Обновлено: Четверг, 20 Июнь 2024
Счетная палата Республики Молдова
RO RU EN

Постановление №20 от 26 мая 2022 года по Отчету финансового аудита Отчета Правительства об исполнении фондов обязательного медицинского страхования за 2021 год

Nr. 20 din 26.05.2022
Главная | АУДИТОРСКИЕ ОТЧЕТЫ
Recomandarea: 1. reexaminarea modului de contractare „buget global”, cu elaborarea bazei de contractare a serviciilor medicale din FAOAM și stabilirea indicatorilor de rezultat pentru volumul de servicii acordate, raportate și achitate (pct.3.1, pct.3.2);

Autoritatea:Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM)

Termen implementare: 24.01.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea CNAM nr.01-03/168 din 20.01.2023: Prin Ordinul comun al ministrului Sănătății și directorului general al CNAM nr. 1227/3 50-A din 29 decembrie 2021 „Privind aprobarea Criteriilor de contractare a prestatorilor de servicii medicale în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2022”, în Criteriile de contractare a prestatorilor de servicii medicale în sistemul AOAM, în anul 2022, pe tipul de asistență medicală urgentă prespitalicească a fost stabilită metoda de plată „per capita ”. CNAM din 20.01.23.pdf

Autoritatea:Ministerul Sănătății

Termen implementare: 24.01.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MS nr16/596 din 20.02.2023: Ministerul Sănătății (MS) de comun cu Compania Națională de Asigurări în Medicina (CNAM) a elabora și aprobat Ordinul nr.1227/350-A din 29.12.2021 „Privind aprobarea Criteriilor de contractare a prestatorilor de servicii medicale în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2022”, prin care a fost stabilită metoda de plată în asistență medicală urgentă prespitalicească „per capita” (Ordinul comun al
MS și CNAM nr. 1227/350-A din 29.12.2021 https://www. legis.md/cautare/getResults?doc_id=135130&lang=ro). MS din 20.02.2023.pdf

Recomandarea: 2. asigurarea elaborării și aprobării metodologiei de raportare de către instituțiile de profil a volumului de servicii medicale prestate, precum și de determinare/calculare a pacienților unici deserviți pe parcursul anului, în vederea utilizării rezultative a mijloacelor financiare contractate („per capita”) achitate și raportate de către CNAM (pct.4.1);

Autoritatea:Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM)

Termen implementare: 24.01.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea CNAM nr.01-03/168 din 20.01.2023: Ordinul comun al ministrului Sănătății și directorului general al CNAM nr. 709/163-A din 27.07.22 „Cu privire la aprobarea formularelor de evidență primară a dărilor de seamă în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală” este în proces de revizuire și modificare. Ulterior, în baza ordinului aprobat, vor ft analizate posibilitățile ajustării unor modificări în „Sistemul Informațional de Asistență Medicală Primară”.
Totodată, în discuții cu Curtea de Conturi a fost solicitată explicarea termenului de „beneficiar unic.” CNAM din 20.01.23.pdf

Autoritatea:Ministerul Sănătății

Termen implementare: 24.01.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MS nr16/596 din 20.02.2023: SIA AMP este utilizat insuficient. Se menține înregistrarea dublă a datelor medicale (pe hârtie și electronică) cauzată de lipsa interoperabilității dintre SIA AMP, SIA AMS și serviciile de diagnostic și laborator. Aceasta reprezintă о povară enormă pentru lucrătorii medicali.
Totodată menționăm, ca volumul de servicii medicale prestat de către prestatorii de servicii medicale este format din vizite primare și repetate (consultații, investigații primare și repetate).
Având ca bază, principiul de solidaritate în AOAM, un pacient consumă servicii multiple, repetate. Respectiv, considerăm nerelevant monitorizarea servicii per pacient.
Ordinul comun al ministrului Sănătății și directorului general al CNAM nr.709/163- A din 27.07.22 „Cu privire la aprobarea formularelor de evidență primară a dărilor de seamă în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală” este în proces de revizuire și modificare, în vederea modificării formei de raportare la nivel de AMP și AMSA.

Recomandarea: 3. monitorizarea și controlul realizării contractelor de prestări servicii în cadrul AOAM, în scopul gestionării resurselor financiare alocate cu asigurarea revizuirii și ajustării cadrului de raportare a instituțiilor medicale, în condițiile realizării serviciilor medicale supra contract (pct.3.3);

Autoritatea:Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM)

Termen implementare: 24.01.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea CNAM nr.01-03/168 din 20.01.2023: Trimestrial, se monitorizează și analizează volumele de servicii medicale prestate de către prestatorii de servicii medicale încadrați în AOAM. Totodată, volumele executate sunt prezentate spre examinare „Grupului de lucru pentru coordonarea procesului de contractare a prestatorilor de servicii medicale în cadrul asigurării obligatorii de asistența medicală”.
În urma proceselor-verbale elaborate de către grupul menționat se emit decizii cu privire la modificarea volumelor contractuale la prestatorii de servicii medicale care au executat servicii medicale supra contract în limita mijloacelor financiare disponibile. CNAM din 20.01.23.pdf

Autoritatea:Ministerul Sănătății

Termen implementare: 24.01.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MS nr16/596 din 20.02.2023: Monitorizarea și controlul realizării contractelor de prestări servicii în cadrul AOAM se ține exclusiv de atribuțiile funcționale ale CNAM.
.

Recomandarea: 4. actualizarea și revizuirea permanentă a bazei de date a pacienților din lista de așteptare și asigurarea transparenței accesului persoanelor asigurate la tratament costisitor (pct.5.4, pct.5.5);

Autoritatea:Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM)

Termen implementare: 24.01.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea CNAM nr.01-03/168 din 20.01.2023: Au fost revăzute și actualizate listele de asteptare generală prin excluderea persoanelor cu statut „decedat”, „operat”, „cod de identitate eronat” cu identificarea ulterioară a persoanei din acestea.
Listele de așteptare generală au fost remise de către CNAM prestatorilor de asistență medicală primară pentru reevaluare de către medicii de familie. După reevaluare, acestea au fost remise în adresa CNAM.
CNAM monitorizează permanent procesul de includere a persoanelor în lista de așteptare generală și direcționează persoanele pentru intervenții chirurgicale.
Reprezentanții CNAM apelează telefonic persoanele care se regăsesc în lista de așteptare generală, pentru confirmarea acceptării intervenției chirurgicale.
Persoanele care nu acceptă intervenția chirurgicală la momentul apelării de către reprezentanții CNAM din diverse motive (de sănătate, refuz de a mai suporta intervenția chirurgicală, ș.a.) se exclud din lista generală.
Persoanele care solicită amanarea intervenției chirurgicale, revin ulterior cu apel telefonic pentru a fi repartizați la instituțiile medicale contractate de către CNAM. CNAM din 20.01.23.pdf

Recomandarea: 5. asigurarea întreprinderii măsurilor ce se impun, în scopul asigurării continuității reformelor prin extinderea funcționalității SIA „Asistență Medicală Primară” şi implementarea rețetei electronice „e-Rețetă”, cu stabilirea termenelor de realizare raportați (pct.4.1, pct.5.6);

Autoritatea:Ministerul Sănătății

Termen implementare: 24.01.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MS nr16/596 din 20.02.2023: Pe parcursul anului 2022 a fost elaborat Caietul de sarcini privind achiziția serviciilor de dezvoltare și implementare a SI ,,e-Rețeta pentru medicamente și dispozitive medicale compensate”.
Una din acțiuni a PAG pentru anul 2023 este dezvoltarea și punerea în aplicare a SI „e-Rețeta pentru medicamente și dispozitive medicale compensate”.
CNAM se află în proces de achiziționare a serviciului de dezvoltare a funcționalității SI „e-Rețeta pentru medicamente și dispozitive medicale compensate”. Se planifică că până la finele anului 2023 SI să fie dezvoltat și lansat.
În cadrul Proiectului „Modernizarea serviciilor guvernamentale în Republica Moldova”, finanțat de Banca Mondială, Ministerul Sănătății implementează cu suportul Agenției de Guvernare Electronică (AGE), serviciile de reinginerie a certificatelor medicale de constatare a nașterii și decesului.
Dezvoltarea conturului funcțional de înregistrare a certificatelor medicale constatatoare ale nașterii și ale decesului (SI eCMND) se efectuează în cadrul Contractului № MD-EGA-71314-CS- QCBS încheiat între Ministerul Sănătății, Agenția de Guvernare Electronica (AGE) și consorțiul S&T IT Services și Genius IT Solutions SRL.
Sistemul presupune extinderea funcționalității SIA AMP cu generarea electronică a certificatelor de constatare medicală electronică a nașterii și decesului, care implică înregistrarea de date și preluarea de date, de către reprezentanții ai instituțiilor medicale publice și private, în timp real, către Registrul de Stat al Populației (RSP).

Recomandarea: 6. reglementarea procesului de inițiere, desfășurare și selectare a candidaților la ocuparea funcțiilor vacante de conducători ai instituțiilor medico-sanitare publice (pct.5.7);

Autoritatea:Ministerul Sănătății

Termen implementare: 24.01.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MS nr16/596 din 20.02.2023: MS va opera modificările respective la HG nr.1016/2016.

Recomandarea: 7. asigurarea elaborării și încheierii contractelor bilaterale de prestare a serviciilor medicale cu includerea prevederilor aferente valorii contractelor și a tipurilor de servicii contractate și prestate, precum și a cerințelor aferente specificului realizării investigațiilor pentru persoanele cu statut asigurat/neasigurat (pct.4.3);

Autoritatea:CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTICARE MEDICALĂ

Termen implementare: 24.01.2023

Recomandarea: 8. evaluarea necesităților și accesului populației la serviciile medicale de înaltă performanță.

Autoritatea:Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM)

Termen implementare: 24.01.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea CNAM nr.01-03/168 din 20.01.2023: Pe parcursul anului 2022, în baza rapoartelor prezentate de prestatorii SIP către CNAM, a fost efectuată analiza privind structura SIP-urilor prestate în anul 2021 si 7 luni ale anului 2022, cu evidențierea serviciilor medicale supra solicitate, neexecutate, ponderea lor, sumele achitate. Totodată, au fost structurate SIP-urile din punct de vedere al complexității și costului.
Urmare a analizelor efectuate au fost întocmite ș expediate demersuri în adresa a 19 Comisii de specialitate ale MS întru informarea și solicitarea de opinii privind oportunitatea prezentei serviciilor neefectuate în anul 2021 si in 7 luni ale anului 2022 în Lista SIP (anexa nr. 5 la PU) și necesitatea acestora pentru populație în contextul constatărilor urmare a analizelor efectuate.
În contextul opiniilor expuse de către Comisiile de specialitate, care au parvenit în format electronic în adresa CNAM, informația cu referire la SIP-uri a fost analizată și generalizată cu întocmirea unei note informative prezentată conducerii CNAM.
În contextul constatărilor expuse au fost elaborate și prezentate propuneri privind modificarea listei SIP din anexa nr. 5 la Programul unic al asigurării obligatorii de asistență medicală, care au fost prezentate MS la data de 13.12.2022.
Ulterior, la data de 13.01.2023, MS a prezentat spre avizare proiectul de hotărâre cu privire la modificarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistență medicală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1387/2007. CNAM din 20.01.23.pdf

Autoritatea:Ministerul Sănătății

Termen implementare: 24.01.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MS nr16/596 din 20.02.2023: În scopul îmbunătățirii accesului populației la servicii medicale de înaltă performanță, a fost modificată lista SIP din anexa nr.5 la Programul unic al asigurării obligatorii de asistență medicală prin Hotărârea Guvernului nr. 245/2022 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1387/2007 cu privire la aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistență medicală.
Totodată, la finele anului 2022 a fost elaborat un alt proiect de hotărâre de Guvern pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1387/2007 cu privire la aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistență medicală, care prevede și modificarea listei SIP din anexa nr. 5.
Proiectul este în proces de expertizare la CNA și avizare repetată. Urmează sa fie definitivat în baza avizelor și remis pentru examinare și aprobare în modul stabilit.
Completare 23.02.2023
Scrisoarea MS nr16/596 din 20.02.2023: În scopul îmbunătățirii accesului populației la servicii medicale de înaltă performanță, a fost modificată lista SIP din anexa nr.5 la Programul unic al asigurării obligatorii de asistență medicală prin Hotărârea Guvernului nr. 245/2022 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1387/2007 cu privire la aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistență medicală.
Totodată, la finele anului 2022 a fost elaborat un alt proiect de hotărâre de Guvern pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1387/2007 cu privire la aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistență medicală, care prevede și modificarea listei SIP din anexa nr. 5.
Proiectul este în proces de expertizare la CNA și avizare repetată. Urmează sa fie definitivat în baza avizelor și remis pentru examinare și aprobare în modul stabilit.

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY