Actualizat: Marți, 21 Mai 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Curtea de Conturi a examinat rapoartele financiare consolidate ale Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene

  • 15.06.2023
  • 1088

Curtea de Conturi a Republicii Moldova, la data de 15 iunie curent, a examinat Raportul auditul asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene (MAEIE) încheiate la 31 decembrie 2022.

Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene în comun cu cele 43 misiuni diplomatice și oficii consulare din subordine, aflate peste hotare, sunt responsabili și asigură realizarea politicilor și priorităților trasate în domeniul afacerilor externe și integrării europene.

Patrimoniul gestionat de către MAEIE și aceste instituții, la finele anului 2022 a constituit 392,7 mil. lei, veniturile efective raportate au constituit 549,3 mil. lei, iar cheltuielile se cifrează la valoarea de 590 mil. lei. Sursa de finanțare a cheltuielilor revine preponderent resurselor generale de la bugetul de stat (96%).

Pentru anul 2022 MAEIE i-au fost aprobate alocații în cuantum de 480,5 mil. lei, care pe parcursul anului au fost precizate în sumă de 649,8 mil. lei, sau cu 169,3 mil. lei mai mult. Executarea de casă față de planul precizat s-a realizat la nivel de 91 % (589,9 mil. lei).

În opinia Curții de Conturi, cu excepția unor aspecte care au condiționat emiterea opiniei cu rezerve din raportul de audit, sub toate aspectele semnificative, oferă o imagine corectă și fidelă în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil.

În anul 2022, pentru procurarea sediului destinat Ambasadei Republicii Moldova în Franța, MAEIE i-au fost alocate mijloace bugetare în valoare de 170 mil. lei. Deși suma alocată și transferată în acest scop reprezintă cea mai semnificativă tranzacție a anului 2022 exercitată de către MAEIE, aceasta nu a fost planificată la etapa de fundamentare anuală a bugetului autorității publice centrale și doar ca urmare a modificărilor operate la legea bugetară pentru acest an au fost precizate mijloacele financiare necesare, alocate suplimentar.

Sarcina privind procurarea bunului imobil a fost atribuită Comisiei special create în acest scop, care ca urmare a examinării mai multor oferte a decis procurarea bunului imobil al cărui cost final a constituit 154,4 mil. lei. Deși, potrivit contractului de procurare au fost delimitate și prevăzute separat valoarea clădirii achiziționate și a terenului pe care aceasta este amplasată, în evidența contabilă a MAEIE, activele au fost înregistrate la contul bilanțier „Clădiri”.   

Activitatea și evidența financiară a instituțiilor serviciului diplomatic ale MAEIE este una specifică care presupune ținerea simultană a evidenței contabile atât în moneda națională cât și în valută țării de reședință în care se află aceste instituții. Prin urmare, se constată necesitatea instituirii și aprobării unor reguli clare privind contabilizarea operațiunilor economice valutare, în speță a celor privind procurarea bunurilor și serviciilor în valută străină.

Un aspect important rămâne menținerea situației privind achitarea din contul bugetului de stat a cheltuielilor aferente serviciului curierat și comisioanelor bancare suportate de către ambasade și consulatele din subordinea MAEIE, pentru serviciile din domeniul înregistrării și evidenței populației de peste hotarele țării. Mijloacele financiare încasate din prestarea acestora, constituie venituri ale Agenției Servicii Publice, instituție publică aflată la autofinanțare. Constatări în acest sens fiind remarcate și în cadrul auditului precedent.

În conformitate cu Acordul încheiat cu Agenția Servicii Publice, MAEIE îi revin obligațiile pentru prestarea în străinătate a serviciilor din domeniul înregistrării și evidenței populației prin intermediul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare, însă clauzele acestuia nu prevăd din contul cărei instituții urmează a fi suportate cheltuielile respective. De exemplu, doar în anul 2022, pentru plata comisioanelor bancare apărute la transferarea mijloacelor financiare către Agenția Servicii Publice, MAEIE a suportat cheltuieli suplimentare de circa 258 mii lei, acestea fiind acoperite integral din contul mijloacelor bugetare alocate de la bugetul de stat.

În anul 2022 se atestă un nivel redus de executare a unor proiecte investiționale în cadrul MAEIE și unele instituții din subordine, fapt care afectează realizarea în termen a obiectivelor și atingerea rezultatelor trasate. Astfel, se remarcă nevalorificarea alocațiilor inițial planificate pentru construcția Ambasadei Republicii Moldova în Republica Belarus în sumă de 10 mil. lei și similar altor ani, lucrările de construcție au fost amânate.

Potrivit declarației de răspundere managerială pentru anul 2022, sistemul de control intern managerial este parțial conform Standardelor naționale de control intern în sectorul public. Auditul denotă că existența unor deficiențe la implementarea sistemului de control intern managerial a afectat gestionarea activelor nefinanciare precum și evidența, contabilizarea și raportarea veniturilor provenite din prestarea serviciilor consulare.

Pentru remedierea carenților depistate, Curtea de Conturi a înaintat 17 recomandări de audit, care au fost comunicate, acceptate și considerate implementabile de către entitățile auditate.

 

Fișiere
CCRM LIVE
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY