Обновлено: Воскресение, 23 Июнь 2024
Счетная палата Республики Молдова
RO RU EN

Постановление №62 от 8 декабря 2021 года по Отчету аудита финансовой отчетности административно-территориальной единицы район Чимишлия (АТЕ/бюджет II уровня), по состоянию на 31 декабря 2020 года

Nr. 62 din 08.12.2021
Главная | АУДИТОРСКИЕ ОТЧЕТЫ
Аудиторская миссия была проведена на основании ст.31 (2) и (6), ст.32 Закона №260 от 07.12.2017 и в соответствии с Программой аудиторской деятельности Счетной палаты на 2021 год1, Международными стандартами аудита, применяемыми Счетной палатой2.
Целью аудита было предоставление разумной уверенности в том, что финансовая отчетность административно-территориальной единицы район Чимишлия (АТЕ/бюджет II уровня), по состоянию на 31 декабря 2020 года, не содержит, в целом, существенных искажений, обусловленных мошенничеством или ошибками, путем вынесения соответствующего мнения.
Рассмотрев результаты проведенной аудиторской миссии, а также объяснения должностных лиц, присутствующих на публичом заседании, Счетная палата
УСТАНОВИЛА:

финансовая отчетность административно-территориальной единицы район Чимишлия (АТЕ/бюджет II уровня), по состоянию на 31 декабря 2020 года, за исключением возможного воздействия аспектов, описанных в разделе Основание для условного мнения Отчета аудита, представляет правильную и достоверную ситуацию, в соответствии с применяемой базой по финансовой отчетности3.

1 Программа аудиторской деятельности Счетной палаты на 2021 год, утвержденная Постановлением Счетной палаты №62 от 10.12.2020.
2 Постановление Счетной палаты №2 от 24.01.2020 „О Системе профессиональных деклараций INTOSAI”.
3 Закон о бухгалтерском учете №113-XVI от 27.04.2007; План счетов бюджетного учета и Методологические нормы организации бухгалтерского учета и финансовой отчетности бюджетных учреждений, утвержденные Приказом министра финансов №216 от 28.12.2015; Приказ министра финансов №164 от 30.12.2016 „Об утверждении Требований при составлении пояснительной записки к годовому отчету об исполнении бюджетов бюджетных органов/учреждений”.
Recomandarea: 2.7.1. examinarea în şedinţa Consiliului raional Cimișlia a rezultatelor auditului, cu audierea persoanelor responsabile referitor la faptele descrise în Raportul de audit şi cu aprobarea unui plan de măsuri de remediere a deficienţelor constatate;

Autoritatea:CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA

Termen implementare: 30.09.2022
Răspunsul autorității:
Consiliul Raional Cimișlia Scrisoare nr. 137 din 25.03.2022
În scopul înlăturării deficiențelor constatate, cât și implementării recomandărilor înaintate de către audit, au fost remise scrisori către instituțiile subordonate și cele ale căror fondator este Consiliul raional Cimișlia.
în cadrul ședinței Consiliului Raional Cimișlia din data de 11 martie curent au fost audiate rapoartele de audit și a fost aprobat Planul de acțiuni privind implementarea cerințelor și recomandărilor auditului Curții de Conturi.
întru respectarea prevederilor pct. (I1) art. 19 din Legea 229/2010, prin Decizia Consiliului Raional Cimișlia nr. 07/01 din 17.12.2021 cu privire ia aprobarea bugetului raional pentru anul 2022 în lectura a doua, a fost instituit Serviciul audit în număr dc două unități de personal. consiliul raional cimislia.pdf

Recomandarea: 2.7.2. implementarea unui sistem de control intern managerial viabil, asigurând identificarea proceselor operaţionale de bază şi descrierea acestora;

Autoritatea:CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA

Termen implementare: 30.09.2022
Răspunsul autorității:
Consiliul Raional Cimișlia Scrisoare nr. 137 din 25.03.2022
întru respectarea prevederilor pct. (I1) art. 19 din Legea 229/2010, prin Decizia Consiliului Raional Cimișlia nr. 07/01 din 17.12.2021 cu privire ia aprobarea bugetului raional pentru anul 2022 în lectura a doua, a fost instituit Serviciul audit în număr dc două unități de personal. Totodată, în scopul sporirii eficacității sistemului de control intern managerial, cât și asigurării condițiilor necesare activității de audit intern, inclusiv nivelului optim de independență a acesteia, în conformitate cu standardele profesionale, prin Decizia nr, 01/12 din 11 martie curent a fost aprobată Carta de audit intern, care definește misiunea, competențele, responsabilitățile, stabilește poziția subdiviziunii de audit intern, specifică obiectul activității de audit intern, cât și definește drepturile și obligațiile persoanelor care efectuează auditul intern. consiliul raional cimislia.pdf

Recomandarea: 2.7.3. inventarierea, evaluarea şi contabilizarea conformă a patrimoniului public local (clădiri, terenuri, drumuri/străzi, investiții în entitățile fondate etc.), a creanțelor și a datoriilor;

Autoritatea:CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA

Termen implementare: 30.09.2022
Răspunsul autorității:
Consiliul Raional Cimișlia Scrisoare nr. 137 din 25.03.2022
În scopul evaluării și contabilizării conforme a patrimoniului public local (clădiri, mijloace fixe și alte bunuri proprietate publică avute în gestiune), a fost emisă Dispoziția președintelui raionului nr. 20-d din 01 martie 2022 privind unele aspecte ale inventarierii bunurilor imobile gestionate de Consiliul Raional Cimișlia. Procedura privind inventarierea bunurilor pe fiecare instituție fondată de către Consiliul Raional Cimișlia este în proces de desfășurare.
Prin Dispoziția președintelui raionului nr. 01- d din 05.01.2022 a fost instituită comisia de inventariere a drumurilor. La situația curentă procedura de inventariere a drumurilor este realizată la nivel de 60,0 %. Inventarierea bunurilor imobile este prima etapă a delimitării lor după apartenență cu înregistrarea drepturilor patrimoniale asupra acestor bunuri. în baza listelor de inventariere va fi întocmită lista bunurilor, care va fi propusă spre aprobare în cadrul următoarelor ședințe ale Consiliului raional. Prin urmare, vor fi efectuate operațiunile contabile pentru a aduce în concordanță și actualizare în evidența contabilă.
Unele corectări care s-au efectuat în evidența contabilă după încheierea misiunii de audit:
-a fost diminuat contul 311 „Clădiri” în suma de 2,78 mii. lei ca urmare a înregistrării duble a clădirii azilului de bătrâni (se anexează FD - 045 din Raportul financiar al instituției pentru anul 2021),
- a fost contabilizată valoarea Fondului statutar în suma de 25,0 mii lei, transferat Ia contul entităților fondate.
întru asigurarea organizării corecte a evidenței contabile în cadrul instituțiilor subordonate Consiliului raional și în conformitate cu Regulamentului-tip al direcției generale finanțe a unității administrativ-teritoriale aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 757/2004, Direcția finanțe va efectua controale tematice, selective, asupra stării evidenței contabile în contabilitățile instituțiilor publice finanțate de la bugetul raional.


Completare 30.11.2022
Consiliul Raional Cimișlia Scrisoare: nr.276 din 28.06.2022
Intru evaluarea şi contabilizarea conformă a patrimoniului public local a fost efectuată procedura privind inventariere a bunurilor pe fiecare instituție a căror fondator este Consiliul Raional Cimișlia. Prin Decizia Consiliului Raional nr. 03/14 din 17.06.2022 a fost aprobată lista bunurilor (mijloace fixe) aflate în proprietatea/gestiunea instituțiilor medico-sanitare fondate de Consiliul Raional Cimișlia, prin care a fost aprobată lista bunurilor mijloace fixe cu excepția clădirilor. Decizia a fost elaborată în baza listelor de inventariere pe fiecare IMSP.
Prin Dispoziția președintelui raionului nr. 01-d din 05.01.2022 a fost instituită comisia de inventariere a drumurilor. La situația curentă procedura de inventariere a drumurilor este realizată la nivel de 100,0 %.
consiliul raional cimislia.pdf consiliul raional Cimișlia iunie.scan.pdf

Recomandarea: 2.7.4. transmiterea proprietarilor mijloacelor fixe, a valorii lucrărilor de reparație capitală, efectuate din bugetul raional;

Autoritatea:CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA

Răspunsul autorității:
Consiliul Raional Cimișlia Scrisoare nr. 137 din 25.03.2022
În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor nr. 216 din 28.12.2015 cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, în cazul când din contul mijloacelor bugetare au fost efectuate lucrări de reparație capitală a mijloacelor fixe aflate la balanța altor structuri (fondator al cărora este autoritatea publică locală), volumele lucrărilor îndeplinite în decursul anului bugetar se transmit structurii la balanța căreia se află mijloacele fixe respective. întru respectarea prevederilor respective, prin Deciziile Consiliului Raional Cimișlia nr. 07/06 din 24.12.2020, nr. 01/04 din 16.03.2021 și nr. 01/07 din 11.03.2022 au fost transmise volumele lucrărilor îndeplinite în decursul anului bugetar din contul bugetului raional.
Completare 30.11.2022
Consiliul Raional Cimișlia Scrisoare: nr.276 din 28.06.2022
Prin Decizia Consiliului Raional nr. 03/06 „cu privire la transmiterea volumelor de lucrări executate la construcția drumurilor” adoptată în cadrul ședinței din 17.06.2022, au fost transmise cu titlu gratuit, volumele de lucrări executate la construcția drumului Codreni - Sagaidacul Nou pe tronsonul 0,0 km - 4,9 km cu costul de 22 850000,0 lei, de la balanța Consiliului Raional Cimișlia la balanța IS „Administrația de Stat a Drumurilor”, drum construit în perioada anilor 2012-2013 din sursele FNDR prin intermediul ADR Sud. Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1468/2016 drumul respectiv a intrat în componența drumului național G122 „M3-Sagaidacul Nou-Satul Nou - Mihailovca- R26” şi care în conformitate cu Legea drumurilor este administrat de către ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”.

Completare 30.11.2022
Consiliul Raional Cimișlia Scrisoare nr. 394 din 30.09.2022
Prin dispoziția Președintelui raionului nr. 100-d n 29.07 2022 a fost instituita comisia de transmitere-primire a volumelor de lucrări executate la drumul Sagaidacul Nou-Codreni. consiliul raional cimislia.pdf consiliul raional Cimișlia iunie.scan.pdf consiliul r. Cimișlia septembrie suplimentar.PDF

Recomandarea: 2.7.5. solicitarea regulată de la Serviciul Fiscal de Stat a informațiilor privind soldurile, calculele și achitările aferente taxelor și impozitelor ce se varsă în bugetul local, efectuate de agenții economici, cu utilizarea acestor informații conform cadrului normativ existent.

Autoritatea:CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA

Răspunsul autorității:
Consiliul Raional Cimișlia Scrisoare nr. 137 din 25.03.2022
în scopul examinării oportunității existenței întreprinderilor Municipale fondate și anume ÎM „Cimtermomed”, care nu desfășoară activitate, nu a prezentat dări de seamă contabile, fiscale și statistice privind activitatea întreprinderii pe o perioadă mai mare de 10 ani, precum și Consiliul Raional Cimișlia nu deține careva acte de transmitere a întreprinderii date și/sau a bunurilor avute în gestiunea acesteia, au fost remise scrisori către Inspectoratul Fiscal de Stat și Agenția Servicii Publice, la care am primit răspuns că radierea întreprinderii respective poate fi efectuată doar prin instanța de judecată. Se pregătește dosarul respectiv în scopul menționat.
Completare 30.11.2022
Consiliul Raional Cimișlia Scrisoare: nr.276 din 28.06.2022
In scopul examinării oportunității existenței întreprinderilor Municipale fondate şi anume ÎM „Cimtermomed”, care nu desfășoară activitate, nu a prezentat dări de seamă contabile, fiscale şi statistice privind activitatea întreprinderii pe o perioadă mai mare de 10 ani, precum şi Consiliul Raional Cimișlia nu deține careva acte de transmitere a întreprinderii date şi/sau a bunurilor avute în gestiunea acesteia, a fost înaintată cererea către Judecătoria Cimișlia privind dizolvarea forțată a ÎM „Cimtermomed”.
Completare 30.11.2022
Consiliul Raional Cimișlia Scrisoare nr. 394 din 30.09.2022
a fost înaintată cererea către Judecătoria Cimișlia privind dizolvarea forțaă a ÎM Cimtermomed. în acet context, menționăm că a fost remisă și o solicitare către ASP privind radierea din oficiu a acestei întreprinderi, precum și a fost elaborat un proiect de decizie cu privire la lichidarea ÎM Cimtermomed, care nu a putut fi înaintat spre aprobare precum că, la SFS capitalul social al acestei întreprinderi este înregistrat în sumă de 1412,0 mii lei. Urmează a fi identificat componența capitalului statutar, precum și acțiunile care urmează a fi luate.
A fost solicitată de la Direcţia Deservire Fiscală Cimișlia soldurile, calculele şi achitările şi restanțele aferente taxelor şi impozitelor ce se varsă în bugetul local la situația din 30.03.2022, efectuate de agenţii economici, ulterior au fost remise recomandări în teritoriu privind lichidarea restanțelor acumulate (se anexează).

consiliul raional cimislia.pdf consiliul raional Cimișlia iunie.scan.pdf consiliul r. Cimișlia septembrie suplimentar.PDF

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY