Actualizat: Luni, 24 Iunie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr. 38 din 28 iulie 2020 cu privire la Raportul auditului financiar asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2019

Nr. 38 din 28.07.2020
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Misiunea de audit public extern a fost realizată conform Programelor activității de audit ale Curții de Conturi pe anii 2019 și 20201, având drept scop oferirea unei asigurări rezonabile cu privire la faptul că Raportul Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2019 nu conține denaturări semnificative, cauzate de fraude sau erori, precum și emiterea unei opinii.
Auditul public extern s-a desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale ale Instituțiilor Supreme de Audit aplicate de Curtea de Conturi2.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.100 din 21.12.2018 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2019”  și  Hotărârea Curții de Conturi nr.77 din 27.12.2019 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2020”, cu modificările și completările ulterioare.
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.2 din 24.01.2020 „Cu privire la Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI”.
Recomandarea: 2.1.1. dezvoltarea/completarea cadrului normativ cu reglementări privind executarea și debursarea mijloacelor de finanțare externă provenite exclusiv prin intermediul sistemului trezorerial (recomandare reiterată)

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 21.02.2021
Răspunsul autorității:
Scris.MinFin nr.05-10/09 din 11.02.2021: Proiectul de ordin pentru completarea Ordinului MF nr.215/2016 cu reglementări privind executarea și debursarea mijloacelor de finanțare externă provenite exclusiv prin intermediul sistemului trezorerial, este în proces de elaborare.
Scris. MF nr 05-10 34 din 01.06.2021 Proiectul de ordin pentru completarea Ordinului MF nr.215/2016 cu reglementari privind executarea și debursarea mijloacelor de fmantare externa provenite exclusiv prin intermediul sistemului trezorerial, a fost aprobat prin Ordinul Ministerului Finantelor nr.57/2021 „Сu privire la modificarea Normelor metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public
national si a mijloacelor extrabugetare prin sistemul trezorerial al Ministerului Finantelor nr. 215/2015 (copia
Ordinului se anexeaza pe 2 file, conform anexei nr.2).
RO_7822_191-21_MinFin.pdf RO_8043_MF nr 05-10 34 din 01.06.2021.pdf

Recomandarea: 2.1.2. respectarea și conformarea la prevederile actelor normative privind procesul de includere pentru finanțare din buget a obiectelor de investiții capitale, cu asigurarea unui sistem eficient de monitorizare a execuției obiectelor de investiții capitale (recomandare reiterată)

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 21.02.2021
Răspunsul autorității:
Scris.MinFin nr.0510/09 din 11.02.2021
Scris.MF nr 05-10 34 din 01.06.2021: În luna ianuarie 2021 a fost elaborat proiectul hotărârii Guvernului „Pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.1029/2013 cu privire la investițiile capitale publice”, care, la moment, se află la etapa de coordonare în cadrul Ministerului Finanțelor.
Potrivit Memorandumului tehnic de înțelegere cu FMI cu privire la politicile economice și financiare, Ministerul Finanțelor, lunar prezintă către FMI raportul privind executarea cheltuielilor bugetului public național, inclusiv a cheltuielilor de investiții capitale. La etapa întocmirii informației menționate, se examinează nivelul de executare a mijloacelor alocate pentru investițiile capitale. În caz de necesitate, telefonic poate fi solicitată informația mai detaliată privind cauzele nivelului redus de valorificare a mijloacelor alocate. Ca urmare, pot fi înaintate propuneri de rectificare a Legii bugetului de stat pe anul respectiv. Concomitent, în temeiul Hotărârii Guvernului nr.1029/2013 au fost elaborate formularele rapoartelor anuale de monitorizare a implementării proiectelor de investiții capitale publice. Prin scr. nr. 09/1-09/6 din 11 ianuarie 2021 (copia scrisorii se anexează pe 4 file, conform anexei nr.3), Ministerul Finanțelor a solicitat de la APC prezentarea rapoartelor nominalizate pentru anul 2020, în termen de 12 februarie curent.
RO_7822_191-21_MinFin.pdf RO_8043_MF nr 05-10 34 din 01.06.2021.pdf

Recomandarea: 2.1.3. monitorizarea neadmiterii imobilizării mijloacelor bugetare de către autoritățile publice centrale în generarea creanțelor, ținând cont de procesul de înregistrare a contractelor de achiziții prin sistemul trezorerial (recomandare reiterată)

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 21.02.2021
Răspunsul autorității:
Scris.MinFin nr.05-10/09 din 11.02.2021
Scris. MF nr 05-10 34 din 01.06.2021: Direcția Trezoreria de Stat, lunar, recepționează și generalizează informația privind creanțele. Informația respectivă este transmisă Inspecției Financiare pentru verificarea corectitudinii determinării creanțelor cu termen expirat și, după necesitate, aplicarea sancțiunilor conform Codului Contravențional. Informația privind rezultatele efectuării controalelor /inspectărilor tematice de către Inspecția Financiară se prezintă pe 3 file, conform anexei nr.4. RO_7822_191-21_MinFin.pdf RO_8043_MF nr 05-10 34 din 01.06.2021.pdf

Recomandarea: 2.1.4. asigurarea elaborării, de comun cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, a metodologiilor de calcul pentru transferurile cu destinație specială la finanțarea instituțiilor de învățământ (instituții preșcolare, licee-internat cu profil sportiv, școli de tip internat, centre de educație extrașcolară etc.), precum și a completării normelor metodologice cu referire la determinarea transferurilor destinate școlilor primare, gimnaziilor și liceelor etc. (recomandare reiterată)

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 21.02.2021
Răspunsul autorității:
Scris.MinFin nr.05-10/09 din 11.02.2021: Ministerul Finanțelor, prin scrisoarea nr. 07/1-17/03 din 12 ianuarie curent (copia scrisorii se anexează pe 2 file, conform anexei nr.5), a informat Ministerul Educației, Culturii și Cercetării despre necesitatea de a asigura, în mod prioritar, elaborarea / modificarea metodologiilor, întru distribuirea cât mai eficientă a alocațiilor pe autorități publice locale, care au în subordine instituții de învățământ, precum și întru eficientizarea banului public.
MF nr 05-10 34 din 01.06.2021
Totodata, prin demersul nr.07/1-03/32 din 26 aprilie 2021 (copia scrisorii se anexeaza pe 2 file, conform anexei nr.3), a fost solicitata interventia Prim- ministrului interimar al Republicii Moldova, de a dispune Ministerului Educatiei, Culturii si Cercetarii întreprinderea masurilor necesare in vederea examinarii posibilitatii de modificare a Hotararii Guvemului nr. 868/2014 „Privind finantarea in baza de cost standard per elev a institutiilor de invatamant primar și secundar general din subordinea autoritatilor publice locale de nivelul al doilea”.
Pana in prezent de la Ministerul Educatiei, Culturii si Cercetarii nu au parvemt propuneri concrete de modificare/completare a actului normativ, solicitate prin demersul Guvemului, ca urmare a solicitarii MF (copia scrisorii se anexeaza pe 1 filă. conform anexei nr. 4).
RO_7822_191-21_MinFin.pdf RO_8043_MF nr 05-10 34 din 01.06.2021.pdf

Recomandarea: 1. Definitivarea cadrului normativ în vigoare și aducerea în concordanță cu prevederile Legii nr.181/2014 referitor la noțiunea de „subsidii/subvenții”. (Secțiunea III)

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 21.02.2021
Răspunsul autorității:
Scris.MinFin nr.05-10/09 din 11.02.2021
Scris. MF nr 05-10 34 din 01.06.2021: Definitivarea cadrului normativ în vigoare și aducerea în concordanță cu prevederile Legii nr.181/2014 referitor la noțiunea de „subsidii/subvenții” a fost realizată prin aprobarea: - Ordinului Ministerului Finanțelor nr.144/2020 ,,Privind modificarea Clasificaţiei bugetare” (MO al R. Moldova nr. 344-351 art.1359 din 18.12.2020); - Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 6/2021 ,,Privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216/2015” (MO al R.Moldova nr. 33-41 art. 109 din 05.02.2021). RO_7822_191-21_MinFin.pdf RO_8043_MF nr 05-10 34 din 01.06.2021.pdf

Recomandarea: 2. Modificarea cadrului normativ privind finanțarea de la bugetul de stat a instituțiilor publice, fondurilor și proiectelor investiționale prin intermediul subsidiilor, cu conformarea la prevederile Legii nr.181 din 25.07.2014 . (Secțiunea III)

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 21.02.2021
Răspunsul autorității:
Scris.MinFin nr.05-10/09 din 11.02.2021
MF nr 05-10 34 din 01.06.2021: Pe parcursul anului 2020 a fost elaborat proiectul de act normativ, care la moment se află la etapa de coordonare în cadrul Ministerului Finanțelor. RO_7822_191-21_MinFin.pdf RO_8043_MF nr 05-10 34 din 01.06.2021.pdf

Recomandarea: 3. Completarea/dezvoltarea cadrului legal cu prevederi exhaustive privind utilizarea mijloacelor financiare aferente proiectelor finanțate din surse externe. (Secțiunea IV - 4.2.1)

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 21.02.2021
Răspunsul autorității:
Scris.MinFin nr.05-10/09 din 11.02.2021: Proiectul de ordin este în proces de elaborare.
MF nr 05-10 34 din 01.06.2021
Prin Ordinul Ministerului Finantelor nr. 157/2020 „Privind modificarea și completarea Cerintelor la întocmirea Raportului narativ privind executarea bugetelor autoritatilor/institutiilor bugetare aprobat prin Ordinul ministrului finantelor nr. 164 din 30 decembrie 2016” (Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 1-8 art. 3 din 08.01.2021), a fost modificat Ordinul Ministerului Finantelor nr. 164/2016 si inclusa Anexa nr.2 „Informatie privind cauzele neexecutării resurselor din proiectele finantate din surse exteme la sititatia din 31.12.20".
RO_7822_191-21_MinFin.pdf RO_8043_MF nr 05-10 34 din 01.06.2021.pdf

Recomandarea: 4. Asigurarea ajustării cadrului regulator cu privire la planificarea resurselor și cheltuielilor bugetare în concordanță cu cadrul legal. (Secțiunea VI - 6.4)

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 21.02.2021
Răspunsul autorității:
Scris.MinFin nr.05-10/09 din 11.02.2021
MF nr 05-10 34 din 01.06.2021: La moment, modificarea Setului metodologic se află în proces de definitivare.
RO_7822_191-21_MinFin.pdf RO_8043_MF nr 05-10 34 din 01.06.2021.pdf

Recomandarea: 5. Reglementarea, în comun cu alte organe cu atribuții de administrare a veniturilor bugetului de stat, a normelor regulatorii cu privire la obligativitatea, modul și periodicitatea raportării restanțelor către Ministerul Finanțelor, pentru includerea informației respective în Raportul Guvernului privind executarea bugetului de stat. (Secțiunea VI - 6.5)

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 21.02.2021
Răspunsul autorității:
Scris.MinFin nr.05-10/09 din 11.02.2021: Proiectul de ordin este în proces de elaborare.
MF nr 05-10 34 din 01.06.2021
Ordinul Ministerului Finantelor nr.215 2016 „Cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind executarea de casa a bugetelor componente ale bugetului public national și a mijloacelor extrabugetare prin Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finantelor” a fost completat prin Ordinul Ministerului Finantelor nr. 57/2021 „Сu privire la modificarea Normelor metodologice privind executarea de casa a bugetelor componente ale bugetului public national si a mijloacelor extrabugetare prin sistemul trezorerial al Ministerului Finantelor nr. 215/2015", cu
reglementari cu privire la obligativitatea, modul si periodicitatea raportarii restantelor catre Ministerul Finantelor.

RO_7822_191-21_MinFin.pdf RO_8043_MF nr 05-10 34 din 01.06.2021.pdf

Recomandarea: 6. Reglementarea modului de ținere a Registrului debitorilor și modul de evidență a executării sancțiunilor și amenzilor. (Secțiunea VI – 6.6)

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 21.02.2021
Răspunsul autorității:
Scris.MinFin nr.05-10/09 din 11.02.2021: Hotărârea Guvernului nr.746/2020 ,,Cu privire la procedura de furnizare a informaţiei privind amenzile contravenţionale către Serviciul Fiscal de Stat” (în vigoare din 1 ianuarie 2021), are drept scop reglementarea procedurii de prezentare a informației cu privire la amenzile contravenționale aplicate și utilizarea datelor respective de către Serviciul Fiscal de Stat, în vederea asigurării evidenței analitice conforme a calculării și achitării amenzilor contravenționale, urmăririi plenitudinii încasării și raportării acestora. În scopul implementării Hotărârii Guvernului sus menționate, a fost aprobat Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr.544 din 23 octombrie 2020 ,,Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni privind implementarea Hotărârii Guvernului nr.746/2020 cu privire la procedura de furnizare a informației privind amenzile contravenționale către Serviciul Fiscal de Stat”. Totodată, Serviciul Fiscal de Stat urmează să implementeze, până la 31 mai 2021, web-serviciul de consum al datelor prin intermediul platformei de interoperabilitate MConnect.
MF nr 05-10 34 din 01.06.2021
In baza Hotararii Guvemului nr.746 2020 „Cu privire la procedura de Furnizare a informatiei privind amenzile contraventionale catre Serviciul Fiscal de Stat”, de catre SFS a fost dezvoltat web serviciul de schimb de date prin intermediul sistemului guvernamental de interoperabilitate.
Totodata, in contextul intrarii in vigoare a Legii nr. 185/2020 cu privire la Sistemul informational automatizat de evidenta a contraventiilor, a cauzelor contraventionale si a persoanelor care au savarsit contraventii, SFS a comunicat Ministerului Afaceriior Interne, prin scrisorile nr. 26-12/1-10/8098 din 29 ianuarie 2021 si nr. 26-12/1- 10 345/32829 din 25 martie2021, despre disponibilitatea de conectare si utilizare a sistemului. Ministerul Afaceriior Interne a informat ca conexiunea va fi posibila dupa aprobarea cadrului normativ stipulat in legea prenotata. Conform informatiilor prezentate de Minister, acesta urmeaza a fi supus avizarii de catre autoritati.
De mentionat ca la moment, Serviciul Fiscal de Stat, de comun cu LP CTIF lucreaza la interfata sistemului si la canalul de transmitere a datelor.
In aces! context, Serviciul Fiscal de Stat planifica realizarea actiunii in termen de pînă la 01 septembrie 2021.

RO_7822_191-21_MinFin.pdf RO_8043_MF nr 05-10 34 din 01.06.2021.pdf

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY