Actualizat: Marți, 21 Mai 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Curtea de Conturi a emis opinie cu rezerve Ministerului Mediului

  • 28.06.2023
  • 1194

Curtea de Conturi a Republicii Moldova, la data de 28 iunie curent, a examinat Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Mediului încheiate la 31 decembrie 2022.

Ministerul Mediului este organul central de specialitate al administrației publice, care asigură elaborarea politicilor în domeniile de protecție a mediului, schimbărilor climatice, precum și gestionării durabile a resurselor naturale. În subordinea ministerului sunt 8 instituții publice, precum Agenția de Mediu, Inspectoratul pentru Protecția Mediului, Agenția „Moldsilva, Agenția „Apele Moldovei”, Serviciul Hidrometeorologic de Stat”, etc.

În anul 2022, ministerul a gestionat resurse în valoare de 622,1 mil. lei și cheltuieli în valoare de 666,1 mil. lei. De asemenea, în aceiași perioadă, Ministerul Mediului a administrat patrimoniu în valoare totală de 1,7 miliarde lei.  

Auditul a constatat cele mai semnificative neconformități și carențe care au stat la baza exprimării opiniei de audit cu rezerve. Astfel, Ministerul Mediului:

  • nu a evaluat și nu a contabilizat în modul stabilit terenurile fondului forestier și terenurile fondului apelor, transmise în gestiunea economică întreprinderilor de stat ai căror fondatori sunt instituțiile subordonate. Subevaluarea totală a soldului grupei de conturi „Acțiuni și alte forme de participare în capital în interiorul țării” a constituit minimum 3 miliarde 719,5 milioane lei și maximum 24 miliarde 724,7 milioane lei;
  • nu s-a conformat prevederilor Legii nr. 29/2018 și Legii nr. 246/2017 în ceea ce privește contabilizarea valorii a 1089 de clădiri cu suprafața totală de 182,3 mii m² transmise în gestiune economică către întreprinderile silvice, dintre care 171 de clădiri în valoare de 67,3 milioane lei atribuite domeniului public sunt incluse neregulamentar în componența capitalului social a 20 de întreprinderi de stat silvice. Aceasta a dus la supraevaluarea soldului contului „Procurarea pachetelor de acțiuni” și subevaluarea soldului contului „Investiții în părți legate și nelegate”, soldul grupei de conturi „Acțiuni și alte forme de participare în capital în interiorul țării” nefiind afectat;
  • nu a evaluat și, respectiv, nu a înregistrat în evidența sa contabilă 256 de loturi de teren cu suprafața totală de 1643,4 ha. Din totalul loturilor de teren neevaluate și necontabilizate 1637,8 ha sunt date în arendă, din care în Registrul bunurilor imobile sunt înregistrate 112 loturi de teren cu suprafața de 569,7 ha, iar 135 loturi de teren cu suprafața de 1068,1 ha au fost date în arendă fără delimitarea lor și înregistrarea drepturilor patrimoniale asupra acestora. Ca rezultat, soldul grupei de conturi „Terenuri” a fost subevaluat minimum cu 43,3 mil. lei și maximum cu 120,3 mil. lei.
  • a recunoscut în evidența contabilă valoarea a 2 clădiri care, conform înscrisurilor din Registru bunurilor imobile aparțin terților. Ca rezultat al acestor erori valoarea raportată a soldului grupei de conturi „Clădiri” a fost supraevaluată cu 12,9 mil. lei;
  • nu a ținut cont de prevederile Ordinului ministrului Finanțelor nr. 216/2015 și a contabilizat eronat la „Construcții speciale” și „Mașini și utilaje” volumele de investiții realizate la obiectivele care aparțin terților. Ca rezultat soldul grupei de conturi „Investiții capitale în active în curs de execuție” a fost subevaluat cu 177 mil. lei, iar soldurile grupelor de conturi „Construcții speciale” și  „Mașini și utilaje” au fost supraevaluate cu 146 mil. lei și, respectiv, cu 31 mil. lei.

Auditul a evidențiat carențe care, deși nu au influențat opinia de audit, au rezultat neconformitatea activității de înregistrare și administrare a patrimoniului instituției cu legile și reglementările aferente domeniului.

Curtea de Conturi a remarcat deficiențe aferente gestionării patrimoniului, care se rezumă la neînregistrarea drepturilor patrimoniale asupra a 16 bunuri imobile în valoare de 1,9 mil. lei, ceea ce prezintă risc sporit de integritate, pierdere a controlului asupra proprietății publice a statului și posibile litigii.

În anul 2022 din fondul de intervenție al Guvernului au fost alocate 64,3 mil. lei, în scopul neadmiterii majorării prețurilor la lemnul de foc pentru populație, în perioada rece a anilor 2022-2023, către întreprinderile silvice fiind transferate 56,6 mil. lei, din care, până la finele anului 2022, acestea au valorificat 22,3 mil. lei, sau 39,4%, în conturile bancare rămânând nevalorificate 34,3 mil.lei. Conform informațiilor prezentate de Agenția „Moldsilva”, din cele 34,3 mil. lei nevalorificate, 4,4 mil. lei urmau a fi restituite la bugetul de stat ca urmare a supraestimării necesarului de resurse financiare.

Tot în anul 2022, pentru împădurirea și reîmpădurirea suprafețelor de terenuri ale fondului forestier, au fost alocate 57,3 mil. lei, finanțate fiind 57,1 mil. lei, valorificate de întreprinderile de stat silvice – 11,9 mil. lei, la finele anului de gestiune rămânând nevalorificate 45,2 mil. lei, care au rămas în conturile bancare ale întreprinderilor silvice.

În final se atestă că, controlul intern managerial instituit în cadrul Ministerului Mediului nu asigură identificarea și gestionarea eficientă a tuturor riscurilor aferente procesului financiar-contabil, inclusiv a celor legate de întocmirea situațiilor financiare consolidate. Instituirea fragmentară a controlului intern managerial a influențat veridicitatea și plenitudinea informațiilor reflectate în rapoartele financiare.

Fișiere
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY