Actualizat: Miercuri, 22 Mai 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr. 73 din 22 decembrie 2020 privind Raportul auditului conformității achizițiilor publice în cadrul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării și la unele entități din subordine

Nr. 73 din 22.12.2020
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Misiunea de audit public extern a fost realizată conform Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 20201, având drept scop evaluarea conformității achizițiilor publice în cadrul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării și la unele entități din subordine, precum și la alte părți implicate, prin prisma realizării de către acestea a atribuțiilor și responsabilităților la toate etapele.
Auditul public extern s-a desfășurat în conformitate cu Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI, pus în aplicare de Curtea de Conturi2.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.77 din 27.12.2019 „Privind aprobarea Programului activității de audit pe anul 2020”(cu modificările ulterioare).
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.2 din 24.01.2020 „Cu privire la Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI”.
Recomandarea: 2.4.1. în vederea prevenirii erorilor și fraudelor în domeniul de achiziții publice, asigurarea revizuirii și elaborării cadrului normativ, prin introducerea măsurilor de răspundere disciplinară/civilă/contravențională/penală

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 22.07.2021
Răspunsul autorității:
min fin nr. 05-10/68 din 28.07.2021
A fost elaborat proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte normative, care cuprinde modificări inclusiv la Codul Contravenţional.
Acesta urmează a fi transmis Cancelariei de Stat pentru înregistrare si examinare în cadrul şedinţei Secretarilor generali.
RO_8175_mfin nr. 05-10 68 din 28.07.2021.pdf

Recomandarea: 2.4.2. acceptarea obiectivelor de cheltuieli capitale spre finanțare din bugetul de stat, acestea urmând a fi corelate cu documentele de planificare strategică, în corespundere cu reglementările stabilite, precum și însoțite de fundamentările corespunzătoare

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 22.07.2021
Răspunsul autorității:
min fin nr. 05-10/68 din 28.07.2021
La estimarea limitei de cheltuieli pentru investiţii capitale, Ministerul Finanţelor preconizează miiloace financiare prioritar:
- pentru finalizarea şi darea în exploatare a proiectelor de investiţii capitale în curs de execuţie;
- continuarea lucrărilor la proiecte cu un grad înalt de executare a lucrărilor.
Acestea principii sunt stabilite anual în particularităţile privind elaborarea şi prezentarea propunerilor pentru Cadrul Bugetar pe Tennen Mediu şi proiectul bugetului de stat.
Repartizarea alocaţiilor bugetare pe proiecte de investiţii capitale se efectuează de către Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, deseori fără respectarea principiilor menţionate.
RO_8175_mfin nr. 05-10 68 din 28.07.2021.pdf

Recomandarea: 2.4.3. aprobarea unor reglementări exhaustive, în scopul asigurării unui sistem și unui proces decizional eficient și transparent al achizițiilor de valoare mică, cu obligativitatea desfășurării acestora prin SIA RSAP MTender în termene rezonabile

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 22.07.2021
Răspunsul autorității:
min fin nr. 05-10/68 din 28.07.2021
A fost elaborat proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului achiziţiilor publice de valoare mică.
Acesta a parcurs etapa de avizare si urmează a fi transmis Dentru efectuarea exnertizei anticoruptie către Centrul National Anticorupţie.
RO_8175_mfin nr. 05-10 68 din 28.07.2021.pdf

Recomandarea: 2.4.4. introducerea unor reglementări prin care inițierea achiziției să fie justificată de autoritatea contractantă/grupul de lucru, în documentația de achiziție, în funcție de includerea acesteia în planul de achiziții publice, în anunțul de intenție și/sau al situației excepționale

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 22.07.2021
Răspunsul autorității:
min fin nr. 05-10/68 din 28.07.2021
Cadrul normativ în domeniul achiziţiilor publice a fost dezvoltat, fiind aprobate noile Documentaţii standard, şi anume:
- Documentaţia standard pentru realizarea achiziţiilor publice de lucrări, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.69/2021, publicat în Monitorul Oficial al R. Moldova nr.I47-151 art. 658 din 18.06.2021; şi
- Documentaţia standard pentru realizarea achiziţiilor publice de bunuri şi servicii, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.90/2021 (copia Ordinului se anexează pe 60 fde; acesta urmează a fi publicat în Monitorul Oficial).
La moment, Instituţia Publică „Centrul de Tehnologii Informaţionale în Finanţe” este în proces dezvoltare a funcţionalităților SIA RSAP (MTender) în vederea introducerii Planului de achiziţii în sistem. Respectiv procedura achiziţiei publice nu va putea fi iniţiată fără planificarea acesteia sau ajustarea planului de achiziţie.
RO_8175_mfin nr. 05-10 68 din 28.07.2021.pdf

Recomandarea: 2.5. pentru informare și asigurarea verificării desfășurării regulamentare a activității de întreprinzător de către persoanele fizice care au efectuat livrări către Școala de tip internat pentru copii orfani și copii rămași fără îngrijirea părinților din or. Ceadâr-Lunga, precum și a plenitudinii declarării și achitării obligațiunilor fiscale de către acestea

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 22.07.2021
Răspunsul autorității:
SFS NR. 26-07/2-13/76111 din 05.07.2021
1. A fost efectuata vizita fiscala la institutia de invatamant, in rezultatul careia s-a stabilit urmatoarele:
i. Institutia de invatamant a incheiat contracte de achizitii publice cu persoane fizice - titulari ai patentei de întreprinzator si a achizitionat marfuri si servicii dupa cum urmeaza: ECATERINA ASCIU (procurarea hainelor pentru copii); VALENTIN RUSSU (procurarea fructelor și legumelor); IVAN LAZAREV (procurarea laptelui); NICOLAI CONSTANTINOV (procurarea fructelor, legumelor și hainelor pentru copii); NICOLAI COSTOV (prestarea serviciilor cu escavatorul).
Menționam ca, potrivit Legii UTA Gagauzia nr. 33 din 15.01.2019 cu privire la patenta de întreprinzator, nu este stabilita limita venitului din vanzari din desfasurarea activitații in baza patentei ie întreprinzator.
Persoanele fizice - titulari ai patentei de întreprinzator: Ecaterina Asciu, Valentin Russu, Ivan Lazarev, Nicolai Costov, au desfasurat activitatea regulamentar, conform contractelor incheiate cu institutia de invatamant.
ii. Institutia de invatamant a achizitionat, de la titularul patentei de întreprinzator Nicolai Constantinov, legume, fructe, imbracaminte pentru copii in anul 2018 in suma de 507 816,20 lei, in 2019 in suma de 1 216 119,75 lei si in anul 2020 in suma de 1 294 845,00 lei.
Totodata, Nicolai Constantinov a acordat servicii în constructii, fara a inregistra о forma organizatorico - juridica. Astfel, in perioada anilor 2018-2020, Nicolai Constantinov a efecluat lucrări de construcție in adresa instituției de invatamant in suma totala de 1239 772,00 lei, inclusiv, 191 651,2 lei in anul 2018, 341 645,20 lei in anul 2019 și 706475,60 lei in anul 2020.
II. Ca rezultat al masurilor intreprinse, la data de 05.04.2021 si 07.04.2021 institutia de invatamant a depus darile de seama Forma IPC18 si IALS18 corectale pentru perioadele 2018 - 2020, declarand salariul pentru persoana fizica Nicolai Constantinov (angajat ca muncitor necalificat în construcții).
-pentru perioada anului 2018 in suma de 191 651,20 lei, contributii individuale de asigurari sociale calculate in suma de 11 499,07 lei și contributii datorate de angajator calculate in suma de 44 079,78 lei;
- pentru perioada anului 2019 in suma de 341 645,2 lei, contributii individuale de asigurari sociale calculate in sumS de 20 498,71 lei §i contributii datorate de angajator calculate in suma de 78 578,4 lei;
- pentru perioada anului 2020 in suma de 706 475,6 lei, contributii individuale de asigurari sociale calculate in suma de 42 388,54 lei și contributii datorate de angajator calculate in suma de 162 489,39 lei,
Respectiv, cetateanul Nicolai Constantinov a obtinut venituri in perioada 2018-2020, dupa cum urmeaza:
- in baza patentei de intreprinzator: in anul 2018 in suma de 507 816,2 lei, in anul 2019 in suma de 1 216 119,75 lei și in anul 2020 in suma de 1 294 845,00 lei.
- venituri din prestarea serviciilor (sub forma de salariu): in anul 2018 in suma de 191 651,2 lei, in anul 2019 in suma de 341 645,2 lei și in anul 2020 in suma de 706 475,6 lei.
Totodata, conform prevederilor art. 182 alin. (2) din Codul Fiscal, obligația de a retine sau percepe impozite, taxe, majorari de intirziere (penalitati) și/sau amenzi ramine a fi a contribuabilului a cărui persoana cu funcție de raspundere este obligata sa le retina sau sa le perceapa de la о alta persoana și sa le transfere pina cind impozitele, taxele, majorarile de intirziere (penalitatile) și/sau amenzile vor fi declarate sau trebuiau sa fie declarate de persoana de la care trebuia sa fie retinute sau percepute ori pina la stingerea lor totala in celelalte cazuri. Astfel, conform notelor de informare corectate privind salariul și alte plati efectuate de catre patron in folosul angajatului precum și platile achitate rezidenților din alte surse de venit decat salariul și impozitul pe venit reținut din aceste plați (Forma IALS18) prezentate pentru perioada anilor 2018 - 2020, instituția de invațamint a declarat plați salariale pe numele cetațeanului Nicolai Constantinov, dar fara retinerea impozitului pe venit.
Prin urmare, au fost intreprinse masuri de conformare voluntara, in rezultatul carora, persoana Fizica Nicolai Constantinov a prezentat declarațiile persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (CET15 §i CET18) pentru perioada 2018-2020, dupa cum urmeaza:
- pentru perioada anului 2018, venitul declarat a constituit 191 651,001ei, iar impozitul pe venit calculat și respectiv achitat a constituit 19 863,36 lei.
- pentru perioada anului 2019, venitul declarat a constituit 341 645,20 lei, iar impozitul pe venit calculat și respectiv achitat a constituit 36 692,66 lei.
- pentru perioada anului 2020, venitul declarat a constituit 706 475,60 lei, iar impozitul pe venit calculat și respectiv achitat a constituit 75 875,47 lei.RO_8110_SFS NR. 26-07 2-13 76111 din 5.07.2021.pdf

Recomandarea: 2.6. pentru verificarea conformității documentației, volumelor și calității lucrărilor efectuate la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din mun. Chișinău, Universitatea de Stat din Comrat și la Școala de tip internat pentru copii orfani si copii rămași fără îngrijirea părinților din or. Ceadâr-Lunga, indicate în Raportul de audit

Autoritatea:Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică

Termen implementare: 22.07.2021

Recomandarea: 2.7. pentru informare și examinarea în şedinţa Colegiului ministerului a rezultatelor auditului, cu audierea şefilor subdiviziunilor și instituțiilor din subordine, menţionate în Raportul de audit, referitor la faptele descrise în acesta, remedierea deficienţelor constatate şi implementarea recomandărilor înaintate de audit

Autoritatea:Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Termen implementare: 22.07.2021
Răspunsul autorității:
MECC NR. 08/2-09/3408 DIN 15.07.2021.pdf RO_8135_MECC NR. 08 2-09 3408 DIN 15.07.2021.pdf

Recomandarea: 1.1. elaborarea şi asigurarea realizării unui plan de măsuri pentru lichidarea încălcărilor şi neajunsurilor constatate

Autoritatea:Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Termen implementare: 22.07.2021
Răspunsul autorității:
MECC NR. 08 2-09 3408 DIN 15.07.2021
Plan de măsuri elaborat şi aprobat - Ordin MECC nr. 396 din 15.04.2021 RO_8135_MECC NR. 08 2-09 3408 DIN 15.07.2021.pdf

Recomandarea: 1.2. implementarea proceselor operaționale şi procedurilor eficiente de control intern, care să asigure conformitatea întregului proces de efectuare a achizițiilor publice la toate etapele de executare a lucrărilor capitale (pct.4.1.)

Autoritatea:Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Termen implementare: 22.07.2021
Răspunsul autorității:
MECC NR. 08 2-09 3408 DIN 15.07.2021
Procese operaţionale parțial descrise RO_8135_MECC NR. 08 2-09 3408 DIN 15.07.2021.pdf

Recomandarea: 1.3. evaluarea riscurilor de fraudă în sistemul de achiziții, cu introducerea unor criterii de detectare și prevenire a acestora, în vederea administrării finanțelor publice în conformitate cu principiile bunei guvernări (pct.4.1.; pct.4.2.)

Autoritatea:Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Termen implementare: 22.07.2021
Răspunsul autorității:
MECC NR. 08 2-09 3408 DIN 15.07.2021
Riscuri parția stabilite. Activităţi de control parțial stabilite. RO_8135_MECC NR. 08 2-09 3408 DIN 15.07.2021.pdf

Recomandarea: 1.4. planificarea achizițiilor publice și documentarea conformă a necesităților privind calitatea și cantitatea bunurilor, lucrărilor și serviciilor, inclusiv la: - serviciile de formare continuă: justificarea costurilor estimative în funcție de planul-cadru de instruire şi perfecționare, norma de ore pentru o grupă, necesitatea materiei prime şi a materialelor instructive, costul serviciilor necesare de întreținere a cursurilor de perfecționare (pct.4.1.); - investiții capitale: să se țină cont de necesitățile actualizate privind finisarea lucrărilor de construcție, reconstrucție sau reparații capitale începute anterior; să nu includă în propunerile anuale de buget necesitățile autorităților publice care nu sunt însoțite de devizele de cheltuieli, evaluările tehnice şi financiare ale fiecărui obiectiv, precum şi de estimările cheltuielilor anuale şi termenele de executare a lucrărilor (pct.4.1.); - alimente și servicii de alimentare: justificarea costurilor estimative financiare prin calcule bazate pe norme naturale de consum şi reieșind din limitele alocațiilor aprobate (pct.4.1.)

Autoritatea:Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Termen implementare: 22.07.2021
Răspunsul autorității:
MECC NR. 08 2-09 3408 DIN 15.07.2021
MECC nu mai alocă suport financiar. Respectiv procedurile de achiziţii publice nu se mai desfăşoară.
-Evidenţa analitică efectuata pentru toate obiectivele investiţionale. Ţinând cont de necesităţile actualizate privind finisarea lucrărilor, au fost întreprinse un şir de acţiuni. Nu au fost aprobate/accepate propunerile de buget înaintate de instituţiile din subordine care nu sunt însoţite de devizele de cheltuieli, evaluările tehnice şi financiare
- MECC a elaborat recomandări şi le-a remis instituţiilor din subordine -Scrisoare nr. 08/2-09/2856 din 14.06.2021

RO_8135_MECC NR. 08 2-09 3408 DIN 15.07.2021.pdf

Recomandarea: 1.5. asigurarea corelării și ajustării planului de achiziţii la bugetul aprobat/precizat (pct.4.1.)

Autoritatea:Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Termen implementare: 22.07.2021
Răspunsul autorității:
MECC NR. 08 2-09 3408 DIN 15.07.2021
Nu a existat necesitate pentru a ajusta planul de achiziţii. MECC monitorizează acest aspect.
RO_8135_MECC NR. 08 2-09 3408 DIN 15.07.2021.pdf

Recomandarea: 1.6. desemnarea conformă a grupului de lucru pentru achiziții și stabilirea atribuțiilor concrete membrilor acestuia (inclusiv pentru achiziții de valoare mică și monitorizarea respectării clauzelor contractuale), cu evaluarea proceselor de organizare și desfășurare a activității grupului de lucru și de desemnare a câștigătorilor (pct.4.2.)

Autoritatea:Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Termen implementare: 22.07.2021
Răspunsul autorității:
MECC NR. 08 2-09 3408 DIN 15.07.2021.pdf
- Ordin elaborat şi aprobat cu stabilirea expres a atribuţiilor fiecărui membru al grupului de lucru, necesare pentru a fi exercitate în cadrul procedurilor de achiziţii publice.(se anexeaza Ordin MECC nr. 679 din 04.06.2021)
- A fost elaborat Regulamentul cu privire la modul de organizare a achiziţiilor publice de valoare mică (se anexeaza) RO_8135_MECC NR. 08 2-09 3408 DIN 15.07.2021.pdf

Recomandarea: 1.7. revizuirea cadrului normativ intern aferent achiziției de manuale în scopul divizării ei în 2 proceduri distincte: 1) achiziția dreptului de autor asupra manualelor pe perioada de valabilitate a curiculei școlare, și 2) achiziția serviciilor de tipărire a manualelor (pct.4.2.)

Autoritatea:Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Termen implementare: 22.07.2021
Răspunsul autorității:
MECC NR. 08 2-09 3408 DIN 15.07.2021.pdf
Studii pentru revizuirea cadrului normativ intern aferent achiziţiei de manuale în scopul divizării în 2 proceduri distincte: 1) achiziţia dreptului de autor asupra manualelor pe perioada de valabilitate a curriculei şcolare, şi 2) achiziţia serviciilor de tipărire a manualelor RO_8135_MECC NR. 08 2-09 3408 DIN 15.07.2021.pdf

Recomandarea: 1.8. asigurarea transparenței procesului decizional al achizițiilor de valoare mică prin aprobarea unor reglementări exhaustive, unice pentru toate instituțiile din subordine și la autogestiune, privind obligativitatea de desfășurare a achizițiilor de valoare mică prin SIA „RSAP” MTender, inclusiv cu oferirea unui termen mai mare de desfășurare a achizițiilor incluse în planul de achiziţii anual, prin plasarea acestora în sistem (pct.4.2.)

Autoritatea:Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Termen implementare: 22.07.2021
Răspunsul autorității:
MECC NR. 08 2-09 3408 DIN 15.07.2021.pdf
MECC a elaborat recomandări şi le-a remis instituţiilor din subordine - Scrisoare nr. 08/2-09/2856 din 14.06.2021 RO_8135_MECC NR. 08 2-09 3408 DIN 15.07.2021.pdf

Recomandarea: 1.9. elaborarea unor reglementări interne prin care inițierea unei achiziții să fie justificată în documentația de achiziție de către autoritatea contractantă/grupul de lucru în funcție de includerea acesteia în planul de achiziții publice/anunțuri de intenție/etc. (pct.4.1.)

Autoritatea:Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Termen implementare: 22.07.2021
Răspunsul autorității:
MECC NR. 08 2-09 3408 DIN 15.07.2021.pdf
- Ordin elaborat şi aprobat cu stabilireaexpres a atribuţiilor fiecărui membru al grupului de lucru, necesare pentru a fi exercitate în cadrul procedurilor de achiziţii publice.
- A fost elaborat Regulamentul cu privire ia modul de organizare a achiziţiilor publice de valoare mică
(anexat Ordin MECC nr. 679 din 04.06.2021, Regulamentul cu privire la modul de organizare a achiziţiilor publice de valoare mică)
RO_8135_MECC NR. 08 2-09 3408 DIN 15.07.2021.pdf

Recomandarea: 1.10. asigurarea elaborării corecte a documentelor de licitație, cu includerea tuturor lucrărilor necesare pentru evitarea efectuării unor achiziții adăugătoare (de lucrări, servicii proiectare/autor etc.) (pct.4.2.)

Autoritatea:Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Termen implementare: 22.07.2021
Răspunsul autorității:
MECC NR. 08 2-09 3408 DIN 15.07.2021.pdf
La licitaţia deschisă privind achiziţionarea lucrărilor de reconstrucţie a CEC. Suplimentar au fost implicaţi specialişti. Volumele au fost ajustate şi transmise către expertizare repetată.
Alte proceduri de achiziţii de lucrări nu au avut loc.

RO_8135_MECC NR. 08 2-09 3408 DIN 15.07.2021.pdf

Recomandarea: 1.11. instituirea procedurilor de control prin care să excludă divizarea achizițiilor publice, iar cazurile admise să fie susținute cu justificări documentate, care ar asigura că divizarea acestora nu va afecta transparența și concurența (pct.4.2.)

Autoritatea:Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Termen implementare: 22.07.2021
Răspunsul autorității:
MECC NR. 08 2-09 3408 DIN 15.07.2021.pdf
Riscuri parțial stabilite. Activităţi de control parțial stabilite RO_8135_MECC NR. 08 2-09 3408 DIN 15.07.2021.pdf

Recomandarea: 1.12. asigurarea monitorizării și controlului asupra executării contractelor de achiziții publice, cu desemnarea persoanelor responsabile, precum și asupra calculării penalităților în cazul depășirii termenului de livrare de către operatorii economici (pct.4.3.)

Autoritatea:Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Termen implementare: 22.07.2021
Răspunsul autorității:
MECC NR. 08 2-09 3408 DIN 15.07.2021.pdf
Atît în ordin cît şi în regulament sunt descrise procesele de monitorizare a executării contractelor cu precizarea persoanei/subdiviziunii responsabile. Conform ordinului de constituire a grupului de lucru (ordin MECC nr. 679 din 04.06.3021), responsabil pentru asigurarea procedurilor de penalizare a operatorilor economici a fost desemnat reprezentantul secţiei juridice. (anexat Ordin MECC nr. 676 din 04.06.2021, Regulamentul cu privire Ut modul de organizare a achiziţiilor publice de valoare mică)
RO_8135_MECC NR. 08 2-09 3408 DIN 15.07.2021.pdf

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY