Actualizat: Miercuri, 22 Martie 2023
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr.32 din 30 iunie 2022 cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Apărării încheiate la 31 decembrie 2021

Nr. 32 din 30.06.2022
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Recomandarea: 2.4. pentru luare de atitudine, și se recomandă, conform competențelor delegate, examinarea rezultatelor auditului, cu aprobarea unui plan de măsuri în vederea întreprinderii acțiunilor de rigoare pentru implementarea recomandărilor de audit.

Autoritatea:MINISTERUL APĂRĂRII

Termen implementare: 22.03.2023
Data implementării: 21.10.2022
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MA nr/11/136 din 21.10.2022: 1. Secretarul de stat în domeniul resurselor sistemului național de apărare, în dezvoltarea resurselor umane și învățământului în domeniul milităriei, la 01 iulie curent a convocat o ședință de lucru cu șefii subdiviziunilor din cadrul aparatului central al MA și MSM al AN, șefii unităților/instituțiilor militare, implicați în procesul de audit (etc.), la care s-a examinat rezultatele auditului rapoartelor financiare ale Curții de Conturi, la situația din 31 decembrie 2021, dintre care:
- acțiunile care urmează a fi întreprinse de către entitățile/subdiviziunile vizate, întru elaborarea Planului de acțiuni privind realizarea recomandărilor și constatărilor Curții de Conturi, reflectate în Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Apărării încheiate la 31 decembrie 2020 (Hotărîrea Curții de Conturi nr.32 din 30 iunie 2022.
- desemnarea direcțiilor (secțiilor) din cadrul aparatului central al Ministerului și Marelui Stat Major al Armatei Naționale, precum și a unităților militare/instituțiilor responsabile de executarea recomandărilor Curții de Conturi și stabilirea termenilor de realizare;
- stabilirea termenilor de realizare a recomandărilor Curții de Conturi, pe fiecare acțiune din plan.
2. A fost expediată o interpelare către șefii de direcții, secții/servicii independente ale aparatului central al Ministerului Apărării și Marelui Stat Major al Armatei Naționale, directorul Agenției Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu a Ministerului Apărării, șefii instituțiilor și întreprinderilor de stat subordonate Ministerului Apărării (etc.) audiate, în vederea prezentării acțiunilor care urmează a fi întreprinse, pentru atingerea indicatorilor de progres, pe domeniul lor de competență (nr.14/196 din 05.07.2022, se anexează).
3. În urma acestor măsuri, a fost elaborat Planul de acțiuni privind realizarea recomandărilor Curții de Conturi, reflectate în Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Apărării încheiate la 31 decembrie 2021, care a fost aprobat prin ordinul Ministrului apărării nr.425 din 27.07.2022, (se anexează).
4. A fost expediată o solicitare către Direcțiile aparatului central al Ministerului Apărării și Marelui Stat Major, unităților și instituțiilor militare (nr.14/225 din 28.07.2022 se anexează) în vederea desemnării persoanelor care vor fi responsabile de generalizarea și prezentarea informației în Direcția planificare resurse financiare și tehnico-materiale, pe domeniile de activitate ale acestora, privind realizarea recomandărilor Curții de Conturi. Subdiviziunile nominalizate au desemnat persoanele responsabile.
Prin scrisoarea nr.14/286 din 29.09.2022, a fost expediată o interpelare catre Marele Stat Major al Armatei Naționale, șefii de direcții, secții/servicii independente din cadrul aparatului central al Ministerului Apărării, directorul Agenției Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu a Ministerului Apărării, șefii instituțiilor și intreprinderilor de stat subordonate Ministerului Apărării, cu solicitarea de a prezenta în Direcția planificare resurse financiare și tehnico materiale, până la data de 05.10.2022, informații utile și acte confirmative, care demonstreaza implementarea recomandarilor Curții de Conturi, prevăzute în Planul de acțiuni privind realizarea recomandărilor Curții de Conturi, al caror termeni de implementare expiră la data de 01.10.2022. MA din 21.10.2022.pdf

Recomandarea: 2.4.1.1. să asigure evidenţa contabilă conformă a monumentelor culturale - Complexul memorial „Eternitate” şi Complexul memorial „Capul de pod Șerpeni”, prin reclasificarea lor în conturi distincte conform Ordinului ministrului finanțelor nr.216 din 28.12.2015, precum și prin anularea uzurii calculate eronat pentru aceste obiective în anii precedenți;

Autoritatea:MINISTERUL APĂRĂRII

Termen implementare: 22.03.2023
Data implementării: 21.10.2022
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MA nr. 11/136 din 21.10.2022: Secția financiară a Brigăzii 2 infanterie motorizată și a Agenției pentru știință și memorie militară au raportat și au prezentat copiile notelor contabile privind reclasificarea monumentelor culturale Complexul memorial „Eternitate” și Complexul memorial „Capul de pod Șerpeni” în conturi disticte conform Ordinul ministrului finantelor nr.216 din 28.12.2015, precum și prin anularea uzurii calculate eronat în anii precedenți pentru activele moștenirii culturale. Astfel, Complexul memorial „Eternitate” în primul semestru curent a fost trecut de la contul 312 „Construcții special la contul 363 „Activele moștenirii culturale” cu suma de 52,0 mil.lei si de la contul 318 „Alte mijloace fixe” 70,0 mii lei. MA din 21.10.2022.pdf

Recomandarea: 2.4.1.2. să asigure evidenţa contabilă conformă a cotelor statului în capitalul social al întreprinderilor de stat în care-și exercită funcția de fondator, prin stabilirea și revizuirea componenței listei bunurilor transmise în capitalul social al întreprinderilor de stat, ținând cont de prevederile Legii nr.29 din 05.04.2018 și ale Legii nr.246 din 22.11.2017 ;

Autoritatea:MINISTERUL APĂRĂRII

Termen implementare: 22.03.2023
Data implementării: 21.10.2022
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MA nr. 11/136 din 21.10.2022: A fost aprobat ordinul Întreprinderii de Stat „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională” nr.119 din 02.08.2022, prin care a fost formată o comisie în scopul efectuării inventarierii activelor și pasivelor aflate în gestiunea Î.S. CPS AN, cât și în filialele subordonate, inclusiv și a bunurilor transmise pe parcurs de către Ministerul Apărării. Se verifică și se ajustează valoarea bunurilor imobile proprietate publică a statului transmise ca aport în capitalul social al întreprinderii de stat, în concordanță cu rezultatele evaluării și inventarierii prin intocmirea unui proces verbal. La moment, se organizează și se desfășoară inventarierea tehnicii și a construcțiilor gestionate.

Recomandarea: 2.4.2. să definitiveze reorganizarea prin absorbție și transformare a ÎS „Combinatul de deservire socială” şi a ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională” în Instituția Publică „Centrul de pregătire a specialiștilor şi de suport al Armatei Naționale”, în modul stabilit prin Hotărârea Guvernului nr.698 din 11.07.2018, cu ajustarea înscrisurilor în Registrul de stat al unităților de drept, deținut de Agenția Servicii Publice;

Autoritatea:MINISTERUL APĂRĂRII

Termen implementare: 22.03.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MA nr. 11/136 din 21.10.2022: A fost aprobat ordinul Întreprinderii de Stat „Centrul de pregatire a specialiștilor pentru Armată Națională” nr.119 din 02.08.2022, prin care a fost formată o comisie în scopul efectuării inventarierii activelor și pasivelor aflate în gestiunea ÎI.S. CPS AN, cât și în filialele subordonate, inclusiv și a bunurilor transmise pe parcurs de către Ministerul Apărării. Se verifică și se ajustează valoarea bunurilor imobile proprietate publică a statului transmise ca aport în capitalul social al întreprinderii de stat, în concordanță cu rezultatele evaluării și inventarierii prin intocmirea unui proces verbal. La moment, se organizează și se desfășoară inventarierea tehnicii și a construcțiilor gestionate.

Recomandarea: 2.4.3. să excludă din evidenţa contabilă terenurile şi bunurile imobile care aparțin terților şi/sau privatizate;

Autoritatea:MINISTERUL APĂRĂRII

Termen implementare: 22.03.2023
Data implementării: 21.10.2022
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MA nr. 11/136 din 21.10.2022: A fost expediată solicitare către Ministerul Finanțelor (nr.11/1152 din 30.08.2022) privind stabilirea modului de evidență a încăperilor izolate, care aparțin terților, precum și a modalității de separare a valorii construcțiilor pentru încăperi izolate și de excludere a lor din evidență contabilă a autorităților/instituțiilor publice, în cazul când acestea aparțin cu drept de proprietate terților.
Prin scrisoarea nr.12/3-4-228 din 03.10.2022, Ministerul Apărării a fost informat vizavi de modalitatea de evidență contabilă a bunurilor imobile în care sunt încăperi izolate privatizate, însă, fără a fi descrisă metodologia de separare valorică a acestor bunuri imobile.
În acest context, Ministerul Apărării a expediat o solicitare, repetată, către Ministerul Finanțelor (nr.11/1339 din 12.10.2022) în vederea expunerii acestuia pe subiectul abordat, cu descrierea clară a modului de divizare a valorilor sus menționate.

Recomandarea: 2.4.4. să efectueze inventarierea stării bunurilor imobile şi, pe măsura identificării bunurilor care se află în stare deplorabilă sau degradate, imposibil de remediat/reparat sau reparaţia lor este una neeficientă, să întreprindă măsuri impuse de cadrul normativ pentru excluderea acestor bunuri imobile din evidenţa sa contabilă;

Autoritatea:MINISTERUL APĂRĂRII

Termen implementare: 22.03.2023
Data implementării: 21.10.2022
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MA nr. 11/136 din 21.10.2022: A fost elaborată și expediată, în adresa instituțiilor si unităților militare, telegrama ( nr.11/1149 din 30.08.2022) privind organizarea și desfășurarea procesului de inventariere a imobilelor gestionate, cu intocmirea actelor stării tehnice pentru fiecare construcție în parte.
Către data de 05.11.2022 informația indicată urmează a fi prezentată în adresa AARAP pentru procesare și generalizare în vederea identificării bunurilor imobile care se află în stare deplorabilă sau degradate.
Agenția Administrare Resurse și Administrare Patrimoniu a expediat o solicitare către Brigada 2 infanterie motorizată, care este gestionarul nemijlocit al lotului de teren, în vederea întreprinderii acțiunilor de excludere a acestuia din evidența contabilă.
A fost elaborat ordinul Brigazii 2 infanterie motorizata nr.371 din 28.09.2022 cu privire la admiterea delapidării patrimoniului militar la depozitul de echipament al brigăzii, prin care au fost puse sarcini (se anexează), inclusiv și excluderea din evidența contabilă lipsurile de stocuri de materiale depistate în urma anchetei administrative. Conform Notei de contabilitate nr.17/09/2022, suma de 1400499.48 a fost scoasă din evidența contabilă. Materialele pe cazul lipsurilor de stocuri de materiale depistate în urma anchetei administrative, se află în organele de anchetă.

Recomandarea: 2.4.5. să înregistreze la organele cadastrale, pe măsura obținerii documentelor care certifică/justifică delimitarea proprietății publice, drepturile patrimoniale asupra bunurilor imobile gestionate;

Autoritatea:MINISTERUL APĂRĂRII

Termen implementare: 22.03.2023
Data implementării: 21.10.2022
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MA nr. 11/136 din 21.10.2022: A fost expediată o solicitare către APP (11/1224 din 16.09.2022) privind intervenția în vederea organizării și desfășurării procesului de modificare a cadrului legislativ de specialitate în sensul simplificării și excluderii aspectelor nefuncționale din cadrul exercițiului de delimitare și înregistrare a drepturilor patrimoniale asupra proprietății imobiliare publice. Până la moment răspuns în acest sens nu a parvenit.

Recomandarea: 2.4.6. să asigure raportarea corespunzătoare și completă către Agenția Proprietății Publice a valorii bunurilor imobile și terenurilor gestionate;

Autoritatea:MINISTERUL APĂRĂRII

Termen implementare: 22.03.2023

Recomandarea: 2.4.7. să asigure respectarea cadrului normativ privind darea în arendă/comodat a terenurilor gestionate, cu încasarea la bugetul de stat a veniturilor de la darea în arendă, inclusiv subarendă, de către entitățile subordonate sau întreprinderile de stat al căror fondator este ministerul, și stabilirea unei persoane responsabile de monitorizarea și controlul periodic asupra conformității dării în arendă/comodat a terenurilor, precum și de încasarea regulamentară la bugetul de stat, la venituri generale, a veniturilor de la darea în arendă;

Autoritatea:MINISTERUL APĂRĂRII

Termen implementare: 22.03.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MA nr. 11/136 din 21.10.2022: Prin Ordinul ministrului apărării nr.502 din 21 octombrie 2021 au fost operate modificari în Ordinul ministrului apărării nr.282/2004 „Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la serviciul financiar (contabilitate) în marile unități, unitățile militare ale Armatei Naționale și instituțiile Ministerului Apărării al Republicii Moldova”, (se anexează), care prevede noi reguli de dare în locațiune a activelor neutilizate și valorificarea terenurilor, în strictă conformitate cu Hotarirea Guvernului nr.483/2008).
Totodată, prin Ordinul ministrului apărării nr.517 din 28.10.2021 cu privire la realizarea unor recomandări ale Curții de Conturi (punctul 9) au fost desemnati:
- locotenent-colonel Alexandru Stratila, șef adjunct Direcție-șef secție juridică, Direcția management instituțional, responsabil de monitorizarea și controlul periodic asupra conformității dării în arenda/comodat a terenurilor și activelor neutilizate ale intreprinderilor de stat;
- funcționar public Anna Tripac, consultant principal Direcție planificare resurse financiare și tehnico-materiale, responsabilă de monitorizarea trimestriala a veniturilor de la darea în locațiune/comodat a terenurilor.
Contractele sa fie coordonate cu persoanele desemnate în vederea expertizei juridice și economice. Urmare a acestor măsuri, precum și pentru monitorizare și controlul periodic asupra conformității dării în arendă/comodat a terenurilor și incasarea veniturilor de la dare în arendă la bugetul de stat la venituri generale, Direcția planificare resurse financiare și tehnico-materiale, prin scrisoarea nr.11/1138 din 25.08.2022 (se anexează) a solicitat de la întreprinderile de stat ale Ministerului Apărării să prezinte trimestrial informații cu privire la situația veniturilor acumulate din darea în locațiune/comodat a terenurilor conform unui tabel.

Recomandarea: 2.4.8. să opereze modificări/ajustări în Ordinul ministrului apărării nr.290 din 07.05.2019 , cu aducerea prevederilor acestuia referitoare la regulile de casare a mijloacelor fixe în concordanță cu Regulamentul privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe, aprobat de Guvern ;

Autoritatea:MINISTERUL APĂRĂRII

Termen implementare: 22.03.2023

Recomandarea: 2.4.9. să revizuiască şi să ajusteze categoriile de mijloace fixe incluse în Nomenclatorul bunurilor cu destinație militară, prin excluderea din acesta a mijloacelor fixe care au destinație/utilizare dublă, pentru a aduce în concordanță înscrisurile din Nomenclator cu regulile incluse în Politica de contabilitate privitor la categoriile de mijloace fixe pentru care nu se calculează uzura;

Autoritatea:MINISTERUL APĂRĂRII

Termen implementare: 22.03.2023

Recomandarea: 2.4.10. să restabilească în evidenţa contabilă uzura mijloacelor fixe care nu se încadrează în categoriile de mijloace fixe cu destinație militară și pentru care, în anul 2020, uzura cumulată pe parcursul anilor a fost anulată;

Autoritatea:MINISTERUL APĂRĂRII

Termen implementare: 22.03.2023
Data implementării: 21.10.2022
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MA nr. 11/136 din 21.10.2022: A fost expediată o solicitare în adresa Brigazii 1 infanterie motorizată în scopul urgentării evaluării și luaăii la evidența a bunurilor materiale, menționate în solicitare (nr.14/184 din 22. 06.2022).
În urma acestor măsuri, Brigada 1 infanterie motorizată, în comun cu direcțiile interesate din cadrul Marelui Stat Major al Armatei Naționale au instituit Comisia pentru evaluarea și reevaluarea bunurilor tehnico-materiale, după care a efectuat evaluarea mijloacelor fixe și materialelor pentru care era asigurată doar evidența cantitativă. Bunurile materiale evaluate au fost contabilizate în serviciile respective, cu efectuarea corespunzătoare a calculului uzurii.

Recomandarea: 2.5.1. în comun cu Ministerul Apărării, pentru luare de atitudine, și se recomandă, să consolideze eforturile aferente finalizării procesului de înregistrare a drepturilor patrimoniale asupra loturilor de teren, în scopul asigurării completitudinii datelor incluse în Anexele la Hotărârea Guvernului nr.161 din 07.03.2019 cu privire la aprobarea listei terenurilor proprietate publică a statului din administrarea Agenției Proprietății Publice, precum și stabilirii corespunzătoare a destinației terenurilor, cu completarea, după caz, a Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămân în proprietatea statului ;

Autoritatea:MINISTERUL APĂRĂRII

Termen implementare: 22.03.2023
Data implementării: 21.10.2022
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MA nr. 11/136 din 21.10.2022: Agenția Proprietății Publice, la solicitarea Ministerului Apărării nr.11/775 din 07.06.2022, referitor la prezentarea informației privind etapa de modificare și completare a anexelor la Hotărârea Guvernului nr.161/2019 cu privire la aprobarea Listei terenurilor proprietate publică a statului a comunicat că, procesul de modificare a actului normativ se află la etapa de finalizare și urmează a fi prezentat repetat autorităților publice centrale, spre avizare.

Recomandarea: 2.5.2. în comun cu Ministerul Apărării, pentru luare de atitudine, și se recomandă, să înregistreze la organele cadastrale, pe măsura obținerii documentelor care certifică/justifică delimitarea proprietății publice, drepturile patrimoniale asupra terenurilor, cu întocmirea actelor de primire-predare între Agenția Proprietății Publice și structurile subordonate Ministerului Apărării, gestionare ale terenurilor;

Autoritatea:AGENŢIA PROPRIETĂŢII PUBLICE

Termen implementare: 22.03.2023

Recomandarea: 2.6. în comun cu Agenția Proprietății Publice, Ministerul Finanțelor și Agenția Servicii Publice, pentru luare de atitudine, şi se recomandă să analizeze prevederile cadrului regulator în domeniul privatizării spațiilor locative și, după caz, să întreprindă măsurile de rigoare pentru completarea sau modificarea prevederilor cadrului normativ relevant cu prevederi noi, clare și exhaustive, cu privire la acțiunile care urmează să fie întreprinse de către gestionar pentru modificarea înscrisurilor din Registrul bunurilor imobile în cazul când un bloc locativ include suprafețe izolate, care reprezintă spații cu altă destinaţie decât cea de locuință din blocurile de locuinţe, și nu include spaţiile de folosinţă comună (scări, casele scărilor, terase, subsoluri, ascensoare, punctele de distribuţie a energiei termice, electrice şi a apei), care sunt repartizate fiecărui proprietar proporțional cotei constituite din suprafața locuințelor privatizate;

Autoritatea:MINISTERUL ECONOMIEI

Termen implementare: 22.03.2023

Recomandarea: 2.7. pentru luare de atitudine, şi se recomandă, pe măsura implementării recomandării din pct. 2.6. al prezentei Hotărâri, după caz, să opereze modificări în Ordinul ministrului finanțelor nr.216 din 28.12.2015, cu completarea lui cu prevederi exhaustive aferente evidenței încăperilor izolate, și să elaboreze o circulară privind modul de evidență a acestora, cu reguli clare de separare a valorii construcțiilor pentru încăperi izolate şi de excludere a lor din evidenţa contabilă a autorităţilor/instituţiilor publice, în cazul când acestea aparțin cu drept de proprietate terților;

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 22.03.2023
Data implementării: 20.01.2023
Răspunsul autorității:
Scris.MF nr.05-10/98/1468 din 24.10.2022: MF a inițiat modificarea/completarea Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr.216/2015.
Suplimentar, se comunica că, MF a remis prin circulara nr.12/3-4-228 din 03.10.2022 (se anexează) în adresa Ministerului Apărării recomandări/explicații privind implementarea corectă și exhaustive a recomandării Curții de Conturi în partea ce ține de contabilizarea operațiunilor economice privind privatizarea apartamentelor.
Completare 24.01.2023
Scrisoarea MF nr.05-10/05/85 din 20.01.2023: A fost emis Ordinul ministrului finanțelor nr. 116/2022 privind modificarea și completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr.216 din 28 decembrie 2015 (Monitorul Oficial al R. Moldova nr.456-459 art.1497 din 30.12.2022)
Astfel, a fost completat pct.3.3.7. din Normele metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr.216/2015, cu reguli de evidență contabilă a încăperilor izolate și spațiilor de folosință comună și reguli de excludere a valorii locuințelor privatizate.

Completare 22.02.2023
A fost emis Ordinul ministrului finanțelor nr. 116/2022 privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015 (Monitorul Oficial al R. Moldova nr.456-459 art. 1497 din 30.12.2022)
Astfel, a fost completat pct. 3.3.7. din Normele metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr.216/2015, cu reguli de evidență contabilă a încăperilor izolate și spațiilor de folosință comună și reguli de excludere a valorii locuințelor privatizate.
MF din 24.10.22.pdf MF din 20.01.23.pdf Info MF HCC nr.32-2022_ianuarie 2023.semnat.pdf

Recomandarea: 2.8. în comun cu Ministerul Apărării, pentru luare de atitudine, şi se recomandă să examineze propunerile înaintate de Ministerul Apărării privind transmiterea obiectului cultural Complexul memorial „Eternitate” de la balanța Ministerului Apărării la balanța Primăriei mun. Chişinău;

Autoritatea:MINISTERUL APĂRĂRII

Termen implementare: 22.03.2023
Data implementării: 21.10.2022
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MA nr. 11/136 din 21.10.2022: A fost înaintat demers repetat către Primăria mun. Chisinau privind transmiterea obiectului cultural Complexul memorial „Eternitate” de la balanța Ministerului Apărării la balanța Primăriei mun. Chișinau (nr.11/1153 din 30.08.2022).
Până în prezent, răspuns nu a parvenit.

Recomandarea: 2.9. în comun cu Agenţia Proprietăţii Publice, pentru luare de atitudine, şi se recomandă să clarifice situația privind reorganizarea prin fuziune (absorbţie) a ÎS „CCM VICHI” cu ÎS „Aeroportul Internaţional Mărculești” şi să întreprindă măsurile impuse de cadrul regulator pentru definitivarea reorganizării și, după caz, radierea ÎS „CCM VICHI” din Registrul unităților de drept.

Autoritatea:MINISTERUL APĂRĂRII

Termen implementare: 22.03.2023

Recomandarea: 2.5.3. în comun cu Ministerul Apărării, pentru luare de atitudine, și se recomandă, să revizuiască legalitatea contractelor de dare în comodat/arendă/subarendă a terenurilor cu destinație specială, încheiate de către structurile subordonate ministerului, inclusiv a celor încheiate cu întreprinderile de stat al căror fondator este ministerul;

Autoritatea:MINISTERUL APĂRĂRII

Termen implementare: 22.03.2023
Data implementării: 21.10.2022
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MA nr. 11/136 din 21.10.2022: ÎS „Centru de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională” a trimis notificări în adresa agenților economici, cu care întreprinderea are încheiate contracte de prelucrare, în comun a terenurilor arabile ale Centrelor de instruire militară ale unor unități militare, în vederea încetării raporturilor contractuale de la data expirării contractelor, (notificările nr. 194; 195; 196 din 22.09.2021, pentru agenții economici SRL "CirnCazac"; SA "Avicola", SRL "NSV Cereal" .
Rezilierea contractului de locațiune încheiat cu SRL "AutoPlusGrup" pentru bunurile imobile amplasate pe adresa mun. Chișinău, str. Vasile Lupu, 37/1 (acord de reziliere nr.14/731/2021 la contractul de locațiune nr.14/633/2020 (se anexează).
În acest context, APP, prin scrisoarea nr.03-04-7021 din 15.11.2021 (se anexează) a solicitat de la Ministerul Apărării prezentarea copiilor contractelor de comodat/arenda/subarenda, locațiune, a terenurilor cu destinație specială, încheiate de către subunitățile Ministerului Apărării.
Prin scrisoarea nr.342 din 16.12.2021, ÎS „Centrul de pregatire a specialiștilor pentru Armata Națională a informat despre rezilierea contractelor de dare în comodat/arenda/subarendă a terenurilor cu destinație specială, încheiate între structurile subordonate MA, încheiate de ÎS cu agenții economici SRL "CirnCazac"; SA "Avicola", SRL "NSV Cereal"), inclusiv și a contractului de locațiune încheiat cu SRL "AutoPlusGrup" pentru bunurile imobile amplasate pe adresa mun. Chisinau, str. Vasile Lupu, 37/1 (materialele se anexează). Din 01.01.2022, Ministerul Apărării nu mai înregistreaza contracte de dare în comodat/arenda/subarendă a terenurilor cu destinație specială.
Necătând la măsurile întreprinse, conducerea ÎS„Centrul de pregatire a specialiștilor pentru Armata Națională” încălcând cerințele actelor normative menționate, continuă prelungirea termenilor contractelor de comodat/arenda/subarendă a terenurilor cu destinație specială, încheiate cu diferiți agenți economici, fără a fi înregistrate în Direcția planificare resurse financiare si tehnico-materiale.
În această ordine de idei, prin scrisoarea nr.11/1137 din 25.08.2022 (se anexează), a Direcției planificare resurse financiare si tehnico-materiale a solicitat prezentarea unei note informativa pe problema abordată și a copiilor certificate ale contractelor de comodat/arendă/subarendă a terenurilor cu destinație specială, cu anexarea actelor ce au stat la baza semnării acestora, până la data de 15.09.2022.
Prin scrisoarea nr.165 din 01.09.2022, ÎS „Centrul de pregatire a specialiștilor pentru Armata Națională” a prezentat o nota informativă, prin care a comunicat că contractele încheiate cu agenții economici SRL "CirnCazac"; SA "Avicola", SRL "NSV Cereal"), vor fi reziliate după expirarea termenilor contractelor.
Au fost revizuite contractele de dare în comodat/subarenda a terenurilor cu destinație specială încheiate între intreprinderea de stat și agenții economici SRL "CirnCazac"; SA "Avicola", SRL "NSV Cereal", au fost avizați privind rezilierea contractelor la finisarea lucrarilor agricole pentru anul 2022.

Recomandarea: 2.6. Ministerului Economiei, în comun cu Agenția Proprietății Publice, Ministerul Finanțelor și Agenția Servicii Publice, pentru luare de atitudine, şi se recomandă să analizeze prevederile cadrului regulator în domeniul privatizării spațiilor locative și, după caz, să întreprindă măsurile de rigoare pentru completarea sau modificarea prevederilor cadrului normativ relevant cu prevederi noi, clare și exhaustive, cu privire la acțiunile care urmează să fie întreprinse de către gestionar pentru modificarea înscrisurilor din Registrul bunurilor imobile în cazul când un bloc locativ include suprafețe izolate, care reprezintă spații cu altă destinaţie decât cea de locuință din blocurile de locuinţe, și nu include spaţiile de folosinţă comună (scări, casele scărilor, terase, subsoluri, ascensoare, punctele de distribuţie a energiei termice, electrice şi a apei), care sunt repartizate fiecărui proprietar proporțional cotei constituite din suprafața locuințelor privatizate;

Autoritatea:AGENŢIA PROPRIETĂŢII PUBLICE

Termen implementare: 22.03.2023

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 22.03.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MF nr.05-10/20/376 din 17.03.2023: Potrivit art.7 alin.(1) și alin.(2) din Legea nr.121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, Ministerul Economiei promovează politica statului în domeniul administrării și deetatizării proprietății publice, iar organul abilitat cu administrarea și deetatizarea proprietății publice a statului este Agenția Proprietății Publice.
Totodată, potrivit art.7 alin.(3) din Legea nr.121/2007, în domeniul administrării proprietății publice, de competența Agenției Proprietății Publice sunt:
1) administrarea terenurilor proprietate publică a statului aferente bunurilor imobile proprietate privată, inclusiv darea lor în locațiune/arendă;
2) adoptarea deciziilor privind preluarea în administrare a bunurilor proprietate a statului din administrarea economică a societăților comerciale fondate în procesul privatizării;
3) administrarea, în modul stabilit de către Guvern, a terenurilor proprietate publică a statului aferente bunurilor imobile proprietate publică a statului, inclusiv darea acestora în locațiune/arendă/superficie;
4) administrarea, în modul stabilit de către Guvern, a terenurilor proprietate publică a statului atribuite domeniului public al statului, determinate în conformitate cu Legea nr.29/2018 privind delimitarea proprietății publice, inclusiv darea acestora în locațiune/arendă/superficie;
5) administrarea, în modul stabilit de către Guvern, a terenurilor proprietate publică a statului aflate în gestiunea întreprinderilor de stat și a celor indicate în Lista unităților ale caror terenuri destinate agriculturii rămân în proprietatea statului, aprobată prin Legea nr.668/1995, inclusiv darea acestora în locațiune/arendă/comodat/superficie;
6) ținerea registrului patrimoniului public.
Astfel, ținând cont de cele expuse, se atentionează că, la prezentarea actelor normative/legislative aferente modificării cadrului regulator în domeniul privatizarii spațiilor locative, precum și cadrului normativ relevant completat/modificat cu prevederi aferente acțiunilor care urmează să fie întreprinse de către gestionar pentru modificarea înscrisurilor din Registrul bunurilor imobile, Ministerul Finanțelor este dispus să se expună vis-a-vis de materialele care vor fi prezentate.
Completare 20.03.2023
Scrisoarea MF nr.05-10/20/376 din 17.03.2023: Potrivit art.7 alin.(1) și alin.(2) din Legea nr.121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, Ministerul Economiei promovează politica statului în domeniul administrării și deetatizării proprietății publice, iar organul abilitat cu administrarea și deetatizarea proprietății publice a statului este Agenția Proprietății Publice.
Totodată, potrivit art.7 alin.(3) din Legea nr.121/2007, în domeniul administrării proprietății publice, de competența Agenției Proprietății Publice sunt:
1) administrarea terenurilor proprietate publică a statului aferente bunurilor imobile proprietate privată, inclusiv darea lor în locațiune/arendă;
2) adoptarea deciziilor privind preluarea în administrare a bunurilor proprietate a statului din administrarea economică a societăților comerciale fondate în procesul privatizării;
3) administrarea, în modul stabilit de către Guvern, a terenurilor proprietate publică a statului aferente bunurilor imobile proprietate publică a statului, inclusiv darea acestora în locațiune/arendă/superficie;
4) administrarea, în modul stabilit de către Guvern, a terenurilor proprietate publică a statului atribuite domeniului public al statului, determinate în conformitate cu Legea nr.29/2018 privind delimitarea proprietății publice, inclusiv darea acestora în locațiune/arendă/superficie;
5) administrarea, în modul stabilit de către Guvern, a terenurilor proprietate publică a statului aflate în gestiunea întreprinderilor de stat și a celor indicate în Lista unităților ale caror terenuri destinate agriculturii rămân în proprietatea statului, aprobată prin Legea nr.668/1995, inclusiv darea acestora în locațiune/arendă/comodat/superficie;
6) ținerea registrului patrimoniului public.
Astfel, ținând cont de cele expuse, se atentionează că, la prezentarea actelor normative/legislative aferente modificării cadrului regulator în domeniul privatizarii spațiilor locative, precum și cadrului normativ relevant completat/modificat cu prevederi aferente acțiunilor care urmează să fie întreprinse de către gestionar pentru modificarea înscrisurilor din Registrul bunurilor imobile, Ministerul Finanțelor este dispus să se expună vis-a-vis de materialele care vor fi prezentate. MinFin din 17.03.2023.pdf

Autoritatea:Agenția Servicii Publice

Termen implementare: 22.03.2023

Recomandarea: 2.9. Ministerului Apărării, în comun cu Agenţia Proprietăţii Publice, pentru luare de atitudine, şi se recomandă să clarifice situația privind reorganizarea prin fuziune (absorbţie) a ÎS „CCM VICHI” cu ÎS „Aeroportul Internaţional Mărculești” şi să întreprindă măsurile impuse de cadrul regulator pentru definitivarea reorganizării și, după caz, radierea ÎS „CCM VICHI” din Registrul unităților de drept.

Autoritatea:AGENŢIA PROPRIETĂŢII PUBLICE

Termen implementare: 22.03.2023

Recomandarea: 2.5.3. în comun cu Ministerul Apărării, pentru luare de atitudine, și se recomandă: să revizuiască legalitatea contractelor de dare în comodat/arendă/subarendă a terenurilor cu destinație specială, încheiate de către structurile subordonate ministerului, inclusiv a celor încheiate cu întreprinderile de stat al căror fondator este ministerul;

Autoritatea:AGENŢIA PROPRIETĂŢII PUBLICE

Termen implementare: 22.03.2023

Recomandarea: 2.5.2. Agenției Proprietății Publice, în comun cu Ministerul Apărării, pentru luare de atitudine, și se recomandă: să înregistreze la organele cadastrale, pe măsura obținerii documentelor care certifică/justifică delimitarea proprietății publice, drepturile patrimoniale asupra terenurilor, cu întocmirea actelor de primire-predare între Agenția Proprietății Publice și structurile subordonate Ministerului Apărării, gestionare ale terenurilor;

Autoritatea:MINISTERUL APĂRĂRII

Termen implementare: 22.03.2023

Recomandarea: 2.5.1. în comun cu Ministerul Apărării, pentru luare de atitudine, și se recomandă: să consolideze eforturile aferente finalizării procesului de înregistrare a drepturilor patrimoniale asupra loturilor de teren, în scopul asigurării completitudinii datelor incluse în Anexele la Hotărârea Guvernului nr.161 din 07.03.2019 cu privire la aprobarea listei terenurilor proprietate publică a statului din administrarea Agenției Proprietății Publice, precum și stabilirii corespunzătoare a destinației terenurilor, cu completarea, după caz, a Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămân în proprietatea statului ;

Autoritatea:AGENŢIA PROPRIETĂŢII PUBLICE

Termen implementare: 22.03.2023

Recomandarea: 2.8. în comun cu Ministerul Apărării, pentru luare de atitudine, şi se recomandă să examineze propunerile înaintate de Ministerul Apărării privind transmiterea obiectului cultural Complexul memorial „Eternitate” de la balanța Ministerului Apărării la balanța Primăriei mun. Chişinău;

Autoritatea:PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU

Termen implementare: 22.03.2023

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY