Actualizat: Joi, 25 Aprilie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr.16 din 23 mai 2022 cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene încheiate la 31 decembrie 2021

Nr. 16 din 23.05.2022
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Recomandarea: 2.4.1. în comun cu Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, examinarea și clarificarea, după caz, elaborarea actelor normative în mod explicit, exhaustiv și extensiv prin care să se reglementeze dreptul de aplicare de către Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene a criteriilor de evidență și raportare a veniturilor încasate din prestarea serviciilor consulare pe teritoriul Republicii Moldova

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 03.12.2022
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MF nr.05-10/88/1200 din 02.09.2022: Conform prevederilor art.65 al Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181/2014, în cazul în care legislaţia nu prevede autoritatea responsabilă de administrarea anumitor venituri bugetare, Ministerul Finanţelor desemnează administratorul veniturilor bugetare respective.
Totodată, în baza prevederilor aceleiaşi legi, calitatea de administrator de venituri este atribuită autorităţii/instituţiei bugetare care este împuternicită cu dreptul de colectare/restituire, evidenţă şi control al încasărilor la bugetele componente ale bugetului public naţional şi care poartă responsabilitate pentru corectitudinea calculării şi încasării acestora.
Astfel, ţinând cont de faptul că Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene realizează funcţiile stabilite în domeniul afacerilor consulare, Ministerul Finanţelor are temei pentru a desemna ministerul ca administrator de venituri pentru CE 115620 Taxa consulară.
În acest context, Ministerul Finanţelor va efectua modificările necesare la Regulamentul privind administrarea Clasificaţiei bugetare, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.40/2016, la Modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2022, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.153 din 27 decembrie 2021 şi la Normele metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public naţional şi a mijloacelor extrabugetare prin Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanţelor, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 215/2015, în ceea ce priveşte stabilirea statutului de administrator de venituri. Ministerul Finanţelor intenţionează să solicite/sesizeze Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene să introducă modificările de rigoare la Hotărârea Guvernului nr.697/2017 cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, şi anume să efectueze completările necesare cu privire la funcţiile sale atribuite de administrator de venituri.
Completare 28.11.2022
Scrisoarea MF nr.12/3-4-274 din 16.11.2022: Cu referinţă la recomandarea 2.4.1. din Hotărâre, ce ţine de elaborarea actelor normative în mod explicit, exhaustiv şi extensiv prin care să se reglementeze dreptul de aplicare de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene n criteriilor de evidenţa şi raportare a veniturilor încasate din prestarea serviciilor consulare pe teritoriu! Republicii Moldova, menţionăm că, conform prevederilor art.65 al Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugeiar-fiseale nr. 181/2014, în cazul în care legislaţia nu prevede autoritatea responsabilă de administrarea anumitor venituri bugetare, Ministerul Finanţelor desemnează administratorul veniturilor bugetare respective.
Totodată, în baza prevederilor aceleiaşi legi, calitatea de administrator de venituri este atribuită autorităţii/instituţiei bugetare care este împuternicită cu dreptul de colectare/restituire, evidenţă şi control al încasărilor la bugetele componente ale bugetului public naţional şi care poartă responsabilitate pentru corectitudinea calculării şi încasării acestora.
Astfel, ţinând cont de faptul că Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene realizează funcţiile stabilite în domeniul afacerilor consulare, Ministerul Finanţelor are temei pentru a desemna ministerul ca administrator de venituri pentru CE 115620 Taxa consulară.
în acest context, Ministerul Finanţelor va efectua modificările necesare la Regulamentul privind administrarea Clasificaţiei bugetare, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 40/2016, la Modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezoreria! al Ministerului Finanţelor, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor şi la Normele metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public naţional şi a mijloacelor extrabugetare prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 215/2015. în ceea ce priveşte stabilirea statutului de administrator de venituri începînd cu 01.01.2023.
Concomitent se solicită, ca Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene să introducă modificările de rigoare la Hotărârea Guvernului nr.697/2017 cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene şi la Hotărârea Guvernului nr. 1036/2007 pentru aprobarea unor regulamente privind modul de încasare, utilizare şi evidenţă a taxelor consulare și a mijloacelor speciale provenite de la serviciile prestate contra plată, și anume să efectueze completările necesare cu privire la funcțiile sale atribuite de administrator de venituri.
Creanţa aferentă taxei consulare este înregistrată la contul extrabilanţier 811420 "Creanţe ale contribuabililor".
Pe măsura încasării la bugetul de stat. creanţa calculată va fi micşorată în baza informaţiei piezetiULe de Ministeiul Finanţelor
Concomitent se solicită, ca Ministerul Afacerilor lixternc şi Integrării Europene să asiguie primirea de la Direcţia Trezoreria de Stat a informaţiei eu privire la fluxul de mijloace băneşti de pe codul economic respectiv.
Astfel, zilnic Direcţia Trezoreria de Stat va perfecta şi va transmite Registrul veniturilor bugetului dc stat/bugetului asigurărilor sociale de stat/foudui iloi asigurării obligatorii de asistenţă medicală/bugelcloi locale (Forma M-006), piccum şi (işieuil cu informaţia la nivel de document de plată.
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va verifica lunar registrele veniturilor administrate şi le va confirma prin semnăturile electronice ale persoanelor împuternicite, iar în termen de două zile lucrătoare le va prezintă în format electronic Direcţiei Trezoreria de Stat/Trezoreriilor Regionale ale Ministerului Finanţelor.
Suplimentar, comunicăm că, pentru operaţiunile de trecere/ restituire, notele de transfer/ ordinele de plată, se vor prezenta de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene la Direcţia Trezoreria de Stat, însoţite de Borderou, confirmat prin semnăturile electronice ale persoanelor împuternicite.
În vederea ajustării sistemului informaţional şi stabilirea mecanismului schimbului dc informaţii între Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene şi Ministerul Finanţelor se recomandă conlucrarea cu l.P. „Centrul de Tehnologii Informaţionale în Finanţe'’.


Completare 13.12.2022
Ministerul Finanţelor a remis în adresa Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene circulara (scr. nr. 12/3-4-274 din 16.11.2022, se anexează - 2 file) cu explicaţii de rigoare în ceea ce priveşte stabilirea statutului de administrator de venituri începând cu 01.01.2023 Raspuns MF HCC nr. 16-2022 la situatia din sept.2022.semnat.pdf Raspuns MF HCC 16 2022 decembrie 2022.pdf

Recomandarea: 2.4.2. în comun cu Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Cancelaria de Stat și Instituția Publică „Agenția Servicii Publice”, examinarea situației cu privire la cheltuielile Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene pentru prestarea în străinătate a serviciilor de înregistrare și evidență a populației prin intermediul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale Republicii Moldova, în vederea recuperării cheltuielilor suportate din contul bugetului de stat

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 03.12.2022
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MF din 02.09.2022: Ţinând cont de recomandarea Curţii de Conturi şi poziţia Agenţiei Servicii Publice la acest subiect, expus prin scrisoarea nr. 01/4754 din 08.07.2022 (se anexează), Ministerul Finanţelor consideră judicios ca Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene să evalueze oportunitatea asigurăţii centralizate a deservirii taxelor respective faţă de Agenţia Servicii Publice în simultanietatea diminuării finanţării MDOC (implicate) în echivalentul sumei respective, iar mijloacele valutare încasate în acest sens de MDOC fiind luate la evidenţă şi administrate de misiuni în calitate de venituri colectate. În acest mod, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene urmează să asigure întocmirea unui document de analiză comprehensivă a subiectului şi prezentarea acestuia autorităţilor de ramură implicate.
Completare 13.12.2022
Ministerul Finanţelor a remis în adresa Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene circulara (scr. nr. 12/3-4-274 din 16.11.2022, se anexează - 2 file) cu explicaţii de rigoare în ceea ce priveşte stabilirea statutului de administrator de venituri începând cu 01.01.2023. Raspuns MF HCC nr. 16-2022 la situatia din sept.2022.semnat.pdf Raspuns MF HCC 16 2022 decembrie 2022.pdf

Recomandarea: 2.5.1. în comun cu Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene: asigurarea înregistrării conforme în Registrul bunurilor imobile a terenurilor transmise, inclusiv legalizarea drepturilor și modului de folosință a acestora

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 03.12.2022
Răspunsul autorității:
Scrisoarea APP nr.11-03-7427 din 30.11.2022. La interpelarea Cancelariei de Stat nr. 20-78-5532 din 6 iunie 2022, Agenţia Proprietăţii Publice, în limita atribuţiilor funcţionale, prezintă informaţia de progres privind implementarea cerinţelor/recomandărilor înaintate de către Curtea de Conturi prin Hotărârea nr. 16 din 23 mai 2022 cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene încheiate la 31 decembrie 2021, intrată în vigoare la 3 iunie 2022.
Terenurile cu nr. cadastrale 0100521276 şi 0100520016 au fost înregistrate în Registrul bunurilor imobile în administrarea Agenţiei Proprietăţii Publice la data de 01.06.2022, în temeiul Actului de transmitere f/nr din 15.10.2021.
Terenurile cu nr. cadastrale 0100521276 şi 0100520016 au fost transmise în comodat Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, pentru un termen de 49 ani, conform Contractului de comodat nr. 25 din 04.07.2022, notare înregistrată în RBI la data de 20.07.2022.
Raspuns APP 30.11.2022 HCC 16 2022.pdf

Recomandarea: 2.6.1. implementarea recomandărilor auditului indicate în Anexa la Scrisoarea către conducere

Autoritatea:Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene

Termen implementare: 03.12.2022
Răspunsul autorității:
Conform demersului CCRM nr 07-1221-22 din 23 mai 2022 a fost elaborat și avizat pe intern Plan de măsuri privind implementarea recomandărilor. Astfel prin răpunsul AI 016.3/ 111 din “05” ianuarie 2023, s-a prezentat Raportul privind măsurile executate.
Raport privind implementarea recomandarilor CCRM 2022 catre Cancelaria de Stat și Curtea de Conturi.semnat.pdf Raspuns MAEIE 5 ianuarie 2023 HCC 16 2022.pdf

Recomandarea: 2.6.2. implementarea unui sistem de control intern managerial conformat Legii privind controlul financiar public intern nr.229 din 23.09.2010, prin desemnarea unui coordonator al controlului intern managerial, elaborarea Planului de acțiuni privind implementarea/dezvoltarea controlului intern managerial în cadrul entității, descrierea și evaluarea proceselor operaționale aferente aspectelor financiar-contabile

Autoritatea:Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene

Termen implementare: 03.12.2022
Răspunsul autorității:
În cadrul MAEIE s-a aprobat Ordinul MAEIE 284-b-273 din 08.11.2022, Cu privire la crearea grupului de lucru pentru coordonare și menținerea sistemului de control intern managerial. Ordin grup lucru CIM 2022.pdf Raspuns MAEIE 5 ianuarie 2023 HCC 16 2022.pdf

Recomandarea: 2.4.1. Ministerului Finanțelor, în comun cu Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, examinarea și clarificarea, după caz, elaborarea actelor normative în mod explicit, exhaustiv și extensiv prin care să se reglementeze dreptul de aplicare de către Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene a criteriilor de evidență și raportare a veniturilor încasate din prestarea serviciilor consulare pe teritoriul Republicii Moldova.

Autoritatea:Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene

Termen implementare: 03.12.2022
Răspunsul autorității:
Decizia privind desemnarea MAEIE în calitate de administrator de venituri este în proces de examinare. Schimbarea statutului ține de un șir de modificări ale actelor legislative conexe ale MAEIE inclusiv HG 967/2017 privind majorarea capacităților instituționale ale Subdiviziunii Buget și Finanțe.
Totodată MAEIE pentru asigurarea controlului procesului de încasare a taxelor consulare pe Teritoriul RM a întreprins Următoarele acțiuni:
• Revizuirea responsabilităților în actele normative și interne atribuite MAEIE, privind calcularea, încasarea și raportarea taxelor consulare de către Direcția Afaceri Consulare și responsabilitățile secției SBF privind recepționarea datelor de intrare, reflectarea și raportarea acestora către MF.
• Modificarea funcționalităților SI SGV privind reflectarea serviciilor prestate și sumelor încasate în valuta națională prin intermediul SI Mpay 22-20822 17.11.2022 Administrator de Venituri.pdf Raspuns MAEIE 5 ianuarie 2023 HCC 16 2022.pdf

Recomandarea: 2.4.2. Ministerului Finanțelor în comun cu Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Cancelaria de Stat și Instituția Publică „Agenția Servicii Publice”, examinarea situației cu privire la cheltuielile Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene pentru prestarea în străinătate a serviciilor de înregistrare și evidență a populației prin intermediul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale Republicii Moldova, în vederea recuperării cheltuielilor suportate din contul bugetului de stat.

Autoritatea:Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene

Termen implementare: 03.12.2022
Răspunsul autorității:
Actualmente ASP promovează modificări la HG 966/2020, anexa 2 privind utilizarea SIA WebOficiu cu plata directa prin MPAY către ASP. Adițional comenzile cetățenilor procesate prin WebOficiu vor fi integrate cu serviciile MDelivery implementat și menținut de AGE. Care vor avea scop diminuarea cheltuielilor financiare și curierat. S-a inițiat procedura de testare a instrumentului de plată prin Mpay, la 3 Misiuni Diplomatice.
Totodată MAEIE evaluează necesitatea inițierilor de modificare a HG 966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice, care va stabili un capitol separat privind tarifele aplicate pentru serviciile I.P. ASP prestate prin intermediul Misiunilor Diplomatice.

Totodată în anul 2023 MAEIE va înainta un demers către Consiliul de Administrare al I.P. ASP și Cancelaria de Stat în calitate de fondator, privind renegocierea condițiilor contractului de colaborare cu IP ASP, revizuirea tarifelor pentru includerea comisioanelor/cheltuielilor suportate de MAEIE la prestarea serviciilor în numele IP ASP. (comision bancar și cheltuieli poșta diplomatică). 22-18954 19.10.2022 proiect Ordin comun ASP-MAEIE utilizare Web-Oficiu.pdf Raspuns MAEIE 5 ianuarie 2023 HCC 16 2022.pdf

Recomandarea: 2.4.2. Ministerului Finanțelor în comun cu Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Cancelaria de Stat și Instituția Publică „Agenția Servicii Publice”, examinarea situației cu privire la cheltuielile Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene pentru prestarea în străinătate a serviciilor de înregistrare și evidență a populației prin intermediul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale Republicii Moldova, în vederea recuperării cheltuielilor suportate din contul bugetului de stat.

Autoritatea:Cancelaria de Stat

Termen implementare: 03.12.2022
Răspunsul autorității:
Scrisoarea CS nr.20-76-11711 din 02.12.2022. În contextul solicitării nr.06/1-1228-22 din 31 mai 2022, de a informa instituţia supremă de audit privind implementarea subpct. 2.3 şi a subpct. 2.4.2 din Hotărârea nr.16 din 23 mai 2022 cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene încheiate la 31 decembrie 2021, intrată în vigoare la 3 iunie 2022, Cancelaria de Stat comunică următoarele.
La subpct. 2.3: „Guvernului Republicii Moldova, pentru informare şi asigurare a continuităţii acţiunilor de înregistrare a drepturilor asupra Complexului de clădiri al Ambasadei Republicii Moldova în Federaţia Rusă”, prin indicaţia Cancelariei de Stat nr. 20-78-5532 din 06 iunie 2022 (se anexează), a fost solicitat Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene (în continuare MAEIE) şi Agenţiei Proprietăţii Publice să asigure valorificarea dreptului de proprietate a statului asupra complexului de clădiri cu suprafaţa totală de 4 273,2 m2, în care este amplasată Ambasada Republicii Moldova în Federaţia Rusă, precum şi a terenurilor aferente acestora, care nu sunt reflectate în evidenţa contabilă la active nefinanciare. Totodată, a fost solicitat tuturor autorităţilor publice centrale vizate în Hotărârea Curţii de Conturi nr. 16/2022 de a asigura implementarea recomandărilor înaintate.
în vederea executării subpct. 2.4.2: „Ministerului Finanţelor, în comun cu MAEIE, Cancelaria de Stat şi Instituţia Publică „Agenţia Servicii Publice”, examinarea situaţiei cu privire la cheltuielile MAEIE pentru prestarea în străinătate a serviciilor de înregistrare şi evidenţă a populaţiei prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale Republicii Moldova, în vederea recuperării cheltuielilor suportate din contul bugetului de stat”, la 7 octombrie 2022, I.P. „Agenţia Servicii Publice” (în continuare - ASP), prin intermediul Cancelariei de Stat, a înaintat cererea de înregistrare a proiectului hotărârii Guvernului (număr unic 760/CS/ASP/2022, se anexează) pentru modificarea Anexei nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.966/2020 cu privire la serviciile prestate de către I.P. „Agenţia Servicii Publice”.
Elaborarea proiectului este motivată de necesitatea actualizării prevederilor Hotărârii prenotate, în partea ce ţine de modul de achitare/încasare a plăţilor pentru serviciile publice din domeniul înregistrării şi evidenţei populaţiei, prestate prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale MAEIE, în contextul dezvoltării sistemului de prestare a acestor servicii prin aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 712/2020 cu privire la serviciul guvernamental de plăţi electronice (MPay) şi Hotărârii Guvernului nr. 180/2022 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de funcţionare şi utilizare a serviciului guvernamental de livrare (MBelivery).
în mod special, proiectul prevede completarea rubricii note din Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr.966/2020 „Nomenclatorul serviciilor prestate de către ASP şi tarifelor acestora” cu punctul 6 cu următorul cuprins: ”6. Plăţile achitate prin intermediul serviciului guvernamental de plăţi electronice (MPay) pentru serviciile prestate de ASP se încasează în valută naţională, conform tarifelor stabilite de prezenta hotărâre. în cazul în care achitarea tarifelor a fost efectuată prin intermediul serviciului guvernamental de plăţi electronice (MPay), dovada achitării se verifică prin sistemele informaţionale instituţionale de către persoana responsabilă din cadrul autorităţii competente, fără a fi solicitată dovada achitării pe purtător de hârtie.”
De menţionat că, în cadrul dezvoltării serviciilor prestate de către ASP, inclusiv prin utilizarea infrastructurii comune de servicii de e-guvernare, a apărut necesitatea utilizării Sistemului Informaţional Automatizat "Oficiul Web”, care este deja integrat cu serviciul guvernamental de livrare MDelivery şi serviciul guvernamental de plăţi electronice MPay, pentru serviciile prestate prin intermediul misiunilor diplomatice ale oficiilor consulare (MDOC), fapt ce va aduce la modificarea modului de achitare a plăţilor pentru serviciile menţionate. Astfel, achitarea tarifelor de către beneficiari va fi asigurată direct la contul ASP în valuta naţională, fiind evitat comisionul bancar achitat de către MDOC pentru transferul în conturile valutare ale ASP a mijloacelor financiare temporar intrate/acumulate în conturile bancare ale instituţiilor serviciului diplomatic. în legătură cu faptul că integrarea serviciilor prestate prin intermediul MDOC va fi asigurată treptat, cu aplicarea concomitentă a două modalităţi de achitare/încasare a plăţilor, toate detaliile condiţiilor de achitare a plăţilor pentru aceste servicii vor fi stabilite în acordul dintre MAEIE si ASP.
Urmare a examinării în şedinţa secretarilor generali din 13 octombrie 2022, proiectul a fost anunţat în procedură de avizate şi transmis prin scrisoarea nr. 18-23-9973 (se anexează) autorităţilor avizatoare. La 15 noiembrie 2022 proiectul a fost transmis spre avizare repetată prin scrisoarea nr. 29-06-11116 (se anexează, inclusiv proiectul Hotărârii Guvernului). în perioada imediat următoare, după sintetizarea propunerilor şi obiecţiilor parvenite în procedură de avizare, cu ajustările de rigoare, proiectul va fi promovat spre aprobare de către Guvern.
Anexe: Indicaţia Cancelariei de Stat nr. 20-78-5532 din 06.06.2022;
Cererea de înregistrare a proiectului Hotărârii Guvernului NU 760/CS/ASP/2022; Indicaţia nr. 18-23-9973 din 13.10.2022;
Indicaţia nr. 29-06-11116 din 17.11.2022, inclusiv proiectul Hotărârii Guvernului pentru modificarea Anexei nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.966/2020 cu privire la serviciile prestate de către I.P. „Agenţia Servicii Publice ”. Raspuns CS 2 decembrie 2022 HCC 16 2022.pdf

Recomandarea: 2.4.2. Ministerului Finanțelor în comun cu Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Cancelaria de Stat și Instituția Publică „Agenția Servicii Publice”, examinarea situației cu privire la cheltuielile Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene pentru prestarea în străinătate a serviciilor de înregistrare și evidență a populației prin intermediul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale Republicii Moldova, în vederea recuperării cheltuielilor suportate din contul bugetului de stat.

Autoritatea:Agenția Servicii Publice

Termen implementare: 03.12.2022
Răspunsul autorității:
Scrisoarea ASP nr.01/4754 din 08.07.2022: Cu referire la scrisoarea Cancelariei de Stat (nr.20-78-5532 din 06.06.2022), precum şi a Curţii de Conturi (nr.06/1-1232-22 din 31.05.2022), privind măsurile întreprinse în vederea conformării la recomandările înaintate prin Hotărârea Curţii de Conturi nr. 16 din 23 mai 2022 cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene încheiate la 31 decembrie 2021, şi anume:
-pct.2.4.2. ”... examinarea situaţiei cu privire la cheltuielile Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene pentru prestarea în străinătate a serviciilor de înregistrare şi evidenţă a populaţiei prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale Republicii Moldova, în vederea recuperării cheltuielilor suportate din contul bugetului de stat ”.
Agenţia Servicii Publice, în limita competenţei, comunică următoarele.
Potrivit prevederilor pct.154 din Regulamentul cu privire la eliberarea actelor de identitate şi autorizarea emigrării cetăţenilor Republicii Moldova prin intermediul misiunilor diplomatice şi al oficiilor consulare ale Republicii Moldova, aprobat prin Ordinul comun al Agenţiei Servicii Publice (ASP) şi al Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene (MAE şi IE) nr.211-b-195/449 din 01.09.2020, la finele fiecărei luni de gestiune MDOC urmează să transfere pe contul Agenţiei Servicii Publice, conform modelului aprobat, plăţile încasate în valută (euro sau dolari SUA), conform tarifelor stabilite pentru prestarea serviciilor pe parcursul lunii, însoţite de lista nominală a beneficiarilor de serviciile respective.
Analizând transferurile efectuate prin intermediul misiunilor diplomatice pentru achitarea serviciilor prestate de eliberare a actelor de identitate s-a constatat că majoritatea misiunilor diplomatice, încălcând prevederile pct.154 al Regulamentului sus-numit, precum şi prevederile pct.3.3 al Acordului bilateral dintre MAEIE şi ASP nr.9-AC din 30.06.2021, nu respectă termenul de transfer la finele fiecărei luni de gestiune. Astfel, datorită faptului că transferurile sunt efectuate trimestrial sau semestrial nu sunt suportate cheltuieli de comision bancar lunar.
Este necesar de menţionat că, conform prevederilor Legii nr. 242/2010 cu privire la taxele consulare pentru perfectarea setului de documente, solicitanţii serviciilor de eliberare a actelor de identitate mai achită către misiunile diplomatice şi taxele consulare pentru perfectarea setului de documente.
Totodată, potrivit Ordinului ASP nr. 66 din 29.01.2021 cu privire la aplicarea Nomenclatorului serviciilor prestate de către ASP şi tarifele la acestea, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.966/2020, preţurile şi tarifele stabilite pentru eliberarea actelor de identitate sunt identice atât în ţară, cât şi peste hotare.
Potrivit Anexei la Ordinul ASP nr.1025 din 29.12.2021 au fost stabilite tarifele în valută străină pentru anul 2022 pentru serviciile prestate de ASP prin intermediul MDOC, în baza cursului valutar mediu pentru 11 luni ale anului 2021, conform datelor Băncii Naţionale.
Având în vedere cele enunţate, considerăm inoportună propunerea de a acoperi cheltuielile pentru comisionul bancar suportate de către misiunile diplomatice la transferul mijloacelor băneşti la Agenţia Servicii Publice.
Raspuns ASP iulie 2022 HCC 16 2022.pdf

Recomandarea: 2.5.1. Instituția Publică „Agenția Proprietății Publice”, în comun cu Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene: asigurarea înregistrării conforme în Registrul bunurilor imobile a terenurilor transmise, inclusiv legalizarea drepturilor și modului de folosință a acestora.

Autoritatea:Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene

Termen implementare: 03.12.2022
Răspunsul autorității:
A fost semnat Acordul/Contractul de comodat cu APP, conform cerințelor HG 91/2019. Participarea de comun cu reprezentanții APP la procedura de modificare a datelor din registrul de stat cadastral. Efectuarea modificărilor contabile privind evidența valorii terenurilor la conturile corespunzătoare extra bilanțiere (822) Demers APP si Extrase ASP modificat.pdf Raspuns MAEIE 5 ianuarie 2023 HCC 16 2022.pdf

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY