Actualizat: Duminică, 23 Iunie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr.56 din 21 noiembrie 2022 cu privire la Raportul auditului conformității asupra cheltuielilor şi investițiilor capitale la întreprinderile de gaze naturale cărora le-au fost impuse obligații de serviciu public, precum și la întreprinderile înrudite, astfel cum sunt definite în Legea nr.108/2016 cu privire la gazele naturale, inclusiv la cele deținute indirect

Nr. 56 din 21.11.2022
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Recomandarea: 1. să examineze constatările din prezentul Raport de audit cu elaborarea ulterioară a unui plan de acțiuni privind ameliorarea gestiunii economico-financiare a SA Moldovagaz și a întreprinderilor fondate de aceasta, inclusiv prin prisma prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1068 din 21.10.1998 „Cu privire la crearea în complexul de gaze al Republicii Moldova a unei societăți pe acțiuni moldo-ruse”;

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 16.12.2023
Răspunsul autorității:
APP nr. 14-03-2192 din 04.04.2023: În vederea asigurării implementării sarcinilor stabilite prin Hotărârea Parlamentului nr. 39/2023 cât şi recomandărilor expuse în Hotărârea Curții de Conturi nr. 56/2022, Agenția Proprietății Publice, prin Ordinul nr. 65 din 31.03.2023, a aprobat Planul de acţiuni privind ameliorarea gestionării economico-financiare a S.A. „Moldovagaz” şi a întreprinderilor fondate de aceasta, inclusiv prin prisma prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1068/1998 cu privire la crearea în complexul de gaze al Republicii Moldova a unei societăţi pe acţiuni moldo-ruse” (se anexează), cu detalierea acţiunilor ce urmează a fi întreprinse şi termenele de executare a acestora. APP.pdf APP din 26.05.2023.pdf

Recomandarea: 2. să promoveze prin intermediul reprezentaților săi în organele de conducere ale SA Moldovagaz realizarea acțiunilor necesare pentru eliminarea deficiențelor expuse în prezentul Raport de audit;

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 16.12.2023
Răspunsul autorității:
APP nr. 14-03-2192 din 04.04.2023: Prin Ordinul nr. 65 din 31.03.2023 a fost aprobat planul de actiuni privind ameliorarea gestionării economico-financiare a S.A. Moldovagaz și a întreprinderilor fondate de aceasta, în temeiul Raportului auditului conformității asupra cheltuielilor și investițiilor capitale la întreprinderile de gaze naturale carora le-au fost impuse obligații de serviciu public, precum și la întreprinderile inrudite, astfel cum sunt definite în Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale, inclusiv la cele deținute indirect, aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.56/2022.
Prin demersul nr. 14-05-821 din 09.02.2023, APP a solicitat opinia CNPF privind verificarea calității de acționar a comitetului de administrare a proprietății regiunii Transnistrene.

Recomandarea: 3. să asigure inventarierea rețelelor de transport și distribuție a gazelor naturale construite din resursele bugetului public național;

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 16.12.2023
Răspunsul autorității:
APP nr. 14-03-2192 din 04.04.2023: La 20.03.2023, de catre APP a fost organizată ședința de lucru cu reprezentanții Ministerului Energiei și S.A. Moldovagaz, cu referire la implementarea prevederilor Hotărârii Parlamentului nr. 39 din 03.03.2023, în rezultatul careia în sarcina S.A. „Moldovagaz” a fost pusă prezentarea listei bunurilor incluse în capitalul social al societății la momentul fondării.
Totodata, APP va institui comisia de reinventariere a patrimoniului cu includerea reprezentanților care vor fi delegați din partea societatii.
În urma ședinței din 20.03.2023, S.A. „Moldovagaz” urmează să prezinte conceptul de fuziune a celor 12 intreprinderi de distribuție din subordine.

Recomandarea: 4. să asigure identificarea și implementarea unui mecanism de evaluare și gestiune a rețelelor de gaze proprietate publică, inclusiv a celor fără proprietar înregistrat;

Autoritatea:Ministerul Energiei

Termen implementare: 16.12.2023
Răspunsul autorității:
MIDR nr.07-6575 din 16.12.2022: Atât în Planul de activitate al MIDR pentru anul 2022, cât și în obiectivul specific 3. Asigurarea securității energetice a Republicii Moldova pe termen lung și prevenirea altor crize energetice, din Planul național de acțiuni pentru atenuarea crizei energetice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2021, este planificată elaborarea unui studiu privind dreptul de proprietate asupra rețelelor de gaze naturale.
Reieșind din lipsa de capacități de personal în cadrul MIDR, ministerul a solicitat suportul partenerilor de dezvoltare în scopul de a beneficia de asistență tehnică pentru inventarierea/evaluarea rețelelor de gaze naturale ce nu aparțin SA „Moldovagaz” și elaborarea unui studiu privind dreptul de proprietate asupra rețelelor de gaze naturale, care ar prevedea și un concept privind soluția optimă de stabilire a entității ce va fi responsabilă de gestionarea rețelelor de gaze naturale ce aparțin proprietarilor terți (Guvernul Republicii Moldova, Administrațiile Publice Locale, persoane fizice) (spre ex., crearea de către stat a unei intreprinderi sau stabilirea modului de comercializare a acestora titularilor de licență interesați din sectorul gazelor naturale, alte soluții/scenarii). Totodată, prin intermediul instrumentului Comisiei Europene, ce asigură asistența tehnică autorităților publice centrale prin intermediul TATEX (Technical Assistance and Information Exchange), a fost solicitată misiunea experților din România, în vederea realizării unei evaluări a cadrului legal existent în sectorul gazelor naturale din Republica Moldova și, prin aplicarea celor mai bune practici, sa propună prevederi și/sau îmbunătățiri necesare asupra acestuia (Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale, HG nr. 683/2004) care vor ajuta autoritățile moldovenești la identificarea soluțiilor legale privind reparația capitală necesară a rețelelor de gaze naturale care aparțin proprietarilor terți, însă gestionate de operatorii de sistem din sectorul gazelor naturale.
Reieșind din faptul că până la moment nu a fost identificată asistența tehnică necesară pentru realizarea inventarierii/evaluării rețelelor de transport și distribuție a gazelor naturale existente, această măsură urmează a fi planificata în Planul de activitate al MIDR pentru anul 2023.
Cu titlu de informare comunicăm că Obiectivul dezvoltării rețelelor de gaze în Republica Moldova, în scopul majorării confortului și nivelului de trai al populației, contribuirii la atractivitatea mediului de afaceri în zonele rurale a fost specificat în următoarele programe guvernamentale:
1. „Programul de stat de gazificare a Republicii Moldova până în anul 2000” (HG nr. 403/1991);
2. „Programul de gazificare a Republicii Moldova până în anul 2005” (HG nr. 1492/2001);
3. „Programul național de gazificare a Republicii Moldova” (HG nr. 1643/2002);
4. „Programul național „Satul Moldovenesc”” (HG nr. 242/2005).
În conformitate cu prevederile pct. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 597/2008 „Cu privire la inventarierea și reevaluarea rețelelor de gaze, proprietate publică, ministerul de resort a avut sarcina de a organiza efectuarea reevaluării rețelelor de gaze naturale, proprietate publică, terenurilor aferente acestora și terenurilor aferente rețelelor de gaze, proprietate a titularilor de licențe, pentru transportul, distribuția și furnizarea gazelor naturale, conform pct. 1 din Hotărârea Guvernului menționată, în baza inventarierii acestora de către autoritățile administrației publice locale de nivelul întâi și doi, conform situației de la 1 mai 2008. Urmare a examinării arhivei MIDR, comunicăm că a fost identificat, în format electronic (fără semnături), un Raport intern al Ministerului de resort privind evaluarea rețelelor de gaze proprietate publică în care este efectuată o descriere succintă privind sumele alocate din surse bugetare pentru construcția rețelelor de gaze naturale, inventarierea și evaluarea acestor rețele pentru perioada 2001-2013. Astfel, conform acestui raport, la situația din 22.11.2013 valoarea rețelelor de gaze construite din sursele alocate de la bugetul de stat a fost estimată la 1 187 307.8 mii lei. Prin scrisoarea nr. 06/1-2474 din 23.04.2014 Guvernului Republicii Moldova i-a fost prezentată informația cu privire la rețelele de gaze proprietate publică, conform rapoartelor consiliilor raionale, la situația din 01.04.2014, și informația privind alocațiile de la bugetul de stat pentru autoritățile administrației publice locale, destinate finanțării cheltuielilor capitale în domeniul rețelelor de gaze pe perioada 2001-2013 (Ministerul Finanțelor).
La moment, ME nu deține informații verificate privind valoarea mijloacelor financiare utilizate pentru construcția rețelelor de distribuire gaze naturale din surse bugetare, la balanța cui acestea se află și care este valoarea actuală a rețelelor construite din surse bugetare în perioada 2000-2022.
Totodata, având în vedere că autoritatea publică centrală responsabilă de elaborarea bugetului public național și alocarea resurselor financiare din acest buget autorităților publice locale este Ministerul Finanțelor, respectiv o informație mai detaliată privind valoarea mijloacelor financiare utilizate pentru construcția rețelelor de distribuție gaze naturale din surse bugetare urmează a fi solicitată de la ministerul de resort, odată ce va fi identificată asistența tehnică necesară pentru realizarea inventarierii/evaluării rețelelor de transport și distribuție a gazelor naturale existente.
Completare 27.04.2023
Scrisoarea Ministerului Energiei nr.07/2-253 din 21.04.2023:
Va demara, în comun cu Agenția Proprietății Publice, procedura de recunoaștere/înregistrare ca proprietate de stat a rețelelor de gaze naturale fără proprietar și de transmitere a rețelelor de gaze naturale proprietate a autorităților administrației publice locale în proprietatea statului, cu asigurarea modificării prevederilor Hotărârii Guvernului nr.683/2004 despre aprobarea Regulamentului privind modul de transmitere a rețelelor de gaze întreprinderilor de gaze ale Societății pe Acțiuni „Moldovagaz” la deservire tehnică și ale art.62 din Legea nr.108/2016 cu privire la gazele naturale.
La moment, Ministerul este în proces de elaborare a unui proiect de Lege privind modificarea Legii nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale, ce are drept scop principal transpunerea Regulamentului UE nr. 2022/1032 referitor la crearea stocurilor de gaze naturale, în care planifică să examineze și oportunitatea modificării art. 62 alin. (3) din Legea nr. 108/2016.


MIDR decembrie.pdf ME din 21.04.2023.pdf

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 16.12.2023

Recomandarea: 5. să asigure coordonarea și promovarea pentru aprobare a cadrului normativ secundar de implementare a Legii nr.74 din 21.05.2020;

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 16.12.2023
Răspunsul autorității:
MF nr.05-10/16/323 din 03.03.2023: Întru realizarea recomandării Curții de Conturi, au fost aprobate:
- Normele metodologice privind modul de atribuire a contractelor de achiziții sectoriale/acordurilor-cadru în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.464/2022 (Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 267-273 art. 662 din 26.08.2022);
- Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 870 /2022 (Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 411-412 art.1001 din 22.12.2022, în vigoare din 1 iulie 2023). Info MF HCC nr.56_2022 _martie 2023.semnat.pdf MinFin din 30.05.2023.pdf

Recomandarea: 3. să asigure inventarierea rețelelor de transport și distribuție a gazelor naturale construite din resursele bugetului public național;

Autoritatea:Ministerul Energiei

Termen implementare: 16.12.2023
Răspunsul autorității:
Ministerul Energiei va institui comisia de inventariere a rețelelor de transport și de distribuție a gazelor naturale (care au fost finanțate din bugetul de stat).
După finalizarea inventarierii, Ministerul Energiei, în comun cu Agenția Proprietății Publice, va demara procedura de recunoaștere și înregistrare ca proprietate de stat a rețelelor de gaze naturale fără proprietar și a celor din proprietatea autorităților publice locale, prin înaintarea propunerilor de transmitere a acestora din proprietate publică locală în proprietate de stat.
Totodată, în contextul divizării responsabilităților/acțiunilor aferente art. 4 lit. a) din Hotărârea Parlamentului nr.39/2023, între Agenția Proprietății Publice și Ministerul Energiei urma să fie realizată o ședință.
Completare 27.04.2023ME nr.07/2-253 din 21.04.2023: va efectua inventarierea rețelelor de transport și de distribuție a gazelor naturale proprietate publică (inclusiv proprietate a autorităților administrației publice locale) și a celor fără proprietar. MIDR decembrie.pdf ME din 21.04.2023.pdf

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY