Обновлено: Вторник, 23 апрель 2024
Счетная палата Республики Молдова
RO RU EN

Постановление №77 от 23.11.2018 по Отчету аудита финансовой отчетности г. Кодру, составленной по состоянию на 31.12.2017

Nr. 77 din 23.11.2018
Главная | АУДИТОРСКИЕ ОТЧЕТЫ
Аудиторская миссия была проведена в соответствии с Программой аудиторской деятельности Счетной палаты на 2018 год1 с целью предоставления убедительного подтверждения того, что финансовая отчетность г. Кодру составлена и представлена по состоянию на 31.12.2017 в соответствии с применяемой базой по составлению финансовой отчетности, предоставляет надежное и достоверное отражение ситуации и не содержит существенных искажений, связанных с мошенничеством или ошибками.
Внешний публичный аудит был проведен в соответствии с Международными стандартами аудита Высших органов аудита: „ISSAI 100 „Основополагающие принципы аудита публичного сектора”, ISSAI 200 „Основополагающие принципы финансового аудита” и Руководящими направлениями аудита2.

1 Постановление Счетной палаты №75 от 29.12.2017 ,,Об утверждении Программы аудиторской деятельности Счетной палаты на 2018 год” (с последующими изменениями).
2 Постановление Счетной палаты №60 от 11.12.2013 ,,О применении Международных стандартов аудита Высших органов аудита 3-го уровня – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400 в рамках аудиторских миссий Счетной палаты”; Постановление Счетной палаты №7 от 10.03.2014 „О применении Руководящих направлений аудита (ISSAI 1000-9999)” в рамках публичного аудита”.
Recomandarea: 2.1.1. implementarea recomandărilor auditului indicate în Anexa la scrisoarea către conducerea or. Codru;

Autoritatea:Primăria or. Codru

Termen implementare: 29.12.2019
Răspunsul autorității:
Scrisoarea nr.409/19 din 27.12.2019. APL or. Codru au întreprins acţiunile necesare în vederea implementării recomandărilor Curţii de Conturi. Informația prezentată pentru fiecare recomandare. RO_7098_Raspuns HC 77 2018 Primaria or.Codru 27.12.2019.pdf

Recomandarea: 2.1.2. inventarierea, evaluarea și contabilizarea conformă a patrimoniului public local (terenuri, drumuri, străzi, infrastructura tehnico-edilitară a sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare etc.), precum și a patrimoniului entităților fondate;

Autoritatea:Primăria or. Codru

Termen implementare: 29.12.2019
Răspunsul autorității:
Scrisoarea nr.409/19 din 27.12.2019. a) Prin dispoziţia primarului nr.20 din 27.03.2019 s-a formar comisia de inventariere şi evaluare a patrimoniului public (drumuri). Rezultatele inventarierii sunt luate la evidenţă contabilă.
b) Intru executarea prevederilor deciziei Consiliului or.Codm nr.5/8 din 15.08.2019, APL va efectua inventarierea totală a reţelei de apeduct şi canalizare în termeni optimi.
RO_7098_Raspuns HC 77 2018 Primaria or.Codru 27.12.2019.pdf

Recomandarea: 2.1.3. asigurarea calculării și încasării plăților pentru folosirea bunurilor proprietate publică locală (imobile, terenuri)

Autoritatea:Primăria or. Codru

Termen implementare: 29.12.2019
Răspunsul autorității:
Scrisoarea nr.409/19 din 27.12.2019. Către agenţi economici a fost transmise facturile şi acte de verificare în vederea încasării plăţilor pentru arendă şi folosirea terenului proprietate publică.
La moment sunt înregistrare: 9 contracte de arendă funciară - valabile; 3 agenţi economici se achită pentm folosirea terenului; 1 contract de arendă a fost expirat; 2 contracte de acces pe proprietatea publică în vederea construirii (instalării), întreţinerii, demontării, înlocuirii, transferului sau retehnologizări reţelelor publice de comunicaţii electronice ori a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora.
RO_7098_Raspuns HC 77 2018 Primaria or.Codru 27.12.2019.pdf

Recomandarea: 2.1.4. conformarea evidenței sintetice și celei analitice a soldurilor, calculelor și achitărilor de impozite, taxe și alte plăți, gestionate de Serviciul de colectare a impozitelor și taxelor locale, contabilității de angajamente și cadrului legal existent;

Autoritatea:Primăria or. Codru

Termen implementare: 29.12.2019
Răspunsul autorității:
Scrisoarea nr.409/19 din 27.12.2019. Calculul achitărilor şi a soldurilor la impozitul pe bunuri imobiliare se efectuiază în programul informaţional SIA CADASTRU-FISCAL în care se duce o evidenţă strictă a contribuabililor şi a calculului impozitului şi a penalităţilor se face automat de către program evidenţa contribuabililor noi care se înregistrează în program şi corectitudinea informaţiei privind bunurile imobiliare din proprietatea acestora şi a calculul impozitului se verifică în permanenţă de către perceptorii fiscali în conlucrare cu specialiştii DDF Centru şi serviciul Servinform In permanenţă se lucrează în scopul depistării şi obligării forţate a contribuabililoi restantieri. Pentm perioada fiscală anului 2018 s-au expediat 88 scrisori recomandate cu avertismente persoanelor a căror restanţă este mai mult de 500 lei, s-au strîns dovezi confirmative şi sa întocmit lista acestora, care a fost prezentată la DDF Centru pentm luarea măsurilor în scopul sustragerii forţate prin metode legale a restanţelor.
La moment se implementează un program informaţional SCITL care va permite ţinerea evidenţei mai stricte şi corecte a calculului achitărilor şi restanţelor la impozitul pe bunuri imobiliare.
RO_7098_Raspuns HC 77 2018 Primaria or.Codru 27.12.2019.pdf

Recomandarea: 2.1.5. implementarea unui sistem de control intern viabil, asigurând identificarea proceselor operaționale de bază și descrierea acestora;

Autoritatea:Primăria or. Codru

Termen implementare: 29.12.2019
Răspunsul autorității:
Scrisoarea nr.409/19 din 27.12.2019. În urma modificărilor la Structura, Efectivul-limită şi Statul de personal al aparatului Primăriei or.Codru, efectuate prin decizia Consiliului or.Codru nr.2/2 din 23.01.2019, s-a aprobat funcţia de auditor intern principal în Serviciul audit intern, aparatul Primăriei or. Codru. Pe parcursul anului 2019, pe cariere.gov.md, la data de 04.02.2019; 27.03.2019; 18.05.2019; 22.08.2019; 25.09.2019 şi la 09.11.2019 au fost plasate anunţuri privind organizarea concursului pentm funcţia publică sus menţionată, însă nu s-au prezentat nici un potenţial solicitant. RO_7098_Raspuns HC 77 2018 Primaria or.Codru 27.12.2019.pdf

Recomandarea: 2.1.6. fundamentarea, aprobarea și/sau înregistrarea conformă (la Cancelaria de Stat și la Ministerul Finanțelor) a statelor de personal, inclusiv ale entităților fondate, cu excluderea practicii de salarizare a funcțiilor publice în baza contractelor de muncă;

Autoritatea:Primăria or. Codru

Termen implementare: 29.12.2019
Răspunsul autorității:
Scrisoarea nr.409/19 din 27.12.2019. La 31 ianuarie 2019 de către Cancelaria de Stat a fost avizat favorabil statul de personal al Primăriei or.Codru, aprobat prin decizia Consiliului or.Codru nr.2/2 din 23.01.2019 „Cu privire la operarea unor modificări în Structura, Efectivul-limită şi Statui de personal al aparatului Primăriei or.Codru, mun.Chişinău, aprobate anterior”. RO_7098_Raspuns HC 77 2018 Primaria or.Codru 27.12.2019.pdf

Recomandarea: 2.1.7. aprobarea unui plan pe termen mediu privind înregistrarea în Registrul bunurilor imobile a drepturilor asupra bunurilor imobiliare (inclusiv a terenurilor), cu alocarea anuală din bugetul local a mijloacelor financiare necesare în acest scop;

Autoritatea:Primăria or. Codru

Termen implementare: 29.12.2019
Răspunsul autorității:
Scrisoarea nr.409/19 din 27.12.2019. în conformitate cu Regulamentul privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.63 din 11.02.2019, Legea nr.29 din 05.04.2018, prin dispoziţia primarului nr.39 din 09.09.2019 s-a instituit comisia de delimitare în mod selectiv.
Totodată, pentru achitarea lucrărilor de înregistrare a bunurilor imobile în Registrul bunurilor imobile la data de 03.07.2018 a fost încheiat contractul nr. 1143 cu Agenţia Servicii Publice. Necătînd la faptul că APL nu a comandat careva lucrări la Serviciul Cadastral Teritorial Chişinău 1, suma disponibilă pe cont s-a micşorat şi contractul a fost reziliat din 06.12.2018.
Pe parcursul anilor 2018-2019 au fost executate lucrări de delimitare a 3 bunuri imobile de domeniul privat (2 sunt înregistrare în Registrul bunurilor imobile, 1 în proces de înregistrare) şi 2 bunuri imobile de domeniul public a UAT or.Codru (1 obiect în proces de înregistrare, 1 în proces de aprobare). Lucrările de delimitare sunt efectuate de Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului.
RO_7098_Raspuns HC 77 2018 Primaria or.Codru 27.12.2019.pdf

Recomandarea: 2.1.8. declararea infrastructurii tehnico-edilitare a sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare din teritoriul orașului ca bunuri proprietate publică din domeniul public, cu transmiterea ulterioară a acesteia, conform contractului de delegare a prestării serviciilor, în gestiunea întreprinderilor ce prestează servicii de aprovizionare cu apă și de canalizare;

Autoritatea:Primăria or. Codru

Termen implementare: 29.12.2019
Răspunsul autorității:
Scrisoarea nr.409/19 din 27.12.2019. a) Prin deciziile Consiliului municipal Chişinău nr.2/23-3 şi nr.2/23-4 din 22.02.2019 s-a acceptat preluarea, cu titlu gratuit, a reţelelor electrice publice de iluminat stradal din proprietatea publică a Consiliului orăşenesc Codru în proprietatea publică locală a Consiliului municipal Chişinău, conform anexelor.
b) Prin decizia Consiliului or.Codru nr.5/8 din 15 august 2019 „Cu privire la delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare” a delegat S.A.,Apă-Canal Chişinău” gestiunea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare în or.Codru, şi a aprobat forma Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare între Consiliulu orăşenesc Codru, mun.Chişinău, R.M. şi S.A.,Apă-Canal Chişinău”.
RO_7098_Raspuns HC 77 2018 Primaria or.Codru 27.12.2019.pdf

Recomandarea: 2.2.1.conformarea evidenței analitice și sintetice a soldurilor, calculelor și achitărilor de impozite, taxe și alte plăți contabilității de angajamente;

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 29.12.2019
Data implementării: 06.03.2020
Răspunsul autorității:
Scrisoarea SFS nr.26-07/2-17/17043 din 16.12.2019, Scris.SFS nr.26-07/2-15/3943 din 06.03.2020: SFS se alătură poziției expuse de către Ministerul Finanțelor după cum urmează: ,,Potrivit prevederilor art.63 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181/2014, încasările bugetelor componente ale bugetului public național și plățile bugetului de stat și ale bugetelor locale se efectuează prin sistemul trezorerial conform metodei de casă.
În conformitate cu punctul 2.1. din Normele metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetat, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr.216/2015, planul de conturi contabile în sistemul bugetar este integrat cu clasificația bugetară economică și se utilizează pentru evidența executării de casă a bugetului public național (metoda de casă), precum și pentru evidența contabilă a veniturilor și cheltuielilor efective ale autorităților/instituțiilor bugetare, a activelor financiare și nefinanciare, a datoriilor și rezultatelor (metoda de angajamente).
De asemenea, Conceptul și Planul de acțiuni pentru elaborarea Standardelor Naționale de Contabilitate pentru Sectorul Public, aprobate prin ordinul ministrului finanțelor nr.159/2016 și anume prevederile capitolului 3 ,,Scopul și obiectivele reformei" stipulează intenția Ministerului Finanțelor de a menține metoda de casă pentru asigurarea executării procesului bugetar aplicat ți în prezent în Republica Moldova."
RO_6830_Raspuns SFS 11.09.19.pdf RO_7069_Raspuns SFS HC 69 70 74 77 78 79 94 2018 8 9 10 11 14 20 21 22 23 24 25 31 2019.pdf RO_7370_291-20_SFS.pdf

Recomandarea: 2.2.2. ajustarea SIA „Cadastrul Fiscal” în scopul eliminării erorilor de calcul al impozitului pe bunurile imobiliare;

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 29.12.2019
Data implementării: 06.03.2020
Răspunsul autorității:
Scrisoarea SFS nr.26-07/2-17/17043 din 16.12.2019. Serviciul Fiscal de Stat, în vederea neadmiterii erorilor de calcul al impozitului pe bunurile imobiliare de către perceptorii fiscali din cadrul primăriilor, informează că au fost desfăşurate 566 de seminare cu privire la corectitudinea calculării impozitelor şi taxelor administrate de către serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale, pe parcursul trimestrelor l-II ale anului 2019, la care au participat 1479 de perceptori fiscali din cadrul primăriilor. Totodată, în vederea eficientizării procesului de administrare a impozitului pe bunurile imobiliare, Serviciul Fiscal de Stat a efectuat o analiză a informaţiei privind bunurile imobiliare înregistrate în SIA „Cadastrul Fiscal”, cu identificarea obiectelor care nu au fost asignate şi cu statut „Invalid”. Menţionăm că obiectele impunerii se înregistrează în SIA „Cadastrul Fiscal” cu statut „Invalid” în cazurile în care în informaţia transmisă de către Agenţia Servicii Publice lipsesc careva date sau datele sunt reflectate eronat.
Astfel, Serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriilor în conformitate cu atribuţiile, drepturile şi obligaţiile sale, stabilite în articolele 156-158 din Codul fiscal, urmează să verifice informaţia aferentă acestor categorii de obiecte şi să o completeze prin corectarea informaţiei cu privire la codul fiscal al contribuabilului, cota-parte de proprietate asupra bunului imobiliar, perioada de valabilitate a dreptului de proprietate sau a altor drepturi patrimoniale prin aplicarea operaţiunii „Relaţii temporare”.
Este de menţionat faptul că acţiunea privind monitorizarea corectitudinii calculării impozitului pe bunurile imobiliare are caracter permanent şi continuu.
Scris.SFS nr.26-07/2-15/3943 din 06.03.2020: În scopul eliminării erorilor de calcul al impozitului pe bunurile imobiliare, prin Ordinul SFS nr.153 din 05.03.2020, începând cu data de 06.03.2020, a fost lansat în exploatare experimentală Sistemul Informațional Automatizat ,,Cadastrul fiscal 2.0" și urmează a fi lansat în exploatare industrială începând cu data de 01.04.2020. Sistemul respectiv va fi interconectat cu SIA ,,Contul curent al contribuabilului", fapt ce va exclude apariția unor careva divergențe aferente sumelor calculate ale impozitului pe bunurile imobiliare, inclusiv aferente sumelor achitate de către persoanele fizice-cetățeni, subiecți ai impunerii.
Totodată, în vederea eliminării unor lacune aferente informațiilor înscrise în SIA ,,Cadastru fiscal", Agenția Servicii Publice, la solicitarea SFS, a prezentat întregul masiv de informații privind bunurile imobiliare evaluate în scopul impozitării, înregistrate în Registrul bunurilor imobile, care urmează a fi incluse în versiunea nouă a SIA ,,Cadastru fiscal".
RO_6340_248-19_SFS.pdf RO_6725_Raspuns HC 77 2018 MF 14.06.2019.pdf RO_6830_Raspuns SFS 11.09.19.pdf RO_7069_Raspuns SFS HC 69 70 74 77 78 79 94 2018 8 9 10 11 14 20 21 22 23 24 25 31 2019.pdf RO_7370_291-20_SFS.pdf

Recomandarea: 2.3. Ministerului Finanțelor, pentru aplicarea cadrului normativ cu privire la neutilizarea în anul 2017 de către Primăria or. Codru a transferurilor cu destinație specială în sumă de 372,4 mii lei;

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 29.12.2019
Data implementării: 28.03.2019
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MF nr.03-02/1/96 din 16.12.2019. Se iterează informaţia prezentată prin scrisoarea Ministerului Finanţelor nr. 03-02/1/23 din 28.03.2019, adresată CCRM: „Legea finanţelor publice locale nr.397/2003 şi Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181/2014, reglementează restabilirea la bugetul de stat doar a transferurilor cu destinaţie specială utilizate contrar destinaţiei.
Totodată, art.12 (1) din Legea privind finanţele publice locale nr.397/2003 stabileşte expres tipurile de transferuri cu destinaţie specială de la bugetul de stat, destinate pentru finanţarea învăţămîntului, infrastructurii drumurilor publice locale, competenţelor delegate autorităţilor administraţiei publice de către Parlament la propunerea Guvernului, investiţiile capitale şi alte măsuri speciale.
Prin urmare, în opinia Ministerului Finanţelor, se consideră că soldul mijloacelor din transferurile cu destinaţie specială pentru învăţămînt, urmează/poate fi utilizat de către autorităţile publice locale respective în acelaşi sector pentru care au fost alocate.”
RO_6432_291-19_MinFin.pdf RO_6725_Raspuns HC 77 2018 MF 14.06.2019.pdf RO_6906_Raspuns HC 77 2018 MF 23.09.2019.pdf RO_7070_Raspuns MF HC 69 77 78 94 2018_ 8 9 10 11 14 20 21 23 24 25 31 61_2019 din 16.12.2019.pdf

Recomandarea: 2.4.1. asigurarea uniformității controlului administrativ al deciziilor autorităților administrației publice locale;

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL CHIŞINĂU (CHIŞINĂU, RAIOANELE: CRIULENI, DUBĂSARI, IALOVENI, STRĂŞENI)

Termen implementare: 29.12.2019
Data implementării: 14.05.2019
Răspunsul autorității:
Scris.nr.1303/OT4-442 din 14.05.2019: Pe parcursul trimestrului I al anului 2019, subiectii controlului administrativ, Consiliul orasenesc Codru si Primarul orasului Codru, au prezentat 84 acte.
Controlului administrativ au fost supuse 33 decizii ale Consiliului orasenesc Codru si 51 dispozitii ale Primarului orasului Codru.
În procesul exercitarii controlului, din numarul respectiv de acte prezentate, a fost notificata о dispozitie a Primarului, care ulterior a fost abrogata de catre emitent.
De asemenea, Va informam, ca Consiliul orasenesc Codru a adoptat la 17.01.2019 Decizia nr. 1/5 ”Cu privire la operarea unor modificari in Structura, Efectivul-limita si Statul de personal al aparatului Primariei or. Codru, mun. Chisinau”, care au fost avizate favorabil de catre Cancelaria de Stat la 25.01.2019 si supuse controlului obligatoriu de legalitate la data de 30.01.2019 de catre Oficiul teritorial Chisinau al Cancelariei de Stat. RO_6500_423-19_OT Chisinau.pdf

Recomandarea: 2.4.1. asigurarea uniformității controlului administrativ al deciziilor autorităților administrației publice locale

Autoritatea:Cancelaria de Stat

Termen implementare: 29.12.2019
Răspunsul autorității:
Scrisoarea nr.1303/OT4-1011 din 10.12.2019. Pe parcursul anului 2019, subiecţii controlului administrativ, Consiliul orăşenesc Codru şi Primarul oraşului Codru, au prezentat 284 acte.
Controlului administrativ au fost supuse 97 decizii ale Consiliului orăşenesc Codru şi 187 dispoziţii ale Primarului oraşului Codru.
In procesul exercitării controlului, din numărul respectiv de acte prezentate, a fost notificată o dispoziţie a Primarului, care ulterior a fost abrogată de către emitent şi 8 decizii ale Consiliului, două dintre care au fost abrogate, două - completate, iar 4 notificări sunt în curs de examinare.
De asemenea, Vă informăm, că Consiliul orăşenesc Codru a adoptat la 17.01.2019 decizia nr.1/5 „Cu privire la operarea unor modificări în Structura, Efectivul-limită şi Statul de personal al aparatului Primăriei or. Codru, mun. Chişinău”, care au fost avizate favorabil de către Cancelaria de Stat la 25.01.2019 şi supuse controlului obligatoriu de legalitate la data de 30.01.2019 de către Oficiul teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat.
RO_7096_Raspuns HC 77 2018 Cancelaria de Stat 10.12.2019.pdf

Recomandarea: 2.4.2 informarea privind nerespectarea cadrului normativ de către autoritățile administrației publice locale privind prezentarea Cancelariei de Stat pentru avizare a statelor de personal;

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL CHIŞINĂU (CHIŞINĂU, RAIOANELE: CRIULENI, DUBĂSARI, IALOVENI, STRĂŞENI)

Termen implementare: 29.12.2019
Data implementării: 14.05.2019
Răspunsul autorității:
Scris.nr.1030/OT4-442 din 14.05.2019: Consiliul orasenesc Codru a adoptat la 17.01.2019 Decizia nr. 1/5 ”Cu privire la operarea unor modificari in Structura, Efectivul-limita si Statul de personal al aparatului Primariei or. Codru, mun. Chisinau”, care au fost avizate favorabil de catre Cancelaria de Stat la 25.01.2019 si supuse controlului obligatoriu de legalitate la data de 30.01.2019 de catre Oficiul teritorial Chisinau al Cancelariei de Stat.

Recomandarea: 2.4.2 informarea privind nerespectarea cadrului normativ de către autoritățile administrației publice locale privind prezentarea Cancelariei de Stat pentru avizare a statelor de personal;

Autoritatea:Cancelaria de Stat

Termen implementare: 29.12.2019
Răspunsul autorității:
Scrisoarea nr.1303/OT4-1011 din 10.12.2019. Pe parcursul anului 2019, subiecţii controlului administrativ, Consiliul orăşenesc Codru şi Primarul oraşului Codru, au prezentat 284 acte.
Controlului administrativ au fost supuse 97 decizii ale Consiliului orăşenesc Codru şi 187 dispoziţii ale Primarului oraşului Codru.
In procesul exercitării controlului, din numărul respectiv de acte prezentate, a fost notificată o dispoziţie a Primarului, care ulterior a fost abrogată de către emitent şi 8 decizii ale Consiliului, două dintre care au fost abrogate, două - completate, iar 4 notificări sunt în curs de examinare.
De asemenea, Vă informăm, că Consiliul orăşenesc Codru a adoptat la 17.01.2019 decizia nr.1/5 „Cu privire la operarea unor modificări în Structura, Efectivul-limită şi Statul de personal al aparatului Primăriei or. Codru, mun. Chişinău”, care au fost avizate favorabil de către Cancelaria de Stat la 25.01.2019 şi supuse controlului obligatoriu de legalitate la data de 30.01.2019 de către Oficiul teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat.
RO_7096_Raspuns HC 77 2018 Cancelaria de Stat 10.12.2019.pdf

Recomandarea: 1.1.evaluarea si contabilizarea conforma a infrastructurii tehnico-edilitare a sistemelor publice de alimentare cu apa si de canalizare; 1.2. declararea infrastructurii tehnico-edilitare a sistemelor publice de alimentare cu apa si de canalizare din teritoriul orasului ca bunuri proprietate publica din domeniul public, cu transmiterea ulterioara a acesteia, conform contractului de delegare a prestarii serviciilor, in gestiunea intreprinderilor ce presteaza servicii de aprovizionare cu apa si de canalizare.

Autoritatea:Primăria or. Codru

Termen implementare: 29.12.2019

Recomandarea: 2. inventarierea, evaluarea si contabilizarea conforma a drumurilor.

Autoritatea:Primăria or. Codru

Termen implementare: 29.12.2019

Recomandarea: 3.1. inventarierea, evaluarea si contabilizarea conforma a terenurilor publice; 3.2. aprobarea unui plan pe termen mediu privind inregistrarea in Registrul bunurilor imobile a drepturilor asupra bunurilor imobiliare (inclusiv a terenurilor), cu alocarea anuala din bugetul local a mijloacelor financiare necesare in acest scop.

Autoritatea:Primăria or. Codru

Termen implementare: 29.12.2019

Recomandarea: 4. Sa asigure calcularea uzurii mijloacelor fixe conform prevederilor regulamentare.

Autoritatea:Primăria or. Codru

Termen implementare: 29.12.2019

Recomandarea: 5. sa conformeze evidenta sintetica si cea analitica a calculelor, achitarilor si a soldurilor de impozite, taxe si alte plati, gestionate de Serviciul de colectare a impozitelor si taxelor locale, la principiile contabilitatii de angajamente și la cadrul legal existent.

Autoritatea:Primăria or. Codru

Termen implementare: 29.12.2019

Recomandarea: 6. sa ajusteze politica de contabilitate la specificul activitatii institutional.

Autoritatea:Primăria or. Codru

Termen implementare: 29.12.2019

Recomandarea: 7. să implementeze un sistem de control intern viabil, asigurând identificarea proceselor operațional de bază și descrierea acestora.

Autoritatea:Primăria or. Codru

Termen implementare: 29.12.2019

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY