Actualizat: Luni, 24 Iunie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr.40 din 28 iulie 2020 cu privire la Raportul auditului performanței privind activitatea Directoratului Liniei de Credit , în care Ministerul Finanțelor are calitatea de fondator

Nr. 40 din 28.07.2020
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Misiunea de audit a fost efectuată în conformitate cu Programele activității de audit ale Curții de Conturi pentru anii 20191 și, respectiv, 20202. Am realizat misiunea de audit în conformitate cu Standardele Internaționale ale Instituțiilor Supreme de Audit aplicate de Curtea de Conturi3, Manualul de audit al performanței4, cadrul de reglementare intern, precum și cu bunele practici în domeniu.
Auditul a avut drept scop evaluarea performanțelor atinse de către Directoratul Liniei de Credit în administrarea Liniilor de credit și a Proiectelor transmise în gestionare de către Ministerul Finanțelor.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.100 din 21.12.2018 „Cu privire la aprobarea Programului activității de audit pe anul 2019”, cu modificările și completările ulterioare.
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.77 din 27.12.2019 „Cu privire la aprobarea Programului activității de audit pe anul 2020”.
3 Hotărârea Curții de Conturi nr.2 din 24.01.2020 „Cu privire la Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI”.
4 Manualul de audit al performanței Curții de Conturi, aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.54 din 05.12.2016.
Recomandarea: 2.1. pentru monitorizarea în vederea preluării și implementării celor mai bune practici în activitatea Instituției Publice „Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă” și pentru luare de atitudine și asigurarea implementării recomandărilor cuprinse în Raportul de audit

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 14.02.2021
Răspunsul autorității:
Scris.MinFin nr.05-10/07 din 08.02.2021: În cadrul operațiunilor de recreditare a fondurilor liniilor de credit, OGP AE se conduce obligatoriu de condițiile manualelor și procedurilor operaționale, care înglobează cerințele creditorilor externi, acestea fiind aprobate și de Consiliul de supraveghere al OGP AE.
În cadrul operațiunilor de recreditare a fondurilor liniilor de credit, OGP AE se conduce obligatoriu de condițiile manualelor și procedurilor operaționale, care îmglobează cerințele creditorilor externi, acestea fiind aprobate și de Consiliul de supraveghere al OGP AE. RO_7807_138-21_MinFin.pdf

Recomandarea: 2.1. pentru monitorizarea în vederea preluării și implementării celor mai bune practici în activitatea Instituției Publice „Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă” și pentru luare de atitudine și asigurarea implementării recomandărilor cuprinse în Raportul de audit

Autoritatea:IP ,,Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă"

Termen implementare: 14.02.2021
Răspunsul autorității:
Scris.MinFin nr.05-10/07 din 08.02.2021: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuate de către Curtea de Conturi.
În cadrul operațiunilor de recreditare a fondurilor liniilor de credit, OGP AE se conduce obligatoriu de condițiile manualelor și procedurilor operaționale, care îmglobează cerințele creditorilor externi, acestea fiind aprobate și de Consiliul de supraveghere al OGP AE. RO_7807_138-21_MinFin.pdf

Recomandarea: 1. Să asigure stabilirea criteriilor legale pentru determinarea cheltuielilor operaționale cu încadrarea strictă a acestora în principiile și responsabilitățile bugetar-fiscale

Autoritatea:IP ,,Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă"

Termen implementare: 14.02.2021
Răspunsul autorității:
Scris.MinFin nr.05-10/07 din 08.02.2021: Regulamentul cu privire la condițiile de salarizare a angajaților OGP AE a fost elaborat în conformitate cu prevederile HG nr.743 din 11.06.2002 cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară. Regulamentul a fost aprobat de Consiliul de supraveghere al Oficiului și pus în aplicare în OGP AE începând cu 01.09.2020.
În legătură cu reorganizarea IP „Directoratul Liniei de Credit” în IP „Oficiul de gestionare a Programelor de Asistență Externă” (OGP AE) reglementarea cheltuielilor operaționale ale Oficiului, inclusive de salarizare, sunt elaborate și îndeplinite conform criteriilor și prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.743 din 11.06.2002 „Cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară și a Regulamentului cu privire la condițiile de salarizare a angajaților OGP AE aprobat de Consiliul de supraveghere a Oficiului, care a fost pus în aplicare în OGP AE începînd cu 01.09.2020. RO_7807_138-21_MinFin.pdf

Recomandarea: 2. Să asigure plenitudinea documentelor din dosarele prezentate de solicitanții noi de împrumuturi recreditate, în vederea efectuării unei evaluări corecte a eligibilității acestora

Autoritatea:IP ,,Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă"

Termen implementare: 14.02.2021
Răspunsul autorității:
Scris.MinFin nr.05-10/07 din 08.02.2021: OGP AE solicită de la instituțiile financiare setul de documente aferente sub-proiectelor propuse spre finanțare în conformitate strictă cu condițiile manualelor și procedurilor operaționale în cadrul liniilor de credit. Pentru o verificare mai detaliată a împrumuturilor în sumă mai mare de echivalentul a 100 mii USD se solicită documente suplimentare pentru a asigura prezența dovezilor de argumentare a cheltuielilor propuse spre finanțare, cât și avizul Instituției Financiare Participante intermediare privind evaluarea riscurilor sale de credit. RO_7807_138-21_MinFin.pdf

Recomandarea: 3. asigure monitorizarea continuă a beneficiarilor recreditați direct de către Minister, în vederea rambursării depline a sumelor datorate de către aceștia

Autoritatea:IP ,,Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă"

Termen implementare: 14.02.2021
Răspunsul autorității:
Scris.MinFin nr.05-10/07 din 08.02.2021: OGP AE de comun acord cu Ministerul Finanțelor a elaborat forma Raportului OGP AE privind soldul datoriilor pentru subîmprumuturile recreditate de Ministerul Finanțelor în direct beneficiarilor din fondurile componentei STruguri a Proiectului Livada Moldovei, care se prezintă Ministerului Finanțelor trimestrial și la cerere. Pe parcursul perioadei de referință, prin intermediul SFS, ca urmare a aplicării măsurilor de executare silită, de la întreprinderile vitivinicole a fost încasată suma de 435,3 mii lei. RO_7807_138-21_MinFin.pdf

Recomandarea: 4. În comun cu Ministerul Finanțelor, să asigure stabilirea unor mecanisme de transferare promptă a sumelor încasate prin intermediul Serviciului Fiscal de Stat din debitarea forțată a datoriilor expirate, pentru a utiliza mijloacele conform destinației și nu a admite reținerea îndelungată a acestora la Trezoreria de Stat

Autoritatea:IP ,,Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă"

Termen implementare: 14.02.2021
Răspunsul autorității:
Scris.MinFin nr.05-10/07 din 08.02.2021: SFS recepționează, trimestrial, informația prezentată de către Ministerul Finanțelor privind datoriile debitorilor garantați față de bugetul de stat. Ulterior, în scopul încasării forțate a datoriilor cu termen expirat la împrumuturile recreditate din surse interne și externe acordate agenților economici prin intermediul Ministerului Finanțelor, ordinele incaso sunt generate direct în conturile liniilor de credit administrate de către Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă, conform conturilor IBAN indicate în Informațiile trimestriale recepționate de la Ministerul Finanțelor. Drept urmare, în scopul raportării Ministerului Finanțelor privind măsurile întreprinse pentru încasarea datoriilor cu termen expirat la împrumuturile recreditate din surse interne și externe acordate agenților economici, SFS a prezentat, trimestrial, informațiile aferente anului 2020.
SFS recepționează, trimestrial, informația prezentată de către Ministerul Finanțelor privind datoriile debitorilor garantați față de bugetul de stat. Ulterior, în scopul încasării forțate a datoriilor cu termen expirat la împrumuturile recreditate din surse interne și externe acordate agenților economici prin intermediul Ministerului Finanțelor, ordinele incaso sunt generate direct în conturile liniilor de credit administrate de către Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă, conform conturilor IBAN indicate în Informațiile trimestriale recepționate de la Ministerul Finanțelor. Drept urmare, în scopul raportării Ministerului Finanțelor privind măsurile întreprinse pentru încasarea datoriilor cu termen expirat la împrumuturile recreditate din surse interne și externe acordate agenților economici, SFS a prezentat, trimestrial, informațiile aferente anului 2020. RO_7807_138-21_MinFin.pdf

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY