Actualizat: Duminică, 23 Iunie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr. 41 din 28 iulie 2023 cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Educației și Cercetării încheiate la 31 decembrie 2022

Nr. 41 din 28.07.2023
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Recomandarea: 2.4.1. urgentarea, în comun cu Cancelaria de Stat, a elaborării cadrului normativ de reglementare a condițiilor juridice, organizatorice și economice de funcționare a instituțiilor publice la autogestiune;

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 11.02.2024
Răspunsul autorității:
Scrisoare MF nr.05 -10/25/228 din 09.02.2024
Conform Hotărârii Guvernului nr.887/2023 privind aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului pentru anul 2024, în compartimentul „Disciplină în instituții și ordine în țară”, acțiunea nr.539 „Adoptarea hotărârii Guvernului cu privire la reglementarea statutului de autogestiune financiară de către instituțiile publice” este pusă în sarcina Cancelariei de Stat.
Acțiunea nr. 15 „Modificarea actelor normative care reglementează organizarea şi funcţionarea instituţiilor publice” și acțiunea nr. 16 „Stabilirea unei viziuni clare în ceea ce priveşte conceptul de "autogestiune" a instituţiilor publice şi definirea în legislaţie a tipurilor de servicii care pot fi tarifate şi pot deveni astfel venituri proprii”, setate în Planul național de acțiuni pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană pe anii 2024-2027, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 829/2023, sunt în responsabilitatea Cancelariei de Stat.
Ministerul Finanțelor se va implica și va acorda suportul necesar la solicitarea autorității responsabile pentru proiect.
Scris. MF_09.02.2024.pdf

Recomandarea: 2.4.2. revizuirea normelor metodologice privind modul de contabilizare a operațiunilor de reorganizare a autorităților/instituțiilor bugetare, cu includerea exemplelor convenționale la acest compartiment;

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 11.02.2024
Răspunsul autorității:
Scrisoare MF nr.05-10/25/228 din 09.02.2024
Prin Ordinul ministrului finanțelor nr.100 din 27.10.2023 (Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 455-457 art.1144 din 30.11.2023) au fost efectuate completări în Ordinul ministrului finanțelor nr.216/2015 cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, prin care s-a introdus un subcont nou 724000 “Rezultatul reorganizării autorităţilor/instituţiilor bugetare”, precum și modul de corespondență cu subconturile corespunzătoare. Prin utilizarea subcontului respectiv se permite reflectarea distinctă a operațiunilor de reorganizarea a autorităților/instituțiilor bugetare.
Ce ține de prezentarea exemplelor convenționale aferente operațiunilor de reorganizare, Ministerul Finanțelor, la necesitate sau la solicitare, contribuie prin întocmirea și expedierea de circulare/scrisori către autoritățile/instituțiile bugetare supuse reorganizării cu descrierea detaliată a operațiunilor aferente.
Scris. MF_09.02.2024.pdf

Recomandarea: 2.4.3. implementarea prevederilor art.11 alin.(2) din Legea nr.121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, pentru asigurarea evidenței contabile distincte și analitice a bunurilor proprietate publică din domeniul public aflate în gestiunea entităților (instituții publice și întreprinderi) la autogestiune, precum și a modului de înregistrare în evidența contabilă la fondator a tranzacțiilor respective;

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 11.02.2024
Răspunsul autorității:
Scrisoare MF nr.05-10/25/228 din 09.02.2024
Modalitatea de evidență contabilă (în mod analitic și distinct) a bunurilor domeniului public transmise de către fondator în gestiune economică este descrisă în Normele metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar.
Astfel, potrivit punctului 3.3.1 din Ordinul ministrului finanțelor nr.216/2015, bunurile domeniului public pot fi transmise în gestiune economică întreprinderilor de stat/municipale, autorităţilor/instituţiilor publice la autogestiune sau pot fi transmise în gestiune delegată societăţilor comerciale.
Punctul 3.3.48 din Ordinul menționat, descrie modul de contabilizare a operațiunilor de transmitere în gestiune economică de către fondator a bunurilor domeniului public și specifică că, autoritatea publică, care transmite bunurile în gestiune economică, înregistrează valoarea acestora în debitul subcontului de nivelul II 415310 “Investiţii în părţi legate şi nelegate”. De asemenea, în subcontul respectiv se înregistrează valoarea mijloacelor bugetare transmise de către autoritate pentru efectuarea lucrărilor de reparaţie capitală/reconstrucţie a mijloacelor fixe transmise în gestiune economică.
Conținutul punctelor 3.4.18 și 3.4.211 descriu că subcontul 415310 este prevăzut pentru evidență distinctă și analitică a bunurilor domeniului public transmise în gestiune economică. Prin urmare, evidența analitică a bunurilor domeniului public transmise în gestiune economică se ține la nivel de clase de investiții și de entitate în care au fost efectuate investiții, prin înregistrări în registrul f.nr.10, dar prin actul de predare-primire și factura fiscală se reflectă informația cu privire la tipul și valoarea bunurilor transmise.

Despre modalitatea de evidență a bunurilor domeniului public primite în gestiune economică de către entități la autogestiune (instituţii publice şi întreprinderi) este prevăzut în Ordinul ministrului finanțelor nr.118/2013 privind aprobarea Standardelor Naţionale de Contabilitate.
Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017 stabilește cadrul normativ de bază, principiile și cerinţele generale şi mecanismul de reglementare în domeniul contabilităţii şi raportării financiare în Republica Moldova (art.1).
Prevederile Legii menționate se aplică inclusiv de autorităţi/instituţii, cu excepţia autorităţilor/instituţiilor bugetare (art.2 lit.b)).
Potrivit art.18 alin.(1), entitatea are obligaţia de a ţine contabilitatea şi de a întocmi situaţiile financiare în modul prevăzut de lege, de standardele de contabilitate şi de alte acte normative aprobate în conformitate cu art.8 alin.(1) lit.b).
Conform pct.51 al Standardului Național de Contabilitate „Capital propriu și datorii”, aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr.118/2013, capitalul social şi neînregistrat se contabilizează în cadrul următoarelor elemente: capital social, capital nevărsat, capital neînregistrat, capital retras şi patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate.
Totodată, potrivit pct.171 al SNC „Capital propriu și datorii”, intrarea patrimoniului primit de la stat cu drept de proprietate de către autorităţi şi instituţii publice la autogestiune se contabilizează în mărimea stabilită în actele de constituire şi/sau în alte documente prevăzute de legislaţie: cu active – ca majorare concomitentă a activelor şi a patrimoniului primit de la stat cu drept de proprietate; cu datorii - ca majorare a datoriilor şi diminuare a patrimoniului primit de la stat cu drept de proprietate.
Astfel, patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate face parte din capitalul social și neînregistrat și este destinat contabilizării activilor primite de la stat de către entitățile care nu au capital social.
Totodată, pct.65 al standardului menționat, prevede că datoriile privind bunurile primite în gestiune economică apar în cazul primirii bunurilor de la alte entităţi (fondatori, organele administraţiei publice) în gestiune temporară şi se contabilizează ca majorare concomitentă a activelor şi a datoriilor. Datoriile privind bunurile primite în gestiune economică se diminuează la returnarea activelor sau la recuperarea valorii acestora prin numerar sau altă formă de compensare. Returnarea activelor sau compensarea valorii lor se contabilizează ca diminuare concomitentă a datoriilor pe termen lung sau curente şi a valorii contabile a activelor returnate sau a numerarului. În cazul în care valoarea contabilă a activelor returnate este mai mică decât suma datoriilor, diferenţa se contabilizează ca diminuare a datoriilor şi majorare a veniturilor curente sau a capitalului neînregistrat. Dacă valoarea contabilă a activelor returnate este mai mare decât suma datoriilor, diferenţa se decontează la cheltuieli curente.
Planul general de conturi contabile, aprobat prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr.119/2013, reglementează modul de înregistrare a faptelor economice în conturi care rezultă din prevederile SNC şi altor acte normative contabile. Înregistrarea faptelor economice în conturi se efectuează în funcţie de conţinutul economic al acestora, cu respectarea principiilor, normelor şi politicilor contabile ale entităţii.
Contul 316 ,,Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate” este destinat generalizării informaţiei privind existenţa şi modificarea valorii patrimoniului primit de la stat conform actelor de constituire şi/sau alte documente prevăzute de legislaţie, cu excepţia patrimoniului înregistrat în componenţa capitalului social.
Contul 427 ,,Datorii pe termen lung privind bunurile primite în gestiune economică” este destinat generalizării informaţiei privind existenţa şi modificarea datoriilor pe termen lung privind bunurile primite în gestiune economică.
Astfel, se comunică că, actele normative de reglementare a contabilității și raportării financiare în sectorul corporativ prevăd modul de contabilizare de către entități a operațiunilor de primire în gestiune economică a bunurilor, inclusiv a bunurilor proprietate publică ale domeniului public.
Scris. MF_09.02.2024.pdf

Recomandarea: 2.4.4. asigurarea completării cadrului normativ-metodologic de evidență contabilă și raportare cu reglementări privind actualizarea/ajustarea valorii în timp a patrimoniului public din domeniul public transmis în gestiune economică instituțiilor publice la autogestiune, în scopul asigurării comparabilității datelor atât la fondator, cât și la instituțiile publice la autogestiune;

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 11.02.2024
Răspunsul autorității:
Scris. MF nr. 05 -10/25/228 din 09.02.2024
Potrivit art.24 din Legea contabilității nr.113/2007, entitatea are obligația să efectueze inventarierea generală a elementelor de activ și pasiv cel puțin o dată pe an pe parcursul desfășurării activității sale, în cazul reorganizării sau încetării activității, precum și în cazurile prevăzute de Regulamentul privind inventarierea, aprobat de Ministerul Finanțelor.
Prevederile din Regulamentul privind inventarierea, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr.60/2012 permit și descriu modalitatea de verificare periodică a decontărilor reciproce aferente bunurilor transmise în folosință către beneficiarii finali, în raport cu documentele justificative (contractele, actele de predare-primire, facturile, etc.).
Astfel, atât fondatorul cât și instituția publică la autogestiune efectuează inventarierea patrimoniului public transmis/primit în gestiune economică prin întocmirea actelor de verificare reciprocă prin verificarea sumelor din subconturile de activ ce reflectă patrimoniul din domeniul public transmis în gestiune economică (415310 “Investiţii în părţi legate şi nelegate”) cu subconturile corespunzătoare de pasiv ce reflectă datoriile aferente patrimoniului primit în gestiune economică. Verificarea respectivă contribuie la identificarea reflectării neconforme a sumelor aferente patrimoniului din domeniul public transmis/primit, după care urmează ajustarea, după caz, a valorii patrimoniului dat.
În contextul prevederilor pct.7, subpct.10) din Anexa nr.1 a Hotărârii Guvernului cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării nr.146/2021, comparabilitatea datelor cu privire la patrimoniul din domeniul public, atât la fondator cât și la insituțiile publice la autogestiune, se asigură de către Ministerului Educației și Cercetării.
O altă prevedere ce ar obliga actualizarea/ajustarea valorii în timp a patrimoniului public din domeniul public transmis în gestiune economică nu este prevăzută în cadrul legal în vigoare.
În acest context, nu este temei legal de completare a cadrului normativ-metodologic de evidenţă contabilă şi raportare cu reglementările respective.
Suplimentar, Ministerul Finanțelor va ține cont de recomandarea nr.2.4.4 și, în cazul primirii spre examinare a proiectului cadrului normativ de reglementare a condițiilor juridice, organizatorice și economice de funcționare a instituțiilor publice la autogestiune, va înainta propuneri ce ar reglementa actualizarea/ajustarea valorii în timp a patrimoniului public din domeniul public transmis în gestiune economică.
Scris. MF_09.02.2024.pdf

Recomandarea: 2.5. Serviciului Fiscal de Stat, pentru informare și verificarea respectării de către organizațiile necomerciale care au primit finanțare de la Ministerul Educației și Cercetării a prevederilor art.52 din Codul Fiscal (în special, privind modul de utilizare a mijloacelor cu destinație specială primite din bugetul de stat), precum și a corectitudinii datelor raportate de către organizațiile necomerciale în Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru organizațiile necomerciale (Forma ONG 17);

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 11.02.2024
Răspunsul autorității:
SFS Scris. nr. 26-07/2-08/19194 din 06.02.2024
Serviciul Fiscal de Stat, în contextul executării cerinţei nr.2.5 din Hotărârea Curţii de Conturi nr.41 din 28.07.2023 cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării încheiate la 31 decembrie 2022 „veriftcarea respectării de către organizaţiile necomerciale care au primit finanţare de la Ministerul Educaţiei şi Cercetării a prevederilor art.52 din Codul Fiscal (în special, privind modul de utilizare a mijloacelor cu destinaţie specială primite din bugetul de stat), precum şi a corectitudinii datelor raportate de către organizaţiile necomerciale în Declaraţia cu privire la impozitul pe venit pentru organizaţiile necomerciale (Forma ONG 17) ”, comunică despre întreprinderea măsurilor în prezenta scrisoare.
Scris. SFS_ 06.02.2024.pdf

Recomandarea: 2.6.1. actualizarea prevederilor Hotărârilor Guvernului nr.351 din 23.03.2005 „Cu privire la aprobarea listelor bunurilor proprietate publică a statului și la transmiterea unor bunuri imobile” și nr.161 din 07.03.2019 „Cu privire la aprobarea listei terenurilor proprietate publică a statului din administrarea Agenției Proprietății Publice”, aferente Ministerului Educației și Cercetării;

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 11.02.2024

Recomandarea: 2.6.2. asigurarea, în cadrul programului delimitării proprietății publice, a înregistrării conforme în Registrul bunurilor imobile a drepturilor de folosință ale Ministerului Educației și Cercetării și ale instituțiilor din subordine asupra clădirilor și terenurilor aferente;

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 11.02.2024

Recomandarea: 2.6.3. determinarea modului de utilizare a terenurilor aflate în folosința Ministerului Educației și Cercetării și instituțiilor din subordine, aferente blocurilor de locuințe și caselor de locuit privatizate, de către asociațiile de coproprietari în condominiu;

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 11.02.2024

Recomandarea: 2.7.1. implementarea unui sistem de control intern managerial viabil, inclusiv în toate entitățile din subordine, precum și a unui Serviciu de audit intern funcțional;

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Răspunsul autorității:
MEC; Scris. nr. 08-09/5592 din 25.10.2023
A fost finalizat concursul pentru funcţia Şef serviciu audit intem (https://mec.gov.md/ro/content/rezultate-concurs-125). A fost prelungit concursul pentru funcţia de auditor intern principal (https://mec.gov.md/ro/content/atentie-concurs-474)

Scrisoare MEC_25.10.2023.pdf

Recomandarea: 2.7.2. efectuarea inventarierii totale a patrimoniului, inclusiv la entitățile din subordine, asigurând raportarea fidelă și reală a situațiilor patrimoniale;

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 11.02.2024
Răspunsul autorității:
MEC; Scris. nr. 08-09/5592 din 25.10.2023
Au fost expediate demersuri în adresa instituţiilor bugetare pentru a efectua inventarierea pantrimoniului (Anexa nr. ).
12 instituţii bugetare au efctuat evaluarea terenului şi au reflecatat în evidenţa contabilă costul acestuia (Anexa nr. ).
Completare 06.03.2024
MEC Scris. nr.08-09/66 din 05.01.2024
S-a lucrat cu contabilii din cadrul instituţiiior publice de învăţământ profesional tehnic, inclusiv au expediate demersuri în adresa instituţiilor pentru a efectua inventarierea pantrimoniului şi asigurarea înregistrării drepturilor de proprietate publică de stat asupra clădirilor şi terenurilor.
13 de învăţământ profesional tehnic au efctuat evaluarea terenului şi au reflecataî în evidenţa contabilă costul acestuia. Anexa nr.
Din 137 instituţii subordonate MEC. doar 115 instituţii deţin în gesîiune bunuri imobile proprietate publică a statului.
Din 115 instituţii publice 45 au fmalizat procedura de inventariere (actele de inventariere au fost aprobate şi expediate Agenţiei Propreităţii Pubiice). Din celelalte
70 instituţii, au fost aprobate actele de inventariere la 10 instituţiî (se pregătesc spre expediere la Agenţia Proprietăţii Publice) şi se pregătesc spre aprobare actele de inventariere a încă 10 instituţii. Totodată, au
fost înaintate recomandări pentru aproximativ 40 de instituţii, la care urmează a fi veriiicaîe nivelul de îndeplinire a recomandărilor.
Scrisoare MEC_25.10.2023.pdf Scrisoare MEC_05.01.2024.pdf

Recomandarea: 2.7.3. elaborarea și aprobarea reglementărilor aferente remunerării muncii, în special, privind modul și criteriile exhaustive de acordare a sporurilor, suplimentelor, premiilor și altor stimulări salariale;

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 11.02.2024
Răspunsul autorității:
MEC; Scris. nr.08-09/5592 din 25.10.2023
Au fost elaborate. aprobate şi transmise Ministerului Justiţiei spre expertiza juridică Ordinul cu privire la aprobarea normelor de personal pentru instituţiile publice de învăţământ primar şi secundar (ciclul 1 şi II) (Anexa nr. ).
Completare 06.03.2024
MEC Scris. nr.08-09/66 din 05.01.2024
Au fost elaborate, aprobate prin consiliile de administraţie ale colegiului reglementările aferente remunerării muncii, în special, privind modul şi criteriile exhaustive de acordare a sporurilor. suplimentelor, premiilor şi altor stimulări salariale de către Colegiul Naţional) de Coreografie. Anexa Nr. Scrisoare MEC_25.10.2023.pdf Scrisoare MEC_05.01.2024.pdf

Recomandarea: 2.7.4. verificarea pertinenței statelor de personal din cadrul instituțiilor din subordine, cu ajustarea cadrului normativ existent;

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 11.02.2024
Răspunsul autorității:
MEC;Scris. nr.08-09/5592 din 25.10.2023
Au fost elaborate, aprobate şi transmise Ministerului Justiţiei spre expertiza juridică Ordinul cu privire la aprobarea normelor de personal pentru instituţiile publice de învăţământ primar şi secundar (ciclul I şi II) (Anexa nr. ). Prin Ordinul nr.
1004/2023 au fost completat cadru normativ cu referire la aprobarea statelor de personal în învăţământul profesional tehnic. Documentul poate fi consultat pe:
https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordinul_i004_cu_anexe.pdfiar documentul actualizat poate fi consultat pe https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordin_323_- _modificat_1004_2023.pdf

Completare 06.03.2024
MEC Scris. nr. 08-09/66 din 05.01.2024
Au fost elaborat, aprobat, înregistrat la Ministerului Justiţiei şi publicat în Monitorul Oficial a Ordinul cu privire la aprobarea normelor de personal pentru insîituţiile publice de învăţământ primar şi secundar (ciclul 1 şi II). Documentul poate fi consultat pe: https://mecc.gov.md/sites/default/fiIes/state dejpersonal aprobate 2023.pdf
Prin Ordinul nr. 1004/2023 au fost completat cadru normaîiv cu referire la aprobarea statelor de personal în învăţământul profesional tehnic. Documentul poate fi consultat pe: https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordinul 1004 cu anexe.pdf iar documentul actualizat poate fi consultat pe https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordin 323 - modificat 1004 2023.pdf

Scrisoare MEC_25.10.2023.pdf Scrisoare MEC_05.01.2024.pdf

Recomandarea: 2.7.5. asigurarea, în comun cu Agenția Proprietății Publice, a modificării cadrului normativ, în vederea stabilirii exhaustive a entităților al căror fondator este ministerul, a reînregistrării drepturilor de proprietate publică de stat asupra terenurilor și clădirilor instituțiilor de învățământ și sport (proprietate de stat din domeniul public) înregistrate ca proprietate publică locală, precum și a înregistrării drepturilor asupra proprietății de peste hotare;

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 11.02.2024
Răspunsul autorității:
MEC; Scris. nr. 058-09/5592 din 25.10.2023
În proces de realizare.
Completare 06.03.2024
MEC Scris. nr.08-09/66 din 05.01.2024
În proces de realizare
Lista exhaustivă a instituţiilor a căror fondator este Ministerul Educaţiei şi Cercetării este prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 146/2021.Lista exhaustivă a instituţiilor a căror fondator este Ministeru! Educaţiei şi Cercetării este prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 146/2021. Pe parcursul anului 2022 -2023 au fost depuse aproximativ 70 de cereri la Centrele Multifuncţionale pentru înregistrarea dreptului de proprietate a statului, a dreptului de Administrare al Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi a dreptului de gestiune al Insîituţiilor publice din subordine. Au fost recepţionate aproximativ 55 de refuzuri de înregistrare a drepturilor solicitate pe motiv, că nu există lucrări cadastrale pentru bunuri, nu există acte administrative sau alte acte juridice, care confirmă drepturile, fie există neconcordanţe dintre informaţiile cuprinse în documentaţia cadastrală şi actele administrative/ actele confirmative a drepturilor (Titluriie de autentifîcare a dreptuiui deţinătorului de teren, Hotărârile de Guvern, Actele de transmitere).
Au fost raportate 15 de cazuri, în care au fost acceptate de Centrele multifuncţionale cererile de înscriere a drepturilor, care a implicat înscrierea dreptului de administrare al Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi a dreptului de gestiune al instituţiilor pubiice din subordine.
Scrisoare MEC_25.10.2023.pdf Scrisoare MEC_05.01.2024.pdf

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 11.02.2024

Recomandarea: 2.7.6. asigurarea evidenței analitice a bunurilor transmise instituțiilor fondate la autogestiune, cu ajustarea la Ministerul Educației și Cercetării a valorii contului 4153 „Investiții în părți legate și nelegate” și a contului 4151 „Majorarea volumului acțiunilor și a cotei-părți în capitalul social în interiorul țării”, precum și cu corelarea/ajustarea evidenței contabile a instituțiilor fondate („Datorii pe termen lung privind bunurile primite în gestiune economică”/„Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate”);

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 11.02.2024
Răspunsul autorității:
MEC; Scris. nr.08-09/5592 din 25.10.2023
În proces de realizare.
Completare 06.03.2024
MEC Scris. nr. 08-09/66 din 05.01.2024
Au avut loc şedinţe de lucru cu contabilii-şefi din cadrul instituţiiior de învăţământ superior unde li s-a explicat modaiitatea de ţinere a evidenţei analitice a bunurilor transmise instituţiilor fondate la autogestiune, cu ajustarea la Ministerul Educaţiei şi Cercetării a valorii contului 4153 „Investiţii în părţi iegate şi nelegate” şi a contului 4151 „Majorarea volumului acţiunilor şi a cotei-părţi în capitalul social în interiorul ţării”, precum şi cu corelarea/ajustarea evidenţei contabile a instituţiilor fondate („Datorii pe termen iung privind bunurile primite în gestiune economică”/„Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate”).
Scrisoare MEC_25.10.2023.pdf Scrisoare MEC_05.01.2024.pdf

Recomandarea: 2.7.7. asigurarea transmiterii către beneficiarii finali a investițiilor finalizate, cu ajustarea de rigoare a valorii investițiilor în entitățile fondate;

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 11.02.2024
Răspunsul autorității:
MEC; Scris. nr.08-09/5592 din 25.10.2023
În proces de realizare.
Completare 06.03.2024
MEC Scris. nr.08-09/66 din 05.01.2024
În proces de realizare. Au fost transmise investiţiile capitale efectuate în complexul sportiv al Instituţiei Pubiice Universitatea Pedagogică de Siat "lon Creangă". Scrisoare MEC_25.10.2023.pdf Scrisoare MEC_05.01.2024.pdf

Recomandarea: 2.7.8. asigurarea ținerii evidenței separate a cheltuielilor de către instituțiile din subordine și elaborarea unei metodologii exhaustive privind determinarea costului de studii per elev/student, specializare/ocupație și nivel de studii, cu completarea cadrului normativ aferent finanțării instituțiilor de învățământ cu referințe privind utilizarea costurilor respective la determinarea costului standard de instruire/program de studiu;

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 11.02.2024
Răspunsul autorității:
MEC. Scris. nr. 08-09/5592 din 25.10.2023
Pe dimensiunea învăţământului profesional tehnic a fost aprobată HG nr 628/2023 care poate fi accesată pe https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=139154&lang=ro Scrisoare MEC_25.10.2023.pdf

Recomandarea: 2.7.9. publicarea Ordinului privind aprobarea costului mediu de instruire per elev/student în Monitorul Oficial al Republicii Moldova;

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 11.02.2024
Răspunsul autorității:
MEC; Scris.nr. 08-09/5592 din 25.10.2023, Scris. nr.08-09/66 din 05.01.2024
În contextul prevederilor HG nr. 628/2023 acţiunea este inactivă (pct. 17 al anexei la HG) Scrisoare MEC_25.10.2023.pdf Scrisoare MEC_05.01.2024.pdf

Recomandarea: 2.7.10. instituirea acțiunilor de control care ar preveni finanțarea instituțiilor de învățământ contrar cerințelor regulamentelor aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1077 din 23.09.2016;

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Răspunsul autorității:
MEC; Scris. nr.08-09/5592 din 25.10.2023; Scris. nr.08-09/66 din 05.01.2024
Realizat parţial. În acest sens a fost aprobată HG nr. 679/2023 care poate fi accesată pe https://vww. legis. md/cautare/getResults?doc_id= 139304& lang=ro
Scris. nr.08-09/66 din 05.01.2024; În acest sens a fost aprobată HG nr. 679/2023 care poate fi accesată pe https://vww. legis. md/cautare/getResults?doc_id= 139304& lang=ro
Scrisoare MEC_25.10.2023.pdf Scrisoare MEC_05.01.2024.pdf

Recomandarea: 2.7.11. modificarea și completarea cadrului legal-normativ, în scopul eliminării cheltuielilor ineficiente aferente studiilor elevilor/studenților care au fost exmatriculați și ale celor care nu s-au prezentat la locul de muncă conform repartizării;

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Răspunsul autorității:
MEC; Scris. nr. 08-09/5592 din 25.10.2023; Scris. nr.08-09/66 din 05.01.2024
A fost elaborat proiectul de Hotărârile Guvemului nr.923/2001. şi transmis spre avizare (Anexa nr. );
Scris. nr.08-09/66 din 05.01.2024. A fost elaborat proiectul de Hotărâre de Guvern şi transmis la avizare, unde se va ţine cont de modificarea şi completarea cadrului legal-normativ, în scopul eliminării cheltuielilor ineficiente aferente studiiior elevilor/studenţilor care au fost exmatriculaţi şi ale celor care nu s-au prezentat la locul de muncă conform repartizării. Scrisoare MEC_25.10.2023.pdf Scrisoare MEC_05.01.2024.pdf

Recomandarea: 2.7.12. revizuirea cadrului normativ aferent aprobării taxelor de studii în bază de contract din instituțiile de învățământ profesional tehnic care activează în regim de autogestiune financiar-economică (Hotărârile Guvernului nr.872 din 21.12.2015 și nr.1311 din 12.12.2005);

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 11.02.2024
Răspunsul autorității:
MEC; Scris. nr. 08-09/5592 din 25.10.2023
A fost aprobată modificarea Hotărârile Guvernului nr.872/2015. prin HG nr. 759/2023, care poate fl accsată pe https://www.Iegis.md/cautare/getResults?doc_id=139346&lang=ro Astfel taxele de studii se aprobă de cătrde consiliul de adminitraţie al IIPT Scrisoare MEC_25.10.2023.pdf

Recomandarea: 2.7.13. completarea Hotărârii Guvernului nr.266 din 14.03.2006 cu prevederi referitor la componența cheltuielilor aferente normei bănești pentru asigurarea prânzului în instituțiile de învățământ profesional tehnic secundar și elaborarea unei abordări unice de alocare a mijloacelor financiare în acest scop;

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 11.02.2024
Răspunsul autorității:
MEC; Scris.nr.08-09/5592 din 25.10.2023
În proces de examinare
Completare 06.03.2024
MEC Scris. nr.08-09/66 din 05.01.2024
A fost elaborat şi transmis !a avizare proiectul de modificare a Hotărârii Guvernului nr.266/2006, normele financiare de alimentatie fiind majorate.
https://particip.gov.md/ro/document/stages/proiectul-de-hotarare-cu-privire-la-modificarea- pct2-al-hotararii-guvemului-nr2662006-cu-privire-!a-a!imentarea-gratuita-a-elevilor-din- sistemul-de-invatamant-profesional-tehnic-secundar/11749 Scrisoare MEC_05.01.2024.pdf

Recomandarea: 2.7.14. elaborarea procedurilor privind inventarierea și modul de decontare a fondului de manuale și a celui didactic transmise în folosință, precum și revizuirea cadrului normativ aferent, în scopul evidenței și raportării unice și exhaustive a informațiilor privind aceste fonduri;

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 11.02.2024
Răspunsul autorității:
MEC; Scris. nr.08-09/5592 din 25.10.2023
În proces de examinare.
Completare 06.03.2024
MEC Scris.nr.08-09/66 din 05.01.2024
Pe parcursul anului 2023, în evidenţa contabilă a Ministerului Educaţiei şi Cercetării s-a reflectat evidenţa manualelor şcolare, prin transmiterea către beneficiarii (OLSDÎ) prin facturi Non-livrare. Astfel, beneficiarii (OLSDÎ) înregistrează în evidenţa contabilă manualele şcolare la contul extrabilanţier. Evidenţa analitică a manualelor şcolare se duce la MEC prin contul 318. Scrisoare MEC_25.10.2023.pdf Scrisoare MEC_05.01.2024.pdf

Recomandarea: 2.7.15. completarea cadrului normativ de reglementare a finanțării instituțiilor de învățământ primar și secundar general, în vederea aplicării formulei de finanțare și pentru instituțiile de învățământ general din subordinea autorităților publice centrale;

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 11.02.2024
Răspunsul autorității:
MEC; Scris. nr.08-09/5592 din 25.10.2023
În proces de realizare.
Completare 06.03.2024
MEC Scris. nr. 08-09/66 din 05.01.2024
A fost modificată Hotărârea Guvernului nr. 868/2014 prin Hotărârea Guvernului nr. 1026/2023 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.868/2014 privind finanţarea în bază de cost standard per elev a instituţiilor de învăţământ primar şi secundar general din subordinea autorităţilor publice locale de nivelul al doilea. Scrisoare MEC_25.10.2023.pdf Scrisoare MEC_05.01.2024.pdf

Recomandarea: 2.7.16. transmiterea către Ministerul Culturii a creanței aferente granturilor capitale acordate Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, în valoare de 1,53 mil.lei;

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 11.02.2024
Răspunsul autorității:
MEC; Scris. nr.08-09/5592 din 25.10.2023
S-a semnat Actul de transmitere a creanţei aferente granturilor capitale acordate Academiei de Muzică. Teatru şi Arte Plastice, în valoare de 1,53 mil.lei, (Anexa nr.)

Recomandarea: 2.7.17. elaborarea și aprobarea în termen de o lună a unui plan de acțiuni în vederea eliminării deficiențelor constatate, precum și implementării de către Ministerul Educației și Cercetării și entitățile din subordine a recomandărilor Curții de Conturi, cu indicarea persoanelor responsabile și a termenelor de realizare a acestora.

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 11.02.2024
Răspunsul autorității:
MEC Scris. nr. 08-09/5592 din 25.10.2023
A fost elaborat şi apronat Ordinul nr. 1030/2023 a Ministerului educaţiei şi Cercetării Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni
pentru executarea Hotărârii Curţii de Conturi nr. 41/2023 (Anexa nr. )

Recomandarea: 2.4.1. urgentarea, în comun cu Cancelaria de Stat, a elaborării cadrului normativ de reglementare a condițiilor juridice, organizatorice și economice de funcționare a instituțiilor publice la autogestiune;

Autoritatea:Cancelaria de Stat

Termen implementare: 11.02.2024
Răspunsul autorității:
Scris. Cancelaria de Stat a RM Nr. 02-06-1496 din 09.02.2024
Prin Dispoziția Guvernului nr. 2/2024 cu privire la stabilirea moratoriului privind constituirea/reorganizarea autorităților administrative centrale și a structurilor organizaționale din sfera lor de competență, a fost stabilit moratoriu privind constituirea/reorganizarea autorităților administrative centrale și a structurilor organizaționale din sfera lor de competență, inclusiv a instituțiilor publice în care ministerul sau altă autoritate administrativă centrală are calitatea de fondator, până la 1 iunie 2024. După expirarea termenului stabilit, Cancelaria de Stat va prezenta Prim-ministrului un raport detaliat cu privire la structura administrației publice centrale, care va cuprinde propuneri justificate de optimizare/eficientizare/modernizare privind arhitectura organizatorică a administrației publice centrale, inclusiv prin prisma propunerilor din Raportul de monitorizare SIGMA „Performanța Republicii Moldova în administrația publică în raport cu principiile administrației publice”. Totodată, prin Dispoziția nr. 182/2023 a fost aprobat Planul de acțiuni pentru implementarea recomandărilor din Raportul de monitorizare SIGMA a performanței Republicii Moldova în administrația publică în raport cu principiile administrației publice, inclusiv elaborarea cadrului normativ cu privire la reglementarea mecanismului instituirii, organizării și funcționării instituțiilor publice.
Prin indicația Prim-ministrului din data de 07.11.2023, a fost solicitat autorităților publice, prezentarea proiectelor de reorganizare/reinginerie a serviciilor publice desconcentrate ale/din subordinea ministerelor, altei autorități administrative centrale și alte instituții publice din subordinea Guvernului. Urmare a prezentării informațiilor de către autoritățile implicate și procesării acestora, este în proces de elaborare nota informativă.
În acest context, prin Decizia Prim-ministrului nr. 2 din 10 ianuarie 2024 a fost instituit Grupul de lucru privind examinarea inițiativelor de instituire/reorganizare a autorităților administrative centrale și a structurilor organizaționale din sfera lor de competență.
În scopul monitorizării procesului de realizare a acțiunilor pentru implementarea recomandărilor din Raportul de monitorizare SIGMA și implementării Planului de acțiuni privind realizarea Programului de implementare, pentru anii 2023-2026, a Strategiei de reformă a administrației publice din Republica Moldova pentru anii 2023-2030, a fost solicitată de la autoritățile publice informația privind realizarea acțiunilor planificate pentru anul 2023 și planul de acțiuni pentru anul 2024. Urmează definitivarea raportului de realizare pentru anul 2023 și monitorizarea lunară a implementării acțiunilor pentru anul 2024.
Scrisoare Cancelarie de Stat 09.02.2024.pdf

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY