Actualizat: Miercuri, 22 Mai 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr.60 din 29 noiembrie 2021 pentru aprobarea Raportului misiunii de follow-up privind implementarea recomandărilor înaintate prin Hotărârea nr.1 din 31 ianuarie 2019 „Privind Raportul auditului performanței implementării Planului de acțiuni al Programului național de prevenire și control al diabetului zaharat pentru anii 2017-2018 (I semestru)”

Nr. 60 din 29.11.2021
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Misiunea de follow-up a fost realizată în temeiul Legii nr.260 din 07.12.2017 și în conformitate cu Programul activității de audit a Curții de Conturi1, având ca scop evaluarea acțiunilor întreprinse în perioada 2019-2021 (I semestru) pentru implementarea recomandărilor înaintate de auditul precedent, precum și a impactului obținut.
Examinând Raportul de audit, constatările și concluziile care au fost comunicate în prealabil entităților vizate, Curtea de Conturi
A CONSTATAT:
măsurile întreprinse de factorii decizionali ai entităților vizate în dispozitivul Hotărârii Curții de Conturi nr.1 din 31.01.2019, în perioada 2019-2021 (I semestru), au fost sistemice și centrate pe sporirea accesului persoanelor cu diabet zaharat la tratament performant.
Politicile în domeniul sănătății au fost orientate spre protecția populației de riscurile financiare, contribuind la reducerea cheltuielilor suportate de persoanele cu diabet zaharat, cu asumarea de către stat a acestor cheltuieli, care s-au realizat prin modificarea cadrului legal aferent. Impactul benefic al politicilor menționate este că, începând cu anul 2022, va fi asigurat accesul a circa 119,0 mii de persoane cu diabet la dispozitive de autocontrol și analogi de insulină, care vor fi eliberate prin farmacii, în baza rețetei prescrise de către medicul de familie sau medicul specialist, cu ulterioara compensare din FAOAM.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.62 din 10.12.2020 „Cu privire la aprobarea Programului activității de audit pe anul 2021”, cu modificările și completările ulterioare.
Recomandarea: 2.4. Ministerului Sănătății și instituțiilor medico-sanitare publice, pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul misiunii de follow-up.

Autoritatea:Ministerul Sănătății

Termen implementare: 25.06.2022
Data implementării: 22.08.2022
Răspunsul autorității:
Scris. MS nr.01/2966 din 22.08.2022: întru implementarea recomandarilor expuse în raportul misiunii de follow-up, a fost examinată în cadrul Ministerului Sănătății cu emiterea ulterioară a Ordinului MS nr.04 din 04 ianuarie 2022 „Cu privire la Planul de acțiuni în vederea conformării la recomandările înaintate în Hotărârea CC nr.60 din 29 noiembrie 2021” și circularei MS nr. 08/50 din 06.01.2022 (se anexeaza). MS din 22.08.2022 _implem recomand.pdf MS din 22.08.2022.pdf

Recomandarea: Ministerul Sănătății să asigure: 1. la etapa de elaborare a unui nou program național pentru anii viitori, 1.1. planificarea justificată a necesarului de mijloace financiare cu delimitarea surselor de finanțare pentru acțiunile din Planul de acțiuni, care ar fi orientat spre atingerea indicatorilor din Program;

Autoritatea:Ministerul Sănătății

Termen implementare: 25.06.2022
Data implementării: 22.08.2022
Răspunsul autorității:
Scris. MS nr.01/2966 din 22.08.2022: Recomandările expuse în raportul misiunii de follow-up vor fi luate în considerație la elaborarea noului program național de prevenire și control al diabetului zaharat. MS din 22.08.2022 _implem recomand.pdf

Recomandarea: 1.2. revizuirea și perfectarea formularelor unice de raportare a indicatorilor și acțiunilor, ceea ce va contribui la consolidarea datelor la nivel național, cu analiza indicatorilor realizați comparativ cu cei scontați;

Autoritatea:Ministerul Sănătății

Termen implementare: 25.06.2022
Data implementării: 22.08.2022
Răspunsul autorității:
Scris. MS nr.01/2966 din 22.08.2022: Recomandările expuse în raportul misiunii de follow-up vor fi luate în considerație la elaborarea noului program național de prevenire și control al diabetului zaharat. MS din 22.08.2022 _implem recomand.pdf

Recomandarea: 1.3. stabilirea expresă a atribuțiilor și responsabilităților părților implicate în realizarea Planului de acțiuni, în special al instituțiilor cu statut de parteneri implicați în implementarea Programului;

Autoritatea:Ministerul Sănătății

Termen implementare: 25.06.2022
Data implementării: 22.08.2022
Răspunsul autorității:
Scris. MS nr.01/2966 din 22.08.2022: Recomandările expuse în raportul misiunii de follow-up vor fi luate în considerație la elaborarea noului program național de prevenire și control al diabetului zaharat. MS din 22.08.2022 _implem recomand.pdf

Recomandarea: 1.4. stabilirea responsabililor de monitorizare și controlului de realizare a etapelor Programului, ceea ce ar asigura identificarea precoce a dificultăților, cu înaintarea cerințelor de rigoare necesare implementării Programului cu atingerea rezultatelor preconizate;

Autoritatea:Ministerul Sănătății

Termen implementare: 25.06.2022
Data implementării: 22.08.2022
Răspunsul autorității:
Scris. MS nr.01/2966 din 22.08.2022: Recomandările expuse în raportul misiunii de follow-up vor fi luate în considerație la elaborarea noului program național de prevenire și control al diabetului zaharat. MS din 22.08.2022 _implem recomand.pdf

Recomandarea: 2. îmbunătățirea procesului de realizare a Programului național, prin informarea, monitorizarea și evaluarea acțiunilor planificate și desfășurate de instituțiile medicale implicate;

Autoritatea:Ministerul Sănătății

Termen implementare: 25.06.2022
Data implementării: 22.08.2022
Răspunsul autorității:
Scris. MS nr.01/2966 din 22.08.2022: Recomandările expuse în raportul misiunii de follow-up vor fi luate în considerație la elaborarea noului program național de prevenire și control al diabetului zaharat. MS din 22.08.2022 _implem recomand.pdf

Recomandarea: 3. elaborarea unei baze de date electronice la nivel național a pacienților cu diabet zaharat (Registrul electronic), care ar permite îmbunătățirea procesului de realizare a Programului național, prin evidența, monitorizarea și evaluarea permanentă a acțiunilor planificate și desfășurate de instituțiile medicale implicate;

Autoritatea:Ministerul Sănătății

Termen implementare: 25.06.2022
Data implementării: 22.08.2022
Răspunsul autorității:
Scris. MS nr.01/2966 din 22.08.2022: Reglementarea creării și functionării resurselor și sistemelor informaționale din posesie/gestiune sunt stipulate în Regulamentul privind modul de ținere a Registrului medical, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.586/2017, cu modificările ulterioare:
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc id=132529&lang=ro#
Totodată ținând cont de faptul că Hotărârea Guvernului nr.586/2017 a fost adoptata anterior intrării în vigoare a prevederilor Legii nr.135/2020 prin care au fost operate modificări la Legea nr.467/2003 cu privire la informatizare si la resursele informaționale, prin Hotărârea Guvernului nr.522/2022 pentru modificarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrului medical, au fost stipulate urmatoarele prevederi:
1) „punctul 3(1) va avea următorul cuprins:
„3(1) Fiecare sistem informațional ce se conține în Registrul medical reprezintă un sistem informatțonal distinct, care se pune în exploatare de către posesorul acestuia după aprobarea de către Guvern a documentelor necesare în conformitate cu prevederile art. 76 alin. (2) lit. a) si c) din Legea nr. 467/2003 cu privire la informatizare si la resursele informaționale de stat.”;
2) „2. Ministerul Sănătății, în calitate de posesor al Registrului medical, va elabora și va promova, în termen de 18 luni, în modul stabilit, proiectele de hotărâri ale Guvernului pentru aprobarea conceptelor sistemelor informaționale și a regulamentelor resurselor informaționale ce se conțin în Registrul medical.”:https://www.legis.md/cautare/getResults?doc id=132445&lang=ro
Respectiv Ministerul Sănătății urmează să elaboreze și să promoveze actele normative necesare în termenul stabilit, inclusiv și Registrul electronic al pacienților cu diabet zaharat. MS din 22.08.2022 _implem recomand.pdf

Recomandarea: 4. definitivarea politicilor strategice cu reglementarea modului și mecanismelor de compensare a dispozitivelor medicale și analogilor de insulină din FAOAM, în scopul sporirii accesului populației la medicamente și dispozitive medicale.

Autoritatea:Ministerul Sănătății

Termen implementare: 25.06.2022
Data implementării: 22.08.2022
Răspunsul autorității:
în condiții de ambulatoriu, de la 01 iulie 2022 beneficiază de analogi de insulină, dispozitive medicale pentru monitorizarea glicemiei, compensate în premiera din fondurile de asigurare obligatorie de asistență medicala (AOAM).
Astfel, pacienții cu diabet zaharat au acces gratuit în condiții de ambulatoriu la șapte denumiri comune internațional (DCI) de analogi de insulină, și anume: Insulinum aspartum, Insulinum aspartum biphasic, Insulinum degludecum, Insulinum detemirum, Insulinum glarginum, Insulinum glulisinum si Insulinum lispro. Aceste preparate au fost incluse în lista de medicamente compensate și sunt eliberate în baza rețetei prescrise de medicul endocrinolog. Beneficiarii, atât persoanele asigurate, cât si cele neasigurate, pot ridica medicamentul din orice farmacie contractată de CNAM.
Lista de dispozitive medicale compensate din fondurile AOAM include teste și lanțete pentru monitorizarea glicemiei. Dispozitivele respective pot fi ridicate din orice farmacie contractată de CNAM, la prezentarea rețetei prescrise de medicul de familie, la recomandarea medicilor specialiști de profil.
În acest sens, au fost elaborate și respectiv aprobate:
1. HG nr. 104/2022 cu privire la aprobarea Regulamentului privind mecanismul de includere a dispozitivelor medicale pentru compensare din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală; https://www.legis.md/cautare/getResults?doc id=130157&lang=ro
2. HG nr. 105/2022 cu privire la aprobarea mecanismului de negociere pentru includerea medicamentelor și/sau dispozitivelor medicale pentru compensare din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală; https://www.legis.md/cautare/getResults?doc id=130160&lang=ro
3. Ordinul comun al ministrului Sănătății și directorului general al CNAM nr. 605/133-A din 21.06.22 cu privire la medicamentele și dispozitivele medicale compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală. https://www.legis.md/cautare/getResults?doc id=131820&lang=ro MS din 22.08.2022 _implem recomand.pdf

Recomandarea: 5. Instituțiile medico-sanitare publice (IMSP AMT Ciocana, Botanica, Buiucani, Centru, Râșcani, CMF Bălți, CS Anenii Noi, CS Ungheni ) să asigure: evidența persoanelor cu diabet zaharat, inclusiv pe tipuri și tipul tratamentului pe care îl administrează;

Autoritatea:Ministerul Sănătății

Termen implementare: 25.06.2022
Data implementării: 08.07.2022
Răspunsul autorității:
Scrisoarea IMSP AMT Botanica nr.01-11 din 28.03.2022: a fost actualizată lista persoanelor cu diabet zaharat pe tipuri și tipul tratamentului administrat pe fiecare subdiviziune.
Completare 08.07.2022
Scrisoarea IMPS AMT Ciocana nr.350 din 17.06.2022: Au fost actualizate listele persoanelor cu diabet zaharat, pe tipuri și tratamentul administrat. În scopul sporirii depistării precoce a diabetului zaharat au fost selectate persoanele din grupul de risc pentru aplicarea metodelor de screening.

Completare 08.07.2022
Scrisoarea IMPS AMT Rîșcani: Evidența persoanelor cu diabet zaharat se duce în registru electronic.
- Registru electronic nr.1: persoanele cu Diabet Zaharat tip 2 fără Insulinoterapie cu includerea persoanelor cu DZ primar depistați și excluderea pacienților cu DZ decedati.
- Registru nr.2: persoanele cu Diabet Zaharat tratați cu Insulina cu includerea persoanelor cu DZ primar depistați și excluderea pacienților cu DZ decedati.
- Prescrierea rețetei compensate la preparatele insulinice conform tratamentului indicat de către medicul endocrinolog cu notificarea datei, tipului de insulină și cantității prescrise.
- Asigurarea pacienților tratați cu insulina (regim bazal-bolus) cu teste pentru autocontrol, în număr de 100 de teste pe lună.
- Asigurarea pacienților taratați cu preparate antidiabetice orale (ADO) cu teste pentru autocontrol, în număr de 100 de teste pe an.
Completare 08.07.2022
Scrisoarea IMPS CS Anenii Noi nr.588 din 30.06.2022: Lista pacienților cu Diabet Zaharat se duce în format electronic.
Completare 08.07.2022
Scrisoarea IMPS CS Ungheni nr.510 din 06.07.2022: Au fost revizuite de către mcdicii de familie listele pacienților cu diabet zaharat. Persoanele cu diabet zaharat au fost clasati după tipul diabetului și tratamentul administrat. La finele anului listele pacienților cu diabet zaharat sânt revizuite în comun cu medicul endocrinolog cu includerea persoanelor noi depistate, excluderea persoanelor decedate s-au plecate din sectorul deservit, cordonarea tratamentului administrat.

Completare 16.09.2022
Scris.CMF Bălți nr.01-23/400 din 08.07.2022: s-a organizat evidența, monitorizarea și verificarea trimestrială a persoanelor cu Diabet Zaharat la fiecare sector, pentru excluderea erorilor privind tipul și tratamentul Diabetului Zaharat. Se efectuează supravegherea și investigarea biochimică în volum deplin a pacienților cu DZ conform Protocoalelor Clinice Na|ionale și Instituționale. AMT Botanica_28.03.22.pdf AMT Ciocana_17.06.2022.pdf AMT Riscani_22.06.2022.pdf IMSP CC Anenii Noi_30.06.2022.pdf CS Ungheni_06.07.22.pdf CMF mun.Bălți din 08.07.22.pdf

Recomandarea: 6. Instituțiile medico-sanitare publice (IMSP AMT Ciocana, Botanica, Buiucani, Centru, Râșcani, CMF Bălți, CS Anenii Noi, CS Ungheni ) să asigure: - prestarea serviciilor medicale în conformitate cu Protocoalele clinice naționale, în special cu realizarea screening-ului la femeile însărcinate, pentru depistarea diabetului gestațional sau preexistent.

Autoritatea:Ministerul Sănătății

Termen implementare: 25.06.2022
Data implementării: 08.07.2022
Răspunsul autorității:
Scrisoarea IMSP AMT Botanica nr.01-11 din 28.03.2022: Prin Decizia Consiliului Medical al IMSP AMT Botanica nr.1/2 din 28.03.2022 ”Despre nivelul morbidităţii prin DZ a populaţiei în a. 2021şi trasarea măsurilor de ameliorare a situaţiei”, s-a ameliorat asistența medicală acordată femeilor gravide cu diabet gestațional sau preexistent sarcinii: au fost testate la GB toate gravidele, au efectuat TOTG și consultul ulterior al endocrinologului 100% gravide cu TG modificată, s-u asigurat cu glucometru și teste toate gravidele.

Completare 08.07.2022
Scrisoarea IMSP AMT Buiucani nr.279 din 24.06.2022: În cadrul IMSP AMT Buiucani este elaborată Procedura Operațională "Conduita gravidei cu diabet gestational/diabet preexistent sarcinii".
S-au petrecut instruiri repetate a medicilor de familie, medicilor obstetricieni- ginecologi, medicilor endocrinologi, referitor la executarea obiectivelor PO "Conduita gravidei cu Diabet gestațional/ Diabet preexistent sarcinii".
Conform Anexei Ordinului MSMPS nr.890 din 28.09.2020 "Cu privire la Aprobarea Standardului provizoriu de supraveghere a gravidelor cu evoluție fiziologică a sarcinii în condiții de ambulator pe perioada pandemiei COVID- 19":
- 620 de gravide au efectuat glicemia simpla , la luarea în evidență, ceea ce constituie 100%;
-TOTG s-a efectuat la 95 gravide cu termenul sarcinii 24-28 sapt. cu factori de risc;
-25 gravide au fost diagnosticate cu Diabet Gest.
Toate gravidele cu diagnostic de Diabet gestațional, au fost asigurate până la finele sarcinii cu dispozitive de măsurare a glicemiei și accesorii, reieșind din necesarul de 5 teste pe zi ( conform PNDZ)


Completare 08.07.2022
Scrisoarea IMPS AMT Ciocana nr.350 din 17.06.2022: Au fost întreprinse măsuri pentru asigurarea pacienților cu DZ cu dispozitive pentru autocontrol. Gravidele, sarcina cărora decurge pe fon de diabet gestațional/diabet preexistent sarcinii, au fost asigurate cu 1 glucometru și cu seturi de teste reieșind din necesarul de 5 teste/zi (PNDZ subobiectiv 5.3, punct 5.3.6). Medicii de familie, medicii obstetricieni ginecologi, medicii endocrinologi au fost instruiți, în mod repetat, cu prevederile Protocolului Operațional Conduita gravidei cu diabet gestațional/diabet preexistent sarcinii.

Completare 08.07.2022
Scrisoarea IMPS AMT Rîșcani nr.01-18/1111 din 22.06.2022: Acordarea asistenței medicale gravidelor în strictă conformitate cu Standardele de supraveghere a gravidelor aprobate prin ordin MSMPS nr.890 din 28.09.2020, PCN nr. 33 Diabet zaharat necomplicat;
Asigurarea gravidelor sarcina carora decurge pe fon de diabet gestational/diabet preexistent sarcinii cu 1 glucometru și cu un set de teste reieșind din necesarul de a 5 teste/zi (PNDZ subobiectiv 5.3, pnct. 5.3.6);
Elaborarea Procedurii operațional Conduita gravidei cu diabet gestational/diabet preexistent sarcinii;
Instruirea medicilor de familie, medicilor obstetricieni ginecologi, medicilor endocrinologi la cunoașterea și executare a cerințelor PO Conduita gravidei cu diabet gestational/diabet preexistent sarcinii.
Completare 08.07.2022
Scrisoarea IMPS CS Anenii Noi nr.588 din 30.06.2022: supravegherea gravidelor conform Standardelor din Ordinul MSMPS nr.515 din 01.06.2020
Completare 08.07.2022
Scrisoarea IMPS CS Ungheni nr.510 din 06.07.2022:
• Efectuarea screeningului prin examinarea la glicemie a persoanelor peste 40 ani;
• Efectuarea screeningului prin examinarea la glicemie și TOTG a femeilor însarcinate conform standardului de examinare a gravidelor;
• La depisterea abaterilor de la normă persoanele sânt îndreptate la medicul endocrinolog pentru confirmarca diagnosticului și conduita tratamentului;
• Persoanele noi depistate au fost asigurate cu glucometre, iar cele cere se află deja la evidenșa cu diabet zaharat au fost asigurate cu teste și lancete;
• Gravidele depistate cu diabet gestațional au îndreptare la medicul endocrinolog, asigurate cu glucometre pentru controlul glicemici;
• Examinarea conform protocolului național al pacienților cu diabet zaharat la hemoglobina glicozilata;
• La finele anului se planifică necesitățile de produse medicamentoase, dispozitive medicale conform numărului de persoane aflate la evidență cu diabet zaharat în listele medicului de familie.
Completare 16.09.2022
Scris.CMF Bălți nr.01-23/400 din 08.07.2022: Examinarea gravidelor conform Standardelor de Supraveghere (în special screening la termen 24-28 săptămâni - test oral de toleranță la glucoză) este la etapa de reinițiere și consultare cu medicii endocrinologi și ginecologi din Sec|ia Consultativă SC Bălți, din cauza efectelor secundare prezente la gravide dupa test. AMT Botanica_28.03.22.pdf AMT Ciocana_17.06.2022.pdf AMT Riscani_22.06.2022.pdf IMSP CC Anenii Noi_30.06.2022.pdf CS Ungheni_06.07.22.pdf CMF mun.Bălți din 08.07.22.pdf

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY