Actualizat: Vineri, 12 Aprilie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr. 20 din 03 iunie 2021 cu privire la Raportul auditului financiar al Raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2020

Nr. 20 din 03.06.2021
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Misiunea de audit public extern a fost realizată conform Programelor activității de audit ale Curții de Conturi pe anii 2020 și, respectiv, 20211, având drept scop oferirea unei asigurări rezonabile cu privire la faptul că Raportul Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2020 nu conține, în ansamblu, denaturări semnificative cauzate de fraude sau erori, precum și emiterea unei opinii.
Auditul public extern a fost planificat și s-a desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale ale Instituțiilor Supreme de Audit aplicate de Curtea de Conturi2.


1 Hotărârea Curții de Conturi nr.77 din 27.12.2019 „Cu privire la aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2020”; Hotărârea Curții de Conturi nr.62 din 10.12.2020 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2021”.
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.2 din 24.01.2020 „Cu privire la Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI”.
Recomandarea: 2.4. Ministerului Finanțelor și Ministerului Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale, pentru examinare conform competențelor şi asigurarea implementării recomandărilor din Raportul de audit;

Autoritatea:Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

Termen implementare: 02.07.2022

Recomandarea: 2.4. Ministerului Finanțelor și Ministerului Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale, pentru examinare conform competențelor şi asigurarea implementării recomandărilor din Raportul de audit;

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 02.07.2022

Recomandarea: 2.5. Ministerului Afacerilor Interne, pentru examinare conform competențelor şi asigurarea implementării recomandărilor din Raportul de audit;

Autoritatea:Ministerul Afacerilor Interne

Termen implementare: 02.07.2022
Data implementării: 21.01.2022
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MAI nr.42/252 din 18.01.2022: a fost examinată recomandarea conform competențelor. RO_8609_MAI_18.01.2022.pdf

Recomandarea: 2.6. Casei Naționale de Asigurări Sociale, pentru luare de atitudine și asigurarea implementării recomandărilor din Raportul de audit;

Autoritatea:CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI SOCIALE (CNAS)

Termen implementare: 02.07.2022
Data implementării: 30.12.2021
Răspunsul autorității:
Scris. CNAS nr.6689 din 30.12.2021: Prin ordinul intern al CNAS nr.152-A din 30.06.2021 a fost aprobat Planul de acțiuni întru executarea HCC nr.20 din 03 iunie 2021. Respectiv au fost întreprinse toate măsurile incluse în Planul de acțiuni aprobat, conform termenelor stabilite. (este anexat ordinul nr.152-A din 30.06.2021 ”Cu privire la realizarea cerințelor HCC nr. 20/2021)
RO_8534_CNAS.pdf

Recomandarea: 2.7. Consiliului de Administraţie al Casei Naţionale de Asigurări Sociale, pentru documentare cu privire la rezultatele auditului public extern şi monitorizare a implementării recomandărilor înaintate;

Autoritatea:Consiliul de Administrație al Casei Naționale de Asigurări Sociale

Termen implementare: 02.07.2022
Data implementării: 30.12.2021
Răspunsul autorității:
Scris. CNAS nr.6689 din 30.12.2021: Prin scrisoarea nr.2938 din 24.06.2021, Consiliului de Administrație al Casei Naționale de Asigurări Sociale au fost prezentate pentru documentare HCC nr.20 din 03.06.2021 și Raportul auditului financiar al Raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurarilor sociale de stat în anul 2020.
(scrisoarea CNAS nr.2938 din 24.06.2021)

Recomandarea: 2.8. Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, pentru luare de atitudine și asigurarea implementării recomandărilor din Raportul de audit.

Autoritatea:Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă

Termen implementare: 02.07.2022
Răspunsul autorității:
Scris. ANOFM nr.02-936 din 21.12.2021: a informat CC despre măsurile intreprinse. RO_8498_828-21_ANOFM_20_2021.pdf

Recomandarea: 1. Să evalueze și să includă, de comun cu Casa Națională de Asigurări Sociale, completarea Normelor metodologice aferente modului de întocmire a Rapoartelor privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, cu proceduri distincte de reflectare completă a veniturilor (Observația 3.1. – Secțiunea III);

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 02.07.2022
Data implementării: 03.02.2022
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MF nr.05-10/10 din 03.02.2022: Ministerul Finanțelor, de comun cu Casa Națională de Asigurari Sociale au întreprins acțiunile necesare, în rezultat fiind aprobat Ordinul Ministerului Finanțelor nr.160 din 30.12.2021 privind modificarea Ordinului nr.38 din 17.02.2017 cu privire la aprobarea formularelor Rapoartelor privind executarea bugetului asigurarilor sociale de stat și Normelor metodologice privind modul de întocmire a acestora (Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 6-16 art. 20 din 14.01.2022), care prevede includerea Formularului nr.4.2 CNAS Raport privind executarea bugetului asigurarilor sociale de stat la partea de venituri.

Recomandarea: 2. Să stabilească, în actele normative, măsurile ce urmează a fi întreprinse și autoritățile responsabile, pentru asigurarea legalității constatării și recuperării de la beneficiari a plăților achitate necuvenit pentru ajutorul social și ajutorul pentru perioada rece a anului și să determine modalitățile de transmitere a informației privind plățile achitate necuvenit beneficiarilor de ajutor social şi de ajutor pentru perioada rece a anului, constatate de către organele de control abilitate, în scopul asigurării plenitudinii înregistrării şi raportării acestora de către CNAS (Observația 5.2. – Secțiunea V);

Autoritatea:Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

Termen implementare: 02.07.2022
Data implementării: 09.02.2022
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MMPS nr.12/454 din 09.02.2022: Prin Legea nr. 219/2021 pentru modificarea unor acte normative a fost aprobat cadrul normativ necesar pentru extinderea funcțională a Inspecției Sociale, introducerea competenței de a constata contravenții şi de a avea calitate procesuală activă în domeniul asistenței sociale, precum și constatarea încălcărilor de către structura teritorială de asistență socială a procedurilor în procesul acordării prestațiilor și serviciilor sociale. Pentru implementarea legii menționate, la moment a fost inițiat procesul de elaborare a proiectului de hotărâre de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 802/2011 cu privire la instituirea Inspecției Sociale

Recomandarea: 3. Să asigure accesul direcțiilor teritoriale de asistență socială la bazele de date ale instituțiilor care dețin informații privind sursele și mărimea veniturilor solicitanților de ajutoare sociale (Observația 5.2. – Secțiunea V);

Autoritatea:Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

Termen implementare: 02.07.2022
Data implementării: 09.02.2022
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MMPS nr.12/454 din 09.02.2022: La moment se efectuează schimbul informațional de date între alte sisteme informaționale în conformitate cu prevederile legale și acordurilor de schimb de date între autorități, se elaborează conceptul privind dezvoltarea schimbului de date prin intermediul platformei de interoperabilitate cu mai mulți deținători de sisteme informaționale. Următoarele etape de activitate ale ministerului vor fi axate pe: - Schimbul de date cu SIA „Protecția Socială” al CNAS, pentru preluarea tuturor datelor cu privire la prestațiile sociale acordate prin intermediul acestei structuri solicitanților de ajutor social/ajutor pentru perioada rece a anului și membrilor familiilor acestora, inclusiv transmiterea de către SIAAS prin intermediul platformei de interoperabilitate (serviciul MPay) a listelor de plată lunară a beneficiarilor de ajutor social și beneficiarilor de ajutor pentru perioada rece a anului. Astfel, a fost elaborat Caietul de sarcini privind mentenanța SIAAS, ulterior transmis la AGE pentru coordonare

Recomandarea: 4. Să asigure măsuri de instruire și perfecționare a personalului implicat în procesul de acordare și stabilire a ajutorului social și ajutorului pentru perioada rece a anului, în scopul diminuării ponderii iregularităților constatate, precum și măsuri de responsabilizare a beneficiarilor acestor tipuri de prestații (Observația 5.2. – Secțiunea V);

Autoritatea:Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

Termen implementare: 02.07.2022
Data implementării: 09.02.2022
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MMPS nr.12/454 din 09.02.2022: În contextul modificărilor operate prin Legea nr. 5/2022 a Legii nr. 192/2021 cu privire la modificarea condiției de stabilire și acordare a ajutorului pentru perioada rece a anului, la data de 01.02.2022, Ministerul a organizat o ședință consultativă cu reprezentanții structurilor teritoriale de asistență socială în cadrul căreia a oferit informații exhaustive referitor la implementarea noilor prevederi. La ședința menționată au participat peste 350 persoane. Pentru a facilita accesul la informație, pe parcursul anului, ministerul intenționează să organizeze mai multe ședințe în acest format

Recomandarea: 5. Să elaboreze, de comun cu Inspecția Socială, și să înainteze, în modul stabilit, propuneri de ajustare a cadrului normativ din domeniile supuse inspecției, în scopul diminuării iregularităților constatate la acordarea AS și APRA și recuperării sumelor achitate necuvenit (Observația 5.2. – Secțiunea V);

Autoritatea:Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

Termen implementare: 02.07.2022
Data implementării: 09.02.2022
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MMPS nr.12/454 din 09.02.2022: Prin Legea nr. 219/2021 pentru modificarea unor acte normative a fost aprobat cadrul normativ necesar pentru extinderea funcțională a Inspecției Sociale, introducerea competenței de a constata contravenții şi de a avea calitate procesuală activă în domeniul asistenței sociale, precum și constatarea încălcărilor de către structura teritorială de asistență socială a procedurilor în procesul acordării prestațiilor și serviciilor sociale. Întru implementarea legii menționate, la moment a fost inițiat procesul de elaborare a proiectului de hotărâre de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 802/2011 cu privire la instituirea Inspecției Sociale

Recomandarea: 6. Să elaboreze, de comun cu ANOFM și CNAS, și să aprobe, în modul stabilit, mecanisme și proceduri distincte privind determinarea stagiului de cotizare, în vederea stabilirii conforme a dreptului la ajutorul de șomaj (Observația 6.7., 6.10.3 – Secțiunea VI);

Autoritatea:Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

Termen implementare: 02.07.2022
Data implementării: 09.02.2022
Răspunsul autorității:
Scris. CNAS nr.6689 din 30.12.2021: Prin scrisoarea nr.3567 din 26.07.2021, Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale au fost înaintate propuneri privind determinarea stagiului de cotizare la stabilirea dreptului la ajutor de șomaj (este anexată scrisoarea nr.3567 din 26.07.2021).
Scrisoarea MMPS nr.12/454 din 09.02.2022: Comunicăm că în anul 2021 s-a inifiat procesul de revizuire a Legii nr. 105/ 2018 cu privire la promovarea ocuparii forței de munca, actualmente proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea Legii nr. 105/2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj (numar unic 656/MMPS/2021), a fost supus procesului de avizare și expertizare juridică.
În același context, comunicăm că, ministerul va iniția modificare la HG 1276/2018 urmare a aprobării modiflcărilor la Legea nr.105/2018., unde va stabili expres modul de calculare a stagiului de cotizare pentru șomeri. În acest sens, ținem să menționăm că, la data de 03.11.2021 s-a aprobat proiectul Hotărârii de Guvem ”cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului Informațional „Înregistrare cu statut de șomer” și a Regulamentului privind organizarea și funcționarea Sistemului Informațional „Înregistrare cu statut de șomer”. Proiectul prevede digitalizarea procesului de înregistrare a cererilor de acordare a statutului de șomer și a ajutorului de șomaj.Recomandarea: 7. Să întreprindă, de comun cu Compania Națională de Asigurări în Medicină, acțiuni de perfecționare a Portalului certificatelor de concediu medical, în scopul recepționării informațiilor veridice și în termen a datelor din certificatele de concediu medical (Observația 5.5., – Secțiunea V și Observația 6.6. – Secțiunea VI);

Autoritatea:Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

Termen implementare: 02.07.2022

Recomandarea: 8. Să examineze, de comun cu CNAM și CNAS, și în continuare să întreprindă măsuri de remediere/soluționare a problemei aferente introducerii tardive de către IMSP a datelor din certificatele de concediu medical (Observația 5.5., – Secțiunea V și Observația 6.6. – Secțiunea VI);

Autoritatea:Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

Termen implementare: 02.07.2022
Răspunsul autorității:
Scris. CNAS nr.6689 din 30.12.2021: În adresa Ministerului Sănătății, lunar a fost expediată informația privind transmiterea tardivă a datelor din certificatele de concediu medical de către prestatorii de servicii medicale (anexe scrisorile nr.3126 din 02.07.2021, nr.3773 din 05.08.2021, nr.4289 din 03.09.2021, nr.4806 din 05.10.2021 și nr.5434 din 02.11.2021)

Recomandarea: 9. Să elaboreze, de comun cu CNAS și cu autoritățile de forță, să aprobe și să promoveze, în modul stabilit, propuneri privind modificarea/completarea cadrului legislativ-normativ, în vederea descrierii clare și exhaustive a instrumentelor, mecanismelor, tehnicilor și procedurilor de calculare a vechimii în muncă și a soldei (câștigului) din care se calculează pensia (Observația 6.5. – Secțiunea VI);

Autoritatea:Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

Termen implementare: 02.07.2022
Răspunsul autorității:
Scris. CNAS nr.6689 din 30.12.2021: Prin scrisoarea nr.5159 din 20.10.2021 către Ministerul Muncii și Protecției Sociale au fost înaintate propuneri de modificare a Legii nr.1544/1993 asigurării cu pensii a militarilor și a persoanelor din corpul de comanda și din trupele organelor afacerilor interne și din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri și a Hotărârii Guvernului nr.78/1994 (este anexată scrisoarea nr.5159 din 20.10.2021)

Recomandarea: 10. Să elaboreze și să înainteze, în modul stabilit, propuneri de ajustare a cadrului normativ ce reglementează acordarea înlesnirilor la calcularea vechimii în muncă angajaților cu activități în cadrul izolatoarelor de detenție provizorie din inspectoratele de poliție, în vederea excluderii litigiilor în instanțele de judecată (Observația 6.5. – Secțiunea VI);

Autoritatea:Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

Termen implementare: 02.07.2022

Recomandarea: 11. Să ajusteze Ordinul nr.96 din 20.03.2018 „Cu privire la recunoaşterea unor înlesniri pentru stabilirea pensiei anumitor categorii de funcţionari publici cu statut special şi militar din cadrul Ministerului Afacerilor Interne”, în corespundere cu Hotărârea Guvernului nr. 78 din 21.02.1994 „Cu privire la modul de calculare a vechimii în muncă, stabilire și plată a pensiilor și indemnizațiilor militarilor, persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne, colaboratorilor Centrului Național Anticorupție și funcționarilor publici cu statut special din cadrul sistemului administrației penitenciare și respectarea normelor prevăzute de art.16 alin.(2) și art.37 alin.(4) ale Legii cu privire la actele normative nr.100 din 22.12.2017 (Observația 6.5. – Secțiunea VI);

Autoritatea:Ministerul Afacerilor Interne

Termen implementare: 02.07.2022
Data implementării: 18.01.2022
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MAI nr.42/252 din 18.01.2022: Astfel, menționăm că în temeiul prevederilor art. 16 alin. (2) al Legii 100/2017 cu privire la actele normative, actele normative ale autorităților administrației publice centrale de specialitate și ale autorităților publice autonome, sunt emise sau aprobate numai în temeiul și pentru executarea legilor și a hotărârilor Parlamentului, a decretelor Președintelui Republicii Moldova, a hotărârilor și ordonanțelor Guvernului.
Prin urmare, Ordinul MAI nr. 96/2018, respectă rigorile legale indicate întrucât acesta a fost emis în conformitate cu prevederile pct. 7 lit. g) și pct.8 lit. d) din Hotărârea Guvernului nr.78/1994. Mai mult ca atât, și Plenul Curții Supreme de Justiție prin Avizul consultativ din 29 septembrie 2014, s-a expus în partea ce ține de aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 78/1994, în special a art. 8 lit. d), implicit asupra calculării vechimii în muncă a persoanelor care au efectuat serviciul în cadrul Batalionului serviciului escortă și pază.
În această secțiune, Plenul a menționat că norma de drept stipulează expres că la calcularea vechimii în munca pentru stabilirea pensiei militarilor care au îndeplinit serviciul prin contract, persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne, colaboratorilor Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției și a sistemului penitenciar se acordă doua luni vechime în muncă pentru о luna de serviciu, în instituții penitenciare de tip închis, izolatoarele de urmărire penală și instituțiile destinate pentru depnerea și tratarea bolnavilor contagioși și bolnavilor psihici, precum și la lucrări de subteran. Conform art. 33 alin. (2) din Legea nr. 1036/1996 cu privire la sistemul penitenciar (în vigoare până la 21 martie 2008), vechimea în munca în vederea acordării pensiei colaboratorilor sistemului penitenciar se calculează cu înlesniri: о zi de serviciu în instituții penitenciare de tip închis, izolatoare de urmărire penală și în instituțiile destinate pentru deținerea și tratarea bolnavilor contagioși și bolnavilor psihici, precum și la lucrări în subteran, se considera ca 2 zile de serviciu. Astfel, penitenciarele de tip închis, izolatoarele de urmărire penală (izolatoare de detenție provizorie) și instituțiile destinate pentru deținerea și tratarea bolnavilor contagioși și bolnavilor psihici sunt entitățile care cad sub incidența reglementarilor de la pct. 8 al H.G. nr.78/1994. Din esența normelor de drept enunțate rezultă că pentru calcularea vechimii în munca cu înlesnirile solicitate este necesar ca persoana să întrunească două condiții, și anume: instituția în care persoana execută serviciul sa fie о subdiviziune indicată în pct.8 al H.G. nr. 78/1994 și să-și exercite serviciul nemijlocit în închisori, izolatoare de urmarire penală (izolatoare de detenție provizorie) și instituțiile destinate pentru deținerea și tratarea bolnavilor contagioși și bolnavilor psihici.
Ținând cont de avizul consultativ al Plenul Curții Supreme de Justiție, inclusiv de practica constantă a instanțelor de judecată și faptul ca cererile de chemare în judecată cu solicitarea recalculării vechimii în muncă în conformitate cu pct. 8 lit. d) din H.G. nr. 78/1994 sunt admise integral, Ministerul Afacerilor Interne a emis Ordinul nr. 96/2018.
De altfel, reieșind din prevederile art. 12 din Codul administrativ, potrivit cărora, un act administrativ normativ este actul juridic subordonat legii adoptat, aprobat sau emis de о autoritate publică în baza prevederilor constituționale sau legale, care nu se supune controlului constitutionalității și stabilește reguli de aplicare obligatorii pentru un numar nedeterminat de situații identice, notăm ca Casa Natională de Asigurări Sociale (și nici о ltă instituție/ autoritate/persoană interesata) nu a demarat careva acțiuni privind contestarea cu о acțiune în contenciosul administrativ a actului normativ supus analizei prin Raportul Curții de Conturi nr. 29/2020. Or, acesta nu cade sub incidența art. 190 din Codul administrativ, fapt pentru care se prezumă întemeiat până la proba contrară (dacă nu a fost anulat de către instanța de judecata).
În partea ce ține de referința la art. 37 alin. (4) al Legii nr. 100/2017, ce reglementează ca actele normative ale autorităților administrației publice centrale de specialitate și ale autorităților publice autonome care vizează drepturile și interesele legitime ale omului sunt supuse expertizei juridice obligatorii și se înregistrează de către Ministerul Justiției, relevăm că, asigurarea efectuării expertizei juridice și înregistrarea în Registrul de stat al actelor juridice, este un procedeu juridic care se asigură anterior procedurii de emitire a actului normativ, atunci când acesta se află la etapa de proiect de act normativ.
RO_8609_MAI_18.01.2022.pdf

Recomandarea: 12. Să intensifice controlul asupra autenticității actelor ce confirmă vechimea în serviciu şi solda (câştigul), eliberate de organele abilitate, în baza prevederilor art.49 alin.(3) din Legea nr.1544-XII din 23.06.1993 privind asigurarea cu pensii a militarilor și a persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne şi din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri (Observația 6.5. - Secțiunea VI);

Autoritatea:CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI SOCIALE (CNAS)

Termen implementare: 02.07.2022
Data implementării: 30.12.2021
Răspunsul autorității:
Scris. CNAS nr.6689 din 30.12.2021: În temeiul ordinului intern nr.439-D din 12.08.2021, la data de 13.08.2021, pentru specialiștii CTAS a fost desfășurat seminarul de instruire internă cu tematica „Controlul asupra autenticității actelor ce confirmă vechimea în serviciu și solda (câștigul) eliberate de organele abilitate”.
In temeiul ordinului intern nr.410-D din 02.08.2021, de comun cu Administrația Națională a Penitenciarelor, la 05.08.2021 a avut loc seminarul de instruire a angajaților Administrației Naționale a Penitenciarelor privind aplicarea cadrului legal la stabilirea pensiilor și prezentarea actelor justificative ce țin de vechimea în muncă, precum și confirmarea perioadelor cu înlesniri/avantaje pentru foștii angajați ai Autorității Naționale a Penitenciarelor (sunt anexate ordinele interne nr.439-D din 12.08.2021 .p nr.410-D din 02.08.2021)

Recomandarea: 13. Să evalueze procesul de formare a rapoartelor în SI „Protecția Socială”, reieșind din normele de evidență și rapoarte financiare, în vederea identificării riscurilor și estimării impactului valoric asupra situațiilor financiare, precum și asigurării corelării politicilor de reglementare a metodelor de contabilitate specifice asupra perioadei de gestiune stabilite ca constantă în SI „Protecția Socială”, ceea ce ar permite reconcilierea datelor utilizate la întocmirea rapoartelor (Observația 5.4. – Secțiunea V);

Autoritatea:CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI SOCIALE (CNAS)

Termen implementare: 02.07.2022
Data implementării: 30.12.2021
Răspunsul autorității:
Scris. CNAS nr.6689 din 30.12.2021: A fost evaluat mecanismul de formare a rapoartelor în Sistemul Informațional „Protecția Socială” și în evidența plății prestațiilor sociale se includ sumele achitate, neachitate și restituite prin intermediul serviciului guvemamental de plăți electronice MPay.
Astfel, în Sistemul Informațional „Protecția Socială” a fost elaborat „Raportul privind identificarea și restituirea plăților necuvenite a prestațiilor sociale”. În raport sunt reflectate sumele supraplăților identificate în luna curentă. Suma restituită în luna curentă corespunde sumelor restituite prin intermediul serviciului guvernamental de plăți electronice MPay în perioada de gestiune.

Recomandarea: 14. Să identifice, să evalueze și să includă în evidența contabilă și în rapoarte creanțele privind suportul financiar și suportul unic (Observația 5.3. – Secțiunea V);

Autoritatea:CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI SOCIALE (CNAS)

Termen implementare: 02.07.2022
Data implementării: 30.12.2021
Răspunsul autorității:
Scris. CNAS nr.6689 din 30.12.2021: În Sistemul Informațional „Protecția Socială” a fost elaborat „Raportul privind identificarea și restituirea plăților necuvenite a prestațiilor sociale”. Informația din raport privind sumele supraplăților identificate în luna curentă, suma restituită în luna curenta și soldul la sfarșitul lunii sunt reflectate în evidența contabilă pentru fiecare tip de prestație socială, inclusiv pentru suportul financiar și suportul unic.

Recomandarea: 15. Să elaboreze și să înainteze, în modul stabilit, propuneri de ajustare a instrucțiunii privind evidența contabilă a CNAS, în vederea descrierii procedurilor distincte de reflectare a datoriilor și creanțelor cu termen expirat (Observația 5.6. -– Secțiunea V);

Autoritatea:CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI SOCIALE (CNAS)

Termen implementare: 02.07.2022
Data implementării: 30.12.2021
Răspunsul autorității:
Scris. CNAS nr.6689 din 30.12.2021: La data de 02.07.2021 a fost organizată ședința comună cu reprezentanții Casei Naționale de Asigurări Sociale, Ministerului Finanțelor și Curții de Conturi cu privire la mecanismul de evidență a datoriilor și creanțelor cu termen expirat și reflectarea acestora în rapoartele de executare a bugetului.
Urmare a ședintei, prin scrisoarea nr.4148 din 24.08.2021, Ministerului Finantelor au fost înaintate propuneri de modificare a Instrucțiunii privind evidența contabilă a Casei Naționale de Asigurări Sociale. Modificarile înaintate au fost acceptate de către Ministerul Finanțelor prin scrisoarea nr.12/3-4-212 din 22.10.2021.
(sunt anexate scrisoarea nr.4148 din 24.08.2021 și nr.12/3-4-212 din 22.10.2021)

Recomandarea: 16. Să eficientizeze controalele interne privind verificarea corectitudinii stabilirii, calculării și integrității dosarelor pentru: indemnizația unică în legătură cu decesul pensionarului din rândul instituțiilor de forță, indemnizația pentru incapacitatea temporară de muncă cauzată de boli obișnuite, ajutor de șomaj, indemnizația în cazul decesului unuia dintre soți (Observația 6.6. - 6.9.– Secțiunea VI);

Autoritatea:CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI SOCIALE (CNAS)

Termen implementare: 02.07.2022
Data implementării: 30.12.2021
Răspunsul autorității:
Scris. CNAS nr.6689 din 30.12.2021: Prin scrisoarea nr.II-03/10-1728 din 26.08.2021 au fost atenționați șefii Caselor Teritoriale de Asigurări Sociale privind asigurarea corectitudinii stabilirii, calculării și integrității dosarelor în cazul realizării dreptului la indemnizația unică în legătură cu decesul pensionarului din rândul instituțiilor de forța și indemnizației în cazul decesului unuia dintre soți.
Totodată, prin scrisoarea nr.II-03/10-1564 din 28.07.2021 șefii Caselor Teritoriale de Asigurări Sociale au fost atenționați asupra asigurării corectitudinii stabilirii și calculării indemnizației pentru incapacitatea temporară de muncă, precum și integrității dosarelor personale ale beneficiarilor de indemnizațe pentru incapacitatea temporară de muncă și ajutor de șomaj.
În perioada iunie-noiembrie 2021 au fost verificate pe aspectul corectitudinii stabilirii și calculării:
- 116 dosare de indemnizații unice în legătura cu decesul pensionarului din rândul instituțiilor de forță, fiind emise
5 scrisori cu recomandări metodice pentru Casele Teritoriale de Asigurări Sociale;
- 468 dosare de indemnizații în cazul decesului unuia dintre soți, fiind emise 23 scrisori cu recomandări metodice pentru Casele Teritoriale de Asigurări Sociale.
(scrisoarea nr.II-03/10-1728 din 26.08.2021 și scrisoarea nr.11-03/10-1564 din 28.07.2021)


Recomandarea: 17. Să înlăture erorile identificate privind sumele achitate incorect beneficiarilor și să elaboreze un mecanism de control al corectitudinii achitării indemnizațiilor urmașilor personalului medical decedat ca urmare a desfășurării activității medicale în lupta cu COVID-19 (Observația 6.10.2 – Secțiunea VI);

Autoritatea:CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI SOCIALE (CNAS)

Termen implementare: 02.07.2022
Data implementării: 30.12.2021
Răspunsul autorității:
Scris. CNAS nr.6689 din 30.12.2021: A fost efectuată verificarea corectitudinii achitării indemnizațiilor urmașilor personalului medical decedat ca urmare a desfășurării activității medicale în lupta cu COVID-19, în rezultatul carora pe contul Casei Naționale de Asigurări Sociale au fost recuperate sumele indemnizațiilor achitate incorect.
Prin ordinul nr.154-A din 01.07.2021 a fost modificată Instrucțiunea privind plata prestațiilor sociale beneficiarilor din sistemul public de asigurari sociale prin intermediul serviciului guvernamental de plăți electronice (MPay), aprobată prin ordinul nr.35-A din 15.02.2021, fiind completată cu mecanism nou de control logic, implementat în Sistemul Informațional „Protecția Socială”.
(ordinul nr.154-A din 01.07.2021, procesele verbale privind recuperarea sumelor cu titlu de prestații sociale primite necuvenit)

Recomandarea: 18. Să monitorizeze procesul de stabilire și achitare în termen a: indemnizației de incapacitate temporară de muncă cauzate de boli obișnuite, indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă cauzate de un accident de muncă sau boli profesionale, indemnizației în cazul decesului unuia dintre soți (Observația 5.6. – Secțiunea V și Observația 6.6., 6.8. – Secțiunea VI);

Autoritatea:CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI SOCIALE (CNAS)

Termen implementare: 02.07.2022
Data implementării: 30.12.2021
Răspunsul autorității:
Scris. CNAS nr.6689 din 30.12.2021: Începând cu luna august 2021 a fost implementată înscrierea în Registrul de conturi personale din sistemul guvernamental de plăți electronice MPay a informației pentru plata indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă. Conform graficului lunar aprobat transferul mijloacelor bănești pentru plata indemnizației se efectuează de trei ori pe luna.
Săptămânal a fost monitorizat termenul de stabilire a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă și în adresa Caselor Teritoriale de Asigurări Sociale au fost expediate, prin intermediul poștei electronice, listele deciziilor de stabilire a indemnizațiilor pentru examinare fi aprobare.
Totodată, prin scrisoarea nr.II-03/10-1728 din 26.08.2021 șefii Caselor Teritoriale de Asigurări Sociale au fost atenționați asupra asigurării respectării termenului de emitere a deciziei de acordare a indemnizației în cazul decesului unuia dintre soți. În perioada iunie-noiembrie 2021, a fost asigurat procesul de verificare a corectitudinii stabilirii și calculării indemnizației în cazul decesului unuia dintre soți.
(scrisoarea nr.II-03/10-1728 din 26.08.2021)


Recomandarea: 19. Să identifice, să evalueze și să includă în evidență separată sumele aferente indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de un accident de muncă sau boli profesionale achitate de angajator, cât și cele stabilite de CNAS, cu reflectarea corespunzătoare în rapoarte (Observația 5.5. – Secțiunea V);

Autoritatea:CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI SOCIALE (CNAS)

Termen implementare: 02.07.2022
Data implementării: 30.12.2021
Răspunsul autorității:
Scris. CNAS nr.6689 din 30.12.2021: În Raportul privind plata indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă a fost introdus codul nou de buget de finanțare la sumele indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă cauzata de un accident de munca sau boli profesionale.
(este anexat raportul privind plata indemnizațiilor pentru incapacitate temporara de munca)

Recomandarea: 20. Să evalueze și să eficientizeze, de comun cu părțile implicate, procesele aferente formării și schimbului de date privind decesul beneficiarilor, în scopul excluderii cheltuielilor nejustificate (Observația 5.1. – Secțiunea V);

Autoritatea:CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI SOCIALE (CNAS)

Termen implementare: 02.07.2022
Data implementării: 30.12.2021
Răspunsul autorității:
Scris. CNAS nr.6689 din 30.12.2021: A fost implementat un mecanism nou de veriftcare a datelor livrate de către Agenția Servicii Publice și înscrise în Sistemul Informațional „Protecția Socială”, fiind asigurată monitorizarea continuă a suspendării plății prestațiilor sociale în baza schimbului de date privind decesul beneficiarilor.
Informația privind decesul beneficiarilor se transmite către Agenția de Guvernare Electronică pentru blocarea plăților și în scopul excluderii cheltuielilor nejustificate.

Recomandarea: 21. Să eficientizeze activitățile de control intern în scopul introducerii informației corecte și veridice cu privire la deciziile de stabilire a dreptului la ajutor de șomaj și a datelor privind beneficiarii de ajutor de șomaj și să monitorizeze termenul de acordare a dreptului acestei prestații (Observația 6.7., 6.10.3. – Secțiunea VI).

Autoritatea:Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă

Termen implementare: 02.07.2022
Răspunsul autorității:
Scris. ANOFM nr.02-936 din 21.12.2021: a întreprins mai multe acțiuni, și anume:
1. S-au înaintat către MSMPS propuneri de completare a Procedurii de examinare a cererii de stabilire a dreptului la ajutor de șomaj (Anexa nr.1 a HG nr. 1276/2018) cu noi prevederi care vor reglementa clar modul de calculare a stagiului de cotizare exprimat în luni calendaristice. Reglementarea respectivă va facilita procesul de luare a deciziei cu privire la stabilirea dreptului la ajutorul de șomaj (copia demersului ANOFM nr.02-407 din 25.06.2021 se anexeaza).
2. S-au înaintat către MMPS propuneri de modificare/completare a Legii 105/2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj. Unele din propuneri țin de simplificarea mecanismului de stabilire a dreptului la ajutorul de sșmaj (propunerile au fost transmise prin e-mail în lunile septembrie și noiembrie 2021, se anexează).
3. S-a elaborat și aprobat prin Ordinul ANOFM nr. 104 din 24.09.2021 „Procesul de stabilire/suspendare/restabilire/încetare a dreptului la ajutor de șomaj” în vederea facilitării implementării acestui proces de către subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă și eficientizării activității de control intern (copia Ordinului se anexează).
4. S-a participat la elaborarea Conceptului Sistemului Informațional Automatizat „Înregistrarea cu statut de șomer” și a Regulamentului privind organizarea și funcționarea Sistemului Informațional automatizat „Înregistrarea cu statut de șomer (Conceptul si Regulamentul au fost aprobate prin HG nr.286/2021).
5. S-a demarat din luna decembrie curent pilotarea noului Sistem informational automatizat „Înregistrarea cu statut de șomer”. Prin intermediul noului sistem informational a fost digitizat procesul de examinare și stabilire a dreptului la ajutorul de somaj. Acesta oferă instrumente de control al fluxurilor de documente, de organizare a politico decizionale, facilități de raportare etc. Digitalizarea serviciului a fost realizată în cadrul proiectului „Modernizarea Serviciilor Guvernamentale”, implementat de către Agenția de Guvernare Electronică cu suportul Grupului Banca Mondială.
RO_8498_828-21_ANOFM_20_2021.pdf

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY