Actualizat: Luni, 24 Iunie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr. 39 din 28 iulie 2020 cu privire la Raportul auditului performanței asupra managementului datoriei de stat, garanțiilor de stat și recreditării de stat în anul 2019

Nr. 39 din 28.07.2020
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Misiunea de audit a fost efectuată în temeiul art.31 și art.32 din Legea nr.260 din 07.12.2017 și în conformitate cu Programul activității de audit a Curții de Conturi pentru anul 20201. Am realizat misiunea de audit în conformitate cu Standardele Internaționale ale Instituțiilor Supreme de Audit aplicate de Curtea de Conturi2, Manualul de audit al performanței3, cadrul de reglementare intern, precum și cu bunele practici în domeniu.
Auditul a avut drept scop evaluarea modului de administrare a datoriei de stat, garanțiilor de stat și recreditării de stat de către Ministerul Finanțelor, precum și de monitorizare și organizare a deservirii datoriei de stat, prin prisma atribuțiilor ce îi revin.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.77 din 27.12.2019 „Cu privire la aprobarea Programului activității de audit pe anul 2020”.
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.2 din 24.01.2020 „Cu privire la Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI”.
3 Manualul de audit al performanței Curții de Conturi, aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.54 din 05.12.2016.
Recomandarea: 2.1.1 Pentru luare de atitudine și asigurarea implementării recomandărilor cuprinse în Raportul de audit

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 14.02.2021
Răspunsul autorității:
Scris.MinFin nr.05-10/08 din 09.02.2021: Planul de acțiuni a fost aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.115 din 22 septemrbie 2020 (copia Ordinului se anexează pe 5 file, conform anexei nr.2).
În scopul asigurării executării depline și în termen a recomandărilor înaintate de către Curtea de Conturi prin Hotărîrea nr.39/2020 „Cu privire la Raportul auditului performanței managementului datoriei de stat, garanțiilor de stat și recreditării de stat pe anul 2019”, prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr.115 din 22.09.2020 a fost aprobat Planul de acțiuni privind implementarea recpmandărilor Curții de conturi din hotărîrea sus-menționată. RO_7806_137-21_MinFin.pdf

Recomandarea: 2.1.1. În comun cu Serviciul Fiscal de Stat, pentru continuarea și consolidarea măsurilor de recuperare la bugetul de stat a datoriilor la împrumuturile acordate beneficiarilor garanțiilor de stat, inclusiv cu termenul de achitare expirat

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 14.02.2021
Răspunsul autorității:
Scris.SFS nr.26-07/2-13/8816 din 01.02.2021: SFS recepționează, trimestrial, informația prezentată de Ministerul Finanțelor priivnd datoriile debitorilor garantați față de bugetul de stat. Ulterior, în scopul raportării Ministerul Finanțelor privind măsurile întreprinse în scopul încasării datoriilor cu termen expirat la împrumuturile recreditate din surse interne și externe acordate agenților economici, SFS a prezentat, trimestrial, la data de 21 aprilie 2019, 9 iulie 2020, 7 octombrie 2020 și la 14 ianuarie 2021, informațiile aferente anului 2020.
Ține de menționat că, SFS continuă întreprinderea măsurile de executare silită în scopul încasării forțate a datoriile cu termen expirat la împrumuturile recreditate din surse interne și externe acordate agenților economici prin intermedriul Ministerului Finanțelor.
Scris.MinFin nr.05-10/08 din 09.02.2021: Pe parcursul perioadei de referință au fost elaborate și expediate către SFS 2 informații privind datoria cu termen expirat a debitorilor recreditați și garantați față de Ministerul Finanțelor, pentru împrumuturile externe recreditate și obținute sub garanția statului:
- la situația din 30 septembrie 2020, prin scr. nr.11/2-6/209 din 28.10.2020 (copia se anexează pe 4 fioe, conform anexei nr.3);
- la situația din 31.12.2020, pri scr. nr.11/2-6/209 dij 25.01.2021 (copia se anexează).
Pe parcursul perioadei de referință au fost întocmite și prezentate către beneficiarii recreditați 66 cereri de plată.
În vederea recuperării la bugetul de stat a datoriilor la împrumuturile acordate beneficiarilor recreditați și beneficiarilor garanțiilor de stat, inclusiv cu termenul de achitare expirat, Ministerul Finanțelor trimestrial transmite Serviciului Fiscal de Stat informația privind datoriile cu termen de achitare expirat ale beneficiarilor de împrumuturi recreditate prin intermediul Ministerului Finanțelor din surse externe, interne și beneficiarilor garantați la situația din 31.12 a anului de gestiune. Astfel, pe parcursul perioadei de referință, de către MF au fost elaborate și expediate către SFS:
- Prin Scrisoarea nr.11/2-6/209 din 28.10.2020 s-a transmis informația privind datoriile cu termen expirat ale beneficiarilor de împrumuturi recreditate prin intemediul MF din surse externe, interne și beneficiarilor garantați la situația din 30.09.20/15.10.20 (pentru întreprinderile vitivinicole) sub aspectul raioanelor;
- Prin Scrisoare nr.11/2-6/21 din 25.01.2021, s-a transmis informația privind datoriile cu termen expirat ale beneficiarilor de împrumuturi recreditate prin intermediul MF din surse externe, interne și beneficiarilor garantați la situația din 31.12.2020 sub aspectul raioanelor.
O altă măsură implementată de către MF că, la fiecare perioadă scadentă sunt înaintate către beneficiarii recredetitați cereri de plată. Astfel, pe parcursul perioadei de referință, către beneficiarii recreditați au fost înaintate 66 de cereri de plată.
De asemenea, la necesitate, MF înaintează către aceștia notificări prealabile sau avertizări privind rambursarea datoriilor cu termende achitare expirat. Auditul menționează că pe parcursul perioadei de referință notificări prealabile sau avertizări nu au fost înaintate de către MF.
La fel, la necesitate, MF dispune activarea garanțiilor de rambursare a împrumuturilor recreditate în conformitate cu prevederile contractelor de recreditare încheiate sau chiar pregătește materialele pentru înaintarea acestora în instanțele de judecată competente. De menționat că astfel de acțiuni pe parcursul perioadei de referință de către MF nu au fost întreprinse.
La fel, trimestrial, față de beneficiarii recreditați și garantați ce au acumulat datorii u termen de expirat se ăntreprind măsuri conform legislației în vigoare privind executarea silită față de aceștia. Pe parcursul perioadei de referință, Serviciul Fiscal de Stat a prezintat 2 dări de seamă aferente acțiunilor de executare silită:
- prin Scrisoarea nr.26-06/2-12-49262 din 07.10.2020 a prezentat MF darea de seamă aferentă acțiunilor de executare silită întreprinse pînă la situația din 30.09.2020, în scopul rambursării datoriilor de către agenții economici benficiari de credite interne și extenre, acordate prin intermediul MF precum și a mijloacelor dezafectate de la bugetul de stat pentru stingerea împrumuturilor acordate cu garanție de stat;
- prin Scrisoarea nr. 26-06/2-12/1914. SFS a prezentat MF și darea de seamă aferentă acțiunilor de executare silită întreprinse pînă la situația din 31.12.2020.

RO_7801_90-21_SFS.pdf RO_7806_137-21_MinFin.pdf

Recomandarea: 1. Să continue asigurarea controlului asupra expunerii portofoliului datoriei de stat la riscurile de rată a dobânzii, de refinanțare și valutare

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 14.02.2021
Răspunsul autorității:
Scris.MinFin nr.05-10/08 din 09.02.2021: Buletinele statistice elaborate sunt publicate pe pagina web a Ministerului Finanțelor, și pot fi accesate la următorul link: http://mf.gov.md/ro/datoria-sectorului-public/rapoarte/datoria-de-stat.
Proiectul Programului ,,Managementul datoriei de stat pe termen mediun(2021-2023)" a fost elaborat în conformitate cu prognoza indicatorilor macroeconomici, care au stat la baza elaborării Legii bugetului de stat pentru anul 2021.
Proiectul a fost prezentat Cancelariei de Stat pentru înregistrare și examinare în ședința secretarilor generali, prin scrisoarea nr.13/3-3/51/1547 din 15.12.2020, a fost înregistrat de către Cancelaria de Stat (număr unic 1024/MF/2020) și remis spre avizare și expertiză juridică autorităților vizate prin scrisoarea nr.18-23-11411 din 17.12.2020. După avizare de către instituțiile interesate și după ce va fi supus expertizei juridice, proiectul urmează a fi remis Guvernului spre examinare și aprobare.
În acest scop de către MF lunar sunt monitorizați indicatorii de risc a datoriei de stat conform Programului „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2020-2022). Astfel, Buletinele statistice elaborate sunt publicate pe pagina web a Ministerului Finanțelor, și pot fi accesate la următorul link: http://mf.gov.md/ro/datoria-sectorului-public/rapoarte/datoria-de-stat.
În curs de elaborare este și Programul „Managementului datoriei de stat pe termen mediu (2021-2023). Astfel, Proiectul Programului ,,Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2021-2023)" a fost elaborat în conformitate cu prognoza indicatorilor macroeconomici, care au stat la baza elaborării Legii bugetului de stat pentru anul 2021.
Proiectul a fost prezentat Cancelariei de Stat pentru înregistrare și examinare în ședința secretarilor generali, prin scrisoarea nr.13/3-3/51/1547 din 15.12.2020, a fost înregistrat de către Cancelaria de Stat (număr unic 1024/MF/2020) și remis spre avizare și expertiză juridică autorităților vizate prin scrisoarea nr.18-23-11411 din 17.12.2020. După avizare de către instituțiile interesate și după ce va fi supus expertizei juridice, proiectul urmează a fi remis Guvernului spre examinare și aprobare.
RO_7806_137-21_MinFin.pdf

Recomandarea: 2. Să asigure diversificarea canalelor de vânzare a instrumentelor de contractare a datoriei de stat interne către potențialii investitori

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 14.02.2021
Răspunsul autorității:
Scris.MinFin nr.05-10/08 din 09.02.2021: Proiectul hotărârii de Guvern ,,Cu privire la aprobarea Conceptului Programului de vânzare directă a valorilor mobiliare de stat persoanelor fizice în RM" a fost elaborat, prezentat Cancelariei de Stat prin scrisoarea nr.11/1-3/258/1502 din 09.12.2020 pentru înregistrare și examinare în ședința secretarilor generali, a fost înregistrat de către Cancelaria de Stat (număr unic 1004/MF/2020) și remis spre avizare, expertiză juridică și expertiză anticorupție autorităților vizate, prin scrisoarea nr.18-23-11178 din 10.12.2020.

În acest sens de către MF a fost elaborat și prezentat Cancelariei de Stat prin scrisoarea nr.11/1-3/258/1502 din 09.12.2020 pentru înregistrare și examinare în ședința secretarilor generali Proiectul hotărârii de Guvern ,,Cu privire la aprobarea Conceptului Programului de vânzare directă a valorilor mobiliare de stat persoanelor fizice în RM". Ulterior, de către Cancelaria de Stat, proiectul de hotărîre sus-menționat a fost înregistrat (număr unic 1004/MF/2020) și remis spre avizare, expertiză juridică și expertiză anticorupție autorităților vizate, prin scrisoarea nr.18-23-11178 din 10.12.2020. RO_7806_137-21_MinFin.pdf

Recomandarea: 3. Să continue analiza condițiilor financiare ale împrumuturilor externe noi ce urmează a fi contractate, în vederea acceptării condițiilor optime în funcție de raportul cost-risc

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 14.02.2021
Răspunsul autorității:
Scris.MinFin nr.05-10/08 din 09.02.2021: Pe parcursul perioadei de referință:
- Au fost negociate si semnate 2 acorduri:
1. Acordul de împrumut dintre Republica Moldova Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la 30 septembrie 2020, privind realizarea celui de-al doilea Proiect de îmbunătățire a eficienței sistemului de alimentare centralizata cu energie termica, in suma de 92,0 mil. euro, perioada de maturitate de 30 ani, inclusiv perioada de grație de 5 ani, rata dobânzii flotanta;
2. Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Asociația Internațională de Dezvoltare, semnat la 01 octombrie 2020, pentru realizarea Proiectului Agricultura Competitivă in Moldova (Finanțare adiționala pentru gestionarea sub-produselor de origine animala), in valoare de 13,5 mil. euro, perioada de maturitate 30 ani, perioada de grație 5 ani și rata dobânzii de 1,16%.
- au fost inițiate negocieri la 2 împrumuturi de stat externe:
1. Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind acordarea Guvernului Republicii Moldova a unui împrumut financiar de stat, in suma de 200,0 mil. euro;
Contractul de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeana de Investiții privind realizarea Proiectului „Eficiența energetica in Republica Moldova”, in suma de 30,0 mil. euro, care prevede maturitate de 20 ani, inclusiv 5 ani perioada de grație. Rata dobânzii va fi stabilita la fiecare debursare in parte in dependență de ratele

Au fost analizate 8 oferte de debursare cu opțiuni multiple de condiții financiare din contul împrumutului acordat de către:
- Banca Europeană de Investiții pentru realizarea proiectului „Livada Moldovei”, fiind acceptate 3 oferte;
- Banca Europeană de Investiții pentru realizarea proiectului „MOLDOVA ROADS II”, fiind acceptată о ofertă;
- Banca Europeană de Investiții pentru realizarea proiectului „MOLDOVA ROADS III”, fiind acceptată о oferta;
- Banca Europeană de Investiții pentru realizarea proiectului „Reabilitarea rețelei electrice de transport a Î.S. „Moldelectrica”, fiind acceptată о ofertă;
- Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea Proiectului privind proiectul „Răspuns de urgență la COVID-19 și suport pentru întreprinderile micro, mici și mijlocii”, fiind acceptată о ofertă.
Toate ofertele acceptate au fost cu cele mai optime condiții in termeni de maturitate a împrumutului și rata a dobânzii.
În vederea acceptării condițiilor optime în funcție de raportul cost-risc ale împrumuturilor, MF negociază și semnează acorduri noi de împrumut la condiții financiare avantajoase (ex.maturitate, rată a dobînzii, etc). Astfel, pe parcursul perioadei de referință:
Au fost negociate si semnate 2 acorduri:
1. Acordul de împrumut dintre Republica Moldova Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la 30 septembrie 2020, privind realizarea celui de-al doilea Proiect de îmbunătățire a eficienței sistemului de alimentare centralizată cu energie termică, în sumă de 92,0 mil. euro, perioada de maturitate de 30 ani, inclusiv perioada de grație de 5 ani, rata dobânzii flotantă;
2. Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Asociația Internațională de Dezvoltare, semnat la 01 octombrie 2020, pentru realizarea Proiectului Agricultura Competitivă in Moldova (Finanțare adiționala pentru gestionarea sub-produselor de origine animala), in valoare de 13,5 mil. euro, perioada de maturitate 30 ani, perioada de grație 5 ani și rata dobânzii de 1,16%.
Au fost inițiate negocieri la 2 împrumuturi de stat externe:
1. Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind acordarea Guvernului Republicii Moldova a unui împrumut financiar de stat, in suma de 200,0 mil. euro;
2. Contractul de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeana de Investiții privind realizarea Proiectului „Eficiența energetica in Republica Moldova”, in suma de 30,0 mil. euro, care prevede maturitate de 20 ani, inclusiv 5 ani perioada de grație. Rata dobânzii va fi stabilita la fiecare debursare in parte in dependență de ratele aplicabile pe piața internațională.
La fel, de către MF sunt analizate și ulterior acceptate ofertele de debursare din contul împrumuturilor semnate cu creditorii: Banca Europeană de Investiții (BEI) și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE) la condițiile financiare ce asigură menținerea parametrilor stabiliți a structurii portofoliului datoriei de stat. Astfel, în perioada de referință au fost analizate 8 oferte de debursare cu opțiuni multiple de condiții financiare din contul împrumutului acordat de către:
- Banca Europeană de Investiții pentru realizarea proiectului „Livada Moldovei”, fiind acceptate 3 oferte;
- Banca Europeană de Investiții pentru realizarea proiectului „MOLDOVA ROADS II”, fiind acceptată о ofertă;
- Banca Europeană de Investiții pentru realizarea proiectului „MOLDOVA ROADS III”, fiind acceptată о oferta;
- Banca Europeană de Investiții pentru realizarea proiectului „Reabilitarea rețelei electrice de transport a Î.S. „Moldelectrica”, fiind acceptată о ofertă;
- Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea Proiectului privind proiectul „Răspuns de urgență la COVID-19 și suport pentru întreprinderile micro, mici și mijlocii”, fiind acceptată о ofertă.
Toate ofertele acceptate, în opinia MF, au fost cu cele mai optime condiții in termeni de maturitate a împrumutului și rata a dobânzii.

RO_7806_137-21_MinFin.pdf

Recomandarea: 4. Să asigure monitorizarea și recuperarea împrumuturilor acordate sub garanții de stat

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 14.02.2021
Răspunsul autorității:
Scris.MinFin nr.05-10/08 din 09.02.2021: Pe parcursul perioadei de referință au fost întocmite 6 rapoarte privind situația beneficiarilor Programului de stat ,,Prima casă".
Raportul privind garanțiile de stat este publicat pe pagina web a Ministerului Finanțelor, și poate fi accesat la următorul link: http://mf.gov.md/ro/datoria-sectorului-public/garan%C8%9Biile-de-stat.
În acest sens, lunar sunt întocmite Rapoarte privind garanțiile de stat interne în baza rapoartelor privind situația beneficiarilor Programului de stat „Prima casă”, prezentate de către creditori în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.202/2018 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de implementare a Programului de stat „Prima casă” și Ordinului Ministrului Finanțelor nr.97 din 22.05.2018. Astfel, pe parcursul perioadei de referință au fost întocmite 6 rapoarte privind situația beneficiarilor Programului de stat ,,Prima casă". Raportul privind garanțiile de stat este publicat pe pagina web a Ministerului Finanțelor, și poate fi accesat la următorul link: http://mf.gov.md/ro/datoriasectoruluipublic/garan%C8%9Biile-de-stat.
De asemenea, trimestrial sunt elaborate rapoarte privind datoria debitorilor garantați față de MF pe împrumuturile interne și externe acordate sub garanții de stat. Pe parcursul perioadei de referință au fost elaborate 2 rapoarte privind datoria debitorilor garantați față de MF la situația din 30.06.2020 și 30.09.2020.
Tot trimestrial, se prezintă informația privind datoriile debitorilor garantați față de bugetul de stat către SFS.
RO_7806_137-21_MinFin.pdf

Recomandarea: 5. Să asigure întreprinderea măsurilor în vederea recuperării la bugetul de stat a datoriilor cu termenul de achitare expirat

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 14.02.2021
Răspunsul autorității:
În vederea recuperării la bugetul de stat a datoriilor la împrumuturile acordate beneficiarilor recreditați și beneficiarilor garanțiilor de stat, inclusiv cu termenul de achitare expirat, Ministerul Finanțelor trimestrial transmite Serviciului Fiscal de Stat informația privind datoriile cu termen de achitare expirat ale beneficiarilor de împrumuturi recreditate prin intermediul Ministerului Finanțelor din surse externe, interne și beneficiarilor garantați la situația din 31.12 a anului de gestiune. Astfel, pe parcursul perioadei de referință, de către MF au fost elaborate și expediate către SFS:
- Prin Scrisoarea nr.11/2-6/209 din 28.10.2020 s-a transmis informația privind datoriile cu termen expirat ale beneficiarilor de împrumuturi recreditate prin intemediul MF din surse externe, interne și beneficiarilor garantați la situația din 30.09.20/15.10.20 (pentru întreprinderile vitivinicole) sub aspectul raioanelor;
- Prin Scrisoare nr.11/2-6/21 din 25.01.2021, s-a transmis informația privind datoriile cu termen expirat ale beneficiarilor de împrumuturi recreditate prin intermediul MF din surse externe, interne și beneficiarilor garantați la situația din 31.12.2020 sub aspectul raioanelor.
O altă măsură implementată de către MF că, la fiecare perioadă scadentă sunt înaintate către beneficiarii recredetitați cereri de plată. Astfel, pe parcursul perioadei de referință, către beneficiarii recreditați au fost înaintate 66 de cereri de plată.
De asemenea, la necesitate, MF înaintează către aceștia notificări prealabile sau avertizări privind rambursarea datoriilor cu termende achitare expirat. Auditul menționează că pe parcursul perioadei de referință notificări prealabile sau avertizări nu au fost înaintate de către MF.
La fel, la necesitate, MF dispune activarea garanțiilor de rambursare a împrumuturilor recreditate în conformitate cu prevederile contractelor de recreditare încheiate sau chiar pregătește materialele pentru înaintarea acestora în instanțele de judecată competente. De menționat că astfel de acțiuni pe parcursul perioadei de referință de către MF nu au fost întreprinse.
La fel, trimestrial, față de beneficiarii recreditați și garantați ce au acumulat datorii u termen de expirat se ăntreprind măsuri conform legislației în vigoare privind executarea silită față de aceștia. Pe parcursul perioadei de referință, Serviciul Fiscal de Stat a prezintat 2 dări de seamă aferente acțiunilor de executare silită:
- prin Scrisoarea nr.26-06/2-12-49262 din 07.10.2020 a prezentat MF darea de seamă aferentă acțiunilor de executare silită întreprinse pînă la situația din 30.09.2020, în scopul rambursării datoriilor de către agenții economici benficiari de credite interne și extenre, acordate prin intermediul MF precum și a mijloacelor dezafectate de la bugetul de stat pentru stingerea împrumuturilor acordate cu garanție de stat;
- prin Scrisoarea nr. 26-06/2-12/1914. SFS a prezentat MF și darea de seamă aferentă acțiunilor de executare silită întreprinse pînă la situația din 31.12.2020.


reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY