Actualizat: Joi, 27 Ianuarie 2022
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr.35 din 06 iulie 2021 pentru aprobarea Raportului auditului performanței „În ce mod măsurile întreprinse pentru implementarea cadrului de interoperabilitate contribuie la asigurarea eficientă a schimbului de date și a interoperabilității sistemelor informaționale aplicate în sectorul public?”

Nr. 35 din 06.07.2021
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Misiunea de audit a fost realizată în conformitate cu Programele activității de audit pe anii 2020-20211, având drept scop colectarea datelor și informațiilor pertinente și exhaustive pentru susținerea constatărilor și concluziilor de audit, în vederea oferirii unei asigurări rezonabile că instituțiile și autoritățile publice au creat și au realizat condițiile necesare pentru asigurarea schimbului eficient de date și a interoperabilității sistemelor informaționale de stat (în continuare – SI) deținute de acestea, precum și cu SI deținute de persoane juridice de drept privat, prin utilizarea platformei MConnect în scopul creșterii calității serviciilor publice prestate.
Auditul s-a desfășurat potrivit Cadrului Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI, precum și prevederilor cadrului metodologic instituțional aferent tipului de audit, și a cuprins activitățile realizate de autoritățile responsabile de implementarea Cadrului de interoperabilitate, îndeosebi de către: Cancelaria de Stat, Instituțiile Publice „Agenția de Guvernare Electronică” și Agenția Servicii Publice”; Casa Națională de Asigurări Sociale, Serviciul Fiscal de Stat, Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, precum și alți participanți și potențiali participanți la schimbul de date prin platforma de interoperabilitate MConnect.

1 Hotărârile Curții de Conturi nr.77 din 27.12.2019 „Cu privire la aprobarea Programului activității de audit pe anul 2020” și nr.62 din 10.12.2020 „Cu privire la aprobarea Programului activității de audit pe anul 2021”, cu modificările ulterioare.
Recomandarea: 2.4. pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit, cu elaborarea unui Plan de acțiuni în acest sens și asigurarea executării măsurilor necesare în scopul eliminării neajunsurilor constatate de audit

Autoritatea:INSTITUŢIA PUBLICĂ "CENTRUL DE GUVERNARE ELECTRONICĂ (E-GOVERNMENT)"

Termen implementare: 30.01.2023
Data implementării: 29.10.2021
Răspunsul autorității:
Scris.AGE nr.3004-691 din 29.10.2021: La 01.09.2021, Secretarul general adjunct al Guvernului a aprobat Planul de acțiuni de implementare a Hotărârii Curții de Conturi nr.35/2021. Ținând cont de exercitarea de către Cancelaria de Stat a funcțiilor de fondator al AGE, în Planul de acțiuni respectiv au fost integrate cerințele și recomandările în care este vizată inclusiv Agenția de Guvernare Electronică. Anexa 1_Ordinul CS nr.67 din 01.09.2021 privind aprobarea Planului de acțiuni. RO_8391_734-21_AGE.PDF

Recomandarea: 2.4. pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit, cu elaborarea unui Plan de acțiuni în acest sens și asigurarea executării măsurilor necesare în scopul eliminării neajunsurilor constatate de audit

Autoritatea:CANCELARIA DE STAT

Termen implementare: 30.01.2023
Data implementării: 03.11.2021
Răspunsul autorității:
Scris.Cancelaria de Stat nr.20-76-1363-8371 din 03.11.2021: De către Cancelaria de Stat si I.P. „Agenția de Guvernare Electronică" a fost elaborat Planul de acțiuni comun pentru implementarea recomandărilor din Hotărârea Curții de Conturi nr.35/2021. Planul a fost aprobat prin Ordinul Secretarului general adjunct ai Guvernului nr. 67 din 1 septembrie 2021 (se anexează). Astfel, pentru fiecare cerință/recomandare din Hotărâre au fost stabilite acțiunile concrete a fi realizate, termenele de executare si responsabilii. Din partea Cancelariei de Stat, pe domeniul de competență al instituției, au fost desemnate Direcția administrate publica si Direcția coordonare si monitorizare interinstituțională. RO_8392_742-21_Cancelaria.pdf

Recomandarea: 2.5. pentru implementarea recomandărilor din Raportul de audit

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 30.01.2023
Data implementării: 29.10.2021
Răspunsul autorității:
Scris.MInFin nr.05-10/75/1048 din 29.10.2021: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuate de către Curtea de Conturi. RO_8390_733-21_MinFin.PDF

Recomandarea: 2.5. pentru implementarea recomandărilor din Raportul de audit

Autoritatea:AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII ELECTRONICE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIONALĂ

Termen implementare: 30.01.2023
Data implementării: 04.11.2021
Răspunsul autorității:
Scris.ANRCETI nr.02-DRAS/1299 din 04.11.2021: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuate de către Curtea de Conturi. RO_8393_745-21_ANRCETI.pdf

Recomandarea: 2.5. pentru implementarea recomandărilor din Raportul de audit

Autoritatea:Agenția Servicii Publice

Termen implementare: 30.01.2023
Data implementării: 26.10.2023
Răspunsul autorității:
Scris.ASP nr.01/8277 din 26.10.2021: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuate de către Curtea de Conturi.

Recomandarea: 2.5. pentru implementarea recomandărilor din Raportul de audit

Autoritatea:InstituțiA Publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică

Termen implementare: 30.01.2023

Recomandarea: 2.5. pentru implementarea recomandărilor din Raportul de audit

Autoritatea:CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI SOCIALE (CNAS)

Termen implementare: 30.01.2023
Data implementării: 11.10.2021
Răspunsul autorității:
Scris.CNAS nr.4930 din 11.10.2021: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuate de către Curtea de Conturi. RO_8387_694-21_CNAS.PDF

Recomandarea: 2.5. pentru implementarea recomandărilor din Raportul de audit

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 30.01.2023
Data implementării: 27.10.2021
Răspunsul autorității:
Scris.SFS nr.26-07/2-13/117806 din 27.10.2021: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuate de către Curtea de Conturi. RO_8389_727-21_SFS.PDF

Recomandarea: 2.5. pentru implementarea recomandărilor din Raportul de audit

Autoritatea:Ministerul Economiei și Infrastructurii

Termen implementare: 30.01.2023

Recomandarea: 2.5. pentru implementarea recomandărilor din Raportul de audit

Autoritatea:CENTRUL NATIONAL PENTRU PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Termen implementare: 30.01.2023

Recomandarea: 1. să elaboreze și să înainteze în modul stabilit pentru aprobare documentul național strategic aferent transformării digitale (documentul de politici în domeniul TIC), care urmează să stabilească obiective și indicatori pentru transformare digitală atât pentru economie și societate, cât și pentru sectorul public, precum și un mecanism eficient de monitorizare, evaluare și raportare a rezultatelor obținute (subpct.4.1.1.)

Autoritatea:Ministerul Economiei și Infrastructurii

Termen implementare: 30.01.2023

Recomandarea: 2. în comun cu I.P. „Agenția de Guvernare Electronică”: să evalueze rezultatele implementării Cadrului de interoperabilitate, inclusiv prin prisma realizării indicatorilor stabiliți în documentele de planificare strategică și să propună, pentru planificarea strategică a domeniului TIC (elaborarea unei noi strategii în domeniu), obiective, indicatori și metode clare de cuantificare și evaluare a acestora, în vederea asigurării continuității și sustenabilității platformei de interoperabilitate, precum și atingerea scopului scontat (subpct.4.1)

Autoritatea:CANCELARIA DE STAT

Termen implementare: 30.01.2023
Data implementării: 03.11.2021
Răspunsul autorității:
Scris.AGE nr.3004-691 din 29.10.2021: Raportul final privind implementarea Cadrului de Interoperabilitate a fost elaborat și remis în adresa Cancelariei de Stat în vederea aprobării și demarării acțiunilor subsecvente. Anexa 2_Raport privind implementarea Cadrului de Interoperabilitate. Scris.Cancelaria de Stat nr.20-76-1363-8371 din 03.11.2021: Cancelaria de Stat, cu suportul I.P. „Agenția de Guvernare Electronica" a definitivat Raportul final privind implementarea Cadrului de interoperabilitate (se anexează). De menționat ca, în conformitate cu prevederile pct.81 din Capitolul 7. Proceduri de raportare si monitorizare din Hotărârea Guvernului nr.656/2012 cu privire la aprobarea Programului privind Cadrul de interoperabilitate: "Cancelaria de Stat va monitoriza implementarea Cadrului la nivel administrativ și va supraveghea procesul de implementare a Cadrului, fi anume: activitățile de implementare, conform Planului de acțiuni general (Capitolul 8 „Etape de implementare") și planurilor de acțiuni aferente ale autorităților; activitățile aferente fi de asigurare a cadrului normativ; evaluări ad-interim periodice care vor contribui la eficientizarea implementării Cadrului și, respectiv, generarea produselor, rezultatele și impactul estimat. Raportul anual de progres cu privire la implementarea Cadrului de Interoperabilitate va fi parte a Raportului anual de progres in implementarea Programului strategic pentru modernizarea tehnologica a guvernării, prezentat de Cancelaria de Stat Comisiei Naționale pentru e-Transformare”. Astfel, drept reper de raportare și examinare a nivelului de realizare a activităților au servit Acțiunile si Livrabilele prevăzute la pct.8 al Programului strategic pentru modernizarea tehnologică a guvernării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.710/2011, precum și Indicatorii-cheie de performanță (cadru general) din pct.6.2. Informația inclusă în Raport se atribuie la perioada anilor 2012-2020 și a fost generalizată conform informației disponibile în cadrul ministerelor și altor autorități administrative centrale, inclusiv cu suportul I.P. „Agenția de Guvernare Electronică”. Examinarea informației generalizate denotă că acest document de planificare strategică este neconform cadrului de politici actual, ținând cont că a fost aprobat circa 10 ani în urmă. Informație aferentă indicatorilor din Program se regăsește și în alte rapoarte de progres ale altor documente de politici, precum: Planul de acțiuni privind reforma de modernizare a serviciilor publice (H.G. nr.966/2016), Planul de acțiuni pentru о guvernare deschisă (H.G. nr.1172/2018), Planul de acțiuni pe anii 2016-2018 pentru implementarea Strategiei privind reforma administrației publice pentru anii 2016-2020 (H.G. nr.1351/2016). Astfel, se consideră judicios elaborarea unui nou document de politici in domeniul modernizării tehnologice a guvernării, care trebuie sa corespundă cerințelor statuate în Hotărârea Guvernului nr.386/2020 cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici. RO_8391_734-21_AGE.PDF

Recomandarea: 2. în comun cu I.P. „Agenția de Guvernare Electronică”: să evalueze rezultatele implementării Cadrului de interoperabilitate, inclusiv prin prisma realizării indicatorilor stabiliți în documentele de planificare strategică și să propună, pentru planificarea strategică a domeniului TIC (elaborarea unei noi strategii în domeniu), obiective, indicatori și metode clare de cuantificare și evaluare a acestora, în vederea asigurării continuității și sustenabilității platformei de interoperabilitate, precum și atingerea scopului scontat (subpct.4.1)

Autoritatea:CANCELARIA DE STAT

Termen implementare: 30.01.2023
Data implementării: 03.11.2021
Răspunsul autorității:
Scris.AGE nr.3004-691 din 29.10.2021: Raportul final privind implementarea Cadrului de Interoperabilitate a fost elaborat și remis în adresa Cancelariei de Stat în vederea aprobării și demarării acțiunilor subsecvente. Anexa 2_Raport privind implementarea Cadrului de Interoperabilitate. Scris.Cancelaria de Stat nr.20-76-1363-8371 din 03.11.2021: Cancelaria de Stat, cu suportul I.P. „Agenția de Guvernare Electronica" a definitivat Raportul final privind implementarea Cadrului de interoperabilitate (se anexează). De menționat ca, în conformitate cu prevederile pct.81 din Capitolul 7. Proceduri de raportare si monitorizare din Hotărârea Guvernului nr.656/2012 cu privire la aprobarea Programului privind Cadrul de interoperabilitate: "Cancelaria de Stat va monitoriza implementarea Cadrului la nivel administrativ și va supraveghea procesul de implementare a Cadrului, fi anume: activitățile de implementare, conform Planului de acțiuni general (Capitolul 8 „Etape de implementare") și planurilor de acțiuni aferente ale autorităților; activitățile aferente fi de asigurare a cadrului normativ; evaluări ad-interim periodice care vor contribui la eficientizarea implementării Cadrului și, respectiv, generarea produselor, rezultatele și impactul estimat. Raportul anual de progres cu privire la implementarea Cadrului de Interoperabilitate va fi parte a Raportului anual de progres in implementarea Programului strategic pentru modernizarea tehnologica a guvernării, prezentat de Cancelaria de Stat Comisiei Naționale pentru e-Transformare”. Astfel, drept reper de raportare și examinare a nivelului de realizare a activităților au servit Acțiunile si Livrabilele prevăzute la pct.8 al Programului strategic pentru modernizarea tehnologică a guvernării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.710/2011, precum și Indicatorii-cheie de performanță (cadru general) din pct.6.2. Informația inclusă în Raport se atribuie la perioada anilor 2012-2020 și a fost generalizată conform informației disponibile în cadrul ministerelor și altor autorități administrative centrale, inclusiv cu suportul I.P. „Agenția de Guvernare Electronică”. Examinarea informației generalizate denotă că acest document de planificare strategică este neconform cadrului de politici actual, ținând cont că a fost aprobat circa 10 ani în urmă. Informație aferentă indicatorilor din Program se regăsește și în alte rapoarte de progres ale altor documente de politici, precum: Planul de acțiuni privind reforma de modernizare a serviciilor publice (H.G. nr.966/2016), Planul de acțiuni pentru о guvernare deschisă (H.G. nr.1172/2018), Planul de acțiuni pe anii 2016-2018 pentru implementarea Strategiei privind reforma administrației publice pentru anii 2016-2020 (H.G. nr.1351/2016). Astfel, se consideră judicios elaborarea unui nou document de politici in domeniul modernizării tehnologice a guvernării, care trebuie sa corespundă cerințelor statuate în Hotărârea Guvernului nr.386/2020 cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici. RO_8392_742-21_Cancelaria.pdf

Recomandarea: 3.1. în comun cu Cancelaria de Stat: să examineze carențele cadrului normativ identificate de audit, inclusiv în materie de clasificare a datelor, din perspectiva raționalizării și a modului de stocare/găzduire a lor, și să înainteze, în modul stabilit, propunerile de rigoare în vederea consolidării acestuia pentru asigurarea condițiilor juridice necesare schimbului eficient de date în sectorul public (subpct.4.1)

Autoritatea:INSTITUŢIA PUBLICĂ "CENTRUL DE GUVERNARE ELECTRONICĂ (E-GOVERNMENT)"

Termen implementare: 30.01.2023
Data implementării: 29.10.2021
Răspunsul autorității:
Scris.AGE nr.3004-691 din 29.10.2021: Conform Planului de acțiuni de implementare a Hotărârii Curții de Conturi nr.35/2021, aprobat la 01.09.2021 de către Secretarul general adjunct al Guvernului, acțiunile la acest capitol au termenul de realizare martie 2022, deoarece țin de oportunități și propuneri de modificare/ajustare/elaborare a cadrului normativ. Cu titlu de informare, comunicăm că AGE este în proces de examinare a cadrului normativ specific domeniului schimbului de date, întru determinarea oportunității stabilirii carențelor identificate de audit, inclusiv în materie de clasificare a datelor, din perspectiva raționalizării și a modului de stocare/găzduire. RO_8391_734-21_AGE.PDF

Recomandarea: 3.2. în comun cu Cancelaria de Stat: să examineze oportunitatea stabilirii unor criterii clare, inclusiv a unui nomenclator/liste a autorităților și instituțiilor, sistemelor care urmează obligatoriu a fi integrate în MConnect, precum și a celor exceptate de la obligativitatea schimbului de date prin platforma guvernamentală de interoperabilitate, și ca urmare a examinării informațiilor deținute, să elaboreze și să înainteze, în modul stabilit, pentru aprobare un plan de conectare a participanților publici la platforma MConnect (subpct.4.1.1.)

Autoritatea:INSTITUŢIA PUBLICĂ "CENTRUL DE GUVERNARE ELECTRONICĂ (E-GOVERNMENT)"

Termen implementare: 30.01.2023
Data implementării: 29.10.2021
Răspunsul autorității:
Scris.AGE nr.3004-691 din 29.10.2021: Conform Planului de acțiuni de implementare a Hotărârii Curții de Conturi nr.35/2021, aprobat la 01.09.2021 de către Secretarul general adjunct al Guvernului, acțiunile la acest capitol au termenul de realizare decembrie 2021, ținând cont de complexitatea și amploarea acțiunilor necesare . Totodată, întru realizarea acestei acțiuni, Cancelaria de Stat cu suportul AGE a înaintat în adresa instituțiilor demersul nr.20-78-1146-7115 din 24.09.2021 prin care au fost solicitate toate datele necesare pentru elaborarea și aprobarea unui plan de conectare a participanților publici la platforma Mconnect. Anexa 3_Solicitarea CS pentru autorități. RO_8391_734-21_AGE.PDF

Recomandarea: 3.3. în comun cu Cancelaria de Stat: să examineze capacitățile instituționale deținute de AGE în raport cu atribuțiile delegate în domeniu și să întreprindă acțiunile necesare pentru consolidarea acestora în vederea asigurării realizării eficiente și a sustenabilității domeniului (subpct.4.1.2. și pct.4.2)

Autoritatea:INSTITUŢIA PUBLICĂ "CENTRUL DE GUVERNARE ELECTRONICĂ (E-GOVERNMENT)"

Termen implementare: 30.01.2023
Data implementării: 29.10.2021
Răspunsul autorității:
Scris.AGE nr.3004-691 din 29.10.2021: În vederea consolidării capacităților instituționale pe segmentul schimbului de date și interoperabilității a fost efectuată recrutarea externă a unei unități (jurisconsult al Direcției schimb de date și interoperabilitate). În exercitarea atribuțiilor de serviciu, acesta va asigura asistența juridică de specialitate în procesul schimbului de date și interoperabilității prin intermediul Platformei Guvernamentale MConnect, coordonarea și implementarea actelor normative aferente domeniului de competență. RO_8391_734-21_AGE.PDF

Recomandarea: 3.4. în comun cu Cancelaria de Stat: să instituie un mecanism eficient de monitorizare și evaluare a performanțelor funcționării și utilizării platformei de interoperabilitate MConnect, cu întreprinderea măsurilor necesare în vederea atingerii obiectivelor scontate ale acesteia (subpct.4.1.1, 4.2.6)

Autoritatea:INSTITUŢIA PUBLICĂ "CENTRUL DE GUVERNARE ELECTRONICĂ (E-GOVERNMENT)"

Termen implementare: 30.01.2023
Data implementării: 29.10.2021
Răspunsul autorității:
Scris.AGE nr.3004-691 din 29.10.2021: Conform Planului de acțiuni de implementare a Hotărârii Curții de Conturi nr.35/2021, aprobat la 01.09.2021 de către Secretarul general adjunct al Guvernului, termenul de realizare a acțiunilor identificate pentru implementarea recomandării respective este martie 2022. RO_8391_734-21_AGE.PDF

Recomandarea: 3.5. în comun cu Cancelaria de Stat: să definitiveze/elaboreze și să înainteze, în modul stabilit, pentru aprobare Conceptul Platformei de interoperabilitate MConnect, precum și Conceptul și Regulamentul aferente SI Catalogul semantic, în vederea creării condițiilor juridice necesare pentru funcționarea și utilizarea eficace a acestora (subpct.4.1.1 și 4.2.1)

Autoritatea:INSTITUŢIA PUBLICĂ "CENTRUL DE GUVERNARE ELECTRONICĂ (E-GOVERNMENT)"

Termen implementare: 30.01.2023
Data implementării: 29.10.2021
Răspunsul autorității:
Scris.AGE nr.3004-691 din 29.10.2021: Conform Planului de acțiuni de implementare a Hotărârii Curții de Conturi nr.35/2021, aprobat la 01.09.2021 de către Secretarul general adjunct al Guvernului, termenul de realizare a acțiunilor identificate pentru implementarea recomandării respective este decembrie 2021. RO_8391_734-21_AGE.PDF

Recomandarea: 4. în comun cu I.P. „Agenția de Guvernare Electronică”, autoritățile și instituțiile care furnizează date contra plată, să instituie un mecanism adecvat de compensare a cheltuielilor pentru asigurarea furnizării datelor de către participanții publici la schimbul de date prin MConnect pentru participanții privați în cazul consumului serviciilor cu titlu oneros prin MConnect (subpct.4.2.10)

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 30.01.2023
Data implementării: 29.10.2021
Răspunsul autorității:
Scris.MInFin nr.05-10/75/1048 din 29.10.2021: În conformitate cu pct.7 al Hotărârii Guvernului nr.211/2019 ,,Privind platforma de interoperabilitate (MConnect)”, participanții publici la schimbul de date, furnizori de date/deținători de sisteme informaționale, urmau să revizuie în termen de 6 luni propriile proceduri și tarife privind prestarea serviciilor informaționale în vederea ajustării acestora la hotărârea prenotată. Dat fiind faptul că, I.P. Agenția de Guvernare Electronică (AGE) este responsabilă de îmbunătățirea serviciilor publice prin aplicarea tehnologiilor informaționale și de comunicații, AGE de comun cu fondatorul, urmează să evalueze și monitorizeze gradul de implementare a HG nr.211/2019 și, după caz, să intervină cu propuneri de ajustare. Scris.AGE nr.3004-691 din 29.10.2021: Conform Planului de acțiuni de implementare a Hotărârii Curții de Conturi nr.35/2021, pentru trimestrul IV este preconizată organizarea unei ședințe de lucru cu părțile interesate (MF, CS, AGE etc.) pentru examinarea relevanței subiectului expus în recomandare și adoptarea unei abordări unice a acestuia. RO_8390_733-21_MinFin.PDF

Recomandarea: 4. în comun cu I.P. „Agenția de Guvernare Electronică”, autoritățile și instituțiile care furnizează date contra plată, să instituie un mecanism adecvat de compensare a cheltuielilor pentru asigurarea furnizării datelor de către participanții publici la schimbul de date prin MConnect pentru participanții privați în cazul consumului serviciilor cu titlu oneros prin MConnect (subpct.4.2.10)

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 30.01.2023
Data implementării: 29.10.2021
Răspunsul autorității:
Scris.MInFin nr.05-10/75/1048 din 29.10.2021: În conformitate cu pct.7 al Hotărârii Guvernului nr.211/2019 ,,Privind platforma de interoperabilitate (MConnect)”, participanții publici la schimbul de date, furnizori de date/deținători de sisteme informaționale, urmau să revizuie în termen de 6 luni propriile proceduri și tarife privind prestarea serviciilor informaționale în vederea ajustării acestora la hotărârea prenotată. Dat fiind faptul că, I.P. Agenția de Guvernare Electronică (AGE) este responsabilă de îmbunătățirea serviciilor publice prin aplicarea tehnologiilor informaționale și de comunicații, AGE de comun cu fondatorul, urmează să evalueze și monitorizeze gradul de implementare a HG nr.211/2019 și, după caz, să intervină cu propuneri de ajustare. Scris.AGE nr.3004-691 din 29.10.2021: Conform Planului de acțiuni de implementare a Hotărârii Curții de Conturi nr.35/2021, pentru trimestrul IV este preconizată organizarea unei ședințe de lucru cu părțile interesate (MF, CS, AGE etc.) pentru examinarea relevanței subiectului expus în recomandare și adoptarea unei abordări unice a acestuia. RO_8391_734-21_AGE.PDF

Recomandarea: 4. în comun cu I.P. „Agenția de Guvernare Electronică”, autoritățile și instituțiile care furnizează date contra plată, să instituie un mecanism adecvat de compensare a cheltuielilor pentru asigurarea furnizării datelor de către participanții publici la schimbul de date prin MConnect pentru participanții privați în cazul consumului serviciilor cu titlu oneros prin MConnect (subpct.4.2.10)

Autoritatea:CANCELARIA DE STAT

Termen implementare: 30.01.2023

Recomandarea: 5.1. să revizuiască Acordul cu privire la asigurarea activităților de administrare tehnică, mentenanță și suport tehnic ale SI din posesia AGE prin prisma activităților minime de administrare tehnică a SI stabilite în Regulamentul adoptat prin Hotărârea Guvernului nr.414/2018, precum și stabilirii unui mecanism adecvat de monitorizare, control, evaluare și raportare a activităților, nivelului agreat de servicii și a indicatorilor de performanță conveniți, în scopul asigurării gestionării eficiente a resurselor și eficacității SI (subpct.4.2.1 și 4.2.11)

Autoritatea:InstituțiA Publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică

Termen implementare: 30.01.2023

Recomandarea: 5.1. să revizuiască Acordul cu privire la asigurarea activităților de administrare tehnică, mentenanță și suport tehnic ale SI din posesia AGE prin prisma activităților minime de administrare tehnică a SI stabilite în Regulamentul adoptat prin Hotărârea Guvernului nr.414/2018, precum și stabilirii unui mecanism adecvat de monitorizare, control, evaluare și raportare a activităților, nivelului agreat de servicii și a indicatorilor de performanță conveniți, în scopul asigurării gestionării eficiente a resurselor și eficacității SI (subpct.4.2.1 și 4.2.11)

Autoritatea:INSTITUŢIA PUBLICĂ "CENTRUL DE GUVERNARE ELECTRONICĂ (E-GOVERNMENT)"

Termen implementare: 30.01.2023
Data implementării: 29.10.2021
Răspunsul autorității:
Scris.AGE nr.3004-691 din 29.10.2021: A fost inițiată procedura de revizuire a Acordului cu privire la asigurarea activităților de administrare tehnică, mentenanță și suport tehnic. La moment suntem la etapa de stabilire a necesităților din partea AGE, în vederea identificării mecanismului adecvat de monitorizare, control, evaluare și raportare a activităților, nivelului agreat de servicii și a indicatorilor de performanță conveniți, în scopul asigurării gestionării eficiente a resurselor și eficacității SI. RO_8391_734-21_AGE.PDF

Recomandarea: 5.2. să asigure elaborarea și implementarea planului (procedurii) de asigurare a copiilor de rezervă, precum și a planului de recuperare în caz de dezastru (planului de continuitate) aferent platformei de interoperabilitate MConnect, a componentelor acesteia în vederea asigurării funcționalității și sustenabilității platformei (subpct.4.2.11)

Autoritatea:InstituțiA Publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică

Termen implementare: 30.01.2023

Recomandarea: 5.2. să asigure elaborarea și implementarea planului (procedurii) de asigurare a copiilor de rezervă, precum și a planului de recuperare în caz de dezastru (planului de continuitate) aferent platformei de interoperabilitate MConnect, a componentelor acesteia în vederea asigurării funcționalității și sustenabilității platformei (subpct.4.2.11)

Autoritatea:INSTITUŢIA PUBLICĂ "CENTRUL DE GUVERNARE ELECTRONICĂ (E-GOVERNMENT)"

Termen implementare: 30.01.2023
Data implementării: 29.10.2021
Răspunsul autorității:
Scris.AGE nr.3004-691 din 29.10.2021: Conform Planului de acțiuni de implementare a Hotărârii Curții de Conturi nr.35/2021, elaborarea Planului de asigurare a copiilor de rezervă și recuperare în caz de dezastru (Plan de continuitate) aferent platformei de interoperabilitate MConnect, este preconizată pentru decembrie 2021. RO_8391_734-21_AGE.PDF

Recomandarea: 6.1. să revizuiască modalitatea de formalizare a schimbului de date prin MConnect, ținând cont de carențele identificate de audit, precum și bunele practici în domeniul interoperabilității și, după caz, să încheie/reîncheie acorduri cu participanții publici, în scopul eficientizării activităților și asigurării calității serviciilor oferite, respectiv cele consumate din MConnect (subpct.4.2.5)

Autoritatea:INSTITUŢIA PUBLICĂ "CENTRUL DE GUVERNARE ELECTRONICĂ (E-GOVERNMENT)"

Termen implementare: 30.01.2023
Data implementării: 29.10.2021
Răspunsul autorității:
Scris.AGE nr.3004-691 din 29.10.2021: Conform Planului de acțiuni de implementare a Hotărârii Curții de Conturi nr.35/2021, încheierea sau reîncheierea cu participanții publici la schimbul de date a Acordurilor privind schimbul de date prin intermediul platformei de interoperabilitate (MConnect), urmează a fi finisată până la finele lunii februarie 2022, ținând cont de multitudinea de participanți. RO_8391_734-21_AGE.PDF

Recomandarea: 6.2. să instituie un mecanism eficient de evidență a acordurilor, anexelor tehnice și contractelor încheiate cu participanții la schimbul de date prin platforma de interoperabilitate, precum și de monitorizare și control al executării prevederilor acestora (subpct.4.2.5)

Autoritatea:INSTITUŢIA PUBLICĂ "CENTRUL DE GUVERNARE ELECTRONICĂ (E-GOVERNMENT)"

Termen implementare: 30.01.2023
Data implementării: 29.10.2021
Răspunsul autorității:
Scris.AGE nr.3004-691 din 29.10.2021: În acest sens, a fost emis Ordinul AGE nr. 3005-73 din 29.10.2021 cu privire la aprobarea Regulilor de înregistrare a acordurilor, anexelor tehnice și contractelor încheiate cu participanții la schimbul de date prin platforma de interoperabilitate (MConnect), care urmează a fi semnat de conducere. Anexa 4_Ordin AGE_3005-73 din 29.10.2021 RO_8391_734-21_AGE.PDF

Recomandarea: 6.3. să stabilească proceduri clare privind modul de evidență a instituțiilor și serviciilor integrate în Platforma de interoperabilitate MConnect, inclusiv de plasare a acestora pe pagina web, cu monitorizarea și evaluarea periodică în scopul asigurării veridicității și actualității informațiilor, precum și gestionării adecvate a lor (subpct.4.2.6)

Autoritatea:INSTITUŢIA PUBLICĂ "CENTRUL DE GUVERNARE ELECTRONICĂ (E-GOVERNMENT)"

Termen implementare: 30.01.2023
Data implementării: 29.10.2021
Răspunsul autorității:
Scris.AGE nr.3004-691 din 29.10.2021: Realizarea acțiunilor întru implementarea acestei recomandări, va fi asigurată în termenele prevăzute în n termenele prevăzute în Planul de acțiuni de implementare a Hotărârii Curții de Conturi nr.35/2021, aprobat la 01.09.2021 de către Secretarul general adjunct al Guvernului. RO_8391_734-21_AGE.PDF

Recomandarea: 6.4. să revizuiască și să elaboreze cadrul regulator aferent funcționării și gestionării Platformei MConnect (proceduri, ghiduri etc.), în scopul îmbunătățirii acestora, ținând cont de carențele constatate de audit, cu asigurarea informării utilizatorilor/beneficiarilor Platformei (interni/externi, publici/privați), în modul stabilit (subpct.4.2.1 și 4.2.11)

Autoritatea:INSTITUŢIA PUBLICĂ "CENTRUL DE GUVERNARE ELECTRONICĂ (E-GOVERNMENT)"

Termen implementare: 30.01.2023
Data implementării: 29.10.2021
Răspunsul autorității:
Scris.AGE nr.3004-691 din 29.10.2021: Realizarea acțiunilor întru implementarea acestei recomandări, va fi asigurată în termenele prevăzute în n termenele prevăzute în Planul de acțiuni de implementare a Hotărârii Curții de Conturi nr.35/2021, aprobat la 01.09.2021 de către Secretarul general adjunct al Guvernului. RO_8391_734-21_AGE.PDF

Recomandarea: 6.5. să revizuiască procedura de asigurare a furnizării datelor de la entitățile care dețin SI de stat prin prisma eficientizării activităților, inclusiv în contextul instituirii SI Catalogul semantic (subpct.4.2.1)

Autoritatea:INSTITUŢIA PUBLICĂ "CENTRUL DE GUVERNARE ELECTRONICĂ (E-GOVERNMENT)"

Termen implementare: 30.01.2023
Data implementării: 29.10.2021
Răspunsul autorității:
Scris.AGE nr.3004-691 din 29.10.2021: Realizarea acțiunilor întru implementarea acestei recomandări, va fi asigurată în termenele prevăzute în n termenele prevăzute în Planul de acțiuni de implementare a Hotărârii Curții de Conturi nr.35/2021, aprobat la 01.09.2021 de către Secretarul general adjunct al Guvernului. RO_8391_734-21_AGE.PDF

Recomandarea: 6.6. să revizuiască cerințele de securitate și protecție a datelor cu caracter personal aferente platformei MConnect, în vederea consolidării acestora, cu instituirea unui mecanism eficient de monitorizare și evaluare a nivelului de conformare a tuturor actorilor participanți la utilizarea platformei MConnect (subpct.4.2.9 și 4.2.11)

Autoritatea:INSTITUŢIA PUBLICĂ "CENTRUL DE GUVERNARE ELECTRONICĂ (E-GOVERNMENT)"

Termen implementare: 30.01.2023
Data implementării: 29.10.2021
Răspunsul autorității:
Scris.AGE nr.3004-691 din 29.10.2021: Realizarea acțiunilor întru implementarea acestei recomandări, va fi asigurată în termenele prevăzute în n termenele prevăzute în Planul de acțiuni de implementare a Hotărârii Curții de Conturi nr.35/2021, aprobat la 01.09.2021 de către Secretarul general adjunct al Guvernului. RO_8391_734-21_AGE.PDF

Recomandarea: 6.7. să efectueze o analiză exhaustivă a necesităților de dezvoltare a Platformei MConnect, inclusiv a resurselor necesare în acest scop, a riscurilor aferente, precum și să determine și să realizeze acțiunile corespunzătoare în vederea administrării procesului de dezvoltare strategică și continuă a Platformei și asigurarea sustenabilității acesteia (subpct.4.2)

Autoritatea:INSTITUŢIA PUBLICĂ "CENTRUL DE GUVERNARE ELECTRONICĂ (E-GOVERNMENT)"

Termen implementare: 30.01.2023
Data implementării: 29.10.2021
Răspunsul autorității:
Scris.AGE nr.3004-691 din 29.10.2021: Realizarea acțiunilor întru implementarea acestei recomandări, va fi asigurată în termenele prevăzute în n termenele prevăzute în Planul de acțiuni de implementare a Hotărârii Curții de Conturi nr.35/2021, aprobat la 01.09.2021 de către Secretarul general adjunct al Guvernului. RO_8391_734-21_AGE.PDF

Recomandarea: 6.8. să instituie și să asigure funcționarea adecvată și eficientă a SI Catalogul semantic, inclusiv cu asigurarea cadrului necesar de reglementare a acestuia (subpct.4.2.1)

Autoritatea:INSTITUŢIA PUBLICĂ "CENTRUL DE GUVERNARE ELECTRONICĂ (E-GOVERNMENT)"

Termen implementare: 30.01.2023
Data implementării: 29.10.2021
Răspunsul autorității:
Scris.AGE nr.3004-691 din 29.10.2021: Realizarea acțiunilor întru implementarea acestei recomandări, va fi asigurată în termenele prevăzute în n termenele prevăzute în Planul de acțiuni de implementare a Hotărârii Curții de Conturi nr.35/2021, aprobat la 01.09.2021 de către Secretarul general adjunct al Guvernului. RO_8391_734-21_AGE.PDF

Recomandarea: 7.1. să reexamineze modul de conectare la Platforma de interoperabilitate prin prisma respectării cerințelor la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și modul de înregistrare în Registrul de evidență a operatorilor de date cu caracter personal, în vederea asigurării conformării la prevederile cadrului normativ în domeniu (subpct.4.1.2 și 4.2.9)

Autoritatea:CENTRUL NATIONAL PENTRU PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Termen implementare: 30.01.2023

Recomandarea: 7.1. să reexamineze modul de conectare la Platforma de interoperabilitate prin prisma respectării cerințelor la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și modul de înregistrare în Registrul de evidență a operatorilor de date cu caracter personal, în vederea asigurării conformării la prevederile cadrului normativ în domeniu (subpct.4.1.2 și 4.2.9)

Autoritatea:INSTITUŢIA PUBLICĂ "CENTRUL DE GUVERNARE ELECTRONICĂ (E-GOVERNMENT)"

Termen implementare: 30.01.2023
Data implementării: 29.10.2021
Răspunsul autorității:
Scris.AGE nr.3004-691 din 29.10.2021: Realizarea acțiunilor întru implementarea acestei recomandări, va fi asigurată în termenele prevăzute în n termenele prevăzute în Planul de acțiuni de implementare a Hotărârii Curții de Conturi nr.35/2021, aprobat la 01.09.2021 de către Secretarul general adjunct al Guvernului. RO_8391_734-21_AGE.PDF

Recomandarea: 7.2. să instituie un mecanism eficient de colaborare în scopul asigurării supravegherii adecvate a implementării cadrului de interoperabilitate și a măsurilor de asigurare a cerințelor de interoperabilitate juridică, organizatorică, semantică și tehnică de către participanții la schimbul de date prin platforma de interoperabilitate (subpct.4.1.2. și 4.2.9)

Autoritatea:CENTRUL NATIONAL PENTRU PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Termen implementare: 30.01.2023

Recomandarea: 7.2. să instituie un mecanism eficient de colaborare în scopul asigurării supravegherii adecvate a implementării cadrului de interoperabilitate și a măsurilor de asigurare a cerințelor de interoperabilitate juridică, organizatorică, semantică și tehnică de către participanții la schimbul de date prin platforma de interoperabilitate (subpct.4.1.2. și 4.2.9)

Autoritatea:INSTITUŢIA PUBLICĂ "CENTRUL DE GUVERNARE ELECTRONICĂ (E-GOVERNMENT)"

Termen implementare: 30.01.2023
Data implementării: 29.10.2021
Răspunsul autorității:
Scris.AGE nr.3004-691 din 29.10.2021: Realizarea acțiunilor întru implementarea acestei recomandări, va fi asigurată în termenele prevăzute în n termenele prevăzute în Planul de acțiuni de implementare a Hotărârii Curții de Conturi nr.35/2021, aprobat la 01.09.2021 de către Secretarul general adjunct al Guvernului. RO_8391_734-21_AGE.PDF

Recomandarea: 8. în comun cu I.P. „Agenția de Guvernare Electronică” și Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, să instituie un mecanism/proceduri eficiente de colaborare în procesul asigurării respectării legislației privind schimbul de date și interoperabilitate de către participanții la schimbul de date prin MConnect, cu delimitarea clară a responsabilităților și activităților necesare în acest sens (subpct.4.1.2 și 4.2.9)

Autoritatea:AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII ELECTRONICE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIONALĂ

Termen implementare: 30.01.2023
Data implementării: 18.11.2021
Răspunsul autorității:
Scris.AGE nr.3004-691 din 29.10.2021: Realizarea acțiunilor întru implementarea acestei recomandări, va fi asigurată în termenele prevăzute în n termenele prevăzute în Planul de acțiuni de implementare a Hotărârii Curții de Conturi nr.35/2021, aprobat la 01.09.2021 de către Secretarul general adjunct al Guvernului. Scris.ANRCETI nr.02-DRAS/1299 din 04.11.2021: ANRCETI a elaborat, în comun cu I.P. ,,Agenția de Guvernare Electronică" și CNPDCP, proiectul Mecanismului de colaborare în procesul asigurării respectării legislației privind schimbul de date și interoperabilitate de către participanții la schimbul de date prin MConnect. Actualmente proiectul Mecanimsului este la etapa de avizare de către autoritățile implicate. Scris.ANRCETI nr.02-DRAS/1382 din 18.11.2021: ANRCETI în comun cu I.P. ,,Agenția de Guvernare Electronică" au emis și expediază, atașat, Ordinul comun pentru aprobarea Procedurii de colaborare în procesul asigurării respectării legislației privind schimbul de date și interoperabilitate de către participanții la schimbul de date prin Platforma de interoperabilitate (MConnect). RO_8391_734-21_AGE.PDF

Recomandarea: 8. în comun cu I.P. „Agenția de Guvernare Electronică” și Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, să instituie un mecanism/proceduri eficiente de colaborare în procesul asigurării respectării legislației privind schimbul de date și interoperabilitate de către participanții la schimbul de date prin MConnect, cu delimitarea clară a responsabilităților și activităților necesare în acest sens (subpct.4.1.2 și 4.2.9)

Autoritatea:AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII ELECTRONICE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIONALĂ

Termen implementare: 30.01.2023
Data implementării: 18.11.2021
Răspunsul autorității:
Scris.AGE nr.3004-691 din 29.10.2021: Realizarea acțiunilor întru implementarea acestei recomandări, va fi asigurată în termenele prevăzute în n termenele prevăzute în Planul de acțiuni de implementare a Hotărârii Curții de Conturi nr.35/2021, aprobat la 01.09.2021 de către Secretarul general adjunct al Guvernului. Scris.ANRCETI nr.02-DRAS/1299 din 04.11.2021: ANRCETI a elaborat, în comun cu I.P. ,,Agenția de Guvernare Electronică" și CNPDCP, proiectul Mecanismului de colaborare în procesul asigurării respectării legislației privind schimbul de date și interoperabilitate de către participanții la schimbul de date prin MConnect. Actualmente proiectul Mecanimsului este la etapa de avizare de către autoritățile implicate. Scris.ANRCETI nr.02-DRAS/1382 din 18.11.2021: ANRCETI în comun cu I.P. ,,Agenția de Guvernare Electronică" au emis și expediază, atașat, Ordinul comun pentru aprobarea Procedurii de colaborare în procesul asigurării respectării legislației privind schimbul de date și interoperabilitate de către participanții la schimbul de date prin Platforma de interoperabilitate (MConnect). RO_8393_745-21_ANRCETI.pdf

Recomandarea: 8. în comun cu I.P. „Agenția de Guvernare Electronică” și Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, să instituie un mecanism/proceduri eficiente de colaborare în procesul asigurării respectării legislației privind schimbul de date și interoperabilitate de către participanții la schimbul de date prin MConnect, cu delimitarea clară a responsabilităților și activităților necesare în acest sens (subpct.4.1.2 și 4.2.9)

Autoritatea:AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII ELECTRONICE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIONALĂ

Termen implementare: 30.01.2023
Data implementării: 18.11.2021
Răspunsul autorității:
Scris.AGE nr.3004-691 din 29.10.2021: Realizarea acțiunilor întru implementarea acestei recomandări, va fi asigurată în termenele prevăzute în n termenele prevăzute în Planul de acțiuni de implementare a Hotărârii Curții de Conturi nr.35/2021, aprobat la 01.09.2021 de către Secretarul general adjunct al Guvernului. Scris.ANRCETI nr.02-DRAS/1299 din 04.11.2021: ANRCETI a elaborat, în comun cu I.P. ,,Agenția de Guvernare Electronică" și CNPDCP, proiectul Mecanismului de colaborare în procesul asigurării respectării legislației privind schimbul de date și interoperabilitate de către participanții la schimbul de date prin MConnect. Actualmente proiectul Mecanimsului este la etapa de avizare de către autoritățile implicate. Scris.ANRCETI nr.02-DRAS/1382 din 18.11.2021: ANRCETI în comun cu I.P. ,,Agenția de Guvernare Electronică" au emis și expediază, atașat, Ordinul comun pentru aprobarea Procedurii de colaborare în procesul asigurării respectării legislației privind schimbul de date și interoperabilitate de către participanții la schimbul de date prin Platforma de interoperabilitate (MConnect). RO_8394_771-21_ANRCETI.pdf

Recomandarea: 9. să revizuie și să asigure rezilierea contractelor sau acordurilor bilaterale de schimb de date existente, încheiate cu participanții publici, în contextul realizării schimbului de date corespunzător prin platforma de interoperabilitate, cu excepțiile stabilite de legislația aferentă schimbului de date și interoperabilitate (subpct.4.2.7)

Autoritatea:CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI SOCIALE (CNAS)

Termen implementare: 30.01.2023
Data implementării: 11.10.2021
Răspunsul autorității:
Scris.CNAS nr.4930 din 11.10.2021: Pe parcursul trimestrului III curent, in comun cu Agenția de Guvernare Electronică a fost definitivat fluxul de schimb de date solicitat de SA „Moldtelecom”, prin intermediul Platformei de Interoperabilitate (MConnect). Prin urmare, a fost demarată procedura de rezolvire a contractului existent. (Anexa tehnica (Furnizor) nr. 23 din 25.08.2021 privind realizarea schimbului de date prin intermediul Platformei de Interoperabilitate (MConnect), semnata intre Agenția de Guvernare Electronica și Casa Națională de Asigurări Sociale; scrisoarea nr.4641 din 24.09.2021). În același context, au fost organizate ședințe de lucru comune intre Casa Națională de Asigurări Sociale, Serviciul Fiscal de Stat si Agenția de Guvernare Electronică in vederea realizării schimbului de date suplimentar cu Serviciul Fiscal de Stat. Ca urmare au fost semnate anexele tehnice privind realizarea schimbului de date prin intermediul Platformei de Interoperabilitate (MConnect), aferent returnării/transmiterii plăților din bugetul asigurărilor sociale de stat si consumării datelor privind datele deținătorilor patentei de întreprinzător. {Anexa tehnică (Consumator) nr.25 din 21.09.2021 privind realizarea schimbului de date prin intermediul Platformei de Interoperabilitate (MConnect); anexa tehnică (Consumator/Furnizor) nr.26 din 21.09.2021 privind realizarea schimbului de date prin intermediul Platformei de Interoperabilitate (MConnect), semnate intre Agenția de Guvernare Electronică și Casa Națională de Asigurări Sociale; scrisoarea nr.4285 din 03.09.2021). Totodată, in proiectul devizului de cheltuieli pentru mentenanță și dezvoltarea sistemului informațional „Protecția Socială” și altor componente informaționale pentru anul 2022 au fost planificate resursele financiare pentru integrarea sistemelor informaționale cu platforma de interoperabilitate (MConnect). RO_8387_694-21_CNAS.PDF

Recomandarea: 9. să revizuie și să asigure rezilierea contractelor sau acordurilor bilaterale de schimb de date existente, încheiate cu participanții publici, în contextul realizării schimbului de date corespunzător prin platforma de interoperabilitate, cu excepțiile stabilite de legislația aferentă schimbului de date și interoperabilitate (subpct.4.2.7)

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 30.01.2023
Data implementării: 24.01.2022
Răspunsul autorității:
Scris.SFS nr.26-07/2-13/117806 din 27.10.2021, Scris.MInFin nr.05-10/75/1048 din 29.10.2021: A fost inițiat procesul de dezvoltare și implementare a schimbului de date prin intermediul platformei de interoperabilitate MConnect, întru rezilierea Acordurilor directe de schimb de informații cu CNAS. Totodată, au fost elaborate și prezentate spre coordonare Agenției de Guvernare Electronică anexele tehnice ce vizează schimbul de date aferent patentei de întreprinzător, statutul persoanei asigurate și achitările în Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat. Ulterior, urmare a acceptării acestora din partea AGE și CNAS, urmează a fi semnate anexele tehnice ce vizează schimbul de informații privind seturilor de date menționate, în baza cărora vor fi dezvoltate web serviciile aferente acestora. Suplimentar, ține de menționat că, schimbul de date privind furnizarea informațiilor din dările de seamă IPC18, TAXI18, IRM19, IPC21 are loc prin intermediul platformei de interoperabilitate. Scris.SFS nr.26-07/2-14/4451 din 24.01.2022: În vederea implementării HG nr.211 din 03.04.2019 privind platforma de interoperabilitate (MConnect), SFS continuă identificarea fluxurilor de schimb de date ce se regăsesc în cadrul Sistemului informațional al SFS și urmează a fi furnizate prin intermediul platformei de interoperabilitate MConnect. Ulterior, urmează a fi întreprinse măsurile necesare în vederea asigurării schimbului de date corespunzător. RO_8389_727-21_SFS.PDF

Recomandarea: 9. să revizuie și să asigure rezilierea contractelor sau acordurilor bilaterale de schimb de date existente, încheiate cu participanții publici, în contextul realizării schimbului de date corespunzător prin platforma de interoperabilitate, cu excepțiile stabilite de legislația aferentă schimbului de date și interoperabilitate (subpct.4.2.7)

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 30.01.2023
Data implementării: 24.01.2022
Răspunsul autorității:
Scris.SFS nr.26-07/2-13/117806 din 27.10.2021, Scris.MInFin nr.05-10/75/1048 din 29.10.2021: A fost inițiat procesul de dezvoltare și implementare a schimbului de date prin intermediul platformei de interoperabilitate MConnect, întru rezilierea Acordurilor directe de schimb de informații cu CNAS. Totodată, au fost elaborate și prezentate spre coordonare Agenției de Guvernare Electronică anexele tehnice ce vizează schimbul de date aferent patentei de întreprinzător, statutul persoanei asigurate și achitările în Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat. Ulterior, urmare a acceptării acestora din partea AGE și CNAS, urmează a fi semnate anexele tehnice ce vizează schimbul de informații privind seturilor de date menționate, în baza cărora vor fi dezvoltate web serviciile aferente acestora. Suplimentar, ține de menționat că, schimbul de date privind furnizarea informațiilor din dările de seamă IPC18, TAXI18, IRM19, IPC21 are loc prin intermediul platformei de interoperabilitate. Scris.SFS nr.26-07/2-14/4451 din 24.01.2022: În vederea implementării HG nr.211 din 03.04.2019 privind platforma de interoperabilitate (MConnect), SFS continuă identificarea fluxurilor de schimb de date ce se regăsesc în cadrul Sistemului informațional al SFS și urmează a fi furnizate prin intermediul platformei de interoperabilitate MConnect. Ulterior, urmează a fi întreprinse măsurile necesare în vederea asigurării schimbului de date corespunzător. RO_8390_733-21_MinFin.PDF

Recomandarea: 9. să revizuie și să asigure rezilierea contractelor sau acordurilor bilaterale de schimb de date existente, încheiate cu participanții publici, în contextul realizării schimbului de date corespunzător prin platforma de interoperabilitate, cu excepțiile stabilite de legislația aferentă schimbului de date și interoperabilitate (subpct.4.2.7)

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 30.01.2023
Data implementării: 24.01.2022
Răspunsul autorității:
Scris.SFS nr.26-07/2-13/117806 din 27.10.2021, Scris.MInFin nr.05-10/75/1048 din 29.10.2021: A fost inițiat procesul de dezvoltare și implementare a schimbului de date prin intermediul platformei de interoperabilitate MConnect, întru rezilierea Acordurilor directe de schimb de informații cu CNAS. Totodată, au fost elaborate și prezentate spre coordonare Agenției de Guvernare Electronică anexele tehnice ce vizează schimbul de date aferent patentei de întreprinzător, statutul persoanei asigurate și achitările în Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat. Ulterior, urmare a acceptării acestora din partea AGE și CNAS, urmează a fi semnate anexele tehnice ce vizează schimbul de informații privind seturilor de date menționate, în baza cărora vor fi dezvoltate web serviciile aferente acestora. Suplimentar, ține de menționat că, schimbul de date privind furnizarea informațiilor din dările de seamă IPC18, TAXI18, IRM19, IPC21 are loc prin intermediul platformei de interoperabilitate. Scris.SFS nr.26-07/2-14/4451 din 24.01.2022: În vederea implementării HG nr.211 din 03.04.2019 privind platforma de interoperabilitate (MConnect), SFS continuă identificarea fluxurilor de schimb de date ce se regăsesc în cadrul Sistemului informațional al SFS și urmează a fi furnizate prin intermediul platformei de interoperabilitate MConnect. Ulterior, urmează a fi întreprinse măsurile necesare în vederea asigurării schimbului de date corespunzător. RO_8618_58-22_SFS.pdf

Recomandarea: 9. să revizuie și să asigure rezilierea contractelor sau acordurilor bilaterale de schimb de date existente, încheiate cu participanții publici, în contextul realizării schimbului de date corespunzător prin platforma de interoperabilitate, cu excepțiile stabilite de legislația aferentă schimbului de date și interoperabilitate (subpct.4.2.7)

Autoritatea:Agenția Servicii Publice

Termen implementare: 30.01.2023
Data implementării: 26.10.2021
Răspunsul autorității:
Scris.ASP nr.01/8277 din 26.10.2021: Au fost elaborate proiectele acordurilor de rezoluțiune a contractelor cu 11 instituții care la momentul de față sunt în proces de coordonare și ulterior, urmează expedierea acestora pentru contrasemnare; Au fost expediate scrisori de informare către 23 de instituții ce consumă date prin intermediul Common Object Interface (copiile de anexează), prin care s-a atenționat necesitatea stringentă de definitivare a procesului de integrare a sistemelor informaționale cu platforma de interoperabilitate (MConnect). RO_8388_716-21_ASP.PDF

Recomandarea: 10. în contextul exercitării controlului asupra executării Hotărîrii Guvernului nr.211/2019, potrivit pct.10 din Hotărârea respectivă, să întreprindă măsurile necesare în vederea asigurării că autoritățile și instituțiile publice, autoritățile ale administrației publice centrale (inclusiv pentru monitorizarea instituțiilor din subordinea și celor din sfera de competență a lor) care gestionează sau dețin sisteme informaționale de stat (subpct.4.2.3., 4.2.4 -4.2.8): 10.1. în cazul în care nu au integrat SI pe care le dețin cu platforma de interoperabilitate (MConnect), vor identifica fluxurile de schimb de date ce necesită a fi realizate prin platformă, cu elaborarea aprobarea planurilor de conectare la aceasta, după coordonare cu autoritatea competentă; 10.2. vor întreprinde acțiunile de rigoare, inclusiv prin planificarea resurselor necesare, pentru integrarea SI pe care le dețin cu platforma de interoperabilitate (MConnect), în conformitate cu planurile de conectare coordonate cu autoritatea competentă; 10.3. vor revizui și înainteze propunerile necesare de elaborare/modificare a cadrului de reglementare aferent SI deținut/e, în vederea aducerii în concordanță cu legislația aferentă schimbului de date și interoperabilitate în scopul asigurării condițiilor juridice în acest sens. 10.4. vor rezilia acordurile/contractele bilaterale încheiate direct cu deținătorii de surse de date, care au ca obiect punerea la dispoziție/consumul de date, din momentul realizării schimbului de date prin intermediul platformei de interoperabilitate (MConnect), cu excepțiile stabilite de legislația aferentă schimbului de date și interoperabilitate.

Autoritatea:CANCELARIA DE STAT

Termen implementare: 30.01.2023
Data implementării: 03.11.2021
Răspunsul autorității:
Scris.AGE nr.3004-691 din 29.10.2021: În contextul implementării pct.2.4 din dispozitivul Hotărârii Curții de Conturi nr.35 din 6 iulie 2021, precum și în conformitate cu prevederile pct.4 din Hotărârea Guvernului nr.211/2019 privind platforma de interoperabilitate MConnect, Cancelaria de Stat a expediat prin adresa nr.20-78-1146-7115 din 24 septembrie 2021, o solicitare autorităților administrației publice centrale, instituțiilor publice și autorităților administrative autonome, în vederea: 1. identificării fluxurilor de schimb de date ce necesită a fi realizate prin platforma de interoperabilitate (MConnect); 2. elaborarea și aprobarea planurilor de conectare la Platforma MConnect, după coordonare cu autoritatea competentă; 3. planificarea resurselor necesare (financiare, umane etc.), pentru integrarea SI pe care le dețin cu platforma de interoperabilitate (MConnect), în conformitate cu planurile de conectare coordonate cu autoritatea competentă; 4. evaluarea, revizuirea și înaintarea propunerilor necesare de elaborare/modificare a cadrului de reglementare în scopul ajustării acestuia la prevederile legislației cu privire la schimbul de date și eliminării barierelor de interoperabilitate; 5.rezilierea acordurilor/contractelor încheiate direct cu deținătorii de surse de date, care au ca obiect punerea la dispoziție/consumul de date. Suplimentar, în conformitate cu solicitarea prenotată, informația urmează a fi prezentată trimestrial în adresa Agenției de Guvernare Electronică, care pe măsura avansării acțiunilor va efectua totalizarea acestora și va remite raportul/informația generalizată în adresa Cancelariei de Stat. 10.1. În contextul indicației nr.20-78-1146-7115 din 24 septembrie 2021, entitățile publice au demarat procesul de identificare a fluxurilor de schimb care necesită a fi realizate prin Platforma de interoperabilitate (MConnect), fapt despre care Agenția de Guvernare Electronică a fost informată. 10.2. Autoritățile publice care nu au integrat Sistemele informaționale cu Platforma de interoperabilitate (MConnect) s-au expus asupra termenilor și resurselor necesare pentru realizarea acestui obiectiv. 10.3. Prin răspunsurile oferite la solicitarea Cancelariei de Stat, autoritățile publice, au comunicat despre necesitatea elaborării/ modificării cadrului de reglementare aferent SI deținut/e, în vederea aducerii în concordanță cu legislația aferentă schimbului de date și interoperabilitate, în scopul asigurării condițiilor juridice necesare. 10.4. În contextul indicației Cancelariei de Stat, entitățile publice vizate au demarat procedura de reziliere a acordurilor/contractelor bilaterale încheiate direct cu deținătorii de surse de date. Scris.Cancelaria de Stat nr.20-76-1363-8371 din 03.11.2021: În scopul executării prezentei recomandări, Cancelaria de Stat a emis indicația nr.20-78-1146-7115 din 24 septembrie 2021 (se anexează), prin care a solicitat autorităților administrației publice centrale, autorităților și instituțiilor publice, autorităților administrative autonome întreprinderea acțiunilor necesare pentru executarea conforma a Hotărârii Guvernului nr. 211/2019 privind platforma de interoperabilitate MConnect, conform subpunctelor 10.1 -10.4. Informația primară, despre situația curentă și măsurile întreprinse la zi, urma a fi prezentata către I.P. „Agenția pentru Guvernare Electronică" până la data de 15 octombrie 2021. Ulterior, despre acțiunile întreprinse și progresul înregistrat, informația va fi prezentată I.P. „Agenția de Guvernare Electronică" trimestrial, către: 15 ianuarie 2022,15 aprilie 2022,15 iulie 2022,15 octombrie 2022,15 ianuarie 2023. I.P. „Agenția de Guvernare Electronică" va prezenta trimestrial Cancelariei de Stat informația generalizată despre măsurile întreprinse de autorități la subiectele date, fi după caz: impedimentele identificate, concluziile și propunerile de rigoare. Conform informației recepționate la moment, entitățile publice au demarat procesul de identificare a fluxurilor de schimb care necesită a fi realizate prin Platforma de interoperabilitate (MConnect), fapt despre care au informat I.P. „Agenția de Guvernare Electronică". Autoritățile publice care nu au integrat Sistemele informaționale cu Platforma de interoperabilitate (MConnect) s-au expus asupra termenilor și resurselor necesare pentru realizarea acestui obiectiv. Totodată, autoritățile publice, au comunicat despre necesitatea elaborării/ modificării cadrului de reglementare aferent SI deținut/e, în vederea aducerii în concordanță cu legislația aferentă schimbului de date și interoperabilitate, în scopul asigurării condițiilor juridice necesare. În contextul indicației Cancelariei de Stat, entitățile publice vizate au demarat procedura de reziliere a acordurilor/contractelor bilaterale încheiate direct cu deținătorii de surse de date. RO_8391_734-21_AGE.PDF

Recomandarea: 10. în contextul exercitării controlului asupra executării Hotărîrii Guvernului nr.211/2019, potrivit pct.10 din Hotărârea respectivă, să întreprindă măsurile necesare în vederea asigurării că autoritățile și instituțiile publice, autoritățile ale administrației publice centrale (inclusiv pentru monitorizarea instituțiilor din subordinea și celor din sfera de competență a lor) care gestionează sau dețin sisteme informaționale de stat (subpct.4.2.3., 4.2.4 -4.2.8): 10.1. în cazul în care nu au integrat SI pe care le dețin cu platforma de interoperabilitate (MConnect), vor identifica fluxurile de schimb de date ce necesită a fi realizate prin platformă, cu elaborarea aprobarea planurilor de conectare la aceasta, după coordonare cu autoritatea competentă; 10.2. vor întreprinde acțiunile de rigoare, inclusiv prin planificarea resurselor necesare, pentru integrarea SI pe care le dețin cu platforma de interoperabilitate (MConnect), în conformitate cu planurile de conectare coordonate cu autoritatea competentă; 10.3. vor revizui și înainteze propunerile necesare de elaborare/modificare a cadrului de reglementare aferent SI deținut/e, în vederea aducerii în concordanță cu legislația aferentă schimbului de date și interoperabilitate în scopul asigurării condițiilor juridice în acest sens. 10.4. vor rezilia acordurile/contractele bilaterale încheiate direct cu deținătorii de surse de date, care au ca obiect punerea la dispoziție/consumul de date, din momentul realizării schimbului de date prin intermediul platformei de interoperabilitate (MConnect), cu excepțiile stabilite de legislația aferentă schimbului de date și interoperabilitate.

Autoritatea:CANCELARIA DE STAT

Termen implementare: 30.01.2023
Data implementării: 03.11.2021
Răspunsul autorității:
Scris.AGE nr.3004-691 din 29.10.2021: În contextul implementării pct.2.4 din dispozitivul Hotărârii Curții de Conturi nr.35 din 6 iulie 2021, precum și în conformitate cu prevederile pct.4 din Hotărârea Guvernului nr.211/2019 privind platforma de interoperabilitate MConnect, Cancelaria de Stat a expediat prin adresa nr.20-78-1146-7115 din 24 septembrie 2021, o solicitare autorităților administrației publice centrale, instituțiilor publice și autorităților administrative autonome, în vederea: 1. identificării fluxurilor de schimb de date ce necesită a fi realizate prin platforma de interoperabilitate (MConnect); 2. elaborarea și aprobarea planurilor de conectare la Platforma MConnect, după coordonare cu autoritatea competentă; 3. planificarea resurselor necesare (financiare, umane etc.), pentru integrarea SI pe care le dețin cu platforma de interoperabilitate (MConnect), în conformitate cu planurile de conectare coordonate cu autoritatea competentă; 4. evaluarea, revizuirea și înaintarea propunerilor necesare de elaborare/modificare a cadrului de reglementare în scopul ajustării acestuia la prevederile legislației cu privire la schimbul de date și eliminării barierelor de interoperabilitate; 5.rezilierea acordurilor/contractelor încheiate direct cu deținătorii de surse de date, care au ca obiect punerea la dispoziție/consumul de date. Suplimentar, în conformitate cu solicitarea prenotată, informația urmează a fi prezentată trimestrial în adresa Agenției de Guvernare Electronică, care pe măsura avansării acțiunilor va efectua totalizarea acestora și va remite raportul/informația generalizată în adresa Cancelariei de Stat. 10.1. În contextul indicației nr.20-78-1146-7115 din 24 septembrie 2021, entitățile publice au demarat procesul de identificare a fluxurilor de schimb care necesită a fi realizate prin Platforma de interoperabilitate (MConnect), fapt despre care Agenția de Guvernare Electronică a fost informată. 10.2. Autoritățile publice care nu au integrat Sistemele informaționale cu Platforma de interoperabilitate (MConnect) s-au expus asupra termenilor și resurselor necesare pentru realizarea acestui obiectiv. 10.3. Prin răspunsurile oferite la solicitarea Cancelariei de Stat, autoritățile publice, au comunicat despre necesitatea elaborării/ modificării cadrului de reglementare aferent SI deținut/e, în vederea aducerii în concordanță cu legislația aferentă schimbului de date și interoperabilitate, în scopul asigurării condițiilor juridice necesare. 10.4. În contextul indicației Cancelariei de Stat, entitățile publice vizate au demarat procedura de reziliere a acordurilor/contractelor bilaterale încheiate direct cu deținătorii de surse de date. Scris.Cancelaria de Stat nr.20-76-1363-8371 din 03.11.2021: În scopul executării prezentei recomandări, Cancelaria de Stat a emis indicația nr.20-78-1146-7115 din 24 septembrie 2021 (se anexează), prin care a solicitat autorităților administrației publice centrale, autorităților și instituțiilor publice, autorităților administrative autonome întreprinderea acțiunilor necesare pentru executarea conforma a Hotărârii Guvernului nr. 211/2019 privind platforma de interoperabilitate MConnect, conform subpunctelor 10.1 -10.4. Informația primară, despre situația curentă și măsurile întreprinse la zi, urma a fi prezentata către I.P. „Agenția pentru Guvernare Electronică" până la data de 15 octombrie 2021. Ulterior, despre acțiunile întreprinse și progresul înregistrat, informația va fi prezentată I.P. „Agenția de Guvernare Electronică" trimestrial, către: 15 ianuarie 2022,15 aprilie 2022,15 iulie 2022,15 octombrie 2022,15 ianuarie 2023. I.P. „Agenția de Guvernare Electronică" va prezenta trimestrial Cancelariei de Stat informația generalizată despre măsurile întreprinse de autorități la subiectele date, fi după caz: impedimentele identificate, concluziile și propunerile de rigoare. Conform informației recepționate la moment, entitățile publice au demarat procesul de identificare a fluxurilor de schimb care necesită a fi realizate prin Platforma de interoperabilitate (MConnect), fapt despre care au informat I.P. „Agenția de Guvernare Electronică". Autoritățile publice care nu au integrat Sistemele informaționale cu Platforma de interoperabilitate (MConnect) s-au expus asupra termenilor și resurselor necesare pentru realizarea acestui obiectiv. Totodată, autoritățile publice, au comunicat despre necesitatea elaborării/ modificării cadrului de reglementare aferent SI deținut/e, în vederea aducerii în concordanță cu legislația aferentă schimbului de date și interoperabilitate, în scopul asigurării condițiilor juridice necesare. În contextul indicației Cancelariei de Stat, entitățile publice vizate au demarat procedura de reziliere a acordurilor/contractelor bilaterale încheiate direct cu deținătorii de surse de date. RO_8392_742-21_Cancelaria.pdf

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY