Actualizat: Marți, 16 Iulie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr.63 din 22 decembrie 2022 cu privire la Raportul auditului conformității asupra procedurilor de protecție specială a copiilor aflați în situație de risc

Nr. 63 din 22.12.2022
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Recomandarea: 1. pentru asigurarea creării Sistemului Informațional în domeniul Protecției Copilului, cu elaborarea și prezentarea către Guvern, spre aprobare, a regulamentului resursei informaționale formate de Sistemul nominalizat, potrivit cerințelor stabilite prin HG nr. 446 din 29 iunie 2022 (subcapitolul 4.1.1.);

Autoritatea:Ministerului Muncii și Protecției Sociale

Termen implementare: 20.01.2024
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MMPS nr.12/2580 din 07.07.2023: La momentul actual se află în proces de elaborare proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea Sistemului Informațional în domeniul Protecției Copilului. Conform Planului de acțiuni al Guvernului pentru anul 2023 aceasta acțiune urmează a fi finalizată în Trimestrul IV.
Completare 08.02.2024
Termenul pentru aprobarea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea Sistemului Informațional în domeniul Protecției Copilului a fost extins pentru luna Februarie 2024. Proiectul hotărârii Guvernului a fost definitivat și urmează fi transmis în adresa Cancelariei de Stat pentru înregistrare. Menționăm că, proiectul în cauză se regăsește în Planul național de acțiuni pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană pe anii 2024-2027, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 829/2023 precum și în Programul Național pentru Protecția Copilului pe anii 2022-2026, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 347/2022.

Recomandarea: 2. pentru asigurarea inițierii procedurii de creare a unei secțiuni în cadrul Registrului de stat al adopției, cu denumirea de „Profilul public al copilului adoptabil”, la care vor avea acces persoanele responsabile din ATT-uri, precum și adoptatorii, din momentul primirii atestatului de adoptator (subcapitolul 4.2.1.);

Autoritatea:Ministerului Muncii și Protecției Sociale

Termen implementare: 20.01.2024
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MMPS nr.12/2580 din 07.07.2023: Ce ține de informația privind copiii adoptabili/profilul acestora, eligibili pentru adopție internațională menționam faptul că aceasta este plasată pe site-ul Ministerului Muncii și Protecției Sociale și poate fi accesată de oricine la următorul link: https://social.gov.md/wp-content/uploads/2023/07/Informatie-privind-copiii-adoptabili-eligibili-pentru-adoptie-internationala-inregistrati-in-Registrul-de-stat-al-adoptiei.pdf
Completare 08.02.2024
Informația cu privire la copiii adoptabili, eligibili pentru adopție continuă a fi plasată pe site-ul Ministerului Muncii și Protecției Sociale și ținând cont că în luna decembrie 2023 a avut loc ședința Consiliului Consultativ pentru Adopții în cadrul căreia a fost avizate pozitiv 3 potriviri prealabile a copiilor adoptabili cu adoptatorii, cetățeni străini și la moment nu sunt în examinare alte cereri din partea acestora, lista copiilor adoptabili, eligibili pentru adopție urmează a fi reînnoită după desfășurarea procedurii de prelungire a acreditării organizațiilor străine cu atribuții în domeniul adopțiilor internaționale. Totodată, recent a fost demarată Reforma asistenței sociale ”Restart”, care va permite o îmbunătățire a coordonării activității persoanelor responsabile de domeniul adopției, inclusiv ce ține de schimb de informații cu privire la copiii adoptabili.

Recomandarea: 3. pentru asigurarea elaborării și modificării cadrului normativ privind copiii în situație de risc, cu măsuri de reeducare în cazul copiilor cu comportament deviant, prin menținerea acestora într-un mediu specializat (subcapitolul 4.1.4.);

Autoritatea:Ministerului Muncii și Protecției Sociale

Termen implementare: 20.01.2024
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MMPS nr.12/2580 din 07.07.2023: La momentul actual se află în proces de definitivare proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru protecția copiilor expuși riscului de a comite infracțiuni și a copiilor în conflict cu legea. Termen de realizare a acestei acțiuni conform Planului de acțiuni al Guvernului pentru anul 2023 este Trimestrul IV.
Completare 08.02.2024
În cadrul ultimii ședințe a Grupului de lucru creat pentru elaborarea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru protecția copiilor expuși riscului de a comite infracțiuni și a copiilor în conflict cu legea a fost luată decizia de a încorpora reglementări specifice ce vizează protecția copiilor cu comportament deviant în cadrul normativ existent, în particular în Hotărârea Guvernului nr. 270/2014 cu privire la aprobarea Instrucţiunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului. Respectiv, Ministerul Muncii și Protecției Sociale se află în proces de elaborare a unui proiect a Hotărârii Guvernului de modificare a unor acte normative. Totodată, în perioada de referință, la solicitarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, de către experții contractați ai Consiliului Europei a fost realizată Cartografierea serviciilor disponibile pentru copii sub vârsta minimă de răspundere penală, aflați în conflict cu legea din Republica Moldova și a bunelor practici din statele membre ale Consiliului Europei. Scopul exercițiului a fost de a cartografia serviciile disponibile pentru copiii sub vârsta minimă de răspundere penală, aflați în conflict cu legea din Republica Moldova, în conformitate cu standardele internaționale, cele ale Consiliului Europei și în baza practicilor promițătoare din țările membre ale Consiliului Europei. Cartografierea serviciilor vizate a fost inițiată în august 2023 fiind analizate serviciile existente la momentul actual în Republica Moldova (Centre comunitare pentru copii și tineri, Centre de zi pentru copii în situație de risc, serviciile pentru copii în situație de stradă). Totodată, a fost analizată și experiența țărilor Republicii Federale Germania, Suediei, Marii Britanii, Macedoniei de Nord și Italiei. În aceste țări se acordă servicii sociale și psiho-sociale pentru copiii aflați în conflict cu legea și familiilor acestora. Modelul Suediei fiind cel mai apropiat de cel al Republicii Moldova.

Recomandarea: 4. pentru asigurarea evaluării și monitorizării privind acordarea conformă a spațiilor sociale locative pentru copiii orfani care au împlinit vârsta majoratului (subcapitolul 4.1.5.);

Autoritatea:Ministerului Muncii și Protecției Sociale

Termen implementare: 20.01.2024
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MMPS nr.12/2580 din 07.07.2023: La acest subiect, MMPS subliniază că, în conformitate cu prevederile Legii nr.75/2015 cu privire la locuințe, autoritățile administrației locale de nivelul întâi țin evidența persoanelor care au dreptul la obținerea locuințelor sociale și atribuie locuințele sociale. Conform art. 8 lit. c), din Legea sus numită, autoritățile administrației publice locale de nivelul întâi asigură construcția și procurarea de locuințe sociale, de manevră, de serviciu, care urmează să asigure necesitățile de obținere a locuințelor de către persoanele care au acest drept, în limita mijloacelor alocate de la bugetul de stat în acest scop. Totodată, atragem atenția că, potrivit Legii nr.436/2006 cu privire la administrate publică locală, consiliul local contribuie la realizarea măsurilor de protecție și asistență socială, asigură protecția drepturilor copilului și decide punerea la evidență a persoanelor socialmente vulnerabile care au nevoie de îmbunătățirea condițiilor locative.
În altă ordine de idei, Ministerul Muncii și Protecției Sociale subliniază că, în anul 2020 a promovat și Guvernul a aprobat Regulamentul cu privire la modul de stabilire și plata a indemnizațiilor pentru unele categorii de copii și tineri, care are drept scop îmbunătățirea situației materiale a copiilor rămași temporar fără ocrotire parintească și rămași fără ocrotire părintească, precum și a tinerilor care pânăa la împlinirea vârstei de 18 ani dețineau acest statut. Regulamentul stabilește următoarele tipuri de indemnizații:
- indemnizație unică la absolvirea școlii de tip internat (5000 lei);
- indemnizație lunară pentru întreținere (cuantum egal cu minimum de existență);
- indemnizație lunară pentru locațiunea locuinței (500 lei);
- indemnizație unică pentru efectuarea cercetărilor, editarea tezei și lucrării de diplomă în ultimul an de studii (500);
- indemnizație unică la absolvirea instituției de învățământ (10000).
Stabilirea și plata acestor indemnizații se efectuează de către structurile teritoriale de asistență socială în evidența cărora se afla copilul sau se află tânărul.
Completare 08.02.2024
Totodată, informăm că, odată cu demararea Reformei în domeniul asistenței sociale ”Restart”, Ministerul Muncii și Protecției Sociale va reveni la promovarea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului social „Locuința socială asistată” și a Standardelor minime de calitate. Beneficiar al Serviciului este persoana cu vârsta cuprinsă între 16 și 23 ani, care are nevoie de suport adițional în rezultatul recepționării căruia va putea duce un trai independent. Serviciul în cauză are drept obiectiv prevenirea excluziunii și marginalizării sociale, facilitarea integrării educaționale și profesionale a beneficiarilor și dezvoltarea abilităților și deprinderilor pentru trai independent. Obiectivele Serviciului sunt: 1) prevenirea excluziunii și marginalizării sociale; 2) facilitarea integrării educaționale și profesionale a beneficiarilor; 3) formarea/dezvoltarea abilităților și deprinderilor pentru trai independent. În funcție de necesități, beneficiarilor li se prestează următoarele servicii: 1)  găzduire pe o perioadă determinată de timp; 2) formarea deprinderilor de viață independentă; 3)  suport informațional, juridic şi consiliere în vederea continuării studiilor, profesionalizării sau angajării în câmpul muncii; 4) facilitarea accesului la alte servicii din comunitate sau din afara acesteia (cum ar fi: educație, sănătate, cultură, sport, etc); susținere în procesul de integrare profesională.

Recomandarea: 5. pentru asigurarea identificării modalității de monitorizare a copiilor adoptați prin procedură de adopție națională, dar plecați cu părinții adoptivi peste hotarele țării (subcapitolul 4.1.2.);

Autoritatea:Ministerului Muncii și Protecției Sociale

Termen implementare: 20.01.2024
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MMPS nr.12/2580 din 07.07.2023: Atragem atenția că, dupa încuviințarea unei adopții, în cazul în care părinții împreună cu copilul își schimbă domiciliul pe teritoriul Republicii Moldova sau peste hotare acestia au libera alegere de a anunța sau nu autoritatea tutelară teritorială despre acest fapt. În cazul în care autoritatea tutelară teritorială este anunțată de către părinți despre modificarea locului de trai peste hotare, aceasta din urmă informează autoritatea centrala despre acest fapt, care include această informație în Registrul de stat al adopției. Este important de subliniat că, prevederile Legii nr. 99/2010 privind regimul juridic al adopției stipulează următoarele: „După încuviințarea adopției, copilul adoptat se află la evidența autorității tutelare teritoriale de la domiciliul părinților adoptivi sau a autorității centrale în domeniul adopției din statul primitor, în cazul adopției internațional, până la împlinirea vârstei lui de 18 ani”. Această prevedere se asigură de către autorități.
De asemenea, remarcăm că, în cazul adopției naționale, rapoartele de evaluare se întocmesc de către autoritatea tutelară teritorială de la domiciliul părinților adoptivi și se prezintă autorității centrale. În cazul în care părinții domiciliază peste hotare, autoritatea tutelară este în imposibilitate de a întocmi aceste rapoarte postadoptie.
Subliniem că, din momentul încuviințării adopției se stabilește filiația între copilul adoptat și adoptator, precum și legăturile de rudenie între copil și rudele adoptatorului. Părintele adoptiv are față de copilul adoptat drepturile și obligațiile parintelui biologic față de
copilul sau.
Totodată, atragem atenția că, în cazul adopției naționale, la depunerea cererii de adopție și a actelor care se anexează la aceasta nu este prevazută obligația de a depune o declarație pe propria răspundere privind respectarea procedurilor de monitorizare postadopție și nu considerăm oportun includerea acestei prevederi, ținând cont ca dupa încuviințarea adopției, părintele acționează în calitate de reprezentant legal al copilului în toate acțiunile care îl privesc.
Mai mult ca atât, odată cu încuviințarea adopției părintele adoptiv poartă răspundere pentru exercitarea necorespunzătoare a obligațiilor sale părintești indiferent de statul în care domiciliază, căci odata ce o familie nimerește în vizorul autorităților va fi aplicată legislația statului, unde domiciliază familia, indiferent de cetățenia acestora. De asemenea, odată ce copilul este adoptat conform adopției naționale acest fapt este cunoscut doar de autoritățile moldovenești implicate în acest proces, și în cazul în care familia nimerește în atenția autorităților in domeniul protecției copilului pe teritoriul unui stat străin, nu se face nici o diferență între un copil biologic și cel adoptat în aplicarea legii sau protecției copiilor.
Totodată, vă aducem la cunoștința că, Ministerul Muncii și Protecției Sociale deși în anii precedenți a expediat în unele cazuri în adresa Ambasadei Republicii Moldova în statul străin demersuri privind acordarea suportului în vederea identificării persoanelor care au adoptat copii, conform procedurii adopției naționale și ulterior și-au schimbat domiciliul, însă doar în cazuri unice a parvenit ulterior, o informație privind situația copilului adoptat.
În alta ordine de idei, Ministerul Muncii și Protecției Sociale consideră inadmisibil de continuat această practică, reieșind din riscul de a încălca prevederile Legii nr.99/2010 privind regimul juridic al adopției și Codului penal nr. 985/2002 privind secretul adopției - „Persoanele competente cărora le este cunoscut faptul adopției sânt obligate să păstreze confidențialitatea informațiilor obținute în procesul de adopție, inclusiv în ceea ce privește datele de identificare ale adoptatorului, precum și ale părinților biologici.
Completare 08.02.2024
Ministerul Muncii și Protecției Sociale prin demersul nr. 12/2174 din 13.06.2023 în baza recomandării Curții de Conturi a solicitat structurilor teritoriale de asistență socială informarea persoanelor care au adoptat anterior copii și ulterior și-au modificat domiciliul peste hotarele țării despre necesitatea prezentării unei informații despre situația actuală a copiilor adoptați. În rezultat, în adresa Ministerului a fost expediată informația privind situația unor copii adoptați, care a fost introdusă în Registrul de stat a adopției.

Recomandarea: 6. pentru asigurarea elaborării mecanismelor, convenite cu Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, în vederea dispunerii de datele privind traversarea frontierei de stat de către copii și adoptatorii acestora, ceea ce ar face posibilă monitorizarea obligatorie până la 18 ani a copiilor adoptați (subcapitolul 4.2.1.).

Autoritatea:Ministerului Muncii și Protecției Sociale

Termen implementare: 20.01.2024
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MMPS nr.12/2580 din 07.07.2023: Ministerul Muncii și Protecției Sociale a solicitat opinia Inspectoratului General al Poliției de Frontieră cu referire la recomandarea în cauză și odată ce va recepționa răspunsului acestuia, va reveni adițional cu informație suplimentară.
Răspunsul recepționat din partea Inspectoratului General al Poliției de Frontieră.

Recomandarea: 2.4. pentru luare de atitudine, și se recomandă examinarea rezultatelor auditului, conform competențelor, cu aprobarea unor planuri de măsuri/acțiuni privind remedierea situațiilor constatate și implementarea recomandărilor din Raportul de audit;

Autoritatea:Ministerului Muncii și Protecției Sociale

Termen implementare: 20.01.2024
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MMPS nr.12/2580 din 07.07.2023: a informat Curtea de Conturi despre măsurile întreprinse privind implementarea recomandărilor din Raportul de audit. MMPS din 07.07.23.pdf

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY