Actualizat: Luni, 15 Iulie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr.35 din 06 iulie 2021 pentru aprobarea Raportului auditului performanței „În ce mod măsurile întreprinse pentru implementarea cadrului de interoperabilitate contribuie la asigurarea eficientă a schimbului de date și a interoperabilității sistemelor informaționale aplicate în sectorul public?”

Nr. 35 din 06.07.2021
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Misiunea de audit a fost realizată în conformitate cu Programele activității de audit pe anii 2020-20211, având drept scop colectarea datelor și informațiilor pertinente și exhaustive pentru susținerea constatărilor și concluziilor de audit, în vederea oferirii unei asigurări rezonabile că instituțiile și autoritățile publice au creat și au realizat condițiile necesare pentru asigurarea schimbului eficient de date și a interoperabilității sistemelor informaționale de stat (în continuare – SI) deținute de acestea, precum și cu SI deținute de persoane juridice de drept privat, prin utilizarea platformei MConnect în scopul creșterii calității serviciilor publice prestate.
Auditul s-a desfășurat potrivit Cadrului Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI, precum și prevederilor cadrului metodologic instituțional aferent tipului de audit, și a cuprins activitățile realizate de autoritățile responsabile de implementarea Cadrului de interoperabilitate, îndeosebi de către: Cancelaria de Stat, Instituțiile Publice „Agenția de Guvernare Electronică” și Agenția Servicii Publice”; Casa Națională de Asigurări Sociale, Serviciul Fiscal de Stat, Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, precum și alți participanți și potențiali participanți la schimbul de date prin platforma de interoperabilitate MConnect.

1 Hotărârile Curții de Conturi nr.77 din 27.12.2019 „Cu privire la aprobarea Programului activității de audit pe anul 2020” și nr.62 din 10.12.2020 „Cu privire la aprobarea Programului activității de audit pe anul 2021”, cu modificările ulterioare.
Recomandarea: 2.4. pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit, cu elaborarea unui Plan de acțiuni în acest sens și asigurarea executării măsurilor necesare în scopul eliminării neajunsurilor constatate de audit

Autoritatea:Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică”

Termen implementare: 30.01.2023
Răspunsul autorității:
Scris.AGE nr.3004-691 din 29.10.2021: La 01.09.2021, Secretarul general adjunct al Guvernului a aprobat Planul de acțiuni de implementare a Hotărârii Curții de Conturi nr.35/2021. Ținând cont de exercitarea de către Cancelaria de Stat a funcțiilor de fondator al AGE, în Planul de acțiuni respectiv au fost integrate cerințele și recomandările în care este vizată inclusiv Agenția de Guvernare Electronică.
Anexa 1_Ordinul CS nr.67 din 01.09.2021 privind aprobarea Planului de acțiuni.

Completare 24.10.2022
Scris.AGE nr.3004-261 din 29.04.2022: La situația din 29.04.2022, Planul de acțiuni privind implementarea Hotărârii Curții de Conturi nr.35/2021, aprobat la 01.09.2021 de către Secretarul general adjunct al Guvernului, este în proces de realizare.
Completare 22.11.2022
Scrisoarea AGE nr.3004-546 din 28.10.2022: La situația de la finele lunii octombrie 2022, Planul de acțiuni privind implementarea Hotărârii Curții de Conturi nr.35/2021, aprobat la 01.09.2021 de către secretarul general al Guvernului, este în proces de realizare.
Completare 29.03.2023
Scris.AGE nr.3004-54 din 02.02.2023: La situatia de la 30.01.2023, Planul de actiuni privind implementarea Hotărarii Curtii de Conturi nr.35/2021, aprobat la 01.09.2021 de către secretarul general al Guvernului, a fost realizat. RO_8391_734-21_AGE.PDF 93-23_AGE.pdf

Recomandarea: 2.4. pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit, cu elaborarea unui Plan de acțiuni în acest sens și asigurarea executării măsurilor necesare în scopul eliminării neajunsurilor constatate de audit

Autoritatea:Cancelaria de Stat

Termen implementare: 30.01.2023
Răspunsul autorității:
Scris.Cancelaria de Stat nr.20-76-1363-8371 din 03.11.2021: De către Cancelaria de Stat si I.P. „Agenția de Guvernare Electronică" a fost elaborat Planul de acțiuni comun pentru implementarea recomandărilor din Hotărârea Curții de Conturi nr.35/2021. Planul a fost aprobat prin Ordinul Secretarului general adjunct ai Guvernului nr. 67 din 1 septembrie 2021 (se anexează).
Astfel, pentru fiecare cerință/recomandare din Hotărâre au fost stabilite acțiunile concrete a fi realizate, termenele de executare si responsabilii. Din partea Cancelariei de Stat, pe domeniul de competență al instituției, au fost desemnate Direcția administrate publica si Direcția coordonare si monitorizare interinstituțională.
Scris.AGE nr.3004-59 din 31.01.2022: Planul de acțiuni privind implementarea Hotărârii Curții de Conturi nr.35/2021, aprobat la 01.09.2021 de către Secretarul general adjunct al Guvernului, este în proces de realizare.
Scris.CS nr.20-76-1040 din 02.02.2022: De către CS și AGE a fost elaborat planul de acțiuni comun pentru implementarea recomandărilor. Planul a fost aprobat prin Ordinul nr.67 din 1 septembrie 2021 al Secretarului general adjunct al Guvernului (prezentat la raportarea din octombrie 2021).
Completare 09.08.2022
Scrisoarea CS nr.20-76-7604 din 03.08.2022: De către Cancelaria de Stat şi I.P. „Agenţia de Guvernare Electronică" a fost elaborat Planul de acţiuni comun pentru implementarea recomandărilor din Hotărârea Curţii de Conturi nr.35/2021. Planul a fost aprobat prin Ordinul Secretarului general adjunct al Guvernului nr. 67 din 1 septembrie 2021, prezentat prin scrisoarea nr. 20-76-1363-8371 din 03.11.2021.
Realizarea Planului de acţiuni se desfăşoară conform termenelor stabilite, în strânsă conlucrare cu I.P. „Agenţia pentru Guvernare Electronică".
Completare 29.03.2023
Scris.CS nr.26/2-76-1377 din 09.02.2023: De către CS și AGE a fost elaborat Planul de acțiuni comun pentru implementarea recomandărilor din HCC nr.35/2021. Planul a fost aprobat prin Ordinul Secretarului general-adjunct al Guvernului nr.67 din 1 septembrie 2021, prezentat prin scrisoarea nr.20-76-1363-8371 din 03.11.2021.
Realizarea Planului de acțiuni a fost desfășurată conform termenelor stabilite, în strânsă conlucrare cu AGE. RO_8392_742-21_Cancelaria.pdf RO_8639_79-22_AGE.pdf RO_8640_81-22_Cancelaria.pdf Raspuns Cancelaria de Stat august 2022 HCC 35 2021.pdf 113-23_CS.pdf

Recomandarea: 2.5. pentru implementarea recomandărilor din Raportul de audit

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 30.01.2023
Răspunsul autorității:
Scris.MInFin nr.05-10/75/1048 din 29.10.2021: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuate de către Curtea de Conturi. RO_8390_733-21_MinFin.PDF

Recomandarea: 2.5. pentru implementarea recomandărilor din Raportul de audit

Autoritatea:AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII ELECTRONICE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Termen implementare: 30.01.2023
Răspunsul autorității:
Scris.ANRCETI nr.02-DRAS/1299 din 04.11.2021: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuate de către Curtea de Conturi. RO_8393_745-21_ANRCETI.pdf

Recomandarea: 2.5. pentru implementarea recomandărilor din Raportul de audit

Autoritatea:Institutia Publica Agentia Servicii Publice

Termen implementare: 30.01.2023
Răspunsul autorității:
Scris.ASP nr.01/8277 din 26.10.2021: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuate de către Curtea de Conturi.

Recomandarea: 2.5. pentru implementarea recomandărilor din Raportul de audit

Autoritatea:Instituția Publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică

Termen implementare: 30.01.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea STISC nr. 1.4/132/23 din 16.01.2023. Prin prezenta, cu referire la scrisoarea Cancelariei de Stat nr. 20-78-880-5311 din 30 iulie 2021, prin care se solicită întreprinderea măsurilor întru asigurarea implementării recomandărilor înaintate de către instituţia supremă de audit prin Hotărârile acesteia, Instituţia Publică „Serviciul Tehnologia Informaţiei şi Securitate Cibernetică”, comunică faptul că prin scrisoarea nr. 1.4/1194/22 din 22.07.2022 şi scrisoarea nr. 1.4./1616/22 din 01.11.2022 a raportat implementarea deplină a recomandărilor stabilite în sarcina acesteia. Raspuns STISC 16 ianuarie 2023 HCC 35 2021.pdf

Recomandarea: 2.5. pentru implementarea recomandărilor din Raportul de audit

Autoritatea:Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS)

Termen implementare: 30.01.2023
Răspunsul autorității:
Scris.CNAS nr.4930 din 11.10.2021: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuate de către Curtea de Conturi. RO_8387_694-21_CNAS.PDF

Recomandarea: 2.5. pentru implementarea recomandărilor din Raportul de audit

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 30.01.2023
Răspunsul autorității:
Scris.SFS nr.26-07/2-13/117806 din 27.10.2021: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuate de către Curtea de Conturi. RO_8389_727-21_SFS.PDF

Recomandarea: 2.5. pentru implementarea recomandărilor din Raportul de audit

Autoritatea:Ministerul Economiei și Infrastructurii

Termen implementare: 30.01.2023

Recomandarea: 2.5. pentru implementarea recomandărilor din Raportul de audit

Autoritatea:Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal

Termen implementare: 30.01.2023

Recomandarea: 1. să elaboreze și să înainteze în modul stabilit pentru aprobare documentul național strategic aferent transformării digitale (documentul de politici în domeniul TIC), care urmează să stabilească obiective și indicatori pentru transformare digitală atât pentru economie și societate, cât și pentru sectorul public, precum și un mecanism eficient de monitorizare, evaluare și raportare a rezultatelor obținute (subpct.4.1.1.)

Autoritatea:Ministerul Economiei și Infrastructurii

Termen implementare: 30.01.2023

Recomandarea: 2. în comun cu I.P. „Agenția de Guvernare Electronică”: să evalueze rezultatele implementării Cadrului de interoperabilitate, inclusiv prin prisma realizării indicatorilor stabiliți în documentele de planificare strategică și să propună, pentru planificarea strategică a domeniului TIC (elaborarea unei noi strategii în domeniu), obiective, indicatori și metode clare de cuantificare și evaluare a acestora, în vederea asigurării continuității și sustenabilității platformei de interoperabilitate, precum și atingerea scopului scontat (subpct.4.1)

Autoritatea:Cancelaria de Stat

Termen implementare: 30.01.2023
Răspunsul autorității:
Scris.AGE nr.3004-691 din 29.10.2021: Raportul final privind implementarea Cadrului de Interoperabilitate a fost elaborat și remis în adresa Cancelariei de Stat în vederea aprobării și demarării acțiunilor subsecvente.
Anexa 2_Raport privind implementarea Cadrului de Interoperabilitate.
Scris.Cancelaria de Stat nr.20-76-1363-8371 din 03.11.2021: Cancelaria de Stat, cu suportul I.P. „Agenția de Guvernare Electronica" a definitivat Raportul final privind implementarea Cadrului de interoperabilitate (se anexează).
De menționat ca, în conformitate cu prevederile pct.81 din Capitolul 7. Proceduri de raportare si monitorizare din Hotărârea Guvernului nr.656/2012 cu privire la aprobarea Programului privind Cadrul de interoperabilitate: "Cancelaria de Stat va monitoriza implementarea Cadrului la nivel administrativ și va supraveghea procesul de implementare a Cadrului, fi anume: activitățile de implementare, conform Planului de acțiuni general (Capitolul 8 „Etape de implementare") și planurilor de acțiuni aferente ale autorităților; activitățile aferente fi de asigurare a cadrului normativ; evaluări ad-interim periodice care vor contribui la eficientizarea implementării Cadrului și, respectiv, generarea produselor, rezultatele și impactul estimat. Raportul anual de progres cu privire la implementarea Cadrului de Interoperabilitate va fi parte a Raportului anual de progres in implementarea Programului strategic pentru modernizarea tehnologica a guvernării, prezentat de Cancelaria de Stat Comisiei Naționale pentru e-Transformare”.
Astfel, drept reper de raportare și examinare a nivelului de realizare a activităților au servit Acțiunile si Livrabilele prevăzute la pct.8 al Programului strategic pentru modernizarea tehnologică a guvernării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.710/2011, precum și Indicatorii-cheie de performanță (cadru general) din pct.6.2.
Informația inclusă în Raport se atribuie la perioada anilor 2012-2020 și a fost generalizată conform informației disponibile în cadrul ministerelor și altor autorități administrative centrale, inclusiv cu suportul I.P. „Agenția de Guvernare Electronică”.
Examinarea informației generalizate denotă că acest document de planificare strategică este neconform cadrului de politici actual, ținând cont că a fost aprobat circa 10 ani în urmă. Informație aferentă indicatorilor din Program se regăsește și în alte rapoarte de progres ale altor documente de politici, precum: Planul de acțiuni privind reforma de modernizare a serviciilor publice (H.G. nr.966/2016), Planul de acțiuni pentru о guvernare deschisă (H.G. nr.1172/2018), Planul de acțiuni pe anii 2016-2018 pentru implementarea Strategiei privind reforma administrației publice pentru anii 2016-2020 (H.G. nr.1351/2016).
Astfel, se consideră judicios elaborarea unui nou document de politici in domeniul modernizării tehnologice a guvernării, care trebuie sa corespundă cerințelor statuate în Hotărârea Guvernului nr.386/2020 cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici.
Scris.AGE nr.3004-59 din 31.01.2022: Raportul final privind implementarea Cadrului de Interoperabilitate a fost elaborat și remis în adresa Cancelariei de Stat în vederea aprobării și demarării acțiunilor subsecvente.
Scris.CS nr.20-76-1040 din 02.02.2022: Raportul final privind implementarea Cadrului de interoperabilitate definitivat de CS cu suportul AGE a fost prezentat.

Completare 09.08.2022
Scrisoarea CS nr.20-76-7604 din 03.08.2022: Cancelaria de Stat, cu suportul I.P. „Agenţia de Guvernare Electronică" a definitivat Raportul final privind implementarea Cadrului de interoperabiiitate, prezentat prin scrisoarea nr. 20-76-1363-8371 din 03.11.2021, cu concluziile aferente.
De menţionat că, potrivit prevederilor pct. 5 şi pct. 6 din Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 143 din 25.08.2021, Ministerul realizează funcţiile în domeniul tehnologia informaţiei şi economie digitală prin analiza situaţiei şi problemelor din domeniu, prin elaborarea politicilor publice eficiente, prin monitorizarea calităţii politicilor şi a actelor normative, precum şi propune intervenţii justificate ale statului care urmează să ofere soluţii eficiente în domeniile de activitate, asigurând cel mai bun raport dintre rezultatele scontate şi costurile preconizate.
Subsecvent informăm că, pe parcursul perioadei de raportare, în cadrul Cancelariei de Stat nu au fost înregistrate solicitări din partea Ministerului Economiei pentru expunere asupra unor documente de planificare strategică în domeniul TIC.

Completare 24.10.2022
Scris.AGE nr.3004-261 din 29.04.2022: Alte informații suplimentare celor anterior raportate și care sunt prezentate în continuare, nu sunt necesare. (Raportul final privind implementarea Cadrului de Interoperabilitate a fost elaborat si remis în adresa Cancelariei de Stat în vederea aprobării și demarării acțiunilor subsecvente).

Completare 29.03.2023
Scris.AGE nr.3004-54 din 02.02.2023: Raportul final privind implementarea Cadrului de Interoperabilitate a fost elaborat si remis in adresa Cancelariei de Stat in vederea aprobarii si demarării actiunilor subsecvente.
Alte informatii suplimentare celor raportate anterior si care sunt prezentate in continuare, nu sunt necesare.

Completare 29.03.2023
Scris.CS nr.26/2-76-1377 din 09.02.2023: Cancelaria de Stat, cu suportul AGE a definitivat Raportul final privind implementarea Cadrului de interoperabilitate, prezentat prin scrisoarea nr.20-76-1363-8371 din 03.11.2021, cu concluziile aferente.
De menționat că, potrivit prevederilor pct.5 și pct.6 din Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, aprobat prin HG nr.143 din 25.08.2021, Ministerul realizează funcțiile în domeniul tehnologia informației și economie digitală prin analiza situației și problemelor din domeniu, prin elaborarea politicilor publice eficiente, prin monitorizarea calității politicilor și a actelor normative, precum și propune intervenții justificate ale statului care urmează să ofere soluții eficiente în domeniile de activitate, asigurând cel mai bun raport dintre rezultatele scontate și costurile preconizate.
Subsecvent informăm că, pe parcursul perioadei de implementare a recomandării, în cadrul Cancelariei de Stat nu au fost înregistrate solicitări din partea Ministerului Economiei pentru expunere asupra unor documente de planificare strategică în domeniul TIC. RO_8391_734-21_AGE.PDF RO_8392_742-21_Cancelaria.pdf RO_8639_79-22_AGE.pdf RO_8640_81-22_Cancelaria.pdf Raspuns Cancelaria de Stat august 2022 HCC 35 2021.pdf 113-23_CS.pdf

Recomandarea: 3.1. în comun cu Cancelaria de Stat: să examineze carențele cadrului normativ identificate de audit, inclusiv în materie de clasificare a datelor, din perspectiva raționalizării și a modului de stocare/găzduire a lor, și să înainteze, în modul stabilit, propunerile de rigoare în vederea consolidării acestuia pentru asigurarea condițiilor juridice necesare schimbului eficient de date în sectorul public (subpct.4.1)

Autoritatea:Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică”

Termen implementare: 30.01.2023
Răspunsul autorității:
Scris.AGE nr.3004-691 din 29.10.2021: Conform Planului de acțiuni de implementare a Hotărârii Curții de Conturi nr.35/2021, aprobat la 01.09.2021 de către Secretarul general adjunct al Guvernului, acțiunile la acest capitol au termenul de realizare martie 2022, deoarece țin de oportunități și propuneri de modificare/ajustare/elaborare a cadrului normativ.
Cu titlu de informare, comunicăm că AGE este în proces de examinare a cadrului normativ specific domeniului schimbului de date, întru determinarea oportunității stabilirii carențelor identificate de audit, inclusiv în materie de clasificare a datelor, din perspectiva raționalizării și a modului de stocare/găzduire.
Scris.AGE nr.3004-59 din 31.01.2022: Acțiunea urmează a fi realizată în termenul stabilit, care conform Planului de acțiuni de implementare a Hotărârii Curții de Conturi nr.35/2021, este luna martie 2022.
Scris.CS nr.20-76-1040 din 02.02.2022: Conform Planului de acțiuni de implementare a recomandărilor Curții de Conturi, aprobat la 01.09.2021, acțiunile la acest capitol au termenul de realizare martie 2022, deoarece țin de oportunutăți și propuneri de modificare/ajustare/elaborare a cadrului normativ.
Completare 09.08.2022
Scrisoarea CS nr.20-76-7604 din 03.08.2022: În acest sens au fost efectuate modificări la Legea nr.142/2018, prin intermediul Legii nr.175/2021 pentru modificarea unor acte normative (Art. XXVIII). Suplimentar, AGE a realizat o analiză exhaustivă a cadrului normativ aferent domeniului de schimb de date şi interoperabilităţii, urmare a cărui fapt, au fost elaborate propuneri de modificare a Legii nr.142/2018 cu privire la schimbul de date şi interoperabilitate şi Hotărârii Guvernului nr.211/2019 privind Platforma de interoperabilitate (MConnect).
Completare 24.10.2022
Scris.AGE nr.3004-261 din 29.04.2022: În acest sens au fost efectuate modificări la Legea nr.142/2018, prin intermediul Legii nr.175/2021 pentru modificarea unor acte normative (Art. XXVIII). Suplimentar, AGE a realizat o analiză exhaustivă a cadrului normativ aferent domeniului de schimb de date și interoperabilității, urmare a cărui fapt, au fost elaborate propuneri de modificare a Legii nr.142/2018 cu privire la schimbul de date și interoperabilitate și Hotărârii Guvernului nr.211/2019 privind Platforma de interoperabilitate (MConnect).
(Proiectul urmează a fi promovat, în termeni proximi, pentru examinare în ședința Secretarilor generali).

Completare 28.11.2022
Scrisoarea AGE nr.3004-546 din 28.10.2022: În acest sens au fost efectuate modificări la Legea nr.142/2018, prin intermediul Legii nr.175/2021 pentru modificarea unor acte normative (Art. XXVIII).
Totodată, luând în considerare rezultatele implementării cadrului normativ în domeniul schimbului de date și interoperabilității, după mai mult de 3 ani de aplicare, AGE a inițiat elaborarea unui proiect de act normativ complex, care are scopul de actualizare a actelor normative în vigoare, inclusiv de aducerea lor în concordanță cu prevederile Art. XXVIII din Legea nr.175/2021 precum și în conformitate cu tendințele actuale în domeniul schimbului de date.
Mai mult, vom menționa despre inițiativa de revizuire a Hotărârii Guvernului nr.211/2019 în conformitate cu noile rigori, statuate în Legea nr.175/2021, precum și alte rigorii aferente.
Completare 29.03.2023
Scris.AGE nr.3004-54 din 02.02.2023: In acest sens au fost efectuate modificari la Legea nr. 142/2018, prin intermediul Legii nr.175/2021 pentru modificarea unor acte normative (Art. XXVIII). Totodata, luand in considerare rezultatele implementarii cadrului normativ in domeniul schimbului de date si interoperabilitatii, dupa mai mult de 3 ani de aplicare, AGE a initiat elaborarea unui proiect de act normativ complex, care are scopul de actualizare a actelor normative in vigoare, inclusiv de aducerea lor in concordanta cu prevederile Art. XXVIII din Legea nr. 175/2021 precum si in conformitate cu tendintele actuale in domeniul schimbului de date. Mai mult, vom mentiona despre initiativa de revizuire a Hotararii Guvernului nr.211/2019 in conformitate cu noile rigori, statuate in Legea nr. 175/2021, precum si alte rigori aferente.

Completare 29.03.2023
Scris.CS nr.26/2-76-1377 din 09.02.2023: În acest sens au fost efectuate modificări la Legea nr.142/2018, prin intermediul Legii nr.175/2021 pentru modificarea unor acte normative (Art. XXVIII). Totodată, luând în considerare rezultatele implementării cadrului normativ în domeniul schimbului de date și interoperabilității, după mai mult de 3 ani de aplicare, AGE a inițiat elaborarea unui proiect de act normativ complex, care are scopul de actualizare a actelor normative în vigoare, inclusiv de aducerea lor în concordanță cu prevederile Art. XXVIII din Legea nr.175/2021 precum și în conformitate cu tendințele actuale în domeniul schimbului de date. Mai mult, vom menționa despre inițiativa de revizuire a HG nr.211/2019 în conformitate cu noile rigori, statuate în Legea nr.175/2021, precum și alte rigori aferente. RO_8391_734-21_AGE.PDF RO_8639_79-22_AGE.pdf RO_8640_81-22_Cancelaria.pdf Raspuns AGE-3004-546-28.10.22_Raportare AGE_implement.HCC.nr.35 din 06.07.21_Audit MConnect.signed.pdf 93-23_AGE.pdf 113-23_CS.pdf

Recomandarea: 3.2. în comun cu Cancelaria de Stat: să examineze oportunitatea stabilirii unor criterii clare, inclusiv a unui nomenclator/liste a autorităților și instituțiilor, sistemelor care urmează obligatoriu a fi integrate în MConnect, precum și a celor exceptate de la obligativitatea schimbului de date prin platforma guvernamentală de interoperabilitate, și ca urmare a examinării informațiilor deținute, să elaboreze și să înainteze, în modul stabilit, pentru aprobare un plan de conectare a participanților publici la platforma MConnect (subpct.4.1.1.)

Autoritatea:Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică”

Termen implementare: 30.01.2023
Răspunsul autorității:
Scris.AGE nr.3004-691 din 29.10.2021: Conform Planului de acțiuni de implementare a Hotărârii Curții de Conturi nr.35/2021, aprobat la 01.09.2021 de către Secretarul general adjunct al Guvernului, acțiunile la acest capitol au termenul de realizare decembrie 2021, ținând cont de complexitatea și amploarea acțiunilor necesare .
Totodată, întru realizarea acestei acțiuni, Cancelaria de Stat cu suportul AGE a înaintat în adresa instituțiilor demersul nr.20-78-1146-7115 din 24.09.2021 prin care au fost solicitate toate datele necesare pentru elaborarea și aprobarea unui plan de conectare a participanților publici la platforma Mconnect.
Anexa 3_Solicitarea CS pentru autorități.
Scris.AGE nr.3004-59 din 31.01.2022, Scris.CS nr.20-76-1040 din 02.02.2022: În contextul circularei Cancelariei de Stat nr.20-78-1146-7115 din 24.09.2021 și în baza solicitărilor parvenite de la instituțiile publice, AGE de comun cu acestea, examinează și stabilește seturile de date care sunt necesare a fi implicate în schimbul de date, întru simplificarea proceselor interne ale instituțiilor prin preluarea în mod automatizat a datelor doar în format electronic din Registrele informaționale ale statului. În rezultatul acestui exercițiu, reieșind din necesitățile funcționale, instituțiile pot deduce un plan de conectare a sistemelor deținute la Platforma de interoperabilitate MConnect.
Completare 09.08.2022
Scrisoarea CS nr.20-76-7604 din 03.08.2022: În contextul circularei Cancelariei de Stat nr.20-78-1146-7115 din 24.09.2021 şi în baza solicitărilor parvenite de la instituţiile publice, I.P. „Agenţia de Guvernare Electronică" de comun cu acestea, a continuat să examineze şi să stabilească seturile de date care sunt necesare a fi implicate în schimbul de date, întru simplificarea proceselor interne ale instituţiilor prin preluarea în mod automatizat a datelor doar în format electronic din Registrele informaţionale ale statului. în rezultatul acestui exerciţiu, reieşind din necesităţile funcţionale, instituţiile pot deduce un plan de conectare a sistemelor deţinute la Platforma de interoperabilitate MConnect.
Completare 24.10.2022
Scris.AGE nr.3004-261 din 29.04.2022: În perioada de la ultima raportare (31.01.2022-29.04.2022), în contextul circularei Cancelariei de Stat nr.20-78-1146-7115 din 24.09.2021 și în baza solicitărilor parvenite de la instituțiile publice, AGE de comun cu acestea a continuat să examineze și să stabilească seturile de date care sunt necesare a fi implicate în schimbul de date, întru simplificarea proceselor interne ale instituțiilor prin preluarea în mod automatizat a datelor doar în format electronic din Registrele informaționale ale statului. În rezultatul acestui exercițiu, reieșind din necesitățile funcționale, instituțiile pot deduce un plan de conectare a sistemelor deținute la Platforma de interoperabilitate MConnect.
Completare 28.11.2022
Scrisoarea AGE nr.3004-546 din 28.10.2022: În contextul circularei Cancelariei de Stat nr.20-78-1146-7115 din 24.09.2021 și în baza solicitărilor parvenite de la instituțiile publice, AGE de comun cu acestea a continuat să examineze și să stabilească seturile de date care sunt necesare a fi implicate în schimbul de date, întru simplificarea proceselor interne ale instituțiilor prin preluarea în mod automatizat a datelor doar în format electronic din Registrele informaționale ale statului. În rezultatul acestui exercițiu, reieșind din necesitățile funcționale, instituțiile pot deduce un plan de conectare a sistemelor deținute la Platforma MConnect.
Completare 29.03.2023
Scris.AGE nr.3004-54 din 02.02.2023: In contextul circularei Cancelariei de Stat nr.20-78-1146-7115 din 24.09.2021 si in baza solicitarilor parvenite de la institutiile publice, AGE de comun cu acestea a continuat sa examineze si sa stabileasca seturile de date care sunt necesare a fi implicate in schimbul de date, intru simplificarea proceselor interne ale institutiilor prin preluarea in mod automatizat a datelor doar in format electronic din Registrele informationale ale statului, exercitiu care a decurs in mod etapizat si planificat.
Completare 29.03.2023
Scris.CS nr.26/2-76-1377 din 09.02.2023: În contextul circularei Cancelariei de Stat nr.20-78-1146-7115 din 24.09.2021 și în baza solicitărilor parvenite de la instituțiile publice, AGE de comun cu acestea, a continuat să examineze și să stabilească seturile de date care sunt necesare a fi implicate în schimbul de date, întru simplificarea proceselor interne ale instituțiilor prin preluarea în mod automatizat a datelor doar în format electronic din Registrele informaționale ale statului, exercițiu care a decurs în mod etapizat și planificat. RO_8391_734-21_AGE.PDF RO_8639_79-22_AGE.pdf RO_8640_81-22_Cancelaria.pdf Raspuns AGE-3004-546-28.10.22_Raportare AGE_implement.HCC.nr.35 din 06.07.21_Audit MConnect.signed.pdf 93-23_AGE.pdf 113-23_CS.pdf

Recomandarea: 3.3. în comun cu Cancelaria de Stat: să examineze capacitățile instituționale deținute de AGE în raport cu atribuțiile delegate în domeniu și să întreprindă acțiunile necesare pentru consolidarea acestora în vederea asigurării realizării eficiente și a sustenabilității domeniului (subpct.4.1.2. și pct.4.2)

Autoritatea:Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică”

Termen implementare: 30.01.2023
Răspunsul autorității:
Scris.AGE nr.3004-691 din 29.10.2021: În vederea consolidării capacităților instituționale pe segmentul schimbului de date și interoperabilității a fost efectuată recrutarea externă a unei unități (jurisconsult al Direcției schimb de date și interoperabilitate). În exercitarea atribuțiilor de serviciu, acesta va asigura asistența juridică de specialitate în procesul schimbului de date și interoperabilității prin intermediul Platformei Guvernamentale MConnect, coordonarea și implementarea actelor normative aferente domeniului de competență.
Scris.AGE nr.3004-59 din 31.01.2022: Suplimentar acțiunilor întreprinse anterior și raportate, se informează că reieșind din perspectiva creșterii continue a scenariilor de schimb de date, precum și datorită intensificării activităților pe segmentul interoperabilității semantice, odată cu lansarea Catalogului semantic și popularea acestuia cu informația deținută în toate registrele informaționale ale instituțiilor și armonizarea acestora la standardele internaționale, va fi necesară analizarea în timp a necesităților de personal pe acest segment, în dependență de evoluția situației.
Scris.CS nr.20-76-1040 din 02.02.2022: În vederea consolidării capacităților instituționale pe segmentul schimbului de date și interoperabilității AGE a efectuat recrutarea externă a unei unități (jurisconsult al Direcției de schimb de date și interoperabilitate). În exercitarea atribuțiilor de serviciu, acesta va asigura asistența juridică de specialitate în procesul schimbului de date și interoperabilității prin intermediul Platformei Guvernamentale MConnect, coordonarea și implementarea actelor normative aferente domeniului de competență. Reieșind din perspectiva creșterii activităților pe segmentul interoperabilității semantice, odată cu lansarea Catalogului semantic și popularea acestuia cu informația deșinută în toate registrele informaționale ale instituțiilor și armonizarea acestora la standardele internaționale, va fi necesară analizarea în timp a necesităților de personal pe acest segment, în funcție de evoluția situației.
Completare 09.08.2022
Scrisoarea CS nr.20-76-7604 din 03.08.2022: Reieşind din perspectiva creşterii continue a scenariilor de schimb de date, precum şi datorită intensificării activităţilor pe segmentul interoperabilităţii semantice, odată cu lansarea Catalogului semantic şi popularea acestuia cu informaţia deţinută în toate registrele informaţionale ale instituţiilor şi armonizarea acestora la standardele internaţionale, va fi necesară analizarea continuă şi în timp a necesităţilor de personal pe acest segment, în dependenţă de evoluţia situaţiei.
Completare 24.10.2022
Scris.AGE nr.3004-261 din 29.04.2022: Reieșind din perspectiva creșterii continue a scenariilor de schimb de date, precum și datorită intensificării activităților pe segmentul interoperabilității semantice, odata cu lansarea Catalogului semantic și popularea acestuia cu informația deținută în toate registrele informațional ale instituțiilor și armonizarea acestora la standardele internaționale, va fi necesară analizarea continuă și în timp a necesităților de personal pe acest segment, în dependenta de evoluția situației.
Completare 28.11.2022
Scrisoarea AGE nr.3004-546 din 28.10.2022: În urma examinării capacităților instituționale pe domeniul schimbului de date și interoperabilitate, dar și în contextul punerii în aplicare a funcționalităților Catalogului Semantic, AGE a planificat și a prevăzut în Planul bugetului pentru anul 2023, alocarea unei unități suplimentare în cadrul Serviciului schimb de date și interoperabilitate (dezvoltator de software).
Completare 29.03.2023
Scris.AGE nr.3004-54 din 02.02.2023: In urma examinarii capacitatilor institutionale pe domeniul schimbului de date si interoperabilitate, dar si in contextul punerii in aplicare a functionalitatilor Catalogului Semantic, AGE a planificat si a prevazut in Planul bugetului pentru anul 2023, alocarea unei unitati de personal suplimentare in cadrul Serviciului schimb de date si interoperabilitate (dezvoltator de software).

Completare 29.03.2023
Scris.CS nr.26/2-76-1377 din 09.02.2023: În urma examinării capacităților instituționale pe domeniul schimbului de date și interoperabilitate, dar și în contextul punerii în aplicare a funcționalităților Catalogului Semantic, AGE a planificat și a prevăzut în Planul bugetului pentru anul 2023, alocarea unei unități de personal suplimentare în cadrul Serviciului schimb de date și interoperabilitate (dezvoltator de software). RO_8391_734-21_AGE.PDF RO_8639_79-22_AGE.pdf RO_8640_81-22_Cancelaria.pdf Raspuns AGE-3004-546-28.10.22_Raportare AGE_implement.HCC.nr.35 din 06.07.21_Audit MConnect.signed.pdf 93-23_AGE.pdf 113-23_CS.pdf

Recomandarea: 3.4. în comun cu Cancelaria de Stat: să instituie un mecanism eficient de monitorizare și evaluare a performanțelor funcționării și utilizării platformei de interoperabilitate MConnect, cu întreprinderea măsurilor necesare în vederea atingerii obiectivelor scontate ale acesteia (subpct.4.1.1, 4.2.6)

Autoritatea:Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică”

Termen implementare: 30.01.2023
Răspunsul autorității:
Scris.AGE nr.3004-691 din 29.10.2021: Conform Planului de acțiuni de implementare a Hotărârii Curții de Conturi nr.35/2021, aprobat la 01.09.2021 de către Secretarul general adjunct al Guvernului, termenul de realizare a acțiunilor identificate pentru implementarea recomandării respective este martie 2022.
Scris.AGE nr.3004-59 din 31.01.2022, Scris.CS nr.20-76-1040 din 02.02.2022: Acțiunea urmează a fi realizată în termenul stabilit, care conform Planului de acțiuni de implementare a Hotărârii Curții de Conturi nr.35/2021, este luna martie 2022.
Completare 09.08.2022
Scrisoarea CS nr.20-76-7604 din 03.08.2022: În ansamblu, cadrul normativ primar şi secundar prevăd mecanisme operaţionale de măsurare, monitorizare şi evaluare a performanţelor Platformei de interoperabilitate (MConnect). în context, corespunzător prevederilor secţiunii a 10- a din Hotărârea Guvernului nr.211/2019, schimbul de date prin intermediul platformei MConnect se efectuează cu respectarea nivelului agreat de servicii, în ceea ce priveşte perioada de disponibilitate, nivelurile de disponibilitate şi de accesibilitate ale platformei MConnect. Nivelul agreat al serviciilor depind în mod direct de nivelul de disponibilitate a sistemelor informaţionale ale furnizorilor de date. Subsecvent, nivelul agreat de servicii este parte componentă obligatorie a contractelor de schimb de date prin intermediul platformei MConnect, încheiate între autoritatea competentă şi participanţii privaţi la schimbul de date, iar în cazul participanţilor publici, acestea constituie p îrte integrată a anexelor tehnice semnate de părţi (AGE şi beneficiar). Mai mult, actele de prestare şi acceptare a serviciilor de schimb de date includ rapoarte privind volumul şi nivelul serviciilor de schimb de date prestate în perioada de referinţă. în concluzie, autoritatea competentă monitorizează performanţa procesului de schimb de date şi poate oferi informaţii participanţilor la schimbul de date pentru asigurarea calităţii utilizării acestuia. în contextul celor expuse, Cancelaria de Stat, în comun cu AGE, au elaborat şi transmis participanţilor la schimb de date, indicaţia CS nr.20-78-1146-7115 din 24.09.2021, prin care beneficiarii platformei raportează trimestrial despre acţiunile întreprinse pe segmentul schimbului de date, ceea ce permite monitorizarea şi evaluarea performanţelor funcţionării şi utilizării platformei de interoperabilitate MConnect.
Completare 24.10.2022
Scris.AGE nr.3004-261 din 29.04.2022: În ansamblu, cadrul normativ primar si secundar prevăd mecanisme operaționale de măsurare, monitorizare și evaluare a performanțelor Platformei de interoperabilitate (MConnect). În context, corespunzător prevederilor secțiunii a 10- a din HG nr.211/2019, schimbul de date prin intermediul platformei MConnect se efectuează cu respectarea nivelului agreat de servicii, în ceea ce priveste perioada de disponibilitate, nivelurile de disponibilitate si de accesibilitate ale platformei MConnect.
Nivelul agreat al serviciilor depind în mod direct de nivelul de disponibilitate al sistemelor informațional ale furnizorilor de date.
Subsecvent, nivelul agreat de servicii este parte componentă obligatorie a contractelor de schimb de date prin intermediul platformei MConnect, încheiate între autoritatea competentă și participanții privați la schimbul de date, iar în cazul participanților publici, acestea constituie parte integrată a anexelor tehnice semnate de părți (AGE și beneficiar). Mai mult, actele de prestare și acceptare a serviciilor de schimb de date includ rapoarte privind volumul și nivelul serviciilor de schimb de date prestate în perioada de referință.
În concluzie, autoritatea competentă monitorizează performanța procesului de schimb de date și poate oferi informații participanților la schimbul de date pentru asigurarea calității utilizării acestuia.
În contextul celor expuse, Cancelaria de Stat, în comun cu AGE, au elaborat și transmis participanților la schimb de date, indicația CS nr.20-78-1146-7115 din 24.09.2021, prin care beneficiarii platformei raportează trimestrial despre acțiunile întreprinse pe segmentul schimbului de date, ceea ce permite monitorizarea și evaluarea performanțelor funcționării și utilizării platformei de interoperabilitate MConnect.
Completare 28.11.2022
Scrisoarea AGE nr.3004-546 din 28.10.2022: În ansamblu, cadrul normativ primar și secundar prevăd mecanisme operaționale de măsurare, monitorizare și evaluare a performanțelor Platformei MConnect. În context, corespunzător prevederilor secțiunii a 10-a din Hotărârea Guvernului nr.211/2019, schimbul de date prin intermediul Platformei MConnect se efectuează cu respectarea nivelului agreat de servicii, în ceea ce privește perioada de disponibilitate, nivelurile de disponibilitate și de accesibilitate ale Platformei MConnect.
Nivelul agreat al serviciilor depind în mod direct de nivelul de disponibilitate al sistemelor informaționale ale furnizorilor de date.
Subsecvent, nivelul agreat de servicii este parte componentă obligatorie a contractelor de schimb de date prin intermediul Platformei MConnect, încheiate între autoritatea competentă și participanții privați la schimbul de date, iar în cazul participanților publici, acestea constituie parte integrată a anexelor tehnice semnate de părți (AGE și beneficiar). Mai mult, actele de prestare și acceptare a serviciilor de schimb de date includ rapoarte privind volumul și nivelul serviciilor de schimb de date prestate în perioada de referință.
În concluzie, autoritatea competentă monitorizează performanța procesului de schimb de date și poate oferi informații participanților la schimbul de date pentru asigurarea calității utilizării acestuia.
În contextul celor expuse, Cancelaria de Stat, în comun cu AGE, au elaborat și transmis participanților la schimb de date, indicația CS nr.20-78-1146-7115 din 24.09.2021, prin care beneficiarii platformei raportează trimestrial despre acțiunile întreprinse pe segmentul schimbului de date, ceea ce permite monitorizarea și evaluarea performanțelor funcționării și utilizării Platformei MConnect.
Completare 29.03.2023
Scris.AGE nr.3004-54 din 02.02.2023: În ansamblu, cadrul normativ primar si secundar prevad mecanisme operationale de masurare, monitorizare si evaluare a performantelor Platformei MConnect. În context, corespunzator prevederilor sectiunii a 10-a din Hotararea Guvernului nr.211/2019, schimbul de date prin intermediul Platformei MConnect se efectueaza cu respectarea nivelului agreat de servicii, in ceea ce priveste perioada de disponibilitate, nivelurile de disponibilitate si de accesibilitate ale Platformei MConnect. Nivelul agreat al serviciilor depind in mod direct de nivelul de disponibilitate al sistemelor informationale ale furnizorilor de date.
Subsecvent, nivelul agreat de servicii este parte componentă obligatorie a contractelor de schimb de date prin intermediul Platformei MConnect, incheiate intre autoritatea competenta si participantii privati la schimbul de date, iar in cazul participantilor publici, acestea constituie parte integrata a anexelor tehnice semnate de parti (AGE si beneficiar). Mai mult, actele de prestare si acceptare a serviciilor de schimb de date includ rapoarte privind volumul si nivelul serviciilor de schimb de date prestate in perioada de referinta. In concluzie, autoritatea competenta monitorizeaza performanta procesului de schimb de date si poate oferi informatii participantilor la schimbul de date pentru asigurarea calitatii utilizarii acestuia. In contextul celor expuse, Cancelaria de Stat, in comun cu AGE, au elaborat si transmis participantilor la schimb de date, indicatia CS nr.20-78-1146-7115 din 24.09.2021, prin care beneficiarii platformei raporteaza trimestrial despre actiunile intreprinse pe segmentul schimbului de date, ceea ce permite monitorizarea si evaluarea performantelor functionarii si utilizarii Platformei MConnect.


Completare 29.03.2023
Scris.CS nr.26/2-76-1377 din 09.02.2023: În ansamblu, cadrul normativ primar și secundar prevăd mecanisme operaționale de măsurare, monitorizare și evaluare a performanțelor Platformei MConnect. În context, corespunzător prevederilor secțiunii a 10-a din HG nr.211/2019, schimbul de date prin intermediul Platformei Mconnect se eefctuează cu respectarea nivelului agreat de servicii, în ceea ce privește perioada de disponibilitate, nivelurile de disponibilitate și de accesibilitate ale Platformei MConnect. Nivelul agreat al serviciilor depind în mod direct de nivelul de disponibilitate al sistemelor informaționale ale furnizorilor de date. Subsecvent, nivelul agreat de servicii este parte componentă obligatorie a contractelor de schimb de date prin intermediul Platformei MConnect, încheiate între autoritatea competentă și participanții privați la schimbul de date, iar în cazul participanților publici, acestea constituie parte integrată a anexelor tehnice semnate de părți (AGE și beneficiar). Mai mult, actele de prestare și acceptare a serviciilor de schimb de date includ rapoarte privind volumul și nivelul serviciilor de schimb de date prestate în perioada de referință.
În concluzie, autoritatea competentă monitorizează performanță procesului de schimb de date și poate oferi informații participanților la schimbul de date pentru asigurarea calității utilizării acestuia. În contextul celor expuse, Cancelaria de Stat, în comun cu AGE, au elaborat și transmis participanților la schimb de date, indicația CS nr.20-78-1146-7115 din 24.09.2021, prin care beneficiarii platformei raportează trimestrial despre acțiunile întreprinse pe segmentul schimbului de date, ceea ce permite monitorizarea și evaluarea performanțelor funcționării și utilizării Platformei MConnect. RO_8391_734-21_AGE.PDF RO_8639_79-22_AGE.pdf RO_8640_81-22_Cancelaria.pdf Raspuns AGE-3004-546-28.10.22_Raportare AGE_implement.HCC.nr.35 din 06.07.21_Audit MConnect.signed.pdf 93-23_AGE.pdf 113-23_CS.pdf

Recomandarea: 3.5. în comun cu Cancelaria de Stat: să definitiveze/elaboreze și să înainteze, în modul stabilit, pentru aprobare Conceptul Platformei de interoperabilitate MConnect, precum și Conceptul și Regulamentul aferente SI Catalogul semantic, în vederea creării condițiilor juridice necesare pentru funcționarea și utilizarea eficace a acestora (subpct.4.1.1 și 4.2.1)

Autoritatea:Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică”

Termen implementare: 30.01.2023
Răspunsul autorității:
Scris.AGE nr.3004-691 din 29.10.2021: Conform Planului de acțiuni de implementare a Hotărârii Curții de Conturi nr.35/2021, aprobat la 01.09.2021 de către Secretarul general adjunct al Guvernului, termenul de realizare a acțiunilor identificate pentru implementarea recomandării respective este decembrie 2021.
Scris.AGE nr.3004-59 din 31.01.2022: A fost aprobată Hotărârea Guvernului nr.323/2021 pentru aprobarea Conceptului Sistemului Informațional ,,Catalog semantic” și a Regulamentului privind modul de ținere a Registrului format de Sistemul informațional ,,Catalog semantic”.
Scris.CS nr.20-76-1040 din 02.02.2022: Guvernul a aprobat Hotărârea nr.323/2021 pentru aprobarea Conceptului Sistemului Informațional ,,Catalog semnatic" și a Regulamentului privind modul de ținere a Registrului format de Sistemul Informațional ,,Catalog semantic".
Completare 09.08.2022
Scrisoarea CS nr.20-76-7604 din 03.08.2022: Alte informaţii şi acţiuni suplimentare celor raportate anterior nu sunt necesare. (A fost aprobată Hotărârea Guvernului nr.323/2021 pentru aprobarea Conceptului Sistemului Informaţional „Catalog semantic" şi a Regulamentului privind modul de ţinere a Registrului format de Sistemul informaţional „Catalog semantic").
Completare 28.11.2022
Scrisoarea AGE nr.3004-546 din 28.10.2022: A fost aprobată Hotărârea Guvernului nr.323/2021 pentru aprobarea Conceptului Sistemului Informațional ,,Catalog semantic” și a Regulamentului privind modul de ținere a Registrului format de Sistemul informațional ,,Catalog semantic”.
Alte informații suplimentare celor anterior raportate și care sunt prezentate în continuare, nu sunt necesare.
Completare 29.03.2023
Scris.AGE nr.3004-54 din 02.02.2023: A fost aprobata Hotararea Guvernului nr.323/2021 pentru aprobarea Conceptului Sistemului Informational „Catalog semantic” si a Regulamentului privind modul de tinere a Registrului format de Sistemul informational „Catalog semantic”.
Completare 29.03.2023
Scris.CS nr.26/2-76-1377 din 09.02.2023: Guvernul a aprobat Hotărârea nr.323/2021 pentru aprobarea Conceptului Sistemului Informațional ,,Catalog semantic" și a Regulamentului privind modul de ținere a Registrului format de Sistemul Informațional ,,Catalog semantic". RO_8391_734-21_AGE.PDF RO_8639_79-22_AGE.pdf RO_8640_81-22_Cancelaria.pdf Raspuns AGE-3004-546-28.10.22_Raportare AGE_implement.HCC.nr.35 din 06.07.21_Audit MConnect.signed.pdf 93-23_AGE.pdf 113-23_CS.pdf

Recomandarea: 4. în comun cu I.P. „Agenția de Guvernare Electronică”, autoritățile și instituțiile care furnizează date contra plată, să instituie un mecanism adecvat de compensare a cheltuielilor pentru asigurarea furnizării datelor de către participanții publici la schimbul de date prin MConnect pentru participanții privați în cazul consumului serviciilor cu titlu oneros prin MConnect (subpct.4.2.10)

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 30.01.2023
Răspunsul autorității:
Scris.MInFin nr.05-10/75/1048 din 29.10.2021: În conformitate cu pct.7 al Hotărârii Guvernului nr.211/2019 ,,Privind platforma de interoperabilitate (MConnect)”, participanții publici la schimbul de date, furnizori de date/deținători de sisteme informaționale, urmau să revizuie în termen de 6 luni propriile proceduri și tarife privind prestarea serviciilor informaționale în vederea ajustării acestora la hotărârea prenotată. Dat fiind faptul că, I.P. Agenția de Guvernare Electronică (AGE) este responsabilă de îmbunătățirea serviciilor publice prin aplicarea tehnologiilor informaționale și de comunicații, AGE de comun cu fondatorul, urmează să evalueze și monitorizeze gradul de implementare a HG nr.211/2019 și, după caz, să intervină cu propuneri de ajustare.
Scris.AGE nr.3004-691 din 29.10.2021: Conform Planului de acțiuni de implementare a Hotărârii Curții de Conturi nr.35/2021, pentru trimestrul IV este preconizată organizarea unei ședințe de lucru cu părțile interesate (MF, CS, AGE etc.) pentru examinarea relevanței subiectului expus în recomandare și adoptarea unei abordări unice a acestuia.
Scris.MinFin nr.05-10/06/110 din 25.01.2022: La data de 26.11.2021 a fost organizată o ședință comună cu participarea reprezentanților AGE, CS și MinFin, în cadrul căreia a fost discutată oportunitatea instituirii unui mecanism de compensare a cheltuielilor pentru asigurarea furnizării datelor de către participanții publici la schimbul de date prin MConnect pentru participanții privați în cazul consumului serviciilor cu titlu oneros prin MConnect.
Ținând cont de prevederile pct.4, subpct.3) din HG nr.211/2019, precum că participanții publici ,,în caz de necesitate, pot planifica mijloace financiare necesare integrării sistemelor informaționale pe care le dețin cu platforma de interoperabilitate (MConnect), dezvoltării și mentenanței tehnice a serviciilor de furnizare sau de consum al datelor, conform planurilor de conectare respective", a fost decis că la moment este inoportun de a elabora un nou mecanism de susținere a participanților la schimbul de date prin MConnect.
Scris.AGE nr.3004-59 din 31.01.2022, Scris.CS nr.20-76-1040 din 02.02.2022: La data de 26 noiembrie 2021 a avut o ședință comună AGE/CS/MF în cadrul căreia a fost examinată oportunitatea instituirii unui mecanism de compensare a cheltuielilor pentru asigurarea furnizării datelor de către participanții publici la schimbul de date prin MConnect pentru participanții privați în cazul consumului serviciilor cu titlu oneros prin MConnect, conform recomandării Curții de Conturi. În rezultatul ședinței, ca și poziție consensuală, s-a constatat că la acest moment este inoportun de a elabora un nou mecanism de susținere a participanților la schimbul de date prin Platforma MConnect și s-a accentuat necesitatea valorificării prevederilor pct.4, sbpct.3) din Hotărârea Guvernului nr.211/2019.
Anexa 2 Proces verbal al ședinței.

Completare 04.10.2022
Scrisoarea MF nr.05-10/70/1034 din 28.07.2022: La data de 26 noiembrie 2021 a fost organizată o şedinţă comună, cu participarea reprezentanţilor I.P „Agenţia de Guvernare Electronică”, Cancelariei de Stat şi Ministerului Finanţelor, în cadrul căreia a fost discutată oportunitatea instituirii unui mecanism de compensare a cheltuielilor pentru asigurarea furnizării datelor de către participanţii publici la schimbul de date prin MConnect pentru participanţii privaţi în cazul consumului serviciilor cu titlu oneros prin MConnect.
Ca urmare a discuţiilor, s-a decis că la moment este inoportun de a elabora un nou mecanism de susţinere a participanţilor la schimbul de date prin Mconnect, având în vedere că, în conformitate cu prevederile pct.4, sbpct.3) din Hotărârea Guvernului nr.211/2019, participanţii publici ,,în caz de necesitate, pot planifica mijloace financiare necesare integrării sistemelor informaţionale pe care le deţin cu platforma de interoperabilitate (MConnect), dezvoltării şi mentenanţei tehnice a serviciilor de furnizare sau de consum al datelor, conform planurilor de conectare respective ”.
Completare 29.03.2023
Scris.AGE nr.3004-54 din 02.02.2023: La data de 26 noiembrie 2021 a avut о sedinta comuna AGE/CS/MF in cadrul careia a fost examinata oportunitatea instituirii unui mecanism de compensare a cheltuielilor pentru asigurarea furnizarii datelor de catre participantii publici la schimbul de date prin MConnect pentru participantii privati in cazul consumului serviciilor cu titlu oneros prin MConnect, conform recomandarii Curtii de Conturi. in rezultatul sedintei, ca si pozitie consensuala, s-a constatat ca la acest moment este inoportun de a elabora un nou mecanism de sustinere a participantilor la schimbul de date prin Platforma MConnect si s- a accentuat necesitatea valorificarii prevederilor pct.4, sbpct.3) din Hotararea Guvernului nr.211/2019).
Alte informatii suplimentare celor anterior raportate si care sunt prezentate in continuare, nu sunt necesare.

Completare 29.03.2023
Scris.CS nr.26/2-76-1377 din 09.02.2023, Scris.MF nr.05-10/12/272 din 22.02.2023: La data de 26 noiembrie 2021 a avut o ședință comună a AGE, Cancelaria de Stat, Ministerul Finanțelor în cadrul căreia a fost examinată oportunitatea instituirii unui mecanism de compensare a cheltuielilor pentru asigurarea furnizării datelor de către participanții publici la schimbul de date prin MConnect pentru participanții privați în cazul consumului serviciilor cu titlu oneros prin MConnect, conform recomandării Curții de Conturi. În rezultatul ședinței, ca și poziție consensuală, s-a constatat că la acest moment este inoportun de a elabora un nou mecanism de susținere a participanților la schimbul de date prin Platforma MConnect și s-a accentuat necesitatea valorificării prevederilor pct.4, sbpct.3) din Hotărârea Guvernului nr.211/2019. Procesul-verbal al ședinței a fost prezentat prin scrisoarea nr.20-76-1040 din 02.02.2022. RO_8390_733-21_MinFin.PDF RO_8391_734-21_AGE.PDF RO_8639_79-22_AGE.pdf RO_8640_81-22_Cancelaria.pdf RO_8642_84-22_MInFin.pdf Raspuns MF HCC nr. 34-2021 si nr. 35-2021 raportare iulie 2022.semnat.pdf 113-23_CS.pdf 162-23_MF.pdf

Recomandarea: 4. în comun cu I.P. „Agenția de Guvernare Electronică”, autoritățile și instituțiile care furnizează date contra plată, să instituie un mecanism adecvat de compensare a cheltuielilor pentru asigurarea furnizării datelor de către participanții publici la schimbul de date prin MConnect pentru participanții privați în cazul consumului serviciilor cu titlu oneros prin MConnect (subpct.4.2.10)

Autoritatea:Cancelaria de Stat

Termen implementare: 30.01.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea CS nr.20-76-7604 din 03.08.2022: La data de 26 noiembrie 2021 a avut o şedinţă comună a I.P. „Agenţia pentru Guvernare Electronică", Cancelaria de Stat, Ministerul Finanţelor în cadrul căreia a fost examinată oportunitatea instituirii unui mecanism de compensare a cheltuielilor pentru asigurarea furnizării datelor de către participanţii publici la schimbul de date prin MConnect pentru participanţii privaţi în cazul consumului serviciilor cu titlu oneros prin MConnect, conform recomandării Curţii de Conturi.
în rezultatul şedinţei, ca şi poziţie consensuală, s-a constatat că la acest moment este inoportun de a elabora un nou mecanism de susţinere a participanţilor la schimbul de date prin Platforma MConnect şi s-a accentuat necesitatea valorificării prevederilor pct.4, sbpct.3) din Hotărârea Guvernului nr.211/2019.
Procesul- verbal al şedinţei a fost prezentat prin scrisoarea nr. 20-76-1040 din 02.02.2022.
Completare 28.11.2022
Scrisoarea AGE nr.3004-546 din 28.10.2022: La data de 26 noiembrie 2021 a avut o ședință comună AGE/CS/MF în cadrul căreia a fost examinată oportunitatea instituirii unui mecanism de compensare a cheltuielilor pentru asigurarea furnizării datelor de către participanții publici la schimbul de date prin MConnect pentru participanții privați în cazul consumului serviciilor cu titlu oneros prin MConnect, conform recomandării Curții de Conturi. În rezultatul ședinței, ca și poziție consensuală, s-a constatat că la acest moment este inoportun de a elabora un nou mecanism de susținere a participanților la schimbul de date prin Platforma MConnect și s-a accentuat necesitatea valorificării prevederilor pct.4, sbpct.3) din Hotărârea Guvernului nr.211/2019).
Alte informații suplimentare celor anterior raportate și care sunt prezentate în continuare, nu sunt necesare.
Completare 29.03.2023
Scris.CS nr.26/2-76-1377 din 09.02.2023: La data de 26 noiembrie 2021 a avut o ședință comună a AGE, Cancelaria de Stat, Ministerul Finanțelor în cadrul căreia a fost examinată oportunitatea instituirii unui mecanism de compensare a cheltuielilor pentru asigurarea furnizării datelor de către participanții publici la schimbul de date prin MConnect pentru participanții privați în cazul consumului serviciilor cu titlu oneros prin MConnect, conform recomandării Curții de Conturi. În rezultatul ședinței, ca și poziție consensuală, s-a constatat că la acest moment este inoportun de a elabora un nou mecanism de susținere a participanților la schimbul de date prin Platforma MConnect și s-a accentuat necesitatea valorificării prevederilor pct.4, sbpct.3) din Hotărârea Guvernului nr.211/2019. Procesul-verbal al ședinței a fost prezentat prin scrisoarea nr.20-76-1040 din 02.02.2022. Raspuns Cancelaria de Stat august 2022 HCC 35 2021.pdf Raspuns AGE-3004-546-28.10.22_Raportare AGE_implement.HCC.nr.35 din 06.07.21_Audit MConnect.signed.pdf 113-23_CS.pdf

Recomandarea: 5.1. să revizuiască Acordul cu privire la asigurarea activităților de administrare tehnică, mentenanță și suport tehnic ale SI din posesia AGE prin prisma activităților minime de administrare tehnică a SI stabilite în Regulamentul adoptat prin Hotărârea Guvernului nr.414/2018, precum și stabilirii unui mecanism adecvat de monitorizare, control, evaluare și raportare a activităților, nivelului agreat de servicii și a indicatorilor de performanță conveniți, în scopul asigurării gestionării eficiente a resurselor și eficacității SI (subpct.4.2.1 și 4.2.11)

Autoritatea:Instituția Publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică

Termen implementare: 30.01.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea STISC nr1.4/784/22 din 29.04.2022: La data de 17.01.2022, STISC și AGE au semnat Acordul nr. AT/04- 22 privind administrarea tehnica și menținerea resurselor și sistemelor informaționale de stat.
Completare 29.03.2023
Scrisoarea STISC nr. 1.4/132/23 din 16.01.2023. La data de 17.01.2022, STISC şi AGE au semnat Acordul nr. AT/04- 22 privind administrarea tehnică şi menţinerea resurselor şi sistemelor informaţionale de stat. STISC din 29.04.2022.pdf Raspuns STISC 16 ianuarie 2023 HCC 35 2021.pdf

Recomandarea: 5.1. să revizuiască Acordul cu privire la asigurarea activităților de administrare tehnică, mentenanță și suport tehnic ale SI din posesia AGE prin prisma activităților minime de administrare tehnică a SI stabilite în Regulamentul adoptat prin Hotărârea Guvernului nr.414/2018, precum și stabilirii unui mecanism adecvat de monitorizare, control, evaluare și raportare a activităților, nivelului agreat de servicii și a indicatorilor de performanță conveniți, în scopul asigurării gestionării eficiente a resurselor și eficacității SI (subpct.4.2.1 și 4.2.11)

Autoritatea:Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică”

Termen implementare: 30.01.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea AGE nr.3004-691 din 29.10.2021: A fost inițiată procedura de revizuire a Acordului cu privire la asigurarea activităților de administrare tehnică, mentenanță și suport tehnic. La moment suntem la etapa de stabilire a necesităților din partea AGE, în vederea identificării mecanismului adecvat de monitorizare, control, evaluare și raportare a activităților, nivelului agreat de servicii și a indicatorilor de performanță conveniți, în scopul asigurării gestionării eficiente a resurselor și eficacității SI.
Scrisoarea AGE nr.3004-59 din 31.01.2022: A fost desfășurată procedura de revizuire a Acordului cu privire la asigurarea activităților de administrare tehnică, mentenanță și suport tehnic.
La data 17.01.2022 a fost semnat Acordul cu privire la asigurarea activităților de administrare tehnică, mentenanță și suport tehnic, încheiat între AGE și I.P. STISC.
Scrisoarea STISC nr.1.4/236/22 din 01.02.2022, nr.1.4/1194/22 din 22.07.2022: La data de 17.01.2022, STISC și AGE au semnat Acordul nr. AT/04-22 privind administrarea tehnică și menținerea resurselor și sistemelor informaționale de stat.

Completare 28.11.2022
Scrisoarea AGE nr.3004-546 din 28.10.2022: A fost desfășurată procedura de revizuire a Acordului cu privire la asigurarea activităților de administrare tehnică, mentenanță și suport tehnic.
La data 17.01.2022 a fost semnat Acordul cu privire la asigurarea activităților de administrare tehnică, mentenanță și suport tehnic, încheiat între AGE și I.P. STISC).
Alte informații suplimentare celor anterior raportate și care sunt prezentate în continuare, nu sunt necesare.
Completare 29.03.2023
Scris.AGE nr.3004-54 din 02.02.2023: A fost desfasurata procedura de revizuire a Acordului cu privire la asigurarea activitatilor de administrare tehnica, mentenanta si suport tehnic. La data 17.01.2022 a fost semnat Acordul cu privire la asigurarea activitatilor de administrare tehnica, mentenanta si suport tehnic, incheiat intre AGE si I.P. STISC).
Alte informatii suplimentare celor anterior raportate si care sunt prezentate in continuare, nu sunt necesare. RO_8391_734-21_AGE.PDF RO_8639_79-22_AGE.pdf RO_8641_82-22_STISC.pdf Raspuns 505-22_STISC.pdf Raspuns AGE-3004-546-28.10.22_Raportare AGE_implement.HCC.nr.35 din 06.07.21_Audit MConnect.signed.pdf 93-23_AGE.pdf

Recomandarea: 5.2. să asigure elaborarea și implementarea planului (procedurii) de asigurare a copiilor de rezervă, precum și a planului de recuperare în caz de dezastru (planului de continuitate) aferent platformei de interoperabilitate MConnect, a componentelor acesteia în vederea asigurării funcționalității și sustenabilității platformei (subpct.4.2.11)

Autoritatea:Instituția Publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică

Termen implementare: 30.01.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea STISC nr1.4/784/22 din 29.04.2022: A fost inițiata și este în proces elaborarea planului (procedurii) de asigurare a copiilor de rezervă, precum și a planului de recuperare în caz de dezastru (planului de continuitate) aferent platformei de interoperabilitate MConnect.
Completare 29.03.2023
Scrisoarea STISC nr. 1.4/132/23 din 16.01.2023. A fost elaborat planul (procedurii) de asigurare a copiilor de rezervă, precum şi a planul de recuperare în caz de dezastru (planul de continuitate) aferent platformei de interoperabilitate MConnect STISC din 29.04.2022.pdf Raspuns STISC 16 ianuarie 2023 HCC 35 2021.pdf

Recomandarea: 5.2. să asigure elaborarea și implementarea planului (procedurii) de asigurare a copiilor de rezervă, precum și a planului de recuperare în caz de dezastru (planului de continuitate) aferent platformei de interoperabilitate MConnect, a componentelor acesteia în vederea asigurării funcționalității și sustenabilității platformei (subpct.4.2.11)

Autoritatea:Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică”

Termen implementare: 30.01.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea AGE nr.3004-691 din 29.10.2021: Conform Planului de acțiuni de implementare a Hotărârii Curții de Conturi nr.35/2021, elaborarea Planului de asigurare a copiilor de rezervă și recuperare în caz de dezastru (Plan de continuitate) aferent platformei de interoperabilitate MConnect, este preconizată pentru decembrie 2021.
Scrisoarea AGE nr.3004-59 din 31.01.2022: AGE se află în proces de elaborare a Planului de asigurare a copiilor de rezervă și recuperare în caz de dezastru aferent platformei de interoperabilitate MConnect.
Scrisoarea STISC nr.1.4/236/22 din 01.02.2022: Urmare a semnării Acordului nr.AT/04-22 privind administrarea tehnică și menținerea resurselor și sistemelor informaționale de stat din posesia AGE, a fost inițiată elaborarea planului (procedurii) de asigurare a copiilor de rezervă, precum și a planului de recuperare în caz de dezastru (planului de continuitate) aferent platformei de interoperabilitate MConnect.
Completare 28.07.2022
Scrisoarea STISC nr.1.4/1194/22 din 22.07.2022: A fost elaborat planul (procedurii) de asigurare a copiilor de rezervă, precum şi a planul de recuperare în caz de dezastru (planul de continuitate) aferent platformei de interoperabilitate MConnect
Completare 25.10.2022
Scris.AGE nr.3004-261 din 29.04.2022: AGE este în proces de definitivare a proiectului Ordinului „Cu privire la aprobarea Cerințelor privind nivelul minim garantat al activităților realizate (SLA) în contextul prestării serviciilor de schimb de date prin intermediul platformei de interoperabilitate (MConnect)”, care instituie norme privind nivelul minim garantat al activităților realizate, precum și modalitatea de asigurare a copiilor de rezervă în scopul reglementării posibilităților de restabilire a serviciilor de schimb de date.
Completare 28.11.2022
Scrisoarea AGE nr.3004-546 din 28.10.2022: AGE în colaborare cu STISC își propune să aprobe și semneze pentru anul 2023 cerințele privind nivelul minim garantat al activităților realizate (SLA) în contextul prestării serviciilor de schimb de date prin intermediul platformei de interoperabilitate (MConnect) (Proiectul Ordinului se anexează).
Totodată, conform HG nr. 128/2014, privind platforma tehnologică guvernamentală comună (MCloud), I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”, în calitate de posesor al platformei MCloud, asigură protejarea datelor procesate prin Platforma de interoperabilitate (MConnect), precum şi creează și stochează copiile de rezervă.
Completare 29.03.2023
Scris.AGE nr.3004-54 din 02.02.2023: Cerintele privind nivelul minim garantat al activitatilor realizate (SLA) in contextul prestarii serviciilor de schimb de date prin intermediul platformei de interoperabilitate (MConnect), este stabilit in fiecare an de catre AGE in colaborare cu STISC. Totodata, conform HG nr.128/2014, privind platforma tehnologica guvernamentala comuna (MCloud), I.P. „Serviciul Tehnologia Informatiei si Securitate Cibernetica”, in calitate de posesor al platformei MCloud, asigura protejarea datelor procesate prin Platforma de interoperabilitate (MConnect), precum și creeaza si stocheaza copiile de rezerva. RO_8391_734-21_AGE.PDF RO_8639_79-22_AGE.pdf RO_8641_82-22_STISC.pdf Raspuns 505-22_STISC.pdf Raspuns AGE-3004-546-28.10.22_Raportare AGE_implement.HCC.nr.35 din 06.07.21_Audit MConnect.signed.pdf 93-23_AGE.pdf

Recomandarea: 6.1. să revizuiască modalitatea de formalizare a schimbului de date prin MConnect, ținând cont de carențele identificate de audit, precum și bunele practici în domeniul interoperabilității și, după caz, să încheie/reîncheie acorduri cu participanții publici, în scopul eficientizării activităților și asigurării calității serviciilor oferite, respectiv cele consumate din MConnect (subpct.4.2.5)

Autoritatea:Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică”

Termen implementare: 30.01.2023
Răspunsul autorității:
Scris.AGE nr.3004-691 din 29.10.2021: Conform Planului de acțiuni de implementare a Hotărârii Curții de Conturi nr.35/2021, încheierea sau reîncheierea cu participanții publici la schimbul de date a Acordurilor privind schimbul de date prin intermediul platformei de interoperabilitate (MConnect), urmează a fi finisată până la finele lunii februarie 2022, ținând cont de multitudinea de participanți.
Scris.AGE nr.3004-59 din 31.01.2022: Conform Planului de acțiuni de implementare a Hotărârii Curții de Conturi nr.35/2021, încheierea sau reîncheierea cu participanții publici la schimbul de date a Acordurilor privind schimbul de date prin intermediul platformei de interoperabilitate (MConnect), urmează a fi finisată până la finele lunii februarie 2022.
Acțiunea se află în curs de realizare.

Completare 25.10.2022
Scris.AGE nr.3004-261 din 29.04.2022: Acțiunea este în curs de realizare. Urmare a analizei cadrului normativ aferent domeniului schimbului de date și interoperabilitate, precum și corespunzător modificărilor ce urmează a fi operate la Legea nr.142/2018 și subsecvent, Hotărârea Guvernului nr.211/2019, AGE consideră suficient semnarea anexelor tehnice actualizate cu participanții publici, pentru expunerea serviciilor MConnect, în scopul eficientizării activităților și asigurării calității serviciilor oferite. În acest sens au fost actualizate și semnate majoritatea anexelor tehnice cu IP „Agenția Servicii Publice” și urmează a fi identificate alte instituții publice pentru realizarea aceluiași obiectiv.


Completare 28.11.2022
Scrisoarea AGE nr.3004-546 din 28.10.2022: Urmare a analizei cadrului normativ aferent domeniului schimbului de date și interoperabilitate, precum și corespunzător modificărilor ce urmează a fi operate la Legea nr.142/2018 și subsecvent, Hotărârea Guvernului nr.211/2019, AGE consideră suficient semnarea anexelor tehnice actualizate cu participanții publici, pentru expunerea serviciilor MConnect, în scopul eficientizării activităților și asigurării calității serviciilor oferite. În acest sens au fost actualizate și semnate majoritatea anexelor tehnice cu IP ,,Agenția Servicii Publice” și urmează a fi identificate alte instituții publice pentru realizarea aceluiași obiectiv.
Completare 29.03.2023
Scris.AGE nr.3004-54 din 02.02.2023: Urmare a analizei cadrului normativ aferent domeniului schimbului de date si interoperabilitate, precum si corespunzator modificarilor ce urmeaza a fi operate la Legea nr. 142/2018 si subsecvent, Hotararea Guvernului nr.211/2019, AGE considera suficient semnarea anexelor tehnice actualizate cu participant publici, pentru expunerea serviciilor MConnect, in scopul eficientizarii activitatilor si asigurarii calitatii serviciilor oferite. In acest sens au fost actualizate si semnate majoritatea anexelor tehnice cu IP „Agenda Servicii Publice” si urmeaza a fi identificate alte institute publice pentru realizarea aceluiasi obiectiv. RO_8391_734-21_AGE.PDF RO_8639_79-22_AGE.pdf Raspuns AGE-3004-546-28.10.22_Raportare AGE_implement.HCC.nr.35 din 06.07.21_Audit MConnect.signed.pdf 93-23_AGE.pdf

Recomandarea: 6.2. să instituie un mecanism eficient de evidență a acordurilor, anexelor tehnice și contractelor încheiate cu participanții la schimbul de date prin platforma de interoperabilitate, precum și de monitorizare și control al executării prevederilor acestora (subpct.4.2.5)

Autoritatea:Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică”

Termen implementare: 30.01.2023
Răspunsul autorității:
Scris.AGE nr.3004-691 din 29.10.2021: În acest sens, a fost emis Ordinul AGE nr. 3005-73 din 29.10.2021 cu privire la aprobarea Regulilor de înregistrare a acordurilor, anexelor tehnice și contractelor încheiate cu participanții la schimbul de date prin platforma de interoperabilitate (MConnect), care urmează a fi semnat de conducere.
Anexa 4_Ordin AGE_3005-73 din 29.10.2021
Scris.AGE nr.3004-59 din 31.01.2022: Alte acțiuni suplimentare elaborării Ordinului AGE nr.3005-73 din 29.10.2021 cu privire la aprobarea Regulilor de înregistrare a acordurilor, anexelor tehnice și contractelor încheiate cu participanții la schimbul de date prin platforma de interoperabilitate (MConnect), nu sunt.

Completare 28.11.2022
Scrisoarea AGE nr.3004-546 din 28.10.2022: Alte acțiuni suplimentare elaborării Ordinului AGE nr.3005-73 din 29.10.2021 cu privire la aprobarea Regulilor de înregistrare a acordurilor, anexelor tehnice și contractelor încheiate cu participanții la schimbul de date prin platforma de interoperabilitate (MConnect), nu sunt necesare.
Completare 29.03.2023
Scris.AGE nr.3004-54 din 02.02.2023: Alte actiuni suplimentare elaborarii Ordinului AGE nr.3005-73 din 29.10.2021 cu privire la aprobarea Regulilor de inregistrare a acordurilor, anexelor tehnice si contractelor incheiate cu participantii la schimbul de date prin platforma de interoperabilitate (MConnect), nu sunt necesare. RO_8391_734-21_AGE.PDF RO_8639_79-22_AGE.pdf Raspuns AGE-3004-546-28.10.22_Raportare AGE_implement.HCC.nr.35 din 06.07.21_Audit MConnect.signed.pdf 93-23_AGE.pdf

Recomandarea: 6.3. să stabilească proceduri clare privind modul de evidență a instituțiilor și serviciilor integrate în Platforma de interoperabilitate MConnect, inclusiv de plasare a acestora pe pagina web, cu monitorizarea și evaluarea periodică în scopul asigurării veridicității și actualității informațiilor, precum și gestionării adecvate a lor (subpct.4.2.6)

Autoritatea:Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică”

Termen implementare: 30.01.2023
Răspunsul autorității:
Scris.AGE nr.3004-691 din 29.10.2021: Realizarea acțiunilor întru implementarea acestei recomandări, va fi asigurată în termenele prevăzute în n termenele prevăzute în Planul de acțiuni de implementare a Hotărârii Curții de Conturi nr.35/2021, aprobat la 01.09.2021 de către Secretarul general adjunct al Guvernului.
Scris.AGE nr.3004-59 din 31.01.2022: Acțiunea a fost realizată prin implementarea soluției informaționale ,,Catalog Semantic”, care descrie regulile privind evidența participanților la schimb de date și actualizează în continuu această informație.
Totodată, până la popularea definitivă a Catalogului semantic cu toate instituțiile și fluxurile de date, AGE actualizează inclusiv pagina web a Platformei MConnect.

Completare 28.11.2022
Scrisoarea AGE nr.3004-546 din 28.10.2022: Acțiunea a fost realizată prin implementarea soluției informaționale ,,Catalog Semantic”, care descrie regulile privind evidența participanților la schimb de date și actualizează în continuu această informație.
Totodată, până la popularea definitivă a Catalogului semantic cu toate instituțiile și fluxurile de date, AGE actualizează continuu inclusiv pagina web a Platformei MConnect sub mai multe aspecte (documente anexate, participanți, seturi de date furnizate/consumate, etc.)

Completare 29.03.2023
Scris.AGE nr.3004-54 din 02.02.2023: Actiunea a fost realizata prin implementarea solutiei informationale „Catalog Semantic”, care descrie regulile privind evidenta participantilor la schimb de date si actualizeaza in continuu aceasta informatie. Totodata, pana la popularea definitiva a Catalogului semantic cu toate institutiile si fluxurile de date, AGE actualizeaza continuu inclusiv pagina web a Platformei MConnect sub mai multe aspecte (documente anexate, participanți seturi de date furnizate/consumate, etc.)
RO_8391_734-21_AGE.PDF RO_8639_79-22_AGE.pdf Raspuns AGE-3004-546-28.10.22_Raportare AGE_implement.HCC.nr.35 din 06.07.21_Audit MConnect.signed.pdf 93-23_AGE.pdf

Recomandarea: 6.4. să revizuiască și să elaboreze cadrul regulator aferent funcționării și gestionării Platformei MConnect (proceduri, ghiduri etc.), în scopul îmbunătățirii acestora, ținând cont de carențele constatate de audit, cu asigurarea informării utilizatorilor/beneficiarilor Platformei (interni/externi, publici/privați), în modul stabilit (subpct.4.2.1 și 4.2.11)

Autoritatea:Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică”

Termen implementare: 30.01.2023
Răspunsul autorității:
Scris.AGE nr.3004-691 din 29.10.2021: Realizarea acțiunilor întru implementarea acestei recomandări, va fi asigurată în termenele prevăzute în n termenele prevăzute în Planul de acțiuni de implementare a Hotărârii Curții de Conturi nr.35/2021, aprobat la 01.09.2021 de către Secretarul general adjunct al Guvernului.
Completare 25.10.2022
Scris.AGE nr.3004-261 din 29.04.2022: A fost aprobat un nou model de cerere de conectare la platforma de interoperabilitate (MConnect), corespunzător noilor rigori (Ordinul Directorului AGE nr.3005-22 din 11.03.2022).
În subsidiar, vor fi continuate eforturile de perfecționare a procedurilor și a cadrului regulator aferent gestionării Platformei (MConnect). Anexa 2_Ordinul Directorului AGE nr.3005-22 din 11.03.2022
Completare 28.11.2022
Scrisoarea AGE nr.3004-546 din 28.10.2022: În curs de realizare.
A fost aprobat un nou model de cerere de conectare la platforma de interoperabilitate (MConnect), corespunzător noilor rigori (Ordinul Directorului AGE nr.3005-22 din 11.03.2022).
În subsidiar, odată cu aprobarea noilor prevederi aferente cadrului de interoperabilitate (MConnect), prin modificarea Legii nr.142/2018 și Hotărârii Guvernului nr.211/2019, vor fi îmbunătățite și aspectele ce țin de funcționarea și gestionarea Platformei MConnect.
Completare 29.03.2023
Scris.AGE nr.3004-54 din 02.02.2023: A fost aprobat un nou model de cerere de conectare la platforma de interoperabilitate (MConnect), corespunzator noilor rigori (Ordinul Directorului AGE nr.3005-22 din 11.03.2022). In subsidiar, odata cu aprobarea noilor prevederi aferente cadrului de interoperabilitate (MConnect), prin modificarea Legii nr.142/2018 si Hotararii Guvernului nr.211/2019, vor fi imbunatatite si aspectele ce tin de functionarea si gestionarea Platformei MConnect.
RO_8391_734-21_AGE.PDF Raspuns AGE-3004-546-28.10.22_Raportare AGE_implement.HCC.nr.35 din 06.07.21_Audit MConnect.signed.pdf 93-23_AGE.pdf

Recomandarea: 6.5. să revizuiască procedura de asigurare a furnizării datelor de la entitățile care dețin SI de stat prin prisma eficientizării activităților, inclusiv în contextul instituirii SI Catalogul semantic (subpct.4.2.1)

Autoritatea:Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică”

Termen implementare: 30.01.2023
Răspunsul autorității:
Scris.AGE nr.3004-691 din 29.10.2021: Realizarea acțiunilor întru implementarea acestei recomandări, va fi asigurată în termenele prevăzute în n termenele prevăzute în Planul de acțiuni de implementare a Hotărârii Curții de Conturi nr.35/2021, aprobat la 01.09.2021 de către Secretarul general adjunct al Guvernului.
Scris.AGE nr.3004-59 din 31.01.2022: Prin Hotărârea Guvernului nr.323/2021 a fost aprobat Conceptul Sistemului Informațional ,,Catalog semantic” și Regulamentul privind modul de ținere a Registrului format de Sistemul informațional ,,Catalog semantic”. Noul portal Catalogul Semantic https://semantic.gov.md/ro a devenit funcțional și a fost lansat la data de 25 noiembrie 2021, în cadrul unui atelier de lucru. La eveniment au participat circa 17 funcționari din cadrul instituțiilor publice: Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Fiscal de Stat, Centrul Național Anticorupție, Agenția Națională Transport Auto, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Casa Națională de Asigurări Sociale, Compania Națională de Asigurări în Medicină, I.P. Agenția Servicii Publice (cărora le-a fost atribuit rolul de operatori (registratori) ai Catalogului Semantic, desemnați de instituții publice participante la schimbul de date, care urmează să utilizeze acest nou instrument de evidență a datelor). Ulterior, au fost organizate alte 2 ateliere de lucru cu prezentarea funcționalităților portalului Catalog Semantic, în cadrul cărora au participat 25 reprezentați din cadrul a 24 entități publice.
De asemenea, a fost elaborat un Ghid de utilizare a Catalogului Semantic, care a fost integrat pe platforma guvernamentală de instruire la distanță e-Learning.
Astfel, Catalogul semantic devine un instrument digital de lucru indispensabil pentru autoritățile și instituțiile publice, autoritățile administrative autonome, care dețin resurse informaționale de stat, precum și pentru persoanele juridice de drept privat care, în numele autorităților și instituțiilor publice, gestionează sau dețin resurse informaționale de stat. Aceste instituții vor înregistra în catalogul semantic activele semantice (metadate, seturi de date din registre, clasificatoare, etc.) pe care le dețin.

Completare 28.11.2022
Scrisoarea AGE nr.3004-546 din 28.10.2022: (Prin Hotărârea Guvernului nr.323/2021 a fost aprobat Conceptul Sistemului Informațional ,,Catalog semantic” și Regulamentul privind modul de ținere a Registrului format de Sistemul informațional ,,Catalog semantic”. Noul portal Catalogul Semantic https://semantic.gov.md/ro a devenit funcțional și a fost lansat la data de 25 noiembrie 2021, în cadrul unui atelier de lucru. La eveniment au participat circa 17 funcționari din cadrul instituțiilor publice: Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Fiscal de Stat, Centrul Național Anticorupție, Agenția Națională Transport Auto, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Casa Națională de Asigurări Sociale, Compania Națională de Asigurări în Medicină, I.P. Agenția Servicii Publice (cărora le-a fost atribuit rolul de operatori (registratori) ai Catalogului Semantic, desemnați de instituții publice participante la schimbul de date, care urmează să utilizeze acest nou instrument de evidență a datelor). Ulterior, au fost organizate alte 2 ateliere de lucru cu prezentarea funcționalităților portalului Catalog Semantic, în cadrul cărora au participat 25 reprezentați din cadrul a 24 entități publice.
De asemenea, a fost elaborat un Ghid de utilizare a Catalogului Semantic, care a fost integrat pe platforma guvernamentală de instruire la distanță e-Learning.
Astfel, Catalogul semantic devine un instrument digital de lucru indispensabil pentru autoritățile și instituțiile publice, autoritățile administrative autonome, care dețin resurse informaționale de stat, precum și pentru persoanele juridice de drept privat care, în numele autorităților și instituțiilor publice, gestionează sau dețin resurse informaționale de stat. Aceste instituții vor înregistra în catalogul semantic activele semantice (metadate, seturi de date din registre, clasificatoare, etc.) pe care le dețin).
Alte informații suplimentare celor anterior raportate și care sunt prezentate în continuare, nu sunt necesare.
Completare 29.03.2023
Scris.AGE nr.3004-54 din 02.02.2023: Prin Hotararea Guvernului nr.323/2021 a fost aprobat Conceptul Sistemului Informational „Catalog semantic” si Regulamentul privind modul de tinere a Registrului format de Sistemul informational „Catalog semantic”. Noul portal Catalogul Semantic httns://semantic.gov.md/ro/ a devenit functional si a fost lansat la data de 25 noiembrie 2021, in cadrul unui atelier de lucru. La eveniment au participat circa 17 functionari din cadrul institutiilor publice: Agenția de Administrare a Instantelor Judecatoresti, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Fiscal de Stat, Centrul National Anticoruptie, Agenția Natională Transport Auto, Inspectoratul General al Politiei de Frontiera, Ministerul Infrastructurii si Dezvoltarii Regionale, Casa Nationala de Asigurari Sociale, Compania Nationala de Asigurari in Medicina, I.P. Agenția Servicii Publice (carora le-a fost atribuit rolul de operatori (registratori) ai Catalogului Semantic, desemnati de institutii publice participante la schimbul de date, care urmeaza sa utilizeze acest nou instrument de evidenta a datelor). Ulterior, au fost organizate alte 2 ateliere de lucru cu prezentarea functionalitatilor portalului Catalog Semantic, in cadrul carora au participat 25 reprezentati din cadrul a 24 entitati publice.
De asemenea, a fost elaborat un Ghid de utilizare a Catalogului Semantic, care a fost integrat pe platforma guvernamentala de instruire la distanta e-Learning. Astfel, Catalogul semantic devine un instrument digital de lucru indispensabil pentru autoritatile si institutiile publice, autoritatile administrative autonome, care detin resurse informational de stat, precum si pentru persoanele juridice de drept privat care, in numele autoritatilor si institutiilor publice, gestioneaza sau detin resurse informationale de stat. Aceste institutii vor inregistra in catalogul semantic activele semantice (metadate, seturi de date din registre, clasificatoare, etc.) pe care le detin). Alte informatii suplimentare celor anterior raportate si care sunt prezentate in continuare, nu sunt necesare.
RO_8391_734-21_AGE.PDF RO_8639_79-22_AGE.pdf Raspuns AGE-3004-546-28.10.22_Raportare AGE_implement.HCC.nr.35 din 06.07.21_Audit MConnect.signed.pdf 93-23_AGE.pdf

Recomandarea: 6.6. să revizuiască cerințele de securitate și protecție a datelor cu caracter personal aferente platformei MConnect, în vederea consolidării acestora, cu instituirea unui mecanism eficient de monitorizare și evaluare a nivelului de conformare a tuturor actorilor participanți la utilizarea platformei MConnect (subpct.4.2.9 și 4.2.11)

Autoritatea:Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică”

Termen implementare: 30.01.2023
Răspunsul autorității:
Scris.AGE nr.3004-691 din 29.10.2021: Realizarea acțiunilor întru implementarea acestei recomandări, va fi asigurată în termenele prevăzute în n termenele prevăzute în Planul de acțiuni de implementare a Hotărârii Curții de Conturi nr.35/2021, aprobat la 01.09.2021 de către Secretarul general adjunct al Guvernului.
Completare 25.10.2022
Scris.AGE nr.3004-261 din 29.04.2022: În calitate de posesor și deținător al Platformei (MConnect), AGE asigură securitatea, autenticitatea, plenitudinea, integritatea și protecția datelor prelucrate prin Platformă. În aceeași ordine de idei, cadrul normativ aferent schimbului de date si interoperabilității stabilește principiul de responsabilități partajate, conform caruia, fiecare dintre participanții la schimbul de date este responsabil, în funcție de rolul sau în procesul de schimb de date, pentru partea respectivă de proces. Suplimentar, schimbul de date prin intermediul platformei MConnect se conformează cerințelor minime de securitate corespunzătoare cerințelor de securitate de tip PaaS, livrate din platforma tehnologică guvernamentală MCloud. Astfel, cadrul de reglementare a cerințelor de securitate pentru Platforma MConnect, asigură cerințele minime de securitate, corespunzător prevederilor cadrului normativ.
În subsidiar, prin Ordinul Directorului AGE nr.3005-20 din 11.07.2018, au fost aprobate politicile și procedurile aferente securității informaționale și protecției datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul instituției, care creează condiții organizatorice relevante pentru asigurarea securității și protecției datelor la nivelul instituției, care sunt implementate, monitorizate și evaluate corespunzător. După care, prin Ordinul AGE nr.3005-01 din 06.01.2022, au fost aprobate noi politici și proceduri aferente securității informaționale.
Totodată, în conformitate cu art.23, alin.(8) din Legea nr.133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal, CNPDCP a elaborat o listă a tipurilor de operațiuni de prelucrare care fac obiectul cerinței de efectuare a unei evaluări a impactului asupra protecției datelor, asupra căruia AGE s-a expus în procedura de elaborare și urmează să o implementeze, în scopul asigurării condițiilor de securitate și protecția a datelor cu caracter personal.
Anexa 3_Ordinul AGE nr.3005-01 din 06.01.2022.
Completare 28.11.2022
Scrisoarea AGE nr.3004-546 din 28.10.2022: În calitate de posesor și deținător al Platformei MConnect, AGE asigură securitatea, autenticitatea, plenitudinea, integritatea și protecția datelor prelucrate prin Platformă.
În aceeași ordine de idei, cadrul normativ aferent schimbului de date și interoperabilității stabilește principiul de responsabilității partajate, conform căruia, fiecare dintre participanții la schimbul de date este responsabil, în funcție de rolul său în procesul de schimb de date, pentru partea respectivă de proces. Suplimentar, schimbul de date prin intermediul Platformei MConnect se conformează cerințelor minime de securitate corespunzătoare cerințelor de securitate de tip PaaS, livrate din platforma tehnologică guvernamentală MCloud. Astfel, cadrul de reglementare a cerinţelor de securitate pentru Platforma MConnect, asigură cerințele minime de securitate, corespunzător prevederilor cadrului normativ.
În subsidiar, prin Ordinul Directorului AGE nr.3005-20 din 11.07.2018, au fost aprobate politicile și procedurile aferente securității informaționale și protecției datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul instituției, care creează condiții organizatorice relevante pentru asigurarea securității și protecției datelor la nivelul instituției, care sunt implementate, monitorizate și evaluate corespunzător. După care, prin Ordinul AGE nr.3005-01 din 06.01.2022, au fost aprobate noi politici și proceduri aferente securității informaționale.
Totodată, în conformitate cu art.23, alin.(8) din Legea nr.133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal, CNPDCP a elaborat o listă a tipurilor de operațiuni de prelucrare care fac obiectul cerinței de efectuare a unei evaluări a impactului asupra protecției datelor, asupra căruia AGE s-a expus în procedura de elaborare și urmează să o implementeze, în scopul asigurării condițiilor de securitate și protecția a datelor cu caracter personal.
Completare 29.03.2023
Scris.AGE nr.3004-54 din 02.02.2023: In calitate de posesor si detinator al Platformei MConnect, AGE asigura securitatea, autenticitatea, plenitudinea, integritatea si protectia datelor prelucrate prin Platforma. In aceeasi ordine de idei, cadrul normativ aferent schimbului de date si interoperabilitatii stabileste principiul de responsabilitatii partajate, conform caruia, fiecare dintre participantii la schimbul de date este responsabil, în functie de rolul sau in procesul de schimb de date, pentru partea respectivă de proces. Suplimentar, schimbul de date prin intermediul Platformei MConnect se conformeaza cerintelor minime de securitate corespunzatoare cerintelor de securitate de tip PaaS, livrate din platforma tehnologica guvernamentala MCloud. Astfel, cadrul de reglementare a cerintelor de securitate pentru Platforma MConnect, asigura cerintele minime de securitate, corespunzator prevederilor cadrului normativ.
In subsidiar, prin Ordinul Directorului AGE nr.3005-20 din 11.07.2018, au fost aprobate politicile si procedurile aferente securitatii informationale si protectiei datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora in cadrul institutiei, care creeaza conditii organizatorice relevante pentru asigurarea securitatii si protectiei datelor la nivelul institutiei, care sunt implementate, monitorizate si evaluate corespunzator. Dupa care, prin Ordinul AGE nr.3005- 01 din 06.01.2022, au fost aprobate noi politici si proceduri aferente securitatii informationale. Totodata, in conformitate cu art.23, alin.(8) din Legea nr. 133/2011 privind protectia datelor cu caracter personal, CNPDCP a elaborat о lista a tipurilor de operatiuni de prelucrare care fac obiectul cerintei de efectuare a unei evaluari a impactului asupra protectiei datelor, asupra caruia AGE s-a expus in procedura de elaborare si urmeaza sa о implementeze, in scopul asigurarii conditiilor de securitate si protectia a datelor cu caracter personal. RO_8391_734-21_AGE.PDF Raspuns AGE-3004-546-28.10.22_Raportare AGE_implement.HCC.nr.35 din 06.07.21_Audit MConnect.signed.pdf 93-23_AGE.pdf

Recomandarea: 6.7. să efectueze o analiză exhaustivă a necesităților de dezvoltare a Platformei MConnect, inclusiv a resurselor necesare în acest scop, a riscurilor aferente, precum și să determine și să realizeze acțiunile corespunzătoare în vederea administrării procesului de dezvoltare strategică și continuă a Platformei și asigurarea sustenabilității acesteia (subpct.4.2)

Autoritatea:Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică”

Termen implementare: 30.01.2023
Răspunsul autorității:
Scris.AGE nr.3004-691 din 29.10.2021: Realizarea acțiunilor întru implementarea acestei recomandări, va fi asigurată în termenele prevăzute în n termenele prevăzute în Planul de acțiuni de implementare a Hotărârii Curții de Conturi nr.35/2021, aprobat la 01.09.2021 de către Secretarul general adjunct al Guvernului.
Scris.AGE nr.3004-59 din 31.01.2022: Anual, este efectuată o planificare bugetară sustenabilă în vederea asigurării necesității de personal și mentenanța tehnică a Platformei de interoperabilitate MConnect.
Completare 28.11.2022
Scrisoarea AGE nr.3004-546 din 28.10.2022: Anual, este efectuată o planificare bugetară sustenabilă în vederea asigurării necesității de personal și mentenanța tehnică a Platformei de interoperabilitate MConnect.
Alte informații suplimentare celor anterior raportate și care sunt prezentate în continuare, nu sunt necesare.
Completare 29.03.2023
Scris.AGE nr.3004-54 din 02.02.2023: Anual, este efectuata о planificare bugetara sustenabila in vederea asigurarii necesitatii de personal si mentenanta tehnica a Platformei de interoperabilitate MConnect. Alte informatii suplimentare celor anterior raportate si care sunt prezentate in continuare, nu sunt necesare.
RO_8391_734-21_AGE.PDF RO_8639_79-22_AGE.pdf Raspuns AGE-3004-546-28.10.22_Raportare AGE_implement.HCC.nr.35 din 06.07.21_Audit MConnect.signed.pdf 93-23_AGE.pdf

Recomandarea: 6.8. să instituie și să asigure funcționarea adecvată și eficientă a SI Catalogul semantic, inclusiv cu asigurarea cadrului necesar de reglementare a acestuia (subpct.4.2.1)

Autoritatea:Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică”

Termen implementare: 30.01.2023
Răspunsul autorității:
Scris.AGE nr.3004-691 din 29.10.2021: Realizarea acțiunilor întru implementarea acestei recomandări, va fi asigurată în termenele prevăzute în n termenele prevăzute în Planul de acțiuni de implementare a Hotărârii Curții de Conturi nr.35/2021, aprobat la 01.09.2021 de către Secretarul general adjunct al Guvernului.
Scris.AGE nr.3004-59 din 31.01.2022: Prin Hotărârea Guvernului nr.323/2021 a fost aprobat Conceptul Sistemului Informațional ,,Catalog semantic” și Regulamentul privind modul de ținere a Registrului format de Sistemul informațional ,,Catalog semantic”, care acoperă atât cadrul normativ primar cât și necesitățile secundare pe domeniul schimbului de date.
Completare 28.11.2022
Scrisoarea AGE nr.3004-546 din 28.10.2022: Prin Hotărârea Guvernului nr.323/2021 a fost aprobat Conceptul Sistemului Informațional ,,Catalog semantic” și Regulamentul privind modul de ținere a Registrului format de Sistemul informațional ,,Catalog semantic”, care acoperă atât cadrul normativ primar cât și necesitățile secundare pe domeniul schimbului de date.
Alte informații suplimentare celor anterior raportate și care sunt prezentate în continuare, nu sunt necesare.
Prin prevederile Legii nr.175/2021 pentru modificarea unor acte normative, au fost operate modificări la Legea nr.142/2018 în partea ce vizează modul de conectare la Platforma de interoperabilitate prin prisma cerințelor de prelucrarea datelor cu caracter personal și exclusă necesitatea prezentării dovezii de înregistrare a Sistemelor Informaționale în Registrul de evidență a operatorilor de date cu caracter personal.
Completare 16.02.2023
Scris.AGE nr.3004-54 din 02.02.2023: Prin Hotararea Guvernului nr.323/2021 a fost aprobat Conceptul Sistemului Informational „Catalog semantic” si Regulamentul privind modul de tinere a Registrului format de Sistemul informational „Catalog semantic”, care acopera atat cadrul normativ primar cat si necesitatile secundare pe domeniul schimbului de date.
Alte informatii suplimentare celor anterior raportate si care sunt prezentate in continuare, nu sunt necesare.
RO_8391_734-21_AGE.PDF RO_8639_79-22_AGE.pdf Raspuns AGE-3004-546-28.10.22_Raportare AGE_implement.HCC.nr.35 din 06.07.21_Audit MConnect.signed.pdf 93-23_AGE.pdf

Recomandarea: 7.1. să reexamineze modul de conectare la Platforma de interoperabilitate prin prisma respectării cerințelor la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și modul de înregistrare în Registrul de evidență a operatorilor de date cu caracter personal, în vederea asigurării conformării la prevederile cadrului normativ în domeniu (subpct.4.1.2 și 4.2.9)

Autoritatea:Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal

Termen implementare: 30.01.2023
Răspunsul autorității:
Scris.CNPDCP nr.02/2-04/327 din 10.02.2022: O parte a participanților publici și privați conectați la platforma MConnect, nu au fost înregistrați în modul stabilit în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal (RODCAP), neavând autorizația pentru prelucrarea setului respectiv de date cu caracter personal, emisă de CNPDCP, în conformitate cu prevederile legislației în domeniu, solicitând în acest sens reexaminarea modului de conectare la Platforma de interoperabilitate prin prisma respectării cerințelor la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și modul de înregistrare în Registrul de evidență a operatorilor de date cu caracter personal, în vederea asigurării conformării la prevederile cadrului normativ în domeniu, precum și instituirea unui mecanism eficient de colaborare în scopul asigurării supravegherii adecvate a implementării cadrului de interoperabilitate și a măsurilor de asigurare a cerințelor de interoperabilitate juridică, organizatorică, semantică și tehnică de către participanții la schimbul de date prin platforma de interoperabilitate.
În context, menționăm că potrivit prevederilor Legii nr.175/2021 pentru modificarea unor acte normative, în vigoare din data de 10 ianuarie 2022, se exclude obligația operatorilor de date cu caracter personal de a notifica CNPDCP, precum și se abrogă art.28 al Legii nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal, fapt care determină lichidarea RODCAP, prin nimicirea ireversibilă a documentelor și informațiilor stocate pe suport de hârtie și a celor stocate în format electronic, în condițiile prevăzute de lege. RO_8670_111-22_CNPDCP.pdf

Recomandarea: 7.1. să reexamineze modul de conectare la Platforma de interoperabilitate prin prisma respectării cerințelor la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și modul de înregistrare în Registrul de evidență a operatorilor de date cu caracter personal, în vederea asigurării conformării la prevederile cadrului normativ în domeniu (subpct.4.1.2 și 4.2.9)

Autoritatea:Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică”

Termen implementare: 30.01.2023
Răspunsul autorității:
Scris.AGE nr.3004-691 din 29.10.2021: Realizarea acțiunilor întru implementarea acestei recomandări, va fi asigurată în termenele prevăzute în n termenele prevăzute în Planul de acțiuni de implementare a Hotărârii Curții de Conturi nr.35/2021, aprobat la 01.09.2021 de către Secretarul general adjunct al Guvernului.
Scris.AGE nr.3004-59 din 31.01.2022: Prin prevederile Legii nr.175/2021 pentru modificarea unor acte normative, au fost operate modificări și la Legea nr.142/2018 în partea ce vizează modul de conectare la Platforma de interoperabilitate prin prisma cerințelor de prelucrarea datelor cu caracter personal.
Subsecvent, urmează a fi operate modificări și la cadrul normativ secundar (HG nr.211/2019 cu privire la Platforma de interoperabilitate MConnect).

Completare 28.11.2022
Scrisoarea AGE nr.3004-546 din 28.10.2022: Prin prevederile Legii nr.175/2021 pentru modificarea unor acte normative, au fost operate modificări la Legea nr.142/2018 în partea ce vizează modul de conectare la Platforma de interoperabilitate prin prisma cerințelor de prelucrarea datelor cu caracter personal și exclusă necesitatea prezentării dovezii de înregistrare a Sistemelor Informaționale în Registrul de evidență a operatorilor de date cu caracter personal.
Completare 16.02.2023
Scris.AGE nr.3004-54 din 02.02.2023: Prin prevederile Legii nr. 175/2021 pentru modificarea unor acte normative, au fost operate modificari la Legea nr. 142/2018 in partea ce vizeaza modul de conectare la Platforma de interoperabilitate prin prisma cerintelor de prelucrare a datelor cu caracter personal si exclusa necesitatea prezentarii dovezii de inregistrare a Sistemelor Informationale in Registrul de evidenta a operatorilor de date cu caracter personal. RO_8391_734-21_AGE.PDF RO_8639_79-22_AGE.pdf Raspuns AGE-3004-546-28.10.22_Raportare AGE_implement.HCC.nr.35 din 06.07.21_Audit MConnect.signed.pdf 93-23_AGE.pdf

Recomandarea: 7.2. să instituie un mecanism eficient de colaborare în scopul asigurării supravegherii adecvate a implementării cadrului de interoperabilitate și a măsurilor de asigurare a cerințelor de interoperabilitate juridică, organizatorică, semantică și tehnică de către participanții la schimbul de date prin platforma de interoperabilitate (subpct.4.1.2. și 4.2.9)

Autoritatea:Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal

Termen implementare: 30.01.2023
Răspunsul autorității:
Scris.CNPDCP nr.02/2-04/327 din 10.02.2022: De asemenea, prin aceeași lege, prevederile de la art.6 alin.(11) lit.b) ale Legii nr.142/2018 cu privire la schimbul de date și interoperabilitate au fost modificate. Astfel, textul ,,La examinarea cererilor de conectare la platforma de interoperabilitate, autoritatea competentă verifică mandatul legal al participantului, care îi acordă dreptul de acces la informația respectivă" a fost substituit cu textul ,,La examinarea cererilor de conectare la platforma de interoperabilitate, autoritatea competentă verifică scopul și temeiul legal declarat de participant pentru accesarea setului de date solicitat".
La fel, a fost abrogată lit.c) de la același articol, potrivit căreia autoritatea competentă verifică existența autorizației pentru prelucrarea setului respectiv de date cu caracter personal, emisă de CNPDCP în conformitate cu prevederile legislației privind protecția datelor cu caracter personal.
Respectiv, existența autorizației pentru prelucrarea setului respectiv de date cu caracter personal, emisă de CNPDCP în conformitate cu prevederile legislației privind protecția datelor cu caracter personal a fost exclusă, fiind înlocuită prin verificarea de către autoritatea competentă (I.P. ,,Agenția de Guvernare Electronică") a scopului și temeiul legal declarat de participant pentru accesarea setului de date solicitat.
În aceste circumstanțe, comunicăm că CNPDCP este dispus să ofere suportul consultativ I.P. ,,Agenția de Guvernare Electronică", în cazul în care va identifica anumite neclarități legate de conformarea operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal în cadrul Platformei de interoperabilitate la prevederile legislației din domeniul protecției datelor cu caracter personal. RO_8670_111-22_CNPDCP.pdf

Recomandarea: 7.2. să instituie un mecanism eficient de colaborare în scopul asigurării supravegherii adecvate a implementării cadrului de interoperabilitate și a măsurilor de asigurare a cerințelor de interoperabilitate juridică, organizatorică, semantică și tehnică de către participanții la schimbul de date prin platforma de interoperabilitate (subpct.4.1.2. și 4.2.9)

Autoritatea:Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică”

Termen implementare: 30.01.2023
Răspunsul autorității:
Scris.AGE nr.3004-691 din 29.10.2021: Realizarea acțiunilor întru implementarea acestei recomandări, va fi asigurată în termenele prevăzute în n termenele prevăzute în Planul de acțiuni de implementare a Hotărârii Curții de Conturi nr.35/2021, aprobat la 01.09.2021 de către Secretarul general adjunct al Guvernului.
Scris.AGE nr.3004-59 din 31.01.2022: Prin prevederile Legii nr.175/2021 pentru modificarea unor acte normative, au fost operate modificări la art.12, alin.(5) al Legii nr.142/2018 cu privire la schimbul de date și interoperabilitate în sensul asumării de către AGE a controlului respectării cerinţelor cadrului de interoperabilitate și excluderea CNPDCP în acest sens.
Totodată, prin modificările aduse la Codul contravențional au fost stabilite un șir de sancțiuni pe domeniul nerespectării cadrului normativ pe segmentul schimbului de date.
Astfel, în acest proces sunt implicați 3 actori principali în stabilirea și documentarea cazurilor de încălcare (ANRCETI, CNPDCP, AGE). În spețele enumerate mai sus, colaborarea dintre aceste instituții poartă un caracter permanent, în scopul supravegherii cadrului de interoperabilitate.

Completare 28.11.2022
Scrisoarea AGE nr.3004-546 din 28.10.2022: Prin prevederile Legii nr.175/2021 pentru modificarea unor acte normative, au fost operate modificări la art.12, alin.(5) al Legii nr.142/2018 cu privire la schimbul de date și interoperabilitate în sensul asumării de către AGE a controlului respectării cerinţelor cadrului de interoperabilitate și excluderea CNPDCP în acest sens.
Totodată, prin modificările aduse la Codul contravențional au fost stabilite un șir de sancțiuni pe domeniul nerespectării cadrului normativ pe segmentul schimbului de date.
Astfel, în acest proces sunt implicați 3 actori principali în stabilirea și documentarea cazurilor de încălcare (ANRCETI, CNPDCP, AGE). În spețele enumerate mai sus, colaborarea dintre aceste instituții poartă un caracter permanent, în scopul supravegherii cadrului de interoperabilitate).
Alte informații suplimentare celor anterior raportate și care sunt prezentate în continuare, la situația din 29.04.2022 nu sunt.
Completare 29.03.2023
Scris.AGE nr.3004-54 din 02.02.2023: Prin prevederile Legii nr. 175/2021 pentru modificarea unor acte normative, au fost operate modificari la art. 12, alin.(5) al Legii nr. 142/2018 cu privire la schimbul de date si interoperabilitate in sensul asumarii de catre AGE a controlului respectarii cerintelor cadrului de interoperabilitate si excluderea CNPDCP in acest sens. Totodata, prin modificarile aduse la Codul contraventional au fost stabilite un sir de sanctiuni pe domeniul nerespectarii cadrului normativ pe segmentul schimbului de date. Astfel, in acest proces sunt implicati 3 actori principali in stabilirea si documentarea cazurilor de medicare (ANRCETI, CNPDCP, AGE). In spetele enumerate mai sus, colaborarea dintre aceste institutii poarta un caracter permanent, in scopul supravegherii cadrului de interoperabilitate). RO_8391_734-21_AGE.PDF RO_8639_79-22_AGE.pdf Raspuns AGE-3004-546-28.10.22_Raportare AGE_implement.HCC.nr.35 din 06.07.21_Audit MConnect.signed.pdf 93-23_AGE.pdf

Recomandarea: 8. în comun cu I.P. „Agenția de Guvernare Electronică” și Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, să instituie un mecanism/proceduri eficiente de colaborare în procesul asigurării respectării legislației privind schimbul de date și interoperabilitate de către participanții la schimbul de date prin MConnect, cu delimitarea clară a responsabilităților și activităților necesare în acest sens (subpct.4.1.2 și 4.2.9)

Autoritatea:AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII ELECTRONICE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Termen implementare: 30.01.2023
Răspunsul autorității:
Scris.AGE nr.3004-691 din 29.10.2021: Realizarea acțiunilor întru implementarea acestei recomandări, va fi asigurată în termenele prevăzute în n termenele prevăzute în Planul de acțiuni de implementare a Hotărârii Curții de Conturi nr.35/2021, aprobat la 01.09.2021 de către Secretarul general adjunct al Guvernului.
Scris.ANRCETI nr.02-DRAS/1299 din 04.11.2021: ANRCETI a elaborat, în comun cu I.P. ,,Agenția de Guvernare Electronică" și CNPDCP, proiectul Mecanismului de colaborare în procesul asigurării respectării legislației privind schimbul de date și interoperabilitate de către participanții la schimbul de date prin MConnect. Actualmente proiectul Mecanimsului este la etapa de avizare de către autoritățile implicate.
Scris.ANRCETI nr.02-DRAS/1382 din 18.11.2021: ANRCETI în comun cu I.P. ,,Agenția de Guvernare Electronică" au emis și expediază, atașat, Ordinul comun pentru aprobarea Procedurii de colaborare în procesul asigurării respectării legislației privind schimbul de date și interoperabilitate de către participanții la schimbul de date prin Platforma de interoperabilitate (MConnect).
Scris.AGE nr.3004-59 din 31.01.2022: Din lipsă de timp și dat fiind faptul că au intrat în vigoare prevederile Codului Contravențional pe domeniul schimbului de date, în regim de urgență și pentru a putea documenta cazurile de încălcare a legislației, a fost semnat și aprobat Ordinul comun ANRCETI/AGE pentru aprobarea Procedurii de colaborare în procesul asigurării respectării legislației privind schimbul de date și interoperabilitate de către participanții la schimbul de date prin Platforma de interoperabilitate (MConnect).
Anexa 3 Ordinul comun ANRCETI/AGE
Scris.CNPDCP nr.02/2-04/327 din 10.02.2022: Documentul interinstituțional întitulat ,,Ordinul comun pentru aprobarea Procedurii de colaborare în procesul asigurării respectării legislației privind schimbul de date și interoperabilitate de către participanții la schimbul de date prin Platforma MConnect" (elaborat de către ANRCETI în comun cu AGE și CNPDCP) a fost contrasemnat de către CNPDCP.
Completare 25.10.2022
Scris.AGE nr.3004-691 din 29.10.2021: În acest context a fost aprobat Ordinul comun AGE/ CNPDCP/ ANRCETI pentru aprobarea Procedurii de colaborare în procesul asigurării respectării legislației privind schimbul de date și interoperabilitate de către participanții la schimbul de date prin Platforma MConnect. Totodată, se releva că până la aprobarea acestui ordin, pentru a putea documenta cazurile de încălcare a legislației, a fost semnat și aprobat Ordinul comun ANRCETI/AGE pentru aprobarea Procedurii de colaborare în procesul asigurării respectării legislației privind schimbul de date și interoperabilitate de către participanții la schimbul de date prin Platforma de interoperabilitate (MConnect).
Anexa 4_Ordinul comun AGE/ CNPDCP/ ANRCETI din 10.02.2022.
Completare 28.11.2022
Scrisoarea AGE nr.3004-546 din 28.10.2022: În acest context a fost aprobat Ordinul comun AGE/ CNPDCP/ ANRCETI pentru aprobarea Procedurii de colaborare în procesul asigurării respectării legislației privind schimbul de date și interoperabilitate de către participanții la schimbul de date prin Platforma MConnect.
Totodată, se relevă că până la aprobarea acestui ordin, pentru a putea documenta cazurile de încălcare a legislației, a fost semnat și aprobat Ordinul comun ANRCETI/AGE pentru aprobarea Procedurii de colaborare în procesul asigurării respectării legislației privind schimbul de date și interoperabilitate de către participanții la schimbul de date prin Platforma de interoperabilitate (MConnect).
Anexa 4_Ordinul comun AGE/ CNPDCP/ ANRCETI din 10.02.2022
Completare 29.03.2023
Scris.AGE nr.3004-54 din 02.02.2023: In acest context a fost aprobat Ordinul comun AGE/ CNPDCP/ ANRCETI pentru aprobarea Procedurii de colaborare in procesul asigurarii respectarii legislatiei privind schimbul de date si interoperabilitate de catre participantii la schimbul de date prin Platforma MConnect.
Totodata, se releva ca pana la aprobarea acestui ordin, pentru a putea documenta cazurile de incalcare a legislatiei, a fost semnat si aprobat Ordinul comun ANRCETI/AGE pentru aprobarea Procedurii de colaborare in procesul asigurarii respectarii legislatiei privind schimbul de date si interoperabilitate de catre participantii la schimbul de date prin Platforma de interoperabilitate (MConnect).
RO_8391_734-21_AGE.PDF RO_8393_745-21_ANRCETI.pdf RO_8394_771-21_ANRCETI.pdf RO_8639_79-22_AGE.pdf RO_8670_111-22_CNPDCP.pdf RO_8122_HCC_35_2021_R_ro (1).docx HCC_35_2021_R_ru.docx

Recomandarea: 9. să revizuie și să asigure rezilierea contractelor sau acordurilor bilaterale de schimb de date existente, încheiate cu participanții publici, în contextul realizării schimbului de date corespunzător prin platforma de interoperabilitate, cu excepțiile stabilite de legislația aferentă schimbului de date și interoperabilitate (subpct.4.2.7)

Autoritatea:Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS)

Termen implementare: 30.01.2023
Răspunsul autorității:
Scris.CNAS nr.4930 din 11.10.2021: Pe parcursul trimestrului III curent, in comun cu Agenția de Guvernare Electronică a fost definitivat fluxul de schimb de date solicitat de SA „Moldtelecom”, prin intermediul Platformei de Interoperabilitate (MConnect). Prin urmare, a fost demarată procedura de rezolvire a contractului existent. (Anexa tehnica (Furnizor) nr. 23 din 25.08.2021 privind realizarea schimbului de date prin intermediul Platformei de Interoperabilitate (MConnect), semnata intre Agenția de Guvernare Electronica și Casa Națională de Asigurări Sociale; scrisoarea nr.4641 din 24.09.2021).
În același context, au fost organizate ședințe de lucru comune intre Casa Națională de Asigurări Sociale, Serviciul Fiscal de Stat si Agenția de Guvernare Electronică in vederea realizării schimbului de date suplimentar cu Serviciul Fiscal de Stat. Ca urmare au fost semnate anexele tehnice privind realizarea schimbului de date prin intermediul Platformei de Interoperabilitate (MConnect), aferent returnării/transmiterii plăților din bugetul asigurărilor sociale de stat si consumării datelor privind datele deținătorilor patentei de întreprinzător. {Anexa tehnică (Consumator) nr.25 din 21.09.2021 privind realizarea schimbului de date prin intermediul Platformei de Interoperabilitate (MConnect); anexa tehnică (Consumator/Furnizor) nr.26 din 21.09.2021 privind realizarea schimbului de date prin intermediul Platformei de Interoperabilitate (MConnect), semnate intre Agenția de Guvernare Electronică și Casa Națională de Asigurări Sociale; scrisoarea nr.4285 din 03.09.2021).
Totodată, in proiectul devizului de cheltuieli pentru mentenanță și dezvoltarea sistemului informațional „Protecția Socială” și altor componente informaționale pentru anul 2022 au fost planificate resursele financiare pentru integrarea sistemelor informaționale cu platforma de interoperabilitate (MConnect).

Completare 09.08.2022
Scrisoarea CNAS nr.4796 din 05.07.2022: Întru executarea Hotărârii Curţii de Conturi nr.35/2021 pentru aprobarea Raportului auditului performanţei „În ce mod măsurile întreprinse pentru implementarea cadrului de interoperabilitate contribuie la asigurarea eficientă a schimbului de date şi a interoperabilităţii sistemelor informaţionale aplicate în sectorul public?”, Casa Naţională de Asigurări Sociale prezintă informaţia despre acţiunile întreprinse în trimestrul II anul 2022 pentru realizarea recomandărilor din raportul menţionat.
În scopul executării recomandării aferente revizuirii şi asigurării rezilierii contractelor sau acordurilor bilaterale de schimb de date existente, încheiate cu participanţii publici, în contextul realizării schimbului de date corespunzător prin platforma de interoperabilitate, prin Acordul nr.8-AD din 17.02.2022 a fost rezolvit Contractul de prestare a serviciilor informaţionale nr.592-WS din 12.07.2017 încheiat între Casa Naţională de Asigurări Sociale şi ÎS „Centrul Resurselor Informaţionale de stat „Registru””, potrivit căruia din momentul realizării şi implementării mecanismelor de schimb informaţional de către ambele părţi în baza prezentului Contract, Contractul 59-COI din 19.09.2014 va fi considerat nul. (Acordul de rezoluţiune a contractului nr. 8-AD din 17.02.2022).
Astfel, informaţiile vizualizate anterior prin SI „Acces-Web” în prezent sunt consumate/vizualizate prin modulul „Date cu acces autorizat” din portalul https://date.gov.md/ ca parte componentă a platformei de interoperabilitate MConnect, în baza Anexei Tehnice Nr.30 V.2.0. (Consumator) din 30.05.2022 privind realizarea schimbului de date prin intermediul Platformei de Interoperabilitate (MConnect). (Anexa Tehnică Nr.30 V.2.0. din 30.05.2022)
Completare 15.11.2022
Scrisoarea CNAS nr.2056 din 07.04.2022: Prin Acordul de colaborare nr.27-02/22 din 09.02.2022, încheiat între CNAS și SFS, a fost abrogat Regulamentul cu privire la schimbul de informații între CNAS și IFPS nr.II-03/04-7635 din 18.07.2016 (este anexat Acordul de colaborare). RO_8387_694-21_CNAS.PDF Raspuns CNAS iulie 2022 HCC 35 2021.pdf CNAS din 07.04.2022.pdf

Recomandarea: 9. să revizuie și să asigure rezilierea contractelor sau acordurilor bilaterale de schimb de date existente, încheiate cu participanții publici, în contextul realizării schimbului de date corespunzător prin platforma de interoperabilitate, cu excepțiile stabilite de legislația aferentă schimbului de date și interoperabilitate (subpct.4.2.7)

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 30.01.2023
Răspunsul autorității:
Scris.SFS nr.26-07/2-13/117806 din 27.10.2021, Scris.MInFin nr.05-10/75/1048 din 29.10.2021: A fost inițiat procesul de dezvoltare și implementare a schimbului de date prin intermediul platformei de interoperabilitate MConnect, întru rezilierea Acordurilor directe de schimb de informații cu CNAS.
Totodată, au fost elaborate și prezentate spre coordonare Agenției de Guvernare Electronică anexele tehnice ce vizează schimbul de date aferent patentei de întreprinzător, statutul persoanei asigurate și achitările în Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat. Ulterior, urmare a acceptării acestora din partea AGE și CNAS, urmează a fi semnate anexele tehnice ce vizează schimbul de informații privind seturilor de date menționate, în baza cărora vor fi dezvoltate web serviciile aferente acestora.
Suplimentar, ține de menționat că, schimbul de date privind furnizarea informațiilor din dările de seamă IPC18, TAXI18, IRM19, IPC21 are loc prin intermediul platformei de interoperabilitate.
Scris.SFS nr.26-07/2-14/4451 din 24.01.2022, Scris.MinFin nr.05-10/06/110 din 25.01.2022: În vederea implementării HG nr.211 din 03.04.2019 privind platforma de interoperabilitate (MConnect), SFS continuă identificarea fluxurilor de schimb de date ce se regăsesc în cadrul Sistemului informațional al SFS și urmează a fi furnizate prin intermediul platformei de interoperabilitate MConnect. Ulterior, urmează a fi întreprinse măsurile necesare în vederea asigurării schimbului de date corespunzător.
Completare 01.08.2022
Scrisoarea SFS nr.26-07/2-14/55331 din 28.07.2022.
Serviciul Fiscal de Stat, în contextul executării recomandării nr.9 din Raportul auditului performanței „În ce mod măsurile întreprinse pentru implementarea cadrului de interoperabilitate contribuie la asigurarea eficientă a schimbului de date și a interoperabilității între sistemele informaționale aplicate în sectorul public?”, aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.35 din 6 iulie 2021, menționează că informația cu privire la măsurile întreprinse a fost prezentată prin scrisoarea nr.26-07/2-14/24866 din 21.04.2022. Serviciul Fiscal de Stat va asigura realizarea recomandării din Raportul de audit, iar despre statutul acesteia va informa ulterior.

Completare 04.10.2022
Scrisoarea MF din 28.07.2022: Informaţia despre mersul realizării recomandării a fost remisă către Curtea de Conturi şi Cancelaria de Stat prin scrisoarea Serviciului Fiscal de Stat nr.26-07/2-14/24866 din 21.04.2022
(copia scrisorii se anexează pe 2 file).
RO_8389_727-21_SFS.PDF RO_8390_733-21_MinFin.PDF RO_8618_58-22_SFS.pdf RO_8642_84-22_MInFin.pdf Raspuns SFS nr.26-07-2-14-55331 din 28.07.2022.Pdf Raspuns MF HCC nr. 34-2021 si nr. 35-2021 raportare iulie 2022.semnat.pdf

Recomandarea: 9. să revizuie și să asigure rezilierea contractelor sau acordurilor bilaterale de schimb de date existente, încheiate cu participanții publici, în contextul realizării schimbului de date corespunzător prin platforma de interoperabilitate, cu excepțiile stabilite de legislația aferentă schimbului de date și interoperabilitate (subpct.4.2.7)

Autoritatea:Institutia Publica Agentia Servicii Publice

Termen implementare: 30.01.2023
Răspunsul autorității:
Scris.ASP nr.01/8277 din 26.10.2021: Au fost elaborate proiectele acordurilor de rezoluțiune a contractelor cu 11 instituții care la momentul de față sunt în proces de coordonare și ulterior, urmează expedierea acestora pentru contrasemnare;
Au fost expediate scrisori de informare către 23 de instituții ce consumă date prin intermediul Common Object Interface (copiile de anexează), prin care s-a atenționat necesitatea stringentă de definitivare a procesului de integrare a sistemelor informaționale cu platforma de interoperabilitate (MConnect).
Scris.ASP nr.01/689 din 28.01.2022: Au fost perfectate și încheiate 12 acorduri de rezoluțiune a contractelor de prestări servicii informaționale prin intermediul sistemului ,,Common Object Interface (COI)" cu următoarele instituții:
1. Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale;
2. Agenția Rezerve Materiale;
3. Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației;
4. ,,Biroul de Credit" SRL;
5. Consiliul Concurenței;
6. Centrul Tehnologiilor Informaționale și Comunicaționale în Educație a Ministerului Educației și Cercetării;
7. Ministerul Apărării;
8. Ministerul Economiei;
9. Ministerul Justiției;
10. ,,Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio";
11. Agenția Achiziții Publice;
12. Autoritatea Națională de Integritate.
În scopul evitării periclității activității, pentru instituțiile solicitante se păstrează în continuare accesul la sistemul Common Object Interface (COI), sistarea promptă a acestuia fiind preconizată în funcție de termenul necesar solicitat de fiecare instituție în parte.
Completare 21.10.2022
Scrisoarea ASP nr.01/2970 din 28.04.2022: pe parcursul perioadei de raportare, suplimentar au fost încheiate 2 acorduri adiționale de rezoluțiune a contractelor de prestări servicii informaționale prin intermediul sistemului „Common Object Interface (COI)” cu următoarele instituții:
- Casa Națională de Asigurări Sociale (copia se anexează);
- Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (copia se anexează).
Astfel, la moment în total sunt 14 instituții cu care au fost încetate rapoartele juridice prin semnarea acordurilor adiționale de rezoluțiune a contractelor de prestări servicii informaționale prin intermediul sistemului „Common Object Interface (COI)”.
Totodata, comunicăm ca urmare a scrisorilor de informare remise în adresa instituțiilor publice privind realizarea urgentă a procedurii de conectare la platforma MConnect, au parvenit solicitări din partea Serviciului Vamal, Inspectoratului General al Poliției de Frontieră din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Tehnologii Informatieonale si Securitate Cibernetică, Agentței Naționale Transport Auto, Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, CNAM cu rugămintea de a menține funcțional SIА „СОI” рâпă la finele anului 2022.
Subsecvent, pentru evitarea periclitării activității instituțiilor solicitante, a fost păstrat în continuare accesul la sistemul Common Object Interface (COI), iar sistarea promptă, a acestuia este preconizată în funcție de termenul necesar, solicitat de fiecare instituție în parte.
Completare 22.11.2022
Scrisoarea ASP nr.01/7637 din 27.10.2022: Agenţia Servicii Publice, în limita competenţelor, comunică următoarele: Cu referire la implementarea recomandării nr.9 din Raportul de audit, şi anume:
„Agenţia Servicii Publice să revizuiască şi să asigure rezilierea contractelor sau acordurilor bilaterale de schimb de date existente, încheiate cu participanţii publici, în contextul realizării schimbului de date corespunzător prin platforma de interoperabilitate, cu excepţiile stabilite de legislaţia aferentă schimbului de date şi interoperabilitate (subpct.4.2.7)” — pe parcursul perioadei de raportare nu au fost sistate şi/sau încetate raporturile juridice cu nici o entitate publică care accesează date prin intermediul sistemului „Common Object Interface (COI)”.
Subsecvent, menţionăm că pentru evitarea fără periclitarea şi/sau blocarea necesităţilor de consum în activitatea participantului public, în continuare este păstrat accesul la SI A „Common Object Interface”. Sistarea promptă a acestuia va fi preconizată în dependenţă de termenul necesar solicitat de fiecare instituţie în parte, precum şi odată cu realizarea schimbului de date corespunzător prin platforma de interoperabilitate.

Completare 13.01.2023
Scrisoarea ASP nr.01/0002 din 10.01.2023. Cu referire la demersul Cancelariei de Stat a Republicii Moldova, cu nr. 20-78- 1146-7115 din 24.09.21, întru executarea prevederilor pct.4 subpunct 4) din Hotărârea Guvernului nr. 211/2019 privind platforma de interoperabilitate (MConnect) cât şi a prevederilor pct. 9 al recomandărilor din Raportul de audit aprobat prin Hotărârea Curţii de Conturi nr. 35 / 2021, vă informăm privind următoarele:
Agenţia Servicii Publice (ASP) implementează în permanenţă măsurile organizatorice şi tehnice necesare pentru modernizarea sistemelor informaţionale pe care le deţine, actualizarea structurilor de date în format compatibil pentru furnizare pe platforma MConnect prin intermediul web serviciilor, cât şi asigură reexaminarea şi rezilierea contractelor/acordurilor bilaterale de consum de date, conform cerinţelor legislaţiei în vigoare privind schimbul de date şi interoperabilitate (art.13 alin. (3) al Legii nr.142/2018 şi pct. 4 snbpct. 4) al HG nr. 211/2019), ce stabilesc rezilierea acordurilor/contractelor bilaterale privind fumizarea/consumul de date, din momentul realizării schimbului de date prin intermediul platformei MConnect.
Astfel, la moment ASP are încheiate / semnate 46 de anexe tehnice la Acordul privind realizarea schimbului de date prin intermediul MConnect nr. 3009-171 /2018 încheiat cu Agenţia de Guvernare Electronică, iar marea parte din aceste anexe semnate reprezintă reactualizarea anexelor la acordurile/contractele bilaterale privind schimbul de date prin intermediul tehnologiei Common Object Interface (COI), iar schimbul de date prin MConnect conform acestor anexe fiind deja realizat.
în contextul dat, vă informăm că:
Au fost încetate rapoartele juridice cu 14 entităţi publice (Agenţia Achiziţii Publice, Autoritatea Naţională de Integritate, Agenţia Rezerve Materiale, Ministerul Economiei, Ministerul Justiţiei, Ministerul Apărării, Serviciul Naţional de Management al Frecvenţelor Radio, Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, Consiliul Concurenţei, Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal, ANRCETI, CTICE, Casa Naţională de Asigurări Sociale, Biroul de Credit SRL) prin semnarea acordurilor adiţionale de rezoluţiune a contractelor de prestări servicii informaţionale prin intermediul COI.
Totodată, în scopul impulsionării procesului de reziliere a contractelor bilaterale pentru schimb de date prin intermediul COI, ASP a expediat scrisori de informare către 25 de instituţii conectate la sursele de date ASP prin intermediul COI, prin care acestea au fost atenţionate privind necesitatea stringentă de definitivare a procesului de integrare a sistemelor informaţionale cu platforma de interoperabilitate MConnect conform cerinţelor legislaţiei în vigoare. în prezent, în gestiunea ASP sunt 33 de contracte bilaterale active pentru schimb de date COI cu 23 de instituţii publice (conform anexei).
în special menţionăm faptul că unele instituţii de stat (ex: Serviciul Vamal, IGPF a MAI, STISC, ANTA, MAEIE, CNAM) au intervenit cu rugămintea de a menţine funcţional SIA „COI” până la finele anului 2022, termen necesar pentru definitivarea schimbului de date prin platforma MConnect.
Urmare celor expuse şi ţinând cont de cerinţele legislaţiei în vigoare privind schimbul de date şi interoperabilitate şi Recomandarea nr.9 din Raportul de audit aprobat prin Hotărârea Curţii de Conturi nr. 35/2021 privind „revizuirea şi asigurarea rezilierii contractelor sau acordurilor bilaterale de schimb de date existente, încheiate cu participanţii publici, în contextul realizării schimbului de date corespunzător prin platforma de interoperabilitate, cu excepţiile stabilite de legislaţia aferentă schimbului de date şi interoperabilitate (cu termen de realizare 30.01.2023), constatăm o stringentă necesitate în vederea:
- sporirii eforturilor de către instituţiile conectate la sursele de date ale ASP în baza contractelor bilaterale de schimb de date, pentru executarea şi implementarea cerinţelor prevăzute în pct. 8 subpct. 20) din Regulamentul aprobat prin HG nr.211/2019 privind „implementarea, prin sistemele informaţionale pe care le deţin, a măsurilor organizatorice, semantice şi tehnice necesare pentru consumul de date puse la dispoziţie prin intermediul platformei MConnect ”,
fapt, ce ar permite impulsionarea „rezilierii acordurilor bilaterale de consum de date, încheiate direct cu furnizorii de date”, conform pct. 8 subpct. 26) din Regulamentul susmenţionat.
Reieşind din cele expuse supra, vă solicităm suportul în depăşirea impedimentelor descrise, în scopul asigurării realizării sarcinilor stabilite în termen şi executarea prevederilor legale cu privire la schimbul de date şi interoperabilitate expuse în actele normative speciale.
Completare 17.02.2023
Scris. ASP nr.01/0038 din 24.01.2023: În Scopul impulsionării procesului de rezoluțiune a contractelor bilaterale pentru schimb de date prin intermediul COI (in continuare „Contract”) au fost expediate repetat scrisori de informare catre 23 de instituții conectate la sursele de date ale ASP prin intermediul sistemului Common Object Interface (COI), prin care au fost atenționate de necesitatea urgentarii procesului de migrare catre platforma de interoperabilitate (MConnect).
În acest context, menționam ca unele instituții de stat (Comisia Electorala Centrala, Compania Natională de Asigurari in Medicina, Serviciul Tehnologia Informatiei și Securitate Cibernetica, Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca, Inspectoratul General al Politiei de Frontiera a Ministerului Afacerilor Interne, Agentia Nationala Transport Auto (solicitare din 02.06.2022)) au solicitat menținerea accesului prin intermediul SIA „COI la realizarea/definitivarea procesului de integrare a sistemelor informaționale platforma MConnect.
Totodată, pe perioada raportării, precum și urmare a notificărilor recepționate, au fost încetate rapoartele juridice cu 4 entități publice (Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești, Serviciul Fiscal de Stat, Banca Națională a Moldovei, Camera de Comerț și Industrie) prin semnarea acordurilor adiționale de rezoluțiune a contractelor de prestări servicii informaționale prin intermediul sistemului „Common Object Interface (COI) ”.
Prin urmare, actualmente în gestiunea ASP rămân 25 de contracte bilaterale active pentru schimb de date COI cu 17 instituții publice (conform anexei).
RO_8388_716-21_ASP.PDF RO_8638_77-22_ASP.pdf ASP din 28.04.2022.pdf HCC 35 2021 ASP octombr 2022.pdf Raspuns ASP 10 ianuarie 2023 HCC 35 2021.pdf 44-23_ASP.pdf

Recomandarea: 10.1. Cancelariei de Stat, în contextul exercitării controlului asupra executării Hotărîrii Guvernului nr.211/2019, potrivit pct.10 din Hotărârea respectivă, să întreprindă măsurile necesare în vederea asigurării că autoritățile și instituțiile publice, autoritățile ale administrației publice centrale (inclusiv pentru monitorizarea instituțiilor din subordinea și celor din sfera de competență a lor) care gestionează sau dețin sisteme informaționale de stat (subpct.4.2.3., 4.2.4 -4.2.8): în cazul în care nu au integrat SI pe care le dețin cu platforma de interoperabilitate (MConnect), vor identifica fluxurile de schimb de date ce necesită a fi realizate prin platformă, cu elaborarea aprobarea planurilor de conectare la aceasta, după coordonare cu autoritatea competentă;

Autoritatea:Cancelaria de Stat

Termen implementare: 30.01.2023
Răspunsul autorității:
Scris.AGE nr.3004-691 din 29.10.2021: În contextul indicației nr.20-78-1146-7115 din 24 septembrie 2021, entitățile publice au demarat procesul de identificare a fluxurilor de schimb care necesită a fi realizate prin Platforma de interoperabilitate (MConnect), fapt despre care Agenția de Guvernare Electronică a fost informată.
Completare 29.03.2023
Scris.AGE nr.3004-59 din 31.01.2022, Scris.AGE nr.3004-261 din 29.04.2022: După cum s-a raportat anterior, entitățile publice au demarat procesul de identificare a fluxurilor de schimb care necesită a fi realizate prin Platforma de interoperabilitate (MConnect).
Completare 29.03.2023
Scris.AGE nr.3004-691 din 29.10.2021, Scris AGE nr.3004-546 din 28.10.2022: În contextul indicației nr.20-78-1146-7115 din 24 septembrie 2021, entitățile publice au demarat procesul de identificare a fluxurilor de schimb care necesită a fi realizate prin Platforma de interoperabilitate (MConnect), fapt despre care AGE a fost informată.
Completare 29.03.2023
Scris.AGE nr.3004-54 din 02.02.2023: AGE este într-un proces continuu de identificare a fluxurilor de date ce necesită a fi migrate pe Platforma MConnect, precum și întreprinde măsuri în vederea asigurării interoperabilității sistemelor informaționale nou create. Analizând evoluția Platformei MConnect, se atestă o sporire a activităților de schimb a datelor și informațiilor prin această platformă, fapt evidențiat și de creșterea numărului de beneficiari atât publici, cât și privați.
Completare 29.03.2023
Scris.CS nr.26/2-76-1377 din 09.02.2023: AGE este intr-un proces continuu de identificare a fluxurilor de date ce necesita a fi migrate pe Platforma MConnect, precum si intreprinde masuri in vederea asigurarii interoperabilitatii sistemelor informationale nou create. Analizand evolutia Platformei MConnect, se atesta о sporire a activitatilor de schimb a datelor și informatiilor prin aceasta platforma, fapt evidențiat și de creșterea numarului de beneficiari atat publici, cat si privati. RO_8639_79-22_AGE.pdf RO_8391_734-21_AGE.PDF Raspuns AGE-3004-546-28.10.22_Raportare AGE_implement.HCC.nr.35 din 06.07.21_Audit MConnect.signed.pdf 113-23_CS.pdf

Recomandarea: 10.2. Cancelariei de Stat, în contextul exercitării controlului asupra executării Hotărîrii Guvernului nr.211/2019, potrivit pct.10 din Hotărârea respectivă, să întreprindă măsurile necesare în vederea asigurării că autoritățile și instituțiile publice, autoritățile ale administrației publice centrale (inclusiv pentru monitorizarea instituțiilor din subordinea și celor din sfera de competență a lor) care gestionează sau dețin sisteme informaționale de stat (subpct.4.2.3., 4.2.4 -4.2.8): vor întreprinde acțiunile de rigoare, inclusiv prin planificarea resurselor necesare, pentru integrarea SI pe care le dețin cu platforma de interoperabilitate (MConnect), în conformitate cu planurile de conectare coordonate cu autoritatea competentă;

Autoritatea:Cancelaria de Stat

Răspunsul autorității:
Scris.AGE nr.3004-691 din 29.10.2021: Autoritățile publice care nu au integrat Sistemele informaționale cu Platforma de interoperabilitate (MConnect) s-au expus asupra termenilor și resurselor necesare pentru realizarea acestui obiectiv.
Completare 06.03.2023
Scris.AGE nr.3004-59 din 31.01.2022, Scris.AGE nr.3004-261 din 29.04.2022:: Autoritățile care sunt în proces de reinginerie a serviciilor publice (CNAS, ANOFM, CNDDCM, MAI, CNAM, MS, MMPS) au planificat resursele necesare pentru integrarea Sistemelor Informaționale cu Platforma de interoperabilitate (MConnect) și urmează pe parcursul anului 2022 să efectueze schimbul de date în mod automatizat. Totodată, alte instituții care își manifestă intenția de automatizare a business-proceselor interne pe domeniul schimbului de date, vor planifica pe parcursul anului resursele necesare care vor fi coordonate cu autoritatea competentă.
Completare 06.03.2023
Scris.CS nr.26/2-76-1377 din 09.02.2023: Corespunzator prevederilor art.13 alin.(2) lit.c) din Legea nr.142/2018 cu privire la schimbul de date si interoperabilitate, procedura de conectare a participantilor la schimbul de date are loc în mod planificat, cu estimarea resurselor necesare în acest sens.
Completare 29.03.2023
Scris.AGE nr.3004-691 din 29.10.2021: Autoritățile publice care nu au integrat Sistemele informaționale cu Platforma de interoperabilitate (MConnect) s-au expus asupra termenilor și resurselor necesare pentru realizarea acestui obiectiv.
Completare 29.03.2023
Scris AGE nr.3004-546 din 28.10.2022: Corespunzător prevederilor art.13 alin. (2) lit.c) din Legea nr.142/2018 cu privire la schimbul de date și interoperabilitate, procedura de conectare a participanților la schimbul de date are loc în mod planificat, cu estimarea resurselor necesare în acest sens.
Completare 29.03.2023
Scris.AGE nr.3004-54 din 02.02.2023: Corespunzător prevederilor art.13 alin.(2), lit.c) din Legea nr.142/2018 cu privire la schimbul de date și interoprabilitate, procedura de conectare a participanților la schimbul de date are loc în mod planificat, cu estimarea resurselor necesare în acest sens. RO_8639_79-22_AGE.pdf 113-23_CS.pdf RO_8391_734-21_AGE.PDF Raspuns AGE-3004-546-28.10.22_Raportare AGE_implement.HCC.nr.35 din 06.07.21_Audit MConnect.signed.pdf

Recomandarea: 10.3. Cancelariei de Stat, în contextul exercitării controlului asupra executării Hotărîrii Guvernului nr.211/2019, potrivit pct.10 din Hotărârea respectivă, să întreprindă măsurile necesare în vederea asigurării că autoritățile și instituțiile publice, autoritățile ale administrației publice centrale (inclusiv pentru monitorizarea instituțiilor din subordinea și celor din sfera de competență a lor) care gestionează sau dețin sisteme informaționale de stat (subpct.4.2.3., 4.2.4 -4.2.8): vor revizui și înainteze propunerile necesare de elaborare/modificare a cadrului de reglementare aferent SI deținut/e, în vederea aducerii în concordanță cu legislația aferentă schimbului de date și interoperabilitate în scopul asigurării condițiilor juridice în acest sens.

Autoritatea:Cancelaria de Stat

Termen implementare: 30.01.2023
Răspunsul autorității:
Scris.CS nr.26/2-76-1377 din 09.02.2023: Pe parcursul perioadei de raportare, autoritatile/institutiile publice si-au revizuit cadrul normativ intern, în contextul armonizarii cu legislatia aferenta schimbului de date si interoperabilitatii. Totodata, mentionam ca procesul de analiza a cadrului normativ de reglementare a Platformei MConnect este unul cu caracter permanent, avand drept scop identificarea celor mai bune practice în domeniu precum si ajustarea acestuia la cerintele si necesitatile actuale.
Completare 29.03.2023
Scris.AGE nr.3004-54 din 02.02.2023: Pe parcursul perioadei de raportare, autoritățile/instituțiile publice și-au revizuit cadrul normativ intern, în contextul armonizării cu legislația aferentă schimbului de date și interoperabilității.
Totodată, menționăm că procesul de analiză a cadrului normativ de reglementare a Platformei MConnect este unul cu caracter permanent, având drept scop identificarea celor mai bune practici în domeniu precum și ajustarea acestuia la cerințele și necesitățile actuale.
Completare 29.03.2023
Scris AGE nr.3004-546 din 28.10.2022: Pe parcursul anului 2022, autoritățile publice urmează să-și revizuiască cadrul normativ intern, în contextul armonizării cu legislația aferentă schimbului de date și interoperabilității, care va fi coordonată cu AGE. Totodată, menționăm că procesul de analiză a cadrului normativ de reglementare a Platformei MConnect este unul cu caracter permanent, având drept scop identificarea celor mai bune practici în domeniu precum și ajustarea acestuia la cerințele și necesitățile actuale.
Completare 29.03.2023
Scris.AGE nr.3004-691 din 29.10.2021: Prin răspunsurile oferite la solicitarea Cancelariei de Stat, autoritățile publice, au comunicat despre necesitatea elaborării/modificării cadrului de reglementare aferent SI deținut/e, în vederea aducerii în concordanță cu legislația aferentă schimbului de date și interoperabilitate, în scopul asigurării condițiilor juridice necesare.
Completare 29.03.2023
Scris.AGE nr.3004-59 din 31.01.2022, Scris.AGE nr.3004-261 din 29.04.2022: Pe parcursul anului 2022, autoritățile publice urmează să-și revizuiască cadrul normativ intern, în contextul armonizării cu legislația aferentă schimbului de date și interoperabilității, care va fi coordonată cu AGE.
Completare 29.03.2023
Scris.AGE nr.3004-691 din 29.10.2021: Prin răspunsurile oferite la solicitarea Cancelariei de Stat, autoritățile publice, au comunicat despre necesitatea elaborării/ modificării cadrului de reglementare aferent SI deținut/e, în vederea aducerii în concordanță cu legislația aferentă schimbului de date și interoperabilitate, în scopul asigurării condițiilor juridice necesare.
113-23_CS.pdf Raspuns AGE-3004-546-28.10.22_Raportare AGE_implement.HCC.nr.35 din 06.07.21_Audit MConnect.signed.pdf RO_8391_734-21_AGE.PDF RO_8639_79-22_AGE.pdf

Recomandarea: 10.4. Cancelariei de Stat, în contextul exercitării controlului asupra executării Hotărîrii Guvernului nr.211/2019, potrivit pct.10 din Hotărârea respectivă, să întreprindă măsurile necesare în vederea asigurării că autoritățile și instituțiile publice, autoritățile ale administrației publice centrale (inclusiv pentru monitorizarea instituțiilor din subordinea și celor din sfera de competență a lor) care gestionează sau dețin sisteme informaționale de stat (subpct.4.2.3., 4.2.4 -4.2.8): vor rezilia acordurile/contractele bilaterale încheiate direct cu deținătorii de surse de date, care au ca obiect punerea la dispoziție/consumul de date, din momentul realizării schimbului de date prin intermediul platformei de interoperabilitate (MConnect), cu excepțiile stabilite de legislația aferentă schimbului de date și interoperabilitate.

Autoritatea:Cancelaria de Stat

Răspunsul autorității:
Scris.AGE nr.3004-691 din 29.10.2021: n contextul indicației Cancelariei de Stat, entitățile publice vizate au demarat procedura de reziliere a acordurilor/contractelor bilaterale încheiate direct cu deținătorii de surse de date.
Scris.Cancelaria de Stat nr.20-76-1363-8371 din 03.11.2021: În scopul executării prezentei recomandări, Cancelaria de Stat a emis indicația nr.20-78-1146-7115 din 24 septembrie 2021 (se anexează), prin care a solicitat autorităților administrației publice centrale, autorităților și instituțiilor publice, autorităților administrative autonome întreprinderea acțiunilor necesare pentru executarea conforma a Hotărârii Guvernului nr. 211/2019 privind platforma de interoperabilitate MConnect, conform subpunctelor 10.1 -10.4. Informația primară, despre situația curentă și măsurile întreprinse la zi, urma a fi prezentata către I.P. „Agenția pentru Guvernare Electronică" până la data de 15 octombrie 2021. Ulterior, despre acțiunile întreprinse și progresul înregistrat, informația va fi prezentată I.P. „Agenția de Guvernare Electronică" trimestrial, către: 15 ianuarie 2022,15 aprilie 2022,15 iulie 2022,15 octombrie 2022,15 ianuarie 2023.
I.P. „Agenția de Guvernare Electronică" va prezenta trimestrial Cancelariei de Stat informația generalizată despre măsurile întreprinse de autorități la subiectele date, fi după caz: impedimentele identificate, concluziile și propunerile de rigoare.
Conform informației recepționate la moment, entitățile publice au demarat procesul de identificare a fluxurilor de schimb care necesită a fi realizate prin Platforma de interoperabilitate (MConnect), fapt despre care au informat I.P. „Agenția de Guvernare Electronică".
Autoritățile publice care nu au integrat Sistemele informaționale cu Platforma de interoperabilitate (MConnect) s-au expus asupra termenilor și resurselor necesare pentru realizarea acestui obiectiv.
Totodată, autoritățile publice, au comunicat despre necesitatea elaborării/ modificării cadrului de reglementare aferent SI deținut/e, în vederea aducerii în concordanță cu legislația aferentă schimbului de date și interoperabilitate, în scopul asigurării condițiilor juridice necesare.
În contextul indicației Cancelariei de Stat, entitățile publice vizate au demarat procedura de reziliere a acordurilor/contractelor bilaterale încheiate direct cu deținătorii de surse de date.
Completare 06.03.2023
Scris.CS nr.26/2-76-1377 din 09.02.2023: AGE a continuat eforturile în vederea rezolutiunii contractelor de schimb de date prin intermediul tehnologiei COI si întreprinderea masurilor pentru realizarea schimbului de date exclusiv prin intermediul Platformei MConnect, pentru efectuarea unor operatiuni de prelucrare/accesare a datelor prin metode compatibile cu cerintele de securitate si confidentialitate. Aditional, mentionam ca I.P. „Agenția Servicii Publice" a expediat о scrisoare suplimentara catre autoritatile/institutiile publice, vizand rezolutiunea contractelor de schimb de date prin intermediul tehnologiei COI, de la 1 ianuarie 2023.
Completare 29.03.2023
Scris.AGE nr.3004-59 din 31.01.2022, Scris.AGE nr.3004-261 din 29.04.2022: În contextul indicației Cancelariei de Stat, entitățile publice vizate au demarat procedura de reziliere a acordurilor/contractelor bilaterale încheiate direct cu deținătorii de surse de date. Astfel, principalii furnizori de date (ASP, CNAS, SFS) au expediat în adresa instituțiilor statului scrisori cu referire la rezilierea contractelor privind schimbul de date bilateral și informarea despre faptul că schimbul de date poate avea loc doar prin intermediul Platformei de interoperabilitate MConnect.

Completare 29.03.2023
Scris.AGE nr.3004-691 din 29.10.2021: În contextul indicației Cancelariei de Stat, entitățile publice vizate au demarat procedura de reziliere a acordurilor/contractelor bilaterale încheiate direct cu deținătorii de surse de date.
Completare 29.03.2023
Scris AGE nr.3004-546 din 28.10.2022: AGE a perpetuat eforturile în vederea rezoluțiunii contractelor de schimb de date prin intermediul tehnologiei COI și întreprinderea măsurilor pentru realizarea schimbului de date exclusiv prin intermediul Platformei MConnect, pentru efectuarea unor operațiuni de prelucrare/accesare a datelor prin metode compatibile cu cerințele de securitate și confidențialitate.
Completare 29.03.2023
Scris.AGE nr.3004-54 din 02.02.2023: AGE a continuat eforturile în vederea rezoluțiunii contractelor de schimb de date prin intermediul tehnologiei COI și întreprinderea măsurilor pentru realizarea schimbului de date exclusiv prin intermediul Platformei MConnect, pentru efectuarea unor operațiuni de prelucrare/accesare a datelor prin metode compatibile cu cerințele de securitate și confidențialitate.
Adițional, menționăm că ASP a expediat o scrisoare suplimentară către autoritățile/instituțiile publice, vizând rezoluțiunea contractelor de schimb de date prin intermediul tehnologiei COI, de la 1 ianuarie 2023. 113-23_CS.pdf RO_8639_79-22_AGE.pdf RO_8391_734-21_AGE.PDF Raspuns AGE-3004-546-28.10.22_Raportare AGE_implement.HCC.nr.35 din 06.07.21_Audit MConnect.signed.pdf

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY