Actualizat: Marți, 23 Aprilie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr.18 din 25 mai 2023 cu privire la Raportul auditului financiar al Raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2022

Nr. 18 din 25.05.2023
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Recomandarea: 1. Să revizuiască Normele de raportare ale BASS, cu corelarea acestora cu normele de raportare ale instituțiilor bugetare (Observația 3.1 – Secțiunea III);

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 21.12.2023

Recomandarea: 2. Să evalueze și să instituie registrul electronic de evidență a liber-profesioniștilor ce practică activitate în sectorul justiției, ceea ce ar asigura transmiterea operativă a informațiilor către CNAS, în scopul înregistrării în termen în calitate de plătitori la BASS (Observația 6.2 – Secțiunea VI);

Autoritatea:Ministerul Justiției

Termen implementare: 21.12.2023

Recomandarea: 3. Să revizuiască și să actualizeze cadrul normativ pentru asigurarea stabilirii uniforme a pensiei pentru vechime în muncă foștilor angajați ai instituțiilor de forță (Observația7.9 – Secțiunea VII);

Autoritatea:Ministerului Muncii și Protecției Sociale

Termen implementare: 21.12.2023

Recomandarea: 4. Să ajusteze cadrul legal aferent prevederilor exhaustive ale instituției ce stabilește și achită pensiile persoanelor care au ocupat funcția de Președinte al Republicii Moldova (Observația 7.12 – Secțiunea VII);

Autoritatea:Ministerului Muncii și Protecției Sociale

Termen implementare: 21.12.2023

Recomandarea: 5. Să analizeze problemele procesului de stabilire, calculare și plată a ajutorului social și ajutorului pentru perioada rece a anului, cu întreprinderea acțiunilor concrete în scopul eliminării cheltuielilor nejustificate (Observația 6.3 – Secțiunea VI);

Autoritatea:Ministerului Muncii și Protecției Sociale

Termen implementare: 21.12.2023

Recomandarea: 6. Să elaboreze și să înainteze propuneri de ajustare a cadrului normativ privind determinarea exhaustivă a categoriilor de angajați din aviația civilă ce au dreptul la stabilirea pensiei în condiții speciale (reiterat);

Autoritatea:Ministerului Muncii și Protecției Sociale

Termen implementare: 21.12.2023

Recomandarea: 7. Să elaboreze reglementări exhaustive de stopare/sistare a plății pensiei unor angajați din aviația civilă, în cazul reangajării lor în funcții ale căror condiții de muncă se încadrează în condiții speciale (reiterat);

Autoritatea:Ministerului Muncii și Protecției Sociale

Termen implementare: 21.12.2023

Recomandarea: 8. Să întreprindă acțiuni de creare/dezvoltare a unui sistem informațional medical automatizat ce va permite înregistrarea operativă a decesului persoanelor și actualizarea acestora în Registrul de stat al populației (Observația 6.4 – Secțiunea VI);

Autoritatea:Ministerul Sănătății

Termen implementare: 21.12.2023

Recomandarea: 9. Să asigure acțiuni în scopul eficientizării controlului permanent asupra corectitudinii și plenitudinii datelor introduse în Portalul certificatelor de concediu medical, cu respectarea termenelor stabilite (Observația 7.7 – Secțiunea VII);

Autoritatea:Ministerul Sănătății

Termen implementare: 21.12.2023

Recomandarea: 10. Să ajusteze și să actualizeze Legea insolvabilității, în corelație cu Codul fiscal și Codul muncii, în scopul asigurării drepturilor persoanelor la prestații sociale, inclusiv prin includerea datoriilor aferente contribuțiilor de asigurări sociale pe același rang cu datoriile aferente salarizării (Observația 7.6 – Secțiunea VII);

Autoritatea:Ministerului Muncii și Protecției Sociale

Termen implementare: 21.12.2023

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 21.12.2023

Recomandarea: 11. Să examineze cauzele problemelor aferente sustenabilității BASS și să identifice soluții pentru majorarea veniturilor proprii ale BASS și eliminarea surselor de achitare a salariilor în plic (Observația 5.3 – Secțiunea V);

Autoritatea:Ministerului Muncii și Protecției Sociale

Termen implementare: 21.12.2023

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 21.12.2023

Recomandarea: 12. Să asigure fundamentarea cotelor diferențiate de asigurări sociale, cu evaluarea impactului și corectitudinea reflectării acestora în rapoartele financiare (Observația 5.5, 7.5 – Secțiunea V, VII);

Autoritatea:Ministerului Muncii și Protecției Sociale

Termen implementare: 21.12.2023

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 21.12.2023

Recomandarea: 13. Să asigure elaborarea și aprobarea mecanismelor de identificare și control al solicitării indemnizației de șomaj tehnic finanțat din bugetul de stat, în scopul asigurării conformității acordării și raportării veridice (Observația 7.4 – Secțiunea VII);

Autoritatea:Ministerului Muncii și Protecției Sociale

Termen implementare: 21.12.2023

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 21.12.2023

Recomandarea: 14. Să întreprindă acțiuni de monitorizare și conformare a contribuabililor, în vederea colectării veniturilor aferente impozitului pe venit din dividendele achitate și virate la bugetul de stat (Observația 5.7 – Secțiunea V);

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 21.12.2023
Răspunsul autorității:
MF Nr.26-07/2-08/179183 _14_ decembrie 2023
în rezultatul examinării listei contribuabililor care au achitat dividende în adresa fondatorilor şi nu au reflectat retinerea impozitului pe venit din dividende în nota informativă IALS pentru perioada anilor 2020-2022, au fost întreprinse măsuri de conformare, în rezultatul cărora a fost calculat suplimentar la buget impozit pe venit reţinut din suma dividendelor achitate în valoare totală de 1 271 157 lei. SFS 26-07 2-08 179183 din 14.12.2023.pdf

Recomandarea: 15. Să întreprindă acțiuni de conformare și disciplinare a liber-profesioniștilor, în aspectul declarării și virării în termen a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (Observația 6.2 – Secțiunea VI);

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 21.12.2023
Răspunsul autorității:
MF Nr.26-07/2-08/179183 _14_ decembrie 2023
Pentru perioada anilor 2022 - 2023 au fost identificați în total 1 828 contribuabili care desfășoară activități profesionale în domeniul justiției. în urma acțiunilor întreprinse faţă de contribuabilii identificați și a măsurilor de conformare aplicate, au fost stabiliți următorii indicatori:
Nr. de contribuabili liber-profesioniști în domeniul justiției identificați, 1233 (2022) și 1827 (2023), dintre care:
- s-au conformat voluntar şi au depus declarațiile IPC21 în perioadele respective: 767 (2022) și 1313 (2023)
- nu au avut obligația de a calcula contribuții de asigurări sociale obligatorii, conform legii: 433 (2022) și 488 (2023)
- nu s-au conformat: 33 (2022) și 26 (2023)
Suma contribuțiilor calculate suplimentar în rezultatul acțiunilor de conformare aplicate, lei 962 005 (2022) și 916 949 (2023)
Notă! Cu referire la numărul de contribuabili liber-profesioniști în domeniul justiției, se menționează că numărul contribuabililor identificați în anul 2022 se regăsesc şi în anul 2023.
Prin urmare, în rezultatul acţiunilor întreprinse, au fost identificaţi 37 contribuabili care desfăşoară activităţi profesionale în domeniul justiţiei, care au obligaţia de a calcula şi achita contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat, dar nu s-au conformat benevol, dintre care:
- 21 contribuabili sunt înregistraţi în calitate de plătitori de contribuţii de asigurări de stat obligatorii la CNAS, dar nu au prezentat dările de seamă fiscale pentru fiecare perioadă fiscală, fiind dispuse acţiuni de administrare fiscală suplimentare;
- 16 contribuabili care nu s-au înregistrat ca plătitori de contribuții de asigurări sociale de stat în termenul stabilit, fiind dispuse acțiuni în corespundere cu prevederile art. 263 alin. (2) din Codul contravențional, privind obligativitatea înregistrării în calitate de plătitori de contribuții de asigurări de stat obligatorii la CNAS.
SFS 26-07 2-08 179183 din 14.12.2023.pdf

Recomandarea: 16. Să evalueze și să eficientizeze, de comun cu părțile implicate, procesele aferente formării și schimbului de date privind decesul beneficiarilor de prestații sociale, în scopul excluderii cheltuielilor nejustificate ce se suportă din BASS (Observația 6.4 – Secțiunea VI);

Autoritatea:Institutia Publica Agentia Servicii Publice

Termen implementare: 21.12.2023

Recomandarea: 17. Să întreprindă acțiuni pentru înregistrarea operativă a decesului persoanelor în Registrul de stat al populației (Observația 6.4 – Secțiunea VI);

Autoritatea:Institutia Publica Agentia Servicii Publice

Termen implementare: 21.12.2023

Recomandarea: 18. Să monitorizeze procesul de achitare în termen a indemnizației în cazul decesului unuia dintre soți (Observația 7.10 – Secțiunea VII);

Autoritatea:CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI SOCIALE (CNAS)

Termen implementare: 21.12.2023
Data implementării: 24.11.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea CNAS nr.14449 din 24.11.2023: lunar, a fost asigurată monitorizarea respectării termenelor de emitere a deciziilor de acordare a indemnizației în cazul decesului unuia dintre soti.
Totodată, a fost elaborată scrisoarea de atenționare către CTAS privind respectarea termenului și perioadei pentru care este stabilită indemnizația în cazul decesului unuia dintre soț, precum și emiterea în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii cu toate actele necesare a deciziei de acordare a prestației respective.
În același context, a fost emis lunar, din SI “Protecție Socială”, raportul privind respectarea termenelor de acordare a indemnizațiilor în cazul decesului unuia dintre soți.
(scrisoarea nr.83 din 30.06.2023, demers din 18.07.2023)

CNAS nr.14449 din 24.11.2023.pdf

Recomandarea: 19. Să întreprindă acțiuni de control și monitorizare a procesului de stabilire a indemnizației de șomaj tehnic, în scopul obținerii asigurării privind conformitatea acordării acestora (Observația 7.4 – Secțiunea VII);

Autoritatea:Inspectoratul de Stat al Muncii

Termen implementare: 21.12.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea ISM nr.1011 din 05.12.2023: În urma cotrolalelor efectuate de către ITM Edinet la S.R.L. Garbuz-nord, G.Ț.”Dolișchinschi Anatolie”, Î.I.”Salagor Aliona” a fost constatat achitarea platilor salariale fara a fi reflectate in evidenta contabila. in acest sens a fost intocmite procese-verbal de control si procese-verbale cu privire la contraventie, care au fost remise spre examinare conform competentei.
ITM Caușeni a întreprins actiuni de control și monitorizare a procesului de stabilire a indemnizatiei de șomaj tehnic, în scopul obținerii asigurării privind conformitatea acordarii acestora.
ITM Chișinău a efectuat control la S.R.L „Eurodivin”, prin urmare s-a constatat ca relațiile de munca au fost perfectate în formă scrisa prin încheierea contractelor individuate de muncă în corespundere cu art.58, alin. (1) din Codul muncii.
S-a stabilit ca potrivit ordinului nr. 25-02/01 din 25 februarie 2022, S.R.L „Eurodivin” a declarat somaj tehnic în corespundere cu art. 80 alin. (1) lit. b) din Codul Muncii, în cadrul subdiviziunii unității (secția auxiliară). Totodată, lunar, de către administrația entității au fost perfectate ordine cu privire la declararea șomajului tehnic în cadrul subdiviziunii.
Astfel, conform anexei nr. 2 la H.G. nr.316/2021 cu privire la aprobarea unor măsuri de susținere a angajatorilor și salariaților în condițiile aplicării măsurilor de restricție pe perioada pandemiei de COVID-19, contribuabilul a respectat prevederile din Titlul 111, alin.5 si 9. Totodată, cuantumul indemnizației pentru șomaj tehnic din bugetul de stat nu a depășit suma de 250 lei pentru о zi libera acordată. Concomitent, de către entitate a fost prezentata darea de seama Forma IST-21 pentru perioadele fiscale L/02/2022-L08/2022.
La S.R.L. “Euro-Alco”, relațiile de muncă cu salariații sunt perfectate în formă scrisă prin incheierea contractelor individuale de muncă, conform prevederilor art. 58 alin. (1) din Codul muncii.
Potrivit ordinului nr. 25-02/01 din 25 februarie 2022, S.R.L „Euro-Alco” a declarat somaj tehnic in corespundere cu art. 80 alin. (1), lit. b) din Codul Muncii, în cadrul subdiviziunii unității (secția îmbutelierea băuturilor și secția băuturi finite). Totodata, lunar, de către administrația entității au fost perfectate ordine cu privire la declararea șomajului tehnic în cadrul subdiviziunii.
Reieșind din cele expuse șomajul tehnic, la S.R.L. ”Eurodivin” și S.R.L. “Euro- Alco”, în perioada anului 2022 a instituit șomaj tehnic în temeiul art. 80 alin.(1) lit. b) din Codul muncii.
De către ITM au fost întreprinse acțiuni de control și monitorizare a procesului de stabilire a indemnizatiei de șomaj tehnic, in scopul obtinerii asigurarii privind conformitatea acordarii acestora (anexă scrisoarea). ISM din 05.12.2023.pdf

Recomandarea: 20. Să întreprindă acțiuni de control aferent combaterii fenomenului salariilor în plic, precum și de monitorizare a procesului de stabilire a indemnizației de șomaj tehnic, în scopul obținerii asigurării privind conformitatea acordării acestora (Observația 5.7, 7.4 – Secțiunea V, VII);

Autoritatea:Inspectoratul de Stat al Muncii

Termen implementare: 21.12.2023

Recomandarea: 21. Să estimeze, în cadrul cercetărilor statistice, numărul real de persoane care nu activează legal și să identifice cauzele acestei situații, în scopul oferirii indicatorilor veridici pentru elaborarea politicilor și acțiunilor de combatere a fenomenului salariilor în plic și muncii nedeclarate.

Autoritatea:Biroul Național de Statistică

Termen implementare: 21.12.2023

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY