Actualizat: Luni, 24 Iunie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr. 45 din 28 mai 2019 cu privire la Raportul auditului performanței managementului datoriei de stat, garanțiilor de stat și recreditării de stat pe anul 2018

Nr. 45 din 29.05.2019
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Misiunea de audit public extern a fost realizată în conformitate cu Programul activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2019 (cu modificările ulterioare)1, Standardele Internaționale de Audit aplicate de Curtea de Conturi2, cadrul de reglementare intern, precum și cu bunele practici în domeniu.

2Hotărârea Curții de Conturi nr.100 din 21.12.2018 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2019”.
3Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400, în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”; Hotărârea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000-9999) în cadrul auditului public”; Manualul de audit al performanței, aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.54 din 05.12.2016.
Recomandarea: 2.1.1. pentru examinarea rezultatelor auditului performanței managementului datoriei de stat, garanțiilor de stat și recreditării de stat pe anul 2018, cu aprobarea unui plan de măsuri de remediere a situațiilor constatate și de implementare a recomandărilor cuprinse în Raportul de audit;

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 05.01.2020
Răspunsul autorității:
Scris.MinFin nr.03-02/1/99 din 30.12.2019: Planul de masuri de remediere a situatiilor constatate și de implementare a recomandarilor cuprinse in Hotarirea Curții de Conturi nr.45 din 28 mai 2019 „ Cu privire la Raportul auditului performantei managementului datoriei de stat, garantiilor de stat si recreditarii de stat pe anul 2018”, a fost aprobat prin Ordinul ministrului finantelor nr.131 din 07.10.2019.
RO_7013_1143-19_MinFin.pdf

Recomandarea: 2.1.2. în comun cu Serviciul Fiscal de Stat, pentru continuarea întreprinderii măsurilor în vederea recuperării la bugetul de stat a datoriilor, inclusiv cu termenul de achitare expirat, la împrumuturile acordate beneficiarilor recreditați și beneficiarilor garanțiilor de stat;

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 05.01.2020
Răspunsul autorității:
Scris.MinFin nr.03-02/1/99 din 30.12.2019: Pe parcursul perioadei de referinta, in adresa Serviciului Fiscal de Stat au fost remise:
- informatia privind datoriile cu termen expirat ale I.M.Regia „Ара-Canal Balti”, beneficiar de imprumuturi recreditate prin intermediul Ministerului Finantelor din surse externe la situatia din 11 iunie 2019 (scr. nr. 10/3-05-151 din 14.06.2019);
- informatia privind datoriile cu termen expirat ale beneficiarilor de imprumuturi recreditate prin intermediul Ministerului Finantelor din surse externe, interne, beneficiarilor garantati la situatia din 30 iunie 2019/15 iulie 2019 (pentru intreprinderilevitivinicole) sub aspectul raioanelor (scr. nr. 10/3-05-176 din 22.07.2019);
- informatia privind datoriile cu termen expirat ale beneficiarilor de imprumuturi recreditate prin intermediul Ministerului Finantelor din surse externe, interne, beneficiarilor garantati la situatia din 15 noiembrie 2019 sub aspectul raioanelor (scr. nr. 10/3- 05-294 din 22.11.2019).
Intru asigurarea in termen a rambursarii imprumuturilor recreditate și a datoriilor beneficiarilor garantati, precum si achitarii platilor de deservire ale acestora conform prevederilor contractuale, in perioada de referinta, in adresa beneficiarilor recreditati au fost remise 81 cereri de plata si respectiv, in adresa beneficiarilor garantati - 1 cerere de plata.
In perioada de referinta, catre beneficiarii recreditati au fost inaintate 10 avertizari privind rambursarea datoriilor cu termen de achitare expirat.
In perioada de referinta nu au fost activate garantiile de rambursare a imprumuturilor recreditate.
In perioada de referinta nu au fost inaintate cereri privind intentarea procesului de insolvabilitate a beneficiarilor recreditati.
In urma intreprinderii masurilor privind executarea silita și suspendarea operatiunilor la conturile bancare ale beneficiarilor recreditati, ce au acumulat datorii cu termen expirat, pe parcursul perioadei de referinta au fost incasate mijloace financiare in suma de 9,8 mil. lei.
Darea de seama aferenta actiunilor de executare silita intreprinse de catre Serviciul Fiscal de Stat:
- pina la situatia din 30.06.2019, a fost prezentata Ministerului Finantelor prin scr. nr.26-06/2-12/8940 din 11.07.2019;
- pina la situatia din 30.09.2019, a fost prezentata Ministerului Finantelor prin scr. nr.26-06/2-12/13635 din 10.10.2019.

RO_7013_1143-19_MinFin.pdf

Recomandarea: 1. Să continue asigurarea controlului asupra expunerii portofoliului datoriei de stat la riscurile de rată a dobânzii, de refinanțare și valutar.

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 05.01.2020
Răspunsul autorității:
Scris. MinFin nr.03-02/1/99 din 30.12.2019: Pe parcursul perioadei de referinta, lunar a fost elaborat si publicat pe pagina web a Ministerului Finanteior Buletinul statistic privind datoria de stat.
La situatia din 30 noiembrie 2019, parametrii de risc s-au incadrat in limitele stabilite in cadrul Programului „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2019-2021)”, inregistrand urmatoarele valori:
- ponderea datoriei de stat scadenta in decurs de un an in totalul datoriei de stat: 18,2%;
- ponderea datoriei de stat interne în totalul datoriei de stat: 44,1%;
- ponderea datoriei de stat într-о anumita valuta straina in totalul datoriei de stat: 30,5%;
- ponderea datoriei de stat cu rata dobanzii variabila in totalul datoriei de stat: 28,5%;
- ponderea in total a VMS emise pe piata primara scadente in decurs de un an - 83,9%;
- perioada medle de maturitate pentru VMS emise pe piata primara -1,6 ani.
Buletinele pot fi accesate la urmatoarea adresa electronica:
http://mf.gov.md/ro/datoria-sectorului-public/rapoarte/datoria-de –stat
In trimestrul IV al anului 2019 a fost definitivat Programul „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2020-2022)”, la baza caruia a stat Prognoza actualizata a indicatorilor macroeconomici pentru anii 2020-2022, din 04.10.2019, elaborate de catre Ministerul Economiei si Infrastructurii.
Proiectul a fost examinat in cadrul sedintei secretarilor generali de stat la data de 12.12.2019 si remis spre avizare parti lor interesate.
Proiectul Hotaririi Guvernului privind aprobarea Managementului datoriei de stat pe termen mediu 2020-2022 a fost coordonat cu Banca Nationala a Moldovei (scrisoarea nr. 31-002/47/7088 din 19.12.2019), Ministerul Economiei si Infrastructurii (scrisoarea nr. 06/1-8598 din 20.12.2019) și supus expertizei juridice (scrisoarea MJ nr. 04/12557 din
20.12.2019), documentul fiind ajustat in conformitate cu opinia si comentariile inaintate de catre institutiile vizate.
Prin scrisoarea nr. 10/4-3/66/1303 din 26.12.2019, proiectul Hotaririi Guvernului a fost prezentat Guvernului spre aprobare.
RO_7013_1143-19_MinFin.pdf

Recomandarea: 2. Să asigure înaintarea în modul stabilit a propunerilor de consolidare a cadrului legal privind emiterea valorilor mobiliare de stat pentru crearea rezervelor de lichidități, precum și de reglementare exhaustivă privind situațiile de creare și de utilizare a acestora.

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 05.01.2020
Răspunsul autorității:
Scris.MinFin nr.03-02/1/99 din 30.12.2019: Proiectul de lege a fost elaborat și urmeaza a fi promovat printr-o ulterioara modificare a Legii nr. 181/2014. RO_7013_1143-19_MinFin.pdf

Recomandarea: 3. Să asigure contractarea împrumuturilor de stat externe pe termen mediu și pe termen lung, ținând cont de raportul cost/risc, în vederea evitării cheltuielilor suplimentare.

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 05.01.2020
Răspunsul autorității:
Scris.MinFin nr.03-02/1/99 din 30.12.2019: Pe parcursul perioadei de referinta, au fost negociate si semnate 4 Acorduri de imprumut extern:
a) Acordul de Finantare cu Asociația Internatională de Dezvoltare privind realizarea Proiectului de Dezvoltare a Sistemului Electroenergetic în valoare de 47,9 mil. euro (55,0 mil. dolari SUA), semnat la 26 septembrie 2019, care prevede maturitate de 30 ani, inclusiv 5 ani perioada de gratie, rata dobanzii de 1,32% anual;
b) Acordul de Finantare cu Asociatia Internationale de Dezvoltare privind realizarea Proiectului de Dezvoltare a Sistemului Electroenergetic în valoare de 13,1 mil. euro (15,0 mil. dolari SUA), semnat la 26 septembrie 2019, care prevede maturitate de 22,5 ani, inclusiv 17,5 ani perioada de gratie. Rata dobanzii va fi stabilită în dependentă de ratele aplicabile pe piata internatională;
c) Contractul de finantare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Invested pentru realizarea proiectului „Deșeuri solide în Republica Moldova”, in valoare de 100,0 mil. euro (echivalentul a 111,1 mil. dolari SUA), semnat la Chisinau la 18.10.2019, care prevede maturitate de 20 ani, inclusiv 5 ani perioada de grație. Rata dobanzii va fi stabilita la fiecare debursare în parte în dependentă de ratele aplicabile pe piata internatională;
d) Acordul de suport al proiectului si rambursare „Instrument de procurare a gazelor in situatie de urgenta” între Republica Moldova si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare, în valoare de 50,0 mil. dolari SUA, semnat la Chisinau la 11.12.2019. RO_7013_1143-19_MinFin.pdf

Recomandarea: 4. Să continue întreprinderea măsurilor în vederea recuperării la bugetul de stat a datoriilor, inclusiv cu termenul de achitare expirat, pentru împrumuturile acordate beneficiarilor recreditați și beneficiarilor garanțiilor de stat.

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 05.01.2020
Răspunsul autorității:
Scris.MinFin nr.03-02/1/99 din 30.12.2019: Intru asigurarea in termen a rambursarii imprumuturilor recreditate și a datoriilor beneficiarilor garantati, precum si achitarii platilor de deservire ale acestora conform prevederilor contractuale, in perioada de referinta, in adresa beneficiarilor recreditati au fost remise 81 cereri de plata si respectiv, in adresa beneficiarilor garantati - 1 cerere de plata. RO_7013_1143-19_MinFin.pdf

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY