Actualizat: Duminică, 23 Iunie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr.48 din 02 septembrie 2022 cu privire la Raportul auditului conformității asupra administrării veniturilor publice de către Serviciul Vamal în anii 2020-2021

Nr. 48 din 02.09.2022
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Recomandarea: 2.5.1. Ministerului Finanțelor, pentru luare de atitudine, și se recomandă, conform competențelor atribuite, să promoveze realizarea măsurilor din Planul național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană, prevăzute la capitolul „Regimul vamal și facilitarea comerțului”, și a protocolului de amendare a Acordului de la Marrakech privind constituirea Organizației Mondiale a Comerțului, în speță, adoptarea documentației unice pentru operațiunile de import, export și tranzit, menite să asigure facilitarea comerțului.

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 30.04.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MF nr.05-10/33/614 din 02.05.2023. A se vedea informaţia din pct. 6 al Planului de acţiuni privind implementarea cerinţelor şi recomandărilor din Hotărârea Curţii de Conturi nr.48 din 02 septembrie 2022 ,,Cu privire la Raportul auditului conformităţii asupra administrării veniturilor publice de către Serviciului Vamal în anii 2020¬2021”, aprobat prin Ordinul SV nr.383-O din 29.11.2022. Raspuns MF iulie 2023 HCC 48 2022.pdf Raspuns MF 26 iulie 2023 HCC 48 2022.pdf

Recomandarea: 2.5.2. Ministerului Finanțelor, pentru luare de atitudine, și se recomandă, conform competențelor atribuite, să promoveze aprobarea normelor metodologice de evidență și raportare a veniturilor calculate și încasate din drepturile de import-export, inclusiv a Cerințelor la întocmirea Raportului narativ privind executarea părții de venituri administrate de Serviciul Vamal la bugetul public național, în conformitate cu prevederile cadrului normativ.

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 30.04.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MF nr.05-10/33/614 din 02.05.2023. Au fost aprobate şi publicate ordinele de modificare şi completare a Normelor metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public naţional şi a mijloacelor extrabugetare prin Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanţelor, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr .215/2015:
- Ordinul ministrului finanţelor nr.79/2022 (Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 221-229, art. 843 din 22.07.2022);
- Ordinul ministrului finanţelor nr.122/2022 (Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 456-459, art. 1499 din 30.12.2022). Raspuns MF iulie 2023 HCC 48 2022.pdf

Recomandarea: 2.5.3. Ministerului Finanțelor, pentru luare de atitudine, și se recomandă, conform competențelor atribuite, să promoveze asigurarea perfectării Notei de transfer pentru corectarea operațiunilor aferente drepturilor de import-export ale anului de execuție precedent, până la aprobarea Raportului privind executarea bugetelor componente ale bugetului public național.

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 30.04.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MF nr.05-10/33/614 din 02.05.2023. Perfectarea Notelor de transfer pentru corectarea operaţiunilor respective ale anului de execuţie precedent până la aprobarea Raportului privind executarea bugetelor componente ale bugetului public national este reglementată prin prevederile pct.4.7.8 şi 4.7.9 din Ordinul ministrului finanţelor nr.215/2015. Raspuns MF iulie 2023 HCC 48 2022.pdf

Recomandarea: 2.6. Serviciului Vamal, pentru luare de atitudine, și se recomandă examinarea rezultatelor auditului, conform competențelor, cu aprobarea unui plan de măsuri privind remedierea situațiilor constatate și implementarea recomandărilor din Raportul de audit.

Autoritatea:Serviciul Vamal

Termen implementare: 30.04.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea SV nr.28/02-5417 din 25.04.2023. Întru implementarea recomandărilor ce i-au fost înaintate, a fost elaborat un Plan de acţiuni, aprobat prin Ordinul SV nr.383-0 din 29.11.2022. Anexa nr.1 Raspuns SV 25 aprilie 2023 HCC 48 2022.pdf

Recomandarea: 1. Să realizeze sarcina de colectare a veniturilor la bugetul de stat în aspectul tipurilor de venituri administrate (pct.4.1.1-4.1.2).

Autoritatea:Serviciul Vamal

Termen implementare: 30.04.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea SV nr.28/02-5417 din 25.04.2023. A fost întocmită Nota analitică către conducerea SV și MF privind colectarea la bugetul de stat a plăților administrate de Serviciul Vamal pentru anul 2022- nr.729 din 30.01.2023. Anexa nr.2
Raspuns SV 25 aprilie 2023 HCC 48 2022.pdf

Recomandarea: 2. Să intensifice și să eficientizeze instrumentele de administrare în vederea colectării restanțelor și stingerii celor cu termenul de prescripție expirat (pct.4.1.1-4.1.2).

Autoritatea:Serviciul Vamal

Termen implementare: 30.04.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea SV nr.28/02-5417 din 25.04.2023. Anul 2022: - 2 dosare agenți economici cu obligația vamală stinsă prin prescripție. Suma totală a obligației vamale constituie 89 335,78 lei ; - 38 dosare persoane fizice cu obligația vamală stinsă prin prescripție/scădere. Suma totală a obligației vamale constituie 1 994 410,83 lei; - 18 dosare agenți economici cu obligația vamală stinsă prin scădere/lichidare. Suma totală a obligației vamale constituie 43 490 245,26 lei; - 134 dosare agenți economici cu obligația vamală încasată integral. Suma totală a obligației vamale constituie 28 399 448,05 lei; - 1 152 dosare persoane fizice cu obligația vamală încasată integral. Suma totală a obligației vamale constituie 8 417 379,11 lei. Trimestrul I anul 2023: - 1 dosare agenți economici cu obligația vamală stinsă prin prescripție. Suma totală a obligației vamale constituie 230 791,18 lei ; - 26 dosare persoane fizice cu obligația vamală stinsă prin prescripție/scădere. Suma totală a obligației vamale constituie 1 968 648,38 lei; - 5 dosare agenți economici cu obligația vamală stinsă prin scădere/lichidare. Suma totală a obligației vamale constituie 2 596 259,88 lei; - 61 dosare agenți economici cu obligația vamală încasată integral. Suma totală a obligației vamale constituie 19 916 223,94 lei; - 310 dosare persoane fizice cu obligația vamală încasată integral. Suma totală a obligației vamale constituie 3 753 285,38 lei.
Serviciul Vamal asigură monitorizarea continuă, verificarea și supravegherea restanțelor al căror termen de prescripție este expirat. Prin Raportul nr.2289 din 31.03.2023, conducerea Serviciului Vamal a fost informată privind datoriile stinse de către subdiviziunile Serviciului Vamal, pentru anul 2022. Anexa nr.3
Raspuns SV 25 aprilie 2023 HCC 48 2022.pdf

Recomandarea: 3. Să asigure calcularea conformă a veniturilor, creanțelor, majorărilor de întârziere aferente obligațiilor vamale, prin funcționalitatea sistemului informațional (pct.4.2.1).

Autoritatea:Serviciul Vamal

Termen implementare: 30.04.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea SV nr.28/02-5417 din 25.04.2023. Modulul informațional se află în proces de dezvoltare.
Caietul de sarcini privind calcularea majorării de întîrziere este în curs de elaborare.
S-a asigurat calcularea majorării de întîrziere (prin procedură manuală) pentru cazurile de stingere a datoriei vamale prin achitare, pînă la data achitării acesteia.
"Pe parcursul anului 2022, au fost calculate majorări de întîrziere prin procedură manuală, pentru cazurile de intentare a procedurii de insolvabilitate (pînă la data intentării), pentru 7 debitori, după cum urmează:
-Biroul vamal Centru-5 debitori, în sumă totală de 96084 lei
-Biroul vamal Nord-2 debitori, în sumă totală de 9721 lei."
"S-a asigurat calcularea majorării de întîrziere (prin proceduară manuală) pentru cazurile de neachitare a datoriei vamale pînă la data de 30.11.2022. În acest sens, s-a emis Circulara explicativă nr.790-C din 05.12.2022 (Anexa nr.4), prin care a dispus birourilor vamale calcularea majorării de întîrziere pentru datoriile înregistrate la data de 30.11.2022 în SI al SV. Astfel, de către birourile vamale a fost calculată manual și reflectată în SI al SV majorarea de întîrziere în sumă totală de 12 214 227,85 lei, după cum urmează:
Biroul vamal Centru - 6 919 262,70 lei,
Biroul vamal Nord - 4 419 925,82 lei,
Biroul vamal Sud - 875 039,33 lei."
Biroul vamale: Au fost elaborate și prezentate rapoartele cu privire la sumele calculate și reflectate a majorării de întîrziere, conform punctului 4 al circularei SV nr.790-c din 05.12.2022. Raspuns SV 25 aprilie 2023 HCC 48 2022.pdf

Recomandarea: 4. Să intensifice controlul asupra activității comerciale externe, pentru asigurarea securității economice a statului, respectării şi executării legislației vamale (pct.4.1.4).

Autoritatea:Serviciul Vamal

Termen implementare: 30.04.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea SV nr.28/02-5417 din 25.04.2023. În anul 2022, în baza analizei de risc au fost realizate 350 controale ulterioare, din care soldate cu confirmarea riscului 337 controale, asigurând o eficiență de 96%. Urmare neconformităților stabilite, au fost recalculate suplimentar obligații vamale de 70, 80 mln. lei, iar încasate obligații vamale în sumă de 54, 26 mln. lei.
Serviciul Vamal asigură calculul penalității (prin procedură manuală), ca urmare a achitării datoriilor la plațile de bază de către plătitorii vamali.
Modulul ”Accounting” din SI ”Asycuda World” în partea ce ține de calculul automat al penalității este în curs de dezvoltare. Raspuns SV 25 aprilie 2023 HCC 48 2022.pdf

Recomandarea: 5. Să asigure schimbul operativ de informații cu serviciile vamale ale altor state şi cu organizațiile internaționale în scopul plenitudinii încasării veniturilor la bugetul de stat și prevenirii fraudelor vamale (pct.4.1.4).

Autoritatea:Serviciul Vamal

Termen implementare: 30.04.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea SV nr.28/02-5417 din 25.04.2023. "În anul 2022, Serviciul Vamal a înregistrat solicitări/ răspunsuri: SELEC/CCCG-554;UE-205;CSI-510, non UE-36.
În Trim.I 2023, Serviciul Vamal a înregistrat solicitări/ răspunsuri: SELEC/CCCG-114;UE-49;CSI-129, non UE-7. " Raspuns SV 25 aprilie 2023 HCC 48 2022.pdf

Recomandarea: 6. Să asigure realizarea obiectivelor din Planul național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană, prevăzute la capitolul „Regimul vamal și facilitarea comerțului” și a protocolului de amendare a Acordului de la Marrakech privind constituirea Organizației Mondiale a Comerțului, în speță adoptarea documentației unice pentru operațiunile de import, export și tranzit menite să asigure facilitarea comerțului (pct.4.3.4).

Autoritatea:Serviciul Vamal

Termen implementare: 30.04.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea SV nr.28/02-5417 din 25.04.2023. Cu suportul USAID, în luna ianuarie 2023 au fost achiziționate hardu-ri de stocare a informației, ceea ce a făcut posibilă trecerea la următoarea etapă de declarare electronică. Astfel, a fost adoptat și remis pentru înregistrare la Ministerul Justiției Ordinul SV nr.116-O din 30.03.2023: ,,Cu privire la procedura de declarare electronică a mărfurilor la plasarea/scoaterea acestora în/din destinația vamală zonă liberă, Portul Internațional Liber „Giurgiulești” și Aeroportul Internațional Liber „Mărculești” (Anexa nr.5). La următoarea etapă se preconizează adoptarea Ordinelor pentru declararea electronică pentru toate regimurile vamale.
Odată cu intrarea în vigoare la 01.01.2024 a noului Cod vamal, urmează sa fie stabilite pe parcursul anului 2023 reguli de procesare a documentelor necesare pentru operațiunile de import, export și tranzit, menite să asigure facilitarea comerțului.
La data de 06.03.2023 a fost expediat către DG TAXUD proiectul preliminar al Strategiei IT și Foaia de parcurs pentru aderarea la Convenția privind tranzitul comun. În baza recomandărilor formulate, Serviciul Vamal completează la moment documentul care va fi remis ulterior Comisiei Europene. Raspuns SV 25 aprilie 2023 HCC 48 2022.pdf

Recomandarea: 7. Să asigure corectitudinea aplicării consecutive a metodelor de determinare a valorii în vamă a mărfurilor importate în situația în care nu poate fi aplicată metoda în baza valorii tranzacției, respectiv, în baza prețului efectiv plătit sau de plătit (pct.4.3.1-4.3.2).

Autoritatea:Serviciul Vamal

Termen implementare: 30.04.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea SV nr.28/02-5417 din 25.04.2023. "Prin Ordinul Serviciului Vamal nr. 433-O din 30.12.2022 cu privire la modificarea Ordinului Serviciului Vamal nr.373-O/2016 privind la aprobarea Normelor metodologice privind procedura verificării valorii în vamă a mărfurilor importate, au fost aprobate:
-Norme metodologice privind determinarea valorii în vamă potrivit metodei în baza valorii tranzacţiei, respectiv în baza prețului efectiv plătit sau de plătit;
-Norme metodologice privind determinarea valorii în vamă în baza valorii tranzacției cu marfă identică si similară;
- Norme metodologice privind determinarea valorii în vamă potrivit metodei prețului unitar.
(Anexa nr.6)"
"Pentru perioada 01.09.2022 -31.03.2023 în cadrul ședințelor de instruire,desfășurate atît în cadrul birourilor/posturilor vamale cît și la Centrul de Instruire, au fost instruiți pe domeniul valorii în vamă -360 funcționari vamali.
" Raspuns SV 25 aprilie 2023 HCC 48 2022.pdf

Recomandarea: 8. Să asigure funcționalitatea și aplicarea modulelor „Valoarea în vamă” și „SICOM” în vederea asigurării unui instrument eficient de gestionare a riscurilor de evaluare a mărfurilor importate și declarate, precum și a certificatelor de origine destinate pentru export (pct.4.3.3).

Autoritatea:Serviciul Vamal

Termen implementare: 30.04.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea SV nr.28/02-5417 din 25.04.2023. Modulele informaționale ”Valoare în vamă” și ”SICOM” se află în continuă dezvoltare. Raspuns SV 25 aprilie 2023 HCC 48 2022.pdf

Recomandarea: 9. Să intensifice controlul vamal în vederea atestării conformității certificatelor de origine prezentate organului vamal la importul de mărfuri (pct.4.3.3).

Autoritatea:Serviciul Vamal

Termen implementare: 30.04.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea SV nr.28/02-5417 din 25.04.2023. În perioada 01.01.2022-31.03.2023, au fost recepționate 317 răspunsuri la solicitările de verificare remise de Serviciul Vamal. În 82 de cazuri originea preferențială nu a fost confirmată sau parțial neconfirmată. Raspuns SV 25 aprilie 2023 HCC 48 2022.pdf

Recomandarea: 10. Să asigure controlul asupra activității antrepozitelor vamale cu introducerea/scoaterea mărfurilor plasate în regimul zona economică liberă și ulterior efectuarea reexportului cu efect de suspendare totală sau parțială a drepturilor de import/export având drept scop îndeplinirea formalităților vamale (pct.4.4.1).

Autoritatea:Serviciul Vamal

Termen implementare: 30.04.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea SV nr.28/02-5417 din 25.04.2023. "Birourile vamale: Agenți economici deținătorii antrepozitelor vamale lunar prezintă organului vamal dările de seamă privind evidența mărfurilor antrepozitate.
Serviciul Vamal: Ca urmare a constatărilor depistate de către funcționarii vamali din cadrul Serviciului Vamal, în urma controalelor efectuate la birourile vamale din subordine, au fost prezentate conducerii Rapoartele nr.8719 din 30.12.2022 (Anexa nr.7) și nr. f/n din 02.03.2023 (Anexa nr.8) privind circulația/stocarea mărfurilor la antrepozitele vamale autorizate, demers către Ministerul Economiei nr.28/05-18977 din 28.12.2022 (Anexa nr.9), demers către bv Centru nr.28/05-482 din 11.01.2023 (Anexa nr.10) și solicitare către bv Nord nr.28/05-3205 din 06.03.2023 (Anexa nr.11). "
"Biroul vamal Nord: Conform Dispoziției Serviciului Vamal nr.671-D/2020, au fost prezentate Serviciului Vamal Rapoartele periodice privind activitatea antrepozitelor vamale.
Biroul vamal Sud: Pe parcursul anului 2022 s-au efectuat vizite de lucru la fața locului amplasării antrepozitelor vamale a agenților economici SC,,INTER-TABAC” și SRL ,,AGROSTOC COOP”, cu întocmirea respectivă a proceselor-verbale de examinare a antrepozitelor vamale." Raspuns SV 25 aprilie 2023 HCC 48 2022.pdf

Recomandarea: 11. Să identifice surse financiare în vederea creării sistemului informațional de analiză a riscurilor pentru planificarea controalelor ulterioare și în baza coeficientului total de risc atribuit de sistemul informațional de analiză a riscurilor și să efectueze controalele ulterioare în baza riscurilor identificate. (pct.4.5.3).

Autoritatea:Serviciul Vamal

Termen implementare: 30.04.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea SV nr.28/02-5417 din 25.04.2023. Sistem informațional în proces de elaborare. Raspuns SV 25 aprilie 2023 HCC 48 2022.pdf

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY