Actualizat: Duminică, 23 Iunie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Curtea de Conturi a realizat misiunea de audit la MAI

 • 01.07.2022
 • 3588

Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM), la data de 1 iulie curent, a examinat Raportul auditului rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Afacerilor Interne (MAI) încheiate la 31 decembrie 2021.

Auditorii CCRM au verificat aspectele aferente domeniilor ce țin de gestionarea patrimoniului public, retribuirea muncii, reparațiile capitale ale clădirilor, rezervele de stat, etc.

În cadrul ședinței au fost prezentate principalele observații, care au stat la baza emiterii opiniei de audit cu rezerve:

 • din cauza neevaluării și nerecunoașterii a unor mijloace fixe, trei instituții din subordinea MAI au admis subevaluarea activelor nefinanciare la grupele de conturi ,,Clădiri” și ,,Terenuri” cu suma de 80,8 mil. lei;
 • două instituții din subordinea MAI au evaluat și au contabilizat 71 de imobile la valoarea de piață în sumă de 20,9 mil. lei;
 • clasificarea neregulamentară a mijloacelor fixe de către 2 instituții din subordinea MAI, și anume a rețelelor de radiocomunicații, a condiționat subevaluarea soldului grupei de conturi ,,Instalații de transmisie” cu suma de 251,8 mil. lei și supraevaluarea soldului grupei de conturi „Mașini și utilaje” cu 231,9 mil. lei, a grupei de conturi „Construcții speciale ” cu 17,7 mil. lei, a grupei de conturi „Unelte și scule, inventar de producere și gospodăresc” cu 1,1 mil. lei, și a grupei de conturi „Stocuri de materiale circulante” cu 1,1 mil. lei.

De asemenea, auditul a scos în evidență și alte constatări, care nu au influențat opinia de audit:

 • pentru reconstrucția bazinului de înot al Clubului Sportiv Central ,,Dinamo” au fost transferate la 2 entități în avans 37,3 mil. lei, însă lucrările de construcții în sumă de 28,7 mil. lei timp de 5 ani nu au fost transmise instituției, formând creanțe la situația din 31.12.2021 cu suma nominalizată;
 • Veniturile raportate de către Serviciul medical la grupa de conturi „Donații voluntare” în sumă de 2,8 mil. lei au fost încasate nejustificat din salariile unor angajați ai MAI, veniturile și rezultatul financiar fiind supraevaluate cu suma nominalizată.

Probele de audit relevă că în anul 2021, veniturile executate au însumat 3096,2 mil. lei sau la nivel de 95,7%, indicatorii precizați nefiind realizați de către 12 instituții cu suma de 137,7 mil. lei, cauza fiind nedebursarea granturilor externe în sumă de 92,8 mil. lei, nevalorificarea alocațiilor bugetare în suma de 35,1 mil. lei și neîncasarea veniturilor din vânzarea mărfurilor și a serviciilor cu plată în sumă de 8,9 mil. lei.

Opt instituții din subordinea MAI nu au încasat venituri din locațiunea bunurilor proprietate publică și din prestarea serviciilor cu plată, formând creanțe în sumă de 10,3 mil. lei, inclusiv 3,1 mil. lei sunt creanțe cu termenul de achitare expirat.

În anul 2021 cheltuielile de personal ale angajaților MAI au constituit 2328,9 mil. lei, iar creșterea lor cu 281,8 mil. lei a fost influențată de majorarea valorii de referință a claselor de salarizare. Unele instituții din subordinea MAI au admis depășirea angajamentelor asumate în raport cu alocațiile precizate cu suma de 29,4 mil. lei, inclusiv 25,5 mil. lei la grupa de conturi „Cheltuieli de personal” și, respectiv, cu 3,9 mil. lei la grupa de conturi „Prestații sociale”. Cauza acestor majorări a fost achitarea concediului nefolosit fără acoperire financiară în perioada de gestiune.

Auditul a identificat circa 5334 de angajați ai MAI cu restanțe la concediul anual, care în anii 1992-2021 au acumulat neregulamentar 378,9 mii de zile de concediu nefolosite, ceea ce impune obligații legale față de personalul încadrat de cca 135,4 mil. lei, acestea fiind în creștere cu 17,7 mil. lei față de anul 2020 și cu 58,7 mil. lei față de anul 2019.  Într-un caz un angajat în anul 2021 a beneficiat de drepturi salariale la eliberare în sumă de 945,7 mii lei, inclusiv 529,2 mii lei indemnizația pentru zile de concediu nefolosit și 416,5 mii lei indemnizația unică la eliberare.

Auditul a atestat un grad înalt de fluctuație a personalului din cadrul MAI, pe parcursul anului au fost angajate 1835 persoane, în același timp fiind eliberate 2030 persoane, inclusiv 465 funcționari publici cu statut special, au demisionat cu dreptul la pensie, fiind achitate drepturi salariale la eliberare în sumă de 73,7 mil. lei, inclusiv 53,7 mil. lei - achitate pentru indemnizația unică și 20,0 mil. lei compensația pentru concediu nefolosit.

Din cauza declanșării de către angajații MAI a unor litigii, plățile aferente documentelor executorii cu executare benevolă în anul 2021 au constituit 3,4 mil. lei, fapt care a condiționat pierderi bugetului de stat cu suma nominalizată.

Deși, s-au întreprins unele măsuri, înregistrarea patrimoniului public, gestionat de către MAI, la organele cadastrale rămâne a fi o problemă nesoluționată. La finele perioadei de gestiune unele instituții din subordinea MAI, n-au înregistrat la organele cadastrale 379 de clădiri (113 mii m2) și 69 de terenuri (31,0 ha). Una din motivele neînregistrării drepturilor de proprietate asupra unor imobile de către organele cadastrale este lipsa actelor de recepție finală a lucrărilor privind clădirile construite până în anii 1990, necesare a fi prezentate pentru a înregistra patrimoniul public.

Auditul a atenționat că persistă riscul înstrăinării a două terenuri, proprietate publică ale Clubului Sportiv Central „Dinamo”, cu suprafața totală de 2,234 ha transmise neregulamentar în locațiune pentru construcții pe un termen de 10 ani și, respectiv, 25 de ani. În cazul înstrăinării terenurilor, prejudiciul calculat de Centrul Național de Expertize Judiciare ar fi de 111 mil. lei. Observarea fizică la fața locului relevă că, locatarii desfășoară în continuare activitate de antreprenoriat pe terenurile Clubului, iar creanțele lor pentru locațiune au însumat 438,8 mii lei și respectiv 72,9 mii lei.

La situația din 31.12.2021 instituțiile din subordinea MAI gestionau 23 de proiecte finanțate din surse externe aflate în derulare, constatându-se următoarele:

 • din cauza neîncasării unor granturi externe pentru lucrări de construcții, tergiversarea procedurilor de achiziție, precum și a capacităților reduse de absorbție a fondurilor publice, unele instituții nu au executat alocațiile bugetare în sumă de 48,7 mil. lei destinate „Investițiilor capitale în active în curs de execuție”;
 • documentația de atribuire și contractele de achiziție a lucrărilor de reparație capitală a edificiilor Centrului Integrat de Pregătire pentru Aplicarea Legii și a infrastructurii Academiei „Ștefan cel Mare“ în valoare de 40,2 mil. lei s-au întocmit în lipsa unor proiecte și devize generale de cheltuieli, expertizate în mod regulamentar;
 • deși, conform obiectivelor din planul de acțiuni pentru anii 2020-2021 pentru achiziția documentației de proiect și expertiză a Centrului nominalizat au fost planificate 12,6 mil. lei, Academia „Ștefan cel Mare“ a contractat servicii de proiectare doar numai pentru reconstrucția sistemelor edilitare și a iluminatului electric cu valoarea lucrărilor în sumă de 22,2 mil. lei, însă de fapt a contractat lucrări în suma 62,4 mil. lei, nerespectând astfel cadrul legal privind achizițiile publice de lucrări și calitatea în construcții;
 • analiza disponibilității valorice a rezervelor de stat și de mobilizare a constat că la 31.12.2021, acestea per total au fost completate de către Agenția Rezerve Materiale la nivel de 20% din necesarul total al Nomenclatorului bunurilor materiale, estimate la prețuri curente.

În final, Curtea de Conturi a menționat că, pe parcursul desfășurării misiunii de audit, 5 instituții din subordinea MAI au evaluat și au contabilizat 51 de clădiri și 54 de terenuri în valoare de 101,7 mil. lei. Auditorii au identificat că în rezultatul misiunilor de audit financiare, realizate de către CCRM în ultimii ani, instituțiile subordonate MAI au evaluat și au contabilizat active în valoare de 1 mld. și 112 mil. lei.

 

Fișiere
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY