Обновлено: Воскресение, 23 Июнь 2024
Счетная палата Республики Молдова
RO RU EN

Постановление №7 от 26 февраля 2021 года по Отчету аудита относительно соответствия организации, реализации и надзора за частно-государственным партнерством, заключенным Министерством образования, культуры и исследований, Академией наук Молдовы, АТЕ мун. Кишинэу и подведомственными субъектами

Главная | АУДИТОРСКИЕ ОТЧЕТЫ
Миссия внешнего публичного аудита была проведена согласно Программам аудиторской деятельности Счетной палаты на 2020 и 2021 годы1 с целью предоставления разумного подтверждения относительно соответствия реализации и надзора за частно-государственным партнерством, заключенным Министерством образования, культуры и исследований, Академией наук Молдовы, АТЕ мун. Кишинэу и подведомственными субъектами. Внешний публичный аудит был проведен в соответствии с Рамками профессиональных деклараций INTOSAI, введенные для применения Счетной палатой2.

1 Постановление Счетной палаты №77 от 27.12.2019 ,,Об утверждении Программы аудиторской деятельности Счетной палаты на 2020 год”; Постановление Счетной палаты №62 от 10.12.2020 „Об утверждении Программы аудиторской деятельности Счетной палаты на 2021 год” (с последующими изменениями и дополнениями).
3 Постановление Счетной палаты №2 от 24.01.2020 „О Рамках профессиональных деклараций INTOSAI”.

Recomandarea: 2.4. pentru informare și implementarea recomandărilor din Raportul de audit, în ce privește ajustarea cadrului normativ aferent parteneriatelor public-private

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 26.09.2021
Răspunsul autorității:
În scopul revizuirii și actualizării cadrului normativ în domeniul administrării și deetatizării proprietății publice, Agenția Proprietății Publice a intituit Grupul de lucru pentru revizuirea cadrului normativ aprobat prin Ordinul nr. 60 din 21.02.2022.

Recomandarea: 2.4. pentru informare și implementarea recomandărilor din Raportul de audit, în ce privește ajustarea cadrului normativ aferent parteneriatelor public-private

Autoritatea:Ministerul Economiei și Infrastructurii

Termen implementare: 26.09.2021

Recomandarea: 2.5. pentru informare și implementarea recomandărilor din Raportul de audit, în vederea elaborării cadrului metodologic necesar și conformării partenerilor privați la prevederile Codului fiscal

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 26.09.2021
Răspunsul autorității:
Scris. SFS nr.26-07/2-13/68139 din 10 iunie 2021: Contribuabilul SRL „Lagmar-Impex" a fost supus unui control fiscal prin metoda de verificare totală pentru perioada 01.01.2014-31.12.2017 (fiind inclusă perioada menţionată în Raporlul de audit al Curţii de Conturi), cu întocmirea actului de control şi adoptarea deciziei asupra cazului de încălcare fiscală. Ca rezultat, au fost calculate suplimentar obligaţii fiscale în sumă de 492 996,55 lei.
2. La Instituţia Privată Liceul „Da Vinci” s-a dispus efectuarea unei vizite fiscale cu întreprinderea măsurilor de conformare voluntară în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare şi a declarării tuturor veniturilor obţinule în perioada 2018 şi 2019.
3. La contribuabilii SRL „Basconslux” şi SRL „Guzun V.E.” s-a planificat efectuarea controalelor fiseale, în cadrul cărora urmează a fi verificate, inelusiv, şi aspectele menţionate în Raportul de audit al Curţii de Conturi.
scrisoare SFS nr. 26-07/2-13/102076 din 10.09.2021, MF nr. 05-10 72 din 23.09.2021.pdf
2. La Instituţia Privată Liceul „Da Vinci” a fost efectuată vizită fiscală, în rezultatul căreia, s-a stabilit că contribuabilul a întocmit Declaraţia cu privire la impozitul pe venit pentru organizaţiile necomerciale contrar cerinţelor prevăzute de Modul de completare a Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru organizaţiile necomerciale, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.08 diu 15.06.2018.
Astfel, în vederea aprecierii corecte a veniturilor obţinute, Instituţia Privată Liceul „Da Vinci” urmează a fi inclusă în planul de controale pentru anul 2022, pentru efectuarea controlului fiscal prin metoda de verificare tematică Ia capitolul impozitul pe venit din activitate.
3. Contribuabilul SRL „Basconslux” a fost supus controlului fiscal prin metoda de verificare totală, în rezultatul căruia au fost calculate suplimentar impozite şi taxe, majorări de întârziere şi aplicate amenzi în sumă totală de 844 148 lei.
Contribuabilul SRL „Guzun V.E." a fost supus unui control fiscal prin metoda de verificare parţială în cadrul căruia au fost stabilite relaţiile cu parteneriaîul public, modul de livrare/transmitere a investiţiilor şi impozitarea acestora în corespundere cu prevederile Codului fiscal. Astfel, urmează a fi adoptată Decizia asupra cazului de încălcare, în conformitate cu prevederile ar.246 din Codul fiscal, Iar despre rezultatele măsurilor întreprinse, Serviciul Fiscal de Stat va informa suplimentar.
SFS nr. 26-07/2-13/138229 din 31.12.2021
1. La Instituţia Privată Liceul „Da Vinci” a fost efectuată vizită fiscală, în rezultatul căreia, s-a stabilit că contribuabilul a întocmit Declaraţia cu privire la impozitul pe venit pentru organizaţiile necomerciale contrar cerinţelor prevăzute de Modul de completare a Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru organizaţiile necomerciale, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.08 din 15.06.2018.
Ulterior, Instituţia Privată Liceul „Da Vinci” a fost supusă unui control fiscal prin metoda de verificare tematică Ia capitolul impozitul pe venit din activitate, în rezultatul căruia, s-a stabilit neprezentarea de către instituţie a Declaraţiilor cu privire la impozitul pe venit (Forma VENI2), fiind prezentate Declaraţiile cu privire la impozitul pe venit pentru organizaţiile necomerciale (forma ONG17) pentru perioadele fiscale 2018-2020, fapt ce nu generat obligaţii suplimentare la buget.
Totodată, conform art.234 alin.(l’) din Codul fiscal, amenda prevăzută de art.260 alin.(l) din Codul fiscal nu se aplică în cazul în care nu apar obligaţii suplimentare privind impozitele şi/sau taxele.
în acest sens, a fost adoptată Decizia asupra cazului de încălcare a legislaţiei, prin care s~ a decis clasarea cazului de încălcare fiscală expus mai sus.
2. Contribuabilul SRL „Guzun V.E.” a fost supus controlului fiscal prin metoda de verificare parţială în cadrul căruia au fost stabilite relaţiile cu parteneriatul public, modul de livrare/transmitere a investiţiilor şi impozitarea acestora în corespundere cu prevederile Codului fiscal. Astfel, în rezultatul controlului fiscal, a fost adoptată Decizia asupra cazului de încălcare şi calculate suplimentar obligaţii fiscale în sumă totală de 325 214 lei.
sfs.pdf RO_8205_SFS h7.pdf RO_8063_HCC_7 SFS din 2021.pdf

Recomandarea: 2.5. pentru informare și implementarea recomandărilor din Raportul de audit, în vederea elaborării cadrului metodologic necesar și conformării partenerilor privați la prevederile Codului fiscal

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 26.09.2021
Răspunsul autorității:
MF nr. 05-10 73 din 23.09.2021. RO_8226_MF nr. 05-10 72 din 23.09.2021.pdf

Recomandarea: 2.6. pentru informare și implementarea recomandărilor din Raportul de audit

Autoritatea:Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova

Termen implementare: 26.09.2021
Răspunsul autorității:
scrisoare USM nr. 01/1283 din 28.06.2021
RO_8105_scris. USM.pdf

Recomandarea: 2.6. pentru informare și implementarea recomandărilor din Raportul de audit

Autoritatea:Academia de Stiinte a Moldovei

Termen implementare: 26.09.2021
Răspunsul autorității:
ASM nr. 194-11/5 din 24.05.2021
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea obiectivelor, cerinţelor şi condiţiilor parteneriatului public-privat pentru construcţia de locuinţe şi obiective de menire social-culturală nr.233 din 02.04.2013 ofertantul câştigător are dreptul să folosească terenurile cu suprafaţa de 0,8864 ha cu nr. cadastral 0100212306, cu suprafaţa de 0,7645 ha cu numărul cadastral 0100212311 şi cu suprafaţa de 1,0286 ha, cu numărul cadastral 0100212312, din str. Sprîncenoaia nr. 1 şi nr.5, mun. Chişinău, aflate în gestiunea Academiei de Ştiinţe a Moldovei (acceptate pentru parteneriatul public-privat.
Menţionăm că aceste terenuri reprezintă parte componentă a parteneriatului public- privat până la finalizarea proiectului susmenţionat şi sunt în gestiunea Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Ulterior, la finele proiectului în conformitate cu articolul 9 al Legii nr.913-XIV din 30.03.2000 aceste terenuri urmează să fie transmise cu titlu gratuit cu suportul administraţiei publice locale Asociaţiei de Coproprietari în Condominiu, ca terenuri aferente complexului locativ.
Conform Hotărârii Guvernului nr.233 din 02.04.2013 obiectivul principal al proiectului PPP al ASM este atragerea investiţiilor capitale private la finalizarea lucrărilor construcţie-montaj a obiectivului Bloc cămine a Universităţii ASM din şos. Hînceşti,55 care a fost executată de către Partenerul Privat calitativ şi în termenii stabilit cu aplicarea investiţiei private la 104,3%.
Alt obiectiv al proiectului PPP al ASM este construcția de locuințe și obiective de menire social-culturală.
Privind numărul de beneficiari - angajaţi în domeniile cercetării şi inovării în proiectul de parteneriat public-privat.
Pe parcursul implementării proiectului au fost satisfăcute toate cererile familiilor angajaţilor Instituţiilor din domeniile cercetării inovării subordonate ASM cu excepţia cererilor repetate ale angajaţilor, care deja au beneficiat de apartamente la preţ preferenţial în cadrul PPP.
In prezent continuă actualizarea şi repartizarea spaţiului locativ. Lista beneficiarilor în cadrul proiectului este în permanentă creştere. De la data adoptării Hotărârii CC din 26.02.2021 pînă în prezent au fost repartizate apartamente în cadrul proiectului PPP suplimentar pentru încă 32 de familii angajaţi a Instituţiilor de cercetare-inovare.
Paralel cu proiectul menţionat în cadrul ASM au fost implementate şi alte proiecte similare de îmbunătăţire a condiţiilor de trai a colaboratorilor din domeniile cercetării şi inovării (Casa Tinerilor Savanţi, din şos. Hînceşti,55/4 şi blocul locativ din bd. Dacia,58 ). în cadrul acestor proiecte au beneficiat 134 de familii a angajaţilor Instituţiilor de cercetare-inovare.
RO_8177_ASM nr. 194-11 5 din 24.05.2021.pdf

Recomandarea: 2.6. pentru informare și implementarea recomandărilor din Raportul de audit

Autoritatea:Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Termen implementare: 26.09.2021

Recomandarea: 2.7. pentru informare, examinarea în ședințe a rezultatelor auditului, remedierea deficiențelor constatate și implementarea recomandărilor din Raportul de audit

Autoritatea:Primăria mun.Chișinău

Termen implementare: 26.09.2021
Răspunsul autorității:
primaria mun. Chisinau nr. 02-109 1771 din 29.06.21
A fost elaborat proiectul Deciziei CMC „Cu privire la rezultatele Raportului Curtii de Conturi a Republicii Moldova asupra conformitatii organizarii, realizarii si supravegherii parteneriatelor public-private incheiate de UAT municipiul Chisinau” care va fi prezentat spre examinare la una din urmatoarele sedintele ale CMC.
Datorita faptului ca CMC nu s-a intrunit in sedinte din data de 15.04.2021, nu a fost posibila examinarea proiectului in cauza.
Scrisoare Primăria Mun. Chișinău nr. 02-109/1771 din 04.10.2021
La 22 iulie 2021 în cadrul şedinţei ordinare a CMC a fost aprobată Decizia CMC „Cu privire la rezultatele Raportului Curţii de Conturi a Republicii Moldova asupra conformităţii organizării, realizării şi supravegherii parteneriatelor public-private încheiate de UAT municipiul Chişinău”. RO_8111_primaria mun. Chisinau nr. 02-109 1771 din 29.06.21.pdf RO_8272_chisinau h 7.pdf

Recomandarea: 2.8. pentru informare și verificarea volumelor de lucrări executate conform Contractului investițional nr.01/1504 din 29.07.2014, încheiat de către Universitatea de Stat din Moldova și investitorul privat, în scopul confirmării valorii investițiilor predate entității publice, precum și pentru reverificarea volumele de lucrări executate de către partenerul privat în cadrul PPP „Reabilitarea și reluarea activității complexului școlar din mun. Chișinău, str. Constantin Stamati 10”

Autoritatea:Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică

Termen implementare: 26.09.2021
Răspunsul autorității:
AST nr. 08/2-249721 din 03.08.2021
La solicitarea Dvs., privind executarea subpct.. 2.8 al Hotărârii Curţii de Conturi nr.7 din 26.02.2021 cu privire la Raportul auditului asupra conformităţii organizatorii, realizării şi supravegherii parteneriatelor public-private încheiate de către Ministerul Educaţiei Culturii şi Cercetării, Academia de Ştiinţe a Moldovei, UAT mun. Chişinău şi entităţile din subordine, intrată în vigoare la 29.03.2021, vă remitem procesul-verbal de control nr.88 din 09.08.2019 al volumelor şi costurilor lucrărilor de construcţie executate la obiectivul „Reabilitarea şi reluarea activităţii complexul şcolar din mun. Chişinău, str. Constantin Stamati 10". RO_8176_AST nr. 08 2-249721 din 03.08.2021.pdf

Recomandarea: 1. Eliminarea deficiențelor indicate în raportul de audit și determinarea persoanelor care poartă răspundere pentru admiterea lor, cu tragerea la răspundere a acestora conform cadrului legal existent

Autoritatea:Primăria mun.Chișinău

Termen implementare: 26.09.2021
Răspunsul autorității:
primaria mun. Chisinau nr. 02-109 1771 din 29.06.21
In cadrul sedintei Comisiei municipale de monitorizare a contractelor de PPP, semnate cu partenerii privati din 31.05.2021, au fost formulate si aprobate actiuni concrete, pe fiecare recomandare a Curtii de Conturi si remise pentru executare institutiilor structurale ale administratiei publice municipale.Copia Procesului verbal din 31.05.2021 al sedintei Comisiei se anexeaza.
Scrisoare Primăria Mun. Chișinău nr. 02-109/1771 din 04.10.2021
DGECT a elaborat şi a prezentat conducerii PMC pentru aprobare proiectul Planului de acţiuni privind implementarea recomandărilor din „Raportul Curţii de Conturi asupra conformităţii organizării realizării şi supravegherii parteneriatelor public private încheiate de municipiul Chişinău cu partenerii privaţi” (Decizia CMC nr 6/8 din 22 iulie 2021). Planul a fost aprobat.
RO_8105_scris. USM.pdf RO_8111_primaria mun. Chisinau nr. 02-109 1771 din 29.06.21.pdf RO_8272_chisinau h 7.pdf

Recomandarea: 1. Eliminarea deficiențelor indicate în raportul de audit și determinarea persoanelor care poartă răspundere pentru admiterea lor, cu tragerea la răspundere a acestora conform cadrului legal existent

Autoritatea:Academia de Stiinte a Moldovei

Termen implementare: 26.09.2021

Recomandarea: 1. Eliminarea deficiențelor indicate în raportul de audit și determinarea persoanelor care poartă răspundere pentru admiterea lor, cu tragerea la răspundere a acestora conform cadrului legal existent

Autoritatea:Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova

Termen implementare: 26.09.2021
Răspunsul autorității:
scrisoare USM nr. 01/1283 din 28.06.2021
1. A fost intocmit Raportul de audit intern. A se vedea Anexa 1.1 (Raport de audit). A se vedea Anexa 1.2 (Scrisoarea nr. 01/786 din 28.04.2021)
In urma studierii Raportului de audit și a cazului in ansamblu, luand in considerare existența banuielei rezonabile privind admiterea unor ilegalitați de catre factorii de decizie a USM și SRL Lagmar-Impex SRL la implementarea contractului investilional și luand in considerare ca in gestiunea CNA se afla cauza penala ce are ca obiect examinarea actelor și acțiunilor acestora la implementarea contractului dat, am sesizat ofițerul de urmarire penala prin scrisoarea nr. 01/786 din 28.04.2021, unde am expus puctul de vedere al USM privind apartamentele restate,
neeliberarea facturii fiscale etc. Corespunzator conform legii procesual penale CNA va verifica legalitatea atat a actelor, cat și a acțiunilor persoanelor responsabile.
2.A fostemis Ordinul Rectorului nr. 46 din 05.04.2021 cu privire la implementarea recomandarilor de audit. A se vedea Anexa 1.3
3. A avut loc sedinta grupului de lucru, au fost repartizate sarcinile. (PV din 12.04.21)
4. Au fost recuperate de la Centrul National Anticoruptie documentele ridicate conform procesului verbal de ridicare din 26.11.2015 pe contractul investilional nr.01/1504 din 29.07.2014 in cauza penala nr.2015970497 din
30.09.2015 A se vedea Anexa 1.5 (Proces-verbal de ridicare din 26.11.2015), Anexa 1.6 (Act de predare- primire a documentelor din 4 mai 2021), Anexa 1.7
CNA a constatat lipsa de necesitate a acestor acte.
RO_8105_scris. USM.pdf

Recomandarea: 1. Eliminarea deficiențelor indicate în raportul de audit și determinarea persoanelor care poartă răspundere pentru admiterea lor, cu tragerea la răspundere a acestora conform cadrului legal existent

Autoritatea:Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Termen implementare: 26.09.2021

Recomandarea: 2. Ajustarea cadrului legal aferent PPP privind: la etapa de identificare și aprobare a obiectelor PPP să fie respectate etapele similare ale investițiilor publice (Hotărârea Guvernului nr.1029 din 19.12.2013); studiile de prefezabilitate să conțină expres motivarea necesității atragerii investițiilor prin PPP, beneficiile și pierderile partenerului public și partenerului privat (fundamentări din punctele de vedere social și economic); repartizarea echitabilă a riscurilor și beneficiilor între partenerul public și partenerul privat; determinarea criteriilor de selecție a agenților economici care vor elabora studiile de fezabilitate pentru executarea PPP

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 26.09.2021
Răspunsul autorității:
evaluarea în cadrul misiunii de audit
Agenția Proprietății Publice, la moment, a inițiat activități de revizuire a Contractelor de PPP și a întreg procesului de inițiere, implementare și monitorizare a PPP. Astfel, rezultatele căreia presupune modificări în legislația națională cu privire la parteneriatul public-privat și concesiuni. Aceste modificări și completări vor avea ca scop îmbunătățirea obiectivelor în domeniul realizării parteneriatelor public-private și, respectiv, vor implica o monitorizare mai riguroasă a PPP și concesiuni cu scopul gestionării eficiente a riscurilor aferente realizării fiecărui parteneriat și a deficiențelor şi barierelor din calea realizării eficace a tuturor tipurilor de parteneriate public-private

Recomandarea: 2. Ajustarea cadrului legal aferent PPP privind: la etapa de identificare și aprobare a obiectelor PPP să fie respectate etapele similare ale investițiilor publice (Hotărârea Guvernului nr.1029 din 19.12.2013); studiile de prefezabilitate să conțină expres motivarea necesității atragerii investițiilor prin PPP, beneficiile și pierderile partenerului public și partenerului privat (fundamentări din punctele de vedere social și economic); repartizarea echitabilă a riscurilor și beneficiilor între partenerul public și partenerul privat; determinarea criteriilor de selecție a agenților economici care vor elabora studiile de fezabilitate pentru executarea PPP

Autoritatea:Ministerul Economiei și Infrastructurii

Termen implementare: 26.09.2021

Recomandarea: 3. Completarea Indicațiilor metodice privind particularitățile contabilității în procesul realizării parteneriatului public-privat, aprobate prin ordinul ministrului finanțelor nr.192 din 12.11.2018 cu indicații aferente modului de contabilizare la partenerul public și la cel privat al livrării/transmiterii investițiilor efectuate de partenerul privat, care conform contractului sau legii devin proprietate publică, cu specificarea particularităților aferente în dependență de perioada de efectuare a înregistrărilor respective (la etapa inițială de derulare a PPP sau la etapa de finalizare a PPP) etc

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 26.09.2021
Răspunsul autorității:
MF nr. 05-10 73 din 23.09.2021.
În partea ce ține de evidența contabilă a parteneriatului public-privat la partenerul public, a fost inițiat proiectul de codificare a ordinului Ministerului Finanțelor nr.192/2018 ,,Cu privire la aprobarea Indicaţiilor metodice privind particularităţile contabilităţii în procesul realizării parteneriatului public-privat” și operarea modificărilor în ordinul Ministerului Finanțelor nr.216/2015 ,,Cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar”, care este la
etapa de avizare internă. RO_8226_MF nr. 05-10 72 din 23.09.2021.pdf

Recomandarea: 4. Verificarea onorării obligațiilor fiscale aferente implementării PPP (inclusiv de către IP Liceul „Da Vinci”), precum și a corespunderii prevederilor Codului Fiscal a modului de livrare/transmitere de către partenerii privați (SRL „Lagmar-Impex”, SRL „Basconslux”, SRL „Guzun V.E.”) către partenerii publici a investițiilor

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 26.09.2021
Răspunsul autorității:
Scris. SFS nr.26-07/2-13/68139 din 10 iunie 2021: Contribuabilul SRL „Lagmar-Impex" a fost supus unui control fiscal prin metoda de verificare totală pentru perioada 01.01.2014-31.12.2017 (fiind inclusă perioada menţionată în Raporlul de audit al Curţii de Conturi), cu întocmirea actului de control şi adoptarea deciziei asupra cazului de încălcare fiscală. Ca rezultat, au fost calculate suplimentar obligaţii fiscale în sumă de 492 996,55 lei.
2. La Instituţia Privată Liceul „Da Vinci” s-a dispus efectuarea unei vizite fiscale cu întreprinderea măsurilor de conformare voluntară în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare şi a declarării tuturor veniturilor obţinule în perioada 2018 şi 2019.
3. La contribuabilii SRL „Basconslux” şi SRL „Guzun V.E.” s-a planificat efectuarea controalelor fiseale, în cadrul cărora urmează a fi verificate, inelusiv, şi aspectele menţionate în Raportul de audit al Curţii de Conturi.
scrisoare SFS nr. 26-07/2-13/102076 din 10.09.2021, MF nr. 05-10 72 din 23.09.2021.pdf
2. La Instituţia Privată Liceul „Da Vinci” a fost efectuată vizită fiscală, în rezultatul căreia, s-a stabilit că contribuabilul a întocmit Declaraţia cu privire la impozitul pe venit pentru organizaţiile necomerciale contrar cerinţelor prevăzute de Modul de completare a Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru organizaţiile necomerciale, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.08 diu 15.06.2018.
Astfel, în vederea aprecierii corecte a veniturilor obţinute, Instituţia Privată Liceul „Da Vinci” urmează a fi inclusă în planul de controale pentru anul 2022, pentru efectuarea controlului fiscal prin metoda de verificare tematică Ia capitolul impozitul pe venit din activitate.
3. Contribuabilul SRL „Basconslux” a fost supus controlului fiscal prin metoda de verificare totală, în rezultatul căruia au fost calculate suplimentar impozite şi taxe, majorări de întârziere şi aplicate amenzi în sumă totală de 844 148 lei.
Contribuabilul SRL „Guzun V.E." a fost supus unui control fiscal prin metoda de verificare parţială în cadrul căruia au fost stabilite relaţiile cu parteneriaîul public, modul de livrare/transmitere a investiţiilor şi impozitarea acestora în corespundere cu prevederile Codului fiscal. Astfel, urmează a fi adoptată Decizia asupra cazului de încălcare, în conformitate cu prevederile ar.246 din Codul fiscal, Iar despre rezultatele măsurilor întreprinse, Serviciul Fiscal de Stat va informa suplimentar.
SFS nr. 26-07/2-13/138229 din 31.12.2021
1. La Instituţia Privată Liceul „Da Vinci” a fost efectuată vizită fiscală, în rezultatul căreia, s-a stabilit că contribuabilul a întocmit Declaraţia cu privire la impozitul pe venit pentru organizaţiile necomerciale contrar cerinţelor prevăzute de Modul de completare a Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru organizaţiile necomerciale, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.08 din 15.06.2018.
Ulterior, Instituţia Privată Liceul „Da Vinci” a fost supusă unui control fiscal prin metoda de verificare tematică Ia capitolul impozitul pe venit din activitate, în rezultatul căruia, s-a stabilit neprezentarea de către instituţie a Declaraţiilor cu privire la impozitul pe venit (Forma VENI2), fiind prezentate Declaraţiile cu privire la impozitul pe venit pentru organizaţiile necomerciale (forma ONG17) pentru perioadele fiscale 2018-2020, fapt ce nu generat obligaţii suplimentare la buget.
Totodată, conform art.234 alin.(l’) din Codul fiscal, amenda prevăzută de art.260 alin.(l) din Codul fiscal nu se aplică în cazul în care nu apar obligaţii suplimentare privind impozitele şi/sau taxele.
în acest sens, a fost adoptată Decizia asupra cazului de încălcare a legislaţiei, prin care s~ a decis clasarea cazului de încălcare fiscală expus mai sus.
2. Contribuabilul SRL „Guzun V.E.” a fost supus controlului fiscal prin metoda de verificare parţială în cadrul căruia au fost stabilite relaţiile cu parteneriatul public, modul de livrare/transmitere a investiţiilor şi impozitarea acestora în corespundere cu prevederile Codului fiscal. Astfel, în rezultatul controlului fiscal, a fost adoptată Decizia asupra cazului de încălcare şi calculate suplimentar obligaţii fiscale în sumă totală de 325 214 lei.
RO_8205_SFS h7.pdf RO_8063_HCC_7 SFS din 2021.pdf RO_8226_MF nr. 05-10 72 din 23.09.2021.pdf sfs.pdf

Recomandarea: 5. Revizuirea Deciziei nr.5/3 din 10.12.2019 de aprobare a valorii investițiilor în cadrul PPP „Reabilitarea și reluarea activității complexului școlar din mun. Chișinău, str. Constantin Stamati 10”, cu asigurarea corespunderii prevederilor acesteia situației reale, documentelor justificative deținute, precum și intereselor patrimoniale ale UAT mun. Chișinău

Autoritatea:Primăria mun.Chișinău

Termen implementare: 26.09.2021
Răspunsul autorității:
primaria mun. Chisinau nr. 02-109 1771 din 29.06.21
Directia generala educatie, tineret si sport a initiat activitatile necesare in vederea obtinerii documentelor justificative (facturilor fiscale) privind volumul real al investitiilor realizate in cadrul PPP „Reabilitarea si reluarea complexului scolar din mun. Chisinau, str. Constantin Stamati, 10”. De asemenea, a fost sesizat Centrul National Anticoruptie referitor la inregistrarea la Agenda Servicii Publice a dreptului patrimonial asupra unor cladiri aferente Contractului de PPP in cauza.
Proiectul Deciziei CMC privind revizuirea Deciziei nr. 5/3 din 10.12.2019 va fi elaborat de catre DGETS in comun cu Directia asistenta juridica a PMC dupa obtinerea facturilor fiscale respective de la partenerul privat.
Scrisoare Primăria Mun. Chișinău nr. 02-109/1771 din 04.10.2021
Înaintarea sesizării nr. 0118/348 din 05.02.2021 cu privire la elucidarea şi stabilirea cu exactitate a circumstanţelor referitor la suspiciunile privind înstrăinarea construcţiilor edificate pe str. Constantin Stamati, 10 din mun. Chişinău de către partenerul privat SRL „Guzun V. E.” Centrului Naţional Anticorupţie (copia sesizării se anexează).
Înaintarea demersului nr. 0118/643 din 25.02.2021 partenerului privat - SRL „Guzun V. E.” referitor la solicitarea prezentării facturii fiscale cu titlu gratuit privind investiţia mijloacelor financiare pentru reconstrucţia grădiniţei nr. 166, mun. Chişinău, (copia demersului se anexează).
înaintarea demersului nr. 0118/1237 din 12.04.2021 prin care DGETS a solicitat repetat prezentarea facturii fiscale nominalizate, (copia demersului se anexează).


RO_8111_primaria mun. Chisinau nr. 02-109 1771 din 29.06.21.pdf RO_8272_chisinau h 7.pdf

Recomandarea: 6. Asigurarea evaluării de către Comisia de monitorizare a prevederilor contractelor de PPP încheiate (cu revizuirea celor care contravin cadrului legal existent și celor care dăunează intereselor patrimoniale ale PPublic), a volumului, valorii și calității lucrărilor real executate la implementarea PPP

Autoritatea:Primăria mun.Chișinău

Termen implementare: 26.09.2021
Răspunsul autorității:
primaria mun. Chisinau nr. 02-109 1771 din 29.06.21
Urmare a sedintei din 31.05.2021 a Comisiei municipale de monitorizare a contractelor PPP, au fost prezentate in adresa subdiviziunilor stmrtnralp (DGETS, Directia asistenta juridica a PMC, Directia audit intern a PMC) extrasul din Procesul Verbal cu solicitarea aprobarii (1) Grupului de lucru de monitorizare a Contractului nr. 3/4 din 11.04.2017 de parteneriat public-privat „Reabilitarea si reluarea activitatii complexului scolar din mun. Chisinau, str. Constantin Stamati, 10”, semnat dintre Primaria municipiului Chisinau si SRL „Guzun VE”, si (2) a Grupului de lucru de monitorizare a Contractului de parteneriat public-privat „Reamenajarea si exploatarea terenului sportiv al Liceului Intemat Municipal cu Profil Sportiv din mun. Chisinau, str. Alba Iulia, 200/2”, semnat dintre Primaria municipiului Chisinau si SRL „Pro Soccer Group”. Grupurile de lucru urmeaza sa asigure evaluarea contractelor de PPP incheiate (cu revizuirea ceior care contravin cadrului legal existent si ceior care dauneaza intereselor patrimoniale a PPublic), a volumului, valorii si calitatii lucrarilor efectiv executate in cadrul implementarii PPP, cu informarea Comisiei si a factorilor de decizii din PMC si CMC despre actiunile realizate.
Scrisoare Primăria Mun. Chișinău nr. 02-109/1771 din 04.10.2021
În scopul elaborării proiectelor de dispoziţie, DGETS a înaintat demersuri Direcţiei asistenţă juridică (DAJ), Direcţiei generale economie, comerţ şi turism (DGECT), Direcţiei generale finanţe (DGF), Direcţiei autorizare şi disciplină în construcţii (DADC) privind delegarea reprezentanţilor, pentru includerea în grupurile de lucru privind monitorizarea contractelor de parteneriat public-private nominalizate.
După recepţionarea răspunsurilor (copia răspunsurilor se anexează) de la subdiviziunile Primăriei Municipiului Chişinău, prin care au fost delegaţi reprezentanţi, DGETS a perfectat proiectele de dispoziţie menţionate şi intenţionează să înainteze un demers DAJ şi DGECT, prin care să solicite avizul referitor la proiectul de dispoziţie „Cu privire la crearea grupului de lucru de monitorizare a Contractului nr. 3/4 din 11.04.2017 de parteneriat public-privat „Reabilitarea şi reluarea activităţii complexului şcolar din mun. Chişinău, str. Constantin Stamati 10” şi proiectul de dispoziţie „Cu privire la crearea grupului de lucru de monitorizare a Contractului de parteneriat public-privat Reamenajarea şi exploatarea terenului sportiv al Liceului Internat Municipal cu Profil Sportiv din str. Alba Iulia 200/2”. După aprobarea dispoziţiilor menţionate, membrii grupurilor de lucru urmează să asigure evaluarea contractelor de PPP încheiate (cu revizuirea celor care contravin cadrului legal existent şi celor care dăunează intereselor patrimoniale a PPublic), a volumului, valorii şi calităţii lucrărilor real executate la implementarea PPP cu informarea Comisiei şi a factorilor de decizii din PMC şi CMC despre acţiunile realizate. Termenul de realizare a acestor activităţi este indicat în punctul 1.3 şi 1.4 din proiectul Planului de Acţiuni.

RO_8111_primaria mun. Chisinau nr. 02-109 1771 din 29.06.21.pdf RO_8272_chisinau h 7.pdf

Recomandarea: 7. Stabilirea subdiviziunii responsabile de analiza și evaluarea etapelor de implementare a parteneriatelor public-private, inclusiv prin asigurarea descrierii și aprobării proceselor de bază

Autoritatea:Primăria mun.Chișinău

Termen implementare: 26.09.2021
Răspunsul autorității:
primaria mun. Chisinau nr. 02-109 1771 din 29.06.21
Directia generala economie, comert si turism a fost desemnata responsabila de analiza si evaluarea etapelor de implementare a parteneriatelor public- private, inclusiv pregatirea materialelor pentru organizarea sedintelor Grupului de lucru pentru examinarea oportunitatii expunerii bunurilor imobile si servicii in calitate de obiect al PPP, precum si a sedintelor Comisiei municipale de monitorizare a contractelor de parteneriat public-privat. In cadrul DGETS este elaborate „Descrierea narativa a procesului de initiere a procedurii de parteneriat public-privat”.

Recomandarea: 8. Asigurarea încheierii Acordului de colaborare între LIMPS și PPrivat, prin care Părțile urmează să stabilească condițiile de colaborare și modul de gestiune a terenului aferent PPP „Reamenajarea și exploatarea terenului sportiv al Liceului Internat Municipal cu Profil Sportiv din str. Alba Iulia 200/2”

Autoritatea:Primăria mun.Chișinău

Termen implementare: 26.09.2021
Răspunsul autorității:
primaria mun. Chisinau nr. 02-109 1771 din 29.06.21
In scopul realizarii prevederilor Contractului de parteneriat public-privat „Reamenajarea si exploatarea terenului sportiv al Liceului Internat Municipal cu Profil Sportiv din mun. Chisinau, str. Alba Iulia, 200/2”, la 24.03.2021, Liceul Teoretic „Anton P. Cehov”, Liceul Internat Municipal cu Profil Sportiv si SRL „Pro Soccer Group” au semnat Acordul de Colaborare, cu stabilirea conditiilor de colaborare si modul de gestiune a terenului aferent PPP.
Se anexeaza copiile:
(1) Acordului de colaborare semnat Liceul Teoretic „Anton P. Cehov”, Liceul Internat Municipal cu Profil Sportiv si SRL „Pro Soccer Group”;
(2) Acordului aditional nr. 1 la Contractul de parteneriat public-privat nr. 1 din 31.05.2018
Scrisoare Primăria Mun. Chișinău nr. 02-109/1771 din 04.10.2021
în scopul realizării prevederilor Contractului de
parteneriat public-privat „Reamenajarea şi exploatarea terenului sportiv al Liceului Internat Municipal cu Profil Sportiv din mun. Chişinău, str. Alba Iulia, 200/2”, la 24.03.2021, Liceul Teoretic „Anton P. Cehov”, Liceul Internat Municipal cu Profil Sportiv şi SRL „Pro Soccer Group” au semnat Acordul de Colaborare, cu stabilirea condiţiilor de colaborare şi modul de gestiune a terenului aferent PPP.
RO_8272_chisinau h 7.pdf RO_8111_primaria mun. Chisinau nr. 02-109 1771 din 29.06.21.pdf

Recomandarea: 9. Contabilizarea conformă a investițiilor și redevențelor aferente în cadrul realizării contractelor de PPP

Autoritatea:Primăria mun.Chișinău

Termen implementare: 26.09.2021
Răspunsul autorității:
primaria mun. Chisinau nr. 02-109 1771 din 29.06.21
In scopul implementarii recomandarii nominalizate DGETS a realizat urmatoarele actiuni:
- Emiterea ordinului Directiei generale educatie, tineret si sport a Consiliului Municipal Chisinau nr. 134 din 18.02.2021 „Cu privire la constituirea comisiei de predare-primire”.
- Inaintarea demersului nr. 0118/643 din 25.02.2021 de catre Directia generala educatie, tineret si sport a Consiliului Municipal Chisinau, prin care a fost solicitata de la partenerul privat SRL „Guzun V.E.” prezentarea facturii fiscale a investitiilor efectuate pentru reconstructia Institutiei de educatie timpurie nr. 166.
- Inaintarea repetata a demersului DGETS, nr. 0118/1237 din 12.04.2021, in adresa partenerului privat SRL „Guzun V.E.”, prin care a fost solicitata prezentarea facturii fiscale a investitiilor efectuate pentru reconstructia Institutiei de educatie timpurie nr. 166.
- Inregistrarea in evidenta contabila a covoarelor cu gazon artificial, amplasate pe terenurile de fotbal ale LIMPS.
RO_8272_chisinau h 7.pdf RO_8111_primaria mun. Chisinau nr. 02-109 1771 din 29.06.21.pdf

Recomandarea: 10. Conformarea implementării și monitorizării contractului investițional la prevederile respective aferente Legii cu privire la parteneriatul public-privat nr.179 din 10.07.2008, inclusiv asigurarea executării de către partenerul privat al tuturor obligațiilor contractuale

Autoritatea:Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova

Termen implementare: 26.09.2021
Răspunsul autorității:
scrisoare USM nr. 01/1283 din 28.06.2021
l.l.A fost formulata cererea prealabila nr.01/828 din 06.05.2021 catre Lagmar-Impex SRL. A se vedea Anexa 2.1 (Cererea prealabila nr.01/828 din 06.05.2021) in scopul implementarii recomandarii date Universitatea de Stat din Moldova a depus о somație catre SRL Lagmar-Impex prin care a solicitat acesteia transmiterea apartamentelor restante, conform contractului de investiție, lista beneficiarilor efectivi angajați ai USM care au încheiat contracte investiționale la un preț preferential de 450 euro/m.p.
2. Raspusul Lagmar-mpex SRL nr. 103/05 din 21.05.2021 A se vedea Anexa 2.2 (Raspusul Lagmar- Impex SRL nr.103/05 din 21.05.2021)
Conform procesului verbal din 05.02.2019,Parțile declara ca „Lagmar- Impex” SRL, In calitate de executor al lucrarilor, si-a executat întregime obligațiile asumate in baza Contractului investițional nr. 01/1504 din 29 iulie 2014, a caietului de sarcini și a ofertei sale, dupa cum urmeaza:
1.1. restaurarea Blocului de studii nr. 2 al U.S.M., amplasat la intersecția strazilor Mitropolit G. Banulescu-Bodoni și M. Kogalniceanu, din contul Investitorului, cu respectarea prevederilor proiectului, aprobat în modul stabilit, și cu respectarea prevederilor legale privind restaurarea monumentelor istorice, cu о investiție de 33.097.312 (treizeci și trei milioane nouazeci și șapte mii trei sute doisprezece) lei;
1.2. reconstrucția caminelor nr. 10, nr. 11, nr. 12, nr. 13 din str. Gheorghe Cașu nr. 32, din contul Investitorului, cu respectarea prevederilor proiectului, aprobat în modul stabilit, și cu respectarea prevederilor legale privind caminele studențești, cu о investiție de 10.658.123 (zece milioane șase sute cincizeci și opt mii о suta douazeci și trei) lei pentru fiecare camin reconstruit;
1.3. construirea și transmiterea cu titlu gratuit, in proprietatea Beneficiarului, a cantinei studențești și a unei sali de biblioteca in bl. A. din str. Gh. Cașu, 30;
1.4. construirea și transmiterea in proprietatea angajaților Beneficiarului a apartamentelor la un preț preferential de 450 Euro/m.p., conform contractelor de investitii in construcția spatiului locativ.
Suplimentar la caietul de sarcini. „Lagmar-Impex” S.R.L. a montat si a transmis cu titlu gratuit platforma de ridicare a persoanelor cu dizabilitati locomotorii in bl. 2. USM din str. M. Kogalniceanu, 67, mun. Chisinau, valoarea careia constituie suma de 247370.50 lei, care cuprinde costul utilajului platformei si costul lucrarilor executate: Mai mult ca atat, conform punctului 4 din procesul verbal, Beneficiarul declara ca nu are careva pretenții fața de investitor cu privire la executarea de catre Investitor a Contractului investitional nr. 01/1504 din 29 iulie 2014, cu indicarea tuturor sumelor investite de catre „Lagmarlmpex” SRL. A se vedea Anexa 2.3 (Scrisoarea nr.73/05 28.05.2015), Anexa 2.4 (Scrisoarea nr. 99/07 din 01.07.2015)
Ce ține de lista angajaților, in corespondent dintre USM și Lagmar- Impex SRL, in special scrisoarea nr.73/05 28.05.2015 și scrisoarea nr. 99/07 din 01.07.2015, „Lagmar-Impex” SRL informeaza ca apartamentele necontractate de catre angajatii USM, vor fi propuse spre vanzare clientelei de rand.RO_8105_scris. USM.pdf

Recomandarea: 10. Conformarea implementării și monitorizării contractului investițional la prevederile respective aferente Legii cu privire la parteneriatul public-privat nr.179 din 10.07.2008, inclusiv asigurarea executării de către partenerul privat al tuturor obligațiilor contractuale

Autoritatea:Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Termen implementare: 26.09.2021

Recomandarea: 11. Reflectarea în evidența contabilă a faptelor economice în baza documentelor primare (facturilor și proceselor-verbale de recepție a lucrărilor executate), pe fiecare obiect separat

Autoritatea:Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova

Termen implementare: 26.09.2021
Răspunsul autorității:
scrisoare USM nr. 01/1283 din 28.06.2021: Poziția SRL Lagmar-Impex: Cu referire la plane cadastrale și prezentarea altor acte, inclusiv a facturilor fiscale, aceste obligati nu se regasesc in Contract. Ori, facturile fiscale, in cazul contractelor investiționale, urmeaza a fi eliberate reciproc, pentru a nu aparea datorii in contabilitate.
Poziția USM:
Reflectarea in evidenta contabila a faptelor economice legate de reparația capitala a caminelor studentești nr.10-13 și a Blocului de invațamint nr.2, a fost efectuata dupa cum urmeaza:
-16.09.2016-inregistrarea in evident contabila a reparației capitale a Caminului studențesc nr .10 in baza Procesului-verbal de receptie finala nr. 161 din 07.04.2016 cu inregistrarea la Oficiul Cadastral Teritorial Chisinau - la 16.09.2016 cu nr.0100/16/126346 cu valoarea lucrarilor efectuate in suma de 10658123.00lei;
- 11.05.2017-inregistrarea in evidenta contabila a reparației capitale a Caminului studențesc nr .11 in baza Procesului-verbal de recepție finala nr.99 din 21.02.2017 cu inregistrarea la Oficiul Cadastral Chisinau la
117.05.2017 cu nr.0100/17/61405 cu valoarea lucrarilor efectuate in suma de 10658123,OOlei;
-11.05.2017-inregistrarea in evidenta contabila areparafiei capitale aBlocului de invatamint nr.2 in baza Procesului- verbal de recepfie finala nr.67 din
13.02.2017 cu inregistrarea la Oficiul
Cadastral Teritorial Chisinau la
11.05.2017 cu nr.0100/17/61405 cu valoarea lucrarilor efectuate in suma de
33097312.0 lei;
—31.07.2018-inregistrarea in evidenja contabila a incaperii Bibliotecii (str.Gh.Casu,nr.30/A) in baza Procesului- verbal de transmitere a incaperilor Bibliotecii din 12.02.2018 cu inregistrarea la Oficiul Cadastral Teritorial Chisinau la 31.07.2018 cu nr.0100/18/97287 cu valoarea lucrarilor efectuate in suma de
607961.0 lei;
-31.07.2018-inregistrarea in evidenta contabila a incaperii Cantinei in baza Procesului-verbal de transmitere din
12.02.2018 cu inregistrarea la Oficiul Cadastral Teritorial Chișinau la 31.07.2018 cu nr.0100/18/97289 cu valoarea lucrarilor efectuate in suma de 2399600.0 lei;
-12.09.2018-inregistrarea in evidenta contabila a reparației capitale a Caminului studențesc nr. 12 in baza Procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 12 din 06.03.2018 cu inregistrarea la Oficiul Cadastral Teritorial Chisinau la 12.09.2018 cu nr.0100/18/118764 cu valoarea lucrarilor efectuate in suma de 10658123.0 lei;
-13.03.2019-inregistrarea in evidența contabila a reparației capitale a Caminului studentesc nr.13 in baza Procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.5 din 06.02.2019 cu inregistrarea la Oficiul Cadastral Teritorial Chișinau la 13.03.2019 cu nr.0100/19/37167 cu valoarea lucrarilor efectuate in suma de 10658123,00 lei;
Concomitent informam despre faptul efectuarii reevaluarii in anul 2018 a cladirilor USM cu inregistrarea in evidenta contabila a valorilor reevaluate in conformitate cu Rapoartele de evaluare a Camerei de Comert și Industrie a Republicii Moldova.


RO_8105_scris. USM.pdf

Recomandarea: 11. Reflectarea în evidența contabilă a faptelor economice în baza documentelor primare (facturilor și proceselor-verbale de recepție a lucrărilor executate), pe fiecare obiect separat

Autoritatea:Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Termen implementare: 26.09.2021

Recomandarea: 12. Revizuirea necesității menținerii în listele aprobate de către autoritățile responsabile a obiectivelor propuse pentru implementare prin PPP, cu asigurarea fundamentării acestei modalități alese, precum și a beneficiilor și pierderilor PPublic

Autoritatea:Academia de Stiinte a Moldovei

Termen implementare: 26.09.2021
Răspunsul autorității:
ASM nr. 194-11 5 din 24.05.2021.pdf
Odată cu intrarea în vigoare a modificărilor şi completărilor la Codul cu privire la ştiinţă şi inovare şi ulterior adoptarea Hotărârii Guvernului nr.50 din 16.01.2018 Instituţiile de cercetare din subordinea ASM au fost transmise către noul fondator - Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării. Academia de Ştiinţe a Moldovei luând în considerare aceste modificări a înaintat propuneri privind revizuirea şi excluderea din lipsă de necesitate pentru ASM (copia ultimei adresări din 31.03.2020 se anexează).
Ultima modificare a Hotărârii Guvernului nr. 419 din 18.06.2012 a fost efectuată la 01.07.2020 prin Hotărârea Guvernului ne. 445 şi de propunerile ASM nu s-a ţinut cont.
în continuare, pînă la finalizarea proiectului PPP, Academia de Ştiinţe a Moldovei, în calitate de Partener Public va activa în conformitate cu cerinţele şi condiţiile PPP prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 233 din 02.04.2013, totodată va executa recomandările Hotărârii Curţii de Conturi nr. 7 din 26.02.2021 şi Raportului auditului conformităţii şi supravegherii parteneriatelor public private.
RO_8177_ASM nr. 194-11 5 din 24.05.2021.pdf

Recomandarea: 12. Revizuirea necesității menținerii în listele aprobate de către autoritățile responsabile a obiectivelor propuse pentru implementare prin PPP, cu asigurarea fundamentării acestei modalități alese, precum și a beneficiilor și pierderilor PPublic

Autoritatea:Primăria mun.Chișinău

Termen implementare: 26.09.2021
Răspunsul autorității:
primaria mun. Chisinau nr. 02-109 1771 din 29.06.21
Realizarea recomandarii respective tine de activitatea Grupului de lucru pentru examinarea oportimitatii expunerii bunurilor imobile si servicii in calitate de obiect al PPP, aprobat prin Decizia CMC nr. 8/11 din 18.06.2021.
Grupul de lucru asigura permanent:
- txaminarea oportunitatii expunerii in calitate de obiect de PPP a bunurilor imobile si servicii proprietate publica locala pasibile pentru atragerea investitiilor;
- Examinarea, evaluarea si oportunitatea propunerilor de investitii parvenite de la investitori;
- Propunerea obiectelor PPP pentru examinare si aprobare Consiliului municipal Chisinau;
La urmatoarea sedinta a Grupului de lucru se va examina oportunitatea includerii in Lista obiectelor PPP a unor proiecte parvenite de la partenerii privati, alte institutii, precum si se va pune in discutie alte subiecte ce tin inclusiv si de oportunitatea mentinerii unor obiecte propuse spre implementare prin PPP in anii precedent.
Se anexeaza copia Deciziei CMC nr. 8/11 din 18.06.2020 cu privire la crearea Grupului de lucru pentru examinarea oportunitatii expunerii bunurilor imobile și servicii în calitate de obiect al parteneriatului public-privat. RO_8111_primaria mun. Chisinau nr. 02-109 1771 din 29.06.21.pdf

Recomandarea: 12. Revizuirea necesității menținerii în listele aprobate de către autoritățile responsabile a obiectivelor propuse pentru implementare prin PPP, cu asigurarea fundamentării acestei modalități alese, precum și a beneficiilor și pierderilor PPublic

Autoritatea:Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Termen implementare: 26.09.2021

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY