Actualizat: Duminică, 23 Iunie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr. 58 din 25 octombrie 2019 cu privire la Raportul auditului conformității gestionării fondurilor publice de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică în anul 2018

Nr. 58 din 25.10.2019
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Misiunea de audit a fost efectuată în conformitate cu Programul activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2019 (cu modificările ulterioare)1, având drept scop oferirea asigurării că formarea, utilizarea și raportarea fondurilor publice de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică în anul 2018 s-au realizat conform  prevederilor actelor legislativ-normative în vigoare și actelor regulatorii interne ale entității.
Auditul public extern a fost planificat și s-a desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale ale Instituțiilor Supreme de Audit aplicate de Curtea de Conturi (ISSAI 100, ISSAI 400 și ISSAI 4000)2.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.100 din 21.12.2018 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2019”.
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400 în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”; Hotărârea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000-9999) în cadrul auditului public”.
Recomandarea: 2.1. pentru luare de atitudine și asigurarea implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit;

Autoritatea:AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ

Termen implementare: 22.05.2020
Răspunsul autorității:
Scris.ANRE nr.09/1158 din 08.05.2020: ANRE a informat CC în vederea acțiunilor întreprinse pentru realizarea recomandărilor înaintate. RO_7296_352-20_ANRE.pdf

Recomandarea: 1. să asigure adoptarea cadrului regulator intern aferent procesului de raportare financiară, prin determinarea: setului de reguli, principii, etape și operațiuni conexe; subdiviziunilor structurale și persoanelor implicate în aceste procese; datelor-limită principale și responsabilităților delegate etc. (pct. 4.4.1.; pct.4.4.2.);

Autoritatea:AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ

Termen implementare: 22.05.2020
Răspunsul autorității:
Scris.ANRE nr.09/1158 din 08.05.2020: Prin Hotărârea Consiliului de Administrație ANRE nr.66/2020 din 10.03.2020 au fost adoptate Politicile Contabile, care cuprind setul de reguli, principii, etape și operațiuni conexe, datele-limită principale, persoanele implicate în procesul de raportare financiară.
Scris.ANRE nr.03-01/1676 din 30.06.2020: Pe lângă aprobarea ex-ante (la începutul perioadei) a tarifului pentru anul ,,t ,la calculul căruia este utilizată cantitatea de energie electrică prognozată de a fi procurată în anul ,,t ,este efectuată și actualizarea ex-post (după încheierea perioadei de gestiune anuale)a tarifelor anului ,,t ,în care se ține cont de indicii reali a anului ,,t (cantitatea energiei electrice procurate, prețurile de procurare, taxele, etc.) În așa mod, prin mecanismul devierilor tarifare se introduce corecția cantităților (și altor parametri) care se iau în considerație în tariful anului următor ,,t+1 .
Devierile anului ,,t-1 ,se determină ca diferența dintre venitul efectiv al furnizorului central înregistrat în anul ,,t-1 ,de la furnizarea energiei tuturor furnizorilor de energie electrică care activează pe piața cu amănuntul a energiei electrice, și venitul actualizat calculat ex-post, reieșind din indicii reali ai anului ,,t-1 ,(cantitățile de energie electrică procurate, prețurile de procurare, taxele, etc.). În pct.5 din metodologie este menționată expres definiția devierilor tarifare, or, în procesul de consultare publică a proiectului metodologiei nu au parvenit careva comentarii privind neclaritatea sau caracterul echivoc al definiției , astfel încât se poate lesne infera că nu a existat o necesitate în reflectare unei formule care ar fi dublat mesajul reflectat deja în definiția din metodologie.
RO_7296_352-20_ANRE.pdf RO_7560_469-20_ANRE.pdf

Recomandarea: 2. să sesizeze autoritatea responsabilă în vederea examinării oportunității completării cadrului legal cu instrumente de combatere a cazurilor de nerespectare de către titularii de licență a termenelor de efectuare a plăților regulatorii (pct. 4.2.3.);

Autoritatea:AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ

Termen implementare: 22.05.2020
Răspunsul autorității:
Scris.ANRE nr.09/1158 din 08.05.2020: ANRE pregătește un șir de modificări/completări a legilor speciale care reglementează care reglementează sectoarele patronate. Modificările/completările legislative menționate vor încadra și definirea instrumentelor de combatere a cazurilor de nerespectare de către titularii de licență a termenelor de efectuare a plăților regulatorii.
Scris.ANRE nr.03-01/1676 din 30.06.2020: În conformitate cu prevederile art. 88, alin, (1) al Legii nr.107 din 27.05.2016 cu privire la energia electrică prețurile și tarifele reglementate în sectorul electroenergetic se determină anual de către întreprinderile electroenergetice în conformitate cu metodologiile de calculare , aprobate și aplicare a prețurilor și a tarifelor reglementate și potrivit terminilor și condițiilor stabilite în Regulamentul privind procedurile de prezentare și de examinare a cererilor titularilor de licențe privind prețurile și tarifele reglementate. Totodată, art. 9, alin. (4) din Legea nr. 107 prevede expres că Consiliul de administrație al Agenției este obligat să examineze cererile privind costurile de baza , prețurile si tarifele reglementate în termen de cel mult 180 de zile calendaristice de la data înregistrării solicitării corespunzătoare din partea unei întreprinderi electroenergetice și după prezentarea tuturor documentelor și a informației necesare , solicitate de Agenție, în conformitate cu Regulamentul privind procedurile de prezentare și de examinare a cererilor titularilor de licențe privind prețurile și tarifele reglementate. Prevederi similare se regăsesc și la art. 16 alin.(6) al Legiim174/2017 cu privire la energetică.
Astfel, în temeiul prevederilor menționate supra, prin Hotărârea Consiliul de administrație al Agenției nr. 286 din 17.10.2018, a fost aprobat Regulamentul privind procedurile de prezentare și de examinare a cererilor titularilor de licențe privind prețurile si tarifele reglementate (în continuare –Regulament). Or, pct. 5 din Regulament prevede expres ce titularii de licențe din sectorul energiei electrice depun anual spre examinare la Agenția cererea privind aprobarea prețurilor și/sau tarifelor în conformitate cu prevederile metodologiilor în vigoare și în condițiile Regulamentului până la data de 1 februarie. Iar Agenția , conform prevederilor pct. 15 din Regulament, examinează cererea titularului de licență în termen de cel mult 180 de zile calendaristice de la data înregistrării și după prezentarea tuturor documentelor și a informației necesare, solicitate de Agenție.
De menționat, că în conformitate cu prevederile art. 7, alin. (3) al Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, în cazul în care între două acte normative cu aceeași forță juridică apare un conflict de norme, se aplică prevederile ultimul act normativ adoptat, aprobat sau emis. Astfel, la examinarea cererilor titularilor de licențe privind prețurile și tarifele reglementate, Agenția se ghidează de termenele și condițiile stabilite în Regulament. De asemenea, reieșind din prevederile art. 9 alin. (4) al Legii 107/2016 și art. 16 alin. (6) al Legii 174/2017, Regulamentul privind procedurile de prezentare și de examinare a cererilor titularilor de licențe privind prețurile și tarifele reglementate, stabilește norme de reglementare speciale in raport cu alte acte normative de reglementare în partea ce vizează condițiile și termenele de examinare a cererilor titularilor de licență privind costurile de bază, prețurile și tarifele reglementate. Relevante în acest context fiind prevederile art. 5 alin. (3) al Legii nr. 100/2017. Mai mult ca atât, termenul de 180 zile este prevăzut expres de o normă legislativă ierarhic superioară prevederilor Metodologiei tarifare, urmând a fi aplicată cu precădere.
RO_7296_352-20_ANRE.pdf RO_7560_469-20_ANRE.pdf

Recomandarea: 3. să asigure ajustarea cadrului regulator intern aferent reglementării achizițiilor prin definirea clară a mecanismului de identificare și sistematizare a necesităților Agenției pentru planificarea realistă a cheltuielilor, precum și a achizițiilor de bunuri/servicii în concordanță cu acestea (pct. 4.3.1.; pct.4.3.3.);

Autoritatea:AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ

Termen implementare: 22.05.2020
Răspunsul autorității:
Scris.ANRE nr.09/1158 din 08.05.2020: A fost emis Ordinul nr.20-a din 08.05.2020 cu privire la crearea grupului de lucru pentru achiziții. Totodată, a fost aprobat, prin Hotărârea Consiliului de Administrare ANRE nr. 354/2019 din 20.09.2019, Regulamentul privind elaborarea bugetului anual al ANRE. Documentele vizate definesc mecanismul de identificare și sistematizare a necesităților de bunuri/lucrări/servicii pentru planificarea achizițiilor. RO_7296_352-20_ANRE.pdf

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY