Actualizat: Luni, 25 Septembrie 2023
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr.50 din 13 septembrie 2022 cu privire la Raportul auditului conformității asupra administrării sistemului de facilități fiscale și vamale în anii 2020-2021

Nr. 50 din 13.09.2022
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Recomandarea: 2.4. Ministerului Finanțelor și Serviciului Vamal, pentru luare de atitudine, și se recomandă examinarea rezultatelor auditului, conform competențelor, cu aprobarea unor planuri de măsuri privind remedierea situațiilor constatate și implementarea recomandărilor din Raportul de audit.

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 30.09.2023

Autoritatea:SERVICIUL VAMAL

Termen implementare: 30.09.2023

Recomandarea: 2.5. Ministerului Economiei, pentru examinare, și se recomandă, prin prisma competențelor și în contextul promovării politicii economice a statului, să examineze situațiile constatate în Raportul auditului conformității asupra administrării sistemului de facilități fiscale și vamale în anii 2020-2021, în vederea actualizării cadrului normativ aferent domeniului auditat și asigurării implementării acordurilor internaționale ratificate de Republica Moldova.

Autoritatea:MINISTERUL DEZVOLTĂRII ECONOMICE ȘI DIGITALIZĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

Termen implementare: 30.09.2023

Recomandarea: 2.6. Consiliului Concurenței, pentru întreprinderea acțiunilor urgente în vederea examinării facilităților fiscale și vamale menționate în Raportul de audit, prin prisma legislației în domeniul ajutorului de stat, în vederea alinierii acestora potrivit angajamentelor asumate prin Acordul de asociere încheiat între Republica Moldova și Uniunea Europeană.

Autoritatea:CONSILIUL CONCURENŢEI

Termen implementare: 30.09.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea CC nr.ASER-02/267-1172 din 02.08.2023. Prin Acordul de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte (ratificat prin Legea nr.l 12/2014), Republica Moldova şi-a asumat angajamentul de aliniere a schemelor de ajutor de stat implementate până la intrarea în vigoare a Legii nr. 139/2012 cu privire la ajutorul de stat. Astfel, până în prezent au fost aliniate 156 scheme de ajutor de stat existente (circa 90% din schemele de ajutor de stat existente). Diferenţa reprezintă schemele de ajutor de stat existent implementate în baza Legii nr. 440/2001 cu privire la zonele economice libere (care trebuie să fie aliniate până la data de 01.09.2024) şi schemele de ajutor de stat existent care urmează a fi aliniate la aquis-ul Uniunii Europene în domeniul ajutorului de stat de către furnizori, inclusiv de Ministerul Finanţelor.
Cât priveşte scutirile de la plata TVA şi accize acordate la importul produselor petroliere (Jet Fuel A 1) destinate aprovizionării aeronavelor implicate în transportul internaţional de mărfuri şi pasageri, conform art.103, alin.(910) şi art.124, alin.(21) din Codul fiscal, Consiliul Concurenţei a constatat faptul că aceste facilităţi fiscale nu prezintă semne de ajutor de stat în sensul Legii nr. 139/2012 cu privire la ajutorul de stat, nefiind întrunit criteriul de selectivitate.
Cu referire la acordarea scutirilor la importul unor mărfuri destinate implementării proiectelor de asistenţă tehnică şi investiţională finanţate din granturi şi împrumuturi acordate de către organismele internaţionale , Vă informăm despre faptul că prin Decizia Plenului Consiliului Concurenţei nr.ASO-4 din 23.02.2017 s-a constatat faptul că aceste facilităţi fiscale şi vamale nu constituie ajutor de stat.
Cât priveşte scutirile aplicate la importul de zahăr şi produse zaharoase în limita contigentelor tarifare în conformitate cu Capitolul 17 din Legea nr. 172/2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor, Consiliul Concurenţei a constatat că aceasta nu cade sub incidenţa Legii nr. 139/2012 cu privire la ajutorul de stat (prin Decizia Plenului Consiliului Concurenţei nr. ASER-65 din 13.09.2018).
Prin decizia Plenului Consiliului Concurenţei nr. ASER-54 din 05.07.2018, Consiliul Concurenţei a constatat faptul că măsurile de sprijin acordate în baza art.4 alin.(2) din Legea nr. 1417/1997 pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal; art.4 alin.(5) din Legea nr. 1054/2000; art.4 alin.(5) şi alin.(6) din Legea nr. 13 80/1997 cu privire la tariful vamal, Hotărârea Guvernului nr. 1001/2001 cu privire la declararea mărfurilor de către agenţii economici din raioanele de est ale Republicii Moldova, nu constituie ajutor de stat în sensul Legii nr. 139/2012 cu privire la ajutorul de stat.
Deciziile Plenului Consiliului Concurenţei sunt publicate pe pagina web a Consiliului Concurenţei (www.competition.md) în rubrica Transparenţa. Raspuns CC din 02.08.2023 HCC 50 2022.pdf

Recomandarea: 1. Să asigure revizuirea cadrului normativ privind reglementarea facilităților fiscale și vamale în vederea alinierii cadrului național potrivit angajamentelor asumate prin Acordul de asociere încheiat între Republica Moldova și Uniunea Europeană (pct.4.1).

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 30.09.2023

Recomandarea: 2. Să asigure consolidarea guvernanței bugetar-fiscale, inclusiv prin estimarea anuală a costurilor bugetare a facilităților și organizarea evidenței și raportării facilităților conform obiectivelor din planul de acțiuni al Executivului (pct.4.1).

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 30.09.2023

Recomandarea: 3. Să asigure publicarea Ordinului ministrului Finanțelor nr.45 din 15.08.2018 „Cu privire la aprobarea Registrului unic al facilităților fiscale și vamale” în scopul asigurării evidenței, transparenței și monitorizării tuturor facilităților fiscale și vamale și să elaboreze reglementări privind raportarea acestora (pct.4.1).

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 30.09.2023

Recomandarea: 4. Să continue conlucrarea interinstituțională cu Consiliul Concurenței, SV și alte autorități privind reexaminarea prin prisma legislației aferente ajutorului de stat a întregului spectru de facilități fiscale și vamale, precum și privind alinierea schemelor de ajutor de stat existente la prevederile angajamentelor asumate prin Acordul de asociere încheiat între Republica Moldova și Uniunea Europeană (pct.4.2.1- 4.2.10).

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 30.09.2023

Recomandarea: 5. Să asigure respectarea actelor normative la acordarea facilităților fiscale și vamale agenților economici și persoanelor fizice, cu intensificarea măsurilor de control vamal, inclusiv în aspectul respectării „declarațiilor-angajament” depuse și asumate de către agenții economici (pct.4.2.1- 4.2.10).

Autoritatea:SERVICIUL VAMAL

Termen implementare: 30.09.2023

Recomandarea: 6. Să elaboreze un formular tipizat intern pentru evidența agenților economici din raioanele de est ale Republicii Moldova, care efectuează livrări de mărfuri cu scutiri (4.2.2).

Autoritatea:SERVICIUL VAMAL

Termen implementare: 30.09.2023

Recomandarea: 7. Să utilizeze instrumentele disponibile, precum controlul ulterior în baza riscurilor, în vederea depistării operative a neconformării de către beneficiarii de facilități fiscale şi vamale la cadrul legal-normativ (pct.4.2.1, 4.2.3-4.2.8).

Autoritatea:SERVICIUL VAMAL

Termen implementare: 30.09.2023

Recomandarea: 8. Să asigure controlul intern managerial și descrierea proceselor operaționale aferente acordării și raportării facilităților fiscale, inclusiv a celor care țin de comunicarea cu autoritățile centrale de specialitate implicate în acordarea facilităților fiscale, precum și să elaboreze registrul riscurilor (pct.4.1).

Autoritatea:SERVICIUL VAMAL

Termen implementare: 30.09.2023

Recomandarea: 9. Să organizeze instruiri ale personalului din cadrul SV referitor la procesul de acordare a facilităților fiscale și vamale agenților economici, inclusiv a documentelor obligatorii necesare prezentării organului vamal pentru acordarea scutirilor (pct.4.1).

Autoritatea:SERVICIUL VAMAL

Termen implementare: 30.09.2023

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY