Actualizat: Luni, 24 Iunie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr. 33 din 25 aprilie 2019 cu privire la Raportul auditului rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Finanțelor încheiate la 31 decembrie 2018

Nr. 33 din 25.04.2019
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Misiunea de audit public extern a fost planificată și realizată conform Programelor activității de audit ale Curții de Conturi pe anii 2018 și, respectiv, 2019 (cu modificările ulterioare)1, având drept scop oferirea unei asigurări rezonabile cu privire la faptul că rapoartele financiare consolidate ale Ministerului Finanțelor, încheiate la 31 decembrie 2018, nu conțin, în ansamblul lor, denaturări semnificative cauzate de fraude sau erori, precum și emiterea unei opinii.
Auditul public extern s-a desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit aplicate de Curtea de Conturi (ISSAI 100, ISSAI 200 și ISSAI 1000-2999)2.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.75 din 29.12.2017Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018”; Hotărârea Curții de Conturi nr.100 din 21.12.2018 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2019”.
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400 în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”; Hotărârea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000-9999) în cadrul auditului public”.
Recomandarea: 2.1. pentru luare de atitudine și asigurarea implementării recomandărilor indicate în Anexa la Scrisoarea către conducere, precum și pentru completarea cadrului general de evidență contabilă și raportare financiară în sistemul bugetar cu prevederi specifice gestionării cotei-părți a fondatorului în capitalul social al instituțiilor fondate;

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 02.03.2020
Răspunsul autorității:
Scris. MinFin nr.19/2-06-12 din 05.02.2020: Întru evidența investiției (cotei-părți a fondatorului) în instituțiile fondate, prin ordinul ministrului finanțelor nr.112 din 26.12.2018 au fost completate Planul de conturi contabile în sistemul bugetar și Normele metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobat prin Ordinul minsitrului finanțelor nr.216/2015 cu contul 4153 ,,Investiții în părți legate și nelegate", inclusiv subcontul de nivelul II 415310 ,,Investiții în părți legate și nelegate" la care se reflectă valoarea bunurilor transmise în gestiune economică părților legate și nelegate de către autorități bugetare". RO_7201_128-20_Min_Fin.pdf

Recomandarea: 1. de comun cu Instituția publică ”Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” să asigure veridicitatea valorii contului 415 ”Acțiuni și alte forme de participare în capital în interiorul țării” prin identificarea activelor transmise și reevaluarea acestora.

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 02.03.2020
Răspunsul autorității:
Scris.MinFin nr.19/2-06-12 din 05.02.2020: În contextul asigurării veridicității contului 415 ,,Acțiuni și alte forme de participare în capital în interiorul țării" se transmit fondatorului copiile documentelor confirmative și listele activelor incluse în capitalul social al întreprinderilor reorganizate ( se anexează):
- ÎS ,,Fintehinform" în valoare de 1,9 mil.lei;
- ÎS ,,Fiscservinform" în valoare de 3,3, mil. lei;
- ÎS ,,Vamservinform" în valoare de 7,0 mil. lei.
În același timp se denotă, că toate activele primite de la întreprinderile reorganizate potrivit actelor de primirte-predare sunt înregistrate în bilanțul contabil al IP ,,CTIF" la valoare de intrare. Ținând cont de perioada scurtă de existență a instituției (din 01.08.2018), în valoarea de intrare nu a suferit modificări semnificative, precum și existența unui vid în cadrul normativ existent referitor la regularitatea evaluării li reevaluării activelor în cazul instituțiilor publice la augestiune, această valoare poate fi considerată o valoare justă a activelor. Ansamblu de circumstanțe enumerate, privit prin prisma Legii cu privire la activitatea de evaluare nr.989 din 18.04.2002, generează situația incertă referitor la oportunitatea reevaluării a activelor și eficiența cheltuielilor mari care urmează a fi suportate în acest scop, ținând cont de faptul că, în final, costurile vor fi suportate de autoritățile publice deservite de către IP ,,CTIF". RO_7201_128-20_Min_Fin.pdf

Recomandarea: 2. Serviciul Vamal să reclasifice la mijloace fixe (311, 312, ș.a.) activele (investițiile) finalizate și să calculeze/recalculeze uzura acestora.

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 02.03.2020
Răspunsul autorității:
Scris.MinFin nr.19/2-06-12 din 05.02.2020: I. Politica de contabilitate a Serviciului Vamal pentru anul 2019 a fost ajustată privind dezvăluirea regulilor de recunoaștere și delimitare a investițiilor în active și reparații capitale.
II. Perfectarea proceselor-verbale de finisare a lucrărilor de construcții (investiții), conform HG nr.285 din 23.05.1996 pentru activele finisate cu atribuirea corectă la mijloace fixe și recalcularea uzurii după cum urmează:
1. Pentru cheltuielile de reparație capitală atribuite la activele în curs de execuție în sumă de 5,9 mil. lei, s-a efectuat reclasificarea acestora și capitalizarea, după cum urmează:
- 1449,9 mii lei - demolarea copertinei la Postul Vamal Cahul și montarea la Postul Vamal ceadîr-Lunga;
- 765,5 mii lei - Reamenajarea Postului Vamal Criva;
- 3661,3 mii lei - reparația capitală a centrului de reciclare a cadrelor și rețelelor inginerești la PV Leușeni;
În rezultatul capitalizării lucrărilor de reparații pentru obiectivele menționate mai sus, Serviciul Vamal a ținut cont de perioada finisării lucărilor pentru calcularea corectă a uzurii acestora.
2. Pentru obiectivele finalizate în sumă de 43,4 mil.lei, dar pentru care nu au fost perfectate procesele-verbale de recepție finală, la situație de raportare 31.12.2018, Vă informăm precum că, pe parcursul anului de gestiune 2019, Serviciul Vamal a elaborat procesele-verbale de recpție a lucărilor executate întru a atribuirea lor la conturile corespunzătoare în evidența contabilă la următoarele obiective de construcții:
- Obiectivul de construcție ,,Betonarea căilor de acces de la Postul Vamal Leușeni în valoare 16493,2 mii lei;
- Construcția ,,Infrastructurii Biroului Vamal Cahul - 11668,7 mii lei;
- Infrtastructura Postului Vamal Sculeni - 10233,7 mii lei;
- Infrastructura Postului Vamal Palanca (Contribuția Guvernului) - 33752,4 mii lei, care la momentul audierii a fost în proces de recepție finală;
În rezultatul reflectării în evidență a obiectivelor de construcții, Serviciul Vamal a ținut cont de perioada finisării lucrărilor de investiții în scopul efectuării corecte a calculului uzurii acestora pentru situațiile financiare 2019.
RO_7201_128-20_Min_Fin.pdf

Recomandarea: 3. Ministerul Finanțelor să elaboreze și să aprobe politica de contabilitate în domeniu patronat, precum și să uniformizeze regulile, metodele și procedeele de organizare a evidenței contabile la nivel de minister.

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 02.03.2020
Răspunsul autorității:
Scris.MinFin nr.19/2-06-12 din 05.02.2020: Politica de contabilitate - tip aprobată prin Ordinul nr.139 din 28.12.2018. RO_7201_128-20_Min_Fin.pdf

Recomandarea: 4. Ministerul Finanțelor și entitățile din subordine să ajusteze politicile contabile ale aparatului ministerului și entităților subordonate, reieșind din responsabilitățile și specificul activității fiecărei instituții în parte.

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 02.03.2020
Răspunsul autorității:
Scris.MinFin nr.19/2-06-12 din 05.02.2020: Politicile de contabilitate ale aparatului central și entităților din subordinea ministerului ajustate, aprobate și coordonate. RO_7201_128-20_Min_Fin.pdf

Recomandarea: 5. Ministerul Finanțelor să coordoneze și să aprobe politicile de contabilitate ajustate de către aparatul ministerului și entitățile din subordine.

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 02.03.2020
Răspunsul autorității:
Scris.MinFin nr.19/2-06-02 din 05.02.2020: Politicile de contabilitate ale aparatului central și entităților din subordinea ministerului aprobate și coordonate. RO_7201_128-20_Min_Fin.pdf

Recomandarea: 6. Ministerul Finanțelor să ajusteze Ordinul MF 164 din 30.12.2016 cu descrierea exhaustivă a procedurii de detaliere în rapoartele narative a informațiilor financiare.

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 02.03.2020
Răspunsul autorității:
Scris.MinFin nr.19/2-06-12 din 05.02.2020: Direcția Trezoreria de Stat a inițiat modificarea ordinului ministrului finanțelor nr.164/2016 cu privire la aprobarea Cerințelor la întocmirea raportului narativ privind executarea bugetelor autorităților/instituțiilor bugetare. RO_7201_128-20_Min_Fin.pdf

Recomandarea: 7. Regândirea mecanismului de evaluare/reevaluare a patrimoniului statului în baza unor criterii unice, în vederea excluderii subiectivismului la recunoașterea și raportarea la valoarea justă a acestuia (pct. 2.5., pct. 4.3.); (Reiterată-HCC nr.60 din 01.08.2018)

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 02.03.2020
Răspunsul autorității:
Scris.MinFin nr.19/2-06-12 din 05.02.2020: Întru implementarea recomandării date prin Ordinul minsitrului finanțelor nr.114 din 21 august 2019 privind modificarea și completarea Planului de Conturi contabile în sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin ordinul ministrului finanțelor nr.216/2015, s-au efectuat modificări/completări în prevederile ce țin de evaluarea bunurilor din p.1.4.5.1. RO_7201_128-20_Min_Fin.pdf

Recomandarea: 8. Serviciul Vamal, Inspecția Financiară și Serviciul Fiscal de Stat de comun cu instituția ierarhic superioară și Agenția Servicii Publice să identifice soluții fiabile privind înregistrarea integrală a drepturilor patrimoniale asupra bunurilor aflate în gestiune.

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 02.03.2020
Răspunsul autorității:
Scris.MinFin nr.09/2-06-12 din 05.02.2020: Serviciul Vamal pe parcursul anului 2019 a asigurat înregistrarea majoritară a drepturilor patrimoniale asupra bunurilor aflate în gestiune, menționate în procesul audierii ale anului 2018, după cum urmează:
1. Totodată unele din ele nu pot fi înregistrate dat fiind faptul că bunurile reprezintă construcții ușor demontabile, explicat de Sv și confirmat de către Agențiile Servicii Publice Teritoriale.
2. S-au înregistrat drepturi patrimoniale aflate în gestiune asupra 21 bunuri (1 teren - PV Larga, 3 construcții PV Larga, 16 construcții - Giurgiulești, 1 garaj Comrat).
3. În proces de înregistrare se află 11 bunuri imobile, pentru care au fost luate următoarele măsuri pentru înregistrare:
- 2 terenuri (Pv Comrat, PV Ocnița-Sokireni) - a fost adoptată HG nr.650 din 17.12.2019, prin care terenurile respective au fost incluse ca proprietate publică de Stat din administrarea Serviciului Vamal. Respectiv, în temeiul acestei HG urmează a fi depuse actele pentru înregistrarea acestora în registrul bunurilor imobile;
- 2 terenuri (PV Rezina) - Prin demersul cu nr.28/09-1773 din 01.02.2019 s-a solicitat ÎS IPOT efectuarea lucrărilor de delimitare a acestor terenuri conform Programului de Stat;
- 2 construcții (PV Mirnoie) - afost efectuate măsurile cadastrale și în comun cu serviciul cadastral taraclia urmează de a fi identificate soluții în vederea înregistrării acestora;
- 2 construcții (PV Căușeni) - au fost restabilite actele de proveniență a acestor constucții și urmează a fi prezentate Agenției Serviciului Publice Teritoriale Căușeni în scopul înregistrării;
- 3 construcții (PV Ocnița Sochireni) - urmează a fi înregistrate după înregistrarea terenurilor în Registrul bunurilor imobile conform HG nr.650 din 17.12.2019.
Inspecția Financiară:
1. Până în prezent Inspecția Financiară a reușit să completeze dosarul tehnic al lucrărilor cadastrale de actualizare a hotarelor terenului proprietate publică a statului, gestionat de către Inspecție.
2. Inspecția Financiară a solicitat includerea terenului în Lista terenurilor proprietate publică a statului din administrarea Agenției Proprietății Publice, gestionat de către Inspecție, cu suprafața de 0,1668 ha, numărul cadastral 0100419283, amplasat în or.Chișinău, str. alexandrul cel Bun, 48.
Prin urmare, în Monitorul Oficial nr.185-191 din 07.06.2019, a fost publicată modificarea la HG nr.161/2019 cu privire la aprobarea Listei terenurilor proprietate publică a statului din administrarea Agenției Proprietății Publice.
3. Totodată, Inspecția Financiară, la data de 05.06.2019, a depus cerere către Instituția Publică Agenția Servicii Publice cu privire la înregistrarea drepturilor reale - gestiunea economică asupra terenului neagricol aflat în gestiune.
4. Actualmente, la 05.06.2019, de către Serviciul cadastral teritorial Chișinău al IP Agenția Servicii Publice a fost înregistrat dreptul de folosință asupra terenului neagricol aflat în gestiunea Inspecției Financiare.
Serviciul Fiscal de Stat:
Serviciul Fiscal de Stat pe parcursul anului 2018 a înregistrat la Agenția Servicii Publice 4 bunuri imobile aflate în gestiune și pe parcursul anului 2019 a înregistrat 1 bun imobil.
Bunul imobil situat în or.Cahul urmează a fi înregistrat la Agenția Servicii Publice de către Î.S. ,,Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului". RO_7201_128-20_Min_Fin.pdf

Recomandarea: 9. Serviciul Vamal la înregistrarea operațiunilor de transmitere a activelor cu titlul gratuit către birouri să aplice conturile contabile conform prevederilor ordinului MF nr. 199 din 14.12.2018.

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 02.03.2020
Răspunsul autorității:
Scris.MinFin nr.19/2-06-12 din 05.02.2020: Întru asigurarea conformării la prevederile Ordinului MF nr.199 din 14.12.2018, privind operațiunile tranzacțiilor intragrup între subdiviziunile vamale (operațiunile de transmitere a activelor cu titlu gratuit) Serviciul Vamal pentru anul 2019 ca urmare și-a stabilit proceduri a acestora în politica de contabilitate, fără a utiliza contul contabil de regularizare și de corectare a rezultatelor anilor precedenți 723.
Totodată, conform Politicii de contabilitate s-au stabilit proceduri de primire-transmitere a activelor cu titlu gratuit, bazate pe prevederile Ordinului nr.199 din 14.12.2018. RO_7201_128-20_Min_Fin.pdf

Recomandarea: 10. Aparatul ministerului, Serviciul Vamal și Serviciul Fiscal de Stat să utilizeze conturile de activ în corespondență cu creanțele aferente acțiunilor și altor forme de participare în capitalul întreprinderilor fondate.

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 02.03.2020
Răspunsul autorității:
Scris.MinFin nr.19/2-06-02 din 05.02.2020: Pe parcursul anului 2019 nu a apărut necesitatea utilizării conturilor de activ în corespondență cu creanțele aferente acțiunilor și altor forme de participare în capitalul întreprinderii fondate. RO_7201_128-20_Min_Fin.pdf

Recomandarea: 11. Ministerul Finanțelor să fortifice, consolideze precum și să implementeze noi activități de control pentru principalele procese patrimoniale, economico-financiare și tehnologii informaționale cu scopul asigurării prezentării corecte și fidele a rapoartelor financiare consolidate, în conformitate cu cadrul de raportare financiar aplicabil în sectorul public

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 02.03.2020
Răspunsul autorității:
Scris.MinFin nr.19/2-06-12 din 05.02.2020: Respectarea particularităților de întocmire și prezentare a rapoartelor financiare ale autorităților publice centrale/instituțiilor bugetare, verificarea formulelor între rapoarte.
Toate verificările au loc atât automat cât și manual. RO_7201_128-20_Min_Fin.pdf

Recomandarea: 12. Aparatului ministerului și entităților din subordine să dezvolte sistemul automatizat contabil în conformitate cu cerințele de evidență și raportare financiară.

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 02.03.2020
Răspunsul autorității:
Scris.MinFin nr.19/2-06-12 din 05.02.2020:
1) Bilanțul contabil - au fost efectuate modificări în raport conform Ordinului MF nr.212 din 26.12.2018;
2) Darea de seamă IPS18 - a fost modificat raportul IPC18 în conformitate cu Ordinul MF nr.33 din 19.02.2019. A fost divizat salariul pe perioade în dependență de timpul efectiv lucrat în raportul IPC 18 conform modificărilor la Ordinul MF nr.126 din 04.10.2017;
3) Planul de conturi - a) a fost modificat planul de conturi conform:
- Ordinului MF nr.67 din 19.04.2019;
- Ordinului MF nr.216 din 28.12.2015;
- Ordinului MF nr.132 din 08.10.2019;
- Ordinului MF nr.133 din 08.10.2019;
- Ordinului MF nr.114 din 21.08.2019;
- Ordinului MF nr.38 din 27.02.2019;
- Ordinului MF nr.212 din 26.12.2018.
b) a modificat și completat planul de conturi conform:
- Ordinului MF nr.199 din 14.12.2018;
- Ordinului MF nr.197 din 07.12.2018;
- Ordinului MF nr.190 din 08.11.2018;
- Ordinului MF nr.179 din 16.10.2018.
c) a fost modificat planul de conturi, clasificatorul de programe și clasificatorul surselor conform:
- Ordinului MF nr.51 din 20.03.2019.
4) Deplasarea universală la alt cont - a fost modificat formularul nr.35 conform Ordinului MF nr.216 din 31.12.2015;
5) Darea de seamă IRM 19 - a fost creat raportul nou IRM 19 în conformitate cu Ordinul MF nr.33 din 19.02.2019;
6) Ordin de calculare a premiei anuale - au fost efectuate modificări în calcularea premiei anuale conform p.7 din HG nr.537 din 06.06.2018;
7) Export E-Docplat - a fost elaborată posibilitatea exportării ordinelor de plată marcate pentru efectuarea plăților cu destinație specială pentru asistența socială de la 01.01.2019, conform circularei de la Ministerul Finanțelor nr.12/2-6/126 din 11.12.2018;
8) Ordinul de plată - a fost adăugat în ordinul de plată marcajele pentru efectuarea plăților cu destinație specială pentru asistența socială de la 01.01.2019, conform circularei de la Ministerul Finanțelor nr.12/2-6/126 din 11.12.2018;
9) Reconstrucție și reparație capitală - a fost adăugat formularul MF-6 Proces-verbal privind majorarea valorii mijloacelor fixe și recalcularea uzurii anuale conform Ordinului MF nr.216 din 28.12.2015;
10) Clasificatorul categoriei persoanelor asigurate - a fost ajustat conform anexei nr.9 la Ordinul MF nr.126 din 04.10.2017;
11) Concediu medical (suma) - a fost schimbată metoda de calculare a concediilor medicale conform modificărilor în legislație de la 01.07.2019;
12) Calculare concedialelor - a fost adăugat conform HG nr.426 din 26.04.2004 pentru salariații anhajați la lucrări sezoniere, la calcularea indemnizației pentru zilele de concediu nefolosite - durata sezonului (până la 6 luni);
13) Calcularea premiei anuale - a fost modificat documentul calculării premiei anuale la cadre didactice conform HG nr.1231 din 12.12.2018;
14) Fișa personală anexa nr.8 - a fost modificată Fișa personală anexa nr.8 conform HG nr.970 din 03.10.2018. RO_7201_128-20_Min_Fin.pdf

Recomandarea: 13. Ministerul Finanțelor și Serviciul Vamal să constituie comisii centrale de inventariere.

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 02.03.2020

Recomandarea: 14. Ministerul Finanțelor și Serviciul Vamal să delege reprezentanți ai aparatelor centrale în cadrul comisiilor de inventariere ale instituțiilor subordonate.

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 02.03.2020
Răspunsul autorității:
Scris.MinFin nr.19/2-06-12 din 05.02.2020: Numirea reprezentanților AC în cadrul comisiilor de inventariere ale autorităților administrative din subordinea ministerului prin Scrisoarea nr.19/2-28 din 04.07.2019. RO_7201_128-20_Min_Fin.pdf

Recomandarea: 15. Stabilirea expresă a modalității de calculare a salariului mediu anual la determinarea ajutorului material pentru funcționarii publici (pct. 2.9.); (Reiterată-HCC nr.60 din 01.08.2018)

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 02.03.2020

Recomandarea: 1. Stabilirea expresă a modalității de calculare a salariului mediu anual la determinarea ajutorului material pentru funcționarii publici (pct.2.9.); (Reiterată-HCC nr.60 din 01.08.2018)

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 02.03.2020

Recomandarea: 2. Corectarea formulei de calculare a bazei uzurabile și duratei de fucnționare utilă recalculată la capitalizarea mijloacelor fixe, cu recalcularea cheltuielilor aferente uzurii și întocmirea notelor contabile de corectare (pct.2.4.); (Reiterată-HCC nr.60 din 01.08.2018)

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 02.03.2020
Răspunsul autorității:
Scris.MinFin nr.19/2-06-12 din 05.02.2020: Prin ordinul ministrului finanțelor nr.181 din 22.10.2018 au fost completate Normele metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin ordinul minsitrului finanțelor nr.216/2015, prin introducerea formulei de calcul pentru a determina valoarea uzurabilă anuală a mijloacelor fixe, în urma reparației capitale (copia ordinului se anexează).
A fost rectificată și pusă în funcțiune formula de calculare a bazei uzurabile și a duratei de funcționare utilă , la capitalizarea mijlaocelor fixe în 1C și au fost recalculate cheltuielile aferente uzurii, fiind întocmite note contabile de corectare. RO_7201_128-20_Min_Fin.pdf

Recomandarea: 3. Reducerea numărului de rapoarte financiare în vederea facilitării utilizării informației financiare, precum și analiza și monitorizarea executării bugetului în aspectul Clasificației economice (pct.4.4.); (Reiterată-HCC nr.60 din 01.08.2018)

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 02.03.2020
Răspunsul autorității:
Scris.MinFin nr.19/2-06-12 din 05.02.2020: Prin ordinul minsitrului finanțelor nr.199/2018 privind modificarea și completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugeta și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr.216/2015 a fost redus numărul de rapoarte financiare (copia se anexează). RO_7201_128-20_Min_Fin.pdf

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY