Actualizat: Duminică, 26 Mai 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare în vizorul Curții de Conturi

  • 27.06.2023
  • 1392

Curtea de Conturi a Republicii Moldova, astăzi 27 iunie, a examinat Raportul auditului rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2022.

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare este autoritatea publică centrală care în anul 2022 a asigurat realizarea politicii guvernamentale în domenii, precum, producția produselor de origine vegetală și animală, procesarea produselor de origine vegetală și animală, vitivinicol și al băuturilor alcoolice, medicina veterinară, siguranța alimentelor, programe de dezvoltare rurală, etc.

MAIA este fondator pentru 26 de instituții, 14 din care reprezintă instituții publice organizate în baza principiilor de autogestiune, iar 12 fiind instituții bugetare finanțate din alocații bugetare și ale căror patrimoniu, venituri și cheltuieli sunt consolidate în rapoartele financiare ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare.

În anul 2022, MAIA și instituțiile din subordine au gestionat resurse financiare în valoare de 2 miliarde 346 milioane lei, cheltuieli și active nefinanciare în valoare de 2 miliarde 454 milioane, nivelul de realizare al veniturilor fiind de 96%, al cheltuielilor și activelor nefinanciare – 87%.

Totodată, în anul  2022 ministerul a administrat patrimoniu în valoare totală de 870,1 milioane lei.

Auditul a evidențiat cele mai semnificative neconformități și carențe care au stat la baza exprimării opiniei de audit cu rezerve, respectiv MAIA:

  • nu a aplicat cerințele Legii nr. 29/2018 și Legii nr. 246/2017 în ceea ce privește capitalul social și componența bunurilor depuse în acesta. Lipsa listei exhaustive a bunurilor transmise în capitalul social al  întreprinderilor de stat  nu permite oferirea unei asigurări rezonabile privind fidelitatea și veridicitatea valorii raportate de 87,07 mil. lei,  care constituie cota-parte în capitalul social a 6 de întreprinderi de stat;
  • nu a asigurat aplicarea prevederilor normative privind identificarea, evaluarea, reevaluarea și înregistrarea în evidența contabilă a bunurilor domeniului public transmise în gestiune economică la 5 instituții publice la autogestiune al căror fondator este potrivit Hotărârii Guvernului nr. 695/2017. Astfel, soldul contului „Investițiile în părți legate și nelegate” a fost subevaluat cu cel puțin de 28,81 mil. lei;
  • a recunoscut în evidența contabilă valoarea a 50 de loturi de teren, cu suprafața totală de 751,65 ha, care conform înscrisurilor din Registrul bunurilor imobile, aparțin persoanelor terțe, valoarea soldului grupei de conturi „Terenuri” fiind supraevaluată cu suma 37,18 mil. lei;
  • nu a acumulat și nu a capitalizat în contul „Investiții capitale în active în curs de execuție” cheltuielile suportate pentru efectuarea cercetărilor științifice de către instituțiile de cercetare din subordine, inclusiv cheltuielile efectuate în anii precedenți, valoarea soldului contului fiind subevaluată cu  64,43 mil. lei.

Auditul a evidențiat neînregistrarea de către MAIA a drepturilor patrimoniale asupra 341 de clădiri, cu o suprafață totală de 77,43 mii m2 în valoare de 49,97 mil. lei.

Din totalul de 155 de loturi de teren, gestionate de către minister și instituțiile din subordine, cu suprafața de 7695,72 ha, în valoare totală de 217,85 mil. lei, MAIA în noiembrie – decembrie 2022 a întocmit și a semnat actele de primire-predare către Agenția Proprietății Publice (APP). În consecință, MAIA a transmis pentru coordonare APP actele doar pentru 107 de loturi de teren, însă până la momentul actual acestea nu au fost semnate de către APP. Conform explicațiilor APP, o parte din angajații care au făcut parte din comisia de primire-predare au demisionat, iar altă parte refuză să semneze actele de primire-predare respective.

De asemenea, auditorii au constatat că în cadrul Ministerului s-a stabilit existența unui număr semnificativ de zile de concediu anual nefolosite - 9280 de zile, ceea ce ar  impune obligații legale față de personalul încadrat, care contribuie la apariția unor angajamente financiare în exercițiile financiare viitoare.

Controlul intern managerial instituit în cadrul MAIA asigură parțial identificarea și gestionarea eficientă a tuturor riscurilor aferente procesului financiar-contabil, inclusiv a celor legate de întocmirea situațiilor financiare consolidate. Instituirea fragmentară a controlului intern managerial a influențat veridicitatea și plenitudinea informațiilor reflectate în rapoartele financiare.

De asemenea, s-a menționat că, deși, în cadrul misiunii de audit realizate în anul precedent au fost înaintate 26 de recomandări menite să contribuie la remedierea neconformităților constatate, s-a remarcat un nivel de implementare de 48%, datorat implementării integrale a 7 recomandări, și a implementării parțiale a 9 recomandări. În acest sens, recomandările implementate parțial și cele neimplementate au fost reiterare în Raportul de audit.

Fișiere
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY