Actualizat: Duminică, 23 Iunie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr. 57 din 18 decembrie 2023 cu privire la Raportul auditului conformității asupra gestionării deșeurilor, cu excepția celor periculoase

Nr. 57 din 18.12.2023
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Recomandarea: 2.4. Examinarea rezultatelor auditului, conform competențelor, cu aprobarea unui plan de măsuri privind remedierea situațiilor constatate și implementarea recomandărilor din Raportul de audit.

Autoritatea:Ministerul Mediului

Termen implementare: 21.03.2025

Autoritatea:Agenția de Mediu

Termen implementare: 21.03.2025
Răspunsul autorității:
Scrisoarea AM nr.09/40/2024 din 05.04.5024: a fost întocmit un Plan de acțiuni și s-a demarat procesul de implementare a acestuia (anexă) AM din 05.04.2024.pdf

Autoritatea:Inspectoratul pentru Protecția Mediului

Termen implementare: 21.03.2025

Recomandarea: 1.Elaborarea și aprobarea în modul stabilit a Regulamentului privind stabilirea metodelor de testare și încadrare în Lista deșeurilor a unei substanțe sau obiect pe care deținătorul îl aruncă sau are intenția de a-l arunca.

Autoritatea:Ministerul Mediului

Termen implementare: 21.03.2025

Recomandarea: 2. Examinarea oportunității completării cadrului normativ relevant domeniului cu reglementări privitor la eliberarea unor acte permisive noi – autorizații limitate, destinate pentru depozitele de deșeiri neautorizate, care la momentul actual sunt exploatate în baza deciziilor autorităților publice locale, cu termen de valabilitate pînă la închidere a acestora (pct.4.3.2.).

Autoritatea:Ministerul Mediului

Termen implementare: 21.03.2025

Recomandarea: 3. Dezvoltarea capacităților funcționale ale SIA MD privind digitalizarea întregului proces de autorizare a gestionării deșeurilor, precum și generalizarea și sistematizarea rapoartelor în cadrul sistemului informațional (pct. 4.6.1.).

Autoritatea:Ministerul Mediului

Termen implementare: 21.03.2025

Recomandarea: 4. Întreprinderea măsurilor pentru asigurarea interconexiunii între SIA MD și SIA GEAP (PGRAP) conform conceptelor sistemelor informaționale respective aprobate prin HG nr. 682/2018 și HG nr. 550/2018, în vederea eficientizării resurselor utilizare, precum și atingerii scopului Platformei Guvernamentale de Registre și Acte Permisive (pct.4.4.1.).

Autoritatea:Ministerul Mediului

Termen implementare: 21.03.2025

Autoritatea:Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică”

Termen implementare: 21.03.2025

Recomandarea: 5. Intensificarea măsurilor de asigurare a Laboratorului pentru deșeuri cu echipamentul necesar, în scopul punerii în funcțiune a acestuia (pct. 4.3.6.).

Autoritatea:Ministerul Mediului

Termen implementare: 21.03.2025

Autoritatea:Agenția de Mediu

Termen implementare: 21.03.2025

Recomandarea: 6. Elaborarea mecanismelor de raportare și generalizare a spectrului de indicatori statistici aferenți gestionării deșeurilor conform cadrului național de monitorizare a implementării Agendei de Dezvoltare Durabilă 2030, aprobat prin HG nr. 953 din 28.12.2022 , cu integrarea indicatorilor respectivi în SIA MD (pct. 4.1.2.).

Autoritatea:Ministerul Mediului

Termen implementare: 21.03.2025

Autoritatea:Agenția de Mediu

Termen implementare: 21.03.2025

Recomandarea: 7. Să înainteze în modul stabilit propuneri de ajustare a înscrisurilor din Anexa nr. 1 la Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător, cu indicarea conformă în aceasta a organelor de stat responsabile de eliberarea actelor permisive în domeniul mediului (pct. 4.1.1.).

Autoritatea:Ministerul Mediului

Termen implementare: 21.03.2025

Autoritatea:Agenția de Mediu

Termen implementare: 21.03.2025

Recomandarea: 8. Examinarea situației reale cu referire la categoriile de plătitori ai plăților pentru depozitarea deșeurilor de producție în comparație cu prevederile art.10 din Legea nr. 1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului și, după caz, revizuirea ultimilor privitor la subiecții plăților pentru depozitarea deșeurilor, în vederea excluderii prevederilor ambigue vizavi de situația de facto (pct. 4.3.9.).

Autoritatea:Ministerul Mediului

Termen implementare: 21.03.2025

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 21.03.2025

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 21.03.2025

Recomandarea: 9. Verificarea corectitudinii datelor raportate SFS și în SIA MD de către operatorii economici privind cantitățile, cuantumurile de plăți calculate de către operatorii economici subiecți ai plăților pentru depozitarea deșeurilor, în scopul neadmiterii evaziunilor fiscale sau a calculelor eronate privind plătile la buget (pct. 4.3.9.).

Autoritatea:Agenția de Mediu

Termen implementare: 21.03.2025

Autoritatea:Inspectoratul pentru Protecția Mediului

Termen implementare: 21.03.2025

Recomandarea: 10. Întreprinderea măsurilor de conformare a agenților economici cărora le sunt atribuite responsabilitățile extinse ale producătorilor la cadrul normativ în domeniu (pct. 4.4.2.).

Autoritatea:Inspectoratul pentru Protecția Mediului

Termen implementare: 21.03.2025

Autoritatea:Agenția de Mediu

Termen implementare: 21.03.2025

Recomandarea: 11. Întreprinderea măsurilor de rigoare privind revizuirea tarifelor pentru serviciile publice de gestionare a deșeurilor municipale în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 881 din 14.12.2022 privind calcularea tarifelor la unele ervicii publice de gestionare a deșeurilor municipale (pct. 4.5.1.).

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. BRICENI

Termen implementare: 21.03.2025

Autoritatea:Primăria or. Dondușeni

Termen implementare: 21.03.2025

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. SOROCA

Termen implementare: 21.03.2025

Autoritatea:Primăria or. Ștefan Vodă

Termen implementare: 21.03.2025
Răspunsul autorității:
Scris. Primăria or. Ștefan Vodă nr. 02/1-37/129 din 21.03.2024: ne exprimăm îngrijorarea precum că nu vom reuşi să implementăm recomandarea menţionată în cei mai proximi termeni, deoarece Administratorul ÎM DP ”Apă- Canal Ştefan Vodă” cunoscând încă din anul 2022 despre Hotărârea Guvemului nr. 881 din 14.12.2022 nu a întreprins nimic pe parcursul la un an şi patru luni, adică până în prezent, chiar dacă i s-a solicitat acest lucru în cadrul Şedinţei Consiliului orăşenesc Ştefan Vodă, în acest context de idei la solicitarea Consilierilor s-a decis ca în cel mai scurt timp să urmeaze să fie începută procedura de Audit intern financiar la ÎM DP ” Apă-Canal Ştefan Vodă” din subordinea Consiliului orăşenesc Ştefan Vodă pentru ultimii 4 ani, ceea ce va lua din timpul necesar revizuirii tarifelor.
Totodată vă asigurăm că vom solicita de la Administratorul ÎM DP ”Apă-Canal Ştefan Vodă” începerea procedurii de revizuire a tarifelor pentru serviciile publice de gestionare a deşeurilor conform Metodologiei privind calcularea tarifelor la unele servicii publice de gestionare a deşeurilor municipale a Hotărârii Guvemului nr. 881 din 14.12.2022 privind calcularea tarifelor la unele servicii publice de gestionare a deşeurilor municipale, cu remiterea către Curtea de Conturi a Republicii Moldova a măsurilor şi rezultatelor întreprinse de către ÎM DP ”Apă- Canal Ştefan Vodă” în vederea conformării la recomandările înaintate.
Scrisoare Primăria Stefan Voda 21.03.2024.pdf

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. TELENEȘTI, TELENEȘTI

Termen implementare: 21.03.2025

Autoritatea:PRIMĂRIA OR.CUPCINI, EDINEŢ

Termen implementare: 21.03.2025

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. IALOVENI

Termen implementare: 21.03.2025

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. CĂLĂRAŞI

Termen implementare: 21.03.2025

Autoritatea:PRIMĂRIA OR.GLODENI

Termen implementare: 21.03.2025

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. HÎNCEȘTI

Termen implementare: 21.03.2025

Autoritatea:PRIMĂRIA OR.ORHEI

Termen implementare: 21.03.2025

Autoritatea:PRIMĂRIA OR.OCNIŢA

Termen implementare: 21.03.2025

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. RÎȘCANI

Termen implementare: 21.03.2025

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. STRĂȘENI

Termen implementare: 21.03.2025

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. NISPORENI

Termen implementare: 21.03.2025
Răspunsul autorității:
Scrisoarea ÎM „GC Nisporeni” nr.43 din 03.04.2024: se întreprind măsuri privind calcularea tarifelor pentru serviciile publice de gestionare a deșeurilor în conformitate cu HG nr.881 din 14.12.2022, care vor fi prezentate spre arobare către Consiliul orășenesc Nisporeni. IMGM Nisporeni din 03.04.24.pdf

Recomandarea: 12. Elaborarea și aprobarea în modul stabilit a actelor normative restante necesare pentru implementarea Legii nr. 209 din 29.07.2016: 12.1. Normele tehnice în construcţii privind proiectarea şi construcția depozitelor de deșeuri, precum și exploatarea sistemelor inginereşti ale depozitelor (pct. 4.1.1. și pct. 4.3.2.);

Autoritatea:Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

Termen implementare: 21.03.2025
Răspunsul autorității:
MIDR Scris. nr.10-1744 din 29.03.2024: în Planul tematic de elaborare a documentelor normative în constucții pe anul 2024, a fost inclusă elaborarea Codului practic în construcţii (CP) „Proiectarea depozitelor de deşeuri”. Elaborarea acestuia, după aprobarea Planului tematic şi contractarea serviciilor de elaborare, conform prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice, va fi finalizată în anul 2026.
Totodată, comunicăm că în vigoare este normativul în construcţii CP A.09.04:2014 „Gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări”. CP are ca scop principal reducerea ponderii deşeurilor provenite din construcţii şi demolări, prin asigurarea unui sistem eficient de depozitare, de creştere a gradului de valorificare şi reciclare ale deşeurilor şi reducerea gradului de periculozitate ale acestora asupra mediului şi sănătăţii populaţiei în vederea respectării exigenţei esenţiale privind calitatea în construcţii ”D - igiena, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului înconjurător” conform art. 6 al Legii nr. 721/1996 privind calitatea în construcţii. Prevederile acestuia sunt ajustate cu prevederile Directivei nr. 2008/98/EC privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive; Directivei nr. 91/689/EEC privind deşeurile periculoase; Directivei nr. 99/31/EC privind depozitarea deşeurilor; Deciziei nr. 2000/532/CE privind lista deşeurilor, amendată de Decizia Comisiei nr. 2001/119 (care înlocuieşte Decizia nr. 94/3/CE privind lista deşeurilor şi Decizia nr. 94/904/CE privind lista deşeurilor periculoase), precum şi cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului. Acesta poate fi consultat la adresa:https://ednc.gov.md/cp-a-09-042014/. MIDR 29.03.2024.pdf

Recomandarea: 12. Elaborarea și aprobarea în modul stabilit a actelor normative restante necesare pentru implementarea Legii nr. 209 din 29.07.2016: 12.2. Normele tehnice în construcții privind proiectarea și construcția instalațiilor de incinerare și coincinerare a deșeurilor (pct. 4.1.1. și pct. 4.3.2.).

Autoritatea:Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

Termen implementare: 21.03.2025

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY