Actualizat: Miercuri, 22 Mai 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr.64 din 22 decembrie 2022 cu privire la Raportul auditului conformității privind acordarea compensațiilor și ajutorului umanitar agricultorilor afectați de calamitățile naturale asupra recoltei anului 2020

Nr. 64 din 22.12.2022
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Recomandarea: 2.5 pentru informare privitor la constările de audit expuse în pct. 4.2.9 din Raportul de audit, precum și de comun cu Autoritatea Națională de Integritate să înainteze în modul stabilit propuneri privind completarea Legii nr.133/2016 și Legii nr.132/2016, inclusiv cu prevederi exhaustive privitor la termenul în care urmează să fie informate persoanele/organele de stat ale căror drepturi ar putea fi sau au fost lezate ca urmare a prejudicierii intereselor publice prin nedeclararea conflictelor de interese;

Autoritatea:Ministerul Justiției

Termen implementare: 20.07.2024

Recomandarea: 2.6.1. pentru luare de atitudine și se recomandă întreprinderea măsurilor de rigoare prevăzute în art.39 alin.(4) din Legea nr.132/2016 privitor la declararea nulității actului care a stat la baza acordării suportului financiar cu încasarea în folosul statului a prejudiciilor cauzate și a beneficiilor obținute în urma actului aprobat cu încălcarea dispozițiilor legale privind conflictele de interese, incompatibilitățile, restricțiile și limitările;

Autoritatea:Autoritatea Națională de Integritate

Termen implementare: 20.01.2024

Recomandarea: 2.6.2. pentru luare de atitudine și se recomandă examinarea situațiilor expuse în pct. 4.2.9 din Raportul de audit sub aspectul suspiciunilor de încălcare a regimului juridic al conflictelor de interese, cu informarea AIPA în cazul deciziilor definitive și măsurilor ce urmează a fi întreprinse pentru declararea, după caz, a nulității actului juridic în baza căruia au fost acordate mijloace publice;

Autoritatea:Autoritatea Națională de Integritate

Termen implementare: 20.01.2024

Recomandarea: 1. Să elaboreze și să aprobe, în modul stabilit, prevederi exhaustive privind completarea dosarului cu acte suplimentare și/sau conforme, ca urmare a notificărilor remise (pct. 4.1.1, pct.4.1.3);

Autoritatea:I.P. AGENŢIA DE INTERVENŢIE ŞI PLĂŢI PENTRU AGRICULTURĂ

Termen implementare: 20.01.2024
Data implementării: 24.10.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea AIPA nr.231/10 din 12.04.2023: La 31.03.2023 de Parlament a fost aprobată Legea cu privire la subvenționarea în agricultură și mediul rural, care în final prevede că Guvernul va aduce actele sale normative în concordanţă cu legea. Reieșind din actele normative, care vor fi aprobate ulterior, AIPA va ajusta și va completa manualele de proceduri cu prevederi exhaustive privind modalitatea de completare a dosarului cu acte suplimentare și/sau conforme, ca urmare a notificărilor remise.
Completare 07.09.2023
Scrisoarea AIPA nr.396/10 din 20.07.2023: Legea cu privire la subvenționarea în agricultură și mediul rural, aprobată la 31.03.2023 (în vigoare de la 20.04.2023) prevede noi forme de subvenționare ca: plăți investiții pe etape și plăți complementare, respectiv a apărut necesitatea de a ajusta toate Manualele de proceduri și a elabora noi manuale.
Totodată prin modificarea HG 20/2019 (în vigoare de la 19.0.2023) au fost create noi subdiviziuni. La data prezentului raport, AIPA se află în process de reorganizare. După numirea în funcție a șefilor de subdiviziuni, vor fi elaborare și apronate manualele de proceduri, care vor include prevederi exhaustive privind modalitatea de completare a dosarului cu acte suplimentare și/sau conforme, ca urmare a notificărilor remise.
Completare 27.10.2023
Scrisoarea AIPA nr.608/07 din 24.10.2023: Manualul de proceduri B002, B002A, B002DR, conține descrierea modului de atașare a actelor suplimentare la cererea de subvenționare, precum si modelul borderoului. De asemenea, pentru implementarea HG 603/23 cu privire la aprobarea Regulamentului privind cuantumul de motorină din ajutorul umanitar extern, destinat suportului agricultorilor afectați de secetă din 2022, a fost aprobat un șir de acte, inclusiv și a borderoului actelor suplimentare anexate la cerere.
Menționam că conform Legii cu privire la subvenționarea în agricultură și mediul rural 71/2023, aprobată la 31.03.2023 (în vigoare de la 20.04.2023) au fost aprobate noi forme de subvenționare precum: subvenționarea complementară, subvenționarea investițiilor pe etape, subvenționarea prin plăți directe. Astfel, a apărut necesitatea de a ajusta Manualele de proceduri existente și a elabora noi Manuale pentru procesele noi, care conțin în mod obligatoriu descrierea succintă privind atașarea actelor suplimentare la cererea de subvenționare și borderoul aprobat. AIPA din 12.04.2023.pdf Scrisoarea AIPA_anexa.docx Scris AIPA din 20.07.2023.pdf AIPA din 24.10.23.pdf

Recomandarea: 2. Să întreprindă măsurile ce se impun pentru recuperarea sumelor compensațiilor acordate eronat/suplimentar, cu restituirea acestora la bugetul de stat (pct.4.2.5);

Autoritatea:I.P. AGENŢIA DE INTERVENŢIE ŞI PLĂŢI PENTRU AGRICULTURĂ

Termen implementare: 20.01.2024
Data implementării: 24.10.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea AIPA nr.231/10 din 12.04.2023: În urma emiterii somatiei Nr.30/05 din 17.01.2023 la 20.01.23 a fost recuperată suma compensației majorată cu 0,6 mii lei pe dosarului nr. SF/2011NS1800 SRL “Somnis”, care la 26.01.2023 a fost transferată la bugetul de stat.
Referitor la dosarul nr. SF/2008SV0172 CP „Tinut Agro” s-a stabilit că nu exista temei pentru recuperarea compensațiilor acordate. Nota Direcției juridice din cadrul AIPA cu documentele confirmative se anexează.

Completare 27.10.2023
Scrisoarea AIPA nr.608/07 din 24.10.2023: în rezultatul emiterii somației nr.30/05 din 17.01.2023, la 20.01.2023 a fost recuperată sumă compensației majorată cu 0,6 mii lei pentru cererea cu nr. SF/2011NS1800 SRL “Somnis”, care la 26.01.2023 a fost transferată la bugetul de stat.
În cazul cererii nr. SF/2008SV0172 CP „Tinut Agro” s-a stabilit că nu exista temei pentru recuperarea compensațiilor acordate. Nota Direcției juridice din cadrul AIPA cu documentele confirmative a fost anexată la raportul remis prin scrisoarea nr.231/10 din 12.04.2023.

Recomandarea: 3. Să identifice soluții viabile și conforme privitor la obligațiile asumate față de producătorii agricoli, în sumă de 24,7 mii lei, care la zi nu au acoperire financiară (pct. 4.2.6);

Autoritatea:I.P. AGENŢIA DE INTERVENŢIE ŞI PLĂŢI PENTRU AGRICULTURĂ

Termen implementare: 20.01.2024
Data implementării: 24.10.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea AIPA nr.231/10 din 12.04.2023: Cereri prealabile privitor la obligațiile asumate de AIPA față de producătorii agricoli pentru sumă de 24,7 mii lei nu au parvenit.
Completare 27.10.2023
Scrisoarea AIPA nr.608/07 din 24.10.2023: Cereri prealabile privitor la obligațiile asumate de AIPA față de producătorii agricoli pentru suma de 24,7 mii lei nu au parvenit.

Recomandarea: 4. Să indice expres, în reglementările elaborate, perioadele în interiorul cărora sunt acceptate dosarele pentru obținerea subvențiilor/compensațiilor (pct. 4.1.2);

Autoritatea:Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare

Termen implementare: 20.07.2024
Data implementării: 11.08.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MAIA nr.04-07-25/2496 din 11.08.2023: Legea cu privire la subvenționarea în agricultură și mediul rural, aprobată la 31.03.2023 (în vigoare de la 20.04.2023) prevede noi forme de subvenționare ca: plăți investiții pe etape și plăți complementare, respectiv a apărut necesitatea de a ajusta toate Manualele de proceduri și a elabora noi manuale.
Totodată prin modificarea HG 20/2019 (în vigoare de la 19.0.2023) au fost create noi subdiviziuni. La data prezentului raport, AIPA se află în process de reorganizare. După numirea în funcție a șefilor de subdiviziuni, vor fi elaborare și apronate manualele de proceduri, care vor include prevederi exhaustive privind modalitatea de completare a dosarului cu acte suplimentare și/sau conforme, ca urmare a notificărilor remise.
În privința includerii în reglementările elaborate, perioadele în interiorul cărora sunt acceptate dosarele pentru obținerea subvențiilor/compensațiilor, conform atașamentului și consultărilor publice a Proiectului de HG cu privire la stabilirea modului de acordare a ajutorului pentru fermieri afectați de consecințele crizelor din 2022 (https://particip.gov.md/ro/document/stages/ministerul-agriculturii-si-industriei-alimentare-propune-spre-consultare-publica-proiectul-de-regulament-privind-stabilirea-modului-de-acordare-a-ajutorului-pentru-diminuarea-costurilor-fertilizantilor-asupra-producatorilor-agricoli/10891 ) se poate evidenția că prin pct. 13 al proiectului de Regulament Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare aprobă prin Ordin anunțul de deschiderea a apelului privind recepționarea cererilor, termenul limită de depunere a cererilor și îl publică pe pagina web oficială.
MAIA din 11.08.23_anexa.pdf

Recomandarea: 5. Să întreprindă măsuri în vederea măririi capacităților tehnice de stocare a informațiilor aferente dosarelor depuse de solicitanții de subvenții/compensații (pct. 4.1.4);

Autoritatea:Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare

Termen implementare: 20.07.2024
Data implementării: 08.08.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MAIA nr.04-07-25/2496 din 11.08.2023: în urma emiterii somatiei nr.30/05 din 17.01.2023, la 20.01.2023 a fost recuperată suma compensației majorată cu 0,6 mii lei pe dosarului nr. SF/2011NS1800 SRL “Somnis”, care la 26.01.2023 a fost transferată la bugetul de stat.
Referitor la dosarul nr. SF/2008SV0172 CP „Tinut Agro” s-a stabilit că nu exista temei pentru recuperarea compensațiilor acordate. Nota Direcției juridice din cadrul AIPA cu documentele confirmative a fost anexată la raportul renis prin scrisoarea nr.231/10 din 12.04.2023.
MAIA din 11.08.23_anexa.pdf

Recomandarea: 6. La elaborarea reglementărilor noi, să includă în componența dosarelor a actelor ce certifică proprietatea sau folosința terenurilor agricole, în vederea realizării sarcinilor delegate AIPA și excluderii riscului de acordare dublă a subvențiilor/compensațiilor, inclusiv proprietarilor și gestionarilor terenurilor agricole (pct.4.2.1);

Autoritatea:Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare

Termen implementare: 20.07.2024

Recomandarea: 7. Să elaboreze și să aprobe reglementări unice, necesare pentru determinarea pagubelor suportate de producătorii agricoli ca urmare a calamităților naturale (îngheț, secetă, grindină etc.) (pct. 4.1.1, pct. 4.1.2, pct. 4.2.4);

Autoritatea:Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare

Termen implementare: 20.07.2024
Data implementării: 11.08.2023

Recomandarea: 8. La rectificarea bugetului de stat pentru anul 2023, să înainteze Ministerului Finanțelor un demers argumentat pentru acordarea suplimentară a resurselor financiare în sumă de 69,9 mii lei rămase nevalorificate la finele anului 2020 din contul soldului de mijloace financiare neutilizate din ajutorul financiar acordat de Federația Rusă (pct. 4.2.6);

Autoritatea:Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare

Termen implementare: 20.01.2024

Recomandarea: 9. de comun cu Comisia interdepartamentală pentru ajutoarele umanitare să identifice și să propună soluții viabile ce vor asigura asimilarea integrală a ajutorului umanitar nedistribuit, acordat de Guvernul României, conform art. 5 din Legea nr.1491/2002 cu privire la ajutoarele umanitare acordate Republicii Moldova și pct. 26 și 31 din Hotărârea Guvernului nr.663/2003 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de recepţionare, păstrare, distribuire şi evidenţă a ajutoarelor umanitare acordate Republicii Moldova” (pct.4.2.8);

Autoritatea:Ministerului Muncii și Protecției Sociale

Termen implementare: 20.01.2024

Recomandarea: 10. de comun cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgență să înainteze, în modul stabilit, Guvernului propuneri privind armonizarea și actualizarea prevederilor HG nr. 1076/2010 „Cu privire la clasificarea situațiilor excepționale și la modul de acumulare și prezentare a informațiilor în domeniul protecției populației și teritoriului în caz de situații excepționale”, ale Legii nr.271/1994 cu privire la protecția civilă și, după caz, ale altor acte legislative și normative, în scopul actualizării denumirii organului responsabil de gestionarea situațiilor excepționale (pct. 5.1);

Autoritatea:Ministerul Afacerilor Interne

Termen implementare: 20.07.2024

Recomandarea: 11. de comun cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgență să revizuiască, după caz, cu atragerea specialiștilor din alte domenii, prevederile HG nr.1076/2010 „Cu privire la clasificarea situațiilor excepționale și la modul de acumulare și prezentare a informațiilor în domeniul protecției populației și teritoriului în caz de situații excepționale”, prin completarea indicatorilor aferenți „secetei” cu pragurile concrete, pentru a putea evalua criteriile ce se încadrează în categoria de calamitate naturală (pct.5.1).

Autoritatea:Ministerul Afacerilor Interne

Termen implementare: 20.07.2024

Recomandarea: 2.4. pentru luare de atitudine și se recomandă examinarea rezultatelor auditului, conform competențelor, cu aprobarea unui plan de măsuri privind remedierea situațiilor constatate și implementarea recomandărilor din Raportul de audit;

Autoritatea:I.P. AGENŢIA DE INTERVENŢIE ŞI PLĂŢI PENTRU AGRICULTURĂ

Termen implementare: 20.04.2023
Data implementării: 12.04.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea AIPA nr.231/10 din 12.04.2023: a informat Curtea de Conturi despre măsurile întreprinse. Scrisoarea AIPA_anexa.docx

Autoritatea:Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare

Termen implementare: 20.04.2023
Data implementării: 28.01.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MAIA nr.01/6-06-09/260 din 28.01.2023: MAIA a remis spre informare acțiunile planificate întru implementarea recomandărilor din Raportul de audit (anexă: planul de implementare a recomadărilor). MAIA din 28.01.2023.pdf

Autoritatea:Ministerul Afacerilor Interne

Termen implementare: 20.04.2023

Autoritatea:AGENŢIA REZERVE MATERIALE

Termen implementare: 20.04.2023

Autoritatea:Ministerului Muncii și Protecției Sociale

Termen implementare: 20.04.2023
Răspunsul autorității:
MMPS a elaborat și aprobat un Plan de acțiuni privind implementarea recoandărilor Curții de Conturi, ordinul nr.69 din 20.09.2022.
Prin scrisoarea nr.16/3100 din 30.09.2022, MMPS a solicitat tuturor autorităților/instituțiilor din subordine să ia act de Rapoartele Curții de Conturi, să studieze și să asigure respectarea prevederilor actelor normative în vigoare și să întreprindă măsuri pentru implementarea recomandărilor conform Planului de acțiuni menționat supra.

Autoritatea:Inspectoratul General pentru Situații de Urgență

Termen implementare: 20.04.2023

Recomandarea: 10. Să înainteze, în modul stabilit, Guvernului propuneri privind armonizarea și actualizarea prevederilor HG nr. 1076/2010 „Cu privire la clasificarea situațiilor excepționale și la modul de acumulare și prezentare a informațiilor în domeniul protecției populației și teritoriului în caz de situații excepționale”, ale Legii nr.271/1994 cu privire la protecția civilă și, după caz, ale altor acte legislative și normative, în scopul actualizării denumirii organului responsabil de gestionarea situațiilor excepționale (pct. 5.1);

Autoritatea:Inspectoratul General pentru Situații de Urgență

Termen implementare: 20.07.2024

Recomandarea: 11. Să revizuiască, după caz, cu atragerea specialiștilor din alte domenii, prevederile HG nr.1076/2010 „Cu privire la clasificarea situațiilor excepționale și la modul de acumulare și prezentare a informațiilor în domeniul protecției populației și teritoriului în caz de situații excepționale”, prin completarea indicatorilor aferenți „secetei” cu pragurile concrete, pentru a putea evalua criteriile ce se încadrează în categoria de calamitate naturală (pct.5.1).

Autoritatea:Inspectoratul General pentru Situații de Urgență

Termen implementare: 20.07.2024

Recomandarea: 2.5 Ministerului Justiției, pentru informare privitor la constările de audit expuse în pct. 4.2.9 din Raportul de audit, precum și de comun cu Autoritatea Națională de Integritate să înainteze în modul stabilit propuneri privind completarea Legii nr.133/2016 și Legii nr.132/2016, inclusiv cu prevederi exhaustive privitor la termenul în care urmează să fie informate persoanele/organele de stat ale căror drepturi ar putea fi sau au fost lezate ca urmare a prejudicierii intereselor publice prin nedeclararea conflictelor de interese;

Autoritatea:Autoritatea Națională de Integritate

Termen implementare: 20.07.2024

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY