Обновлено: Среда, 28 Февраль 2024
Счетная палата Республики Молдова
RO RU EN

Постановление №14 от 26 апреля 2022 года по Отчету аудита эффективности по теме: „Принятые меры и ресурсы, инвестированные во внедрение и развитие Автоматизированной информационной системы по управлению и выдаче разрешительных актов (АИС УВРА) способствуют достижению цели и установленных задач?”

Nr. 14 din 26.04.2022
Главная | АУДИТОРСКИЕ ОТЧЕТЫ
Recomandarea: 2.4. Cancelariei de Stat, Ministerului Economiei, Unității de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității (UIPAC), Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, instituțiilor publice: Agenția de Guvernare Electronică, Agenția Servicii Publice, precum și registratorilor SIA GEAP (autorităților emitente, incluse în Nomenclatorul actelor permisive, aprobat prin Legea nr.160/2011, precum și autorităților publice locale, conform Legii nr.231/2010 cu privire la comerțul interior), indicate și în Anexa nr.4 la Raportul de audit, pentru implementarea recomandărilor expuse în Raport, cu elaborarea unui Plan de acțiuni în acest sens și asigurarea executării măsurilor necesare în scopul eliminării neajunsurilor constatate de audit.
Termen implementare: 20.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea ARFC nr.36/01-05/986 din 02.12.2022. Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru comunică despre măsurile întreprinse, conform competenţelor atribuite, pentru executarea subpunctului 2.4 din Hotărîrea Curţii de Conturi nr. 14/2022 cu privire la Raportul auditului performanţei cu tema: „Măsurile întreprinse şi resursele investite în implementarea şi dezvoltarea Sistemului informaţional automatizat de gestionare şi eliberare a actelor permisive (SIA GEAP) contribuie la atingerea scopului şi obiectivelor stabilite?”.
In ceea ce priveşte implementarea recomandărilor şi cerinţelor Curţii de Conturi adresate Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru (ARFC), stipulate în Hotărîrea Curţii de Conturi nr. 14/2022 şi în Raportul auditului performanţei menţionăm că, prin Ordinul Directorului general adjunct al ARFC nr. 49/2022 s-a aprobat Planul de acţiuni respectiv.
De asemenea, cu referire la cadrul normativ aferent emiterii certificatelor specialiştilor din domeniile de responsabilitate ale ARFC relevăm că, urmare a adoptării Legii nr. 154/2020 şi întru executarea legilor de profil (Legea nr.778/2001, Legea nr.989/2002, Legea nr.354/2004 şi a Legii nr. 160/2011), prin Hotărîrea Guvernului nr. 817/2020 s-a aprobat Regulamentul cu privire la certificarea specialiştilor în domeniile geodeziei, cartografiei, prospecţiunilor topografice, geoinformaticii, evaluării bunurilor imobile şi cadastrului, care stabileşte procedura de eliberare a certificatelor date, precum şi organizarea şi desfăşurarea activităţii comisiilor de certificare. Prin urmare, potrivit pct. 22 din Regulamentul enunţat, pentru obţinerea certificatului în domeniile respective, solicitantul prezintă o cerere comisiei de certificare din cadrul ARFC, fie personal sau prin intermediul unui reprezentant împuternicit conform legii, direct la sediul autorităţii, fie prin scrisoare recomandată, fie prin intermediul sistemelor informaţionale destinate, fie prin poşta electronică (sub formă de document electronic cu semnătura electronică avansată calificată), cu anexarea tuturor documentelor necesare.
Astfel, în scopul asigurării schimbului securizat de date cu SIA GEAP s-a conlucrat eficient cu reprezentanţii Agenţiei de Guvernare Electronică (AGE) referitor la crearea/activarea conturilor de utilizator al SIA GEAP, întocmirea informaţiilor privind funcţionalităţile iniţial stabilite prin paşapoartele actelor permisive eliberate şi aducerea în concordanţă cu prevederile cadrului normativ în domeniu în ceea ce priveşte certificatele specialiştilor emise de către ARFC, precum şi iniţierea procesului de înregistrare a acestora în sistemul menţionat.
Totodată, reprezentanţii ARFC, inclusiv persoanele responsabile din cadrul Comisiilor de certificare a specialiştilor în domeniile geodeziei, cartografiei, prospecţiunilor topografice, geoinformaticii, evaluării bunurilor imobile şi cadastrului, administratorii locali ai SIA GEAP, au participat la cursurile de formare online cu tematicile: „Utilizarea SIA GEAP” şi „Managementul şi conţinutul actului permisiv”, organizate şi desfăşurate de către AGE. Respectiv, întru gestionarea eficientă a utilizatorilor SIAGEAP, a fost recepţionat un Ghid care oferă instrucţiuni detaliate privind înregistrarea şi gestionarea utilizatorilor în SIA GEAP, precum şi un Ghid al administratorului de conţinut local.
La momentul actual, în cadrul Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru este în curs de realizare înregistrarea în SIA GEAP a actelor permisive emise de către Agenţie, pentru iniţierea ulterioară a procesului de eliberare a certificatelor date prin intermediul acestui sistem informaţional.
Completare 06.09.2023
Scris.ARFC nr.36/01-05/423 din 17.05.2023: Cu referire la emiterea certificatelor specialiștilor în domeniile geodeziei, cartografiei, prospecțiunilor topografice, geoinformaticii, evaluării bunurilor imobile și cadastrului relevăm că, procedura de certificare se desfășoară trimestrial în cadrul activității Comisiilor respective pentru fiecare domeniu în parte, conform Regulamentului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.817/2020.
La momentul actual, certificatele specialiștilor în domeniile de competență ale Agenției Relații Funciare și Cadastru se eliberează solicitanților pe suport de hârtie, direct la sediul Agenției, în conformitate cu deciziile corespunzătoare ale Comisiilor de certificare, în baza cererilor prezentate de către solicitanți, inclusiv prin poșta electronică, cu anexarea tuturor documentelor necesare. Prin urmare, menționăm că procedura de certificare se desfășoară în două etape: proba scrisă și interviul, care se susțin în fața Comisiei de certificare. Etapele respective sunt obligatorii pentru specialiștii care pentru prima dată solicită certificat, specialiștii al căror certificat a fost retras și specialiștii cu certificat expirat, iar solicitanții care dețin certificat susțin doar interviul, în cazul în care au depus cererea de acordare a certificatului cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea acestuia. Dacă rezultatul interviului este negativ, solicitantul este supus procedurii de certificare pentru ambele etape, atât proba scrisă, cât și interviul.
În contextul celor expuse, luând în considerare specificul procedurii de certificare, precum și faptul că două persoane din cadrul Agenției care exercitau

sarcinile de secretari ai comisiilor de certificare au demisionat, la moment activitățile ce țin de procesul de integrare în SIA GEAP a certificatelor respective sunt îndeplinite în măsura posibilităților interne ale Agenției, în limita resurselor umane disponibile. Astfel, inițierea procesului de eliberare a certificatelor nominalizate prin intermediul SIAGEAP se tergiversează, deoarece persoanele în cauză au beneficiat de instruirile și asistența metodologică oferita de către Agenția de Guvernare Electronică, fiind responsabile și în calitate de administratori locali ai SIA GEAP.
Totodată, în ceea ce ține de lansarea emiterii prin SIAGEAP a actelor permisive emise de către Agenție, ca rezultat al conlucrării în procesul de inițiere a înregistrării acestora în sistemul menționat, s-a solicitat Agenției de Guvernare Electronică (scr. nr.36/01-08/1052 din 29.12.2022) definitivarea la nivel tehnic a unor aspecte privind procedura de certificare, inclusiv cu informarea despre demisia persoanelor responsabile și procesul dificil de integrare în SIAGEAP a certificatelor enunțate.
Raspuns ARFC 2 decembrie 2022 HCC 14 2022.pdf 426-23_ARFC.pdf

Recomandarea: 1.1. să examineze carențele cadrului normativ ce reglementează activitatea de întreprinzător, ale celui din diferite domenii, inclusiv prin prisma celor elucidate de audit în Raport, și să înainteze, în modul stabilit, propunerile necesare în vederea asigurării racordării acestuia la cerințele Legii nr.160/2011, care impun utilizarea obligatorie a SIA GEAP în procesul emiterii actelor permsive (subpct.4.1.1.).
Termen implementare: 20.11.2023

Recomandarea: 1.2. Ministerul Economiei, Cancelaria de Stat, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, în comun cu autoritățile emitente incluse în Nomenclatorul actelor permisive și Agenția de Guvernare Electronică: reexamineze și să ajusteze cadrul normativ în vederea stabilirii unui mecanism de monitorizare și evaluare a performanței autorităților publice în procesul de eliberare a actelor permisive și NIAC, îndeosebi în contextul utilizării SIA GEAP, cu stabilirea unor indicatori de performanță și asigurarea mecanismului de cuantificare și evaluare a acestora (subpct.4.2.4.).
Termen implementare: 20.11.2023

Recomandarea: 8.1. Registratorii SIA GEAP (autoritățile emitente de acte permisive indicate în Nomenclatorul aprobat prin Legea nr.160/2011), în comun cu Cancelaria de Stat și Agenția de Guvernare Electronică: să asigure elaborarea regulamentelor noi sau, după caz,revizuirea reglementărilor existente cu privire la mecanismul de ghișeu unic pentru eliberarea actelor permisive și înaintarea acestora spre aprobare în modul stabilit (subpct.4.1.1.).
Termen implementare: 20.11.2023

Recomandarea: 8.2. Registratorii SIA GEAP (autoritățile emitente de acte permisive indicate în Nomenclatorul aprobat prin Legea nr.160/2011), în comun cu Cancelaria de Stat și Agenția de Guvernare Electronică: să asigure elaborarea/ajustarea reglementărilor interne pentru utilizarea SIA GEAP, inclusiv a procedurilor de gestionare a utilizatorilor (la nivel local/instituțional și central), cu stabilirea instrucțiunilor procedurale și documentare în acest sens (subpct.4.1.1.).
Termen implementare: 20.11.2023

Recomandarea: 8.3. Registratorii SIA GEAP (autoritățile emitente de acte permisive indicate în Nomenclatorul aprobat prin Legea nr.160/2011), în comun cu Cancelaria de Stat și Agenția de Guvernare Electronică: să instituie proceduri scrise și să asigure managementul eficient al utilizatorilor și cel al incidentelor/problemelor la nivel instituțional, în scopul asigurării securității și funcționalității SIA (subpct.4.2.).
Termen implementare: 20.11.2023

Recomandarea: 8.4. Registratorii SIA GEAP (autoritățile emitente de acte permisive indicate în Nomenclatorul aprobat prin Legea nr.160/2011), în comun cu Cancelaria de Stat și Agenția de Guvernare Electronică: să asigure utilizarea eficientă a SIA GEAP, în scopul asigurării plenitudinii și integrității Registrului actelor permisive, inclusiv prin introducerea actelor permisive eliberate, valabile la etapa lansării SIA (subpct.4.2.1.2.).
Termen implementare: 20.11.2023

Recomandarea: 8.5. Registratorii SIA GEAP (autoritățile emitente de acte permisive indicate în Nomenclatorul aprobat prin Legea nr.160/2011), în comun cu Cancelaria de Stat și Agenția de Guvernare Electronică: să examineze oportunitatea și posibilitățile integrării Sistemelor Informaționale proprii aferente gestionării și emiterii actelor permisive deținute și, după caz, să asigure schimbul de date în SIA GEAP, în vederea eficientizării resurselor utilizate, precum și contribuirea la atingerea scopului Registrului actelor permisive (subpct.4.1.2. și subpct.4.1.4.).
Termen implementare: 20.11.2023

Recomandarea: 4.3.1. Agenția de Guvernare Electronică, în comun cu Cancelaria de Stat și Ministerul Economiei, după caz și în comun cu autoritățile emitente, registratorii SIA: să asigure integrarea și utilizarea serviciilor de încasare a plăților, taxelor pentru eliberarea actelor permisive și a serviciilor conexe la bugetul de stat prin utilizarea serviciului MPay, cu întreprinderea acțiunilor necesare în acest sens (subpct.4.2.2.).
Termen implementare: 20.11.2023

Recomandarea: 4.3.2. Agenția de Guvernare Electronică, în comun cu Cancelaria de Stat și Ministerul Economiei, după caz și în comun cu autoritățile emitente, registratorii SIA: să stabilească mecanismul de arhivare și nimicire a dosarului electronic în SIA GEAP, cu întreprinderea acțiunilor necesare pentru asigurarea funcționalului respectiv în SIA (subpct.4.1.4.).
Termen implementare: 20.11.2023

Recomandarea: 4.3.3. să efectueze o analiză exhaustivă a necesităților de dezvoltare a SIA GEAP, inclusiv a resurselor necesare în acest scop, a riscurilor aferente, precum și să determine și să realizeze acțiunile corespunzătoare în vederea administrării procesului de dezvoltare strategică și continuă a SIA, asigurării sustenabilității acestuia și finalizării funcționalităților inițial stabilite prin pașapoartele actelor permisive (subpct.4.1.3., subpct.4.2.).
Termen implementare: 20.11.2023

Recomandarea: 4.3.4. să examineze necesitățile de interconexiune a SIA GEAP cu alte Sisteme informaționale și servicii guvernamentale și să întreprindă acțiuni pentru asigurarea acestora în scopul eficientizării SIA, evitării dublării informațiilor și datelor solicitate de la aplicanți/solicitanți (subpct.4.1.4., subpct.4.2.3.).
Termen implementare: 20.11.2023

Recomandarea: 3.1. Unitatea de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității în comun cu Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Agenția de Guvernare Electronică și cu autoritățile emitente indicate în Nomenclatorului actelor permisive, să asigure implementarea graduală a Submodulului/Subsistemului „Eliberarea actelor permisive în construcții de către autoritățile publice locale”, cu identificarea resurselor necesare în acest sens, elaborarea și aplicarea unui plan de acțiuni în acest sens (subpct.4.1.3.).
Termen implementare: 20.11.2023

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY