Actualizat: Vineri, 21 Iunie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Banca Mondială

 • 8314

Proiectul „Dezvoltarea strategică a Curții de Conturi a Republicii Moldova”, finanţat din contul Grantului acordat de Banca Mondială (anii 2007-2011)

Proiectul de asistenţă tehnică pentru dezvoltarea strategică a Curţii de Conturi, Acordul de grant nr. TF057662, gestionat de către Banca Mondială prin intermediul Fondului de Trust de unică destinație, cu fonduri din partea a mai multor donatori (Marea Britanie/DFID şi Guvernului Olandei) a fost aprobat în luna martie 2007 şi s-a încheiat la 25 decembrie 2011. Proiectul a fost destinat dezvoltării capacităților Curții de Conturi, prin contribuția în implementarea obiectivelor Planului de dezvoltare strategică a instituției pentru perioada 2006-2010. Suma grantului alocat, exprimată în dolari SUA a fost de 2.79 milioane. Realizări:

 • Instituția a fost dotată cu tehnică performantă și echipament din domeniul tehnologiilor informaționale. Astfel, au fost procurate 80 de laptopuri şi 30 de calculatoare de birou, precum şi servere de suport, iar angajații instituției au fost instruiți în domeniul utilizării programelor de calculator.
 • Prin contractarea unor servicii specializate, au fost proiectate, elaborate și puse în aplicare un șir de programe informatice: managementul resurselor umane, înregistrarea timpului de lucru, gestionarea documentelor, analiza datelor.
 • Pentru a spori accesul la noile resurse informaționale, Curtea de Conturi a creat o interconexiune prin intranetul guvernamental cu reţelele Ministerului Finanţelor şi ale Ministerului Dezvoltării Informaţionale.
 • Experții din cadrul proiectului au contribuit la elaborarea unei metodologii a auditului performanţei, a unui şir de îndrumări practice, instrucţiuni şi ghiduri privind activitatea de audit al performanţei.
 • Auditori Curții au fost instruiți în tematica auditului performanței și au beneficiat de suportul experților în cadrul efectuării a cinci audituri-pilot ale performanței. În cadrul proiectului au fost dezvoltate capacitățile angajaților instituției de a efectua un tip nou de audit – auditul sistemelor bazate pe tehnologiile informaționale, fiind efectuate trei audituri-pilot ale sistemelor bazate pe TI.
 • A fost elaborată noua Lege a Curţii de Conturi, documentul a fost aprobat de Parlament la 5 decembrie 2008. Suportul consultativ în cadrul elaborării noului proiect de lege a fost oferit de experții din cadrul a două proiecte de cooperare – Acordul de Grant, semnat cu Banca Mondială și Proiectul de cooperare cu Oficiul Național de Audit al Suediei.
 • Curtea de Conturi, cu suportul experților din cadrul proiectului, a finalizat primul audit financiar (al regularităţii) asupra tuturor celor trei bugete de stat (bugetul asigurărilor sociale de stat, fondul asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi bugetul de stat), în iunie şi iulie 2010. Rezultatele acestor audituri au fost incluse în rapoartele anuale ale Curţii de Conturi, care au fost prezentate în Parlament.
 • În anul 2011 a fost elaborată o metodologie pentru auditul autorităţilor publice locale, metodologia fiind aplicată în cadrul a două audituri – pilot. 30 de angajaţi au beneficiat de instruiri privind aplicarea noii metodologii.
 • La finele proiectului, au fost elaborate Standardele de audit al performanţei, Manualul de audit al performanţei, Manualul de audit TI, Ghidul cu privire la auditul veniturilor bugetului de stat.
 • Pe parcursul implementării proiectului, cu asistenţa experţilor, au fost elaborate Strategia de Management şi Dezvoltare a Resurselor Umane, Strategia de comunicare internă și Strategia de instruire şi dezvoltare profesională.
 • La capitolul asigurării unui impact mai mare activitățiilor Curții de Conturi, în cadrul proiectului au fost depuse eforturi pentru a spori eficacitatea Comisiei economie, buget şi finanţe a Parlamentului Republicii Moldova, prin oferirea tehnicii de calcul performante și efectuarea unor vizite de studiu. Pentru a informa despre cele mai bune practici de audit utilizate de instituţiile supreme de audit ale Uniunii Europene, a fost organizată o vizită de studiu la Parlamentul Ungariei, Curtea de Conturi a Sloveniei şi Oficiul Naţional de Audit al Ungariei.

 

Proiectul „Consolidarea capacităţilor Curţii de Conturi a Republicii Moldova”, finanţat din contul Grantului acordat de Banca Mondială (anii 20013-2015)

La 14 august 2013 a fost aprobat Acordul de grant nr. TF014332, finanțat de Banca Mondială, contribuția financiară însumând 1,2 milioane dolari SUA. Acordul presupunea finanţarea proiectului de suport prin asistenţă tehnică pentru consolidarea capacităților Curţii de Conturi, fiind o continuare logică a activităţilor realizate în cadrul precedentului proiect „Dezvoltarea Strategică a Curţii de Conturi”, susţinut de Banca Mondială şi implementat pe parcursul anilor 2007-2011. Fondurile de grant au fost acordate sub egida Fondul fiduciar cu donatori multipli pentru Europa şi Asia Centrală, Managementul Finanţelor Publice, pentru care Banca Mondială primeşte contribuţii periodice din partea donatorilor.

Obiectivul proiectului a fost consolidarea funcţiei de audit extern public a Republicii Moldova prin sporirea eficacităţii lucrărilor de audit şi fortificarea capacităţilor Curţii de Conturi. Activitățile proiectului au fost planificate și realizate în contextul implementării obiectivelor Planului Strategic de Dezvoltare a Curții de Conturi, prevăzut pentru anii 2011 – 2015. În cadrul proiectului, au fost organizate activități pentru a atinge câteva obiective:

 • Fortificarea capacităţilor de a realiza audituri ale performanţei în domenii specializate. Au fost elaborate un șir de îndrumare metodologice pentru auditul financiar şi auditul performanţei al bugetului de stat, bugetul asigurării sociale de stat, fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală.
 • Au fost acordate instruiri în domeniul auditului specializat al performanţi şi diferite tipuri de audituri ale tehnologiilor informaţionale. Experții din cadrul proiectului au analizat și au oferit recomandări la capitolul aprecierii impactului rapoartelor de audit produse de Curtea de Conturi.
 • A fost acordat suportul pentru a crea un sistem efectiv de control al calităţii, menit de a acorda asistenţă Curţii de Conturi şi colaboratorilor săi în procesul de conformare la standardele profesionale şi cerinţele legale şi de reglementările aplicabile. A fost creaătă și instruită o echipă de formatori cu funcţii de instruire internă, pentru a oferi instruire personalului existent şi noilor angajați în toate domeniile activității de audit.
 • Dezvoltarea în continuare a capacității Curții de Conturi de a efectua audituri ale performanței și în domeniul TI. Au fost revizuite și actualizate module de instruire în domeniul auditului performanței, a fost revizuit și actualizat Manualului auditului performanței prin prisma cerințelor standardelor internaționale ISSAI.
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY