Actualizat: Vineri, 19 Iulie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr. 72 din 17 decembrie 2021 cu privire la Raportul auditului performanței privind modul de gestionare a produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților prin prisma garantării siguranței produselor alimentare de origine vegetală

Nr. 72 din 17.12.2021
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Misiunea de audit a fost efectuată în temeiul art.31 alin.(3) și alin.(6), art.32 din Legea nr.260 din 07.12.2017 și în conformitate cu Programul activității de audit a Curții de Conturi pe anul 20211. Scopul misiunii a fost evaluarea măsurilor întreprinse de autoritățile responsabile în domeniul gestionării produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților, în vederea garantării inofensivității produselor alimentare de origine vegetală și identificării impedimentelor care au afectat atingerea obiectivelor propuse, inclusiv performanța domeniului supus auditului.
Auditul public extern s-a desfășurat potrivit Standardelor Internaționale ale Instituțiilor Supreme de Audit2, cadrului de reglementare intern, precum și bunelor practici în domeniu.
Examinând Raportul de audit prezentat, precum și explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere prezente la ședința publică, Curtea de Conturi 

A CONSTATAT:
în Republica Moldova agricultura este o ramură а economiei naţionale care contribuie anual la formarea PIB-ului cu cca 12-13%. Suprafața totală a terenurilor cu destinaţie agricolă constituie 2499,6 mii ha, pe care își desfășoară activitățile agricole cca 390 mii de gospodării individuale şi ţărăneşti, cca 1550 de întreprinderi corporative şi cca 600 mii de gospodării casnice. Anual, în țara noastră, numărul speciilor de plante cultivate în agricultură este în majorare, iar sarcina de asigurare a unei creșteri corespunzătoare a acestora este pusă pe seama produselor de uz fitosanitar și fertilizanților (în continuare – PUFF).

1 Aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.62 din 10.12.2020.
2 Aprobate prin Hotărârea Curții de Conturi nr.2 din 24.01.2020: ISSAI 300 „Principiile auditului performanței”, ISSAI 3000 „Standardele auditului performanței”, ISSAI 3910 „Ghidul privind conceptele de bază ale auditului performanței”, ISSAI 3920 „Ghidul privind procesul auditului performanței”.
Recomandarea: 2.4. Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, Agenției Naționale pentru Sănătate Publică și Serviciului de Stat „Centrul de Stat pentru Atestarea și Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar și a Fertilizanților”, pentru examinarea rezultatelor auditului și luare de atitudine, conform competențelor, cu aprobarea unui Plan de măsuri de remediere a situațiilor constatate și implementare a recomandărilor din Raportul de audit;

Autoritatea:Agenția Naționala pentru Siguranța Alimentelor

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 2.4. Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, Agenției Naționale pentru Sănătate Publică și Serviciului de Stat „Centrul de Stat pentru Atestarea și Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar și a Fertilizanților”, pentru examinarea rezultatelor auditului și luare de atitudine, conform competențelor, cu aprobarea unui Plan de măsuri de remediere a situațiilor constatate și implementare a recomandărilor din Raportul de audit;

Autoritatea:Agenția Națională pentru Sănătate Publică

Termen implementare: 07.01.2023
Răspunsul autorității:
S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuat de către Curtea de Conturi. ANSP_15.03.22.pdf

Recomandarea: 2.4. Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, Agenției Naționale pentru Sănătate Publică și Serviciului de Stat „Centrul de Stat pentru Atestarea și Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar și a Fertilizanților”, pentru examinarea rezultatelor auditului și luare de atitudine, conform competențelor, cu aprobarea unui Plan de măsuri de remediere a situațiilor constatate și implementare a recomandărilor din Raportul de audit;

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA DE STAT "CENTRUL DE STAT PENTRU ATESTAREA ŞI OMOLOGARE PRODUSELOR DE UZ FITOSANITAR ŞI A FERTILIZANŢILOR", CHIŞINĂU

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 2.4. Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, Agenției Naționale pentru Sănătate Publică și Serviciului de Stat „Centrul de Stat pentru Atestarea și Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar și a Fertilizanților”, pentru examinarea rezultatelor auditului și luare de atitudine, conform competențelor, cu aprobarea unui Plan de măsuri de remediere a situațiilor constatate și implementare a recomandărilor din Raportul de audit;

Autoritatea:Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare

Termen implementare: 07.01.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MAIA nr.05-05/822 din 22.03.2022: MAIA a elaborat și aprobat Ordinul nr.27 din 07.02.2022 ”Cu privire la aprobarea Planului de implementare a recomandărilor Hotărârii Curții de Conturi nr.72/2021 (se anexează). MAIA_22.03.2022.pdf

Recomandarea: 2.5. Conducerii Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, de comun cu Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor și Serviciul Fiscal de Stat, pentru identificarea mecanismului de integrare în Sistemul Informațional nou creat al Serviciului Fiscal de Stat a proceselor-verbale de stabilire a contravențiilor întocmite de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, cu asigurarea colectării restanțelor la amenzile aplicate prin intermediul Serviciului Fiscal de Stat.

Autoritatea:Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare

Termen implementare: 07.01.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MAIA nr.05-05/822 din 22.03.2022: La data de 02.03.2022, în incinta Ministerului a avut locședința de lucru (invitație lansată prin demersul MAIA nr.05-07/551 din 25.02.2022 se anexează), cu reprezentanții Serviciului Fiscal de Stat și Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, în cadrul căreia s-a discutat cu privire la executarea prevederilor Ordinului MAIA nr.27/2022 și despre acțiunile cе urmează a fi întreprinse de fiecare autoritate responsabilă.
Astfel, reprezentanții Serviciului Fiscal de Stat, au relatat că la moment se află în proces de promovare proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional automatizat de evidență a contravențiilor, a cauzelor contravenționale și a persoanelor care au săvârșit contravenții și a Regulamentului cu privire la evidența unică a contravențiilor (...) și testare a acestuia, iar începând cu luna aprilie 2022, se preconizizează ca Sistemul enunțat să fie lansat.
Completare 04.01.2023
Scrisoarea MF nr.26-07/2-08/133668 din 29.12.2022: mentionează că necesitatea integrării cu Sistemul Informațional nou creat al Serviciului Fiscal de Stat nu este actuală, ținând cont de următoarele.
În contextul scrisorii MAI nr.44/30 - 2245 din 01 iunie 2022, cu privire la furnizarea informațiilor necesare integrării funcționale a participanților în cadrul Sistemului informațional automatizat de evidență a contravențiilor, a cauzelor contravenționale și a persoanelor care au săvârșit contravenții, de către agenții constatatori, urmează a fi întreprinse о serie de acțiuni, expres solicitate în scrisoarea menționată.
Obligativitatea executării acțiunilor expuse în scrisoarea MAI, reiese din HG nr.517 din 22 iulie 2022 pentru aprobarea Conceptului Sistemului informațional automatizat de evidență a contravențiilor, a cauzelor contravenționale și a persoanelor care au săvârșit contravenții și Regulamentul cu privire la evidența unică a contravențiilor, a cauzelor contravenționale și a persoanelor care au săvârșit contravenții, publicată în MO nr.267-273 din 26 august 2022.
Prin urmare, autoritățile competente să constate contravenții, să examineze și să soluționeze cauzele contravenționale, în conformitate cu Codul Contravențional al Republicii Moldova, urmează să dețină acces la sistemul MAI, cu scopul de formare și ținere a Registrului de stat al contravențiilor.
Ulterior, Serviciul Fiscal de Stat urmează să recepționeze datele aferente contravențiilor, centralizat de la Ministerul Afacerilor Interne, ca urmare a introducerii datelor de către toate autoritățile cu drept de examinare a cauzelor contravenționale, conform Conceptului și Regulamentului aprobat, schimbul de date fiind asigurat prin intermediul platformei de interoperabilitate MConnect.
Completare 01.02.2023
Scrisorea MAIA nr.01/6-06-08/264 din 28.01.2023: În scopul executării recomandărilor Curții de Conturi, a fost elaborat și aprobat Ordinul MAIA nr. 27 din 07.02.2022, cu privire la aprobarea Planului de implementare a recomandărilor Hotărârii Curții de Conturi nr. 72 din 17.12.2022 (se anexează).
De specificat că urmare a organizării ședinței, în incinta MAIA, din data de 02.03.2022, cu participarea reprezentanților Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), Serviciul Fiscal de Stat (FISC), Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC), s-a constat că, la moment, Sistemul informațional este în proces de elaborare și pilotare, iar ulterior va încadra toate instituțiile vizate într-un Sistem informațional unificat.
În același timp, ținem să menționăm că acțiunile trasate nu corespund competențelor MAIA, care în acest sistem va avea rolul de observator și va monitoriza doar implementarea acestora. MAIA_22.03.2022.pdf MF din 29.12.2022.pdf MAIA_22.03.2022.pdf Raport realizare măsuri din HCC 72-2021, 14-2022.pdf MAIA din 28.01.23.pdf

Recomandarea: 6.1 Conducerii Ministerului Mediului de comun cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor și Agenția Națională pentru Sănătate Publică: 6.1.1. să asigure elaborarea un studiu privind procedurile, condițiile și mecanismele de nimicire a PUFF expirate și a deșeurilor rezultate din gestiunea PUFF (ambalaje, echipamente etc.) care să servească drept temei pentru elaborarea și punerea în aplicare a procedurilor de nimicire sau neutralizare a PUFF expirate, neconforme, confiscate sau a deșeurilor rezultate din utilizarea acestora (pct.4.2.3 și 4.2.6);

Autoritatea:Ministerul Mediului

Termen implementare: 07.01.2023
Răspunsul autorității:
ANSP: Conform art. 16 alin. (2) din Legea Nr. 119 din 22.06.2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar și la fertilizanți (MO nr. 100-103 din 25.06.2004, art. 510), metodele de lichidare a produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților deveniți inutilizabili sau interziși pentru utilizare și a ambalajului lor se elaborează de către producători în colaborare cu autoritățile centrale de mediu și de supraveghere de stat a sănătății publice.
Astfel, ANSP salută ideea realizării unui studiu de comun cu ANSA, MM, MAIA, în vederea realizării unui studiu privind procedurile, condițiile si mecanismele de nimicire a PUFF expirate și a deșeurilor rezultate din gestiunea PUFF (ambalaje, echipamente etc.) pentru elaborarea și punerea în aplicare a procedurilor de nimicire sau neutralizare a PUFF expirate, neconforme, confiscate sau a deșeurilor rezultate din utilizarea acestora și actualizarea Regulamentului sanitar nominalizat.
În contextul celor expuse, ANSP își exprimă disponibilitatea pentru о viitoare colaborare constructive cu autoritățile competente care vor propune elaborarea planului de acțiuni și proiectelor pentru remedierea lacunelor existente în domeniul respectiv.

Completare 14.07.2023
Scrisoarea MM nr.03-05/1454 din 12.07.2023: Acțiunile MM: a. pentru implementarea recomandărilor specificate MM a fost elaborat un plan intern de lucru (Anexa 1 la prezenta scrisoare); b. pentru a fi concretizate aspectele ce vizează implicarea instituțiilor responsabile (MM, MAEIE și ANSA), în data de 19.04.23 în cadrul MM a fost organizată ședința de lucru (Anexa 2 la prezenta scrisoare), fiind discutată și acțiunea care prevede elaborarea studiului privind procedurile, condițiile și mecanismele de nimicire a Produse de Uz Fitosanitar și Fertilizanți (PUFF) expirate și a deșeurilor rezultate din gestiunea lor (ambalaje, echipamente etc.), care să servească drept temei pentru elaborarea și punerea în aplicare a procedurilor de nimicire a PUFF expirate, neconforme, confiscate sau a deșeurilor din utilizarea acestora. În acest context, MM și-a expus opinia referitor la irelevanța elaborării acestui studiu, deoarece actele normative în vigoare și legislația specială în domeniul PUFF acoperă aceste cerințe, inclusiv prin aplicarea: 9 prevederilor Legii 119/2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar și la fertilizanți; 9 Hotărârii Guvernului nr. 42/2020 pentru aprobarea Cerințelor privind utilizarea durabilă a produselor de uz fitosanitar; 9 Ghidul opțiunilor de gestionare a ambalajelor goale de pesticide parte a Codului internațional de conduită în distribuția și utilizarea pesticidelor elaborate de Organizația Mondială a Sănătății și Organizația pentru Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite (informație prezentată, urmare a ședinței, de către MAIA, scrisoarea nr.05-07/1195 din 21.04.22, Anexa nr.3 ANSP_15.03.22.pdf Anexa3 la Scrisoarea MM nr.03-05.1454 din 12.07.23.pdf Scrisoarea MM nr.03-05.1454 din 12.07.23 către CCRM privind hcc28-2022, 72-2021.pdf Anexa2 la Scrisoarea MM nr.03-05.1454 din 12.07.23.pdf Anexa1 la Scrisoarea MM nr.03-05.1454 din 12.07.23.pdf

Recomandarea: 6.1 Conducerii Ministerului Mediului de comun cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor și Agenția Națională pentru Sănătate Publică: 6.1.2. să asigure identificarea unui/sau a unor depozite specializate pentru păstrarea PUFF confiscate și/sau expirate, cu elaborarea regulilor de nimicire sau neutralizare a stocurilor confiscate la care termenul de valabilitate a expirat (pct. 4.2.3.4);

Autoritatea:Ministerul Mediului

Termen implementare: 07.01.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MM nr.03-05/1454 din 12.07.2023: Cu referire la produsele PUFF confiscate, aceasta nu ține de competența MM, dar se reglementează de legislația specială, de care sunt responsabile organele abilitate în domeniu.
În același context, necesită a fi menționat, că: 1) în procesul auditului efectuat de către CCRM, MM nu a fost implicat în vederea prezentării anumitor informații/rapoarte, în baza cărora ar fi fost conturate recomandările pentru MM pentru acțiunea specificată, luând în considerație că urmare a reformei instituționale politica MM în domeniul managementul deșeurilor (în plan investițional) este orientată spre dezvoltarea infrastructurii de gestionare a deșeurilor la nivel regional, conform investițiilor planificate din împrumutul preconizat în cadrul proiectului „Deșeuri solide în RM”; 2) recomandările specificate la pct. 6.1.1-6.1.2, 6.3, 6.5 din raportul de audit, care țin de responsabilitatea MAIA, ANSA, Serviciului de Stat „Centrul de Stat pentru Atestarea și Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar și a Fertilizanților” sunt axate pe: 9 actualizarea/revizuirea cadrului normativ; 9 inventarierea stocurilor de PUFF expirate și a altor materiale conexe acestora; 9 generalizarea informațiilor acumulate privind cantitatea de PUFF importată, depozitată, comercializată, utilizată, stocată în formă cantitativă și valorică; 9 identificarea unui/sau a unor depozite specializate pentru păstrarea PUFF confiscate și/sau expirate cu elaborarea regulilor de nimicire, neutralizare a stocurilor confiscate la care termenul de valabilitate a expirat. Astfel, aceste instituții, având la bază aceste informații/inventarieri realizate conform recomandărilor CCRM pot determina și stabili și alte soluții viabile la cele existente și aplicabile la momentul actual pentru eliminarea PUFF expirate și a deșeurilor rezultate din gestiunea PUFF, fără a implica cheltuieli suplimentare la elaborarea unor studii noi (dublarea informațiilor) în acest sens.
În contextul celor menționate, MM reiterează irelevanța elaborării studiului prevăzut prin recomandarea specificată la pct.6.1.1 din raportul de audit nominalizat. Scrisoarea MM nr.03-05.1454 din 12.07.23 către CCRM privind hcc28-2022, 72-2021.pdf

Recomandarea: 6.2. Conducerii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, de comun cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și Serviciul de Stat „Centrul de Stat pentru Atestarea și Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar și a Fertilizanților”: să asigure înregistrarea tuturor PUFF care sunt importate în Republica Moldova, inclusiv a „Fertilizanților CE” sau a altor produse de uz fitosanitar și fertilizanți proveniți din cadrul Uniunii Europene ori din alte țări, pentru care sunt aplicate tratamente preferențiale la import (pct. 4.2.2.1);

Autoritatea:Agenția Naționala pentru Siguranța Alimentelor

Termen implementare: 07.01.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea SSAOPUFF nr.4 din 03.01.2022: Pe parcursul anului 2022, prin procedura simplificată de recunoaștere, au fost omologate și aprobate pentru utilizare în agricultura Republicii Moldova următoarele produse de uz fitosanitar și fertilizanți, după cum urmează:
a) Produse de uz fitosanitar - 28 denumiri comerciale, dintre care:
• 3-insecticide;
• 7-fungicide;
• 14-erbicide;
• 2-tratament semințe;
• 2-reglatori de crestere.
b) Fertilizanți - 67 denumiri comerciale, dintre care:
• 33-fertilizanți minerali;
• 32-fertilizanți organo-minerali;
• 2-fertilizanți microbiologici.
SSAOPUFF din 03.01.2023.pdf

Recomandarea: 6.3.1. să instituie o procedură care să asigure prezentarea, acumularea și generalizarea informațiilor privind cantitatea de PUFF importată, depozitată, comercializată, utilizată, stocată în formă cantitativă și valorică (pct. 4.2.1.3);

Autoritatea:Agenția Naționala pentru Siguranța Alimentelor

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 6.3.2. să asigure inventarierea stocurilor de PUFF expirate și a altor materiale conexe acestora (ambalaje, echipamente etc.) (pct. 4.2.6);

Autoritatea:Agenția Naționala pentru Siguranța Alimentelor

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 6.3.3. să revizuiască cadrul normativ în vederea stabilirii perioadei în care agentul economic poate efectua importul de produse (pct. 4.2.2.2);

Autoritatea:Agenția Naționala pentru Siguranța Alimentelor

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 6.3.4. să elaboreze metodologia de evaluare a echipamentelor utilizate în procesul de prelucrare cu PUFF a culturilor agricole, cu luarea în cont și a avansărilor tehnologice, pentru a nu admite lacune legislative care ar putea influența inofensivitatea pesticidelor și a fertilizanților (pct. 4.2.5.3.);

Autoritatea:Agenția Naționala pentru Siguranța Alimentelor

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 6.3.5. să asigure organizarea și ținerea coerentă și consecventă a Registrelor pe care le administrează, prin : (i) elaborarea formatului unic al registrelor și a regulilor de ținere a acestora; (ii) identificarea unică a fiecărui obiect al registrului, cu utilizarea sistemului de stat al identificatorilor și utilizarea sistemului unic de stat al clasificatorilor, precum și să asigure comparabilitatea informațiilor cu cele din Anuarele Biroului Național de Statistică (pct. 4.2.5.2 și 4.2.3);

Autoritatea:Agenția Naționala pentru Siguranța Alimentelor

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 6.4. Conducerii Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, de comun cu Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor și Serviciul Fiscal de Stat: să analizeze posibilitatea integrării în SI nou creat de SFS a proceselor-verbale de stabilire a contravențiilor întocmite de ANSA, cu asigurarea colectării restanțelor la amenzi aplicate prin intermediul SFS (pct. 4.3.2);

Autoritatea:Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare

Termen implementare: 07.01.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MAIA nr.05-05/822 din 22.03.2022: Având în vedere ca Sistemul informațional automatizat de evidență contravențiior constitute baza formării Registrului contravențiilor, care ar reprezenta un spațiu informațional unitar și poate constitui sursa oficială a informațiilor cu caracter contravențional pentru participanții la Sistem, Agenția Natională pentru Siguranța Alimentelor va avea posibilitatea de a se conecta la acesta și a introduce procesele-verbale de stabilire a contravențiilor întocmite de către aceasta.
Completare 04.01.2023
Scrisoarea MF nr.26-07/2-08/133668 din 29.12.2022: vezi răspunsul din pct.2.5.
Completare 01.02.2023
Scrisoarea MAIA nr.01/6-06-08/264 din 28.01.2023: că urmare a organizării ședinței, în incinta MAIA, din data de 02.03.2022, cu participarea reprezentanților Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), Serviciul Fiscal de Stat (FISC), Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC), s-a constat că la moment, Sistemul informațional este în proces de elaborare și pilotare, iar ulterior va încădra toate instituțiile vizate intr-un Sistem informațional unificat. În același timp, ținem să menționam că acțiunile trasate nu corespund competențelor MAIA, care în acest sistem va avea rolul de observator și va monitoriza doar implementarea acestora. (Anexa 6.4)

MAIA_22.03.2022.pdf MF din 29.12.2022.pdf

Recomandarea: 6.5. Conducerii Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor: să asigure elaborarea unui sistem informațional unificat cu integrarea în acesta a tuturor registrelor, pentru a asigura obținerea informațiilor mai rapid și în timp util, cu acces pentru toți participanții în procesul de gestionare a PUFF, inclusiv a agenților economici importatori, depozitari sau utilizatori.(4.3.1).

Autoritatea:Agenția Naționala pentru Siguranța Alimentelor

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 6.5. Conducerii Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor: să asigure elaborarea unui sistem informațional unificat cu integrarea în acesta a tuturor registrelor, pentru a asigura obținerea informațiilor mai rapid și în timp util, cu acces pentru toți participanții în procesul de gestionare a PUFF, inclusiv a agenților economici importatori, depozitari sau utilizatori.(4.3.1).

Autoritatea:Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare

Termen implementare: 07.01.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MAIA nr.01/6-06-08/264 din 28.01.2023: MAIA, prin scrisoarea nr. 05-07/154/3222 din 10.11.2022 (se anexează) a solicitat ANSA și FISC comunicarea acțiunilor întreprinse asupra subiectului menționat, la care FISC a adus la cunoștință măsurile la care s-a convenit ulterior cu alte autorități și actualitatea executării cerinței Curții de Conturi (răspunsul FISC se anexează). Raport realizare măsuri din HCC 72-2021, 14-2022.pdf

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY