Actualizat: Vineri, 14 Iunie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Construcția locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile, examinate la ședința Curții de Conturi

  • 27.02.2023
  • 1378

Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat astăzi, 27 februarie, rezultatele auditului follow-up privind implementarea recomandărilor aprobate prin Hotărârea Curții de Conturi nr. 36 din 16.07.2021 cu privire la Raportul auditului conformității asupra implementării Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile.

Misiunea de audit a avut drept scop evaluarea modului în care au fost abordate și implementate recomandările înaintate, precum și a impactului obținut în urma implementării Hotărârii Curții de Conturi nr. 36 din 16 iulie 2021.

Auditul precedent a scos în evidență deficiențe la organizarea, realizarea și monitorizarea implementării Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile, cele mai relevante fiind:

  • repartizarea locuințelor sociale unor beneficiari care nu corespund criteriilor stabilite prin lege, în 57 de cazuri din cele 139 verificate;
  • repartizarea locuințelor sociale unor beneficiari care nu corespundeau criteriilor de eligibilitate cu privire la veniturile obținute (16 cazuri din cele 139 verificate);
  • neînregistrarea în evidența contabilă de  către 5 APL de nivelul II a valorii locuințelor sociale primite în proprietate, denaturând valoarea patrimoniului public gestionat cu 81 mil. lei etc.

Pentru remedierea situațiilor atestate, prin Hotărârea CCRM au fost înaintate 29 de recomandări către 9 entități, din care implementate au fost 7 recomandări, parțial implementate – 9 și neimplementate – 13 recomandări.

Măsurile întreprinse de către entitățile vizate nu au fost suficiente pentru a elimina integral deficiențele constatate, prin urmare se mențin problemele identificate anterior, nesoluționarea cărora indică un grad înalt de materializare, continuitate și avansare a problemelor.

Astfel, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale nu a întreprins măsuri suficiente pentru corelarea cadrului normativ, ceea ce condiționează repartizarea în continuare a locuințelor sociale unor beneficiari care nu corespund criteriilor stabilite prin actele normative.

Nici Unitatea de Implementare a Proiectului de construcție (UIP) nu a întreprins măsuri pentru înlăturarea deficiențelor constatate de auditul precedent la capitolul executarea lucrărilor de construcție, fiind nerecuperate cheltuieli în sumă totală de 142,3 mii lei, achitate pentru executarea unor lucrări care nu au fost constatate efectiv de către echipa de audit (la 3 obiective). Mai mult ca atât, se relevă că în rezultatul controlului efectuat de către Agenția pentru Supraveghere Tehnică (AST) a volumelor și costurilor lucrărilor efectuate la obiectivele din raioanele Rezina și Cimișlia, au fost constatate exagerări ale volumelor în suma totală de 5,6 mil. lei și respectiv de 1,4 mil. lei.

Până în prezent, Consiliul Raional Călărași nu a reușit să reexamineze statutul a 8 apartamente repartizate profesorilor Școlii Profesionale din or. Călărași, care au fost raportate ca locuințe sociale, ele fiind ocupate în continuare de către persoane care nu sunt eligibile conform criteriilor regulamentare.

Au întreprins măsuri de ajustare în evidența contabilă a valorii patrimoniului obținut în rezultatul implementării Proiectului, Consiliile Raionale: Călărași, Soroca și Nisporeni în valoare de 66,7 mil. lei.  Iar Consiliile Raionale: Sîngerei și Briceni nu au întreprins măsuri și nu au înregistrat  patrimoniu în sumă totală de 14,3 mil. lei.

Curtea de Conturi a recomandat APL de nivelul II, care nu au fost verificate în cadrul auditului precedent să se conformeze benevol la recomandările din raportul de audit.

Totodată, către Curtea de Conturi a fost remisă o solicitare din partea Comisiei protecție socială, sănătate și familie a Parlamentului Republicii Moldova pentru evaluarea implementării Proiectului și în celelalte raioane beneficiare care nu au fost supuse auditului precedent.

Astfel, în cadrul misiunii de follow-up au fost colectate probe pentru evaluarea implementării recomandărilor din auditul precedent și pentru celelalte raioane beneficiare. Deficiențe au fost constatate la implementarea Proiectului la obiectivele din raioanele Rezina și Cimișlia, cauzate de tergiversarea finalizării lucrărilor de construcție de către antreprenori, cu toate că Consiliile raionale vizate deja suportă cheltuieli pentru achitarea creditelor și dobânzilor aferente. Astfel, la obiectivul din raionul Rezina, din anul 2017 până în prezent, au fost executate lucrări de construcție în sumă totală de 27,9 mil. lei, iar în raionul Cimișlia, din anul 2018 până în prezent - de 14,9 mil. lei.

Conform explicațiilor persoanelor responsabile din cadrul UIP, nefinalizarea lucrărilor de construcții a fost generată de deficiențele din documentația de proiect.

În temeiul prevederilor contractuale, antreprenorii au fost penalizați pentru încălcarea graficului de execuție aprobat pentru perioada septembrie – decembrie 2022 cu suma de 191,9 mii lei și respectiv de 177,2 mii lei.

O altă constatare este că serviciile contabile din cadrul a 3 APL de nivelul II nu au asigurat înregistrarea conformă în evidența contabilă a locuințele sociale primite în proprietate în sumă totală de 73,5 mil. lei, fiind denaturate rapoartele financiare ale entităților supuse auditului.

Probele de audit colectate denotă că la repartizarea locuințelor sociale, 6 APL de nivelul II care nu au fost vizate în auditul precedent, nu au respectat în unele cazuri prevederile cadrului normativ, în final beneficiind de locuințe sociale persoane neeligibile, care au venituri salariale peste limita stabilită legal, precum și dețin bunuri imobiliare.

Astfel, în 18 cazuri din cele 112 verificate, Comisiile din cadrul Consiliilor Raionale: Cantemir, Cahul, Hîncești, Ialoveni și Leova au repartizat locuințe sociale unor beneficiari care nu erau eligibili conform criteriului privind venitul obținut față de venitul limită eligibil aprobat. Un exemplu elocvent, este în r. Ialoveni, unde solicitantul a depus cererea pentru obținerea locuinței în anul 2021. Auditul a constatat că, în perioada 2018-2020, acesta a obținut venituri salariale împreună cu membrii familiei în sumă totală de 916,7 mii lei, sau 25,5 mii lei lunar, ceea ce este cu 13,7 mii lei/lunar mai mult față de venitul limită pentru anul 2021 calculat conform scalei Oxford pentru 2 adulți și 1 minor (11,8 mii lei/lunar).

Contrar scopului declarat al Proiectului pentru care a beneficiat de credite din partea finanțatorilor externi, Consiliul Raional Glodeni a modificat statutul pentru 8 apartamente sociale, transformându-le în apartamente de serviciu.

Examinând modul de repartizare a locuințelor în r. Hîncești, auditul relevă că din 56 de apartamente edificate, la situația din 01.02.2023 au fost repartizate doar 34 de locuințe, sau 60,7 la sută.

Cu toate că, conform informațiilor prezentate de Consiliul Raional Hîncești, pe parcursul anilor 2017-2022, pe teritoriul acestuia au fost înregistrate persoane cu dizabilități severe, persoane dezinstituționalizate și familii care întrețin copii cu dizabilități severe, totuși, locuințele nu au fost repartizate până în prezent, entitatea motivând această situație prin faptul că casele sociale se află la distanță de centrul raional. Auditul menționează că cheltuielile executate la locuințele care nu sunt repartizate până în prezent au constituit 16,1 mil. lei.

Verificând la fața locului lucrările executate, echipa de audit a avut acces doar la 3 din 4 apartamente reparate din s. Sofia, deoarece la ultimul apartament a fost blocată intrarea. Conform explicațiilor persoanelor responsabile din cadrul Consiliului Raional Hîncești, acest apartament este utilizat de o persoana fizică care a extins construcția acestuia și a schimbat intrarea motivând că a înregistrat dreptul de proprietate asupra acestui apartament în anul 2006.

Examinând datele din Registrul bunurilor imobile s-a constatat că în blocul din s. Sofia au fost înregistrate cu titlu de proprietate 5 locuințe cu suprafața de 164,8 m2, inclusiv 4 de către Consiliul Raional Hîncești cu suprafața de 130,9 m2, și o locuință cu suprafața de 33,9 m2 de către o persoană fizică în anul 2006. Prin urmare, apartamentul cu suprafața de 31,7 m2, care conform Registrului bunurilor imobile este proprietate a Consiliului Raional Hîncești este utilizat abuziv, constituind circa 547 mii lei.

Pe parcursul misiunii de audit folow-up, serviciul contabil al Consiliilor Raionale Hîncești și Briceni au ajustat valoarea locuințelor sociale executate în cadrul Proiectului cu suma de 7,45 mil. lei și respectiv cu 364,3 mii lei.

În contextul celor expuse, recomandările din Raportul auditului conformității asupra implementării Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile, care nu au fost implementate vor fi reiterate și reformulate de către auditul public extern.

 

 

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY