Actualizat: Vineri, 19 Iulie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr.18 din 25 mai 2023 cu privire la Raportul auditului financiar al Raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2022

Nr. 18 din 25.05.2023
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Recomandarea: 1. Să revizuiască Normele de raportare ale BASS, cu corelarea acestora cu normele de raportare ale instituțiilor bugetare (Observația 3.1 – Secțiunea III);

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 21.12.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MF nr.05-10/08/89 din 18.01.2024: A fost aprobat Ordinul ministrului finanțelor nr.98 din 20.10.2023 privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr.38 din 17.02.2017 cu privire la aprobarea formularelor Rapoartelor privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat și Normelor metodologice privind modul de întocmire a acestora (publicat în Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 455-457 din 30.11.2023).

Recomandarea: 2. Să evalueze și să instituie registrul electronic de evidență a liber-profesioniștilor ce practică activitate în sectorul justiției, ceea ce ar asigura transmiterea operativă a informațiilor către CNAS, în scopul înregistrării în termen în calitate de plătitori la BASS (Observația 6.2 – Secțiunea VI);

Autoritatea:Ministerul Justiției

Termen implementare: 21.12.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MJ nr.05/3-507 din 17.01.2024: Platforma noua pentru evidența profesiilor juridice este în curs de dezvoltare (Ordinul MJ nr. 64 din 13.03.2023).
Completare 01.02.2024
În prezent, în curs de dezvoltare Platforma nouă pentru evidența profesiilor juridice (Ordinul MJ nr.64 din 13.03.2023). Platforma pentru evidența profesiilor juridice este în proces de dezvoltare. Astfel, a fost remis spre consultare proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului Informațional „Platforma Integrată a Profesiilor Juridice” (28.12.2023). La data de 29.01.2024, se dă start fazei a IV-a de implementare a SI „Platforma Integrată a Profesiilor Juridice” și anume etapa instruirilor, care se va implementa în perioada 20.01.2024 - 08.02.2024. MJ din 17.01.2024.pdf

Recomandarea: 3. Să revizuiască și să actualizeze cadrul normativ pentru asigurarea stabilirii uniforme a pensiei pentru vechime în muncă foștilor angajați ai instituțiilor de forță (Observația7.9 – Secțiunea VII);

Autoritatea:Ministerului Muncii și Protecției Sociale

Termen implementare: 21.12.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MMPS nr.03/823 din 14.02.2024: a fost elaborat proiectul de Lege nr. 1544/1993 privind asigurarea cu pensii a militarilor și a persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne, la care urmează ședința de lucru cu instituțiile vizate în urma examinării prealabile. MMPS din 14.02.2024.pdf

Recomandarea: 4. Să ajusteze cadrul legal aferent prevederilor exhaustive ale instituției ce stabilește și achită pensiile persoanelor care au ocupat funcția de Președinte al Republicii Moldova (Observația 7.12 – Secțiunea VII);

Autoritatea:Ministerului Muncii și Protecției Sociale

Termen implementare: 21.12.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MMPS nr.03/823 din 14.02.2024: Legea nr. 1111/1997 privind asigurarea activității Președintelui Republicii Moldova a fost modificat și adoptat prin Legea nr. 439/2023 MMPS din 14.02.2024.pdf

Recomandarea: 5. Să analizeze problemele procesului de stabilire, calculare și plată a ajutorului social și ajutorului pentru perioada rece a anului, cu întreprinderea acțiunilor concrete în scopul eliminării cheltuielilor nejustificate (Observația 6.3 – Secțiunea VI);

Autoritatea:Ministerului Muncii și Protecției Sociale

Termen implementare: 21.12.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MMPS nr.03/823 din 14.02.2024: urmare a analizei problemelor procesului de stabilire, calculare și plată a ajutorului social și ajutorului pentru perioada rece a anului, prin Legea nr. 108/2022 și HG 655/2022 au fost efectuate modificări substanțiale la cadrul normativ aferent, și anume:
I. Legea nr. 108/2022 pentru modificarea Legii nr. 133/2008 cu privire la ajutorul social, a reprezentat primul pas în reformarea programului de ajutor social și a prevăzut:
- stimularea angajării persoanelor apte de muncă din cadrul familiilor beneficiare de ajutor social, prin reducerea graduală a cuantumului ajutorului social și limitarea duratei aflării acestora în program;
- creșterea numărului familiilor cu copii incluse în program, prin majorarea venitului lunar minim garantat pentru fiecare copil și a plafonului de eligibilitate a veniturilor pentru salariații cu copii;
- includerea zilierilor în program și încurajarea acestora să activeze legal, prin oferirea dreptului de a beneficia de ajutor social lucrătorilor în agricultură și ignorarea veniturilor acestora la stabilirea dreptului la ajutor social;
- diferențierea mărimii venitului lunar minim garantat în cazul persoanelor cu dizabilități în dependență de gradul de dizabilitate stabilit, atât în cazul adulților cât și în cazul copiilor;
- susținerea suplimentară a familiilor defavorizate care au în componența sa membri de familie salariați, accentul sporit fiind pus pe familii defavorizate cu membri salariați care au în componența sa și copii.
II. Prin Hotărârea Guvernului nr. 655/2022 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1167/2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului social (aprobată în scopul executării prevederilor Legii nr. 133/2008 cu privire la ajutorul social, urmare a modificărilor operate prin Legea nr. 108/2022) au fost efectuate modificări substanțiale în Regulamentul cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului social. Astfel, urmare a analizei problemelor procesului de stabilire, calculare și plată a ajutorului social și ajutorului pentru perioada rece a anului, prin HG 655/2022 au fost prevăzute:
1. Creșterea cu 20% a numărului de familii cu salariați beneficiari de ajutor social;
* stimularea angajării persoanelor apte de muncă din cadrul familiilor beneficiare de ajutor social, prin:
- reducerea graduală a cuantumului ajutorului social și limitarea duratei aflării în program a familiilor defavorizate, care au în componența sa membri-șomeri sau zilieri;
- în cazul angajării în câmpul muncii a unui șomer sau zilier, veniturile salariale ale acestuia nu se vor lua în considerare la evaluarea dreptului la ajutor social și/sau ajutor pentru perioada rece a anului timp de 3 luni consecutive din luna angajării;
- majorarea ignorării din veniturile salariale de la 200 lei la 500 lei pe lună (cu 300 lei) pentru fiecare membru angajat al familiei la calcularea venitului global al familiei;
- includerea zilierilor în program și încurajarea acestora să activeze legal, prin oferirea dreptului de a beneficia de ajutor social lucrătorilor în agricultură și ignorarea veniturilor acestora la stabilirea dreptului la ajutorul social;
- reexaminarea dreptului la ajutor social pentru familiile cu persoane cu grad mediu de dizabilitate, pentru care se propune deținerea unui alt statut ocupațional pentru a aplica la Programul de ajutor social (cu excepția celor cu dizabilitate medie din copilărie);
2. Creșterea cu 20% a numărului familiilor copii incluse în program, prin:
- majorarea cu 396 lei a venitului lunar minim garantat (VLMG) pentru fiecare copil (de la 1022,25 lei la 1418 lei);
- majorarea suplimentară cu 169 lei a VLMG pentru un copil cu grad sever sau accentuat de dizabilitate;
- majorarea cu 300 lei a ignorării din indemnizații lunare pentru îngrijirea/creşterea copilului (de la 200 lei la 500 lei pe lună) la calcularea venitului global al familiei;
3. Definirea și descrierea termenilor și mecanismului cererii inițiale pentru acordarea ajutorului social și cererii repetate;
4. Diferențierea mărimii VLMG în cazul persoanelor cu dizabilități în dependență de gradul de dizabilitate stabilit, atât în cazul adulților cât și în cazul copiilor;
5. Majorarea suplimentară cu cca 273 lei a VLMG pentru un adult cu grad sever de dizabilitate;
6. Menținerea cuantumului ajutorului pentru perioada rece a anului în mărime de 700 de lei;
7. Revizuirea indicatorilor de bunăstare și a scorului acestora;
8. S-au exclus normele ce vizează depunerea solicitării de acordare a ajutorului social prin telefon, aceasta nefiind aplicată în practică, deoarece implică mai multe riscuri de declarare a datelor eronate/false. Totodată, această opțiune nu scutește solicitantul de a se deplasa la reprezentantul structurii teritoriale de asistență socială pentru a depune ulterior setul de documente necesar pentru solicitarea dreptului respectiv, precum și să aplice semnătura pe cererea pentru acordarea ajutorului social, asumându-și responsabilitatea pentru veridicitatea datelor declarate.
9. S-a propus opțiunea de solicitare a acordării dreptului la ajutor social și/sau ajutor pentru perioada rece a anului în mod electronic (pct. 52 din Regulamentul vizat). Reieșind din faptul că realizarea acestei propuneri necesită modificarea SIAAS, timp, precum și implică costuri suplimentare de realizare, s-a stabilit că opțiunea vizată să între în vigoare din data în care autoritatea administrației publice centrale de specialitate în domeniul protecției sociale va stabili proceduri specifice de recepționare a acestora.
10. S-a introdus opțiunea de a solicita acordarea dreptului la ajutor social și/sau ajutor pentru perioada rece a anului în cazul familiilor defavorizate, care locuiesc în spații locative, ce nu le aparțin cu drept de proprietate sau pentru care nu dețin contracte de chirie/locațiune din diverse motive (nu au bani de a perfectă documentele de moștenire, proprietarii locuinței se află peste hotare, etc.), în baza certificatului privind componența familiei, eliberat de către autoritățile publice locale de la reședința curentă a beneficiarului, cu indicarea scopului eliberării certificatului vizat: pentru evaluarea eligibilității familiei la acordarea dreptului la ajutor social și/sau ajutor pentru perioada rece a anului și, după caz, în baza declarației personale a solicitantului privind închirierea unui spațiu de locuit.
HG 655/2022 a intrat în vigoare începând cu 01.10.2022, luând în considerare că prevederile Legii nr. 108/2022 intră în vigoare la data de 1 octombrie 2022, cu excepția prevederilor ce țin de: reducerea graduală a cuantumului ajutorului social și limitarea duratei aflării familiilor cu șomeri/zilieri în program și implementarea noilor indicatori de bunăstare (proxy), care au intrat în vigoare din 01.04.2023.
Totodată, în cazul cererilor de acordare a ajutorului social depuse până la 1 octombrie 2022, revizuite în mod automat în conformitate cu modificările operate, pentru care SIAAS va emite decizii cu privire la neacordarea dreptului la ajutor social și/sau ajutor pentru perioada rece a anului sau în urma revizuirii dreptului cuantumul ajutorului social va fi mai mic decât cel stabilit până la revizuire - dreptul stabilit până la revizuire a continuat în mărimile stabilite până la intrarea în vigoare a prezenței hotărâri pentru perioada rămasă, dar nu mai mult decât pentru perioada de până la 31.03.2023, după care solicitanții sînt în drept să depună solicitări noi.
În cazul cererilor depuse până la intrarea în vigoare a modificărilor operate prin HG 655/2022, pentru care în urma revizuirii, SIAAS va emite decizie de neacordare a dreptului la prestațiile vizate sau în urma revizuirii dreptului cuantumul ajutorului social va fi mai mic decât cel stabilit până la revizuire, dreptul stabilit până la revizuire în conformitate cu modificările operate prin prezenta hotărâre va continua în mărimile stabilite până la intrarea în vigoare a prezenței hotărâri pentru perioada rămasă, dar nu mai mult decât pentru perioada de până la 31.03.2023.
III. Prin Legea nr. 357/2022 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023, a fost stabilit că, prin derogare de la art. 7 alin. (6) din Legea nr. 133/2008 cu privire la ajutorul social, în cazul indexării din aprilie 2023 a venitului lunar minim garantat, coeficientul de indexare va constitui creșterea procentuală a veniturilor proprii ale bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2022 în raport cu anul 2021 (art. 13 alineatul doi).
IV. Prin HG nr. 150/2023 „Privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1167/2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului social”, la 1 aprilie 2023 nivelul venitului lunar minim garantat se indexează cu coeficientul de indexare de 1,15 (având în vedere coeficientul de indexare, care constituie creșterea procentuală a veniturilor proprii ale bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2022 în raport cu anul 2021, în valoare de 15,0 %) și după indexare constituie pentru un adult – 1568 lei și pentru un copil – 1631 lei.
V. Prin Legea nr. 27/2023 cu privire la modificarea condițiilor de stabilire și acordare a ajutorului social și a ajutorului pentru perioada rece a anului, au fost stabilite derogări și mecanismele de implementare a acestora și anume:
- prin derogare de la prevederile art. 9 alin. (3) din Legea nr. 133/2008 cu privire la ajutorul social, pentru cererile de acordare a ajutorului social depuse până la 31 martie 2023, termenul de luare a deciziei privind acordarea sau neacordarea dreptului la ajutor social și/sau ajutor pentru perioada rece a anului nu va depăși 40 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii cu toate documentele necesare;
- prin derogare de la prevederile art. 151 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 133/2008 cu privire la ajutorul social, până la 31 martie 2023, ajutorul pentru perioada rece a anului se stabilește și se acordă familiilor solicitante de ajutor social care au un venit global mediu lunar mai mare decât venitul lunar minim garantat conform legislației și mai mic decât nivelul venitului lunar minim garantat majorat de 2,6 ori.
VI. La fel, urmare a analizei problemelor procesului de stabilire, calculare și plată a ajutorului social și ajutorului pentru perioada rece a anului și în scopul uniformizării implementării legislației privind programul de ajutor social, au fost implementate acțiuni:
1. Prin Ordinul MMPS nr. 11/3096 din 30.09.2022 (MO al RM nr. 334-341 din 28.10.2022, art. 1218) au fost aprobate:
- modelul Cererii pentru acordarea ajutorului social;
- modelul Declarației pe proprie răspundere privind veniturile obținute de către fondatori de întreprinderi sau deținători de patentă;
- modelul Declarației pe propria răspundere privind închirierea unui spațiu de locuit.
2. Prin Ordinul MMPS nr. 60/2023, au fost aprobate modelele anchetei sociale, procesului-verbal și recipisei de primire a cererii, (MO al RM nr. 141-144 din 26.04.2023, art. 465).
3. Prin Ordinul MMPS nr. 38 din 10.03.2023 „Cu privire la modificarea Ordinului nr. 11/3096 din 30 septembrie 2022”, a fost aprobat noul model de cerere pentru acordarea ajutorului social. (MO al RM nr. 108-111 din 31.03.2023, art. 349).
4. Prin Ordinul MMPS nr. 51 din 31.03.2023 „Cu privire la modificarea Ordinului nr. 38/2023”, cererea pentru acordarea ajutorului social a fost îmbunătățită, (MO al RM nr. 117-118 din 06.04.2023, art. 362).
5. Prin Ordinul MMPS nr. 59 din 13.04.2023, a fost aprobată modalitatea de calculare a veniturilor obținute din drepturile salariale la determinarea venitului global mediu lunar al familiei la evaluarea dreptului la ajutor social și/sau la ajutor pentru perioada rece a anului, (MO al RM nr.159-161 din 11.05.2023, art. 488).
6. Prin Ordinul MMPS nr. 62 din 25.04.2023, a fost aprobată Instrucțiunea privind completarea Cererii pentru acordarea ajutorului social.
Totodată, pentru a remedia deficiențe în procesul de stabilire, calculare și acordare a ajutorului pentru perioada rece a anului și a reduce cheltuielile nejustificate, prestația socială „Ajutorul pentru perioada rece a anului” a fost abrogată din Legea nr. 133/2008 privind ajutorul social și reglementată de Legea nr. 241/2022 privind Fondul de reducere a vulnerabilității energetice, cu scopul de a facilita acordarea unei noi forme de sprijin social sub forma unei prestații noi „Compensații la energie sub formă de plată monetară”. Această prestație a fost inclusă în Sistemul Informațional „Vulnerabilitate Energetică” (SIVE), fiind luate în considerare principalii indicatori în funcție de care se acorda APRA și a integrat noi principii pe baza celor mai relevante criterii de eligibilitate și modalități de accesare a prestației în cauză.

Recomandarea: 6. Să elaboreze și să înainteze propuneri de ajustare a cadrului normativ privind determinarea exhaustivă a categoriilor de angajați din aviația civilă ce au dreptul la stabilirea pensiei în condiții speciale (reiterat);

Autoritatea:Ministerului Muncii și Protecției Sociale

Termen implementare: 21.12.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MMPS nr.03/823 din 14.02.2024: întru ajustarea cadrului normativ vizat, ca urmare a ședințelor organizate de către MMPS, reprezentanții Autorității Aeronautice Civile urmează să prezinte categoriile de angajați din aviația civilă ce au dreptul la stabilirea pensiei în condiții speciale. MMPS din 14.02.2024.pdf

Recomandarea: 7. Să elaboreze reglementări exhaustive de stopare/sistare a plății pensiei unor angajați din aviația civilă, în cazul reangajării lor în funcții ale căror condiții de muncă se încadrează în condiții speciale (reiterat);

Autoritatea:Ministerului Muncii și Protecției Sociale

Termen implementare: 21.12.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MMPS nr.03/823 din 14.02.2024: Proiectul de hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind modul de plată a pensiilor stabilite în sistemul public de pensii, alocațiilor sociale de stat, alocațiilor lunare de stat, indemnizațiilor, plăților periodice capitalizate și suportului financiar de stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 929/2006 (număr unic 1055/MMPS/2023) a fost supus procedurii de avizare, expertizei juridice și expertizei anticorupție, și urmează a fi prezentat Guvernului spre examinare și aprobare. MMPS din 14.02.2024.pdf

Recomandarea: 8. Să întreprindă acțiuni de creare/dezvoltare a unui sistem informațional medical automatizat ce va permite înregistrarea operativă a decesului persoanelor și actualizarea acestora în Registrul de stat al populației (Observația 6.4 – Secțiunea VI);

Autoritatea:Ministerul Sănătății

Termen implementare: 21.12.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MS nr.21/4772 din 13.12.2023: Actualmente, în cadrul Proiectului „Modernizarea serviciilor guvernamentale în Republica Moldova”, finanțat de Banca Mondială, Ministerul Sănătății implementează cu suportul Agenției de Guvernare Electronica, serviciile de reinginerie a certificatelor medicale de constatare a nașterii și decesului. Sistemul informațional va permite constatarea medicală electronică a decesului, care implică înregistrarea de date și transmiterea de date, de către reprezentanți ai instituțiilor medicale publice și private, în timp real, către Registrul de Stat al Populației. Termenul stabilit pentru finalizarea proiectului este luna ianuarie 2024.
Concomitent, de către MS a fost definitivat proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Conceptului și Regulamentului SI Constatarea medicală a nașterii și decesului (eCMCND), care se află în proces de consultare și avizare. MS din 13.12.2023_anexă.pdf

Recomandarea: 9. Să asigure acțiuni în scopul eficientizării controlului permanent asupra corectitudinii și plenitudinii datelor introduse în Portalul certificatelor de concediu medical, cu respectarea termenelor stabilite (Observația 7.7 – Secțiunea VII);

Autoritatea:Ministerul Sănătății

Termen implementare: 21.12.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MS nr.21/4772 din 13.12.2023: Demersurile CNAS, privind depășirea termenului de introducere a datelor din certificatul de concediu medical în Portalul certificatelor de concediu medical de către prestatorii de servicii medicale, sunt remise de către MS conducătorilor instituțiilor medico-sanitare pentru luare de atitudine și întreprinderea măsurilor pentru remedierea situației și excludere a situațiilor de întarziere a transmiterii datelor.

Recomandarea: 10. Să ajusteze și să actualizeze Legea insolvabilității, în corelație cu Codul fiscal și Codul muncii, în scopul asigurării drepturilor persoanelor la prestații sociale, inclusiv prin includerea datoriilor aferente contribuțiilor de asigurări sociale pe același rang cu datoriile aferente salarizării (Observația 7.6 – Secțiunea VII);

Autoritatea:Ministerului Muncii și Protecției Sociale

Termen implementare: 21.12.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MMPS nr.03/823 din 14.02.2024: la data de 03.11.2023 a fost organizată o ședință cu Ministerul Finanțelor, reprezentanții Casei Naționale de Asigurări Sociale și Ministerul Justiției, în cadrul căreia au fost identificate soluții, iar MMPS urmează să inițieze procedura de ajustare a cadrului normativ.

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 21.12.2023

Recomandarea: 11. Să examineze cauzele problemelor aferente sustenabilității BASS și să identifice soluții pentru majorarea veniturilor proprii ale BASS și eliminarea surselor de achitare a salariilor în plic (Observația 5.3 – Secțiunea V);

Autoritatea:Ministerului Muncii și Protecției Sociale

Termen implementare: 21.12.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MMPS nr.03/823 din 14.02.2024: în scopul examinării cauzelor problemelor aferente sustenabilității BASS și identificării soluțiilor în acest sens, sunt în proces de examinare Rapoartele privind executarea BASS, prezentate lunar/semestrial de către CNAS.
În scopul abordării și soluționării aspectelor ce vizează eliminarea surselor de achitare a salariilor în plic, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, cu suportul partenerilor de dezvoltare (ILO), definitivează Programul național pentru combaterea muncii nedeclarate 2024-2027.
MMPS din 14.02.2024.pdf

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 21.12.2023

Recomandarea: 12. Să asigure fundamentarea cotelor diferențiate de asigurări sociale, cu evaluarea impactului și corectitudinea reflectării acestora în rapoartele financiare (Observația 5.5, 7.5 – Secțiunea V, VII);

Autoritatea:Ministerului Muncii și Protecției Sociale

Termen implementare: 21.12.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MMPS nr.03/823 din 14.02.2024: la data de 18 ianuarie 2023, în cadrul MMPS au fost organizate consultări publice cu partenerii de dezvoltare, organizațiile societății civile și alte părți interesate.
În cadrul consultărilor, MMPS a reiterat despre necesitatea uniformizării cotelor diferențiate de asigurări sociale, cu evaluarea impactului și corectitudinea reflectării acestora în rapoartele financiare.
Ca urmare a discuțiilor, acțiunea dată nu a fost susținută de către participanții la consultări, fiind considerată o povară pentru angajator.
În contextul celor menționate, aspectul dat urmează a fi analizat mai complex. MMPS din 14.02.2024.pdf

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 21.12.2023

Recomandarea: 13. Să asigure elaborarea și aprobarea mecanismelor de identificare și control al solicitării indemnizației de șomaj tehnic finanțat din bugetul de stat, în scopul asigurării conformității acordării și raportării veridice (Observația 7.4 – Secțiunea VII);

Autoritatea:Ministerului Muncii și Protecției Sociale

Termen implementare: 21.12.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MMPS nr.03/823 din 14.02.2024: la data de 16 ianuarie 2024 proiectul în cauză a fost expediat către Cancelaria de Stat spre promovare.
A fost aprobata HG 46/32024, MO nr. 45 art.68, punctul 8 , conform căruia SFS trebuie sa ofere informații ISM cu privire la agenții economici care au solicitat șomaj tehnic. În baza acestei informații ISM va realiza control al agenților economici, aceasta fiind invocat ca problema de către ISM (lipsa informației privind beneficiarii de șomaj tehnic). 08-204 16.01.2024.pdf

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 21.12.2023
Răspunsul autorității:
Vezi răspunsul MMPS

Recomandarea: 14. Să întreprindă acțiuni de monitorizare și conformare a contribuabililor, în vederea colectării veniturilor aferente impozitului pe venit din dividendele achitate și virate la bugetul de stat (Observația 5.7 – Secțiunea V);

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 21.12.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea SFS nr.26-07/2-08/179183 din 14.12.2023: în rezultatul examinării listei contribuabililor care au achitat dividende în adresa fondatorilor şi nu au reflectat retinerea impozitului pe venit din dividende în nota informativă IALS pentru perioada anilor 2020-2022, au fost întreprinse măsuri de conformare, în rezultatul cărora a fost calculat suplimentar la buget impozit pe venit reţinut din suma dividendelor achitate în valoare totală de 1 271 157 lei. SFS din 14.12.2023.pdf

Recomandarea: 15. Să întreprindă acțiuni de conformare și disciplinare a liber-profesioniștilor, în aspectul declarării și virării în termen a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (Observația 6.2 – Secțiunea VI);

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 21.12.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea SFS nr.26-07/2-08/179183 din 14.12.2023: Pentru perioada anilor 2022 - 2023 au fost identificați în total 1 828 contribuabili care desfășoară activități profesionale în domeniul justiției. în urma acțiunilor întreprinse faţă de contribuabilii identificați și a măsurilor de conformare aplicate, au fost stabiliți următorii indicatori:
Nr. de contribuabili liber-profesioniști în domeniul justiției identificați, 1233 (2022) și 1827 (2023), dintre care:
- s-au conformat voluntar şi au depus declarațiile IPC21 în perioadele respective: 767 (2022) și 1313 (2023)
- nu au avut obligația de a calcula contribuții de asigurări sociale obligatorii, conform legii: 433 (2022) și 488 (2023)
- nu s-au conformat: 33 (2022) și 26 (2023)
Suma contribuțiilor calculate suplimentar în rezultatul acțiunilor de conformare aplicate, lei 962 005 (2022) și 916 949 (2023)
Notă! Cu referire la numărul de contribuabili liber-profesioniști în domeniul justiției, se menționează că numărul contribuabililor identificați în anul 2022 se regăsesc şi în anul 2023.
Prin urmare, în rezultatul acţiunilor întreprinse, au fost identificaţi 37 contribuabili care desfăşoară activităţi profesionale în domeniul justiţiei, care au obligaţia de a calcula şi achita contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat, dar nu s-au conformat benevol, dintre care:
- 21 contribuabili sunt înregistraţi în calitate de plătitori de contribuţii de asigurări de stat obligatorii la CNAS, dar nu au prezentat dările de seamă fiscale pentru fiecare perioadă fiscală, fiind dispuse acţiuni de administrare fiscală suplimentare;
- 16 contribuabili care nu s-au înregistrat ca plătitori de contribuții de asigurări sociale de stat în termenul stabilit, fiind dispuse acțiuni în corespundere cu prevederile art. 263 alin. (2) din Codul contravențional, privind obligativitatea înregistrării în calitate de plătitori de contribuții de asigurări de stat obligatorii la CNAS.
SFS din 14.12.2023.pdf

Recomandarea: 16. Să evalueze și să eficientizeze, de comun cu părțile implicate, procesele aferente formării și schimbului de date privind decesul beneficiarilor de prestații sociale, în scopul excluderii cheltuielilor nejustificate ce se suportă din BASS (Observația 6.4 – Secțiunea VI);

Autoritatea:Institutia Publica Agentia Servicii Publice

Termen implementare: 21.12.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea ASP nr.01/2202 din 19.12.2023: În cadrul proiectului Agenției de Guvernare Electronică (AGE) privind Modemizarea serviciilor publice, la data de 28.04.2023, între ASP, AGE și Compania SRL „Alfasoft” a fost încheiat Contractul nr. MD-EGA-333410-CS-CDS privind serviciile de consultant pentru dezvoltarea noilor functionalități ale Sistemului informațional „Acte de stare civilă”, în scopul asigurării implementării noului model de prestare a serviciilor de stare civilă, care presupune preluarea datelor despre deces direct de la Ministerul Sănătății prin MConnect. Proiectul este in faza de dezvoltare a software-ului. Până la momentul actual datele necesare, deținute de către MS (din SI eCMND) nu sunt disponibile în MConnect pentru a fi consumate de ASP (RSP) sau, eventual, direct de către CNAS.
Actualmente, formarea și actualizarea datelor privind înregistrarea actelor de deces în Registrul de stat al populației se realizează de către structurile teritoriale de stare civilă ale ASP, prin utilizarea sistemelor informaționale, inclusiv prin automatizarea datelor din conținutul actelor de deces, înregistrate în cadrul misiunilor diplomatice și/sau oficiilor consulare ale Republicii Moldova în străinatate și a primariilor satelor (comunelor) și a orașelor (municipiilor).
În cadrul proiectului, activitățile se desfasoară în conformitate cu Agreed Project Approach and Metodolgy and Project Plan (semnat în calitate de prim livrabil în perioada 14-16.06.2023), cu începere de la finele lunii septembrie curent a semnării livrabilelor pentru modulul „Deces”.
În aceeași ordine de idei, menționăm că, actualmente, MS în pilotare SI „Constatarea medicală a nașterii și decesului” (eCMND), iar odata cu implementarea acestuia statutul persoanei în „decedat” va fi actualizat în RSP în mod automatizat, prin preluarea datelor direct de la instituția medico-sanitară care a constatat decesul, prin intermediul platformei de interoperabilitate MConnect. ASP din 19.12.2023.pdf

Recomandarea: 17. Să întreprindă acțiuni pentru înregistrarea operativă a decesului persoanelor în Registrul de stat al populației (Observația 6.4 – Secțiunea VI);

Autoritatea:Institutia Publica Agentia Servicii Publice

Termen implementare: 21.12.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea ASP nr.01/2202 din 19.12.2023: informația primară privind constatarea decesului este deținută de către Ministerul Sănătății, care trebuie să asigure transmiterea datelor respective în Registrul de stat al populației (RSP). În RSP informația nu se actualizaeză în regim online din motiv că nu sunt disponibile datele de la MS în MConnect. ASP din 19.12.2023.pdf

Recomandarea: 18. Să monitorizeze procesul de achitare în termen a indemnizației în cazul decesului unuia dintre soți (Observația 7.10 – Secțiunea VII);

Autoritatea:Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS)

Termen implementare: 21.12.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea CNAS nr.14449 din 24.11.2023: lunar, a fost asigurată monitorizarea respectării termenelor de emitere a deciziilor de acordare a indemnizației în cazul decesului unuia dintre soti.
Totodată, a fost elaborată scrisoarea de atenționare către CTAS privind respectarea termenului și perioadei pentru care este stabilită indemnizația în cazul decesului unuia dintre soț, precum și emiterea în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii cu toate actele necesare a deciziei de acordare a prestației respective.
În același context, a fost emis lunar, din SI “Protecție Socială”, raportul privind respectarea termenelor de acordare a indemnizațiilor în cazul decesului unuia dintre soți.
(scrisoarea nr.83 din 30.06.2023, demers din 18.07.2023)

CNAS nr.14449 din 24.11.2023.pdf

Recomandarea: 19. Să întreprindă acțiuni de control și monitorizare a procesului de stabilire a indemnizației de șomaj tehnic, în scopul obținerii asigurării privind conformitatea acordării acestora (Observația 7.4 – Secțiunea VII);

Autoritatea:Inspectoratul de Stat al Muncii

Termen implementare: 21.12.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea ISM nr.1011 din 05.12.2023: În urma cotrolalelor efectuate de către ITM Edinet la S.R.L. Garbuz-nord, G.Ț.”Dolișchinschi Anatolie”, Î.I.”Salagor Aliona” a fost constatat achitarea platilor salariale fara a fi reflectate in evidenta contabila. in acest sens a fost intocmite procese-verbal de control si procese-verbale cu privire la contraventie, care au fost remise spre examinare conform competentei.
ITM Caușeni a întreprins actiuni de control și monitorizare a procesului de stabilire a indemnizatiei de șomaj tehnic, în scopul obținerii asigurării privind conformitatea acordarii acestora.
ITM Chișinău a efectuat control la S.R.L „Eurodivin”, prin urmare s-a constatat ca relațiile de munca au fost perfectate în formă scrisa prin încheierea contractelor individuate de muncă în corespundere cu art.58, alin. (1) din Codul muncii.
S-a stabilit ca potrivit ordinului nr. 25-02/01 din 25 februarie 2022, S.R.L „Eurodivin” a declarat somaj tehnic în corespundere cu art. 80 alin. (1) lit. b) din Codul Muncii, în cadrul subdiviziunii unității (secția auxiliară). Totodată, lunar, de către administrația entității au fost perfectate ordine cu privire la declararea șomajului tehnic în cadrul subdiviziunii.
Astfel, conform anexei nr. 2 la H.G. nr.316/2021 cu privire la aprobarea unor măsuri de susținere a angajatorilor și salariaților în condițiile aplicării măsurilor de restricție pe perioada pandemiei de COVID-19, contribuabilul a respectat prevederile din Titlul 111, alin.5 si 9. Totodată, cuantumul indemnizației pentru șomaj tehnic din bugetul de stat nu a depășit suma de 250 lei pentru о zi libera acordată. Concomitent, de către entitate a fost prezentata darea de seama Forma IST-21 pentru perioadele fiscale L/02/2022-L08/2022.
La S.R.L. “Euro-Alco”, relațiile de muncă cu salariații sunt perfectate în formă scrisă prin incheierea contractelor individuale de muncă, conform prevederilor art. 58 alin. (1) din Codul muncii.
Potrivit ordinului nr. 25-02/01 din 25 februarie 2022, S.R.L „Euro-Alco” a declarat somaj tehnic in corespundere cu art. 80 alin. (1), lit. b) din Codul Muncii, în cadrul subdiviziunii unității (secția îmbutelierea băuturilor și secția băuturi finite). Totodata, lunar, de către administrația entității au fost perfectate ordine cu privire la declararea șomajului tehnic în cadrul subdiviziunii.
Reieșind din cele expuse șomajul tehnic, la S.R.L. ”Eurodivin” și S.R.L. “Euro- Alco”, în perioada anului 2022 a instituit șomaj tehnic în temeiul art. 80 alin.(1) lit. b) din Codul muncii. ISM din 05.12.2023.pdf

Recomandarea: 20. Să întreprindă acțiuni de control aferent combaterii fenomenului salariilor în plic, precum și de monitorizare a procesului de stabilire a indemnizației de șomaj tehnic, în scopul obținerii asigurării privind conformitatea acordării acestora (Observația 5.7, 7.4 – Secțiunea V, VII);

Autoritatea:Inspectoratul de Stat al Muncii

Termen implementare: 21.12.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea ISM nr.1011 din 05.12.2023: în perioada 30.10.2023 - 01.12.2023, de către Inspectoratul de Stat al Muncii au fost efectuate 206 controale inopinate, în rezultat au fost depistate 101 persoane care activau la negru.
Referitor la control de stat, Inspectoratul de Stat al Muncii, aduce la cunoștință ca la etapa actuală demarează о serie de acțiuni privind combaterea fenomenului salariilor plic și muncii nedeclarată. ISM din 05.12.2023.pdf

Recomandarea: 21. Să estimeze, în cadrul cercetărilor statistice, numărul real de persoane care nu activează legal și să identifice cauzele acestei situații, în scopul oferirii indicatorilor veridici pentru elaborarea politicilor și acțiunilor de combatere a fenomenului salariilor în plic și muncii nedeclarate.

Autoritatea:Biroul Național de Statistică

Termen implementare: 21.12.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea BNS nr.08-2-65 din 30.11.2023: în Banca de date statistice „Statbank” recent au fost plasate 4 tabele noi cu indicatori privind munca nedeclarată (munca la negru), ocuparea informală și modalitatea de primire a salariului (munca la gri) pentru anii 2019-2022:
- Salariați după modalitatea de angajare, durata de angajare, tipul unității de producție, a locului de muncă, sexe și medii;
- Salariați după modalitatea de angajare, activități economice, grupe de varsta, sexe si medii;
- Salariați după modalitatea de angajare, tipul locului de munca, unele drepturi sociale acordate de angajator, sexe și medii;
- Salariați după modalitatea de angajare și de primire a salariului, pe sexe și medii.
Aceste tabele vor fi plasate în Banca de date în fiecare an la data de 1 aprilie la rubrica: www.statistica.gov.md/Banca de date „Statbank”/Statistica socială/Forța de muncă și câștigul salarial / AFM - Ocupare și șomaj / Sector informal și ocuparea informală. BNS din 30.11.2023.pdf

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY