Actualizat: Luni, 24 Iunie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr.50 din 13 septembrie 2022 cu privire la Raportul auditului conformității asupra administrării sistemului de facilități fiscale și vamale în anii 2020-2021

Nr. 50 din 13.09.2022
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Recomandarea: 2.4. Ministerului Finanțelor și Serviciului Vamal, pentru luare de atitudine, și se recomandă examinarea rezultatelor auditului, conform competențelor, cu aprobarea unor planuri de măsuri privind remedierea situațiilor constatate și implementarea recomandărilor din Raportul de audit.

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 30.09.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MF nr.05-10/78/1456 din 06.10.2023. Planul de acţiuni pentru implementarea recomandărilor din HCC nr.50/2022 a fost aprobat prin Ordinul SV nr. 383-O din 29.11.2022 (se anexează, 13 file). Raspuns MF din 06.10.2023 HCC 50 2022.pdf

Autoritatea:Serviciul Vamal

Termen implementare: 30.09.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea SV nr.28/02-12808 din 29.09.2023. Serviciul Vamal a elaborat ordinul Directorului nr. 383/2022 cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru implementarea recomandărilor din HCC nr. 50/2022 Raspuns SV din 29.09.2023 HCC 50 2022.pdf

Recomandarea: 2.5. Ministerului Economiei, pentru examinare, și se recomandă, prin prisma competențelor și în contextul promovării politicii economice a statului, să examineze situațiile constatate în Raportul auditului conformității asupra administrării sistemului de facilități fiscale și vamale în anii 2020-2021, în vederea actualizării cadrului normativ aferent domeniului auditat și asigurării implementării acordurilor internaționale ratificate de Republica Moldova.

Autoritatea:Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării

Termen implementare: 30.09.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MDED nr.13/1-2560 din 22.08.2023. - MDED a elaborat şi a fost adoptată Legea nr. 341 din 15.12.2022 pentru modificarea Legii nr. 172/2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor prin care a fost modificată şi nota la capitol care prevede acordarea cotei vamale reduse de 10% pentru zahăr şi produsele din zahar la import din ţările membre OMC;
- În proces de elaborare este proiectul hotărârii Guvernului pentru abrogarea Hotărârii Guvernului 134/2009 cu privire la importul în regim preferenţial a unor tipuri de zahăr.
Acţiunile menţionate supra au drept scop transparentizarea şi clarificarea procesului de acordare a preferinţelor comerciale la export în baza angajamentelor internaţionale asumate de Republica Moldova.
Raspuns MDED din 22.08.2023 HCC 50 2022.pdf

Recomandarea: 2.6. Consiliului Concurenței, pentru întreprinderea acțiunilor urgente în vederea examinării facilităților fiscale și vamale menționate în Raportul de audit, prin prisma legislației în domeniul ajutorului de stat, în vederea alinierii acestora potrivit angajamentelor asumate prin Acordul de asociere încheiat între Republica Moldova și Uniunea Europeană.

Autoritatea:Consiliul Concurenței

Termen implementare: 30.09.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea CC nr.ASER-02/267-1172 din 02.08.2023. Prin Acordul de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte (ratificat prin Legea nr.l 12/2014), Republica Moldova şi-a asumat angajamentul de aliniere a schemelor de ajutor de stat implementate până la intrarea în vigoare a Legii nr. 139/2012 cu privire la ajutorul de stat. Astfel, până în prezent au fost aliniate 156 scheme de ajutor de stat existente (circa 90% din schemele de ajutor de stat existente). Diferenţa reprezintă schemele de ajutor de stat existent implementate în baza Legii nr. 440/2001 cu privire la zonele economice libere (care trebuie să fie aliniate până la data de 01.09.2024) şi schemele de ajutor de stat existent care urmează a fi aliniate la aquis-ul Uniunii Europene în domeniul ajutorului de stat de către furnizori, inclusiv de Ministerul Finanţelor.
Cât priveşte scutirile de la plata TVA şi accize acordate la importul produselor petroliere (Jet Fuel A 1) destinate aprovizionării aeronavelor implicate în transportul internaţional de mărfuri şi pasageri, conform art.103, alin.(910) şi art.124, alin.(21) din Codul fiscal, Consiliul Concurenţei a constatat faptul că aceste facilităţi fiscale nu prezintă semne de ajutor de stat în sensul Legii nr. 139/2012 cu privire la ajutorul de stat, nefiind întrunit criteriul de selectivitate.
Cu referire la acordarea scutirilor la importul unor mărfuri destinate implementării proiectelor de asistenţă tehnică şi investiţională finanţate din granturi şi împrumuturi acordate de către organismele internaţionale , Vă informăm despre faptul că prin Decizia Plenului Consiliului Concurenţei nr.ASO-4 din 23.02.2017 s-a constatat faptul că aceste facilităţi fiscale şi vamale nu constituie ajutor de stat.
Cât priveşte scutirile aplicate la importul de zahăr şi produse zaharoase în limita contigentelor tarifare în conformitate cu Capitolul 17 din Legea nr. 172/2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor, Consiliul Concurenţei a constatat că aceasta nu cade sub incidenţa Legii nr. 139/2012 cu privire la ajutorul de stat (prin Decizia Plenului Consiliului Concurenţei nr. ASER-65 din 13.09.2018).
Prin decizia Plenului Consiliului Concurenţei nr. ASER-54 din 05.07.2018, Consiliul Concurenţei a constatat faptul că măsurile de sprijin acordate în baza art.4 alin.(2) din Legea nr. 1417/1997 pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal; art.4 alin.(5) din Legea nr. 1054/2000; art.4 alin.(5) şi alin.(6) din Legea nr. 13 80/1997 cu privire la tariful vamal, Hotărârea Guvernului nr. 1001/2001 cu privire la declararea mărfurilor de către agenţii economici din raioanele de est ale Republicii Moldova, nu constituie ajutor de stat în sensul Legii nr. 139/2012 cu privire la ajutorul de stat.
Deciziile Plenului Consiliului Concurenţei sunt publicate pe pagina web a Consiliului Concurenţei (www.competition.md) în rubrica Transparenţa. Raspuns CC din 02.08.2023 HCC 50 2022.pdf

Recomandarea: 1. Să asigure revizuirea cadrului normativ privind reglementarea facilităților fiscale și vamale în vederea alinierii cadrului național potrivit angajamentelor asumate prin Acordul de asociere încheiat între Republica Moldova și Uniunea Europeană (pct.4.1).

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 30.09.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MF nr.05-10/78/1456 din 06.10.2023. În acest context, prin Legea nr.356/2022 pentru modificarea unor acte normative, din 01 ianuarie 2023, au fost abrogate următoarele facilităţi fiscale şi vamale:
- scutirile de TVA la importul mărfurilor de la poziţiile tarifare 7201, 7204, (fonte brute şi fonte oglindă, deşeuri şi resturi de fontă);
- scutirile de TVA la importul deşeurilor şi reziduurilor de metale feroase şi neferoase, reziduurilor industriale care conţin metale sau aliaje ale acestora, de către subiecţii impozabili licenţiaţi şi utilizate nemijlocit în activitatea lor de întreprinzător în Republica Moldova;
- scutirile de TVA şi taxa vamală la importul mărfurilor de la poziţiile tarifare 854810 (deşeuri şi resturi de pile, d baterii de pile şi de acumulatoare electrice; pile şi baterii de pile electrice scoase din uz şi acumulatoare electrice scoase din uz);
- scutirile de TVA şi taxa vamală la importul aeronavelor de la poziţia tarifară 8802 40 000, elicopterele de la elicopterele de la poziţiile tarifare 880211000, 8602, vagoanele automotoare pentru calea ferată antrenate în transportul public de pasageri de la poziţia tarifară 8603; părţile acestora de la poziţiile tarifare 880310000 - 880330000 şi 8607.
Totodată, este de menţionat că un impact pozitiv privind scăderea facilităţilor fiscale şi vamale şi sporirea încasărilor la buget a fost modificarea legislaţiei privind activitatea magazinelor duty-free prin Legea nr.302/2022 pentru modificarea unor acte normative. Raspuns MF din 06.10.2023 HCC 50 2022.pdf

Recomandarea: 2. Să asigure consolidarea guvernanței bugetar-fiscale, inclusiv prin estimarea anuală a costurilor bugetare a facilităților și organizarea evidenței și raportării facilităților conform obiectivelor din planul de acțiuni al Executivului (pct.4.1).

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 30.09.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MF nr.05-10/78/1456 din 06.10.2023. Prin Ordinul MF nr. 32 din 23.03.2023 (Monitorul Oficial al R. Moldova nr.106-107 art. 337 din 30.03.2023) a fost modificat Ordinul nr.209/2015 cu privire la aprobarea Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului, prin care la elaborarea politicii bugetar-fiscale precum şi la estimarea veniturilor bugetare se ţine cont de Rapoartele de evaluare a facilităţilor fiscale şi vamale elaborate anual de către Ministerul Finanţelor cu suportul Fondului Monetar Internaţional. Or, în luna februarie au fost analizate facilităţile fiscale şi vamale prin estimarea anuală a costurilor bugetare, fiind abrogate cele cu un impact semnificativ asupra bugetului public naţional, iar în urma definitivării analizei a fost realizat de către Ministerul Finanţelor cu suportul Fondului Monetar Internaţional, Raportul de evaluare a facilităţilor fiscale şi vamale şi plasat pe pagina web a Ministerului Finanţelor. Raspuns MF din 06.10.2023 HCC 50 2022.pdf

Recomandarea: 3. Să asigure publicarea Ordinului ministrului Finanțelor nr.45 din 15.08.2018 „Cu privire la aprobarea Registrului unic al facilităților fiscale și vamale” în scopul asigurării evidenței, transparenței și monitorizării tuturor facilităților fiscale și vamale și să elaboreze reglementări privind raportarea acestora (pct.4.1).

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 30.09.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MF nr.05-10/78/1456 din 06.10.2023. Publicarea Ordinului nr.45 din 15.08.2018 „Cu privire la aprobarea Registrului unic al facilităţilor fiscale şi vamale” se consideră inoportună, dat fiind faptul că acesta este un ordin intern, care este destinat colectării datelor de la Serviciul Fiscal de Stat şi Serviciul Vamal, sub un model predefinit, în vederea elaborării Raportul de evaluare a facilităţilor fiscale şi vamale.
În corespundere cu art. 56 al Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative sunt supuse publicării în condiţiile legii actele normative. Publicarea actelor normative se realizează în Registrul de stat al actelor juridice, precum şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova sau, după caz, în monitoarele oficiale ale raioanelor, municipiilor şi ale unităţilor teritoriale autonome cu statut juridic special ori în Registrul actelor locale.
În sensul Legii, actul normativ este actul juridic adoptat, aprobat sau emis de o autoritate publică, care are caracter public, obligatoriu, general şi impersonal şi care stabileşte, modifică ori abrogă norme juridice care reglementează naşterea, modificarea sau stingerea raporturilor juridice şi care sunt aplicabile unui număr nedeterminat de situaţii identice. Raspuns MF din 06.10.2023 HCC 50 2022.pdf

Recomandarea: 4. Să continue conlucrarea interinstituțională cu Consiliul Concurenței, SV și alte autorități privind reexaminarea prin prisma legislației aferente ajutorului de stat a întregului spectru de facilități fiscale și vamale, precum și privind alinierea schemelor de ajutor de stat existente la prevederile angajamentelor asumate prin Acordul de asociere încheiat între Republica Moldova și Uniunea Europeană (pct.4.2.1- 4.2.10).

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 30.09.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MF nr.05-10/78/1456 din 06.10.2023. În acest sens, Ministerul Finanţelor de comun cu Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării şi Consiliul Concurenţei examinează oportunităţile ajustării schemei de ajutor de stat în raport cu rezidenţii Zonelor Economice Libere. Raspuns MF din 06.10.2023 HCC 50 2022.pdf

Recomandarea: 5. Să asigure respectarea actelor normative la acordarea facilităților fiscale și vamale agenților economici și persoanelor fizice, cu intensificarea măsurilor de control vamal, inclusiv în aspectul respectării „declarațiilor-angajament” depuse și asumate de către agenții economici (pct.4.2.1- 4.2.10).

Autoritatea:Serviciul Vamal

Termen implementare: 30.09.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea SV nr.28/02-12808 din 29.09.2023. A fost realizat controlul ulterior la agentul economic rezident SRL Lukoil-Moldova, beneficiar de facilităţi vamale şi fiscale, fiind întocmit act de audit post vămuire nr. 07.22/4 din 29.11.2022 şi deciziile de regularizare nr. 2498 si 2499 din 29.12.2022 în sumă de 5018,82 mii lei. Raspuns SV din 29.09.2023 HCC 50 2022.pdf

Recomandarea: 6. Să elaboreze un formular tipizat intern pentru evidența agenților economici din raioanele de est ale Republicii Moldova, care efectuează livrări de mărfuri cu scutiri (4.2.2).

Autoritatea:Serviciul Vamal

Termen implementare: 30.09.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea SV nr.28/02-12808 din 29.09.2023. A fost elaborat, şi remis spre consultare către subdiviziunile Serviciului Vamal.
Completare 13.10.2023
Scrisoarea MF nr.05-10/78/1456 din 06.10.2023. Proiectul a fost elaborat.
Despre executarea recomandării se va raporta ulterior. Raspuns SV din 29.09.2023 HCC 50 2022.pdf

Recomandarea: 7. Să utilizeze instrumentele disponibile, precum controlul ulterior în baza riscurilor, în vederea depistării operative a neconformării de către beneficiarii de facilități fiscale şi vamale la cadrul legal-normativ (pct.4.2.1, 4.2.3-4.2.8).

Autoritatea:Serviciul Vamal

Termen implementare: 30.09.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea SV nr.28/02-12808 din 29.09.2023. - A fost efectuat control ulterior la agentul economic SRL Avtomagistrali - Pivdeni Internaţional, riscul nu s-a confirmat;
- La agentul economic SRL Onur Taahhut TasirnaciliK Insat Ticaret Ve Sanay- a fost efectuată analiza de risc, prin prisma corectitudinii beneficierii de tratament tarifar favorabil şi respectării destinaţiei finale, în rezultatul analizei efectuate, riscul nu s-a confirmat.
- La agentul economic SRL Avânte - a fost efectuată analiza de risc la tranzacţiile economice menţionate, prin urmare riscurile nu s-au confirmat, nefiind planificat control ulterior la agentul economic.
- Agentul economic SRL „Ozka Construction” - a fost inclus în planul anual de control ulterior pentru 2023, urmând a fi realizat controlul.
- La agentul economic „Beladent” S.R.L a fost efectuat controlul ulterior cu întocmirea deciziei de regularizare nr.2457 din 26.12.2022 în suma de 205,667 mii lei.
- Agenţii economici „Bio - Alianţa” S.R.L şi „Oleneac” S.R.L sunt incluşi în planul anual de control pentru 2023 şi urmează a fi efectuate controale ulterioare.
- Totodată pe parcursul anului curent, în domeniul acordării facilităţilor fiscale si vamale, la proiectele de asistenţă tehnică şi investiţională, a fost emisă o notă analitică, şi realizate 4 controale ulterioare, cu recalcularea drepturilor de import în sumă de 38,66 mii lei.
In domeniul acordării scutirilor la importul mijloacelor de transport, pentru transportarea persoanelor cu dezabilităţi ale aparatului locomotor, au fost emise 22 note analitice, fiind executate 62 controale ulterioare cu recalcularea drepturilor de import în sumă de 12373,098 mii lei.
Raspuns SV din 29.09.2023 HCC 50 2022.pdf

Recomandarea: 8. Să asigure controlul intern managerial și descrierea proceselor operaționale aferente acordării și raportării facilităților fiscale, inclusiv a celor care țin de comunicarea cu autoritățile centrale de specialitate implicate în acordarea facilităților fiscale, precum și să elaboreze registrul riscurilor (pct.4.1).

Autoritatea:Serviciul Vamal

Termen implementare: 30.09.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea SV nr.28/02-12808 din 29.09.2023. - Raportarea sistemului de control intern managerial, a fost realizat prin prezentarea Raportului anual de autoevaluare a sistemului de control intern managerial pentru anul 2022, fiind emisă Declaraţia de răspundere managerială, şi publicată pe pagina web a instituţiei.
- Descrierile grafice ale proceselor operaţionale aferente acordării şi raportării facilităţilor fiscale vor fi elaborate după aprobarea cadrului normativ secundar şi terţiar pentru punerea în aplicare a Codului Vamal nr. 95/2021 şi Regulamentul de punere în aplicare a acestuia, aprobat prin Hotărîrea de Guvern nr. 92/2023. Subsidiar comunicăm, că cu suportul partenerului de dezvoltare USAID, se propune descrierea grafică şi narativă a proceselor şi procedurilor Serviciului Vamal conform Codului Vamal nr.
1149/2000 si Codului Vamal nr. 95/2021.
5
A fost elaborat Registrul riscurilor asociate atingerii obiectivelor Serviciului Vamal şi Birourilor Vamale, pentru anul 2023.
Completare 13.10.2023
Scrisoarea MF nr.05-10/78/1456 din 06.10.2023. Raportarea sistemului de control intern managerial a fost realizată prin prezentarea Raportului anual de autoevaluare a sistemului CIM pentru anul 2022, fiind emisă Declaraţia de răspundere managerială, publicată pe pagina oficială web a instituţiei şi poate fi accesată la următorul link: https://customs.aov.md/api/media/08/02/2022/Declaratia responsabilitatea manaaeriala.pdf.
Descrierile grafice ale proceselor operaţionale aferente acordării şi raportării facilităţilor fiscale vor fi elaborate după aprobarea cadrului normativ secundar şi terţiar pentru punerea în aplicare a Codului Vamal nr. 95/2021 şi Regulamentul de punere în aplicare a acestuia, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 92/2023. Subsidiar se comunică, că, cu suportul partenerului de dezvoltare USAID, se propune descrierea grafică şi narativă a proceselor şi procedurilor Serviciului Vamal conform Codului Vamal nr. 1149/2000 şi Codului Vamal nr. 95/2021.
A fost elaborat Registrul riscurilor asociate atingerii obiectivelor Serviciului Vamal şi Birourilor Vamale, pentru anul 2023. Raspuns SV din 29.09.2023 HCC 50 2022.pdf

Recomandarea: 9. Să organizeze instruiri ale personalului din cadrul SV referitor la procesul de acordare a facilităților fiscale și vamale agenților economici, inclusiv a documentelor obligatorii necesare prezentării organului vamal pentru acordarea scutirilor (pct.4.1).

Autoritatea:Serviciul Vamal

Termen implementare: 30.09.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea SV nr.28/02-12808 din 29.09.2023. Conform Planului de instruire a funcţionarilor vamali pentru anul 2023, în semestrul II, sunt preconizate sesiuni de instruire.
Completare 13.10.2023
Scrisoarea MF nr.05-10/78/1456 din 06.10.2023. Anual Serviciul Vamal planifică activităţi de instruire ce au tangenţă cu subiectul dat. Pentru perioada raportată, 13.09.2022-29.09.2023, în cadrul Serviciului Vamal au fost planificate şi realizate activităţi de instruire pe tematica Administrării si aplicării facilităţilor vamali şi fiscale, cu participarea funcţionarilor vamali, după cum urmează:
Anul 2022
- 28.03-22.04.2023 şi 23.05-03.06.2023, în cadrul programului de instruire de lungă durată pentru debutanți și pentru funcționari cu experiență au fost desfășurate ore cu subiectul Administrarea si aplicarea facilităţilor vamale si fiscale - au participat 44 funcţionari vamali;
- În cadrul activităţilor teritoriale (la locul de muncă), conform proceselor-verbale, au fost organizate 6 activităţi - au participat 168 funcţionari vamali;
- 07.12.2022, a fost organizat seminarul Administrarea si aplicarea facilităţilor vamale si fiscale - au participat 117 funcţionari vamali;
Anul 2023
- 06.02-03.03.2023 şi 20-31.03.2023, în cadrul programului de instruire de lungă durată pentru debutanţi şi pentru funcţionari cu experienţă au fost desfăşurate ore cu subiectul Administrarea si aplicarea facilităţilor vamale si fiscale - au participat 48 funcţionari vamali;
- 12-17.07.2023, Atelier de instruire pe domeniu Digitalizarea procedurilor vamale. Facilitarea si securitatea comerţului transfrontalier implementarea NCTS - au fost instruiţi 7 funcţionari vamali;
- 18-22.09.2023 Atelier de instruire Gestionarea măsurilor tarifare, scutiri de drepturi de import si contingente - au participat 19 funcţionari vamali;
- În cadrul activităţilor teritoriale (la locul de muncă), conform proceselor-verbale, au fost organizate 4 activităţi - au participat 132 de funcţionari vamali. Raspuns SV din 29.09.2023 HCC 50 2022.pdf

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY