Actualizat: Vineri, 12 Aprilie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr. 22 din 04 iunie 2021 cu privire la Raportul auditului financiar al Raportului Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în anul 2020

Nr. 22 din 04.06.2021
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Misiunea de audit public extern a fost realizată conform Programelor activității de audit ale Curții de Conturi pe anii 2020 și, respectiv, 20211, având drept scop oferirea unei asigurări rezonabile cu privire la faptul că Raportul Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în anul 2020 nu conține, în ansamblu, denaturări semnificative cauzate de fraudă sau erori, precum şi emiterea unei opinii. Auditul public extern a fost planificat şi s-a desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale ale Instituțiilor Supreme de Audit aplicate de Curtea de Conturi.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.77 din 27.12.2019 „Privind aprobarea Programului activității de audit pe anul 2020” și Hotărârea Curții de Conturi nr.62 din 10.12.2020 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2021” (cu modificările și completările ulterioare).
Recomandarea: 1.1. reexaminarea modului de contractare „buget global”, cu elaborarea bazei de contractare a serviciilor medicale din FAOAM și stabilirea indicatorilor de rezultat pentru volumul de servicii acordate, raportate și achitate (pct.5.1);

Autoritatea:Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

Termen implementare: 02.07.2022
Data implementării: 25.02.2022
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MS nr.16/741 din 25.02.2022: de comun cu CNAM a elaborat și aprobat Ordinul nr.1227/350-A din 29.12.2021 „Privind aprobarea Criteriilor de contractare a prestatorilor de servicii medicale în sistemul asigurării obligatorii de asistența medicală pentru anul 2022”, prin care a fost modificată metoda de plată în asistența medicală urgența prespitalicească de la „buget global” la „per capita".
În același timp, prin ordinul sus menționat, IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească a fost exclus ca unicul prestator de asistența medicală urgentă prespitalicească în cadrul AOAM și a fost inclusă prevederea prin care asistență medicală urgentă prespitalicească este acordată în cadrul sistemului AOAM de către prestatorii de servicii medicale, autorizați conform cadrului normativ, care în raporturile contractuale cu CNAM, nu contractează de la alți prestatori acest tip de asistență medicală. (sunt anexate Ordinile)
RO_8700_MS nr.16_741 din 25.02.22.pdf RO_8701_MS nr.16_741 din 25.02.22_anexa.pdf

Recomandarea: 1.1. reexaminarea modului de contractare „buget global”, cu elaborarea bazei de contractare a serviciilor medicale din FAOAM și stabilirea indicatorilor de rezultat pentru volumul de servicii acordate, raportate și achitate (pct.5.1);

Autoritatea:COMPANIA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ (CNAM)

Termen implementare: 02.07.2022
Data implementării: 03.01.2022
Răspunsul autorității:
Scris. CNAM nr.01-03/8 din 03.01.2022: CNAM a elaborat proiectul scrisorii către MS privind solicitarea suportului metodologic în revederea și actualizarea Ordinului MS nr.100/2008 „Cu privire la normativele de personal”, care va servi temei pentru estimarea „bugetului global”. În perspectivă, se prevede instituirea unui grup de lucru cu specialiști competenți în elaborarea metodologiei de planificare a finanțării prin metoda „buget global”.
Totodată, CNAM a elaborat proiectul ordinului „Privind estimarea „bugetului global” în cadrul AOAM”, care urmează a fi coordonat cu diviziunile structurale responsabile și prezentat conducerii CNAM spre aprobare.

Recomandarea: 1.2. ajustarea reglementărilor aferente proceselor, în situațiile excepționale de transportare a pacienților cu Sindrom coronarian acut de către echipele de urgență și ne/preluare de către instituțiile medicale (pct.5.5);

Autoritatea:Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

Termen implementare: 02.07.2022
Data implementării: 25.02.2022
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MS nr.16/741 din 25.02.2022: Prin Ordinul MSMPS nr.508 din 31 mai 2021 ”Cu privire la organizarea misiunii Organizației Mondiale a Sănătății ”Evaluarea sistemului de asistență medicală pentru consolidarea funcțiilor și capacităților sistemului de sănătate””, a fost distribuit către instituțiile medico-sanitare publice Chestionarul de evaluare a sistemului de asistență medicală de urgență.
Totodată, prin Dispoziția MS nr.879-d din 18 noiembrie 2021 a fost instituit un grup de lucru, responsabil de elaborarea foii de parcurs pentru consolidarea sistemului de urgență medicală și a capacităților instituțional ca parte a sistemului de sănătate.
În același timp menționăm că, conform prevederilor pct.10.18 din Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2021-2022, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.235/2021, Ministerul Sănătății urmează să asigure accesul cetățenilor la servicii de urgență corespunzatoare, precum și la mijloace de transport specializate care să satisfacă nevoia de tratament și transport medical. (sunt anexate Ordinile)

Recomandarea: 1.2. ajustarea reglementărilor aferente proceselor, în situațiile excepționale de transportare a pacienților cu Sindrom coronarian acut de către echipele de urgență și ne/preluare de către instituțiile medicale (pct.5.5);

Autoritatea:COMPANIA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ (CNAM)

Termen implementare: 02.07.2022
Data implementării: 03.01.2022
Răspunsul autorității:
Scris. CNAM nr.01-03/8 din 03.01.2022: A fost evaluat gradul de accesibilitate a pacienților cu Sindrom coronarian acut către instituțiile medicale specializate. S-a constatat că accesul pacienților vizați la serviciile prestate în cadrul Programului special „Cardiologie intervențională” este în continuă perfecționare și este un serviciu prioritar în urgențele medicale.
În același timp, pentru actualizarea Ordinului MS nr.235/2020, CNAM a elaborat proiectul scrisorii către MS privind examinarea posibilității reglementării repartizării/atașării teritoriilor administrative la prestatorii încadrați în Programul special „Cardiologie intervențională”, pentru modul de spitalizare programat.

Recomandarea: 2.1. actualizarea și revizuirea bazei de date a pacienților din lista de așteptare și asigurarea transparenței accesului persoanelor asigurate la tratament costisitor (pct.6.2);

Autoritatea:COMPANIA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ (CNAM)

Termen implementare: 02.07.2022
Data implementării: 03.01.2022
Răspunsul autorității:
Scris. CNAM nr.01-03/8 din 03.01.2022: În scopul perfecţionării mecanismelor de monitorizare şi evidență a listelor de aşteptare, precum și întru asigurarea unei bune gestionări și transparențe a acestora, CNAM a elaborat propuneri de modificare și completare a Ordinului comun al MSMPS şi CNAM nr.988/297-A din 02.11.2020, prin completarea Ordinului cu un capitol nou „Remiterea pacienților”. Totodată, în acest scop, la data 16.12.2021, a fost organizată o ședință comună în cadrul MS cu participarea reprezentanților MS, CNAM și a prestatorilor de servicii medicale, unde au fost puse în discuție mai multe solicitări apărute pe parcurs.
De menționat, că listele de așteptare sunt permanent actualizate prin includerea lunară a pacienților noi în listă, precum și prin procesul de remitere a pacienților din lista de așteptare generală, la fel și excluderea pacienților din listă conform prevederilor ordinului în vigoare.
De asemenea, CNAM a elaborat nota conceptuală privind dezvoltarea caietului de sarcini și implimentarea sistemului informațional cu privire la gestionarea listelor de așteptare.

Recomandarea: 2.2. evaluarea procesului de realizare a asistenței medicale urgente prespitalicești contractate cu instituțiile medicale private, prin prisma utilizării mijloacelor FAOAM și corespunderea cu clauzele contractului de acordare a asistenței medicale a volumului şi costului serviciilor medicale (pct.5.1, pct.5.2);

Autoritatea:COMPANIA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ (CNAM)

Termen implementare: 02.07.2022
Data implementării: 03.01.2022
Răspunsul autorității:
Scris. CNAM nr.01-03/8 din 03.01.2022: În perspectivă va fi elaborat proiectul Hotărârii de Guvern pentru a se revedea pct.19 din Criteriile de contractare a prestatorilor de servicii medicale pentru anul 2022, cu stabilirea prestatorilor ce prestează tipul de asistență urgentă.

Recomandarea: 3. pentru asigurarea, de comun cu Compania Națională de Asigurări în Medicină, completării Normelor metodologice aferente modului de întocmire a Rapoartelor privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală, cu proceduri distincte de reflectare completă a veniturilor calculate (pct.3.1);

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 02.07.2022
Data implementării: 03.01.2022
Răspunsul autorității:
Cadrul regulator dispune de norme care ar asigura reflectarea veniturilor calculate în rapoartele anuale, și oferă utilizatorilor finali, o imagine de ansamblu privind reflectarea procesului integral de calculare, executare și raportare a veniturilor FAOAM.

Recomandarea: 4.1. asigurarea elaborării și aprobării metodologiei de raportare de către instituțiile de profil a volumului de servicii medicale prestate, precum și de determinare/calculare a numărului pacienților unici deserviți pe parcursul anului, în vederea utilizării rezultative a mijloacelor financiare contractate („per capita”) achitate și raportate de către CNAM (pct.4.3);

Autoritatea:Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

Termen implementare: 02.07.2022
Data implementării: 25.02.2022
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MS nr.16/741 din 25.02.2022: SIA AMP este utilizat insuficient. Se menține înregistrarea dublă a datelor medicale (pe hârtie și electronică) cauzată de lipsa interoperabilității dintre SIA AMP, SIA AMS și serviciile de diagnostic și laborator. Aceasta reprezintă o povara enormă pentru lucratorii medicali.
Totodată menționăm, că volumul de servicii medicale prestat de către prestatorii de servicii medicale este format din vizite primare și repetate (consultații, investigații primare și repetate).
Având ca bază, principiul de solidaritate în AOAM, un pacient consuma servicii multiple, repetate. Respectiv, considerăm nerelevant monitorizarea serviciilor per pacient.

Recomandarea: 2.4. Ministerului Sănătății, Muncii şi Protecției Sociale, pentru examinare conform competențelor și asigurarea implementării recomandărilor de audit;

Autoritatea:Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

Termen implementare: 02.07.2022
Data implementării: 25.02.2022
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MS nr.16/741 din 25.02.2022: MS prezintă informația despre măsurile întreprinse în vederea executării recomandărilor indicate în hotărârea menționată.

Recomandarea: 4.1. asigurarea elaborării și aprobării metodologiei de raportare de către instituțiile de profil a volumului de servicii medicale prestate, precum și de determinare/calculare a numărului pacienților unici deserviți pe parcursul anului, în vederea utilizării rezultative a mijloacelor financiare contractate („per capita”) achitate și raportate de către CNAM (pct.4.3);

Autoritatea:COMPANIA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ (CNAM)

Termen implementare: 02.07.2022
Data implementării: 03.01.2022
Răspunsul autorității:
Scris. CNAM nr.01-03/8 din 03.01.2022: Reprezentanții CNAM au participat la elaborarea raportului personificat în SIA „AMP” pentru pacienții deserviți în cadrul AMP.
Totodată, se efectuează dezvoltarea continuă a SIRSM pentru elaborarea metodologiei de raportare personificate pentru pacienții care beneficiază SIP.
Pentru a evalua accesul populației la SIP, în luna mai 2021, a fost formulat un set de rapoarte care urmau a fi dezvoltate în cadrul SIRSM. În acest scop, a fost elaborat caietul de sarcini pentru dezvoltarea acestora și înanintată cererea pentru organizarea achizițiilor publice pentru desemnarea dezvoltatorului acestor rapoarte. Ca urmare, au fost organizate 2 achiziții publice a serviciilor de mentenanță și dezvoltare a SIRSM, la care nu a fost depusă nici o cerere. Astfel, la momentul actual, rapoartele nu sunt dezvoltate.

Recomandarea: 4.2. asigurarea evaluării părților componente ale cheltuielilor aferente serviciilor medicale prestate de instituțiile medicale, cu aprobarea tarifelor în baza calculelor justificative şi echitabile, reieșind din domeniul, specificul şi nivelurile instituțiilor medicale (pct.5.3);

Autoritatea:Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

Termen implementare: 02.07.2022
Data implementării: 25.02.2022
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MS nr.16/741 din 25.02.2022: Întru asigurarea implementării noilor VR și tarifului de bază în sistemul de finanțare DRG a fost aprobat Ordinul MSMPS si CNAM nr.1189/351-A din 14.12.2020 ”Cu privire la ajustarea valorilor relative și tarifelor pentru metodă de plată a spitale lor DRG (Case-Mix)” în baza căruia expertul OMS a ajustat valorile relative prezentate de compania Eurohealth în cadrul proiectului ”Modernizarea sectorului sanătății în Republica Moldova” finalizat în anul 2017.
Ulterior, a fost aprobat Ordinul MSMPS și CNAM nr.1317/385-A din 31.12.2020 ”Cu privire la pilotarea valorilor relative ajustate și tarifelor utilizate pentru metoda de plată a spitalelor DRG (Case-Mix)”, in baza caruia expertul OMS de comun cu CNAM si MS urmau sa realizeze pe parcursul anului 2021 simularea mecanismului de plata DRG, utilizând valorile relative noi și tarifele de baza ajustate în vederea evaluării impactului aplicarii noilor valori relative asupra bugetelor spitalelor.
Prin urmare, întru executarea ordinului sus menționat, pe parcursul anului 2021 au fost realizate de către expertul OMS de comun cu CNAM și MS mai multe simulări în baza cazurilor executate de spitale în anul 2019 și anul 2021, în urma cărora a fost aprobat noul set de VR prin Ordinul MS și CNAM nr.1102/312-A din 26.11.2021 ”Cu privire la aprobarea Listei categoriilor majore de diagnostice, grupelor de diagnostic (DRG) și valorilor relative asociate DRG”.
Noul set de VR urmează să fie aplicat în sistemul de finanțare DRG a prestatorilor de servicii medicale pentru cazurile acute începând cu anul 2022.
Totodată, au fost calculate, utilizind algoritmul de clusterizare KMeans, tarifele de baza în sistemul de finanțare DRG pentru anul 2022 și aprobate prin Ordinul MS și CNAM nr.1221/344-A din 27.12.2021 ”Cu privire la aprobarea tarifelor serviciilor medicale pentru anul 2022”.
Restul tarifelor utilizate în contractare și finanțarea prestatorilor de servicii medicale de către CNAM pentru anul 2022, au fost calculate în baza Metodologiei stabilirii tarifelor pentru prestarea serviciilor medico-sanitare, aprobată prin Hotărârii Guvernului nr.1020/2011 ”Cu privire la tarifele pentru serviciile medico-sanitare”, și ulterior aprobate prin Ordinul MS si CNAM nr.1221/344-A din 27.12.2021 ”Cu privire la aprobarea tarifelor serviciilor medicale pentru anul 2022”. (sunt anexate Ordinile)

Recomandarea: 4.2. asigurarea evaluării părților componente ale cheltuielilor aferente serviciilor medicale prestate de instituțiile medicale, cu aprobarea tarifelor în baza calculelor justificative şi echitabile, reieșind din domeniul, specificul şi nivelurile instituțiilor medicale (pct.5.3);

Autoritatea:COMPANIA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ (CNAM)

Termen implementare: 02.07.2022
Data implementării: 03.01.2022
Răspunsul autorității:
Scris. CNAM nr.01-03/8 din 03.01.2022: Au fost aprobate noile valori relative și tarife pentru plata serviciilor medicale în DRG care urmează a fi implementate începând cu anul 2022 (Ordinul comun al MS și CNAM nr.1102/312A din 26.11.2021).

Recomandarea: 4.3. evaluarea necesităților și accesului populației la servicii medicale de înaltă performanță;

Autoritatea:Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

Termen implementare: 02.07.2022
Data implementării: 25.02.2022
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MS nr.16/741 din 25.02.2022: În scopul îmbunătățirii accesului populației la servicii medicale de înaltă performanța, s-a propus extinderea Listei serviciilor medicale de înaltă performanță (Anexa nr.5 la Programul unic al asigurării obligatorii de asistență medicală), care a fost completata cu poziții noi (investigații de laborator, imagistică medicală, radiodiagnostic, medicină nucleară, endoscopice).
Proiectul HG cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr.1387/2007 pentru aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistență medicală a fost expediat Cancelariei de Stat prin scrisoarea Ministerului Sanătății nr.08/6412 din 28.12.2021 și este în proces de avizare.

Recomandarea: 4.3. evaluarea necesităților și accesului populației la servicii medicale de înaltă performanță;

Autoritatea:COMPANIA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ (CNAM)

Termen implementare: 02.07.2022
Data implementării: 03.01.2022
Răspunsul autorității:
Scris. CNAM nr.01-03/8 din 03.01.2022: Pentru a evalua accesul populației la SIP, în luna mai 2021, a fost formulat un set de rapoarte care urmau a fi dezvoltate în cadrul SIRSM.
În acest scop, a fost elaborat caietul de sarcini pentru dezvoltarea acestora și înanintată cererea pentru organizarea achizițiilor publice pentru desemnarea dezvoltatorului acestor rapoarte.
Ca urmare, au fost organizate 2 achiziții publice a serviciilor de mentenanță și dezvoltare a SIRSM, la care nu a fost depusă nici o cerere. Astfel, la momentul actual, rapoartele nu sunt dezvoltate.

Recomandarea: 4.4. elaborarea şi aprobarea, în modul stabilit, a criteriilor aferente delimitării activităţilor profilactice finanțate din fondul măsurilor de profilaxie de cele finanțate din fondul de bază, cu raportarea realizării indicatorilor aferenți subprogramelor bugetare;

Autoritatea:Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

Termen implementare: 02.07.2022
Data implementării: 25.02.2022
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MS nr.16/741 din 25.02.2022: Întru executarea recomandărilor de la pct.4.4, MS a elabora și aprobat Ordinul nr.967 din 19.10.2021 ”Cu privire la instituirea grupului de lucru”, prin care se prevede instituirea grupului de lucru responsabil de stabilirea criteriilor de delimitare a activităților profilactice, finanțate din fondul măsurilor de profilaxie de cele finanțate din fondul de baza si elaborarea propunerilor de modificare a actelor normative ce reglementează activitățile profilactice.
Totodată, prin Ordinul comun MSMPS si CNAM nr.755/187-A din 06.08.2021 ”Cu privire la modificarea Ordinului comun al Ministerului Sănătății, Muncii și Protectiei Sociale și Companiei Naționale de Asigurări în Medicină nr.51 din 28 ianuarie 2021”, prin care au fost aprobate prioritățile de utilizare a mijloacelor financiare din fondul măsurilor de profilaxie aferente implementării programelor naționale și speciale în domeniul ocrotirii sănătății pentru anul 2021.
(sunt anexate Ordinile).

Recomandarea: 4.4. elaborarea şi aprobarea, în modul stabilit, a criteriilor aferente delimitării activităţilor profilactice finanțate din fondul măsurilor de profilaxie de cele finanțate din fondul de bază, cu raportarea realizării indicatorilor aferenți subprogramelor bugetare;

Autoritatea:COMPANIA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ (CNAM)

Termen implementare: 02.07.2022
Data implementării: 03.01.2022
Răspunsul autorității:
Scris. CNAM nr.01-03/8 din 03.01.2022: În baza Ordinului MS nr.967/2021 a fost creat un grup de lucru din reprezentanții MS și CNAM în scopul elaborării criteriilor de delimitare a activităților profilactice finanțate din fondul măsurilor de profilaxie de cele finanțate din fondul de bază.
Grupul de lucru s-a întrunit înt-o ședință în cadrul căreea s-au discutat criteriile prenotate și s-a decis convocarea de către MS a unei ședințe de lucru în comun cu reprezentanții Curții de Conturi.

Recomandarea: 2.5. Ministerului Finanțelor, pentru examinare conform competențelor și, de comun cu Compania Națională de Asigurări în Medicină, asigurarea implementării recomandărilor de audit;

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 02.07.2022

Recomandarea: 2.6. Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, pentru luare de atitudine şi asigurarea implementării recomandărilor din Raportul de audit;

Autoritatea:COMPANIA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ (CNAM)

Termen implementare: 02.07.2022
Data implementării: 03.01.2022
Răspunsul autorității:
Scris. CNAM nr.01-03/8 din 03.01.2022: În vederea implementării recomandărilor expuse în Raportul auditului financiar al Raportului Guvernului privind executarea FAOAM în anul 2020, a fost elaborat Planul de acțiuni și aprobat prin Ordinul CNAM nr.199-A din 24 august 2021 „Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni privind implementarea recomandărilor indicate în Hotărârea Curții de Conturi nr.22 din 04.06.2021” RO_8533_CNAM.pdf

Recomandarea: 5.1. asigurarea întreprinderii măsurilor ce se impun, în scopul asigurării continuității reformelor prin extinderea funcționalității SIA „Asistență Medicală Primară” şi implementarea rețetei electronice „e-Rețetă”, cu stabilirea termenelor de realizare raportate (pct.6.4);

Autoritatea:COMPANIA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ (CNAM)

Termen implementare: 02.07.2022
Data implementării: 03.01.2022
Răspunsul autorității:
Scris. CNAM nr.01-03/8 din 03.01.2022: CNAM a expediat 3 demersuri (nr. 01-07/1020 din 26.04.2021, nr.01-07/1676 din 19.07.2021 și nr.01-07/1759 din 30.07.2021) în adresa MS și BM cu referire la progresele înregistrate în anii 2020-2021 ce vizează dezvoltarea SIA „AMP”, modulul „e-Rețetă” și confirmarea derulării proiectului dat cu suportul Băncii Mondiale.
Totodată, serviciile de dezvoltare a SIA „AMP” și a modulului „e-Rețetă” au fost prevăzute în Planul TIC a CNAM pentru anul 2022. Documentul a fost prezentat de către Direcția tehnologii informaționale conducerii CNAM spre aprobare
În același timp, în Legea FAOAM pentru anul 2022, a fost prevăzută suma de 6,0 mln lei destinată acoperirii costurilor serviciilor de dezvoltare a SIA „AMP” și modulului „e-Rețetă”.

Recomandarea: 5.2. implementarea și aplicarea în cadrul SIA „Medicamente compensate” a filtrului de control ce ține de corectitudinea prescrierii medicamentelor (medicamentul, categoria de asigurare și maladia beneficiarului), în conformitate cu cerințele cadrului normativ (pct.6.4);

Autoritatea:COMPANIA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ (CNAM)

Termen implementare: 02.07.2022
Data implementării: 03.01.2022
Răspunsul autorității:
Scris. CNAM nr.01-03/8 din 03.01.2022: La etapa de elaborare a caietul de sarcini pentru achiziția sistemului IT „Dezvoltarea funcționalităților suplimentare a SIA „AMP” și interoperabilitatea acestuia cu alte sisteme informaționale”, CNAM a propus spre includere filtre de control la modulul „e-Rețetă”, conform recomandărilor CC, pentru a asigura corectitudinea prescrierii și eliberării medicamentelor compensate.
Caietul de sarcini, care este partea componentă a Documentației de licitație inițiate de către BM, a fost definitivat de către MS și tradus în limba engleză.
La data de 27.07.2021 reprezentanții CNAM au participat în cadrul ședinței de deschidere a ofertelor.
Responsabil pentru acțiunile ulterioare privind derularea procesului de achiziție a serviciilor de dezvoltare a SIA „AMP” și realizarea proiectului respectiv este MS.

Recomandarea: 5.3. monitorizarea și controlul realizării contractelor de achiziție a serviciilor medicale, gestionării resurselor financiare alocate, asigurării revizuirii și ajustării cadrului de raportare a instituțiilor medicale, în condițiile realizării serviciilor medicale supra contract.

Autoritatea:COMPANIA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ (CNAM)

Termen implementare: 02.07.2022
Data implementării: 03.01.2022
Răspunsul autorității:
Scris. CNAM nr.01-03/8 din 03.01.2022: A fost modificat și completat Ordinul comun al MS și CNAM nr.198/86-A din 17.03.2014 „Cu privire la aprobarea formularelor de evidență medicală primară și dărilor de seamă în cadrul AOAM”.

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY