorilor de produse vitivinicole, în sumă totală de 9,1 mil.lei, care este sub nivelul materialității în totalul veniturilor și la poziția bugetară „restituiri TVA”, în același timp depășind nivelul stabilit la „Taxe pentru servicii specifice” (cod-1144); (iv) neînchiderea conturilor trezoreriale cu soldurile mijloacelor intrate temporar în posesie, în sumă totală de 830,6 mii lei, la 6 ministere reorganizate; (v) limitarea auditorului în posibilitatea de a oferi concluzii asupra creanțelor (981,5 mil.lei) și datoriilor (743,1 mil.lei) la cheltuieli și active nefinanciare formate în autoritățile/instituțiile bugetare finanțate de la bugetul de stat, prezentate în Formularul nr.7 „Raportul privind creanțele și datoriile la cheltuieli și active nefinanciare formate în autoritățile/instituțiile bugetare finanțate de la bugetul de stat conform clasificației economice”; (vi) limitarea auditorului în posibilitatea verificării, contrapunerii și confirmării informațiilor raportate la creanțe, datorii și situații patrimoniale, auditul relevând caracterul neidentic al creanțelor și datoriilor raportate în Formularul nr.7 „Raportul privind creanțele și datoriile la cheltuieli și active nefinanciare formate în autoritățile/instituțiile bugetare finanțate de la bugetul de stat conform clasificației economice” cu datele agregate din Bilanțurile contabile prezentate de autoritățile/instituțiile bugetare, respectiv, de 89,9 mil.lei la creanțe și de 24,6 mil.lei la datorii, depășind pragul de materialitate.
Recomandarea: 1. Să asigure efectuarea verificărilor reciproce în aspectul tipurilor de venituri administrate de Serviciul Fiscal de Stat, inclusiv „Plata obligatorie a producătorilor de produse vitivinicole” (cod-114640) (constatarea din capitolul 4.1.1);

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 06.01.2019
Răspunsul autorității:
Scris.MinFin nr.03-02/1/04 din 09.01.2019: Începând cu anul 2019, Direcția Trezoreria de Stat va transmite Serviciului Fiscal de Stat informația privind Plata obligatorie a producătorilor de produse vitivinicole (cod-114640). RO_6185_52-19_MinFin.pdf

Recomandarea: 2. Să conformeze efectuarea restituirilor TVA la rigorile Codului fiscal, fiind excluse restituirile efectuate persoanelor juridice și fizice secundare (constatarea din capitolul 4.1.3);

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 06.01.2019
Răspunsul autorității:
Scris.MinFin nr.03-02/1/04 din 09.01.2019: A fost elaborat Proiectul de ordin privind completarea Normelor metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public național și a mijloacelor extrabugetare prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor, aprobate prin ordinul nr.215/2015. La moment, acest proiect se află în proces de consultare. RO_6185_52-19_MinFin.pdf

Recomandarea: 3. Să continue realizarea acțiunilor privind consolidarea bazei de venituri locale proprii ale administrațiilor APL, prevăzute în documentele strategice naționale (constatarea din capitolul 4.1.7);

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 06.01.2019
Răspunsul autorității:
MF pe parcursul anului realizează acțiunile referitor la consolidarea bazei de venituri locale, prin remiterea scrisorilor/note metodologice în adresa APL.

Recomandarea: 4. Să asigure respectarea principiului transparenței în relațiile dintre bugetul de stat și bugetele locale, prin aplicarea procedurilor de modificare a legilor bugetare anuale pentru încorporarea în acestea a tuturor transferurilor (constatarea din capitolul 4.1.7);

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 06.01.2019
Răspunsul autorității:
Scris.MinFin nr.03-02/1/04 din 09.01.2019: Măsură realizată prin încorporarea în Anexa nr.7 ,,Volumul transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale" la Legea bugetului de stat pentru anul 2019 nr.303 din 30 noiembrie 2018. RO_6185_52-19_MinFin.pdf

Recomandarea: 5. Să asigure respectarea prevederilor regulamentare privind procesul de examinare și de confirmare a eligibilității propunerilor de proiecte pentru investiții capitale, respectând principiile de prioritizare și de conformitate ale acestora cu documentele de planificare strategică națională și sectorială (constatarea din capitolul 4.2.6);

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 06.01.2019
Răspunsul autorității:
Scris.MinFin nr.03-02/1/04 din 09.01.2019: La etapa de elaborare a bugetului de stat pe anul 2020, Grupului de lucru pentru investiții capitale vor fi prezentate spre examinare propunerile de proiecte noi de investiții capitale publice și portofoliul proiectelor în curs de execuție. RO_6185_52-19_MinFin.pdf

Recomandarea: 6. Să asigure includerea și prezentarea în componența și formatul formularelor Raportului anual privind executarea bugetului de stat a informației consolidate aferente rapoartelor financiare ale APC și UAT, în special situațiile patrimoniale reflectate în „Bilanțul contabil” (forma D-41) (constatarea din capitolul 4.2.9).

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 06.01.2019
Răspunsul autorității:
Scris.MinFin nr.03-02/1/04 din 09.01.2019: În Raportul anual privind executarea bugetului de stat prezentat la Guvern va fi inclusă informația privind activele autorităților publice centrale (mijloace fixe, stocuri de materiale circulante, producție în curs de execuție, terenuri, acțiuni și alte forme de participare în capital în interiorul țării). RO_6185_52-19_MinFin.pdf

Cerința: 2.1.1. examinarea rezultatelor auditului financiar al Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2017 în cadrul Colegiului ministerial, cu aprobarea unui plan de măsuri de remediere a situațiilor constatate și a recomandărilor cuprinse în Raportul de audit;

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 06.01.2019

Cerința: 2.1.2. asigurarea funcționalității grupului de lucru pentru investiții capitale, în vederea respectării procesului de includere și monitorizare a obiectelor de investiții capitale;

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 06.01.2019

Cerința: 2.1.3. luarea de atitudine față de autoritățile/instituțiile bugetare care nu respectă calendarul bugetar, prin prezentarea rapoartelor financiare în modul și termenele stabilite;

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 06.01.2019

Cerința: 2.2. pentru informare, și se propune, în temeiul punctului 4 subpunctul 4) și în conformitate cu punctul 5 subpunctul 2) din Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.770 din 26.11.2009, să revadă informațiile financiare, parte componentă a Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2017, secretizate potrivit Legii nr.245-XVI din 27.11.2008 cu privire la secretul de stat, referitor la corectitudinea atribuirii acestora la secretul de stat, prezentate de unele autorități publice, cu adoptarea deciziilor corespunzătoare;

Autoritatea:Comisia interdepartamentala pentru protectia secretului de stat

Termen implementare: 06.01.2019

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY