Обновлено: Вторник, 23 Июль 2024
Счетная палата Республики Молдова
RO RU EN

Постановление №31 от 28 июня 2021 года по Отчету аудита соответствия относительно менеджмента государственного долга, государственных гарантий и государственного рекредитования в 2020 году

Nr. 31 din 28.06.2021
Главная | АУДИТОРСКИЕ ОТЧЕТЫ
Миссия внешнего публичного аудита была проведена согласно Программе аудиторской деятельности Счетной палаты на 2021 год 1 с целью получения разумного подтверждения относительно соответствия менеджмента государственного долга, государственных гарантий и государственного рекредитования, осуществленного Министерством финансов в 2020 году, а также того, что отчетность является соответствующей, представляя собой часть Отчета Правительства об исполнении государственного бюджета за 2020 год, с целью формулирования общего вывода аудита и направления, при необходимости, соответствующих рекомендаций.
Внешний публичный аудит был проведен в соответствии с Международными стандартами Высших органов аудита, применяемыми Счетной палатой (ISSAI 100, ISSAI 400 и ISSAI 4000)2.

1 Постановление Счетной палаты №62 от 10.12.2020 „Об утверждении Программы аудиторской деятельности Счетной палаты на 2021 год”.
2 Постановление Счетной палаты №2 от 24.01.2020 „О Рамках профессиональной документации INTOSAI”.
Recomandarea: 2.4. pentru luare de atitudine și asigurarea implementării recomandărilor cuprinse în Raportul de audit

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 09.01.2022
Răspunsul autorității:
Cu referire la Hotărârea Curţii de Conturi nr.31 din 28 iunie 2021 ,,Cuprivire la Raportul auditului conformităţii asupra managementului datoriei de stat, garanţiilor de stat si recreditării de stat în anul 2020”, Ministerul Finanţelor informează că, întru implementarea cerinţelor şi recomandărilor ce i-au fost înaintate, a fost elaborat un Plan de acţiuni, aprobat prin Ordinul Ministrului finanţelor nr.129/2021.
Informaţia privind mersul implementării acestuia, la situaţia din decembrie 2021, se prezintă conform anexei la scrisoare.
Planul de acţiuni a fost elaborat şi aprobat prin Ordinul Ministrului finanţelor nr.129/2021 (copia ordinului se prezintă anexat, pe 4 file).
La moment 2 măsuri de implementare rămân în curs de realizare şi anume:
- Elaborarea Programului
„Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2022-2024)”, (a se vedea informaţia de la pct.4, acţiunea 1.2);
- Crearea platformei de tranzacţionare în mod direct a valorilor mobiliare de stat către persoanele fizice (a se vedea informaţia de la pct.5, acţiunea 2.1). Raspuns MF_HCC nr.31_2021.semnat.pdf

Recomandarea: 1. Să asigure în continuare controlul asupra expunerii portofoliului datoriei de stat la riscurile de rată a dobânzii, de refinanțare și valutare (pct. 4.1.1.)

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 09.01.2022
Răspunsul autorității:
Pe parcursul perioadei de raportare, au fost elaborate 12 buletine statistice lunare privind datoria de stat, fiind publicate pe pagina web a Ministerului Finanţelor. Buletinele pot fi accesate la următorul link:
http://mf.gov.md/ro/datoria-sectorului-
public/rapoarte/datoria-de-stat
Proiectul Programului „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2022¬2024)” a fost elaborat în conformitate cu prognoza indicatorilor
macroeconomici, care au stat la baza elaborării Legii bugetului de stat pentru anul 2022 şi prognozele privind datoria de stat pe termen mediu.
Proiectul a fost expediat Cancelariei de Stat prin scrisoarea nr.11/3-3/38/1371 din 24.12.2021, i s-a atribuit număr unic (651/MF/2021) a fost remis spre avizare, consultări publice si expertiză juridică autorităţilor vizate.
După definitivare, proiectul urmează a fi remis Guvernului spre examinare si aprobare.
Raspuns MF_HCC nr.31_2021.semnat.pdf

Recomandarea: 2. Să asigure în continuare diversificarea instrumentelor de vânzare a instrumentelor datoriei de stat interne către potențialii investitori (pct. 4.1.2)

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 09.01.2022
Răspunsul autorității:
Prin Hotărârea Guvernului nr.192/2021 a fost aprobat Conceptul Programului de vânzare directă a valorilor mobiliare de stat persoanelor fizice în Republica Moldova” (număr unic 1004/MF/2020). Crearea platformei de tranzacţionare în mod direct a valorilor mobiliare de stat către persoanele fizice va fi asigurată de către Proiectul USAID Transparenţa Sectorului Financiar în Moldova (FSTA).
Conform Planului de acţiuni al Guvernului pentru anii 2021-2022 (aprobat prin HG nr.235/2021) implementarea platformei electronice este preconizată până la finele anului 2022 (acţiunea 13.20.1).
Raspuns MF_HCC nr.31_2021.semnat.pdf

Recomandarea: 3. Să asigure în continuare, în comun cu organele de competență, întreprinderea unor măsuri rezultative în vederea recuperării la bugetul de stat a datoriilor beneficiarilor garantați și recreditați, în special a datoriilor cu termenul de achitare expirat (pct. 4.2.2 și pct. 4.3.1)

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 09.01.2022
Răspunsul autorității:
Întru recuperarea datoriei expirate, pe
parcursul perioadei de raportare, au fost elaborate şi prezentate Serviciului Fiscal de Stat:
- Informaţia privind datoria cu termen de achitare expirat a debitorilor recreditaţi şi garantaţi faţă de MF pentru împrumuturile externe recreditate şi obţinute sub garanţia statului la situaţia din 30 iunie 2021 (scr. nr. 11/2-6/344din 20.07.21);
- Informaţia cu privire la datoria cu termen de achitare expirat a FPC „Vindicum” SRL la situaţia din 08.09.21 (scr. nr. 11/2-6/340 din 09.09.21);
- Informaţia privind datoria cu termen de achitare expirat a debitorilor recreditaţi şi garantaţi faţă de MF pentru împrumuturile externe recreditate şi obţinute sub garanţia statului la situaţia din 30 septembrie 2021 (scr. nr. 11/2¬6/435 din 20.10.2021).
Copiile scrisorilor se prezintă anexat, pe
9 file.

Pe parcursul perioadei de referinţă au fost întocmite şi prezentate către beneficiarii recreditaţi 64 cereri de plată.
Pe parcursul perioadei de raportare au fost înaintate 6 notificări (Consiliul raional Soroca, Î.M. „Direcţia de producţie Apă-Canal” din or. Ştefan- Vodă, „Regia Apă-canal Soroca” S.A, Î.S. „Calea Ferată din Moldova”, FPC „Vindicum” SRL şi „Univers-Vin”SRL) privind rambursarea datoriilor cu termen de achitare expirat.
Copiile scrisorilor se prezintă anexat, pe
6 file.
In perioada de referinţă nu au fost activate garanţiile de rambursare a împrumuturilor recreditate.
In perioada de referinţă nu au fost înaintate cereri privind intentarea procesului de insolvabilitate a beneficiarilor recreditaţi.
în urma întreprinderii măsurilor privind executarea silită şi suspendarea operaţiunilor la conturile bancare ale beneficiarilor recreditaţi ce au acumulat datorii cu termen expirat, pe parcursul perioadei de referinţă, au fost încasate mijloace financiare în sumă de 0,3 mii. lei.
Serviciul Fiscal de Stat a prezentat dările de seamă aferente acţiunilor de executare silită întreprinse prin scrisorile nr. 26-06/2-12/79162 din 13 iulie 2021 (la situaţia din 30 iunie 2021) şi nr. 26-06/2-12/111169 din 08 octombrie 2021 (la situaţia din 30 septembrie 2021). Copiile scrisorilor se prezintă anexat, pe
6 file. Raspuns MF_HCC nr.31_2021.semnat.pdf

Recomandarea: 4. Să asigure, în comun cu autoritățile responsabile, întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea valorificării eficiente și implementării în termenele prevăzute a proiectelor finanțate din surse externe (pct. 4.1.3.)

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 09.01.2022
Răspunsul autorității:
Pentru anul 2021, la etapa de modificare a Legii bugetului de stat pe anul respectiv, Ministerul Finanţelor a examinat nivelul de valorificare a Proiectelor finanţate din surse externe, şi în dependenţă de capacităţi/contracte, au fost diminuate sau majorate sumele anuale pentru acestea.
De asemenea, în procesul elaborării Cadrului Bugetar pe Termen Mediu 2022-2024, precum şi a Legii bugetului de stat pentru anul 2022 Ministerul Finanţelor a inclus sumele destinate implementării Proiectelor finanţate din surse externe în baza propunerilor autorităţilor publice centrale care gestionează proiectele în cauză prin intermediul Unităţile de implementare. Totodată, propunerile au fost analizate în contextul nivelului de finanţare a acestora pentru 8 luni ale anului 2021. Respectiv, Ministerul Finanţelor pe parcursul anului 2022 va monitoriza lunar nivelul de valorificare a proiectelor finanţate din surse externe pentru a atenţiona asupra problemelor de finanţare a sumelor incluse în buget. Raspuns MF_HCC nr.31_2021.semnat.pdf

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY