Actualizat: Duminică, 29 Ianuarie 2023
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr.31 din 29 iunie 2022 cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Mediului încheiate la 31 decembrie 2021

Nr. 31 din 29.06.2022
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Recomandarea: 2.4. pentru luare de atitudine și se recomandă, conform competențelor delegate, examinarea rezultatelor auditului, cu aprobarea unui plan de măsuri în vederea întreprinderii acțiunilor de rigoare pentru implementarea recomandărilor.

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 29.01.2023

Recomandarea: 2.4.1. să evalueze și să contabilizeze terenurile fondului forestier transmise în gestiunea întreprinderilor silvice, al căror fondator este, incluse în statutele acestora, cu contabilizarea valorii terenurilor în contul 415300 „Investiții în părți legate și nelegate”;

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 29.01.2023

Recomandarea: 2.4.2. să clarifice situațiile cu înscrisurile din Registrul bunurilor imobile referitor la apartenența terenurilor și bunurilor imobile contabilizate, dar care, conform înscrisurilor din Registru, aparțin terților, cu ajustarea, după caz, sau a înscrisurilor în Registru, sau a soldurilor grupelor de conturi 311 „Clădiri” și 371 „Terenuri”;

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 29.01.2023

Recomandarea: 2.4.3. să asigure clasificarea corespunzătoare a bunurilor contabilizate în grupele de conturi 311 „Clădiri”, 314 „Mașini și utilaje”, 312 „Construcții speciale” și 319 „Investiții capitale în curs de execuție”;

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 29.01.2023

Recomandarea: 2.4.4. să înregistreze la organele cadastrale drepturile patrimoniale asupra bunurilor imobile și loturilor de teren gestionate;

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 29.01.2023

Recomandarea: 2.4.5. să întreprindă măsurile de rigoare impuse de cadrul regulator pentru delimitarea și înregistrarea la organele cadastrale a 4 loturi de teren a căror suprafață nu se cunoaște, pe măsura obținerii documentelor care certifică/justifică delimitarea proprietății publice și a drepturilor patrimoniale asupra acestora;

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 29.01.2023

Recomandarea: 2.4.6. să asigure efectuarea investițiilor în conformitate cu prevederile normative, regulile generale de bugetare și principiile de bună guvernare, cu neadmiterea pe viitor a acceptării facturilor fictive pentru livrările nerealizate, în vederea asigurării valorificării alocațiilor destinate acestui scop;

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 29.01.2023

Recomandarea: 2.4.7. să realizeze măsuri de întreținere a digurilor de protecție pentru a nu admite creșterea vegetației forestiere în afara fondului forestier și suportarea pe viitor a costurilor nejustificate;

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 29.01.2023

Recomandarea: 2.5.1. în comun cu Agenția „Moldsilva”, pentru luare de atitudine și se recomandă, să întreprindă măsurile de rigoare pentru modificarea și ajustarea cuantumului plății pentru arenda terenurilor fondului forestier stabilit în Hotărârea Guvernului nr.187/2008 pentru terenurile arendate în scop de gospodărire cinegetică şi în scop de recreere, calculate conform Metodologiei anexate la Hotărârea Guvernului respectivă, prin excluderea din cuantumurile respective a valorii aferente TVA, precum și includerea în Hotărârea de Guvern a descifrării calculelor care au stat la baza formării cuantumurilor pentru darea în arendă a terenurilor fondului forestier;

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 29.01.2023

Recomandarea: 2.5.2. în comun cu Agenția „Moldsilva”, pentru luare de atitudine și se recomandă, să revizuiască Capitolul VI din contractele de arendă a terenului fondului forestier prin expunerea lui într-o formulare mai exhaustivă privitor la acțiunile care se vor aplica în cazul în care cuantumurile plății pentru arendă vor fi modificate, precum și revizuirea altor deficiențe aferente cadrului regulator și conținutului contractelor de arendă incluse în Hotărârea Curții de Conturi nr.74 din 20.12.2021 ;

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 29.01.2023

Recomandarea: 2.6. în comun cu Agenția „Apele Moldovei” și Agenția „Moldsilva”, în calitate de fondatori ai întreprinderilor de stat, pentru luare de atitudine și se recomandă să responsabilizeze managementul întreprinderilor de stat în scopul contabilizării regulamentare a bunurilor primite în gestiune, cu utilizarea conturilor distincte din Planul de conturi contabile pentru terenurile primite în gestiune economică la contul 1226 și pentru mijloacele fixe primite în gestiune economică la contul 1238;

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 29.01.2023

Recomandarea: 2.7.1. să completeze Planul de conturi cu politici de evidență contabilă, care să asigure contabilizarea cantitativ-valorică a activelor primite în comodat;

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 29.01.2023
Data implementării: 19.01.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MF nr.05-10/04/77 din 19.01.2023: în Planul de conturi este prevăzut ținerea evidenței contabile de către autoritățile/instituțiile bugetare conform unei liste exhaustive, cantitativ-valorică a activelor primite în comodat la contul extrabilanțier 822100 „Active luate în locațiune/arendă/comodat”. Autoritățile/instituțiile urmează să completeze politica de contabilitate cu prevederi ce țin de activele primite în comodat. MF din 19.01.2023.pdf

Recomandarea: 2.7.2. să elaboreze prevederi normative privind certificarea/reconfirmarea valorii mijloacelor fixe, în vederea formării pentru fiecare mijloc fix a unui dosar cu documentele care certifică modificarea valorii mijlocului fix, dosarul respectiv urmând a fi păstrat până la lichidarea/casarea mijlocului fix;

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 29.01.2023
Data implementării: 19.01.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MF nr.05-10/04/77 din 19.01.2023: evidența analitică a mijloacelor fixe se ține pe Fișele de inventar f.MF-2, MF-3, MF-4 în conformitate cu prevederile pct.3.3.59- 3.3.66 al Ordinului Ministrului Finanțelor nr.216/2015. Înregistrările în acestea se fac în baza documentelor primare, actelor de primire privind darea în exploatare, pașapoartelor tehnice ale uzinelor producatoare și a altor documente. În fișa, de asemenea se indică caracteristicile obiectelor, inclusiv și mențiuni cu privire la casarea/ieșirea mijloacelor fixe. Respectiv, informația despre utilizarea mijloacelor fixe se pastrează cu documentele confirmative până la lichidarea/casarea acestora, ceea ce este analogic unui dosar solicitat.

Recomandarea: 2.7.3. să completeze Clasificația bugetară și Planul de conturi contabile cu reglementări exhaustive privitor la modul de alocare a finanțării sub formă de subvenționare a întreprinderilor de stat sau a altor beneficiari ai subvențiilor cu destinație specială și fără destinație specială, în deosebi în cazurile în care este necesar un contract de acordare a subvențiilor și când nu este necesar niciun act sau contract ;

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 29.01.2023
Data implementării: 19.01.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MF nr.05-10/04/77 din 19.01.2023: Conform standardele Statisticii Finanțelor Guvernamentale (GFS) 2001 formulate de Fondul Monetar Internațional, în baza cărora a fost elaborată Clasificația economică, în Normele metodologice privind aplicarea Clasificației economice (Anexa nr.12 la Ordinul Ministrului Finanțelor privind Clasificația bugetară nr.208/2015), subvenții reprezintă plăți achitate entităților producătoare sau prestatoare de servicii, cu scopul de a influența procesul de producere sau prețurile de livrare.
Totodată, este de menționat că, clasificația bugetară este sistem unificat de coduri ce grupează și sistematizează indicatorii bugetari conform anumitor criterii, pentru asigurarea comparabilității, precum și normele metodologice de aplicare a acestora, care, totodată, reflectă și prevederile cadrului normativ în vigoare. Astfel, acesta la moment nu conține prevederi specifice ce ar reglementa acordarea subvențiilor „cu/fără destinație specială”.
Subiectul dat urmează a fi reglementat, iar Clasificația bugetară a fi ajustată doar după această reglementare.

Recomandarea: 2.8. în comun cu Agenția Proprietății Publice, pentru luare de atitudine și se recomandă să elaboreze o circulară comună privitor la modul de transmitere, precum și de contabilizare cantitativ-valorică a terenurilor atât de către Agenția Proprietății Publice, cât și de autoritățile publice centrale, inclusiv a terenurilor transmise/primite în comodat;

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 29.01.2023
Data implementării: 19.01.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MF nr.05-10/04/77 din 19.01.2023: Prin circulara nr.12/3-4/128 din 16.07.21 al Ministerului Finanțelor au fost propuse soluții de contabilizare a terenurilor transmise/primite în comodat cu informarea ulterioară a autorităților cointeresate. MF din 19.01.2023.pdf

Recomandarea: 2.9.1. în comun cu Ministerul Mediului, pentru luare de atitudine și se recomandă, să identifice resursele financiare necesare pentru înregistrarea drepturilor patrimoniale asupra bunurilor imobile gestionate de minister și de entitățile din subordine;

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 29.01.2023
Data implementării: 19.01.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MF nr.05-10/04/77 din 19.01.2023: Până în prezent, nu au fost înaintate propuneri de alocare a mijloacelor financiare necesare pentru înregistrarea drepturilor patrimoniale asupra bunurilor imobile gestionate de către Ministerul Mediului.
Astfel, Ministerul Mediului este autoritatea responsabilă de elaborarea/ajustarea cadrului normativ din domeniul patronat, iar Ministerul Finanțelor se va expune, conform competențelor, în procesul de consultare a acestora.

Recomandarea: 2.9.2. în comun cu Ministerul Mediului, pentru luare de atitudine și se recomandă, să respecte cadrul normativ general de finanțare bugetară și să instituie un mecanism de subvenționare a întreprinderilor de stat al căror fondator este Agenția Proprietății Publice, pentru asigurarea echilibrată a implementării atât a politicilor în domeniul proprietății, cât și a politicilor în domeniile sectoriale patronate de ministerele de ramură;

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 29.01.2023
Data implementării: 19.01.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MF nr.05-10/04/77 din 19.01.2023: Până în prezent, nu au fost înaintate spre examinare/avizare proiecte de modificare a cadrului normativ elaborat în acest sens. Astfel, Ministerul Mediului de comun cu Agenția Proprietății Publice sunt autoritățile responsabile de elaborarea/ajustarea cadrului normativ din domeniile patronate, iar Ministerul Finanțelor se va expune, conform competențelor, în procesul de consultare a acestora.

Recomandarea: 2.10.1. să elaboreze și să prezinte Guvernului, spre aprobare, completări exhaustive la Hotărârile Guvernului nr.161/2019 și nr.91/2018 referitor la modul de transmitere a terenurilor proprietate publică din administrarea autorităților publice centrale în administrarea Agenției Proprietății Publice, în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr.901/2015, cu întocmirea obligatorie a actelor de primire-predare;

Autoritatea:AGENŢIA PROPRIETĂŢII PUBLICE

Termen implementare: 29.01.2023

Recomandarea: 2.10.2. pentru realizarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr.902/2017, să întreprindă măsurile de rigoare impuse de cadrul normativ pentru modificarea fondatorului în statutele întreprinderilor aflate în proces de insolvabilitate, cu înregistrarea modificărilor în modul stabilit la Agenția Servicii Publice;

Autoritatea:AGENŢIA PROPRIETĂŢII PUBLICE

Termen implementare: 29.01.2023

Recomandarea: 2.11. în comun cu Ministerul Mediului, pentru luare de atitudine și se recomandă, în scopul realizării prevederilor Hotărârilor Guvernului nr.161/2018 și nr.902/2017 privitor la transmiterea dreptului de fondator al întreprinderilor de stat și de administrator al terenurilor de la autoritățile publice centrale către Agenția Proprietății Publice, în calitate de fondator nou al întreprinderilor de stat aflate în proces de insolvabilitate, să inițieze procedura de modificare a statutelor acestora prin schimbarea fondatorului și excluderea din acestea a suprafețelor de terenuri transmise lor în gestiune economică, cu înregistrarea modificărilor în modul stabilit la Agenția Servicii Publice și cu informarea obligatorie a administratorului de insolvabilitate despre modificările operate;

Autoritatea:AGENŢIA PROPRIETĂŢII PUBLICE

Termen implementare: 29.01.2023

Recomandarea: 2.13. în comun cu Ministerul Finanțelor și Agenția Servicii Publice, pentru luare de atitudine și se recomandă să elaboreze un mecanism de transmitere a terenurilor din administrarea autorităților publice centrale în administrarea Agenției Proprietății Publice, cu înregistrarea drepturilor patrimoniale în baza actelor de primire-predare întocmite între părți conform Hotărârii Guvernului nr.901/2015, pct.1.5.4.1. și pct.1.5.4.2. din Ordinul ministrului Finanțelor nr.216/2015;

Autoritatea:AGENŢIA PROPRIETĂŢII PUBLICE

Termen implementare: 29.01.2023

Recomandarea: 2.14. în comun cu Agenția Servicii Publice, pentru luare de atitudine și se recomandă să înregistreze drepturile patrimoniale asupra terenurilor incluse în Hotărârea Guvernului nr.161/2019 doar în baza actelor de primire-predare încheiate între autoritățile publice centrale/instituțiile bugetare/instituțiile publice la autogestiune, întreprinderile de stat etc. și Agenția Proprietății Publice, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.901/2015;

Autoritatea:Agenția Servicii Publice

Termen implementare: 29.01.2023
Data implementării: 24.01.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea ASP nr.01/7668 din 28.10.2022: Comunicăm, ca actele de primire-predare a bunurilor imobile sunt întocmite de către Agenția Proprietăț Publice și depuse la organul cadastral teritorial pentru efectuarea înregistrării. La acest capitol menționăm că întru accelerarea procesului de înregistrare, între Agenția Servicii Publice și Agenția Proprietății Publice a fost agreată procedura de depunere centralizată a documentelor pentru înregistrare.
Considerăm important de a informa, că Hotărârea Guvernului nr.91/2019, în pct.2 prevede: „Prin derogare de la prevederile Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor imobile provrietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.901/2015, terenurile proprietate publică a statului, inclusiv terenurile incluse în anexa la Legea nr.668/1995 pentru aprobarea Listei unităților ale caror terenuri destinate agriculturii rămân în proprietatea statului, cu excepția terenurilor libere de construcții din domeniul silviculturii și terenurile din administrarea Serviciului Vamal, se trec din administrarea autorităților publice centrale altor autorități publice în administrarea Agenției Proprietății Publice fără întocmirea actelor de transmitere”.
Completare 26.01.2023
Scrisoarea ASP nr.01/0036 din 24.01.2023: Conform competențelor Agenției Servicii Publice, prevăzute în Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543/1998, precum și în Statutul ASP, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.314/2017, ASP prin intermediul organelor cadastrale teritoriale asigură înregistrarea bunurilor imobile și drepturilor asupra lor la solicitarea titularului de drepturi, care prezintă actele in temeiul carora se efectuează înregistrarea. ASP din 28.10.2022.pdf ASP din 24.01.23.pdf

Recomandarea: 2.12. în comun cu Ministerul Mediului și Agenția „Apele Moldovei”, pentru luare de atitudine și se recomandă să clarifice situațiile privind efectuarea de către Agenția „Apele Moldovei” a lucrărilor de reparații capitale la obiectivele ce aparțin cu titlu de proprietate terților (întreprinderile de stat al căror fondator este Agenția Proprietății Publice: diguri, construcții hidrotehnice), cu asigurarea capitalizării valorii acestora de către proprietarii obiectivelor respective;

Autoritatea:AGENŢIA PROPRIETĂŢII PUBLICE

Termen implementare: 29.01.2023

Recomandarea: 2.5.1. să întreprindă măsurile de rigoare pentru modificarea și ajustarea cuantumului plății pentru arenda terenurilor fondului forestier stabilit în Hotărârea Guvernului nr.187/2008 pentru terenurile arendate în scop de gospodărire cinegetică şi în scop de recreere, calculate conform Metodologiei anexate la Hotărârea Guvernului respectivă, prin excluderea din cuantumurile respective a valorii aferente TVA, precum și includerea în Hotărârea de Guvern a descifrării calculelor care au stat la baza formării cuantumurilor pentru darea în arendă a terenurilor fondului forestier;

Autoritatea:AGENŢIA "MOLDSILVA"

Termen implementare: 29.01.2023

Recomandarea: 2.5.2. să revizuiască Capitolul VI din contractele de arendă a terenului fondului forestier prin expunerea lui într-o formulare mai exhaustivă privitor la acțiunile care se vor aplica în cazul în care cuantumurile plății pentru arendă vor fi modificate, precum și revizuirea altor deficiențe aferente cadrului regulator și conținutului contractelor de arendă incluse în Hotărârea Curții de Conturi nr.74 din 20.12.2021 ;

Autoritatea:AGENŢIA "MOLDSILVA"

Termen implementare: 29.01.2023

Recomandarea: 2.6. Ministerului Mediului, în comun cu Agenția „Apele Moldovei” și Agenția „Moldsilva”, în calitate de fondatori ai întreprinderilor de stat, pentru luare de atitudine și se recomandă să responsabilizeze managementul întreprinderilor de stat în scopul contabilizării regulamentare a bunurilor primite în gestiune, cu utilizarea conturilor distincte din Planul de conturi contabile pentru terenurile primite în gestiune economică la contul 1226 și pentru mijloacele fixe primite în gestiune economică la contul 1238;

Autoritatea:AGENŢIA "APELE MOLDOVEI"

Termen implementare: 29.01.2023

Autoritatea:AGENŢIA "MOLDSILVA"

Termen implementare: 29.01.2023

Recomandarea: 2.8. Ministerului Finanțelor, în comun cu Agenția Proprietății Publice, pentru luare de atitudine și se recomandă să elaboreze o circulară comună privitor la modul de transmitere, precum și de contabilizare cantitativ-valorică a terenurilor atât de către Agenția Proprietății Publice, cât și de autoritățile publice centrale, inclusiv a terenurilor transmise/primite în comodat;

Autoritatea:AGENŢIA PROPRIETĂŢII PUBLICE

Termen implementare: 29.01.2023

Recomandarea: 2.9. Ministerului Finanțelor, în comun cu Ministerul Mediului, pentru luare de atitudine și se recomandă: 2.9.1. să identifice resursele financiare necesare pentru înregistrarea drepturilor patrimoniale asupra bunurilor imobile gestionate de minister și de entitățile din subordine;

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 29.01.2023

Recomandarea: 2.9.2. să respecte cadrul normativ general de finanțare bugetară și să instituie un mecanism de subvenționare a întreprinderilor de stat al căror fondator este Agenția Proprietății Publice, pentru asigurarea echilibrată a implementării atât a politicilor în domeniul proprietății, cât și a politicilor în domeniile sectoriale patronate de ministerele de ramură;

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 29.01.2023

Recomandarea: 2.11. Agenției Proprietății Publice, în comun cu Ministerul Mediului, pentru luare de atitudine și se recomandă, în scopul realizării prevederilor Hotărârilor Guvernului nr.161/2018 și nr.902/2017 privitor la transmiterea dreptului de fondator al întreprinderilor de stat și de administrator al terenurilor de la autoritățile publice centrale către Agenția Proprietății Publice, în calitate de fondator nou al întreprinderilor de stat aflate în proces de insolvabilitate, să inițieze procedura de modificare a statutelor acestora prin schimbarea fondatorului și excluderea din acestea a suprafețelor de terenuri transmise lor în gestiune economică, cu înregistrarea modificărilor în modul stabilit la Agenția Servicii Publice și cu informarea obligatorie a administratorului de insolvabilitate despre modificările operate;

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 29.01.2023

Recomandarea: 2.12. Agenției Proprietății Publice, în comun cu Ministerul Mediului și Agenția „Apele Moldovei”, pentru luare de atitudine și se recomandă să clarifice situațiile privind efectuarea de către Agenția „Apele Moldovei” a lucrărilor de reparații capitale la obiectivele ce aparțin cu titlu de proprietate terților (întreprinderile de stat al căror fondator este Agenția Proprietății Publice: diguri, construcții hidrotehnice), cu asigurarea capitalizării valorii acestora de către proprietarii obiectivelor respective;

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 29.01.2023

Autoritatea:AGENŢIA "APELE MOLDOVEI"

Termen implementare: 29.01.2023

Recomandarea: 2.13. Agenției Proprietății Publice, în comun cu Ministerul Finanțelor și Agenția Servicii Publice, pentru luare de atitudine și se recomandă să elaboreze un mecanism de transmitere a terenurilor din administrarea autorităților publice centrale în administrarea Agenției Proprietății Publice, cu înregistrarea drepturilor patrimoniale în baza actelor de primire-predare întocmite între părți conform Hotărârii Guvernului nr.901/2015, pct.1.5.4.1. și pct.1.5.4.2. din Ordinul ministrului Finanțelor nr.216/2015;

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 29.01.2023
Data implementării: 19.01.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MF nr.05-10/04/77 din 19.01.2023: în circulara nr.12/3-4/128 din 16.07.2021 este expres prevăzut mecanismul de transmitere a terenurilor din administrarea autorităților publice centrale în administrarea Agenției Proprietății Publice.

Autoritatea:Agenția Servicii Publice

Termen implementare: 29.01.2023
Data implementării: 24.01.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea ASP nr.01/0036 din 24.01.2023: Conform competențelor Agenției Servicii Publice, prevăzute în Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543/1998, precum și în Statutul ASP, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.314/2017, ASP prin intermediul organelor cadastrale teritoriale asigură înregistrarea bunurilor imobile și drepturilor asupra lor la solicitarea titularului de drepturi, care prezintă actele in temeiul carora se efectuează înregistrarea. ASP din 24.01.23.pdf

Recomandarea: 2.14. în comun cu Agenția Servicii Publice, pentru luare de atitudine și se recomandă să înregistreze drepturile patrimoniale asupra terenurilor incluse în Hotărârea Guvernului nr.161/2019 doar în baza actelor de primire-predare încheiate între autoritățile publice centrale/instituțiile bugetare/instituțiile publice la autogestiune, întreprinderile de stat etc. și Agenția Proprietății Publice, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.901/2015;

Autoritatea:AGENŢIA PROPRIETĂŢII PUBLICE

Termen implementare: 29.01.2023

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY