Actualizat: Joi, 20 Iunie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr.14 din 26 aprilie 2022 cu privire la Raportul auditului performanței cu tema: „Măsurile întreprinse și resursele investite în implementarea și dezvoltarea Sistemului informațional automatizat de gestionare și eliberare a actelor permisive (SIA GEAP) contribuie la atingerea scopului și obiectivelor stabilite?”

Nr. 14 din 26.04.2022
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Recomandarea: 2.4. Cancelariei de Stat, Ministerului Economiei, Unității de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității (UIPAC), Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, instituțiilor publice: Agenția de Guvernare Electronică, Agenția Servicii Publice, precum și registratorilor SIA GEAP (autorităților emitente, incluse în Nomenclatorul actelor permisive, aprobat prin Legea nr.160/2011, precum și autorităților publice locale, conform Legii nr.231/2010 cu privire la comerțul interior), indicate și în Anexa nr.4 la Raportul de audit, pentru implementarea recomandărilor expuse în Raport, cu elaborarea unui Plan de acțiuni în acest sens și asigurarea executării măsurilor necesare în scopul eliminării neajunsurilor constatate de audit.

Autoritatea:Cancelaria de Stat

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea CS nr.20-76-11288 din 22.11.2022. Prin Ordinul Cancelariei de Stat nr. 41 din 07 iulie 2022 (se anexează), a fost aprobat Planul de acţiuni comun de implementare a Hotărârii Curţii de Conturi nr. 14/2022, elaborat de către Cancelaria de Stat şi I.P. „Agenţia de Guvernare Electronică".
Realizarea Planului de acţiuni urmează a fi desfăşurată conform termenelor stabilite, în strânsă conlucrare cu I.P. „Agenţia pentru Guvernare Electronică". Raspuns CS 22 noiembrie 2022 HCC 14 2022.pdf

Recomandarea: 2.4. Cancelariei de Stat, Ministerului Economiei, Unității de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității (UIPAC), Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, instituțiilor publice: Agenția de Guvernare Electronică, Agenția Servicii Publice, precum și registratorilor SIA GEAP (autorităților emitente, incluse în Nomenclatorul actelor permisive, aprobat prin Legea nr.160/2011, precum și autorităților publice locale, conform Legii nr.231/2010 cu privire la comerțul interior), indicate și în Anexa nr.4 la Raportul de audit, pentru implementarea recomandărilor expuse în Raport, cu elaborarea unui Plan de acțiuni în acest sens și asigurarea executării măsurilor necesare în scopul eliminării neajunsurilor constatate de audit.

Autoritatea:Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scris.MDED nr.08/2-1538 din 05.06.2023: Conform datelor Cancelariei de Stat un Plan de acțiuni pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit a fost aprobat prin Ordinul Secretarului general al Guvernului nr.41 din 07.07.2022. 510-23_MDED.pdf

Recomandarea: 2.4. Cancelariei de Stat, Ministerului Economiei, Unității de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității (UIPAC), Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, instituțiilor publice: Agenția de Guvernare Electronică, Agenția Servicii Publice, precum și registratorilor SIA GEAP (autorităților emitente, incluse în Nomenclatorul actelor permisive, aprobat prin Legea nr.160/2011, precum și autorităților publice locale, conform Legii nr.231/2010 cu privire la comerțul interior), indicate și în Anexa nr.4 la Raportul de audit, pentru implementarea recomandărilor expuse în Raport, cu elaborarea unui Plan de acțiuni în acest sens și asigurarea executării măsurilor necesare în scopul eliminării neajunsurilor constatate de audit.

Autoritatea:UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI BĂNCII MONDIALE DE AMELIORARE A COMPETITIVITĂŢII

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea UIPAC nr.59 din 31.10.2022. În conformitate cu p.5 din Hotărârea Curţii de Conturi nr.14 din 26 aprilie 2022 cu privire la Raportul auditului de performanţă cu tema: „Măsurile întreprinse şi resursele investite în implementarea şi dezvoltarea Sistemului informaţional automatizat de gestionare şi eliberare a actelor permisive (SIA GEAP) contribuie la atingerea scopului şi obiectivelor stabilite?”, Unitatea de implementare a proiectului ameliorarea competitivităţii Vă remite anexat informaţii privind măsurile întreprinse în vederea executării pct.4 din Hotărârea Curţii de Conturi nr.14 din 26.04.2022 şi a recomandărilor menționate la pct.3 din Raportul de audit sus-menționat.
La 7 iulie 2022 Ministrul Economiei a semnat cu Banca Mondială 2 Acorduri de finanţare şi de împrumut pentru realizarea noului Proiect de competitivitate a ÎMMM, în valoare totală de 47,5 mil.euro. în cadrul Proiectului (componenta 1 —digitizare şi reforma regulatorie) sunt prevăzute resurse pentru actualizarea SIAGEAP, incluzînd o mai bună interoperabilitate, digitizarea a noi acte permisive, precum şi extinderea la nivel local.
în perioada 24-28 octombrie 2022 a avut loc misiunea de suport a Băncii Mondiale, în cadrul căreia au avut loc discuţii cu autorităţile/instituţiile interesate şi a fost elaborat un proiect de Plan de acţiuni, in special pentru componenta de digitizare a proiectului.
Completare 06.09.2023
Scris.UIPAC nr.33 din 28.07.2023: La 25 noiembrie 2022 a intrat în vigoare noul Proiect de competitivitate a ÎMMM, finanțat de Banca Mondială în baza Acordului de finanțare (IDA7174) și Acordului de împrumut (BIRD9423- MD), ambele în valoare totală de 47,5 mil. euro.
În cadrul componentei 1 a Proiectului "Digitizare și reforma regulatorie" sunt prevăzute resurse și pentru actualizarea SIAGEAP, incluzând о mai bună interoperabilitate, digitizarea a noi acte permisive, precum și extinderea la nivel local. În sem. I 2023 au avut loc discuții cu autoritățile/instituțiile interesate și cu suportul Băncii Mondiale a fost elaborat un Plan de acțiuni, în special pentru componenta de digitizare a proiectului.
Raspuns UIPAC 31 octombrie 2022 HCC 14 2022.pdf 637-23_UIPAC.pdf

Recomandarea: 2.4. Cancelariei de Stat, Ministerului Economiei, Unității de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității (UIPAC), Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, instituțiilor publice: Agenția de Guvernare Electronică, Agenția Servicii Publice, precum și registratorilor SIA GEAP (autorităților emitente, incluse în Nomenclatorul actelor permisive, aprobat prin Legea nr.160/2011, precum și autorităților publice locale, conform Legii nr.231/2010 cu privire la comerțul interior), indicate și în Anexa nr.4 la Raportul de audit, pentru implementarea recomandărilor expuse în Raport, cu elaborarea unui Plan de acțiuni în acest sens și asigurarea executării măsurilor necesare în scopul eliminării neajunsurilor constatate de audit.

Autoritatea:Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scris.MIDR nr.05/3-3416 din 03.07.2023: Reieșind din domeniul de competență atribuit, MIDR a întreprins diverse măsuri pentru aplicarea și dezvoltarea Sistemului informațional automatizat de gestionare și eliberare a actelor permisive (SIA GEAP), care au fost planificate și stabilite în planurile anuale de activitate ale ministerului, precum și în documentele de politici sectoriale.
La nivelul autorităților administrative din subordinea Ministerului, la data de 6 iunie 2022, Autoritatea Aeronautică Civilă a elaborat și aprobat un Plan de acțiuni pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul auditului performanței, fiind desemnate persoanele responsabile și termenii limită de executare a acțiunilor planificate. 554-23_MIDR.pdf

Recomandarea: 2.4. Cancelariei de Stat, Ministerului Economiei, Unității de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității (UIPAC), Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, instituțiilor publice: Agenția de Guvernare Electronică, Agenția Servicii Publice, precum și registratorilor SIA GEAP (autorităților emitente, incluse în Nomenclatorul actelor permisive, aprobat prin Legea nr.160/2011, precum și autorităților publice locale, conform Legii nr.231/2010 cu privire la comerțul interior), indicate și în Anexa nr.4 la Raportul de audit, pentru implementarea recomandărilor expuse în Raport, cu elaborarea unui Plan de acțiuni în acest sens și asigurarea executării măsurilor necesare în scopul eliminării neajunsurilor constatate de audit.

Autoritatea:Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică”

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scris.AGE nr.3004-276 din 24.05.2023: Planul de acțiuni pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit a fost aprobat prin Ordinul Secretarului general al Guvernului nr.41 din 07.07.2022 (documentul confirmativ de anexează). 443-23_AGE.pdf

Recomandarea: 2.4. Cancelariei de Stat, Ministerului Economiei, Unității de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității (UIPAC), Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, instituțiilor publice: Agenția de Guvernare Electronică, Agenția Servicii Publice, precum și registratorilor SIA GEAP (autorităților emitente, incluse în Nomenclatorul actelor permisive, aprobat prin Legea nr.160/2011, precum și autorităților publice locale, conform Legii nr.231/2010 cu privire la comerțul interior), indicate și în Anexa nr.4 la Raportul de audit, pentru implementarea recomandărilor expuse în Raport, cu elaborarea unui Plan de acțiuni în acest sens și asigurarea executării măsurilor necesare în scopul eliminării neajunsurilor constatate de audit.

Autoritatea:Institutia Publica Agentia Servicii Publice

Termen implementare: 20.11.2023

Recomandarea: 1. Ministerul Economiei, Cancelaria de Stat, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, în comun cu autoritățile emitente incluse în Nomenclatorul actelor permisive și Agenția de Guvernare Electronică: 1.1. să examineze carențele cadrului normativ ce reglementează activitatea de întreprinzător, ale celui din diferite domenii, inclusiv prin prisma celor elucidate de audit în Raport, și să înainteze, în modul stabilit, propunerile necesare în vederea asigurării racordării acestuia la cerințele Legii nr.160/2011, care impun utilizarea obligatorie a SIA GEAP în procesul emiterii actelor permsive (subpct.4.1.1.).

Autoritatea:Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scris.MIDR nr.05/3-3416 din 03.07.2023: În vederea asigurării racordării cadrului normativ la cerințele Legii nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, în limita domeniilor de competență, a elaborat următoarele acte normative:
1.Regulamentul de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la operațiunile aeriene, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.612/2022, prin care s-a stabilit ca certificatul de operator aerian și autorizația pentru operațiuni comerciale specializate se eliberează, se reperfectează, se suspendă și se retrage de către Autoritatea Aeronautică Civilă prin intermediul Sistemului informațional automatizat de gestionare și eliberare a actelor permisive (SIA GEAP) (Apendicele nr.1 și nr.4 la Regulament);
2.Regulamentul privind procedurile administrative referitoare la întreprinderile de deservire la sol (proiect în dezbatere publică), care stabilește procedura și condițiile pentru eliberarea, menținerea, modificarea, limitarea, suspendarea sau revocarea certificatelor de întreprindere de deservire la sol, prin impunerea obligativității utilizării Sistemului informațional automatizat de gestionare și eliberare a actelor permisive (SIA GEAP) (pct.12 și pct.21 din Regulament);
3.Codul urbanismului și construcțiilor (proiect în dezbatere publică) care stabilește expres că actele permisive în domeniul construcțiilor (certificatul de urbanism informativ, autorizația de construire, autorizația de desființare), se eliberează în mod obligatoriu prin intermediul Sistemului informațional automatizat de gestionare și eliberare a actelor permisive (SIA GEAP) (art.2 alin (3), art.107alin (1), art.108 alin (2), art.151 alin (1), art.156).
De asemenea, au fost înaintate diverse propuneri de îmbunătățire a cadrului normativ care reglementează activitatea de întreprinzător, de către autoritățile administrative din subordinea Ministerului: Autoritatea Aeronautică Civilă în adresa Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (în prezent subiectul fiind în domeniul de competență al Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării) și Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică în adresa Ministerului Mediului, fiind identificate confuzii la punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea ghișeului unic în domeniul autorizării de mediu pentru folosință speciala a apei (scrisoarea nr. 5016/22 din 19.12.2022)
Adițional la cele relatate, ținem să menționăm că prin Legea nr.181/2022 pentru modificarea unor acte normative (art. III) a fost modificată Anexa nr.1 la Legea nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător prin care au fost radiate unele acte permisive din Nomenclatorul actelor permisive eliberate de către autoritățile emitente persoanelor fizice și persoanelor juridice pentru practicarea activității de întreprinzător, și anume:
-Autorizația pentru activitatea întreprinderii în vederea verificării proiectelor pentru construcții (poziția 6 din compartimentul II);
-Autorizația de construire/desființare pentru lucrările de utilitate publică de interes național (poziția 7 din compartimentul II);
-Certificatul de urbanism pentru proiectarea lucrărilor de utilitate publică de interes național (poziția 23 din compartimentul III).
În acest context, urmează a fi revizuite funcționalitățile aferente acestor acte permisive în cadrul SIAGEAP.


Completare 06.07.2023
Scris.MIDR nr.05/3-3416 din 03.07.2023: În vederea asigurării racordării cadrului normativ la cerințele Legii nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, în limita domeniilor de competență, a elaborat următoarele acte normative:
1.Regulamentul de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la operațiunile aeriene, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.612/2022, prin care s-a stabilit ca certificatul de operator aerian și autorizația pentru operațiuni comerciale specializate se eliberează, se reperfectează, se suspendă și se retrage de către Autoritatea Aeronautică Civilă prin intermediul Sistemului informațional automatizat de gestionare și eliberare a actelor permisive (SIA GEAP) (Apendicele nr.1 și nr.4 la Regulament);
2.Regulamentul privind procedurile administrative referitoare la întreprinderile de deservire la sol (proiect în dezbatere publică), care stabilește procedura și condițiile pentru eliberarea, menținerea, modificarea, limitarea, suspendarea sau revocarea certificatelor de întreprindere de deservire la sol, prin impunerea obligativității utilizării Sistemului informațional automatizat de gestionare și eliberare a actelor permisive (SIA GEAP) (pct.12 și pct.21 din Regulament);
3.Codul urbanismului și construcțiilor (proiect în dezbatere publică) care stabilește expres că actele permisive în domeniul construcțiilor (certificatul de urbanism informativ, autorizația de construire, autorizația de desființare), se eliberează în mod obligatoriu prin intermediul Sistemului informațional automatizat de gestionare și eliberare a actelor permisive (SIA GEAP) (art.2 alin (3), art.107alin (1), art.108 alin (2), art.151 alin (1), art.156).
De asemenea, au fost înaintate diverse propuneri de îmbunătățire a cadrului normativ care reglementează activitatea de întreprinzător, de către autoritățile administrative din subordinea Ministerului: Autoritatea Aeronautică Civilă în adresa Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (în prezent subiectul fiind în domeniul de competență al Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării) și Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică în adresa Ministerului Mediului, fiind identificate confuzii la punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea ghișeului unic în domeniul autorizării de mediu pentru folosință speciala a apei (scrisoarea nr. 5016/22 din 19.12.2022)
Adițional la cele relatate, ținem să menționăm că prin Legea nr.181/2022 pentru modificarea unor acte normative (art. III) a fost modificată Anexa nr.1 la Legea nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător prin care au fost radiate unele acte permisive din Nomenclatorul actelor permisive eliberate de către autoritățile emitente persoanelor fizice și persoanelor juridice pentru practicarea activității de întreprinzător, și anume:
-Autorizația pentru activitatea întreprinderii în vederea verificării proiectelor pentru construcții (poziția 6 din compartimentul II);
-Autorizația de construire/desființare pentru lucrările de utilitate publică de interes național (poziția 7 din compartimentul II);
-Certificatul de urbanism pentru proiectarea lucrărilor de utilitate publică de interes național (poziția 23 din compartimentul III).
În acest context, urmează a fi revizuite funcționalitățile aferente acestor acte permisive în cadrul SIAGEAP.

554-23_MIDR.pdf 554-23_MIDR.pdf

Recomandarea: 1. Ministerul Economiei, Cancelaria de Stat, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, în comun cu autoritățile emitente incluse în Nomenclatorul actelor permisive și Agenția de Guvernare Electronică: 1.1. să examineze carențele cadrului normativ ce reglementează activitatea de întreprinzător, ale celui din diferite domenii, inclusiv prin prisma celor elucidate de audit în Raport, și să înainteze, în modul stabilit, propunerile necesare în vederea asigurării racordării acestuia la cerințele Legii nr.160/2011, care impun utilizarea obligatorie a SIA GEAP în procesul emiterii actelor permsive (subpct.4.1.1.).

Autoritatea:Cancelaria de Stat

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea CS nr.20-76-11288 din 22.11.2022. În prezent, în adresa Cancelariei de Stat nu au parvenit solicitări din partea Ministerului Economiei, Ministerului Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale sau a autorităţilor emitente de acte permisive, de participare în grupuri de lucru comune şi/sau oferirea de consultaţii la subiect. Raspuns CS 22 noiembrie 2022 HCC 14 2022.pdf

Recomandarea: 1.2. Ministerul Economiei, Cancelaria de Stat, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, în comun cu autoritățile emitente incluse în Nomenclatorul actelor permisive și Agenția de Guvernare Electronică: să reexamineze și să ajusteze cadrul normativ în vederea stabilirii unui mecanism de monitorizare și evaluare a performanței autorităților publice în procesul de eliberare a actelor permisive și NIAC, îndeosebi în contextul utilizării SIA GEAP, cu stabilirea unor indicatori de performanță și asigurarea mecanismului de cuantificare și evaluare a acestora (subpct.4.2.4.).

Autoritatea:Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Cancelaria de Stat

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea CS nr.20-76-11288 din 22.11.2022. Până în prezent, în adresa Cancelariei de Stat nu au parvenit solicitări din partea Ministerului Economiei, Ministerului Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale sau a autorităţilor emitente de acte permisive, de participare în grupuri de lucru comune şi/sau oferirea de consultaţii la subiect. Raspuns CS 22 noiembrie 2022 HCC 14 2022.pdf

Autoritatea:Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scris.MIDR nr.05/3-3416 din 03.07.2023: În contextul elaborării de către autoritățile responsabile a actelor normative și metodologice care vor reglementa mecanismul de monitorizare și evaluare a performanței în procesul de eliberare a actelor permisive, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale se va implica în limitele competențelor atribuite prin lege.
Totodată, ținem să menționăm că, în cadrul Ministerului și a autorităților administrative din subordine, se aplică mecanismul intern de monitorizare a activităților realizate, inclusiv a activităților aferente eliberării actelor permisive, precum și mecanismul de evaluare a performanței.
554-23_MIDR.pdf

Recomandarea: 2.1 Ministerul Economiei în comun cu Cancelaria de Stat, să înainteze Parlamentului Republicii Moldova o adresare privind interpretarea alin.(2) al art. 3 și alin. (22) al art.6 din Legea nr.160/2011, ce ține de obligativitatea eliberării actului permisiv de către autoritățile emitente prin intermediul SIA GEAP, luându-se în considerare normele derogatorii ale altor acte normative care reglemetează domenii specifice, inclusiv cel financiar (bancar și nebancar) (subpct.4.1.1.).

Autoritatea:Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării

Termen implementare: 20.11.2023

Recomandarea: 2.2. Ministerul Economiei în comun cu Cancelaria de Stat și Agenția de Guvernare Electronică, să instituie un mecanism de colaborare interinstituțională, precum și o monitorizare mai intensă și eficientă a modului de utilizare a SIA GEAP, inclusiv la etapa de modernizare/dezvoltare a SIA, ținând cont de numărul mare de autorități și de specificul activității acestora, în scopul intervenirii în termene optime pentru asigurarea condițiilor necesare valorificării și dezvoltării SIA (subpct.4.1.1., subpct.4.1.2., subpct.4.2.).

Autoritatea:Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scris.MDED nr.08/2-1538 din 05.06.2023: În conformitate cu prevederile H.G. nr.913/2020 pentru modificarea unor hotărâri ale Guvernului Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică” a fost desemnată în calitate de posesor și deținător al SIA GEAP.
În acest context, menționăm că conform prevederilor art. 72 al Legii nr. 467/2003 cu privire la informatizare și la resursele informaționale de stat posesorul asigură condițiile juridice, financiare și organizatorice pentru crearea, administrarea, mentenanța și dezvoltarea sistemului informațional de stat. Astfel, la moment, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării nu deține competențe privind asigurarea funcționării sau dezvoltării sistemului informațional în cauză.
Rezumând cele expuse considerăm necesar de a atribui Agenției de Guvernare Electronică responsabilitatea de instituire a unui mecanism de colaborare interinstituțională, precum și о monitorizare mai intensă și eficientă a modului de utilizare a SIA GEAP etc.
510-23_MDED.pdf

Recomandarea: 4.1. Agenția de Guvernare Electronică, în comun cu Cancelaria de Stat și Ministerul Economiei, după caz: să examineze cadrul normativ aferent funcționării SIA GEAP, inclusiv prin prisma carențelor și neajunsurilor identificate de audit, și să înainteze, în modul stabilit, propunerile de consolidare/de ajustare a acestuia la cerințele actuale, în scopul asigurării condițiilor necesare funcționării Sistemului, atingerii obiectivelor SIA GEAP, precum și optimizării și eficientizării proceselor (subpct.4.1.1.).

Autoritatea:Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică”

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scris.AGE nr.3004-276 din 24.05.2023: Recomandare implementată. AGE a efectuat, conform competențelor sale de implementare a politicii de stat în domeniul modernizării serviciilor guvernamentale și e-Transformării guvernării, o analiză a cadrului normativ aferent funcționării SIA GEAP. Drept rezultat, în opinia noastră, în redacția în vigoare, actele normative care reglementează utilizarea acestui sistem informațional, și anume:
 HG nr.753/2016 pentru aprobarea Conceptului mecanismului de gestionare și eliberare a actelor permisive și a Planului de acțiuni privind implementarea soluțiilor de ghișeu unic;
 HG nr.550/2018 cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat de gestionare și eliberare a actelor permisive;
 HG nr.551/2018 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de ținere a Registrului actelor permisive,
se integrează organic în cadrul normativ, sunt suficiente și nu necesită a fi modificate.
Totodată, în urma proiectului de dezvoltare a SIA GEAP v.2, care urmează a fi lansat, în timpul apropiat, de către UIPAC în colaborare cu AGE, în cazul în care se va considera oportun și necesar ar putea fi efectuată și revizuirea actelor normative menționate.
443-23_AGE.pdf

Recomandarea: 4.2. Agenția de Guvernare Electronică, în comun cu Cancelaria de Stat și Ministerul Economiei, după caz: să reexamineze cadrul normativ aferent serviciului MPay, prin prisma carențelor elucidate de audit, și să înainteze, în modul stabilit, propunerile de rigoare în vederea îmbunătățirii și eficientizării modului de utilizare a serviciului, îndeosebi în cazul prestării serviciilor publice cu plată, care sunt gestionate prin intermediul unui sistem informațional ce nu aparține prestatorului respectiv (subpct.4.2.2.).

Autoritatea:Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică”

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scris.AGE nr.3004-276 din 24.05.2023: Recomandare implementată. AGE, în calitate de posesor al serviciului MPay, informează că, la 16.10.2020, a intrat în vigoare HG nr.712/2020 cu privire la serviciul guvernamental de plăți electronice (MPay). Prin actul normativ respectiv a fost abrogată HG nr.280/2013, care stabilirea anterior unele norme de interacțiune cu cetățenii și agenții economici privind achitarea plăților (obligațiilor) față de bugetul public național prin intermediul serviciului MPay. Prin HG nr.712/2020, cadrul normativ ce ține de reglementarea serviciului MPay a fost ajustat, după o perioadă de mai mult de 7 ani de implementare și utilizare a acestuia. Astfel, au fost introduse norme care să asigure modernizarea acestui serviciu și creșterea nivelului de adopție/utilizare în rândul utilizatorilor, cu delimitarea drepturilor și obligațiilor subiecților, precum și descrierea întregului concept de funcționare a serviciului. De asemenea, au fost introduse unele elemente noi de ordin tehnic de facilitare a plăților și de ordin financiar privind modelul de aplicare a comisioanelor aferente serviciului MPay.
Important de menționat că, prin HG nr.712/2020, a fost aprobată și Lista autorităților/instituțiilor publice prioritare pentru integrarea și utilizarea serviciului MPay, în vederea asigurării disponibilității serviciilor de importanță majoră pentru populație prin intermediul serviciului MPay, prestate de 55 entități publice.
Cu referire la aspectul operațional, informăm că AGE a asigurat integrarea SIA GEAP cu Serviciul MPay. Prin urmare, în conformitate cu dispozițiile pct.3 și 4 din HG nr.712/2020, ministerele, Cancelaria de Stat și alte autorități administrative centrale subordonate Guvernului și structurile organizaționale din sfera lor de competență, autoritățile/instituțiile publice și organizațiile de stat autonome, subordonate sau înființate de Guvern, implicit cele care sunt abilitate să emită acte permisive, sunt obligate să utilizeze serviciul MPay pentru încasarea plăților pentru obținerea actelor permisive.
În aceste condiții, considerăm că, în redacția în vigoare, HG nr.712/2020 se integrează organic în cadrul normativ, este suficientă și nu necesită a fi modificate, iar sarcina utilizării serviciului MPay la încasarea taxelor pentru emiterea actelor permisive contra plată le revine nemijlocit autorităților emitente și nu poate fi imputată AGE.

443-23_AGE.pdf

Recomandarea: 5.1. Agenția de Guvernare Electronică să revizuiască și, după caz, să elaboreze cadrul regulator aferent funcționării și gestionării SIA GEAP (proceduri, ghiduri etc.), în scopul îmbunătățirii acestora, ținând cont de carențele constatate de audit, cu asigurarea informării utilizatorilor Sistemului (subpct.4.2.).

Autoritatea:Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică”

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scris.AGE nr.3004-276 din 24.05.2023: Au fost revizuite si actualizate ghiduri pentru toate tipurile de procese/scenarii aplicate în cadrul emiterii actelor permisive. Ghidurile actualizate sunt plasate la secțiunea „Ajutor” din SIA GEAP, la care au acces toți utilizatorii Back office ai sistemului, după cum urmează.
E. Ghiduri de Proces
1. Ghiduri de proces de înregistrare a actelor istorice
2. Anularea Actului Permisiv
3. Depunerea și Prelucrarea Cererii de licență
4. Depunerea și prelucrarea cererii pentru procesul D1STDSimpleNotification
5. Depunerea și Prelucrarea Cererii pentru Procesul FullReview
6. Depunerea și Prelucrarea Cererii pentru Procesul FullReview Cazul cu Plată
7. Depunerea și Prelucrarea Cererii pentru Procesul FullReview fără aprobare Secundară
8. Depunerea și Prelucrarea Cererii pentru Procesul Specialist Review Cazul cu Generarea Bonului de Plată
9. Imprimare și Eliberare a Actelor Permisive
10. Managementul Solicitanților Străini
11. Reperfectarea Actului Pemisiv
12. Suspendarea și Restabilirea valabilității actului permisiv.
De asemenea, a fost elaborat Ghidul „Contul corporativ al solicitantului” care este plasat pe https://actpermisiv.gov.md/#/help.
443-23_AGE.pdf

Recomandarea: 5.2. Să revizuiască cerințele de securitate și protecție a datelor cu caracter personal aferente SIA GEAP, inclusiv a documentelor respective, în vederea consolidării acestora, cu instituirea unui mecanism eficient de monitorizare și evaluare a nivelului de conformare a tuturor actorilor participanți la utilizarea SIA GEAP (subpct.4.3.3.).

Autoritatea:Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică”

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scris.AGE nr.3004-276 din 24.05.2023: Informăm că mecanismul de monitorizare și evaluare a nivelului de conformare a tuturor actorilor participanți la utilizarea SIA GEAP cerințelor de securitate și protecție a datelor cu caracter personal va fi îmbunătățit în cadrul dezvoltării SIA GEAP v.2.
Informația actualizată privind mersul implementării acestei recomandări va fi prezentată în cadrul raportării ulterioare.

Completare 06.07.2023
Scris.AGE nr.3004-276 din 24.05.2023: Informăm că mecanismul de monitorizare și evaluare a nivelului de conformare a tuturor actorilor participanți la utilizarea SIA GEAP cerințelor de securitate și protecție a datelor cu caracter personal va fi îmbunătățit în cadrul dezvoltării SIA GEAP v.2.
Informația actualizată privind mersul implementării acestei recomandări va fi prezentată în cadrul raportării ulterioare.
443-23_AGE.pdf 443-23_AGE.pdf

Recomandarea: 5.3. Să îmbunătățească mecanismul de gestionare a incidentelor/erorilor, problemelor, precum și cel de management al schimbărilor, inclusiv prin elaborarea și asigurarea aplicării unor proceduri clare și exhaustive în acest sens, pentru toți participanții Sistemului (solicitanți, utilizatori front-office, și utilizatorii back-office), în vederea asigurării soluționării în timp oportun și eficient a acestora, asigurării calitative a serviciilor/gestionării actelor permisive și creșterii satisfacției în utilizarea SIA GEAP (subpct.4.2.).

Autoritatea:Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică”

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scris.AGE nr.3004-276 din 24.05.2023: A fost elaborat Ghidul pentru modul Help Desk, care detaliază procesul de gestionare a incidentelor și Ghidul managementul utilizatorilor. Ghiduri de mai sus sunt postate în secțiunea „Ajutor” din SIA GEAP
C. Ghiduri Administrator local
1. Ghidul Administrator de conținut local
2. Ghidul Modulul Help Desk managementul incidentelor
3. Ghidul Managementul utilizatorilor
și au fost, de asemenea, distribuite prin e-mail administratorilor locali ai autorităților emitente.
În același timp, a fost actualizat Ghidul de gestionare a conținutului, care descrie procesul de rezolvare a unor cerințe (incidente) asociate cu actualizarea conținutului de către administratorul local. Pentru a face cunoștință cu informațiile furnizate în Ghid, în data de 30.06.22 a avut loc un curs de formare on-line cu administratorii locali.
443-23_AGE.pdf

Recomandarea: 5.4. Să întreprindă acțiunile necesare pentru eliminarea neajunsurilor aferente securității SIA GEAP, elucidate de audit (subpct.4.3.3.), inclusiv prin: elaborarea și aprobarea procedurilor aferente sistemului de securitate cibernetică în cadrul instituției, elaborarea și aprobarea setului de documente aferente securității SIA (Regulamentului intern de securitate cibernetică, procedurilor de recuperare), identificarea și asigurarea gestionării eficiente a riscurilor de securitate a SI, instituirea controalelor TI privind accesul la resursele informaționale, monitorizarea și jurnalizarea evenimentelor, politicilor şi procedurilor interne adecvate aplicate privind evaluarea, gestionarea şi monitorizarea activităților externalizate, implementarea unor instrumente eficiente pentru o monitorizare istorică a indicatorilor de performanță și disponibilitate ai sistemelor aferente SIA GEAP etc...

Autoritatea:Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică”

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scris.AGE nr.3004-276 din 24.05.2023: Conform Acordului privind administrarea tehnică și menținerea resurselor și sistemelor informaționale de stat nr.AT/05-22 din 17.01.2022, STISC este responsabil de activități aferente asigurării securității informaționale a SIA GEAP, configurarea și gestionarea copiilor de rezervă, asigurarea securității infrastructurii, sistemelor de operare si componentelor instalate, prin controlul accesului, monitorizarea actualizărilor de securitate, aplicarea mecanismelor de protecție împotriva atacurilor DoS/DDoS, etc.
Totodată, informăm că neajunsurile aferente securității SIA GEAP, elucidate de audit, vor fi analizate minuțios în cadrul dezvoltării SIA GEAP v.2 și, în caz de necesitate, se va interveni cu acțiuni reparatorii pentru eliminarea acestora.
Informația actualizată privind mersul implementării acestei recomandări va fi prezentată în cadrul raportării ulterioare.
443-23_AGE.pdf

Recomandarea: 6. Agenția Servicii Publice, în comun cu Agenția de Guvernare Electronică și Cancelaria de Stat, să reexamineze modul de prestare a serviciilor de tip „front - office” și să asigure funcționarea acestora, inclusiv prin intermediul CUPS-urilor, în scopul sporirii/intensificării utilizării SIA GEAP, reducerii costurilor aferente procesului de gestionare, emiterii și obținerii atât a actelor permisive, cât și a NIAC-urilor, reducerii poverii administrative a autorităților centrale emitente de acte permisive (subpct.4.1.2.).

Autoritatea:Institutia Publica Agentia Servicii Publice

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scris.ASP nr.01/3932 din 12.05.2023: Conform prevederilor pct.29, 2) al HG nr.550 din 13.06.2018 cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al SIA GEAP, posibilitatea de a depune cererea prin intermediul subdiviziunilor teritoriale ale ASP urmează să fie disponibilă solicitanților care nu au posibilitatea de a face solicitare prin intermediul POrtalului serviciilor publice și nu doresc să viziteze birourile autorităților publice care emit actele permisive. Prezentul scenariu va fi valabil pentru cererile la autoritățile publice care nu dețin birouri teritoriale, ceea ce face costisitoare deplasarea în scopul depunerii cererilor. Conform prezentului scenariu, subdiviziunile teritoriale ale ASP vor reprezenta serviciul de tip ,,front office" și punctul de interacțiune între solicitanții actelor permisive și autoritățile emitente de acte permisive. Solicitanții vor vizita subdiviziunile teritoriale ale ASP pentru a depune cererile care vor fi digitalizate și depuse electronic pentru procesare de către autoritățile publice responsabile.
Astfel, ASP prin scrisoarea nr.01/3677 din 03.05.2023, a solicitat informații privind nivelul de pregătire a instituțiilor emitente de acte permisive, în partea ce ține de capacitatea organizațională, tehnică și de resurse umane, referitoare la implementarea prevederii din raportul de audit pus în discuție, și anume, aptitudinea de a utiliza SIA GEAP, colateral cu ASP, în vederea recepționării, procesării și executării cererilor pentru acte permisive, conform scenariului descris.
Concomitent, în vederea sporirii nivelului de randament al scenariului menționat, ASP a solicitat infiormații referitoare la existența birourilor teritoriale ale autorităților publice, pentru a exclude alternativa implementării arbitrare a recomandării Curții de Conturi în unitățile administrativ-teritoriale, în care autoritățile emitente de acte permisive dețin subdiviziuni structurale.
Subsecvent, ca urmare a recepționării informațiilor solicitate de la 27 de autorități existente, care sunt emitente de acte permisive, ASP va expedia AGE și CS, viziunea de ansamblu, în limita atribuțiilor deținute prin Lege.

Recomandarea: 7. Cancelaria de Stat să reexamineze capacitățile instituționale deținute de AGE, în raport cu atribuțiile delegate în domeniu, și să întreprindă acțiunile necesare pentru consolidarea acestora în vederea asigurării gestionării, administrării eficiente, precum și sustenabilității Sistemului (subpct.4.1.2. și subpct.4.2.).

Autoritatea:Cancelaria de Stat

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea CS nr.20-76-11288 din 22.11.2022. Recomandarea urmează a fi implementată conform Planului de acţiuni aprobat pentru implementarea Hotărârii Curţii de Conturi nr. 14/2022.
Despre progresele înregistrate, Curtea de Conturi va fi informată potrivit calendarului de raportare stabilit în Hotărâre. Raspuns CS 22 noiembrie 2022 HCC 14 2022.pdf

Recomandarea: 3.1. Unitatea de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității în comun cu Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Agenția de Guvernare Electronică și cu autoritățile emitente indicate în Nomenclatorului actelor permisive, să asigure implementarea graduală a Submodulului/Subsistemului „Eliberarea actelor permisive în construcții de către autoritățile publice locale”, cu identificarea resurselor necesare în acest sens, elaborarea și aplicarea unui plan de acțiuni în acest sens (subpct.4.1.3.).

Autoritatea:UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI BĂNCII MONDIALE DE AMELIORARE A COMPETITIVITĂŢII

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea UIPAC nr.59 din 31.10.2022. În procesul de pregătire şi negociere a noului Proiect al Băncii Mondiale de competitivitate a întreprinderilor micro, mici şi mijlocii, UIPAC a avut discuţii cu MIDR, AGE şi alte autorităţi emitente, urmare a cărora s-a decis includerea în documentaţia de proiect a activităţii privind re-ingineria şi digitizarea actelor permisive de nivel local, incluzând actele permisive în construcţii şi alte 6 acte permisive locale. Respectiv, submodulul SIAGEAP va fi replicat în 35 centre raionale, conform unui grafic de implementare, care va fi definitivat in caietul de sarcini pentru această activitate.
Activitatea dată va fi implementată pe parcursul anilor 2023-2025, costul total se estimează la 9,0 mii.lei, resursele fiind preconizate in CBTM 2023-2025.

Completare 06.09.2023
Scris.UIPAC nr.33 din 28.07.2023: În procesul de pregătire și negociere a noului Proiect al Băncii Mondiale de competitivitate a Întreprinderilor micro, mici și mijlocii, UIPAC a avut discuții cu MIDR, AGE și alte autorități emitente, urmare a cărora s-a decis includerea
în documentația de proiect a activității privind re-ingineria și digitizarea actelor permisive de nivel local, incluzând actele permisive în construcții și alte 6 acte permisive locale. Respectiv, submodulul SIAGEAP va fi replicat și aplicat în 35 centre raionale, conform unui grafic de implementare, care va fi parte a caietului de sarcini pentru această activitate.
În sem. I 2023 au avut loc discuții cu autoritățile/instituțiile interesate și cu suportul Băncii Mondiale a fost elaborat un Plan de acțiuni, în special pentru componenta de digitizare a proiectului.
În prezent este în proces de realizare achiziția serviciilor de consultanță pentru elaborarea caietului de sarcini, care se preconizează să fie dezvoltat până la finele anului 2023.
Această activitate va fi implementată pe parcursul anilor 2023-2025. Costul total se estimează la 9,5 mil.lei, în CBTM 2023-2025 fiind prevăzute resursele financiare în sumă de
6,9 mil.lei.

Raspuns UIPAC 31 octombrie 2022 HCC 14 2022.pdf 637-23_UIPAC.pdf

Recomandarea: 3.2. În comun cu Agenția de Guvernare Electronică și Agenția Servicii Publice, să examineze și să întreprindă măsurile necesare pentru asigurarea definitivării migrării datelor și informațiilor din SI „e-Licențiere”, deținut de Agenția Servicii Publice, astfel încât acestea să poată fi valorificate/utilizate corespunzător și să asigure plenitudinea Registrului Actelor Permisive (subpct.4.1.4. și subpct.4.2.2.).

Autoritatea:UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI BĂNCII MONDIALE DE AMELIORARE A COMPETITIVITĂŢII

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea UIPAC nr.59 din 31.10.2022. Migrarea datelor despre actele pemisive din e-Licenţiere în 5IA GEAP a fost realizată încă la etapă de lansare SIA GEAP, dar nu au fost vizibile pe portalul actelor permisive actpermisiv.gov.md. Situaţia a fost remediată şi acum datele despre aceste acte poate fi găsită pe portalul actelor permisive.
Completare 06.09.2023
Scris.UIPAC nr/33 din 28.07.2023: Migrarea datelor despre actele permisive din e-Licențiere în SIA GEAP a fost realizată încă la etapa de lansare SIA GEAP, dar nu au fost vizibile pe portalul actelor permisive actpermisiv.gov.md . Situația a fost remediată și acum datele despre aceste acte pot fi găsite pe portalul actelor permisive. Raspuns UIPAC 31 octombrie 2022 HCC 14 2022.pdf 637-23_UIPAC.pdf

Recomandarea: 3.3. Să asigure implementarea graduală a submodulului pentru eliberarea actelor permisive ale autorităților publice locale la nivelul APL, cu identificarea resurselor necesare, elaborarea și aplicarea unui plan de acțiuni în acest sens (subpct.4.1.3.).

Autoritatea:UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI BĂNCII MONDIALE DE AMELIORARE A COMPETITIVITĂŢII

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea UIPAC nr.59 din 31.10.2022. A se vedea răspunsul la p.3.1.
Completare 06.09.2023
Scris.UIPAC nr.33 din 28.07.2023: În procesul de pregătire și negociere a noului Proiect al Băncii Mondiale de competitivitate a Întreprinderilor micro, mici și mijlocii, UIPAC a avut discuții cu MIDR, AGE și alte autorități emitente, urmare a cărora s-a decis includerea
în documentația de proiect a activității privind re-ingineria și digitizarea actelor permisive de nivel local, incluzând actele permisive în construcții și alte 6 acte permisive locale. Respectiv, submodulul SIAGEAP va fi replicat și aplicat în 35 centre raionale, conform unui grafic de implementare, care va fi parte a caietului de sarcini pentru această activitate.
În sem. I 2023 au avut loc discuții cu autoritățile/instituțiile interesate și cu suportul Băncii Mondiale a fost elaborat un Plan de acțiuni, în special pentru componenta de digitizare a proiectului.
În prezent este în proces de realizare achiziția serviciilor de consultanță pentru elaborarea caietului de sarcini, care se preconizează să fie dezvoltat până la finele anului 2023.
Această activitate va fi implementată pe parcursul anilor 2023-2025. Costul total se estimează la 9,5 mil.lei, în CBTM 2023-2025 fiind prevăzute resursele financiare în sumă de
6,9 mil.lei.

Raspuns UIPAC 31 octombrie 2022 HCC 14 2022.pdf 637-23_UIPAC.pdf

Recomandarea: 2.4. Cancelariei de Stat, Ministerului Economiei, Unității de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității (UIPAC), Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, instituțiilor publice: Agenția de Guvernare Electronică, Agenția Servicii Publice, precum și registratorilor SIA GEAP (autorităților emitente, incluse în Nomenclatorul actelor permisive, aprobat prin Legea nr.160/2011, precum și autorităților publice locale, conform Legii nr.231/2010 cu privire la comerțul interior), indicate și în Anexa nr.4 la Raportul de audit, pentru implementarea recomandărilor expuse în Raport, cu elaborarea unui Plan de acțiuni în acest sens și asigurarea executării măsurilor necesare în scopul eliminării neajunsurilor constatate de audit.

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea SFS nr.26-07/2-14/56002 din 29 iulie 2022: Serviciul Fiscal de Stat, în scopul executării subpct.2.4 din Raportul auditului performanţei cu tema: „Măsurile întreprinse şi resursele investite în implementarea şi dezvoltarea Sistemului informaţional automatizat de gestionare şi eliberare a actelor permisive (SIA GEAP) contribuie la atingerea scopului şi obiectivelor stabilite?” aprobat prin Hotărârea Curţii de Conturi nr.14 din 26 aprilie 2022 comunică despre aprobarea, prin ordinul SFS nr.303 din 27 iulie 2022 a Planului de acţiuni privind implementarea cerinţelor şi recomandărilor expuse în Raportul auditului performanţei. Raspuns SFS 28.07.2022 HCC 14 2022.pdf

Recomandarea: 2.4. Cancelariei de Stat, Ministerului Economiei, Unității de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității (UIPAC), Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, instituțiilor publice: Agenția de Guvernare Electronică, Agenția Servicii Publice, precum și registratorilor SIA GEAP (autorităților emitente, incluse în Nomenclatorul actelor permisive, aprobat prin Legea nr.160/2011, precum și autorităților publice locale, conform Legii nr.231/2010 cu privire la comerțul interior), indicate și în Anexa nr.4 la Raportul de audit, pentru implementarea recomandărilor expuse în Raport, cu elaborarea unui Plan de acțiuni în acest sens și asigurarea executării măsurilor necesare în scopul eliminării neajunsurilor constatate de audit.

Autoritatea:SRL CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE INDUSTRIALÃ ŞI CERTIFICARE

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea CT SIC nr.27-07/89 din 21.07.2022: Prin prezenta, SRL „Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială” (SRL „CTSIC”), informează că a examinat solicitarea Curţii de Conturi a Republicii Moldova expusă în scrisoarea cu Nr. 06/1- 305-22 din 17.05.2022, Hotărârea Nr. 14 din 26.04.2022, cât şi Raportul anexat la această Hotărâre.
SRL „CTSIC” nu a utilizat SIA GEAP din motive obiective, care au fost prezentate în scrisoarea Nr. 27-02/210 din 31.12.2021. Totodată aceste motive au fost specificate şi în Tabelul Nr.4 din Raportul anexat la Hotărârea Nr.14 din 26.04.2022.
Cu referire la măsurile întreprinse de SRL „CTSIC” în vederea conformării la recomandările înaintate în Hotărârea Nr.14 din 26.04.2022, menţionăm faptul că o dată cu intrarea în vigoare a Legii nr.151 din 09.06.2022 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a obiectivelor industriale şi a instalaţiilor tehnice potenţial periculoase, dispare necesitatea utilizării SIA GEAP de către Organismul de expertiză în domeniul securităţii industriale SRL „CTSIC”, deoarece, în conformitate cu prevederile prezentei Legi, pentru activitatea în domeniul securităţii industriale a agenţilor economici, nu mai este necesară deţinerea următoarelor acte permisive (specificate în Anexa nr.l la Legea nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător): avize pozitive de expertiză în domeniul securităţii industriale, iar pentru exploatarea instalaţiilor tehnice şi a sistemelor tehnologice cu termenul de exploatare depăşit - certificate de expertiză.
Totodată, în conformitate cu prevederile art. 31, pct.3 din Legea Nr.l51/2022, o dată cu intrarea în vigoare a prezentei legi, se abrogă actele permisive specificate în poziţiile 1 (aviz pozitiv de expertiză în domeniul securităţii industriale) şi 2 (certificat de expertiză pentru instalaţii tehnice şi/sau sisteme tehnologice, cu termen de exploatare depăşit) din Compartimentul III al Anexei la Legea nr.160/2011.
Astfel, o dată cu intrarea în vigoare a Legii Nr.l51/2022, SRL „CTSIC” nu va elibera acte permisive în domeniul securităţii industriale. Raspuns CT SIC 504-22.pdf

Recomandarea: 2.4. Cancelariei de Stat, Ministerului Economiei, Unității de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității (UIPAC), Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, instituțiilor publice: Agenția de Guvernare Electronică, Agenția Servicii Publice, precum și registratorilor SIA GEAP (autorităților emitente, incluse în Nomenclatorul actelor permisive, aprobat prin Legea nr.160/2011, precum și autorităților publice locale, conform Legii nr.231/2010 cu privire la comerțul interior), indicate și în Anexa nr.4 la Raportul de audit, pentru implementarea recomandărilor expuse în Raport, cu elaborarea unui Plan de acțiuni în acest sens și asigurarea executării măsurilor necesare în scopul eliminării neajunsurilor constatate de audit.

Autoritatea:PRIMĂRIA S. VASILEUȚI, RÎȘCANI

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea primăriei comunei Vasileuți, rl Rîșcani nr.155 din 27.07.2022: La solicitarea Dră nr.06/1-3/0-22-06/1-1213-22 din 17.05.2022 primăria comunei Vasileuţi, rl Rîşcani vă informează că nu gestionăm Sistemul informaţional automatizat de gestionare şi eliberare a actelor permisive (SIA CEAP). Raspuns primaria com.Vasileuti r.Riscani nr.533-22 din 29.07.2022.pdf

Recomandarea: 2.4. Cancelariei de Stat, Ministerului Economiei, Unității de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității (UIPAC), Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, instituțiilor publice: Agenția de Guvernare Electronică, Agenția Servicii Publice, precum și registratorilor SIA GEAP (autorităților emitente, incluse în Nomenclatorul actelor permisive, aprobat prin Legea nr.160/2011, precum și autorităților publice locale, conform Legii nr.231/2010 cu privire la comerțul interior), indicate și în Anexa nr.4 la Raportul de audit, pentru implementarea recomandărilor expuse în Raport, cu elaborarea unui Plan de acțiuni în acest sens și asigurarea executării măsurilor necesare în scopul eliminării neajunsurilor constatate de audit.

Autoritatea:PRIMĂRIA COM. COLICĂUȚI, BRICENI

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea Primăriei com.Colicăuți r.Briceni nr.76 din 27.06.2022. Ca răspuns la scrisoarea nr. 06/1-3/0-22, 06/1-1213-22 din 17.05.2022, Vă informăm că am luat cunoştinţă cu Raportul de audit şi Hotărârea Curţii de Conturi expediată pe adresa electronică.
Totodată, Vă informăm că în baza recomandărilor Curţii de Conturi am elaborat Planul de acţiuni în vederea implementării eficiente a SIA GEAP în comuna Colicăuţi, raionul Briceni.
Ulterioarele măsuri întreprinse şi rezultatele obţinute vor fi, deasemenea, aduse la cunoştinţa Dumneavoastră.
Raspuns Primaria com.Colicauti r. Briceni 07.2022.pdf

Recomandarea: 2.4. Cancelariei de Stat, Ministerului Economiei, Unității de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității (UIPAC), Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, instituțiilor publice: Agenția de Guvernare Electronică, Agenția Servicii Publice, precum și registratorilor SIA GEAP (autorităților emitente, incluse în Nomenclatorul actelor permisive, aprobat prin Legea nr.160/2011, precum și autorităților publice locale, conform Legii nr.231/2010 cu privire la comerțul interior), indicate și în Anexa nr.4 la Raportul de audit, pentru implementarea recomandărilor expuse în Raport, cu elaborarea unui Plan de acțiuni în acest sens și asigurarea executării măsurilor necesare în scopul eliminării neajunsurilor constatate de audit.

Autoritatea:PRIMĂRIA STEP-SOCI, ORHEI

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea Primăriei com.Step-Soci, r.Orhei nr.460 din 27.06.2022: Prin prezenta, Primăria comunei Step-Soci vă informează că a examinat Raportul de audit si Hotărârea Curţii de Conturi nr.14 din 26 aprilie 2022, unde am luat cunoştinţă cu problemele şi neajunsurile constatate de audit, dar şi recomandările înaintate.
Referitor la obţinerea accesului la SIA GEAP au fost studiat baza legislativă:
* Hotărârea Guvernului nr.550/ 2018 cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informaţional automatizat de gestionare şi eliberare a actelor permisive;
• Hotărârea Guvernului nr.551/2018 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la modul de ţinere a Registrului actelor permisive;
• Hotărârea Guvernului nr. 1236/2018 cu privire la instituirea resursei informaţionale în domeniul comerţului;
* Legea 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător.
Deasemenea ţinând cont de recomandările înnaintate la data de 26 mai 2022, Primăria comunei Step-Soci a început procedura de înregistrare şi obţinere a accesului la SIA GEAP prin depunerea cererii 446 la data de 20.06.2022 şi desemnarea persoanei responsabile de gestionarea registrului prin Dispoziţia nr.49 din 20.06.2022. Raspuns Primaria com.Step-Soci r.Orhei 06.2022.pdf

Recomandarea: 2.4. Cancelariei de Stat, Ministerului Economiei, Unității de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității (UIPAC), Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, instituțiilor publice: Agenția de Guvernare Electronică, Agenția Servicii Publice, precum și registratorilor SIA GEAP (autorităților emitente, incluse în Nomenclatorul actelor permisive, aprobat prin Legea nr.160/2011, precum și autorităților publice locale, conform Legii nr.231/2010 cu privire la comerțul interior), indicate și în Anexa nr.4 la Raportul de audit, pentru implementarea recomandărilor expuse în Raport, cu elaborarea unui Plan de acțiuni în acest sens și asigurarea executării măsurilor necesare în scopul eliminării neajunsurilor constatate de audit.

Autoritatea:PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BĂLŢI

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea Primăriei mun.Bălți nr. P-03-11/3349 din 17.06.2022: La solicitarea Dvs cu nr. 06/1-310-22; 06/1-1213-22 din 17.05.2022, parvenită în adresa Primăriei municipiului Bălţi, privind Hotărârea nr. 14 din 26.04.2022, pentru executarea subpct. 2.4. şi Raportul auditului performanţei „Măsurile întreprinse şi resursele investite în implementarea şi dezvoltarea Sistemului informaţional automatizat de gestionare şi eliberare a actelor permisive (SIA GEAP), a fost examinată de către specialiştii subdiviziunilor specializate ale primăriei.
Ca urmare a examinării recomandărilor Curţii de Conturi a RM, Consiliul municipal Bălţi, întrunindu-se la şedinţă în data de 28.06.2022, va examina proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea activităţii oficiului „Ghişeul unic””. Despre acţiunile întreprinse Vă vom informa suplimentar.
Totodată, Vă comunicăm că, din 26.05.2019 şi până în prezent, conform prevederilor Nomenclatorului centralizat al dosarelor, Direcţia comerţ din cadrul Direcţiei generale financiar- economice a primăriei, dispune de Registrul de iniţiere a activităţii de comerţ, administrat on-line în sistemul SIA GEAP. Raspuns Primaria mun.Balti 06.2022.pdf

Recomandarea: 2.4. Cancelariei de Stat, Ministerului Economiei, Unității de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității (UIPAC), Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, instituțiilor publice: Agenția de Guvernare Electronică, Agenția Servicii Publice, precum și registratorilor SIA GEAP (autorităților emitente, incluse în Nomenclatorul actelor permisive, aprobat prin Legea nr.160/2011, precum și autorităților publice locale, conform Legii nr.231/2010 cu privire la comerțul interior), indicate și în Anexa nr.4 la Raportul de audit, pentru implementarea recomandărilor expuse în Raport, cu elaborarea unui Plan de acțiuni în acest sens și asigurarea executării măsurilor necesare în scopul eliminării neajunsurilor constatate de audit.

Autoritatea:Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MAIA nr. 01/6-06-14/1577 din 02.06.2022: Prin prezenta, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Vă remite spre informare acţiunile planificate întru asigurarea implementării recomandărilor Hotărârea Curţii de Conturi nr.14 din 26 aprilie 2022 ca privire la Raportul auditului performanţei cu tema: ”Măsurile întreprinse şi resursele investite în implementarea şi dezvoltarea Sistemului informaţional automatizat de gestionare şi eliberare a actelor permisive (SIA GEAP) contribuie la atingerea scopului şi obiectivelor stabilite?”
Completare 17.08.2022
Prin scrisoarea nr 05-07/1504 din 26.05.2022, MAIA a solicitat de la Ministerul Economieipentru a fi modificat Anexa nr.1 la Legea nr. 160/2011 în conformitate cu prevederile HG 960/2020 Raspuns MAIA 06 2022 HCC 14 2022.pdf

Recomandarea: 2.4. Cancelariei de Stat, Ministerului Economiei, Unității de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității (UIPAC), Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, instituțiilor publice: Agenția de Guvernare Electronică, Agenția Servicii Publice, precum și registratorilor SIA GEAP (autorităților emitente, incluse în Nomenclatorul actelor permisive, aprobat prin Legea nr.160/2011, precum și autorităților publice locale, conform Legii nr.231/2010 cu privire la comerțul interior), indicate și în Anexa nr.4 la Raportul de audit, pentru implementarea recomandărilor expuse în Raport, cu elaborarea unui Plan de acțiuni în acest sens și asigurarea executării măsurilor necesare în scopul eliminării neajunsurilor constatate de audit.

Autoritatea:PRIMĂRIA ALEXEEVCA, FLOREȘTI

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea Primăriei com.Alexeevca, r.Florești nr.387 din 01.08.2022: Urmare a implementării recomandărilor expuse în Hotărîrea Curţii de Conturi nr. 14 din 26.04.2022 cu privire la Raportul auditului performanţei cu tema: „Măsurile întreprinse şi resursele investite în implementarea şi dezvoltarea Sistemului SIA GEAP contribuie la atingeiea scopului şi obiectivelor stabilite?”, primăria comunei Alexeevca Vă informează, că a fost adoptată Dispoziţia nr. 68-a din 20.07.2022 „Cu privire la desemnarea persoanei responsabile de gestionarea datelor SIA GEAP”(se anexează). Referitor la executarea cerinţei 2.4, persoana responsabilă a introdus în Registru actelor permisive datele istorice în ceea ce priveşte Notificările privind iniţierea activităţii de comerţ pentru agenţii economici care activează pe teritoriul comunei Alexeevca, în număr de opt. De asemenea, Vă informam că au fost întreprinse măsurile necesare în scopul eliminării tuturor neajunsurilor. Raspuns primaria com.Alexeevca r.Floresti august 2022 HCC 14 2022.pdf

Recomandarea: 2.4. Cancelariei de Stat, Ministerului Economiei, Unității de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității (UIPAC), Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, instituțiilor publice: Agenția de Guvernare Electronică, Agenția Servicii Publice, precum și registratorilor SIA GEAP (autorităților emitente, incluse în Nomenclatorul actelor permisive, aprobat prin Legea nr.160/2011, precum și autorităților publice locale, conform Legii nr.231/2010 cu privire la comerțul interior), indicate și în Anexa nr.4 la Raportul de audit, pentru implementarea recomandărilor expuse în Raport, cu elaborarea unui Plan de acțiuni în acest sens și asigurarea executării măsurilor necesare în scopul eliminării neajunsurilor constatate de audit.

Autoritatea:Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea CNPDCP nr.04-06/1335 din 25.05.2022: Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova (CNPDCP) confirmă recepţionarea Hotărîrii nr. 14 din 26 aprilie 2022 şi Raportului auditului performanţei cu tema: „Măsurile întreprinse şi resursele investite în implementarea şi dezvoltarea Sistemului informaţional automatizat de gestionare şi eliberare a actelor permisive (SIA GEAP) contribuie la atingerea scopului şi obiectivelor stabilite
Cu referire la măsurile întreprinse în vederea conformării la recomandările înaintate în legătură cu implementarea măsurilor reflectate în subpct. 2.4. din Hotărîrea nr. 14 din 21 aprilie 2022, notăm că, prin Legea nr. 175/2021 pentru modificarea unor acte ncrmative (printre care, se enumeră Legea nr. 182/2008 cu privire la aprobarea Regulamentului Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal, structurii, efectivului-limită şi a modului de finanţare a Centrului Naţional pentru Ptotecţia Datelor cu Caracter Personal şi Legea nr. 133/2011 privind protecţia datelor cu caracter personal) a fost exclusă competenţa CNPDCP de a ţine Registrul de evidenţă al operatorilor de date cu caracter personal şi de autorizare sau refuzul autorizării operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal.
Astfel, conform Art. XXXI alin. (2) al Legii nr. 175/2021, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a legii vizate, CNPDCP avea obligaţia de a lichida Registrul de evidenţă al operatorilor de date cu caracter personal prin nimicirea ireversibilă a documentelor şi informaţiilor stocate pe suport de hârtie şi a celor stocate în format electronic.
În context, întru asigurarea executării legii menţionate supra, a fost aprobată Hotărârea de Guvern nr. 282 din 27 aprilie 2022 cu privire la lichidarea Registrului de evidenţă al operatorilor de date cu caracter personal şi abrogarea unor hotărâri ale Guvernului.
Subsecvent, în temeiul actelor normative prenotate, CNPDCP, cu aportul autorităţilor responsabile, a finalizat procedura de lichidare a Registrului de evidenţă al operatorilor de date cu caracter personal, prin nimicirea (distrugerea) ireversibilă a documentelor şi a informaţiilor stocate pe suport de hârtie şi ale celor stocate în format electronic.
De asemenea, Vă informăm că prin Legea nr. 175/2021 pentru modificarea unor acte normative, a fost modificată Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător, cu modificările ulterioare, unde, în anexa nr. 1, la compartimentul „II. Actele permisive care se încadrează în categoria autorizaţiilor”, poziţia 73 „Autorizaţie pentru operaţiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal ” a fost exclusă.
Totodată, prin prisma noilor modificări operate în Legea nr. 142/2018 cu privire la schimbul de date şi interoperabilitate, CNPDCP în limitele competenţelor, a comunicat în nenumărate rînduri I.P. „Agenţia de Guvernare Electronică”, I.P."Agenţia Servicii Publice", precum şi altor autorităţi emitente de acte permisive, disponibilitatea sa în oferirea suportului consultativ, în cazul în care cele din urmă vor identifica anumite neclarităţi legate de conformarea operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal în cadrul Platformei de interoperabilitate la prevederile legislaţiei din domeniul protecţiei datelor cu caracter personal.

Raspuns CNPDCP mai 2022 HCC 14 2022.pdf

Recomandarea: 2.4. Cancelariei de Stat, Ministerului Economiei, Unității de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității (UIPAC), Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, instituțiilor publice: Agenția de Guvernare Electronică, Agenția Servicii Publice, precum și registratorilor SIA GEAP (autorităților emitente, incluse în Nomenclatorul actelor permisive, aprobat prin Legea nr.160/2011, precum și autorităților publice locale, conform Legii nr.231/2010 cu privire la comerțul interior), indicate și în Anexa nr.4 la Raportul de audit, pentru implementarea recomandărilor expuse în Raport, cu elaborarea unui Plan de acțiuni în acest sens și asigurarea executării măsurilor necesare în scopul eliminării neajunsurilor constatate de audit.

Autoritatea:PRIMĂRIA CĂINARI

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea Primăriei orașului Căinari r.Căușeni nr.02/1-138 din 13.07.2022: Cu referinţă la Hotărârea nr.14 din 26.04.2022 privind executarea subpct.2.4 în vederea implementării şi dezvoltării Sistemului informaţional automatizat de gestionare şi eliberare a actelor permisive (SIA GEAP) Vă comunicăm că: Registratorul din APL a întreprins toate măsurile posibile şi a finisat introducerea (dosarelor istorice) actelor premisive eliberate începând cu anul 2018-2022 (se anexează captura de ecran al sistemului) în număr de 25.
Paralel cu dosarele istorice au fost eliberate în anul curent 4 acte permisive conform notificărilor primite de la agenţi economici şi anulate 2 acte permisive, prin intermediul „Ghiseului unic”.
Referitor la celelalte puncte se va lucra în comun cu Cancelaria de Stat şi Agenţia de Guverne Electronică.
Raspuns Primaria orasului Cainari r.Causeni iulie 2022.pdf

Recomandarea: 2.4. Cancelariei de Stat, Ministerului Economiei, Unității de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității (UIPAC), Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, instituțiilor publice: Agenția de Guvernare Electronică, Agenția Servicii Publice, precum și registratorilor SIA GEAP (autorităților emitente, incluse în Nomenclatorul actelor permisive, aprobat prin Legea nr.160/2011, precum și autorităților publice locale, conform Legii nr.231/2010 cu privire la comerțul interior), indicate și în Anexa nr.4 la Raportul de audit, pentru implementarea recomandărilor expuse în Raport, cu elaborarea unui Plan de acțiuni în acest sens și asigurarea executării măsurilor necesare în scopul eliminării neajunsurilor constatate de audit.

Autoritatea:PRIMĂRIA S. CORLĂTENI, RÎȘCANI

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea Primăriei sat.Corlăteni, r.Rîșcani nr. 537 din 07.07.2022: La nr.06/-310-22; 06/1-1213-22 din 17.05.2022, primăria s.Corlăteni, r-nul Rîşcani remite Planul de acţiuni în vederea implementării recomandărilor Raportului auditului performanţei cu tema: „Măsurile întreprinse şi resursele investite în implementarea şi dezvoltarea SIA GEAP contribuie la atingerea scopului şi obiectivelor stabilite?”, aprobat prin Hotărîrea Curţii de Conturi a Republicii Moldova nr. 14 din 26.04.2022.
Ulterior, semestrial, primăria va informa Curtea de Conturi despre măsurile întreprinse pentru implementarea recomandărilor şi rezultatele obţinute.
Raspuns Primaria sat.Corlateni r.Riscani iulie 2022 HCC 14 2022.pdf

Recomandarea: 2.4. Cancelariei de Stat, Ministerului Economiei, Unității de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității (UIPAC), Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, instituțiilor publice: Agenția de Guvernare Electronică, Agenția Servicii Publice, precum și registratorilor SIA GEAP (autorităților emitente, incluse în Nomenclatorul actelor permisive, aprobat prin Legea nr.160/2011, precum și autorităților publice locale, conform Legii nr.231/2010 cu privire la comerțul interior), indicate și în Anexa nr.4 la Raportul de audit, pentru implementarea recomandărilor expuse în Raport, cu elaborarea unui Plan de acțiuni în acest sens și asigurarea executării măsurilor necesare în scopul eliminării neajunsurilor constatate de audit.

Autoritatea:PRIMĂRIA FĂLEȘTII NOI, FĂLEȘTI

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea Primăriei com.Făleștii Noi, r.Fălești nr.114 din 16.06.2022: Primăria com. Făleştii Noi, raionul Făleşti, la solicitarea Dstră nr. 06/1-310-22 din 17.05.2022, Vă informăm, în prezent nu este implimentat şi utilizat Sistemul Informaţional Automatizat de Gestionare şi Eliberare a Actelor Permisive (SIA GEAP), din mai multe motive, cum ar fi : necunoaşterea, lipsa de instruire, neasigurarea condiţiilor organizatorice pentru implimentarea SIA GEAP, nu este specialist pregătit în domeniul dat. Raspuns Primaria com.Falestii Noi r.Falesti iunie 2022 HCC 14 2022.pdf

Recomandarea: 2.4. Cancelariei de Stat, Ministerului Economiei, Unității de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității (UIPAC), Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, instituțiilor publice: Agenția de Guvernare Electronică, Agenția Servicii Publice, precum și registratorilor SIA GEAP (autorităților emitente, incluse în Nomenclatorul actelor permisive, aprobat prin Legea nr.160/2011, precum și autorităților publice locale, conform Legii nr.231/2010 cu privire la comerțul interior), indicate și în Anexa nr.4 la Raportul de audit, pentru implementarea recomandărilor expuse în Raport, cu elaborarea unui Plan de acțiuni în acest sens și asigurarea executării măsurilor necesare în scopul eliminării neajunsurilor constatate de audit.

Autoritatea:Primăria s. Nișcani, Călărași

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea Primăriei sat.Nișcani, r.Călărași nr.190 din 21.06.2022: Privind măsurile întreprinse în vederea executării supunct. 2.4 al Hotărîrii Curţii de Conturi nr. 14 din 26.04.2022 şi implementarea recomandărilor expuse în Raportul auditului
performanţei cu terna „Măsurile înreprinse şi resursele investite în implementarea şi dezvoltarea Sistemului informaţional automatizat de gestionare şi eliberare a actelor permisive (SIA GEAP)”.
Raspuns Primaria sat.Niscani r.Calarasi iunie 2022 HCC 14 2022.pdf

Recomandarea: 2.4. Cancelariei de Stat, Ministerului Economiei, Unității de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității (UIPAC), Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, instituțiilor publice: Agenția de Guvernare Electronică, Agenția Servicii Publice, precum și registratorilor SIA GEAP (autorităților emitente, incluse în Nomenclatorul actelor permisive, aprobat prin Legea nr.160/2011, precum și autorităților publice locale, conform Legii nr.231/2010 cu privire la comerțul interior), indicate și în Anexa nr.4 la Raportul de audit, pentru implementarea recomandărilor expuse în Raport, cu elaborarea unui Plan de acțiuni în acest sens și asigurarea executării măsurilor necesare în scopul eliminării neajunsurilor constatate de audit.

Autoritatea:PRIMĂRIA S. IZBIȘTE, CRIULENI

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea Primăriei sat.Izbiște nr.10 din 08.07.2022: Stimate domnule Preşedinte, prin prezenta, Primăria lzbişte vă informează, că instituţia pe care o conduc nu lucrează cu Sistemul informaţional automatizat de gestionare şi eliberare a actelor permisive (SIA CEAP). Raspuns Primaria sat.Izbiste iulie 2022 HCC 14 2022.pdf

Recomandarea: 2.4. Cancelariei de Stat, Ministerului Economiei, Unității de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității (UIPAC), Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, instituțiilor publice: Agenția de Guvernare Electronică, Agenția Servicii Publice, precum și registratorilor SIA GEAP (autorităților emitente, incluse în Nomenclatorul actelor permisive, aprobat prin Legea nr.160/2011, precum și autorităților publice locale, conform Legii nr.231/2010 cu privire la comerțul interior), indicate și în Anexa nr.4 la Raportul de audit, pentru implementarea recomandărilor expuse în Raport, cu elaborarea unui Plan de acțiuni în acest sens și asigurarea executării măsurilor necesare în scopul eliminării neajunsurilor constatate de audit.

Autoritatea:PRIMĂRIA SATULUI RĂDENI, RAIONUL CĂLĂRAȘI

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea Primăriei sat.Rădeni, r.Călărași nr.49 din 24.06.2022: A fost prezentat Planul de acțiuni privind măsurile în vederea executării pct. 2.4 a Hotărîrii Curţii de Conturi nr. 14 din 26.04.2022 ”Cu privire la Raportul auditului performanţei cu tema: ”Măsurile întreprinse şi resursele investite în implementarea şi dezvoltarea Sistemului informaţional automatizat de gestionare şi eliberare a actelor permisive (SIA GEAP).
Raspuns Primaria sat.Radeni r.Calarasi iunie 2022 HCC 14 2022.pdf

Recomandarea: 2.4. Pentru implementarea recomandărilor expuse în Raport, cu elaborarea unui Plan de acțiuni în acest sens și asigurarea executării măsurilor necesare în scopul eliminării neajunsurilor constatate de audit.

Autoritatea:BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea BNM nr.19-0212-02/48/1901 din 22.06.2022: Cu referire la Hotărârea nr.14 din 26 aprilie 2022 şi a Raportului auditului performanţei cu tema: „Măsurile întreprinse şi resursele investite în implementarea şi dezvoltarea Sistemului informaţional automatizat de gestionare şi eliberare a actelor permisive (S1A GEAP) contribuie la atingerea scopului şi obiectivelor stabilite?” remise în adresa Băncii Naţionale a Moldovei (BNM) prin scrisoarea Curţii de Conturi a Republicii Moldova nr.06/1-282-22 din 17.05.2022, Vă comunicăm următoarele.
Prin scrisoarea nr.19-0212-02/36/1217 din 20.04.2022, BNM a prezentat argumentele corespunzătoare cu privire la neaplicarea Legii nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător în raport cu BNM. Având în vedere recomandarea Curţii de Conturi adresată Ministerului Economiei (pct.2.1 din cap.6 „Recomandări” al Raportului de audit), incidenţa recomandărilor expuse în Raportul de audit (care vizează implementarea şi utilizarea SIA GEAP) asupra BNM urmează a fi examinată doar după ce Parlamentul va determina modul de aplicare a prevederilor Legii nr.548/1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei şi ale Legii nr.160/2011.
Totodată, Vă aducem la cunoştinţă că, din anul 2015 BNM prezintă semestrial, la solicitarea Ministerului Economiei al Republicii Moldova, informaţii relevante obiectului Legii nr.160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător si anume: informaţia aferentă activităţii băncilor licenţiate, a unităţilor de schimb valutar precum şi a activităţii de prestare a serviciilor de plată de către societăţile de plată, societăţile emitente de monedă electronică, furnizorii de servicii poştale, precum şi activităţii de emitere de monedă electronică de către societăţile emitente de monedă electronică.
De asemenea ţinem să menţionăm că BNM, sub rezerva agreării cu Ministerul Economiei asupra conţinutului şi modalităţii tehnice, este deschisă spre examinarea posibilităţii de prezentare a altor informaţii decât cele menţionate, în limitele cadrului legal aplicabil.
Cu referire la pct. 2.3.2 din Hotărâre nr.14 din 26.04.2022, menţionăm că BNM nu poate impune utilizarea unui anumit sistem pentru achitarea taxelor pentru eliberarea actelor permisive deoarece nu există pârghii legale în acest context, mai mult ca atât o asemenea încercare din partea unui regulator/supraveghetor ar încălca principiul independenţei entităţilor reglementate/supravegheate.
Raspuns BNM iunie HCC 14 2022.pdf

Recomandarea: 2.4. Cancelariei de Stat, Ministerului Economiei, Unității de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității (UIPAC), Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, instituțiilor publice: Agenția de Guvernare Electronică, Agenția Servicii Publice, precum și registratorilor SIA GEAP (autorităților emitente, incluse în Nomenclatorul actelor permisive, aprobat prin Legea nr.160/2011, precum și autorităților publice locale, conform Legii nr.231/2010 cu privire la comerțul interior), indicate și în Anexa nr.4 la Raportul de audit, pentru implementarea recomandărilor expuse în Raport, cu elaborarea unui Plan de acțiuni în acest sens și asigurarea executării măsurilor necesare în scopul eliminării neajunsurilor constatate de audit.

Autoritatea:Agenția Națională pentru Sănătate Publică

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea ANSP nr.01-13/6-2332 din 10.06.2022: Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică (ANSP), prin prezenta, confirmă recepţionarea Hotărârii Curţii de Conturi nr.14 din 26 aprilie 2022 şi a Raportului auditului performanţei cu tema: „Măsurile întreprinse şi resursele investite în implementarea şi dezvoltarea Sistemului informaţional automatizat de gestionare şi eliberare a actelor permisive (SIA GEAP), contribuie la atingerea scopului şi obiectivelor stabilite?” şi expediază Declaraţia completată (se anexează).
Concomitent, Vă informăm că în conformitate cu recomandările Curţii de Conturi a fost inițiată elaborarea şi aprobarea unui plan de măsuri privind remedierea deficienţelor constatate, despre executarea căruia veţi fi informaţi în termenii stabiliţi. Raspuns ANSP iunie HCC 14 2022.pdf

Recomandarea: 2.4. Cancelariei de Stat, Ministerului Economiei, Unității de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității (UIPAC), Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, instituțiilor publice: Agenția de Guvernare Electronică, Agenția Servicii Publice, precum și registratorilor SIA GEAP (autorităților emitente, incluse în Nomenclatorul actelor permisive, aprobat prin Legea nr.160/2011, precum și autorităților publice locale, conform Legii nr.231/2010 cu privire la comerțul interior), indicate și în Anexa nr.4 la Raportul de audit, pentru implementarea recomandărilor expuse în Raport, cu elaborarea unui Plan de acțiuni în acest sens și asigurarea executării măsurilor necesare în scopul eliminării neajunsurilor constatate de audit.

Autoritatea:PRIMĂRIA PRAJILA, FLOREȘTI

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea primăriei Prajila, raionul Florești: A fost emisă Dispoziția nr.33 din 29.07.2022 cu privire la desemnarea persoanei responsabile de gestionarea datelor din SIA GEAP.

Recomandarea: 2.4. Cancelariei de Stat, Ministerului Economiei, Unității de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității (UIPAC), Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, instituțiilor publice: Agenția de Guvernare Electronică, Agenția Servicii Publice, precum și registratorilor SIA GEAP (autorităților emitente, incluse în Nomenclatorul actelor permisive, aprobat prin Legea nr.160/2011, precum și autorităților publice locale, conform Legii nr.231/2010 cu privire la comerțul interior), indicate și în Anexa nr.4 la Raportul de audit, pentru implementarea recomandărilor expuse în Raport, cu elaborarea unui Plan de acțiuni în acest sens și asigurarea executării măsurilor necesare în scopul eliminării neajunsurilor constatate de audit.

Autoritatea:Agenția Navală

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agenția de Mediu

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scris.Agenția de Mediu nr.08/197/2023 din 31.05.2023: A fost elaborat un Plan de acțiuni pentru implementarea recomandărilor din HCC nr. 14/2022 și inițiată realizarea lui (se anexează).
Completare 06.09.2023
Scris.Agenția de Mediu nr.08/197/2023 din 31.05.2023: A fost elaborat un Plan de acțiuni pentru implementarea recomandărilor din HCC nr. 14/2022 și inițiată realizarea lui (se anexează). 465-23_Agenția_de_Mediu.pdf 465-23_Agenția_de_Mediu.pdf

Autoritatea:AGENŢIA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE A ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE ŞI RADIOLOGICE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII ELECTRONICE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea ANRCETI nr. 02 DAMI/1317 din 21.11.2022. 1) Elaborarea și aprobarea Planului de Acțiuni la nivel de ANRCETI privind realizarea Hotărârii Curții de Conturi nr. 14 din 26.04.2022
2) Desemnarea persoanei responsabile din cadrul ANRCETI de coordonarea, monitorizarea funcționalității proceselor de lucru prin SIA GEAP și dezvoltării soluției de Ghișeu unic la nivel de ANRCETI
Ordinul ANRCETI nr. 22/i din 07.11.2022; (Plan Acțiuni aprobat, Coordonator stabilit). Raspuns ANRCETI 21 noiembrie 2022 HCC 14 2022.pdf

Autoritatea:AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agentia Medicamentului și Dispozitivelor Medicale

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agenția Naționala pentru Siguranța Alimentelor

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA PENTRU GEOLOGIE ŞI RESURSE MINERALE

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scris.AGRM nr.725/05 din 31.07.2023: Agenția a prezentat MM prin scrisoarea nr.444/07 din 15.06.2022 planul de acțiuni privind implementarea recomandărilor expuse în raport.
Completare 06.09.2023
Scris.AGRM nr.725/05 din 31.07.2023: Agenția a prezentat MM prin scrisoarea nr.444/07 din 15.06.2022 planul de acțiuni privind implementarea recomandărilor expuse în raport. 647-23_AGRM.pdf 647-23_AGRM.pdf

Autoritatea:Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea ARFC nr.36/01-05/986 din 02.12.2022. Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru comunică despre măsurile întreprinse, conform competenţelor atribuite, pentru executarea subpunctului 2.4 din Hotărîrea Curţii de Conturi nr. 14/2022 cu privire la Raportul auditului performanţei cu tema: „Măsurile întreprinse şi resursele investite în implementarea şi dezvoltarea Sistemului informaţional automatizat de gestionare şi eliberare a actelor permisive (SIA GEAP) contribuie la atingerea scopului şi obiectivelor stabilite?”.
In ceea ce priveşte implementarea recomandărilor şi cerinţelor Curţii de Conturi adresate Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru (ARFC), stipulate în Hotărîrea Curţii de Conturi nr. 14/2022 şi în Raportul auditului performanţei menţionăm că, prin Ordinul Directorului general adjunct al ARFC nr. 49/2022 s-a aprobat Planul de acţiuni respectiv.
De asemenea, cu referire la cadrul normativ aferent emiterii certificatelor specialiştilor din domeniile de responsabilitate ale ARFC relevăm că, urmare a adoptării Legii nr. 154/2020 şi întru executarea legilor de profil (Legea nr.778/2001, Legea nr.989/2002, Legea nr.354/2004 şi a Legii nr. 160/2011), prin Hotărîrea Guvernului nr. 817/2020 s-a aprobat Regulamentul cu privire la certificarea specialiştilor în domeniile geodeziei, cartografiei, prospecţiunilor topografice, geoinformaticii, evaluării bunurilor imobile şi cadastrului, care stabileşte procedura de eliberare a certificatelor date, precum şi organizarea şi desfăşurarea activităţii comisiilor de certificare. Prin urmare, potrivit pct. 22 din Regulamentul enunţat, pentru obţinerea certificatului în domeniile respective, solicitantul prezintă o cerere comisiei de certificare din cadrul ARFC, fie personal sau prin intermediul unui reprezentant împuternicit conform legii, direct la sediul autorităţii, fie prin scrisoare recomandată, fie prin intermediul sistemelor informaţionale destinate, fie prin poşta electronică (sub formă de document electronic cu semnătura electronică avansată calificată), cu anexarea tuturor documentelor necesare.
Astfel, în scopul asigurării schimbului securizat de date cu SIA GEAP s-a conlucrat eficient cu reprezentanţii Agenţiei de Guvernare Electronică (AGE) referitor la crearea/activarea conturilor de utilizator al SIA GEAP, întocmirea informaţiilor privind funcţionalităţile iniţial stabilite prin paşapoartele actelor permisive eliberate şi aducerea în concordanţă cu prevederile cadrului normativ în domeniu în ceea ce priveşte certificatele specialiştilor emise de către ARFC, precum şi iniţierea procesului de înregistrare a acestora în sistemul menţionat.
Totodată, reprezentanţii ARFC, inclusiv persoanele responsabile din cadrul Comisiilor de certificare a specialiştilor în domeniile geodeziei, cartografiei, prospecţiunilor topografice, geoinformaticii, evaluării bunurilor imobile şi cadastrului, administratorii locali ai SIA GEAP, au participat la cursurile de formare online cu tematicile: „Utilizarea SIA GEAP” şi „Managementul şi conţinutul actului permisiv”, organizate şi desfăşurate de către AGE. Respectiv, întru gestionarea eficientă a utilizatorilor SIAGEAP, a fost recepţionat un Ghid care oferă instrucţiuni detaliate privind înregistrarea şi gestionarea utilizatorilor în SIA GEAP, precum şi un Ghid al administratorului de conţinut local.
La momentul actual, în cadrul Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru este în curs de realizare înregistrarea în SIA GEAP a actelor permisive emise de către Agenţie, pentru iniţierea ulterioară a procesului de eliberare a certificatelor date prin intermediul acestui sistem informaţional.
Completare 06.09.2023
Scris.ARFC nr.36/01-05/423 din 17.05.2023: Cu referire la emiterea certificatelor specialiștilor în domeniile geodeziei, cartografiei, prospecțiunilor topografice, geoinformaticii, evaluării bunurilor imobile și cadastrului relevăm că, procedura de certificare se desfășoară trimestrial în cadrul activității Comisiilor respective pentru fiecare domeniu în parte, conform Regulamentului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.817/2020.
La momentul actual, certificatele specialiștilor în domeniile de competență ale Agenției Relații Funciare și Cadastru se eliberează solicitanților pe suport de hârtie, direct la sediul Agenției, în conformitate cu deciziile corespunzătoare ale Comisiilor de certificare, în baza cererilor prezentate de către solicitanți, inclusiv prin poșta electronică, cu anexarea tuturor documentelor necesare. Prin urmare, menționăm că procedura de certificare se desfășoară în două etape: proba scrisă și interviul, care se susțin în fața Comisiei de certificare. Etapele respective sunt obligatorii pentru specialiștii care pentru prima dată solicită certificat, specialiștii al căror certificat a fost retras și specialiștii cu certificat expirat, iar solicitanții care dețin certificat susțin doar interviul, în cazul în care au depus cererea de acordare a certificatului cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea acestuia. Dacă rezultatul interviului este negativ, solicitantul este supus procedurii de certificare pentru ambele etape, atât proba scrisă, cât și interviul.
În contextul celor expuse, luând în considerare specificul procedurii de certificare, precum și faptul că două persoane din cadrul Agenției care exercitau

sarcinile de secretari ai comisiilor de certificare au demisionat, la moment activitățile ce țin de procesul de integrare în SIA GEAP a certificatelor respective sunt îndeplinite în măsura posibilităților interne ale Agenției, în limita resurselor umane disponibile. Astfel, inițierea procesului de eliberare a certificatelor nominalizate prin intermediul SIAGEAP se tergiversează, deoarece persoanele în cauză au beneficiat de instruirile și asistența metodologică oferita de către Agenția de Guvernare Electronică, fiind responsabile și în calitate de administratori locali ai SIA GEAP.
Totodată, în ceea ce ține de lansarea emiterii prin SIAGEAP a actelor permisive emise de către Agenție, ca rezultat al conlucrării în procesul de inițiere a înregistrării acestora în sistemul menționat, s-a solicitat Agenției de Guvernare Electronică (scr. nr.36/01-08/1052 din 29.12.2022) definitivarea la nivel tehnic a unor aspecte privind procedura de certificare, inclusiv cu informarea despre demisia persoanelor responsabile și procesul dificil de integrare în SIAGEAP a certificatelor enunțate.
Raspuns ARFC 2 decembrie 2022 HCC 14 2022.pdf 426-23_ARFC.pdf

Autoritatea:Agenția Națională Transport Auto

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢII FINANCIARE

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scris.CNPF nr.02-4/2076 din 19.07.2023: Menționăm aprobarea Legii nr.175/2023 pentru modificarea unor acte normative (competența CNPF în domeniul protecției consumatorilor de servicii financiare), care confirmă reiterat neaplicabilitatea dispozițiilor Legii nr.235/2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător, ale Legii nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, ale Legii nr.161/2011 privind implementarea ghișeului unic în desfășurarea activității de întreprinzător și ale Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător în exercitarea de către CNPF a atribuțiilor sale (a se vedea art.4 alin. (6) din Legea nr.192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare). În contextul celor consemnate, se remarcă prezumția superiorității normelor derogatorii pentru întregul proces de emitere a actelor permise, implicit aferent ghișeului unic în activitatea CNPF. 614-23_CNPF.pdf

Autoritatea:CONSILIUL COORDONATOR AL AUDIOVIZUALULUI

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Centrul Național de Acreditare MOLDAC

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Serviciul Vamal

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea SV nr.28/05-16928 din 18.11.2022. Urmare a examinării Planului de acţiuni elaborat de Cancelaria de Stat privind implementarea recomandărilor formulate de Curtea de Conturi, pe marginea "Raportului auditului performanţei cu tema: "Măsurile întreprinse şi resursele investite în implementarea şi dezvoltarea Sistemului informaţional automatizat de gestionare şi eliberare a actelor pennisive (SIA GEAP) contribuie la atingerea scopului şi obiectivelor stabilite?””, Serviciul Vamal Vă informează, că a elaborat proiectul ordinului "cu privire la utilizarea SIA GEAP" şi a remis pentru avizare internă în cadrul Serviciului Vamal, precum şi Agenţiei de Guvernare Electronică pentru prezentarea opiniei pe marginea acestuia.
Folosind acest prilej, Vă asigurăm de disponibilitatea Serviciului Vamal în vederea conlucrării pe domeniile de interes comun, asigurând securitatea economică a ţării şi aplicând uniform şi imparţial legislaţia in vigoare. Raspuns SV 18 noiembrie 2022 HCC 14 2022.pdf

Autoritatea:SERVICIUL DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE

Termen implementare: 20.11.2023

Recomandarea: 2.4. Cancelariei de Stat, Ministerului Economiei, Unității de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității (UIPAC), Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, instituțiilor publice: Agenția de Guvernare Electronică, Agenția Servicii Publice, precum și registratorilor SIA GEAP (autorităților emitente, incluse în Nomenclatorul actelor permisive, aprobat prin Legea nr.160/2011, precum și autorităților publice locale, conform Legii nr.231/2010 cu privire la comerțul interior), indicate și în Anexa nr.4 la Raportul de audit, pentru implementarea recomandărilor expuse în Raport, cu elaborarea unui Plan de acțiuni în acest sens și asigurarea executării măsurilor necesare în scopul eliminării neajunsurilor constatate de audit.

Autoritatea:CONSILIUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI ACREDITARE ÎN SĂNĂTATE

Termen implementare: 20.11.2023

Recomandarea: 2.4. Cancelariei de Stat, Ministerului Economiei, Unității de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității (UIPAC), Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, instituțiilor publice: Agenția de Guvernare Electronică, Agenția Servicii Publice, precum și registratorilor SIA GEAP (autorităților emitente, incluse în Nomenclatorul actelor permisive, aprobat prin Legea nr.160/2011, precum și autorităților publice locale, conform Legii nr.231/2010 cu privire la comerțul interior), indicate și în Anexa nr.4 la Raportul de audit, pentru implementarea recomandărilor expuse în Raport, cu elaborarea unui Plan de acțiuni în acest sens și asigurarea executării măsurilor necesare în scopul eliminării neajunsurilor constatate de audit.

Autoritatea:Institutul National de Metrologie

Termen implementare: 20.11.2023

Recomandarea: 1.1. să examineze carențele cadrului normativ ce reglementează activitatea de întreprinzător, ale celui din diferite domenii, inclusiv prin prisma celor elucidate de audit în Raport, și să înainteze, în modul stabilit, propunerile necesare în vederea asigurării racordării acestuia la cerințele Legii nr.160/2011, care impun utilizarea obligatorie a SIA GEAP în procesul emiterii actelor permsive (subpct.4.1.1.).

Autoritatea:Agenția Naționala pentru Siguranța Alimentelor

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE A ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE ŞI RADIOLOGICE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII ELECTRONICE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea ANRCETI nr. 02 DAMI/1317 din 21.11.2022. Revizuirea cadrului normativ, reglementărilor din domeniile de gestiune ale ANRCETI și înaintarea propunerilor de rigoare în vederea îmbunătățirii cadrului normativ care reglementează activitatea de întreprinzător, de emitere a actelor permisive (Legea nr. 160/2011) în limita domeniilor de competență ale ANRCETI către Ministerul Economiei la solicitarea Cancelariei de Stat nr. 20-78-3052 din 22.03.2022, fiind:
- identificate existența unor obstacole de ordin juridic în aplicarea Legii nr. 160/2011;
- înaintate recomandări pentru îmbunătățirea cadrului legal relevant.
Scrisoarea ANRCETI nr. 02-DCAJ/464 din 13.04.2022.
(Propuneri înaintate autorităților responsabile) Raspuns ANRCETI 21 noiembrie 2022 HCC 14 2022.pdf

Autoritatea:AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agentia Medicamentului și Dispozitivelor Medicale

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA PENTRU GEOLOGIE ŞI RESURSE MINERALE

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scris.AGRM nr.725/05 din 31.07.2023: Întru implementarea prevederilor art.6, alin 2(2) din Legea nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător Actul permisiv și duplicatul acestuia se eliberează, respectiv, eliberarea acestora se refuză, de asemenea se prelungesc, se reperfectează, se suspendă și se retrag de către autoritatea emitentă în mod obligatoriu prin intermediul SIA GEAP, acestea conținând elementele de identificare automată generate de sistemul în cauză, cu excepția cazurilor în care tratatele internaționale la care RM este parte prevăd altfel.
Astfel, prin scrisoarea Agenșiei nr.684/05 din 14.07.2023 au fost remise Ministerului Mediului pentru aprobare în varianta actualizată formularele actelor de confirmare a perimetrului geologic și minier care urmează să conțină Codul QR. (se anexează)
Alte regulamente noi nu au fost necesare întrucât conform art.22(1), 22(2) alin(1) din Codul subsolului nr.2/2009 ,,Modul de solicitare, acordare, suspendare și retragere a actului de confirmare a perimetrului geologic și minier pentru agenții economici se stabilește de Legea nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător în partea în care nu este reglementat de cod. 647-23_AGRM.pdf

Autoritatea:Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Institutia Publica Agentia Servicii Publice

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agenția Navală

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agenția Națională Transport Auto

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agenția de Mediu

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scris.Agenția de Mediu nr.08/197/2023 din 31.05.2023: Agenția de Mediu a examinat cadrul normativ privind reglementarea procedurilor de emitere a actelor permisive de mediu și a participat în cadrul grupurilor de lucru create în cadrul Ministerului Mediului pentru modificarea actelor normative de mediu, prezentînd propuneri de modificare la următoarele acte normative:
- la Legea apelor nr. 272/2011, în special la art. 25 privind autorizarea de mediu a folosinței speciale a apelor (scr. AM nr. 08/259/2022 din 22.02.2022);
- la Legea nr. 1422/1997 privind protecția aerului atmosferic în special la art. 12 privind autorizarea emisiilor de poluanți în atmosferă de la surse fixe (aprobat prin Legea nr. 115/2023);
- la Legea nr. 209/2014 privind deșeurile, la articolul ce vizează procedura de autorizare a gestionării deșeurilor;
- la proiectul Regulamentului privind autorizarea tăierilor de vegetație forestieră,
- la Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător (scr. AM 08/11/2023 din 16.01.2023), ș.a.
Actele menționate sunt la moment în proces de promovare de către Ministerul Mediului spre avizare și aprobare.
465-23_Agenția_de_Mediu.pdf

Autoritatea:Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢII FINANCIARE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:CONSILIUL COORDONATOR AL AUDIOVIZUALULUI

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Centrul Național de Acreditare MOLDAC

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scris.MDED nr.08/2-1538 din 05.06.2023: n urma elaborării Planului de acțiuni al Guvernului pentru anul 2023 (aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 90/2023) a fost stabilita acțiunea din sub pct. 2.46 care preconizează postmonitorizarea și analiza Legii nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de Întreprinzător, ceia ce prevede revizuirea Nomenclatorului actelor permisive, în scopul reducerii numărului de documente confirmative (adeverințe, extrase, certificate, duplicate etc.). Termenul de realizare a acesteia este trimestrul IV al anului curent.
În acest sens, în mod evident se vor examina carențele cadrului normativ ce reglementează activitatea de întreprinzător, inclusiv prin prisma celor elucidate de audit în Raport, precum și se va realiza reexaminarea și ajustarea cadrului normativ în vederea stabilirii unui mecanism de monitorizare și evaluare a performanței autorităților publice în procesul de eliberare a actelor permisive și NIAC în contextul utilizării SIA GEAP. Subsidiar, urmare adresării Cancelariei de stat nr. 20-78-11668 din 01.12.2022 au fost recepționate 14 demersuri de la autoritățile emitente de acte permisive și autoritățile publice centrale (în subordinea cărora se află autoritățile menționate) cu referire la carențele depistate în cadrul implementării Legii nr. 160/2011 cu un șir de propuneri de eliminare a acestora. În urma analizei propunerilor normative se va consolida un proiect cu soluțiile pertinente domeniului abordat, inclusiv la implementarea SIA GEAP.
510-23_MDED.pdf

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Ministerul Afacerilor Interne

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Serviciul Vamal

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:SERVICIUL DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scris.SFS nr.26-07/2-08/65453 din 13.05.2023: A fost aprobat Ordinul SFS nr.356 din 20.09.2022 (anexa nr.2) pentru modificarea Regulamentului privind autorizarea centrelor de asistență tehnică pentru mașinile de casă și de control/imprimantele fiscal, aprobat prin Ordinul nr.481 din 01.12.2017.
SFS a sesizat ME prin scrisoarea nr.26-08/3-09-75138 din 02.09.2022 referitor la necesitatea modificării Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr.93/1998, în scopul includerii patentei de întreprinzător în SIA GEAP. 413-23_SFS.pdf

Recomandarea: 2.4. Cancelariei de Stat, Ministerului Economiei, Unității de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității (UIPAC), Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, instituțiilor publice: Agenția de Guvernare Electronică, Agenția Servicii Publice, precum și registratorilor SIA GEAP (autorităților emitente, incluse în Nomenclatorul actelor permisive, aprobat prin Legea nr.160/2011, precum și autorităților publice locale, conform Legii nr.231/2010 cu privire la comerțul interior), indicate și în Anexa nr.4 la Raportul de audit, pentru implementarea recomandărilor expuse în Raport, cu elaborarea unui Plan de acțiuni în acest sens și asigurarea executării măsurilor necesare în scopul eliminării neajunsurilor constatate de audit.

Autoritatea:AGENŢIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALÃ

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Ministerul Afacerilor Interne

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Ministerul Mediului

Termen implementare: 20.11.2023

Recomandarea: 2.4. Cancelariei de Stat, Ministerului Economiei, Unității de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității (UIPAC), Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, instituțiilor publice: Agenția de Guvernare Electronică, Agenția Servicii Publice, precum și registratorilor SIA GEAP (autorităților emitente, incluse în Nomenclatorul actelor permisive, aprobat prin Legea nr.160/2011, precum și autorităților publice locale, conform Legii nr.231/2010 cu privire la comerțul interior), indicate și în Anexa nr.4 la Raportul de audit, pentru implementarea recomandărilor expuse în Raport, cu elaborarea unui Plan de acțiuni în acest sens și asigurarea executării măsurilor necesare în scopul eliminării neajunsurilor constatate de audit.

Autoritatea:Instituția Publică Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio

Termen implementare: 20.11.2023

Recomandarea: 1.1. Ministerul Economiei, Cancelaria de Stat, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, în comun cu autoritățile emitente incluse în Nomenclatorul actelor permisive și Agenția de Guvernare Electronică: să examineze carențele cadrului normativ ce reglementează activitatea de întreprinzător, ale celui din diferite domenii, inclusiv prin prisma celor elucidate de audit în Raport, și să înainteze, în modul stabilit, propunerile necesare în vederea asigurării racordării acestuia la cerințele Legii nr.160/2011, care impun utilizarea obligatorie a SIA GEAP în procesul emiterii actelor permsive (subpct.4.1.1.).

Autoritatea:Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică”

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scris.AGE nr.3004-276 din 24.05.2023: Considerăm că inițierea implementării acestei recomandări ține de responsabilitatea MDED, conform competențelor.
În ceea ce privește AGE, recomandarea respectivă se implementează continuu, instituția fiind abilitată să avizeze inițiative legislative conexe domeniilor de competență proprii, prezentate spre avizare Agenției.
În context, informăm că, la indicația Cancelariei de Stat nr.20-78-3052 din 24.03.2022, în urma inițierii de către Direcția generală juridică a Secretariatului Parlamentului a procesului de evaluare ex-post a Legii nr.160/2011, AGE a prezentat Ministerului Economiei, actualului MDED, unele recomandări pentru îmbunătățirea actului normativ în cauză (scrisoarea AGE nr.3004-215 din 13.04.2022 se anexează).
De asemenea, Spre exemplu, recent, AGE a avizat proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (inițiativa legislativă nr. 134 din 11.05.2023), care prevede inclusiv păstrarea în art.4 alin.(6) din Legea nr.192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare a excepției de neaplicare de către CNPF a prevederilor Legii nr.160/2011, implicit și a obligativității emiterii actelor permisive prin SIA GEAP (avizul AGE nr.3007-68 din 17.05.2023 se anexează).


443-23_AGE.pdf

Autoritatea:AGENŢIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALÃ

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agenția Națională pentru Sănătate Publică

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:CONSILIUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI ACREDITARE ÎN SĂNĂTATE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Institutul National de Metrologie

Termen implementare: 20.11.2023

Recomandarea: 1.1. Ministerul Economiei, Cancelaria de Stat, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, în comun cu autoritățile emitente incluse în Nomenclatorul actelor permisive și Agenția de Guvernare Electronică: să examineze carențele cadrului normativ ce reglementează activitatea de întreprinzător, ale celui din diferite domenii, inclusiv prin prisma celor elucidate de audit în Raport, și să înainteze, în modul stabilit, propunerile necesare în vederea asigurării racordării acestuia la cerințele Legii nr.160/2011, care impun utilizarea obligatorie a SIA GEAP în procesul emiterii actelor permsive (subpct.4.1.1.).

Autoritatea:Ministerul Mediului

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:SRL CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE INDUSTRIALÃ ŞI CERTIFICARE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Instituția Publică Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio

Termen implementare: 20.11.2023

Recomandarea: 1.2. Ministerul Economiei, Cancelaria de Stat, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, în comun cu autoritățile emitente incluse în Nomenclatorul actelor permisive și Agenția de Guvernare Electronică: reexamineze și să ajusteze cadrul normativ în vederea stabilirii unui mecanism de monitorizare și evaluare a performanței autorităților publice în procesul de eliberare a actelor permisive și NIAC, îndeosebi în contextul utilizării SIA GEAP, cu stabilirea unor indicatori de performanță și asigurarea mecanismului de cuantificare și evaluare a acestora (subpct.4.2.4.).

Autoritatea:Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică”

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scris.AGE nr.3004-276 din 24.05.2023: Considerăm că inițierea implementării acestei recomandări ține de responsabilitatea MDED, ca organ central de specialitate al administrației publice abilitat să analize situația și problemele în domeniul reglementării mediului de afaceri și tehnologiei informației.
În ceea ce privește AGE, recomandarea respectivă se implementează continuu, instituția, în calitatea sa de posesor al SIA GEAP, oferind, la cerere, consultații direct autorităților emitente de acte permisive și NIAC.
443-23_AGE.pdf

Autoritatea:Agenția Naționala pentru Siguranța Alimentelor

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALÃ

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agentia Medicamentului și Dispozitivelor Medicale

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE A ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE ŞI RADIOLOGICE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII ELECTRONICE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea ANRCETI nr. 02 DAMI/1317 din 21.11.2022. La nivel de ANRCETI funcționează mecanismul intern de evaluare a performanțelor profesionale ale angajaților ANRCETI inclusiv celor implicați în procesul de autorizare și licențiere/ eliberare a actelor permisive prin SIA GEAP stabilit prin:
- Regulamentul cu privire la evaluarea performanțelor, aprobat prin Ordinul nr. 17/i din 30.05.2019, cu modificările ulterioare în redacția Ordinului nr. 29/i din 15.12.2021;
- Sistemul Informațional „Gestiune personal și evaluarea performanței angajaților ANRCETI din gestiunea ANRCETI. Raspuns ANRCETI 21 noiembrie 2022 HCC 14 2022.pdf

Autoritatea:AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA PENTRU GEOLOGIE ŞI RESURSE MINERALE

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scris.AGRM nr.725/05 din 31.07.2023: Agenția până în prezent nu a recepționat solicitări din partea instituțiilor responsabile, de participare în cadrul grupurilor de lucru pentru ajustarea cadrului normativ în vederea stabilirii unui mecanism de monitorizare și evaluare a performanței autorităților publice în procesul de eliberare a actelor permisive. 647-23_AGRM.pdf

Autoritatea:Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Institutia Publica Agentia Servicii Publice

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agenția Navală

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agenția Națională Transport Auto

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agenția Națională pentru Sănătate Publică

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agenția de Mediu

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scris.Agenția de Mediu nr.08/197/2023 din 31.05.2023: Prevederi și cerințe de monitorizare și evaluare a performanței în procesul de eliberare a actelor permisive de mediu, cu stabilirea unor indicatori de performanță și asigurarea mecanismului de cuantificare și evaluare a acestora au fost propuse de Agenția de Mediu Ministerului Mediului pentru includere în proiectul Hotărîrii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului cu privire la autorizarea tăierilor de vegetație forestieră, astfel cum stabilește Anexa nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 169/2021 cu privire la Registrul de stat al serviciilor publice. Urmează a fi integrate și în alte acte normative care vor fi elaborate/modificate cu privire la autorizarea aspectelor legate de mediu. 465-23_Agenția_de_Mediu.pdf

Autoritatea:Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢII FINANCIARE

Termen implementare: 20.11.2023

Recomandarea: 1.2. Ministerul Economiei, Cancelaria de Stat, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, în comun cu autoritățile emitente incluse în Nomenclatorul actelor permisive și Agenția de Guvernare Electronică: să reexamineze și să ajusteze cadrul normativ în vederea stabilirii unui mecanism de monitorizare și evaluare a performanței autorităților publice în procesul de eliberare a actelor permisive și NIAC, îndeosebi în contextul utilizării SIA GEAP, cu stabilirea unor indicatori de performanță și asigurarea mecanismului de cuantificare și evaluare a acestora (subpct.4.2.4.).

Autoritatea:CONSILIUL COORDONATOR AL AUDIOVIZUALULUI

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:CONSILIUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI ACREDITARE ÎN SĂNĂTATE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Centrul Național de Acreditare MOLDAC

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Institutul National de Metrologie

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Instituția Publică Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Ministerul Mediului

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Ministerul Afacerilor Interne

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:SRL CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE INDUSTRIALÃ ŞI CERTIFICARE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Serviciul Vamal

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:SERVICIUL DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE

Termen implementare: 20.11.2023

Recomandarea: 8.1. Registratorii SIA GEAP (autoritățile emitente de acte permisive indicate în Nomenclatorul aprobat prin Legea nr.160/2011), în comun cu Cancelaria de Stat și Agenția de Guvernare Electronică: să asigure elaborarea regulamentelor noi sau, după caz,revizuirea reglementărilor existente cu privire la mecanismul de ghișeu unic pentru eliberarea actelor permisive și înaintarea acestora spre aprobare în modul stabilit (subpct.4.1.1.).

Autoritatea:Agenția Naționala pentru Siguranța Alimentelor

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALÃ

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agentia Medicamentului și Dispozitivelor Medicale

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE A ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE ŞI RADIOLOGICE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII ELECTRONICE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea ANRCETI nr. 02 DAMI/1317 din 21.11.2022. În scopul ajustării cadrului de reglementare al instituției la cerințele Legii nr.161/2011, ANRCETI a planificat pentru anul 2023 revizuirea și modificarea reglementărilor aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 54/2017 și Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 58/2010, pe care urmează să le efectueze conform termenelor prevăzute de Programul de elaborare a actelor de reglementare pentru anul 2023 de către ANRCETI (în continuare – Program).
Notă. Programul va fi publicat pe pagina web a ANRCETI (www.anrceti.md) până la finele lunii decembrie.
Având în vedere principiile de bază ale activității de întreprinzător stabilite în Legea 235/2006, normele primare pentru reglementarea inițierii, desfășurării și lichidării afacerilor din domeniul comunicațiilor electronice sunt stabilite în Legea comunicațiilor electronice nr. 241/2007 și Legea privind activitatea de întreprinzător nr.160/2011. În scopul dezvoltării normelor primare, ANRCETI a aprobat un set de reglementări care vizează procedura de autorizare și licențiere (emitere a actelor permisive) din gestiunea ANRCETI, inclusiv Regulamentul privind regimul autorizării generale în domeniul comunicațiilor electronice, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 54/2017, și Procedura privind administrarea resurselor de numerotare telefonică, aprobată prin Hotărârea nr. 58/2010.
Conform pct. 6 acțiunea 14) din Planul de Acțiuni la nivel de ANRCETI privind realizarea Hotărârii Curții de Conturi nr. 14 din 26.04.2022, aprobat prin Ordinul nr. 22/i din 07.11.2022, ANRCETI își asumă participarea la procesul de elaborare și aprobare în comun a reglementărilor/instrucțiunilor întocmite de deținătorul SIA GEAP (în cazul întocmirii unei astfel de proceduri de către deținătorul SIA GEAP și atragerea ANRCETI în procesul vizat).
În contextul prevederilor stabilite în penultimul alineat de pe pagina 17 din Raportul de audit, care stabilește că:
„...evidența obiectelor informaționale se ține conform instrucțiunilor elaborate de deținătorul Registrului și aprobate în comun cu registratorii implicați”. Raspuns ANRCETI 21 noiembrie 2022 HCC 14 2022.pdf

Autoritatea:AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA PENTRU GEOLOGIE ŞI RESURSE MINERALE

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scris.AGRM nr.725/05 din 31.07.2023: Întru implementarea prevederilor art.6, alin. 2(2) din Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător Actul permisiv și duplicatul acestuia se eliberează. respectiv, eliberarea acestora se refuză, de asemenea se prelungesc, se reperfectează, se suspendă și se retrag de către autoritatea emitenta în mod obligator în prin intermediul SIA GEAP, acestea conținând elementele de identificare automată generate de sistemul în cauză, cu excepția cazurilor în care tratatele internaționale/e la care Republica Moldova este parte prevăd altfel. Astfel, prin scrisoarea Agenției nr. 684/05 din 14.07.2023 a fost remis Ministerului Mediului pentru aprobare în varianta actualizată a formularelor actelor de confirmare a perimetrului geologic și minier care urmează să conțină Codul QR. (se anexează) 647-23_AGRM.pdf

Autoritatea:Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică”

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scris.AGE nr.3004-276 din 24.05.2023: La cerere, instituția oferă suport informativ reprezentanților registratorilor în SIA GEAP, pornind de la funcțiile caracteristice posesorului unui sistem informațional. 443-23_AGE.pdf

Autoritatea:Institutia Publica Agentia Servicii Publice

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agenția Navală

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agenția Națională Transport Auto

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agenția Națională pentru Sănătate Publică

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agenția de Mediu

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scris.Agenția de Mediu nr.08/197/2023 din 31.05.2023: Agenția de Mediu a elaborat Regulamentul cu privire la organizarea activității şi funcţionarea ghişeului Agenţiei de Mediu pentru solicitarea și eliberarea actelor permisive în domeniul protecției mediului și utilizării resurselor naturale, care a fost aprobat prin ordinul AM nr. 15 din 02.05.2022 și publicat pe pagina web a acesteia https://am.gov.md/ro/node/1003.
Reprezentanții Agenției de Mediu au participat în cadrul grupului de lucru pentru elaborarea proiectului Hotărîrii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului cu privire la autorizarea tăierilor de vegetație forestieră. Urmează să participle și la elaborarea altor regulamente similare în domeniul solicitării și eliberării actelor permisive de mediu. 465-23_Agenția_de_Mediu.pdf

Autoritatea:Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Cancelaria de Stat

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea CS nr.20-76-11288 din 22.11.2022. La solicitarea registratorilor SIA GEAP, Cancelaria de Stat şi I.P. „Agenţia de Guvernare Electronică" vor participa în grupuri de lucru comune şi vor oferi consultaţiile necesare pentru înlăturarea deficienţelor indicate în Raportul de audit. Raspuns CS 22 noiembrie 2022 HCC 14 2022.pdf

Autoritatea:Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢII FINANCIARE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:CONSILIUL COORDONATOR AL AUDIOVIZUALULUI

Termen implementare: 20.11.2023

Recomandarea: 8.1. Registratorii SIA GEAP (autoritățile emitente de acte permisive indicate în Nomenclatorul aprobat prin Legea nr.160/2011), în comun cu Cancelaria de Stat și Agenția de Guvernare Electronică: să asigure elaborarea regulamentelor noi sau, după caz,revizuirea reglementărilor existente cu privire la mecanismul de ghișeu unic pentru eliberarea actelor permisive și înaintarea acestora spre aprobare în modul stabilit (subpct.4.1.1.).

Autoritatea:Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scris. MIDR nr.05/3-3416 din 03.07.2023: În scopul ajustării cadrului normativ la cerințele Legii nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, prin prisma responsabilităților atribuite, a elaborat Regulamentul de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la operațiunile aeriene, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.612/2022 și Regulamentul privind procedurile administrative referitoare la întreprinderile de deservire la
sol (proiect în dezbatere publică).
În ceea ce privește autoritățile administrative din subordinea Ministerului, a fost elaborat și transmis spre avizare proiectul regulamentului cu privire la funcționarea ghișeului unic de eliberare a actelor permisive din domeniul de competență a Autorității Aeronautice Civile.
554-23_MIDR.pdf

Autoritatea:CONSILIUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI ACREDITARE ÎN SĂNĂTATE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Centrul Național de Acreditare MOLDAC

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Institutul National de Metrologie

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Instituția Publică Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Ministerul Mediului

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Ministerul Afacerilor Interne

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MAI nr.14/4658 din 17.11.2022. Ministerul Afacerilor Interne, în conformitate cu prevederile Hotărârii Curţii de Conturi nr. 14/2022 privind aprobarea Raportului auditului Performanţei cu tema "Măsurile întreprinse şi resursele investite în implementarea şi dezvoltarea Sistemului informaţional automatizat de gestionare şi eliberare a actelor permisive (SIA GEAP) contribuie la atingerea scopului şi obiectivelor stabilite?”, pe parcursul lunilor mai- noiembrie 2022, a întreprins mai multe acţiuni pentru implementarea recomandărilor auditului, în special a pct. 8.1 "Registratorii SIA GEAP (autorităţile emitente de acte permisive indicate în Nomenclatorul aprobat prin Legea 160/2011), în comun cu Cancelaria de Stat şi Agenţia de Guvernare Electronică, să asigure elaborarea regulamentelor noi sau, după caz, revizuirea reglementărilor existente cu privire la mecanismul de ghişeu unic pentru eliberarea actelor permisive şi înaintarea acestora în modul stabilit”.
În cadrul Ministerului Afacerilor Interne subdiviziunea care implementează recomandările HCC nr. 14/2022, este Inspectoratul naţional de securitate publică (INSP) al Inspectoratului General al Poliţiei, care, conform prevederilor Legii nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător, implementează SIA "Registrul de Stat al Armelor” (anexa nr. 1 din Lege - Nomenclatorul actelor permisive eliberate de către autorităţile emitente persoanelor fizice şi persoanelor juridice pentru practicarea activităţii de întreprinzător). Conform legii, INSP al IGP este responsabil de eliberarea a 8 acte permisive în domeniul controlului armelor cu destinaţie civilă. Actele sunt procesate şi eliberate prin intermediul Sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al armelor” (SIA RSA), care este interconectat cu SIA GEAP, în aşa mod fiind asigurat schimbul de date referitor la toate operaţiunile pe care le efectuează armurierii licenţiaţi privind importul, exportul, reexportul şi comercializarea de arme şi muniţii cu destinaţie civilă.
Concomitent, este asigurată migrarea datelor în SIA RSA, în calitate de sursă de informaţii, necesare pentru evidenţa şi controlul circuitului armelor şi muniţiilor. în acest sens, a fost asigurată dezvoltarea modulului cu informaţii ce prezintă interes pentru armurieri, inclusiv privind posibilitatea de încărcare în SIA RSA a documentelor referitor la importul, exportul, reexportul şi comercializarea cu arme şi muniţii cu destinaţie civilă, în format electronic. La 14 iunie 2022 a fost organizată şi desfăşurată o primă instruire a armurierilor cu referire la utilizarea SIA RSA.
În acelaşi timp, de comun cu reprezentanţii Agenţiei de Guvernare Electronică, s-a reuşit eliminarea a 23 de erori şi carenţe funcţionale ale sistemului, care au fost identificate în procesul de testare a SIA GEAP. Eliminarea acestor erori a permis ca, începând cu 1 iulie 2022, cererile privind solicitarea actului permisiv „Autorizaţie pentru activitatea particulară de pază” să fie procesate prin intermediul SIA GEAP, reuşindu-se în această perioadă eliberarea a 9 acte permisive.
În perioada dată a fost evaluat şi cadrul normativ de incidenţă în domeniul autorizării activităţii particulare de pază. Drept urmare, la 11 noiembrie 2022, în adresa Ministerului Economiei şi a Agenţiei de Guvernare Electronică, au fost expediate demersuri, prin care se solicită opinia acestor autorităţi, referitor la contradicţiile dintre Legea nr. 283/2003 privind activitatea particulară de detectiv şi de pază şi Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător la solicitarea, acordarea, suspendarea şi retragerea actului pennisiv (autorizaţiei) pentru activitatea particulară de pază, în coraport cu aplicarea şi examinarea cererilor conform Hotărârii Guvernului 550/2018 cu privire la aprobarea conceptului tehnic al Sistemului informaţional automatizat de gestionare şi eliberare a actelor permisive (SIA GEAP). Motivul principal îl constituie necesitatea dezvoltării şi îmbunătăţirii variantei actuale a SIA GEAP, pentru a asigura interoperabilitatea completă a sistemelor, fiind exclusă dublarea proceselor de recepţionare, verificare, autorizare şi eliberare a actelor permisive.
Completare 06.09.2023
Scris.MAI nr.14/2174 din 13.05.2023: În context, în perioada de referință, Inspectoratul național de securitate publică al Inspectoratului General al Poliției al MAI, ca subdiviziune care implementează recomandările HCC nr. 14/2022, a realizat activitățile necesare, asigurând schimbul de date referitor la toate operațiunile pe care le efectuează armurierii licențiați privind importul, exportul, reexportul și comercializarea armelor și munițiilor cu destinație civilă.
Totodată, pentru toți angajații care dețin statut de administrator, au fost obținute semnăturile electronice, necesare pentru perfectarea și eliberarea certificatelor de autorizare a armurierilor, prin intermediul Serviciului guvernamental de semnătură electronică ,,M-Sign”.
De asemenea, de comun cu reprezentanții Agenției de Guvernare Electronica, s-a reușit eliminarea a 8 erori și carente funcționale ale sistemului (în total - 31, de la prima raportare), asigurând procesarea a 34 de cereri - „Autorizație pentru activitatea particulară de pază”, cu eliberarea a 29 de acte permisive în domeniu, iar 5 fiind respinse.
Urmare demersului adresat Ministerului Economiei și Agenției de Guvernare Electronică, despre expunerea opiniei referitoare la contradicțiile dintre Legea nr. 283/2003 privind activitatea particulară de detectiv și de pază și Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, ce se referă la domeniul de solicitare, acordare, suspendare și retragere a actului permisiv (autorizație) pentru activitatea particulară de pază, în coraport cu aplicarea și examinarea cererilor conform 
Hotărârii Guvernului 550/2018 cu privire la aprobarea conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat de gestionare și eliberare a actelor permisive comunicăm că, la 27.07.2022 a avut loc ședința Consiliului economic pe lângă Prim-ministru, care a inițiat colectarea propunerilor pentru simplificarea interacțiunii organelor de stat cu mediul antreprenorial cu genericul ’’EASY BUSINESS”. În acest context, au fost colectate propuneri de la 35 de autorități ale administrației publice centrale și instituții subordonate, referitor la subiectul dat, care actualmente sunt analizate de experți în domeniu, și care vor propune un proiect de act normativ privind modificarea Legii nr. 160/2011 și a legilor speciale conexe.
Astfel, sincronizarea proceselor dintre cele două sisteme informaționale urmează a fi asigurată și în continuare, până la obținerea standardelor unice a proceselor de eliberare a actelor permisive, fapt ce va asigura interoperabilitatea completă, fără dublarea proceselor de recepționare, verificare, autorizare și eliberare a actelor permisive.
Raspuns MAI noiembrie 2022 HCC 14 2022.pdf 414-23_MAI.pdf

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:SERVICIUL DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Serviciul Vamal

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scris.SV nr.28/05-5778 din 04.05.2023: A fost elaborat și aprobat Ordinul directorului Serviciului Vamal ,,cu privire la utilizarea SIA GEAP" nr.146-O din 18.04.2023. 422-23_SV.pdf

Autoritatea:SRL CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE INDUSTRIALÃ ŞI CERTIFICARE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 20.11.2023

Recomandarea: 8.2. Registratorii SIA GEAP (autoritățile emitente de acte permisive indicate în Nomenclatorul aprobat prin Legea nr.160/2011), în comun cu Cancelaria de Stat și Agenția de Guvernare Electronică: să asigure elaborarea/ajustarea reglementărilor interne pentru utilizarea SIA GEAP, inclusiv a procedurilor de gestionare a utilizatorilor (la nivel local/instituțional și central), cu stabilirea instrucțiunilor procedurale și documentare în acest sens (subpct.4.1.1.).

Autoritatea:Agenția Naționala pentru Siguranța Alimentelor

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALÃ

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agentia Medicamentului și Dispozitivelor Medicale

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE A ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE ŞI RADIOLOGICE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII ELECTRONICE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea ANRCETI nr. 02 DAMI/1317 din 21.11.2022. În cadrul ANRCETI odată cu implementarea soluției de Ghișeu unic de emitere a actelor permisive au fost elaborate și aprobate la nivel de instituție următoarele proceduri care vizează utilizarea SIA GEAP:

 Delegarea la nivel instituțional a atribuțiilor de realizare a soluției de ghișeu unic, exercitate de persoanele responsabile prevăzute prin Ordinul nr. 5/i din 14.02.2019 „Cu privire la lansarea SIA GEAP și instituirea Ghișeului unic în cadrul ANRCETI”, cu modificările ulterioare, în funcție de dreptul de acces și rolurile atribuite acestora (ultima redacție a ordinului respectiv – Ordinul ANRCETI nr. 14/i din 03.10.2022);

 Ghidul privind depunerea notificărilor/cererilor pentru eliberarea actelor permisive de către ANRCETI, aprobat prin Decizia Consiliului de Administrație ANRCETI nr. 41 din 20.07.2020 și publicat pe pagina web a ANRCETI (linkul de acces: https://anrceti.md/files/doc/Ghid%20depunere%20cereri%20pentru%20elib%20acte%20permisive%20ANRCETI.pdf;

 Instrucțiunea (pentru uz intern) cu privire la funcționarea Ghișeului unic în cadrul ANRCETI, aprobată de directorul ANRCETI la data de 26.02.2020 – versiune actualizată în redacția Ordinului ANRCETI nr. 23/i din 08.11.2022 (acțiune implementată conform pct. 7 acțiunea 16) din Planul de Acțiuni la nivel de ANRCETI privind realizarea Hotărârii Curții de Conturi nr. 14 din 26.04.2022, aprobat prin Ordinul nr. 22/i din 07.11.2022);

 Fișele serviciilor publice aferente emiterii actelor permisive de către ANRCETI, care prevăd procedura de ghișeu unic prin utilizarea SIA GEAP, elaborate și plasate de către ANRCETI pe Portalul serviciilor publice, gestionat de către Agenția de Guvernare Electronică, cu trimitere la linkul de acces al portalului, după cum urmează:
- Fișa Serviciului public (actului permisiv) Autorizare generală de furnizare a rețelelor și/sau serviciilor de comunicații electronice:
https://servicii.staging.egov.md/ro/service/ANRCETI02;

- Fișa serviciului public (actului permisiv) Autorizație de desfășurare a activităților de instalare, operare, gestionare, mentenanță și/sau lichidare a rețelelor de comunicații electronice la frontiera de stat: (https://servicii.staging.egov.md/ro/service/ANRCETI01);

- Fișa serviciului public (actului permisiv) Licenţă de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio în scopul furnizării reţelelor şi/sau serviciilor de comunicaţii electronice: (https://servicii.staging.egov.md/ro/service/ANRCETI04);
- Fișa serviciului public (actului permisiv) Licenţă de utilizare a resurselor de numerotare în scopul furnizării reţelelor şi/sau serviciilor de comunicaţii electronice: (https://servicii.staging.egov.md/ro/service/ANRCETI05). Raspuns ANRCETI 21 noiembrie 2022 HCC 14 2022.pdf Raspuns ANRCETI 21 noiembrie 2022 HCC 14 2022.pdf

Autoritatea:AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA PENTRU GEOLOGIE ŞI RESURSE MINERALE

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scris.AGRM nr.725/05 din 31.07.2023: Prin ordinul intern nr. 14-p din 28.04.2023 al Agenției a fost desemnat administratorul local al SIAGEAP și atribuțiile acestuia. (se anexează)
Procesul de emitere a actelor permisive prin intermediul SIAGEAP a fost reglementat în cadrul Sistemului Controlului Intern Managerial, (se anexează)
Se utilizează Ghidul SIA GEAP elaborat de către Agenția de Guvernare Electronică:
- Managementul utilizatorilor. 647-23_AGRM.pdf

Autoritatea:Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică”

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scris.AGE nr.3004-276 din 24.05.2023: La cerere, instituția oferă suport informativ reprezentanților registratorilor în SIA GEAP, pornind de la funcțiile caracteristice posesorului unui sistem informațional. 443-23_AGE.pdf

Autoritatea:Institutia Publica Agentia Servicii Publice

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agenția Navală

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agenția Națională Transport Auto

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agenția Națională pentru Sănătate Publică

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agenția de Mediu

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scris.Agenția de Mediu nr.08/197/2023 din 31.05.2023: A fost inițiat procesul de elaborare a procedurii interne de utilizare a SIA GEAP în cadrul Agenției de Mediu. 465-23_Agenția_de_Mediu.pdf

Autoritatea:Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Cancelaria de Stat

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢII FINANCIARE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:CONSILIUL COORDONATOR AL AUDIOVIZUALULUI

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:CONSILIUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI ACREDITARE ÎN SĂNĂTATE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Centrul Național de Acreditare MOLDAC

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Institutul National de Metrologie

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:SRL CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE INDUSTRIALÃ ŞI CERTIFICARE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Serviciul Vamal

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:SERVICIUL DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Instituția Publică Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Ministerul Mediului

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Ministerul Afacerilor Interne

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scris. MIDR nr.05/3-3416 din 03.07.2023: În calitate de reglementări de bază pentru eliberarea actelor permisive, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și autoritățile administrative din subordine aplică cadrul normativ existent în prezent.
Totodată, la nivel de utilizatori sunt aplicate ghidurile prezentate pe portalul de gestionare a actelor permisive https://actpermisiv.gov.md/: Ghidul utilizatorului SIA GEAP: Rolul de Solicitant și Ghidul utilizatorului SIA GEAP: Contul corporativ al Solicitantului.
554-23_MIDR.pdf

Recomandarea: 8.3. Registratorii SIA GEAP (autoritățile emitente de acte permisive indicate în Nomenclatorul aprobat prin Legea nr.160/2011), în comun cu Cancelaria de Stat și Agenția de Guvernare Electronică: să instituie proceduri scrise și să asigure managementul eficient al utilizatorilor și cel al incidentelor/problemelor la nivel instituțional, în scopul asigurării securității și funcționalității SIA (subpct.4.2.).

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scris. MIDR nr.05/3-3416 din 03.07.2023: Prin prisma responsabilităților atribuite, incidentele legate de funcționalitatea și securitatea SIAGEAP sunt raportate de angajații Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și angajații autorităților administrative din subordine, prin modulul încorporat în sistemul informațional ”Incidente”, acestea fiind transmise spre examinare administratorului local iar apoi externalizate spre examinare Agenției de Guvernare Electronică.
Adițional la cele relatate, menționăm că, au fost elaborate și sunt implementate politicile de control al accesului la sistemele și resursele informaționale instituționale.
554-23_MIDR.pdf

Autoritatea:Ministerul Afacerilor Interne

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Ministerul Mediului

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Instituția Publică Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agenția Naționala pentru Siguranța Alimentelor

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALÃ

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agentia Medicamentului și Dispozitivelor Medicale

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE A ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE ŞI RADIOLOGICE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII ELECTRONICE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea ANRCETI nr. 02 DAMI/1317 din 21.11.2022. În scopul asigurării funcționalității SIA GEAP, suplimentar celor prevăzute la pct. 10 din prezentul Tabel, au fost instituite următoarele măsuri la nivel de ANRCETI:
 Desemnată, prin Ordinul ANRCETI nr. 22/i din 07.11.2022, o persoană responsabilă din cadrul ANRCETI de coordonarea, monitorizarea funcționalității proceselor de lucru prin SIA GEAP și dezvoltării soluției de Ghișeu unic pentru eliberarea actelor permisive din gestiunea ANRCETI, care își exercită aceste responsabilități inclusiv în virtutea Fișei postului titularului funcției de conducere a Direcției responsabile de emiterea actelor permisive.
Întru asigurarea securității SIA GEAP funcționează continuu inclusiv în prezent măsurile adoptate la nivel instituțional de la implementarea soluției de ghișeu unic în cadrul ANRCETI, după cum urmează:
 Politica de securitate privind protecția datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale gestionate de ANRCETI aprobată prin Ordinul Directorului nr. 84/i din 13.09. 2016, cu modificările ulterioare (coordonată cu CNPDCP);
 desemnarea, prin Ordinul nr. 5/i din 14.02.2019, și actualizarea permanentă, a Listei angajaților din cadrul instituției responsabili de procesul de înregistrare, examinare și eliberare a actelor permisive în domeniul comunicațiilor electronice și stabilirea rolurilor acestora în SIA GEAP (ultima redacție a ordinului respectiv – Ordinul ANRCETI nr. 14/i din 03.10.2022);
 desemnarea, prin Ordinul nr. 33/i din 31.10.2019, cu modificările ulterioare, a angajaților ANRCETI în calitate de administratori locali a SIA GEAP, (Conform pct. 8 acțiunea 16) din Planul de Acțiuni la nivel de ANRCETI privind realizarea Hotărârii Curții de Conturi nr. 14 din 26.04.2022, aprobat prin Ordinul nr. 22/i din 07.11.2022, ANRCETI își asumă operarea completărilor la ordinul respectiv în termen până la data de 20.04.2023;
 gestionarea gestionare a riscurilor aferente sistemelor informaționale din cadrul ANRCETI conform Ordinului nr. 36/i din 31.12.2021 „Cu privire la instituirea registrului electronic al riscurilor aferente sistemelor informaționale.
 Totodată, pentru prevenirea/controlul accesului nesancționat la datele din SIA GEAP:
- sunt perfectate semnături electronice pentru angajații din cadrul ANRCETI care vor utiliza SIA GEAP în procesul de eliberare ale actelor permisive;
- sunt stabilite drepturile de acces ale angajaților ANRCETI implicați în procesul de realizare a proceselor de lucru prin SIA GEAP, conform ordinului directorului ANRCETI;
- este asigurată semnarea, obligatoriu, de către fiecare colaborator implicat în realizarea proceselor de lucru prin SIA GEAP, a (i) Declarației de Confidențialitate pentru angajații care dispun de dreptul de acces la datele cu caracter personal din cadrul sistemului informațional, și (ii) Responsabilităților angajaților ANRCETI care dispun de dreptul de acces autorizat la sistemul informațional, conform formularelor aprobate prin Anexa nr. 2 și 3 la Ordinul ANRCETI nr. 34/i din 07.09.2020, cu modificările ulterioare;
- este supus monitorizării permanente procesul de lucru realizat prin utilizarea SIA GEAP, și performanța angajaților ANRCETI înrolați în acest proces, cu utilizarea instrumentului intern de evaluare instituit la nivel de ANRCETI: Regulamentul cu privire la evaluarea performanțelor profesionale ale angajaților ANRCETI aprobat prin Ordinul ANRCETI nr. 29/i din 15.12.2021. Raspuns ANRCETI 21 noiembrie 2022 HCC 14 2022.pdf

Autoritatea:AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA PENTRU GEOLOGIE ŞI RESURSE MINERALE

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scris.AGRM nr.725/05 din 31.07.2023: La moment se utilizează ghidurile elaborate de către Agenția de Guvernare Electronică:
- Modulul Help Desk
- Managementul incidentelor .
647-23_AGRM.pdf

Autoritatea:Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică”

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scris.AGE nr.3004-276 din 24.05.2023: La cerere, instituția oferă suport informativ reprezentanților registratorilor în SIA GEAP, pornind de la funcțiile caracteristice posesorului unui sistem informațional. 443-23_AGE.pdf

Autoritatea:Institutia Publica Agentia Servicii Publice

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agenția Navală

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agenția Națională Transport Auto

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agenția Națională pentru Sănătate Publică

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agenția de Mediu

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scris.Agenția de Mediu nr.08/197/2023 din 31.05.2023: A fost inițiat procesul de elaborare a procedurii interne de utilizare a SIA GEAP în cadrul Agenției de Mediu. 465-23_Agenția_de_Mediu.pdf

Autoritatea:Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Cancelaria de Stat

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢII FINANCIARE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:CONSILIUL COORDONATOR AL AUDIOVIZUALULUI

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:CONSILIUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI ACREDITARE ÎN SĂNĂTATE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Centrul Național de Acreditare MOLDAC

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:SRL CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE INDUSTRIALÃ ŞI CERTIFICARE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Serviciul Vamal

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:SERVICIUL DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Institutul National de Metrologie

Termen implementare: 20.11.2023

Recomandarea: 8.4. Registratorii SIA GEAP (autoritățile emitente de acte permisive indicate în Nomenclatorul aprobat prin Legea nr.160/2011), în comun cu Cancelaria de Stat și Agenția de Guvernare Electronică: să asigure utilizarea eficientă a SIA GEAP, în scopul asigurării plenitudinii și integrității Registrului actelor permisive, inclusiv prin introducerea actelor permisive eliberate, valabile la etapa lansării SIA (subpct.4.2.1.2.).

Autoritatea:Agenția Naționala pentru Siguranța Alimentelor

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALÃ

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agentia Medicamentului și Dispozitivelor Medicale

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE A ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE ŞI RADIOLOGICE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII ELECTRONICE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea ANRCETI nr. 02 DAMI/1317 din 21.11.2022. În scopul asigurării plenitudinii și integrității Registrului actelor permisive (SIA GEAP), ANRCETI a realizat următoarele măsuri:
 a declanșat procesul de introducere a actelor permisive istorice ale ANRCETI în SIA GEAP, atribuind responsabilități în rândul salariaților ANRCETI pentru realizarea sarcinii vizate prin Ordinul nr. 11/i din 28.05.2021(pct. 7.1 din Anexa la Ordin);
 a supus digitizării tuturor actelor conținute în dosarele titularilor de acte permisive din gestiunea ANRCETI ale căror termen de acțiune este valabil;
 au fost introduse în SIA GEAP toate actele permisive istorice valabile din domeniile de gestiune ale ANRCETI în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 6/i din 27.05.2022. Raspuns ANRCETI 21 noiembrie 2022 HCC 14 2022.pdf

Autoritatea:AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA PENTRU GEOLOGIE ŞI RESURSE MINERALE

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scris.AGRM nr.725/05 din 31.07.2023: Toate actele de confirmare a perimetrelor geologice valabile la etapa lansării SIA GEAP au fost înregistrate în sistem. De asemenea sunt în proces de înregistrare actele de confirmare a perimetrelor miniere valabile la etapa lansării SIA GEAP. 647-23_AGRM.pdf

Autoritatea:Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică”

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scris.AGE nr.3004-276 din 24.05.2023: La cerere, instituția oferă suport informativ reprezentanților registratorilor în SIA GEAP, pornind de la funcțiile caracteristice posesorului unui sistem informațional. 443-23_AGE.pdf

Autoritatea:Institutia Publica Agentia Servicii Publice

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agenția Navală

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agenția Națională Transport Auto

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agenția Națională pentru Sănătate Publică

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agenția de Mediu

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scris.Agenția de Mediu nr.08/197/2023 din 31.05.2023: Din motivul lipsei acute de personal din cadrul Agenției de Mediu, acțiunea nu poate fi realizată la moment, personalul responsabil fiind antrenat în procesul de eliberare a actelor permisive pentru a nu depăși termenii stabiliți de legislație. 465-23_Agenția_de_Mediu.pdf

Autoritatea:Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Cancelaria de Stat

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢII FINANCIARE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:CONSILIUL COORDONATOR AL AUDIOVIZUALULUI

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:CONSILIUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI ACREDITARE ÎN SĂNĂTATE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Centrul Național de Acreditare MOLDAC

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Institutul National de Metrologie

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Instituția Publică Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Ministerul Mediului

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Ministerul Afacerilor Interne

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scris. MIDR nr.05/3-3416 din 03.07.2023: La nivelul autorităților administrative din subordinea Ministerului, Autoritatea Aeronautică Civilă a asigurat parțial includerea în SIA GEAP a actelor permisive emise anterior.Totodată, Autoritatea Națională Transport Auto a demarat procedura de migrare a datelor privind actele permisive eliberate anterior ce nu se regăsesc în SIAGEAP. 554-23_MIDR.pdf

Autoritatea:SERVICIUL DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Serviciul Vamal

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:SRL CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE INDUSTRIALÃ ŞI CERTIFICARE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 20.11.2023

Recomandarea: 8.5. Registratorii SIA GEAP (autoritățile emitente de acte permisive indicate în Nomenclatorul aprobat prin Legea nr.160/2011), în comun cu Cancelaria de Stat și Agenția de Guvernare Electronică: să examineze oportunitatea și posibilitățile integrării Sistemelor Informaționale proprii aferente gestionării și emiterii actelor permisive deținute și, după caz, să asigure schimbul de date în SIA GEAP, în vederea eficientizării resurselor utilizate, precum și contribuirea la atingerea scopului Registrului actelor permisive (subpct.4.1.2. și subpct.4.1.4.).

Autoritatea:Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scris. MIDR nr.05/3-3416 din 03.07.2023: În vederea eficientizării resurselor utilizate, Autoritatea Națională Transport Auto a asigurat interconexiunea Sistemului Informațional ”e-Autorizație transport” cu SIAGEAP. 554-23_MIDR.pdf

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Ministerul Afacerilor Interne

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Ministerul Mediului

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Instituția Publică Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Institutul National de Metrologie

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Centrul Național de Acreditare MOLDAC

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:CONSILIUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI ACREDITARE ÎN SĂNĂTATE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:CONSILIUL COORDONATOR AL AUDIOVIZUALULUI

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢII FINANCIARE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Cancelaria de Stat

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agenția de Mediu

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scris.Agenția de Mediu nr.08/197/2023 din 31.05.2023: Urmează să fie examinată posibilitatea tehnică de integrare a a SIA MD cu SIA GEAP. 465-23_Agenția_de_Mediu.pdf

Autoritatea:Agenția Națională pentru Sănătate Publică

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agenția Națională Transport Auto

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agenția Navală

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Institutia Publica Agentia Servicii Publice

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică”

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scris.AGE nr.3004-276 din 24.05.2023: La cerere, instituția oferă suport informativ reprezentanților registratorilor în SIA GEAP, pornind de la funcțiile caracteristice posesorului unui sistem informațional. 443-23_AGE.pdf

Autoritatea:Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA PENTRU GEOLOGIE ŞI RESURSE MINERALE

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scris.AGRM nr.725/05 din 31.07.2023: Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale nu deține Sisteme Informationale proprii. 647-23_AGRM.pdf

Autoritatea:AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII ELECTRONICE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea ANRCETI nr. 02 DAMI/1317 din 21.11.2022. Referitor la integrarea Sistemelor Informaționale proprii aferente gestionării și emiterii actelor permisive, Vă comunicăm că în procesul de eliberare a actelor permisive stabilite prin Legea 160/2011, ANRCETI utilizează doar SIA GEAP. Sistemele Informaționale proprii nu sunt implicate în acest proces.
Totodată, având în vedere că au fost introduse de către ANRCETI toate actele permisive istorice în SIA GEAP și în contextul obligativității introducerii celor curente în sensul Legii 160/2011 – nu este oportună realizarea de către ANRCETI a recomandării nr. 8.5 din Hotărârea Curții de Conturi. Raspuns ANRCETI 21 noiembrie 2022 HCC 14 2022.pdf

Autoritatea:AGENŢIA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE A ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE ŞI RADIOLOGICE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agentia Medicamentului și Dispozitivelor Medicale

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALÃ

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agenția Naționala pentru Siguranța Alimentelor

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scris.SFS nr.26-07/2-08/65453 din 13.05.2023: SFS prin scrisoarea nr.26-19/1-09/75194 din 02.09.2022 a sesizat AGE privind asigurarea interconexiunii SIA GEAP cu Sistemul informațional al SFS pentru evitarea dublării informațiilor și datelor privind integritatea, suspendarea sau încetarea calității de comerciant pe bază de petentă de întreprinzător solicitate de către contribuabili, precum și a solicitat de la AGE prezentarea setului de date ce urmează a fi integrat (furnizarea sub formă de cerere/set de date), inclusiv și periodicitatea actualizării acestora. 413-23_SFS.pdf

Autoritatea:SRL CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE INDUSTRIALÃ ŞI CERTIFICARE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Serviciul Vamal

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scris.SV nr.28/05-5778 din 04.05.2023: Serviciul Vamal se află în proces de testare a aplicației ,,Decizii Vamale", cu examinarea posibilității ulterioare de integrare în SI ,,Asycuda World", care va fi utilizată inclusiv pentru eliberarea Autorizației de funcționare a antrepozitului vamal, ce la moment se efectuează prin SIA GEAP. 422-23_SV.pdf

Autoritatea:SERVICIUL DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE

Termen implementare: 20.11.2023

Recomandarea: 2.4. Cancelariei de Stat, Ministerului Economiei, Unității de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității (UIPAC), Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, instituțiilor publice: Agenția de Guvernare Electronică, Agenția Servicii Publice, precum și registratorilor SIA GEAP (autorităților emitente, incluse în Nomenclatorul actelor permisive, aprobat prin Legea nr.160/2011, precum și autorităților publice locale, conform Legii nr.231/2010 cu privire la comerțul interior), indicate și în Anexa nr.4 la Raportul de audit, pentru implementarea recomandărilor expuse în Raport, cu elaborarea unui Plan de acțiuni în acest sens și asigurarea executării măsurilor necesare în scopul eliminării neajunsurilor constatate de audit.

Autoritatea:PRIMĂRIA FRUNZĂ

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea Primăriei orașului Frunză raionul Ocnița nr.325 din 12.09.2022. La nr. 06/1 - 310-22; 06/1-1213-22 din 17.05.2022, primăria or. Frunză rl. Ocniţa va prezintă informaţia solicitată :
1. Declaraţia completată şi semnată- 1 filă (se anexează)
2. Planul de acţiuni de implimentarea şi dezvoltarea sistemului informaţional automatizat de gestionare şi eliberare a actelor permisive (SIA GEAP) -1 filă (se anexează).
Completare 06.07.2023
Scris.Primăria_Frunză nr.211 din 05.06.2023: Planul de acțiuni de implementare și dezvoltare a sistemului informațional automatizat de gestionare și eliberare a actelor permisive (SIA GEAP) a fost implementat pe deplin. Raspuns Primaria or Frunza r.Ocnita HCC 14 2022.pdf 461-23_Primăria_Frunză.pdf

Recomandarea: 2.1 Ministerul Economiei în comun cu Cancelaria de Stat, să înainteze Parlamentului Republicii Moldova o adresare privind interpretarea alin.(2) al art. 3 și alin. (22) al art.6 din Legea nr.160/2011, ce ține de obligativitatea eliberării actului permisiv de către autoritățile emitente prin intermediul SIA GEAP, luându-se în considerare normele derogatorii ale altor acte normative care reglemetează domenii specifice, inclusiv cel financiar (bancar și nebancar) (subpct.4.1.1.).

Autoritatea:Cancelaria de Stat

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea CS nr.20-76-11288 din 22.11.2022. La solicitarea Ministerului Economiei, Cancelaria de Stat va susţine adresarea către Parlament. Raspuns CS 22 noiembrie 2022 HCC 14 2022.pdf

Recomandarea: 2.2. Ministerul Economiei în comun cu Cancelaria de Stat și Agenția de Guvernare Electronică, să instituie un mecanism de colaborare interinstituțională, precum și o monitorizare mai intensă și eficientă a modului de utilizare a SIA GEAP, inclusiv la etapa de modernizare/dezvoltare a SIA, ținând cont de numărul mare de autorități și de specificul activității acestora, în scopul intervenirii în termene optime pentru asigurarea condițiilor necesare valorificării și dezvoltării SIA (subpct.4.1.1., subpct.4.1.2., subpct.4.2.).

Autoritatea:Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică”

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scris.AGE nr.3004-276 din 24.05.2023: În ceea ce privește AGE, recomandarea respectivă se implementează continuu, instituția, în calitatea sa de posesor al SIA GEAP, oferind, la cerere, consultații direct autorităților emitente de acte permisive și NIAC.
Completare 06.07.2023
Scris.AGE nr.3004-276 din 24.05.2023: În ceea ce privește AGE, recomandarea respectivă se implementează continuu, instituția, în calitatea sa de posesor al SIA GEAP, oferind, la cerere, consultații direct autorităților emitente de acte permisive și NIAC. 443-23_AGE.pdf 443-23_AGE.pdf

Autoritatea:Cancelaria de Stat

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea CS nr.20-76-11288 din 22.11.2022. Până în prezent, în adresa Cancelariei de Stat nu au parvenit solicitări din partea Ministerului Economiei privind participarea în grupuri de lucru comune şi/sau oferirea de consultaţii cu referinţă la instituirea unui mecanism de colaborare interinstituţională, precum şi de monitorizare mai intensă şi eficientă a modului de utilizare a SIA GEAP. Raspuns CS 22 noiembrie 2022 HCC 14 2022.pdf

Recomandarea: 4.1. Agenția de Guvernare Electronică, în comun cu Cancelaria de Stat și Ministerul Economiei, după caz: examineze cadrul normativ aferent funcționării SIA GEAP, inclusiv prin prisma carențelor și neajunsurilor identificate de audit, și să înainteze, în modul stabilit, propunerile de consolidare/de ajustare a acestuia la cerințele actuale, în scopul asigurării condițiilor necesare funcționării Sistemului, atingerii obiectivelor SIA GEAP, precum și optimizării și eficientizării proceselor (subpct.4.1.1.).

Autoritatea:Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Cancelaria de Stat

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea CS nr.20-76-11288 din 22.11.2022. Cancelaria de Stat va acorda suportul necesar în vederea promovării de către I.P. „Agenţia de Guvernare Electronică" a proiectului de hotărâre a Guvernului pentru modificarea unor hotărâri ale Guvernului (HG nr.753/2016, HG nr.550/2018 şi HG nr.551/2018). Recomandarea urmează a fi realizată în termenele prevăzute de Planul de acţiuni aprobat pentru implementarea Hotărârii Curţii de Conturi nr. 14/2022.
Despre progresele înregistrate, Curtea de Conturi va fi informată potrivit calendarului de raportare stabilit în Hotărâre. Raspuns CS 22 noiembrie 2022 HCC 14 2022.pdf

Recomandarea: 4.2. Agenția de Guvernare Electronică, în comun cu Cancelaria de Stat și Ministerul Economiei, după caz: reexamineze cadrul normativ aferent serviciului MPay, prin prisma carențelor elucidate de audit, și să înainteze, în modul stabilit, propunerile de rigoare în vederea îmbunătățirii și eficientizării modului de utilizare a serviciului, îndeosebi în cazul prestării serviciilor publice cu plată, care sunt gestionate prin intermediul unui sistem informațional ce nu aparține prestatorului respectiv (subpct.4.2.2.).

Autoritatea:Cancelaria de Stat

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea CS nr.20-76-11288 din 22.11.2022. Recomandarea urmează a fi realizată în termenele prevăzute de Planul de acţiuni aprobat pentru implementarea Hotărârii Curţii de Conturi nr. 14/2022.
I.P. „Agenţia de Guvernare Electronică" urmează să analizeze în comun cu Ministerul Finanţelor carenţele elucidate de audit, şi să înainteze după caz, propunerile de rigoare în vederea îmbunătăţirii şi eficientizării modului de utilizare a serviciului. Totodată, în caz de necesitate urmează a fi promovat proiectul de hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.712/2020 cu privire la serviciul guvernamental de plăţi electronice (MPay).
Despre progresele înregistrate, Curtea de Conturi va fi informată potrivit calendarului de raportare stabilit în Hotărâre. Raspuns CS 22 noiembrie 2022 HCC 14 2022.pdf

Autoritatea:Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării

Termen implementare: 20.11.2023

Recomandarea: 3.2. Unitatea de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității în comun cu Agenția de Guvernare Electronică și Agenția Servicii Publice, să examineze și să întreprindă măsurile necesare pentru asigurarea definitivării migrării datelor și informațiilor din SI „e-Licențiere”, deținut de Agenția Servicii Publice, astfel încât acestea să poată fi valorificate/utilizate corespunzător și să asigure plenitudinea Registrului Actelor Permisive (subpct.4.1.4. și subpct.4.2.2.).

Autoritatea:Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică”

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scris.AGE nr.3004-276 din 24.05.2023: În ceea ce privește AGE, instituția, în calitatea sa de posesor al SIA GEAP, colaborează activ cu UIPAC în vederea dezvoltării sistemului informațional respectiv. La cerere, AGE va oferi suportul necesar UIPAC în implementarea acestei recomandări.
Informația actualizată privind mersul implementării acestei recomandări va fi prezentată în cadrul raportării ulterioare.

Completare 06.07.2023
Scris.AGE nr.3004-276 din 24.05.2023: În ceea ce privește AGE, instituția, în calitatea sa de posesor al SIA GEAP, colaborează activ cu UIPAC în vederea dezvoltării sistemului informațional respectiv. La cerere, AGE va oferi suportul necesar UIPAC în implementarea acestei recomandări.
Informația actualizată privind mersul implementării acestei recomandări va fi prezentată în cadrul raportării ulterioare.
443-23_AGE.pdf 443-23_AGE.pdf

Autoritatea:Institutia Publica Agentia Servicii Publice

Termen implementare: 20.11.2023

Recomandarea: 4.3.1. Agenția de Guvernare Electronică, în comun cu Cancelaria de Stat și Ministerul Economiei, după caz și în comun cu autoritățile emitente, registratorii SIA: să asigure integrarea și utilizarea serviciilor de încasare a plăților, taxelor pentru eliberarea actelor permisive și a serviciilor conexe la bugetul de stat prin utilizarea serviciului MPay, cu întreprinderea acțiunilor necesare în acest sens (subpct.4.2.2.).

Autoritatea:Agenția Naționala pentru Siguranța Alimentelor

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALÃ

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agentia Medicamentului și Dispozitivelor Medicale

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE A ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE ŞI RADIOLOGICE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII ELECTRONICE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea ANRCETI nr. 02 DAMI/1317 din 21.11.2022. ANRCETI nu cade sub incidența recomandării vizate dat fiind faptul că pentru eliberarea actelor permisive ANRCETI nu încasează plăți.
Conform Legii comunicațiilor electronice nr. 241/2007 actele permisive eliberate de ANRCETI sunt gratuite - art. 29 alin. (1) și art. 17 alin. (6). Raspuns ANRCETI 21 noiembrie 2022 HCC 14 2022.pdf

Autoritatea:AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA PENTRU GEOLOGIE ŞI RESURSE MINERALE

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scris.AGRM nr.725/05 din 31.07.2023: Nu se referă la Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale, întrucât actele permisive sunt emise gratuit. 647-23_AGRM.pdf

Autoritatea:Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică”

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scris.AGE nr.3004-276 din 24.05.2023: SIA GEAP este integrat cu Serviciul MPay ca un sistem integru, AGE exercitând funcții de posesor al ambelor sistemei informaționale.
În context, informăm că instrumentul de plată prin Serviciul MPay este pe deplin funcțional, la momentul raportării, înregistrându-se în jur de 300 de plăți pentru emiterea actelor permisive.
Totodată, este necesar să precizăm că alegerea metodei de plată prin intermediul serviciului MPay aparține nemijlocit solicitantului actului permisiv.
443-23_AGE.pdf

Autoritatea:Institutia Publica Agentia Servicii Publice

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agenția Navală

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agenția Națională Transport Auto

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agenția Națională pentru Sănătate Publică

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agenția de Mediu

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scris.Agenția de Mediu nr.08/197/2023 din 31.05.2023: În cadrul Agenției de Mediu serviciile de încasare a plăților, taxelor pentru eliberarea actelor permisive se realizează exclusiv prin utilizarea serviciului Mpay
Completare 06.07.2023
Scris.Agenția de Mediu nr.08/197/2023 din 31.05.2023: În cadrul Agenției de Mediu serviciile de încasare a plăților, taxelor pentru eliberarea actelor permisive se realizează exclusiv prin utilizarea serviciului Mpay 465-23_Agenția_de_Mediu.pdf 465-23_Agenția_de_Mediu.pdf

Autoritatea:Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Cancelaria de Stat

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea CS nr.20-76-11288 din 22.11.2022. Conform Planului de acţiuni pentru implementarea Hotărârii Curţii de Conturi nr. 14/2022 aprobat, termenul de realizare a recomandărilor date este noiembrie 2023. Despre progresele înregistrate, Curtea de Conturi va fi informată potrivit calendarului de raportare stabilit în Hotărâre. Raspuns CS 22 noiembrie 2022 HCC 14 2022.pdf

Autoritatea:Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢII FINANCIARE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:CONSILIUL COORDONATOR AL AUDIOVIZUALULUI

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:CONSILIUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI ACREDITARE ÎN SĂNĂTATE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Centrul Național de Acreditare MOLDAC

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Institutul National de Metrologie

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Instituția Publică Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Ministerul Mediului

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scris.MIDR nr.05/3-3416 din 03.07.2023: Din considerentul că Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale nu încasează plăți sau taxe pentru eliberarea actelor permisive, instituția nu cade sub incidența recomandării menționate.
La nivelul autorităților administrative din subordinea Ministerului, serviciile de obținere a actelor permisive în cadrul Autorității Aeronautice Civile și în cadrul Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică, sunt gratuite.
În ceea ce privește actele permisive eliberate de Agenția Navală a Republicii Moldova și Agenția Națională Transport Auto, aceste autorități au încheiat cu I.P. Agenția de Guvernare Electronică acorduri privind utilizarea serviciului guvernamental de plăți electronice MPay.
554-23_MIDR.pdf

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Ministerul Afacerilor Interne

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Serviciul Vamal

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:SERVICIUL DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE

Termen implementare: 20.11.2023

Recomandarea: 4.3.2. Agenția de Guvernare Electronică, în comun cu Cancelaria de Stat și Ministerul Economiei, după caz și în comun cu autoritățile emitente, registratorii SIA: să stabilească mecanismul de arhivare și nimicire a dosarului electronic în SIA GEAP, cu întreprinderea acțiunilor necesare pentru asigurarea funcționalului respectiv în SIA (subpct.4.1.4.).

Autoritatea:Agenția Naționala pentru Siguranța Alimentelor

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALÃ

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agentia Medicamentului și Dispozitivelor Medicale

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE A ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE ŞI RADIOLOGICE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII ELECTRONICE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea ANRCETI nr. 02 DAMI/1317 din 21.11.2022. În cazul elaborării de către autoritățile responsabile a unei proceduri care va reglementa scoaterea de la evidență și arhivarea dosarelor ale căror termen de valabilitate a expirat, conform pct. 3, acțiunea 6 din Planul de Acțiuni, aprobat prin Ordinul ANRCETI nr. 22/i din 07.11.2022, ANRCETI se va implica în limitele competențelor atribuite prin lege. Raspuns ANRCETI 21 noiembrie 2022 HCC 14 2022.pdf

Autoritatea:AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA PENTRU GEOLOGIE ŞI RESURSE MINERALE

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scris.AGRM nr.725/05 din 31.07.2023: Ca urmare a colaborării cu Agenția de Guvernare Electronică, s-a constatat că pentru moment nu este posibil de stabilit mecanismul de arhivare și nimicire a dosarului electronic în SIA GEAP, întrucât nu există modificări la Legea nr. 880/1992 privind Fondul arhivistic de stat care să prevadă regulile de arhivare electronică. 647-23_AGRM.pdf

Autoritatea:Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică”

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scris.AGE nr.3004-276 din 24.05.2023: Actualmente, cadrul normativ nu reglementează domeniul arhivării documentelor electronice. Totodată, informăm că SIA GEAP v.2 urmează să ofere instrumente pentru stabilirea perioadei de arhivare și distrugere a dosarului electronic. Informația actualizată privind mersul implementării acestei recomandări va fi prezentată în cadrul raportării ulterioare.
443-23_AGE.pdf

Autoritatea:Institutia Publica Agentia Servicii Publice

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agenția Navală

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agenția Națională Transport Auto

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agenția Națională pentru Sănătate Publică

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agenția de Mediu

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scris.Agenția de Mediu nr.08/197/2023 din 31.05.2023: Agenția Guvernare Electronică nu a solicitat implicarea Agenției de Mediu pentru identificarea soluțiilor în vederea aplicării mecanismul de arhivare și nimicire a dosarului electronic în SIA GEAP. Ține nemijlocit de competența AGE. 465-23_Agenția_de_Mediu.pdf

Autoritatea:Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Cancelaria de Stat

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea CS nr.20-76-11288 din 22.11.2022. Conform Planului de acţiuni pentru implementarea Hotărârii Curţii de Conturi nr. 14/2022 aprobat, termenul de realizare a recomandărilor date este noiembrie 2023. Despre progresele înregistrate, Curtea de Conturi va fi informată potrivit calendarului de raportare stabilit în Hotărâre. Raspuns CS 22 noiembrie 2022 HCC 14 2022.pdf

Autoritatea:Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢII FINANCIARE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:CONSILIUL COORDONATOR AL AUDIOVIZUALULUI

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:CONSILIUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI ACREDITARE ÎN SĂNĂTATE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Centrul Național de Acreditare MOLDAC

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Institutul National de Metrologie

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Instituția Publică Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Ministerul Mediului

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Ministerul Afacerilor Interne

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scris. MIDR nr.05/3-3416 din 03.07.2023: În contextul elaborării de către autoritățile responsabile a unei proceduri care va reglementa scoaterea de la evidență și arhivarea dosarelor ale căror termen de valabilitate a expirat, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și autoritățile administrative din subordinea Ministerului, se vor implica în limitele competențelor atribuite prin lege și vor asigura aplicarea cerințelor cu privire la arhivare. 554-23_MIDR.pdf

Autoritatea:SERVICIUL DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Serviciul Vamal

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 20.11.2023

Recomandarea: 4.3.3. să efectueze o analiză exhaustivă a necesităților de dezvoltare a SIA GEAP, inclusiv a resurselor necesare în acest scop, a riscurilor aferente, precum și să determine și să realizeze acțiunile corespunzătoare în vederea administrării procesului de dezvoltare strategică și continuă a SIA, asigurării sustenabilității acestuia și finalizării funcționalităților inițial stabilite prin pașapoartele actelor permisive (subpct.4.1.3., subpct.4.2.).

Autoritatea:Agenția Naționala pentru Siguranța Alimentelor

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALÃ

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agentia Medicamentului și Dispozitivelor Medicale

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE A ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE ŞI RADIOLOGICE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII ELECTRONICE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea ANRCETI nr. 02 DAMI/1317 din 21.11.2022. În contextul prezentei recomandări de audit, ANRCETI a prevăzut în Planul de Acțiuni, aprobat prin Ordinul nr. 22/i din 07.11.2022 la pct. 4 (acțiunile sub indicele nr. 8) – 12) măsuri în continuă realizare, prin:
- mecanismul de management al incidentelor SIA GEAP utilizând în acest scop Ghidul, creat de dezvoltatorul SIA GEAP. Astfel, incidentele legate de funcționalitatea și securitatea SIA GEAP sunt raportate de către angajații desemnați ai ANRCETI prin modulul încorporat în sistem „Incidente”, care sunt examinate de către Administratorul local (stabilit la nivel de instituție prin Ordinul ANRCETI nr.33/i din 31.10.2019, cu modificările ulterioare. În dependență de complexitatea acestora unele sunt soluționate la nivel local, iar altele sunt externalizate Agenției de Guvernare Electronică spre soluționare;
- mecanismul de gestionare a riscurilor aferente sistemelor informaționale din cadrul ANRCETI conform Ordinului nr. 36/i din 31.12.2021 „Cu privire la instituirea registrului electronic al riscurilor aferente sistemelor informaționale. Raspuns ANRCETI 21 noiembrie 2022 HCC 14 2022.pdf

Autoritatea:AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA PENTRU GEOLOGIE ŞI RESURSE MINERALE

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scris.AGRM nr.725/05 din 31.07.2023: Agenția de Guvernare Electronică nu a remis scrisoare către Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale prin care anunță inițierea efectuării unei analize exhaustive a necesităților de dezvoltare a SIA GEAP. 647-23_AGRM.pdf

Autoritatea:Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică”

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scris.AGE nr.3004-276 din 24.05.2023: Informăm că, în cadrul proiectului de dezvoltare a SIA GEAP v.2, va fi întocmită o listă de cerințe pentru îmbunătățirea și optimizarea sistemului. În context, AGE este în contact permanent cu responsabilii de la UIPAC și deja a transmis, în mod de lucru, în atenția lor o listă preliminară a acestor cerințe.
Informația actualizată privind mersul implementării acestei recomandări va fi prezentată în cadrul raportării ulterioare.
443-23_AGE.pdf

Autoritatea:Institutia Publica Agentia Servicii Publice

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agenția Națională Transport Auto

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agenția Navală

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agenția Națională pentru Sănătate Publică

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agenția de Mediu

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scris.Agenția de Mediu nr.08/197/2023 din 31.05.2023: La identificarea unor lacune în aplicarea SIA GEAP la eliberarea actelor permisive de mediu, reprezentanții Agenției de Mediu includ direct în sistem incidentele corespunzătoare, care sunt eliminate de către administratorii sistemului în regim de lucru. 465-23_Agenția_de_Mediu.pdf

Autoritatea:Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Ministerul Mediului

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Ministerul Afacerilor Interne

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scris. MIDR nr.05/3-3416 din 03.07.2023: În vederea asigurării continuității și funcționalității Sistemului informațional automatizat de gestionare și eliberare a actelor permisive (SIA GEAP), pe domeniul său de competență, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, prin scrisoarea nr.10/1-741 din 07.02.2023, remisă în adresa Agenției de Guvernare Electronică, a solicitat separarea sarcinilor Ministerului Economiei (în prezent Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării) și Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale din cadrul SIAGEAP, urmare a reformei administrației publice centrale.
Totodată, s-a solicitat transmiterea gestiunii
certificatului de atestare tehnico-profesională a
specialiștilor din construcții către Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, prin intermediul IS INCERCOM și includerea datelor aferente în cadrul Sistemului Informațional Automatizat de Gestionare și Eliberare a Actelor Permisive (SIA GEAP).
554-23_MIDR.pdf

Autoritatea:Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Cancelaria de Stat

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea CS nr.20-76-11288 din 22.11.2022. Conform Planului de acţiuni pentru implementarea Hotărârii Curţii de Conturi nr. 14/2022 aprobat, termenul de realizare a recomandărilor date este noiembrie 2023. Despre progresele înregistrate, Curtea de Conturi va fi informată potrivit calendarului de raportare stabilit în Hotărâre. Raspuns CS 22 noiembrie 2022 HCC 14 2022.pdf

Autoritatea:Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢII FINANCIARE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:CONSILIUL COORDONATOR AL AUDIOVIZUALULUI

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:CONSILIUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI ACREDITARE ÎN SĂNĂTATE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Centrul Național de Acreditare MOLDAC

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Institutul National de Metrologie

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Instituția Publică Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Serviciul Vamal

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:SERVICIUL DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE

Termen implementare: 20.11.2023

Recomandarea: 4.3.4. să examineze necesitățile de interconexiune a SIA GEAP cu alte Sisteme informaționale și servicii guvernamentale și să întreprindă acțiuni pentru asigurarea acestora în scopul eficientizării SIA, evitării dublării informațiilor și datelor solicitate de la aplicanți/solicitanți (subpct.4.1.4., subpct.4.2.3.).

Autoritatea:Agenția Naționala pentru Siguranța Alimentelor

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALÃ

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agentia Medicamentului și Dispozitivelor Medicale

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE A ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE ŞI RADIOLOGICE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII ELECTRONICE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea ANRCETI nr. 02 DAMI/1317 din 21.11.2022. În scopul eficientizării funcționalității SIA GEAP, evitării dublării informațiilor, ANRCETI conlucrează continuu cu autoritățile responsabile, în special cu AGE.
Referitor la integrarea Sistemelor Informaționale proprii aferente gestionării și emiterii actelor permisive, Vă comunicăm că în procesul de eliberare a actelor permisive stabilite prin Legea 160/2011, ANRCETI utilizează doar SIA GEAP. Sistemele Informaționale proprii nu sunt implicate în acest proces. Raspuns ANRCETI 21 noiembrie 2022 HCC 14 2022.pdf

Autoritatea:AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA PENTRU GEOLOGIE ŞI RESURSE MINERALE

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scris.AGRM nr.725/05 din 31.07.2023: Interconexiunea SIA GEAP cu alte Sisteme informaționale și servicii guvernamentale a fost realizată, respectiv până în prezent, Agenția nu a semnalat nici un incident de dublare a informațiilor despre solicitanți. 647-23_AGRM.pdf

Autoritatea:Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică”

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scris.AGE nr.3004-276 din 24.05.2023: Informăm că, în cadrul proiectului de dezvoltare SIA GEAP v.2, vor avea loc consultări cu autoritățile emitente pentru identificarea sistemelor informaționale de la care se pot obține date și asigurată interconectarea acestora.
Totodată. în martie 2023, a fost lansată interconectarea cu SIA „Monitorizarea electronică a vânzărilor” din posesia SFS pentru furnizarea datelor, prin intermediul platformei de interoperabilitate (MConnect), din SIA GEAP aferente Certificatelor CAT MCC/IF, emise de SFS.
În mai a.c. AGE a recepționat de la ANSA o solicitare de integrare SIA GEAP cu Registrul de stat al controalelor, din posesia Cancelariei de Stat, pentru optimizarea proceselor de inițiere a controlului în cadrul emiterii actelor permisive. Având în vedere că această conexiune se va realiza prin intermediul platforma de interoperabilitate (MConnect), pe 11 mai a.c. a avut loc o primă ședință de lucru la acest subiect, cu participarea reprezentanților ANSA și AGE. Informația actualizată privind mersul implementării acestei recomandări va fi prezentată în cadrul raportării ulterioare.
443-23_AGE.pdf

Autoritatea:Institutia Publica Agentia Servicii Publice

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agenția Navală

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agenția Națională Transport Auto

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scris. MIDR nr.05/3-3416 din 03.07.2023: Pentru integrarea serviciilor de eliberare a actelor permisive, în prezent, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale împreună cu Agenția de Guvernare Electronică și ÎS ”INCERCOM”, testează procesul de eliberare a ”Certificatului de atestare tehnico-profesională a specialiștilor cu activități în construcții” în cadrul SIAGEAP, etapa următoare fiind activarea eliberării acestui certificat prin intermediul platformei de producere a sistemului informațional automatizat menționat. 554-23_MIDR.pdf

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Ministerul Afacerilor Interne

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Ministerul Mediului

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agenția Națională pentru Sănătate Publică

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agenția de Mediu

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scris.Agenția de Mediu nr.08/197/2023 din 31.05.2023: Nu s-a identificat necesitatea conectării SIA GEAP la alte SIA pe aspectele de activitate ale Agenției de Mediu. 465-23_Agenția_de_Mediu.pdf

Autoritatea:Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Cancelaria de Stat

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea CS nr.20-76-11288 din 22.11.2022. Conform Planului de acţiuni aprobat pentru implementarea Hotărârii Curţii de Conturi nr. 14/2022, termenul final de realizare a recomandării date este stabilit pentru noiembrie 2023. Astfel, către luna martie 2023, I.P. „Agenţia de Guvernare Electronică" urmează să identifice în comun cu autorităţile emitente/registratorii SIA, alte Sisteme informaţionale care conţin date necesare pentru emiterea actelor permisive. Până în noiembrie 2023, urmează a fi asigurată interconectarea prin MConnect, SIA GEAP cu SI identificate (dacă acestea îndeplinesc cerinţele de interoperabilitate).
Despre progresele înregistrate, Curtea de Conturi va fi informată potrivit calendarului de raportare stabilit în Hotărâre. Raspuns CS 22 noiembrie 2022 HCC 14 2022.pdf

Autoritatea:Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢII FINANCIARE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:CONSILIUL COORDONATOR AL AUDIOVIZUALULUI

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:CONSILIUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI ACREDITARE ÎN SĂNĂTATE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Centrul Național de Acreditare MOLDAC

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Institutul National de Metrologie

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Instituția Publică Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scris.SFS nr.26-07/2-08/65453 din 13.05.2023: SFS prin scrisoarea nr.26-19/1-09/75194 din 02.09.2022 a sesizat AGE privind asigurarea interconexiunii SIA GEAP cu Sistemul informațional al SFS pentru evitarea dublării informațiilor și datelor privind integritatea, suspendarea sau încetarea calității de comerciant pe bază de patentă de întreprinzător solicitate de către contribuabili, precum și a solicitat de la AGE prezentarea setului de date ce urmează a fi integrat (furnizarea sub formă de cerere/set de date), inclusiv și peridiocitatea actualizării acestora. 413-23_SFS.pdf

Autoritatea:Serviciul Vamal

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:SERVICIUL DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE

Termen implementare: 20.11.2023

Recomandarea: 4.4. Agenția de Guvernare Electronică, în comun cu Cancelaria de Stat și Ministerul Economiei, după caz în comun cu Ministerul Finanțelor, să examineze posibilitățile și să asigure implementarea unui mecanism eficient de verificare în cadrul SIA GEAP a plăților efectuate pentru emiterea actului permisiv de către autoritatea emitentă, în scopul asigurării achitării și evidenței plăților la bugetul public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor (subpct.4.2.3).

Autoritatea:Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică”

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scris.AGE nr.3004-276 din 24.05.2023: AGE, în calitate de posesor al SIA GEAP și, respectiv, al serviciului MPay, comunică că serviciul MPay asigură, în regim on-line, informarea SIA GEAP despre achitarea notelor de plată a taxelor pentru emiterea actelor permisive.
Astfel, în cazul în care IBAN a unei autorități emitente este de tip G sau de tip T, cu excepția entităților la autogestiune, serviciul MPay expediază descifrarea respectivă către Trezoreria de Stat cu detaliile plăților efectuate. Totodată, în cazul plății prin alte metode, datele sunt introduse manual în SIA GEAP, fără a se asigura, în prezent, verificarea acestora. AGE va solicita UIPAC identificarea soluțiilor în acest scop în cadrul dezvoltării SIA GEAP v.2, cu condiția că Ministerul Finanțelor va asigura furnizarea datelor despre achitările prin transfer etc.
Informația actualizată privind mersul implementării acestei recomandări va fi prezentată în cadrul raportării ulterioare.
443-23_AGE.pdf

Autoritatea:Cancelaria de Stat

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea CS nr.20-76-11288 din 22.11.2022. Recomandarea urmează a fi implementată conform Planului de acţiuni aprobat pentru implementarea Hotărârii Curţii de Conturi nr. 14/2022.
în vederea implementării prezentei recomandări, I.P. „Agenţia de Guvernare Electronică" urmează să examineze, în comun cu Ministerul Finanţelor, posibilitatea de implementare a unui mecanism eficient de verificare în cadrul SIA GEAP a plăţilor efectuate pentru emiterea actului permisiv de către autoritatea emitentă, în scopul asigurării achitării şi evidenţei plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor (termen - februarie 2023). în cazul disponibilităţii unei soluţii tehnice, urmează a fi implementat mecanismul de verificare a plăţilor (termen - noiembrie 2023).
Despre progresele înregistrate, Curtea de Conturi va fi informată potrivit calendarului de raportare stabilit în Hotărâre. Raspuns CS 22 noiembrie 2022 HCC 14 2022.pdf

Autoritatea:Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 20.11.2023

Recomandarea: 6. Agenția Servicii Publice, în comun cu Agenția de Guvernare Electronică și Cancelaria de Stat, să reexamineze modul de prestare a serviciilor de tip „front - office” și să asigure funcționarea acestora, inclusiv prin intermediul CUPS-urilor, în scopul sporirii/intensificării utilizării SIA GEAP, reducerii costurilor aferente procesului de gestionare, emiterii și obținerii atât a actelor permisive, cât și a NIAC-urilor, reducerii poverii administrative a autorităților centrale emitente de acte permisive (subpct.4.1.2.).

Autoritatea:Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică”

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scris.AGE nr.3004-276 din 24.05.2023: La cerere, instituția oferă suport informativ reprezentanților registratorilor în SIA GEAP, pornind de la funcțiile caracteristice posesorului unui sistem informațional. Concomitent, informăm că în cadrul dezvoltării SIA GEAP v.2 se planifică revizuirea procedurii de depunere a cererilor pentru obținerea actelor permisive, inclusiv prin intermediul platformei Front-Office Digitization (FOD). Informația actualizată privind mersul implementării acestei recomandări va fi prezentată în cadrul raportării ulterioare. 443-23_AGE.pdf

Autoritatea:Cancelaria de Stat

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea CS nr.20-76-11288 din 22.11.2022. Până în prezent, în adresa Cancelariei de Stat nu au parvenit careva solicitări din partea Agenţiei Servicii Publice, de participare în grupuri de lucru comune şi/sau oferirea de consultaţii la subiect. Raspuns CS 22 noiembrie 2022 HCC 14 2022.pdf

Recomandarea: 3.1. Unitatea de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității în comun cu Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Agenția de Guvernare Electronică și cu autoritățile emitente indicate în Nomenclatorului actelor permisive, să asigure implementarea graduală a Submodulului/Subsistemului „Eliberarea actelor permisive în construcții de către autoritățile publice locale”, cu identificarea resurselor necesare în acest sens, elaborarea și aplicarea unui plan de acțiuni în acest sens (subpct.4.1.3.).

Autoritatea:Agenția Naționala pentru Siguranța Alimentelor

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALÃ

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agentia Medicamentului și Dispozitivelor Medicale

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE A ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE ŞI RADIOLOGICE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII ELECTRONICE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea ANRCETI nr. 02 DAMI/1317 din 21.11.2022. Dat fiind faptul că pct. 3.1 este aplicabil autorităților emitente de acte permisive în domeniul construcțiilor – ANRCETI nu cade sub incidența recomandării vizate. Raspuns ANRCETI 21 noiembrie 2022 HCC 14 2022.pdf

Autoritatea:AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AGENŢIA PENTRU GEOLOGIE ŞI RESURSE MINERALE

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scris.AGRM nr.725/05 din 31.07.2023: Nu ține de competențele funcționale ale Agenției pentru Geologie și Resurse Minerale, întrucât actele permisive emise de Agenție nu fac parte din domeniul construcțiilor. 647-23_AGRM.pdf

Autoritatea:Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică”

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scris.AGE nr.3004-276 din 24.05.2023: În ceea ce privește AGE, instituția, în calitatea sa de posesor al SIA GEAP, colaborează activ cu UIPAC în vederea dezvoltării sistemului informațional respectiv.
Cu referire nemijlocit la recomandarea respectivă, informăm că, potrivit acțiunii 1.5 din Planul de acțiuni pe anul 2023 al Unității, aprobat prin Ordinul Directorului UIPAC nr.2 din 27.01.2023 (documentul confirmativ se anexează), UIPAC acordă suport și expertiză AGE în elaborarea caietului de sarcini și efectuarea procedurilor de achiziție a serviciilor pentru extinderea submodulului SIAGEAP la nivelul APL, precum și digitalizarea actelor permisive la nivel local. Cea mai recentă ședință de lucru la acest subiect, organizată sub egida Băncii Mondiale, cu participarea reprezentanților UIPAC și AGE a fost organizată la 19.05.2023.
Informația actualizată privind mersul implementării acestei recomandări va fi prezentată în cadrul raportării ulterioare.
443-23_AGE.pdf

Autoritatea:Institutia Publica Agentia Servicii Publice

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agenția Navală

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agenția Națională Transport Auto

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agenția Națională pentru Sănătate Publică

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Agenția de Mediu

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢII FINANCIARE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:CONSILIUL COORDONATOR AL AUDIOVIZUALULUI

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:CONSILIUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI ACREDITARE ÎN SĂNĂTATE

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Centrul Național de Acreditare MOLDAC

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Institutul National de Metrologie

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Instituția Publică Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Ministerul Mediului

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Ministerul Afacerilor Interne

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scris.MIDR nr.05/3-3416 din 03.07.2023: În contextul Proiectului Băncii Mondiale de competitivitate a întreprinderilor micro, mici și mijlocii, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a participat la discuțiile organizate de Unitatea de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității, în cadrul cărora s-a preconizat includerea în documentația de proiect a activităților aferente procesului de digitalizare a actelor permisive în construcții la nivel local.
Respectiv, pe parcursul perioadei 2023-2025, Submodulul/Subsistemul „Eliberarea actelor permisive în construcții de către autoritățile publice locale” va fi implementat conform unui grafic prestabilit în diverse centre raionale.
554-23_MIDR.pdf

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:Serviciul Vamal

Termen implementare: 20.11.2023

Autoritatea:SERVICIUL DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE

Termen implementare: 20.11.2023

Recomandarea: 8.2. să asigure elaborarea/ajustarea reglementărilor interne pentru utilizarea SIA GEAP, inclusiv a procedurilor de gestionare a utilizatorilor (la nivel local/instituțional și central), cu stabilirea instrucțiunilor procedurale și documentare în acest sens (subpct.4.1.1.)

Autoritatea:PRIMĂRIA CIGÎRLENI, IALOVENI

Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scris.Primăria_Cigîrleni nr.1-37/38 din 07.03.2023: Primăria Cigîrleni a solicitat și a primit accesul în Sistemul Informațional Automatizat de Gestionare și Eliberare a Actelor Permisive (SIA GEAP). 202-23_Prim_Cigîrleni.pdf

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY