Actualizat: Vineri, 14 Iunie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Activitatea de audit: ședință de examinare a rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Justiției

  • 27.05.2024
  • 818

Curtea de Conturi a Republicii Moldova, la data de 27 mai curent, a examinat Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Justiției încheiate la 31 decembrie 2023.

Pentru realizarea obiectivelor și desfășurarea activităților operaționale, Ministerului Justiției i-au fost aprobate alocații în cuantum de 1080,5 mil. lei, care pe parcursul anului au fost precizate în sumă de 1074,6 mil. lei, sau cu 5,9 mil. lei mai puțin. Executarea de casă față de planul precizat s-a realizat la nivel de 96,8%.

În opinia Curții de Conturi, cu excepția posibilelor efecte ale unor aspecte, rapoartele financiare, sub toate aspectele semnificative, oferă o imagine corectă și fidelă în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil. Astfel, probele de audit, care au stat la baza emiterii opiniei de audit cu rezerve au relevat:

  • Neevaluarea din cauza lipsei unui cadru normativ care ar stipula criteriile de evaluare a acestora și raportarea corespunzătoare de către Agenția Națională a Arhivelor a celor 83,4 mii de dosare ale Fondului arhivistic de stat, proprietate a Republicii Moldova, catalogate ca „Monumente documentare” cu valoare istorică, științifică și culturală deosebită
  • Înregistrarea în datele evidenței contabile a Ministerului Justiției și Administrației Naționale a Penitenciarelor a 33 de imobile cu suprafața totală de 5998,8 m2, doar în expresie cantitativă, dintre care 7 clădiri cu suprafața de 566,6 m2 deținute de către Aparatul central al Ministerului Justiției și 26 de imobile cu suprafața de 5432,2 m2 gestionate de către Administrația Națională a Penitenciarelor. Deși, bunurile menționate nu au o valoare cadastrală, valoarea acestora se clasifică ca una substanțială, conform estimărilor echipei de audit constituind 17,2 mil. lei
  • Agenția Națională a Arhivelor a achitat neregulamentar unui antreprenor valoarea lucrărilor de reparație în sumă de 2,6 mil. lei, în lipsa procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate
  • Ca urmare a transmiterii de către Administrația Națională a Penitenciarelor și înregistrării în datele evidenței contabile a Penitenciarului nr.3-Leova a bunurilor depuse anterior în capitalul social al Î.S. „Complexul nr.1-Leova” în lipsa deciziei privind diminuarea valorii capitalului social, au fost reflectate dublu în evidența contabilă, ca mijloace fixe și ca creanțe, valoarea bunurilor de 2,5 mil. lei
  • Administrația Națională a Penitenciarelor neregulamentar a efectuat casarea și trecerea la cheltuieli a îmbrăcămintei și încălțămintei în valoare de 4,3 mil. lei la data eliberării acestora de la depozit și nu la momentul scoaterii din uz a acestora în rezultatul deteriorării sau expirării termenului de exploatare.

Cu referire la investițiile capitale, auditorii au menționat că, în anul 2023 se atestă un nivel redus de executare a unor investiții capitale de către instituțiile din subordinea Ministerului Justiției, auditul constatând unele tergiversări, problematici și deficiențe în procesele de construcție și reconstrucție a unor obiective, care atrag costuri suplimentare pentru finalizarea lor. Astfel, deși prin Legea bugetului de stat pentru anul 2023, pentru investițiile capitale, Ministerului Justiției i-au fost prevăzute alocații în sumă de 79,3 mil. lei, ulterior după modificarea Legii bugetare anuale, alocațiile precizate au constituit 37,4 mil. lei, dintre care 36,9 mil. lei alocate pentru construcția și reconstrucția penitenciarelor. Cheltuielile executate au însumat 30,9 mil. lei, față de suma precizată, ceea ce constituie 82,6%.

Referitor la investițiile capitale pentru construcția sediilor unor judecătorii, situațiile constatate de audit au fost cauzate de lipsa în cadrul Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești a personalului calificat în domeniul construcțiilor, cu competențe în organizarea și gestionarea procesului  de valorificare a investițiilor capitale.

Cu privire la investițiile capitale în cadrul sistemului penitenciar, se menționează, că în scopul alinierii la normele și standardele internaționale, Guvernul Republicii Moldova și-a asumat obiectivul specific de îmbunătățire a condițiilor de detenție în sistemul penitenciar. Deși, începând cu anul 2013, s-au inițiat activitățile de construcție a două penitenciare, pentru care până în prezent au fost valorificare investiții capitale în sumă de 140.4 mil. lei, situația privind finalizarea construcțiilor și darea în exploatare a acestora rămâne incertă. După finalizarea primei  etape a construcției „Casei de Arest” cu capacitatea de 650 locuri în mun. Bălți nu a fost inițiată cea de-a  doua etapă,  lucrările  fiind suspendate,  din cauza unor probleme privind deținerea dreptului de proprietate asupra terenului necesar pentru construcția complexă a penitenciarului, fapt care face imposibilă obținerea autorizației de construcție.

Cel de-al doilea penitenciar din mun. Chișinău se află la etapa elaborării și ajustării documentației de proiect și deviz, urmând a fi achiziționate și efectuate lucrările de construcție.

De asemenea, auditul denotă că instituțiile din subordinea Ministerului Justiției nu au asigurat în măsură deplină, prin intermediul sistemului de control intern managerial, gestionarea și monitorizarea investițiilor capitale. Situațiile atestate afectează implementarea în termen a unor politici guvernamentale în domeniul justiției, care țin de îmbunătățirea condițiilor de detenție și asigurarea instanțelor judecătorești cu sedii și condiții adecvate de muncă.

O situație defectuoasă se constată la efectuarea lucrărilor de reparație capitală a sediului Agenției Naționale a Arhivelor, costul lucrărilor constituind per total 8,7 mil. lei. Deși, lucrările s-au efectuat în perioada 2021-2023, factorii responsabili din cadrul Agenției nu au asigurat recepția la terminarea lucrărilor de reparație capitală și recepția finală a lucrărilor, prin ce s-au încălcat normele cadrului normativ în domeniul construcțiilor.

Agenția Națională a Arhivelor a achitat 2,6 mil. lei antreprenorului selectat pentru efectuatoarea lucrărilor, în lipsa proceselor-verbale de recepție a lucrărilor executate, care au fost prezentate echipei de audit doar în luna mai 2024, sau peste o perioadă mai mare 18 luni.

Auditul menționează că operatorul economic nu și-a onorat în măsură deplină clauzele contractuale privind lucrările contractate și achitate de Agenției. Astfel, în scopul finalizării reparației fațadei, au fost contractate lucrări de la un alt agent economic, respectiv s-au efectuat cheltuieli bugetare suplimentare în sumă de 240 mii lei.

Pentru remedierea carențelor identificate, Curtea de Conturi a înaintat 16 recomandări, care urmează a fi implementate de către Ministerul Justiției și entitățile subordonate.

 

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY