Actualizat: Joi, 25 Aprilie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr. 44 din 02 august 2022 cu privire la Raportul auditului conformității administrării sistemului de facilități fiscale în anii 2020 - 2021

Nr. 44 din 02.08.2022
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Recomandarea: 2.4. Ministerului Finanțelor și Serviciului Fiscal de Stat, pentru luare de atitudine, și se recomandă examinarea rezultatelor auditului, conform competențelor, cu aprobarea unor planuri de măsuri privind remedierea situațiilor constatate și implementarea recomandărilor din Raportul de audit.

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 26.08.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MF nr. 05-10/73/1224 din 17.08.2023. Ministerul Finanţelor a examinat rezultatele auditului în vederea întreprinderii acţiunilor ce se impun. In acest sens, este de menţionat că nu a fost necesar elaborarea şi aprobarea unui plan de măsuri, în contextul în care revizuirea şi actualizarea cadrului normativ face parte dintr-un exerciţiu ordinar de elaborare a politicilor fiscale. Or, exerciţiul de elaborare a politicilor este bazat pe conceptul intervenţiei, obiectivele trasate şi analiza bugetar-fiscală a măsurilor.
Prin urmare, procesul de ajustare a cadrului normativ implică mereu reexaminarea cadrului regulatoriu, inclusiv a spectrului de facilităţi fiscale şi vamale. Raspuns MF 17.08.2023 HCC 44 2022.pdf

Recomandarea: 2.4. Ministerului Finanțelor și Serviciului Fiscal de Stat, pentru luare de atitudine, și se recomandă examinarea rezultatelor auditului, conform competențelor, cu aprobarea unor planuri de măsuri privind remedierea situațiilor constatate și implementarea recomandărilor din Raportul de audit.

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 26.08.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MF nr. 05-10/73/1224 din 17.08.2023. Ministerul Finanţelor a examinat rezultatele auditului în vederea întreprinderii acţiunilor ce se impun. In acest sens, este de menţionat că nu a fost necesar elaborarea şi aprobarea unui plan de măsuri, în contextul în care revizuirea şi actualizarea cadrului normativ face parte dintr-un exerciţiu ordinar de elaborare a politicilor fiscale. Or, exerciţiul de elaborare a politicilor este bazat pe conceptul intervenţiei, obiectivele trasate şi analiza bugetar-fiscală a măsurilor.
Prin urmare, procesul de ajustare a cadrului normativ implică mereu reexaminarea cadrului regulatoriu, inclusiv a spectrului de facilităţi fiscale şi vamale.
Completare 06.09.2023
Scrisoarea SFS nr.26-07/2-08/116635 din 18.08.2023. În scopul eliminării deficiențelor constatate și implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit, prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr.138 din 2 mai 2023 a fost aprobat Planul de acțiuni privind implementarea cerințelor și recomandărilor expuse în Raportul auditului conformității administrării sistemului de facilități fiscale în anii 2020-2021. Raspuns MF 17.08.2023 HCC 44 2022.pdf

Recomandarea: 2.5. Ministerului Economiei, pentru examinare, și se recomandă, în comun cu Administrațiile zonelor economice libere, să examineze cauzele care au dus la sistarea activității economico-financiare a unor rezidenți și să întreprindă acțiuni față de aceștia, inclusiv prin suspendarea sau retragerea autorizațiilor pentru desfășurarea activității în zona economică liberă, conform legislației în vigoare.

Autoritatea:Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării

Termen implementare: 26.08.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea ME nr.06/3-421 din 15.02.2023. Cu referire la demersul Cancelariei de Stat privind întreprinderea, de comun cu Administraţiile Zonelor Economice Libere a acţiunilor ce se impun întru asigurarea implementării recomandărilor înaintate de către Curtea de Conturi prin Hotărârea nr. 44 din 02.08.2022 cu privire la Raportul auditului conformităţii administrării sistemului de facilităţi fiscale în anii 2020 - 2021, Ministerul Economiei prezintă în anexă răspunsul la subiectul de referinţă.
În contextul recomandărilor înaintate de Curtea de Conturi, privind examinarea, de comun cu Administraţiile ZEL, a cauzelor care au dus la sistarea activităţii economico-fmanciare a unor rezidenţi şi întreprinderea acţiunilor faţă de acestea, inclusiv prin suspendarea sau retragerea autorizaţiilor pentru desfăşurarea activităţii în zona economică liberă, ministerul comunică următoarele.
Pe parcursul perioadei anilor 2020 şi 2021, Republica Moldova, de rând cu alte state ale lumii, s-a confruntat cu o serie de provocări şi crize a căror soluţionare a presupus eforturi conjugate atât la nivel internaţional şi naţional, cât şi la nivel de întreprindere. Criza sanitară, cauzată de răspândirea pandemiei COVID-19, a dus la repercusiuni asupra economiei şi societăţii în ansamblu, în condiţiile create, au fost reduse, sau chiar sistate, activităţile de producţie, blocat comerţul intern şi extern, pierdute pieţele de desfacere, precum şi redusă forţa de muncă.
Aceeaşi situaţie dificilă, s-a păstrat şi pe parcursul anului 2022, odată cu declanşarea conflictului armat din Ucraina. în anul precedent au crescut semnificativ preţurile la gazele naturale, energia electrică. Multe întreprinderi şi-au pierdut furnizorul principal de materie primă, s-au perturbat căile de logistică a transportului internaţional.
Circumstanţele nominalizate, au afectat mult activitatea economico-financiară a mediului de afaceri, inclusiv a întreprinderilor-rezidente ale zonelor economice libere, care au avut un impact negativ asupra rezultatelor obţinute. Ca urmare, consecinţele pandemiei, a războiului din ţara vecină, creşterea globală a preţurilor la gazele naturale au dus la stoparea sau încetarea activităţii unor întreprinderi rezidente.
în acelaşi timp remarcăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 440/2001 cu privire la zonele economice libere, activitatea de rezident în cadrul zonei economice libere se desfăşoară în baza autorizaţiei, pentru fiecare gen în parte, eliberată în temeiul contractului încheiat între Administraţia zonei şi rezident (alin. 14, art. 6). Autorizaţia poate fi retrasă sau acţiunea ei poate fi suspendată în cazul în care acesta nu îndeplineşte condiţiile contractului sau cerinţele legislaţiei.
Ca urmare a celor relatate, de către Administraţiile ZEL au fost reevaluate activităţile tuturor rezidenţilor, fiind întreprinse acţiuni de conlucrare cu aceştia şi identificate, după caz, impedimentele în activitate. în cazul nerespectării condiţiilor contractului, au fost retrase autorizaţiile şi revocat statutul de rezident.
Astfel informăm că, a fost revocat statul de rezident a următorilor agenţi economici, după cum urmează:
ZEL „Ungheni-Business”
- „Transvio” SRL, companie cu capital autohton, rezident din 09.01.2013, cu genul de activitate producerea PET preformelor, care din anul 2014 fiind în proces de insolvabilitate, a fost lichidată, iar conform Deciziei Agenţiei Servicii Publice din 17.08.2020 - radiată din Registrul de Stat al persoanelor juridice. Or, potrivit art. 6 alin. (1) din Legea nr. 440/2001 cu privire la zonele economice libere, rezident al zonei libere poate fi orice persoană fizică sau juridică înregistrată conform legii în calitate de subiect al activităţii de întreprinzător în Republica Moldova, condiţie care compania dată nu mai întrunea. Prin urmare, la data de 29.09.2020, companiei date i-a fost revocat statutul de rezident;
- „Ursidai” SRL, cu capital autohton, rezident din 05.02.2018, cu genul de activitate prestarea serviciilor de depozitare, colectare, sortare, balotare etc a articolelor textile, precum şi altor articole. Conform rapoartelor de activitate prezentate către Administraţie, întreprinderea nu a înregistrat careva investiţii în imobilizări corporale, iar numărul angajaţilor a scăzut de la patru persoane Ia o persoană. Din trimestrul IV 2019 compania şi-a încetat activitatea, astfel fiind încălcate prevederile contractuale, acumulând datorii la plăţile şi taxele zonale. Compania de mai multe ori a fost somată despre încălcările admise, dar acestea nu au fost înlăturate, mai mult ca atât, administratorul entităţii nu ieşea la contact, ignorând mesajele din partea Administraţiei. Prin urmare, la 07.12.2020, Administraţia zonei libere a retras statutul de rezident companiei menţionate conform art. 6 alin. (20) literele a) şi d) din Legea nr. 440/2001 cu privire la zonele economice libere.
„Plastform-Grup” SRL, companie cu capital autohton, rezident din 30.11.2009, cu genul de activitate fabricarea articolelor din material plastic, care din anul 2017 fiind în proces de insolvabilitate, a fost radiată din Registrul de Stat al persoanelor juridice în temeiul Hotărârii Judecătoriei Chişinău, sediul Central, din 09.11.2021. Or, potrivit art. 6 alin. (1) din Legea nr. 440/2001 cu privire la zonele economice libere, rezident al zonei libere poate fi orice persoană fizică sau juridică înregistrată conform legii în calitate de subiect al activităţii de întreprinzător în Republica Moldova, condiţie care compania dată nu mai întrunea. Prin urmare, la data de
22.02.2022, companiei sus-menţionate i-a fost retras statului de rezident al zonei libere.
„Pricomtax-Com” SRL, companie cu capital moldo-cipriot, rezident din
09.12.2011, cu genul de activitate producerea produselor din carne şi a altor produse alimentare, care din anul 2014 fiind în proces de insolvabilitate, a fost radiată din Registrul de Stat al persoanelor juridice în temeiul Hotărârii Judecătoriei Chişinău, sediul Central, din 23.12.2021. Prin urmare, la data de 22.02.2022, companiei sus-menţionate i-a fost retras statului de rezident al zonei libere.
ÎCS „H.B. International Grup” SRL, companie cu capital din Liban, rezident din
24.03.2011, cu genul de activitate prestarea serviciilor de arendă. Compania a solicitat revocarea statutului de rezident, deoarece a înstrăinat bunul imobil şi nu planifica desfăşurarea altui gen de activitate în regim de zonă liberă. Prin urmare, la data de 26.04.2022, Administraţia a revocat ÎCS „H.B. International Grup” SRL statutul de rezident al zonei libere.
„Unconsacom” SA, companie cu capital autohton, rezident din 01.06.2006, cu genul de activitate prestarea serviciilor de arendă. Compania a solicitat revocarea statutului de rezident, pe motiv că a înstrăinat bunul imobil şi nu intenţiona să desfăşoare activitate antreprenorială în regim de zonă liberă. Astfel, la data de 26.04.2022, companiei sus-menţionate i-a fost retras statului de rezident al ZEL „Ungheni-Business”.
ÎCS „Martimar-M” SRL, companie cu capital din Uruguay, rezident din 28.12.2005, cu următoarele genuri de activitate: prelucrarea produselor din piele şi blană; sortarea, marcarea, ambalarea producţiei textile şi articolelor din piele pentru încălţăminte tranzitate prin teritoriul vamal al Republicii Moldova; sortarea, marcarea, ambalarea şi testarea produselor electronice şi de telecomunicare, componentelor şi accesoriilor telefonice şi a tehnicii de calcul. Compania nu a mai desfăşurat activitate economică în zona liberă din anul 2012, fiind preavizată de către Administraţia ZEL despre neexecutarea clauzelor contractuale. Preavizul, expediat prin Poşta Moldovei, a fost returnat cu menţiunea, că întreprinderea nu activează. Prin urmare, din data de
22.06.2022, Administraţia a retras statutul de rezident companiei menţionate, conform art. 6 alin. (20) lit. a) din Legea nr. 440/2001 cu privire la zonele economice libere.
„Covoare-Lux” SRL, rezident din 15.08.2003, cu genurile de activitate producerea firelor textile; comercializarea angro a covoarelor şi articolelor de covor; comercializarea angro a firelor de polipropilenă; servicii de livrare a mărfurilor şi a materiei prime pentru producerea covoarelor, a solicitat revocarea statutului de rezident, pe motiv de suspendare a activităţii întreprinderii din cauza situaţiei extrem de dificile în sfera businessului de covoare, războiului din Ucraina şi crizei energetice. Prin urmare, pe data de 03.01.2023, „Covoare-Lux” SRL i-a fost retras statutul de rezident.
ZAL ”Expo-Business-Chisinău”
- ”SeI-Chem” S.R.L. revocarea Statutului la 15.11.2022. începând cu anul 2017 - până la 25.10.2022 nu a indicat nici o activitate, conform raportului ZAL, privind activitatea rezidentului ZAL ”Expo-Business-Chişinău” ”Sel-Chem” S.R.L. Deasemenea, conform încheierii, privind restituirea documentului executoriu nr.2c-1761/20 din 07.04.2021, remis de către Executorul judecătoresc, dl A.Tcacenco, întreprinderea dată nu dispunea de careva bunuri mobile şi imobile pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi nu dispunea de mijloace financiare la conturi,
”Val-SoIvent” S.R.L. revocarea Statutului la 15.11.2022. începând cu anul 2017 până la
25.10.2022, întreprinderea dată nu indica nici o activitate, conform raportului ZAL, privind activitatea rezidentului ZAL ”Expo-Business-Chişinău” ”Val-Solvent” S.R.L. La solicitarea Administraţiei nu a prezentat careva proiect investiţional.
Î.M.”Casa Vinului” S.R.L. revocarea Statutului la 08.12.2022. începând cu anul 2017 şi până la 15.11.2022, întreprinderea dată nu indică nici o activitate, conform raportului ZAL, privind activitatea rezidentului ZAL ”Expo-Business-Chişinău” Î.M.”Casa Vinului” S.R.L. La solicitarea Administraţiei nu a prezentat careva proiect investiţional.
”Tans A.N.” S.R.L. revocarea Statutului la 16.01.2023. începând cu anul 2016 şi până
30.11.2022, întreprinderea dată nu indică nici o activitate, conform raportului ZAL, privind activitatea rezidentului ZAL ”Expo-Business-Chişinău” ”Tans A.N.” S.R.L. La solicitarea Administraţiei nu a prezentat careva proiect investiţional.
- ”Only Nuts and Fruits” S.R.L. revocarea Statutului la 16.01.2023. începând cu anul 2020 şi până la 30.11.2022, întreprinderea dată nu indică nici o activitate, conform raportului ZAL, privind activitatea rezidentului ZAL ”Expo-Business-Chişinău” ”Only Nuts and Fruits” S.R.L. La solicitarea Administraţiei nu a prezentat careva proiect investiţional.
ZAL „Taractia”
„Ispan-LUX” SRL, autorizaţia eliberată până la 19.02.2023 pentru activitate industrială. Activitatea de producere este sistată pe o perioadă nedeterminată din cauza majorării preţurilor la gazul natural.
„Iugitertrans” SRL, autorizaţia eliberată până la 19.02.2023 pentru: sortarea, ambalarea, marcarea şi alte asemenea operaţiuni cu mărfurile tranzitate pe teritoriul RM; activitatea economică externă.
„Productimpex” SRL, autorizaţia eliberată până la 19.02.2023 pentru activitate
industrială.
„Vest-Resurs” SRL, autorizaţia eliberată până la 19.02.2023 pentru activitate
auxiliară.
Toţi rezidenţii zonei în cauză sunt informaţi de către Administraţie privind expirarea termenului contractului încheiat cu Administraţia şi a autorizaţiei eliberate. în cazul solicitării încheierii unui nou contract, va fi eliberată şi autorizaţia corespunzătoare.
ZAL PP „Otaci - Business”
- „Roada Otaci” SA, la 18.11.2021 a fost reziliat contractul nr. 03 august 1998, în temeiul dispoziţiei Hotărârii Judecătoriei Edineţ din 17.11.2021 de lichidare a întreprinderii.
- „Aik Petroleum” SRL, la 20.04.2022 a fost reziliat contractul de activitate nr. 31 din 18.09.2017 în baza cererii înaintate de rezident.
ZEL „Bălti”
Conform informaţiei prezentate de către Administraţia Zonei Economice Libere "Bălţi”, în cadrul zonei, la situaţia din 01.02.2023, sunt înregistraţi 51 de agenţi economici - rezidenţi, care din diverse motive, temporar şi-au sistat activitatea economică. în cazul dat, rezidenţii nominalizaţi, nu beneficiază de facilităţi fiscale sau vamale. De aceste facilităţi, rezidenţii respectivi vor beneficia din momentul în care vor începe/relua activităţile economice în zonă. Totodată, nici Administraţia nu suportă cheltuieli aferente rezidenţilor nominalizaţi, ci percepe doar taxe.
Administraţia zonei constată că, în absenţa unor efecte negative pentru stat, întreprinderea unor măsuri restrictive cu efecte directe asupra autorizaţiilor emise, nu va servi nici intereselor publice şi nici orientării pro-business pe care Zona Economică Liberă ”Bălţi” depune eforturi consistente să o promoveze.
Prin urmare, Administraţia ZEL ”Bălţi” argumentează că, retragerea sau suspendarea autorizaţiilor rezidenţilor zonei, care nu desfăşoară, la moment, activitate în zonă, urmează a fi efectuată în exclusivitate pe criteriul consimţământului reciproc al părţilor, respectiv a Administraţiei zonei libere şi a rezidentului.
Raspuns ME 15 februarie 2023 HCC 44 2022.pdf

Recomandarea: 2.6. Consiliului Concurenței, pentru examinare, și se recomandă întreprinderea acțiunilor privind urgentarea examinării facilităților fiscale menționate în Raportul de audit, prin prisma legislației în domeniul ajutorului de stat, în vederea alinierii acestora de către autoritățile statului la acquis-ul comunitar, potrivit angajamentelor asumate prin Acordul de asociere încheiat între Republica Moldova și Uniunea Europeană.

Autoritatea:Consiliul Concurenței

Termen implementare: 26.08.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea Nr. ASS-02/118-1169 din 01.08.2023. Prin Deciziile Plenului Consiliului Concurenţei nr.ASS-12 din 12.04.2023 si nr.ASS-31 din 26.07.2023, Plenul Consiliului Concurenţei a constatat că facilităţile fiscale acordate în temeiul art.124 alin. (15) si art.124 alin. (16) din Codul fiscal nu constituie ajutor de stat în sensul art. 3 din Legea nr. 139/2012 cu privire la ajutorul de stat.
Cât priveşte facilitatea fiscală acordată în baza art.124 alin. (17) din Codul fiscal, aceasta a fost abrogată prin Legea nr.356/2022 pentru modificarea unor acte normative.
Totodată, menţionăm că Deciziile Plenului Consiliului Concurenţei menţionate supra, sunt publicate pe pagina web oficială a Consiliului Concurenţei (www.competition.md) la compartimentul „Transparenţa/Decizii”.
Cu referire la realizarea angajamentului asumat de către Republica Moldova prin Acordul de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte (ratificat prin Legea nr.112/2014), în partea ce ţine de alinierea schemelor de ajutor de stat existent, Vă comunicăm că până la data de 01.09.2022 urmau a fi aliniate schemele de ajutor de stat implementate până la intrarea în vigoare a Legii nr. 139/2012 cu privire la ajutorul de stat, cu excepţia schemelor de ajutoare de stat instituite în temeiul Legii nr. 440/2001 cu privire la zonele economice libere.
Astfel, până în prezent au fost aliniate 156 scheme de ajutor de stat existente, ceea ce constituie circa 90% din numărul total de scheme de ajutor de stat existente. 
Diferenţa de 10 % reprezintă schemele de ajutor de stat existent, implementate în baza Legii nr. 440/2001 cu privire la zonele economice libere, care urmează a fi aliniate până la data de 01.09.2024, precum şi schemele de ajutor de stat existent, care urmează a fi aliniate la aquis-ul Uniunii Europene în domeniul ajutorului de stat de către furnizori, inclusiv de Ministerul Finanţelor. Raspuns CC 01.08.2023 HCC 44 2022.pdf

Recomandarea: 1) Să revizuiască cadrul normativ de reglementare a facilităților fiscale, cu actualizarea și modernizarea acestuia, în vederea consolidării guvernanței bugetar-fiscale, inclusiv statuându-se: a) estimarea anuală a costurilor bugetare ale facilităților; b) organizarea evidenței și raportării facilităților, cu stabilirea termenelor de raportare; c) examinarea și analiza periodică a spectrului de facilități fiscale acordate, cu înaintarea propunerilor de anulare a celor inoportune sau care nu și-au demonstrat eficiența (subcapitolele 4.1.1. și 4.1.2.).

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 26.08.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MF nr. 05-10/73/1224 din 17.08.2023. In partea ce vizează recomandarea 1, lit. a) - c) este de menţionat că în luna martie 2023, a fost aprobat Ordinul ministrului finanţelor nr.32/2023 cu privire la modificarea Ordinului ministrului finanţelor nr.209/2015 (Monitorul Oficial al R. Moldova nr.106-107 art. 337 din 30.03.2023), a fost reglementat la nivel de act normativ că la elaborarea obiectivelor politicii în domeniul veniturilor se elaborează având la bază analiza tendinţelor şi performanţelor recente descrise prin prisma Raportului de evaluare a facilităţilor fiscale şi vamale. Astfel, Ordinul ministrului finanţelor nr.209/2015 cu privire la aprobarea Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului, a fost completat cu pct. 1281, care reglementează că în scopul raportării facilităţilor fiscale şi vamale, anual se efectuează o analiză care constă în estimarea veniturilor bugetare ratate ca urmare a tratamentelor preferenţiale, cu asigurarea publicării anuale a Raportului de evaluare a facilităţilor fiscale şi vamale pe pagina web a Ministerului Finanţelor. In acest sens, este de menţionat că Raportul de evaluare a facilităţilor fiscale şi vamale pentru anul 2022 va fi publicat pe pagina oficială web a Ministerului Finanţelor la începutul lunii septembrie 2023.
Cu titlu informativ, este de menţionat că politica bugetar-fiscală pentru anul 2024, adoptată prin Legea nr. 212/2023 (Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 297-301 art. 514 din 10.08.2023), cuprinde o serie redusă de măsuri ce vizează revizuirea facilităţilor fiscale şi vamale, un exerciţiu amplu în acest sens, în partea ce vizează T.V.A. şi accizele fiind planificate pentru anul 2024. Raspuns MF 17.08.2023 HCC 44 2022.pdf

Recomandarea: 2) Să elaboreze, în comun cu SFS, normele metodologice privind reglementarea estimării, evidenței și raportării facilităților fiscale, pentru asigurarea corectitudinii, plenitudinii și veridicității datelor din Registrul unic al facilităților fiscale (subcapitolul 4.1.3.).

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Răspunsul autorității:
Scrisoarea MF nr. 05-10/73/1224 din 17.08.2023. Ministerul Finanţelor în comun cu Serviciul Fiscal de Stat este la etapa de definitivare proiectului de ordin de ajustare a Ordinului nr. 45 din 15 februarie 2018 cu privire la aprobarea Registrului Unic al facilităţilor fiscale şi vamale, în vederea reglementării normelor metodologice de determinare şi estimare a facilităţilor fiscale şi vamale la un anumit spectru de scutiri de T.V.A. Este de menţionat că urmare a definitivării acestuia, Ministerul Finanţelor va solicita opinia Curţii de Conturi vis-a-vis de acesta.
Completare 17.04.2024
A fost aprobat Ordinul Ministrului finanțelor nr. 89 din 03.10.2023 cu privire la modificarea Ordinului Ministrului finanțelor nr. 45 din 15 februarie 2018 cu privire la aprobarea Registrului Unic al facilităților fiscale și vamale și aprobarea Modului de determinare/estimare a valorilor facilităților fiscale (se anexează, 8 file), prin care a fost completat Modul de determinare/estimare a valorilor facilităților fiscale cu compartimentele TVA și Accize.
Completare 17.04.2024
Scris.SFS nr.26-07/2-08/12311 din 29.01.2024: A fost aprobat Ordinul MF nr.89 din 03.10.202 cu privire la modificarea Ordinului MF nr.45 din 15.02.2018 cu privire la aprobarea Registrului unic al facilităților fiscale și vamale și aprobarea Modului de determinare/estimare a valorilor facilităților fiscale, prin care a fost completat Modul de determinare/estimare a valorilor facilităților fiscale cu compartimentele TVA și Accize. Raspuns MF 17.08.2023 HCC 44 2022.pdf info_mf_r__2_hcc_nr__44_2022_semnat (1).pdf 77-24_SFS.pdf

Recomandarea: 3) Să reexamineze modul de acordare a scutirilor de accize, cu excluderea celor ineficiente, precum și să examineze oportunitatea instituirii mecanismului de valorificare a acestora prin metoda de rambursare a plăților efectiv achitate, în conformitate cu bunele practici din domeniu (subcapitolul 4.2.4.).

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 26.08.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MF nr. 05-10/73/1224 din 17.08.2023. Prin prisma Legii pentru modificarea unor acte normative nr. 356/2022, a fost revizuit spectrul de facilităţi fiscale şi vamale (Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 456-459 art. 813 din 30.12.2022). In acest sens, din spectrul scutirilor de accize au fost excluse următoarele tipuri de facilităţi fiscale:
- oxigen şi azot;
- alcoolul etilic destinat utilizării în activitatea parfumeriei;
- modificarea condiţiilor de acordare a facilităţilor fiscale la importul mijloacelor de transport destinate transportării persoanelor cu dizabilităţi a aparatului locomotor, prin includerea condiţiei de reutilare a acestuia. Raspuns MF 17.08.2023 HCC 44 2022.pdf

Recomandarea: 4) Să continue o conlucrare interinstituțională cu Consiliul Concurenței, SFS și alte autorități privind reexaminarea prin prisma legislației aferente ajutorului de stat a întregului spectru de facilități fiscale, precum și alinierea schemelor de ajutor de stat existente la prevederile acquis-ului comunitar, în scopul respectării angajamentelor asumate (subcapitolul 4.2.6.).

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 26.08.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MF nr. 05-10/73/1224 din 17.08.2023. Ministerul Finanţelor asigură în permanenţă conlucrarea cu Consiliul Concurenţei şi Serviciul Fiscal de Stat în vederea reexaminării spectrului facilităţilor fiscale. Raspuns MF 17.08.2023 HCC 44 2022.pdf

Recomandarea: 5) Să instituie activități analitice și de control privind asigurarea funcționalității instrumentelor utilizate la determinarea valorii facilităților fiscale raportare, precum și identificarea și înlăturarea cauzelor erorilor constatate de audit la agregarea datelor (subcapitolul 4.1.3.).

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 26.08.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea SFS nr.26-07/2-08/116635 din 18.08.2023. A fost aprobat Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr.308 din 16 august 2023 cu privire la actualizarea anexei nr.1 la Ordinul SFS nr.40 din 27.01.2020 cu privire la aprobarea Manualului privind deservirea contribuabililor, cu compartimentul ,,Reguli de identificare a erorilor comise de contribuabili la raportarea facilităților”.

În scopul diminuării numărului de erori la raportarea facilitărilor fiscale, Serviciul Fiscal de Stat a identificat agenți economici care au comis erori la completarea anexelor 4D și 6D din Declarația cu privire la impozitul pe venit (forma VEN12), pentru perioada 2020 - 85 agenți economici, pentru perioada 2021 – 59 agenți economici și pentru perioada 2022 - 94 agenți economici, și a întreprins măsuri în vederea înlăturării erorilor comise, după cum urmează:
- Erori la raportarea facilităților fiscale privind suma venitului scutit de impozitare conform anexei 4D la Declarația (forma VEN12) - majoritatea erorilor identificate la declararea facilităților fiscale țin nemijlocit de neindicarea sau indicarea eronată a codurilor facilităților fiscale fără a ține cont de prevederile Ordinului SFS nr.1080/2012 cu privire la Nomenclatorul codurilor aferent facilităților fiscale la impozitul pe venit.
Ca urmare a măsurilor întreprinse de către Serviciul Fiscal de Stat, au fost identificate neconcordanțe în partea ce ține de declararea facilităților fiscale cu privire la impozitul pe venit de către agenții economici care desfășoară activitate pe teritoriul UTA Găgăuzia.
Un număr semnificativ de agenți economici, care au admis erori la completarea Declarației – forma VEN12 în partea ce ține de raportarea facilităților fiscale, au refuzat sa prezinte declarații corectate, invocând drept motiv – lipsa codului facilității în Ordinul SFS nr.1080/2012, ținând cont că desfășoară activitate conform Legii UTA Găgăuzia nr.27/2018 și Legii UTA Găgăuzia nr.01-I/VII din 09.03.2022, dintre care: pentru perioada anului 2020 - 67 agenți economici, ceea ce constituie 78,8%, pentru perioada anului 2021 – 55 agenți economici, ceea ce constituie 93,2% și pentru perioada anului 2022 - 65 agenți economici, ceea ce constituie 69,1%.
Astfel, au fost înlăturate erori în volum de 7% (6 declarații) pentru perioada anului 2020, 5% (3 declarații) pentru perioada anului 2021 și 27,6% (26 declarații) pentru perioada anului 2022 din totalul erorilor identificate.
- Erori la raportarea facilităților fiscale acordate din suma calculată a impozitului pe venit conform anexei 6D la Declarația (forma-VEN12), menționăm că au fost corectate declarații în cuantum de 75% pentru perioada fiscală a anului 2020, în mărime de 100% de erori înlăturate aferent perioadei anului 2021 și în mărime de 91,2% aferente perioadei anului 2022.

În partea ce ține de declararea eronată de către organizațiile necomerciale la completarea Declarației (forma ONG-17), este de menționat că, acestea s-au conformat măsurilor de înlăturare a erorilor privind impozitului pe venit indicat cu sume negative în Declarațiile – forma ONG17 în cuantum de 76,5% pentru perioada anului 2020, în mărime de 100% pentru perioada anului 2021 și în mărime de 91,17 % pentru perioada anului 2022.
scrisoarea_sfs_nr_26_07_2_08_116635_din_18_08_2023_64f5ca0c833b5.pdf

Recomandarea: 6) Să revizuiască formularele și anexele la acestea, legate de raportarea facilităților fiscale, pentru a exclude neclaritățile și interpretările ambigue ale contribuabililor la raportarea indicatorilor anuali, inclusiv Formularul VEN12 privind scutirea de impozitul pe venitul obținut de către instituțiile de învățământ (subcapitolul 4.1.3.).

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Răspunsul autorității:
Serviciul Fiscal de Stat a inițiat modificarea și completarea Ordinului Ministerului finanțelor nr.153 din 22.12.2017 privind aprobarea formularului tipizat al Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru agenți economici, în scopul excluderii neclarităților și interpretărilor ambigue ale contribuabililor la raportarea indicatorilor anuali.
Completare 17.04.2024
Scris.SFS nr.26-07/2-08/12311 din 29.01.2024: La data de 25.10.2023 a fost aprobat Ordinul MF nr.99 de modificare și completare a Ordinului MF nr.153 din 22.12.2017 privind aprobarea forumularului tipizat al Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru agenși economici. scrisoarea_sfs_nr_26_07_2_08_116635_din_18_08_2023_64f5ca0c833b5.pdf 77-24_SFS.pdf

Recomandarea: 7) Să organizeze instruiri ale personalului responsabil din instituțiile de învățământ referitor la modul de raportare a facilităților fiscale de care beneficiază aceștia (subcapitolul 4.1.3.).

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 26.08.2023
Răspunsul autorității:
Serviciul Fiscal de Stat, la data de 05 mai 2023 prin scrisoarea adresată Ministerului Educației și Cercetării cu nr.26-08/1-01-61187, a solicitat diseminarea în cadrul instituțiilor de învățământ a comunicatului informativ privind modul de declarare a facilităților fiscale. (anexa nr.1.2)
La data de 30 mai 2023, Serviciul Fiscal de Stat a desfășurat seminar de instruire organizat cu instituțiile de învățământ, prin intermediul platformei ZOOM, cu tematica „Determinarea obligațiilor fiscale de către instituțiile de învățământ publice și private”. scrisoarea_sfs_nr_26_07_2_08_116635_din_18_08_2023_64f5ca0c833b5.pdf

Recomandarea: 8) Să instituie și să descrie procesele aferente acordării și raportării facilităților fiscale, inclusiv cele care țin de comunicarea cu autoritățile centrale de specialitate implicate în acordarea facilităților fiscale (subcapitolul 4.2.3.).

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Răspunsul autorității:
Serviciul Fiscal de Stat a asigurat monitorizarea, în cadrul controalelor fiscale, a utilizării alcoolului etilic nedenaturat de la pozițiile tarifare 220710000 și 220890910 de către contribuabili.
În acest context, potrivit deciziilor Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova cu privire la stabilirea cuantumului de alcool etilic nedenaturat la poziția tarifară 220710000, destinat utilizării în industria de parfumerie și cosmetică, conform art.124 alin.16 din Codul fiscal, au fost identificați 5 agenți economici scutiți de plata accizelor pentru anul 2022.
De asemenea, conform Hotărârii Guvernului nr.209 din 30.03.2022 cu privire la stabilirea cuantumului de alcool etilic nedenaturat la pozițiile tarifare 220710000 și 220890910, destinat producerii farmaceutice și utilizării în medicină, conform art.124 alin.15 din Codul fiscal, au fost identificați 8 agenți economici scutiți de plata accizelor pentru anul 2022.
Astfel, au fost dispuse controale fiscale la 13 agenți economici, care au utilizat în perioada anului 2022 alcool etilic nedenaturat scutit de accize.
În cadrul controalelor fiscale prin metoda verificării parțiale efectuate la agenții economici, care utilizează alcool etilic nedenaturat, în vederea verificării corectitudinii utilizării cuantumurilor cotelor-limită de alcool etilic nedenaturat și a stocurilor disponibile, nu au fost stabilite divergențe.
Completare 17.04.2024
Scris.SFS nr.26-07/2-08/12311 din 29.01.2024: Regulamentul cu privire la stabilirea cuantumului de alcool etilic nedenaturat destinat utilizării în industria de parfumerie și cosmetică, scutit de plata accizelor, aprobat prin Ordinul MAIA nr.8 din 09.09.2021, stabilește procedura de depunere și de examinare a cererilor agenților economici de stabilire a cuantumului de alcool etilic nedenaturat de la poziția tarifară 220710000 destinat utilizării în industria de parfumerie și cosmetică, scutit de plata accizelor.
Totodată, prin Ordinul MAIA nr.22 din 05.10.2021, a fost instituită Comisia de examinare a cererilor privind stabilirea cuantumului de alcool etilic nedenaturat destinat utilizării în industria de parfumerie și cosmetică, în componența căreia este desemnat un reprezentant al Serviciului Fiscal de Stat.
Suplimentar, menționăm că, în cadrul Sistemului de management al corespondenței în cadrul SFS a fost adăugat un compariment nou cu denumirea ,,Registre SFS" în cadrul căruia a fost dezvoltat șin plasat ,,Registrul listei utilizatorilor și cuantumului de alcool etilic nedenaturat destinat utilizării în industria de parfumerie și cosmetică". scrisoarea_sfs_nr_26_07_2_08_116635_din_18_08_2023_64f5ca0c833b5.pdf 77-24_SFS.pdf

Recomandarea: 9) Să elaboreze norme interne care ar reglementa procesul de extragere a datelor cu privire la producerea, consumul și comercializarea alcoolului etilic, precum și să identifice instrumente ce ar permite monitorizarea, evidența efectivă și raportarea corectă a scutirii de plata accizelor la alcoolul etilic nedenaturat (subcapitolul 4.2.3., lit. d)).

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 26.08.2023
Răspunsul autorității:
A fost aprobat Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr.301 din 11.08.2023 cu privire la aprobarea formularelor interne aferente evidenței circulației alcoolului etilic, distilatelor și a producției alcoolice tari. (anexa nr.1.3) scrisoarea_sfs_nr_26_07_2_08_116635_din_18_08_2023_64f5ca0c833b5.pdf

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY