Actualizat: Duminică, 23 Iunie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

MINISTERUL MEDIULUI, ÎN VIZORUL CURȚII DE CONTURI

Rezultatele auditului rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Mediului (MM) pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2021 au fost examinate în cadrul ședinței de către Curtea de Conturi a Republicii Moldova din 29 iunie, informează TRIBUNA.

Ca urmare a reorganizării Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, MM a preluat domeniile politicii guvernamentale de mediu, având în subordine 8 instituții, dintre care 2 instituții sunt fondatoare a 27 întreprinderi de stat și o societate pe acțiuni.

În anul 2021, MM și instituțiile din subordine au gestionat resurse în valoare de 282 mil. lei, cheltuieli și active nefinanciare în valoare de peste 1,6 mld. lei,  nivelul de realizare al veniturilor fiind de 95,5%, al cheltuielilor și activelor nefinanciare – 82,1%.

Totodată, conform datelor bilanțului contabil, în anul 2021, patrimoniul administrat de către MM a avut o valoare totală de peste 1,7 mld. lei, cea mai mare pondere revenind clădirilor.

În contextul auditului, au fost prezentate cele mai semnificative carențe care au stat la baza emiterii opiniei de audit cu rezerve:

 • nu au fost evaluate și nu a fost contabilizate, în modul stabilit, terenurile fondului forestier și din domeniul hidroameliorației, transmise în gestiune întreprinderilor de stat al căror fondatori sunt instituțiile subordonate, soldul grupei de conturi ,,Acțiuni și alte forme de participare în capital în interiorul țării” fiind subevaluat cu  peste 24,8 mld. lei.
 • nu a fost evaluată și nu a fost contabilizată valoarea a 17 de loturi de teren, cu suprafața de 25,83 ha în valoare de 48,5 mil. lei;
 • a fost înregistrată neregulamentar în evidența contabilă valoarea a 40 de loturi de teren, cu suprafața totală de 525,08 ha, deși acestea aparțin persoanelor terțe;
 • a fost recunoscută în evidența contabilă valoarea a 8 imobile, care aparțin terților conform înscrisurilor din Registrul bunurilor imobile, în valoare de 12,9 mil. lei, dar nu au fost aplicate normele de recunoaștere și evaluare a bunurilor imobile, astfel neînregistrând în evidența contabilă valoarea a 46 de clădiri, dintre care 8 au o valoare cadastrală de peste 20,7 mil. lei. 

Pe parcursul misiunii de audit, au fost scoase în evidență unele carențe care, deși nu au impact financiar și nu au influențat opinia de audit, implică neconformitatea activității de înregistrare și administrare a patrimoniului public cu legile și reglementările relevante. Astfel:

 • neînregistrarea de către MM a drepturilor patrimoniale asupra a 28 de imobile, dintre care 20 sunt contabilizate la valoarea de 4,1 mil. lei, precum și asupra a 4 loturi de teren, prezumă o situație care poate afecta integritatea bunurilor gestionate sau determina înstrăinarea necontrolată a acestora;
 • Inspectoratul pentru Protecția Mediului, datorită formării unor economii ale fondului de salarizare, nu a respectat prevederile legale și a achitat premii unice în valoare de peste 2,4 mil. lei;
 • în cadrul MM s-a stabilit existența unui număr semnificativ de zile de concediu anual nefolosite (10903 de zile), ceea ce ar  impune obligații legale față de personalul încadrat, care contribuie la apariția unor angajamente financiare în exercițiile financiare viitoare;
 • MM nu utilizează 33 de sisteme informaționale în valoare de peste 3,6 mil. lei, iar 2 din totalul de 149 de sisteme informaționale sunt nefuncționale;
 • intersectarea politicilor din domeniul administrării patrimoniului public a căror responsabilitate este atribuită Agenției Proprietății Publice și a politicilor în domeniul hidroameliorației, domeniu atribuit Agenției „Apele Moldovei”, prin derogare de la regulile generale, a condiționat Agenția „Apele Moldovei” să subvenționeze cu aproape 4,8 mil. lei întreprinderile de stat al căror fondator este Agenția Proprietății Publice;
 • Agenția Moldsilva, în lipsa unui contract sau regulament și fără a argumenta necesitatea subvenționării sau dovedi monitorizarea destinațiilor resurselor financiare, a alocat întreprinderilor silvice, al căror fondator este, suma de 10,8 mil. lei;

La alocarea mijloacelor financiare pentru efectuarea unor cheltuieli capitale nu s-a respectat principiul performanței:

 • în anul 2021 din Fondul Ecologic Național (FEN) a fost aprobat spre finanțare proiectul investițional „Crearea soluțiilor durabile pentru reciclarea cioburilor de sticlă”, în sumă de 14 mil. lei, beneficiar al căruia este o asociație obștească, care nu deținea autorizația de mediu pentru gestionarea deșeurilor. S-a constatat că bunurile au fost procurate de către asociația obștească de la unicul agent economic participant la procedurile de licitație, la un preț mult mai mare decât prețul de procurare achitat de agentul economic anterior. Totodată, atât utilajul pentru curățarea și sortarea cioburilor de sticlă, cât și autospecialele de colectare a deșeurilor sunt utilizate de către același agent economic, care a livrat bunurile către asociația obștească, fiind și titular al autorizației de mediu de gestionare a deșeurilor de sticlă;
 • Agenția „Apele Moldovei” nu a întreprins, pe parcursul a mai multor ani, măsuri de întreținere a digurilor aflate în gestiunea întreprinderilor de stat a stațiunilor tehnologice pentru irigare, al căror fondator din anul 2018 este Agenția Proprietății Publice, cauzând creșterea arborilor și a arbuștilor pe digurile de protecție, care reprezintă fondul forestier din afara fondului forestier. În anul 2021 Agenția a contractat lucrări de reparație a digurilor de protecție  în valoare de peste 9,9 mil. lei, dintre care lucrări de defrișare a arborilor în valoare de peste 0,3 mil. lei. Ca urmare a acestor lucrări au fost tăiați 140 copaci cu diametrul de 20-100 cm, masa lemnoasă colectată nefiind reflectată în registrele de evidență contabilă, iar la momentul auditului a fost constatată lipsa acesteia.

Curtea de Conturi, în baza probelor de audit obținute, a înaintat entităților auditate recomandări menite să îmbunătățească domeniile auditate.

 

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY