Actualizat: Marți, 23 Aprilie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr.32 din 30 iunie 2022 cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Apărării încheiate la 31 decembrie 2021

Nr. 32 din 30.06.2022
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Recomandarea: 2.4. pentru luare de atitudine, și se recomandă, conform competențelor delegate, examinarea rezultatelor auditului, cu aprobarea unui plan de măsuri în vederea întreprinderii acțiunilor de rigoare pentru implementarea recomandărilor de audit.

Autoritatea:MINISTERUL APĂRĂRII

Termen implementare: 22.03.2023
Data implementării: 21.10.2022
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MA nr/11/136 din 21.10.2022: 1. Secretarul de stat în domeniul resurselor sistemului național de apărare, în dezvoltarea resurselor umane și învățământului în domeniul milităriei, la 01 iulie curent a convocat o ședință de lucru cu șefii subdiviziunilor din cadrul aparatului central al MA și MSM al AN, șefii unităților/instituțiilor militare, implicați în procesul de audit (etc.), la care s-a examinat rezultatele auditului rapoartelor financiare ale Curții de Conturi, la situația din 31 decembrie 2021, dintre care:
- acțiunile care urmează a fi întreprinse de către entitățile/subdiviziunile vizate, întru elaborarea Planului de acțiuni privind realizarea recomandărilor și constatărilor Curții de Conturi, reflectate în Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Apărării încheiate la 31 decembrie 2020 (Hotărîrea Curții de Conturi nr.32 din 30 iunie 2022.
- desemnarea direcțiilor (secțiilor) din cadrul aparatului central al Ministerului și Marelui Stat Major al Armatei Naționale, precum și a unităților militare/instituțiilor responsabile de executarea recomandărilor Curții de Conturi și stabilirea termenilor de realizare;
- stabilirea termenilor de realizare a recomandărilor Curții de Conturi, pe fiecare acțiune din plan.
2. A fost expediată o interpelare către șefii de direcții, secții/servicii independente ale aparatului central al Ministerului Apărării și Marelui Stat Major al Armatei Naționale, directorul Agenției Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu a Ministerului Apărării, șefii instituțiilor și întreprinderilor de stat subordonate Ministerului Apărării (etc.) audiate, în vederea prezentării acțiunilor care urmează a fi întreprinse, pentru atingerea indicatorilor de progres, pe domeniul lor de competență (nr.14/196 din 05.07.2022, se anexează).
3. În urma acestor măsuri, a fost elaborat Planul de acțiuni privind realizarea recomandărilor Curții de Conturi, reflectate în Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Apărării încheiate la 31 decembrie 2021, care a fost aprobat prin ordinul Ministrului apărării nr.425 din 27.07.2022, (se anexează).
4. A fost expediată o solicitare către Direcțiile aparatului central al Ministerului Apărării și Marelui Stat Major, unităților și instituțiilor militare (nr.14/225 din 28.07.2022 se anexează) în vederea desemnării persoanelor care vor fi responsabile de generalizarea și prezentarea informației în Direcția planificare resurse financiare și tehnico-materiale, pe domeniile de activitate ale acestora, privind realizarea recomandărilor Curții de Conturi. Subdiviziunile nominalizate au desemnat persoanele responsabile.
Prin scrisoarea nr.14/286 din 29.09.2022, a fost expediată o interpelare catre Marele Stat Major al Armatei Naționale, șefii de direcții, secții/servicii independente din cadrul aparatului central al Ministerului Apărării, directorul Agenției Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu a Ministerului Apărării, șefii instituțiilor și intreprinderilor de stat subordonate Ministerului Apărării, cu solicitarea de a prezenta în Direcția planificare resurse financiare și tehnico materiale, până la data de 05.10.2022, informații utile și acte confirmative, care demonstreaza implementarea recomandarilor Curții de Conturi, prevăzute în Planul de acțiuni privind realizarea recomandărilor Curții de Conturi, al caror termeni de implementare expiră la data de 01.10.2022. MA din 21.10.2022.pdf

Recomandarea: 2.4.1.1. să asigure evidenţa contabilă conformă a monumentelor culturale - Complexul memorial „Eternitate” şi Complexul memorial „Capul de pod Șerpeni”, prin reclasificarea lor în conturi distincte conform Ordinului ministrului finanțelor nr.216 din 28.12.2015, precum și prin anularea uzurii calculate eronat pentru aceste obiective în anii precedenți;

Autoritatea:MINISTERUL APĂRĂRII

Termen implementare: 22.03.2023
Data implementării: 21.10.2022
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MA nr. 11/136 din 21.10.2022: Secția financiară a Brigăzii 2 infanterie motorizată și a Agenției pentru știință și memorie militară au raportat și au prezentat copiile notelor contabile privind reclasificarea monumentelor culturale Complexul memorial „Eternitate” și Complexul memorial „Capul de pod Șerpeni” în conturi disticte conform Ordinul ministrului finantelor nr.216 din 28.12.2015, precum și prin anularea uzurii calculate eronat în anii precedenți pentru activele moștenirii culturale. Astfel, Complexul memorial „Eternitate” în primul semestru curent a fost trecut de la contul 312 „Construcții special la contul 363 „Activele moștenirii culturale” cu suma de 52,0 mil.lei si de la contul 318 „Alte mijloace fixe” 70,0 mii lei. MA din 21.10.2022.pdf

Recomandarea: 2.4.1.2. să asigure evidenţa contabilă conformă a cotelor statului în capitalul social al întreprinderilor de stat în care-și exercită funcția de fondator, prin stabilirea și revizuirea componenței listei bunurilor transmise în capitalul social al întreprinderilor de stat, ținând cont de prevederile Legii nr.29 din 05.04.2018 și ale Legii nr.246 din 22.11.2017 ;

Autoritatea:MINISTERUL APĂRĂRII

Termen implementare: 22.03.2023
Data implementării: 21.10.2022
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MA nr. 11/136 din 21.10.2022: A fost aprobat ordinul Întreprinderii de Stat „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională” nr.119 din 02.08.2022, prin care a fost formată o comisie în scopul efectuării inventarierii activelor și pasivelor aflate în gestiunea Î.S. CPS AN, cât și în filialele subordonate, inclusiv și a bunurilor transmise pe parcurs de către Ministerul Apărării. Se verifică și se ajustează valoarea bunurilor imobile proprietate publică a statului transmise ca aport în capitalul social al întreprinderii de stat, în concordanță cu rezultatele evaluării și inventarierii prin intocmirea unui proces verbal. La moment, se organizează și se desfășoară inventarierea tehnicii și a construcțiilor gestionate.
Completare 14.04.2023
Scrisorea MA nr.11/48 din 29.03.2023: A fost aprobat ordinul Întreprinderii de Stat „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională” nr.119 din 02.08.2022, prin care a fost formată o comisie în scopul efectuării inventarierii activelor și pasivelor aflate în gestiunea Î.S. CPS AN, cît și în filialele subordonate, inclusiv și a bunurilor transmise pe parcurs de către Ministerul Apărării. Se verifica și se ajustează valoarea bunurilor imobile proprietate publica a statului transmise ca aport in capitalul social al întreprinderii de stat, în concordanță cu rezultatele evaluării și inventarierii prin întocmirea unui proces verbal.
La data de 25.10.2022, la Întreprinderea de Stat „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru AN” s-a finalizat inventarierea tehnicii și a construcțiilor gestionate. În acest context a fost întocmit Procesul-verbal de inventariere.
În continuare, conform prevederilor ordinului Ministrului apărării nr.517/2021, comisia de inventariere și evaluarea bunurilor transmise în capitalul social al întreprinderilor de stat în care MA are calitatea de fondator, urmează să efectueze confruntarea/verificarea bunurilor, care constituie cota-parte a capitalului social și efectuarea evaluării acestora pentru a putea oferi o asigurare rezonabilă privind fidelitatea și veridicitatea valorii raportate.

Recomandarea: 2.4.2. să definitiveze reorganizarea prin absorbție și transformare a ÎS „Combinatul de deservire socială” şi a ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională” în Instituția Publică „Centrul de pregătire a specialiștilor şi de suport al Armatei Naționale”, în modul stabilit prin Hotărârea Guvernului nr.698 din 11.07.2018, cu ajustarea înscrisurilor în Registrul de stat al unităților de drept, deținut de Agenția Servicii Publice;

Autoritatea:MINISTERUL APĂRĂRII

Termen implementare: 22.03.2023
Data implementării: 29.03.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MA nr. 11/136 din 21.10.2022: A fost aprobat ordinul Întreprinderii de Stat „Centrul de pregatire a specialiștilor pentru Armată Națională” nr.119 din 02.08.2022, prin care a fost formată o comisie în scopul efectuării inventarierii activelor și pasivelor aflate în gestiunea ÎI.S. CPS AN, cât și în filialele subordonate, inclusiv și a bunurilor transmise pe parcurs de către Ministerul Apărării. Se verifică și se ajustează valoarea bunurilor imobile proprietate publică a statului transmise ca aport în capitalul social al întreprinderii de stat, în concordanță cu rezultatele evaluării și inventarierii prin intocmirea unui proces verbal. La moment, se organizează și se desfășoară inventarierea tehnicii și a construcțiilor gestionate.
Completare 18.04.2023
Scrisoarea MA nr.11/48 din 29.03.2023: A fost aprobat ordinul Întreprinderii de Stat „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională” nr.119 din 02.08.2022, prin care a fost formată o comisie în scopul efectuării inventarierii activelor și pasivelor aflate în gestiunea Î.S. CPS AN, cît și în filialele subordonate, inclusiv și a bunurilor transmise pe parcurs de către Ministerul Apărării.
La data de 25.10.2022, la Întreprinderea de Stat „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională” s-a finalizat inventarierea tehnicii și a construcțiilor gestionate.
În acest context a fost întocmit Procesul-verbal de inventariere.
În continuare, conform prevederilor ordinului Ministrului apărării nr.517/2021, comisia de inventariere și evaluarea bunurilor transmise în capitalul social al întreprinderilor de stat în care MA are calitatea de fondator, urmează pînă la finele semestrului I 2023 să efectueze confruntarea/verificarea bunurilor, care constituie cota-parte a capitalului social și efectuarea evaluării acestora pentru a putea oferi o asigurare rezonabilă privind fidelitatea și veridicitatea valorii raportate.
Ca rezultat al activității comisiei de inventariere și evaluarea bunurilor transmise în capitalul social al întreprinderilor de stat în care MA are calitatea de fondator, va definitiva reorganizarea prin absorbție și transformare a Î.S. „Combinatul de deservire socială” şi Î.S. „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională” în Instituția Publică „Centrul de pregătire a specialiștilor şi de suport al Armatei Naționale”.

Recomandarea: 2.4.3. să excludă din evidenţa contabilă terenurile şi bunurile imobile care aparțin terților şi/sau privatizate;

Autoritatea:MINISTERUL APĂRĂRII

Termen implementare: 22.03.2023
Data implementării: 29.03.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MA nr. 11/136 din 21.10.2022: A fost expediată solicitare către Ministerul Finanțelor (nr.11/1152 din 30.08.2022) privind stabilirea modului de evidență a încăperilor izolate, care aparțin terților, precum și a modalității de separare a valorii construcțiilor pentru încăperi izolate și de excludere a lor din evidență contabilă a autorităților/instituțiilor publice, în cazul când acestea aparțin cu drept de proprietate terților.
Prin scrisoarea nr.12/3-4-228 din 03.10.2022, Ministerul Apărării a fost informat vizavi de modalitatea de evidență contabilă a bunurilor imobile în care sunt încăperi izolate privatizate, însă, fără a fi descrisă metodologia de separare valorică a acestor bunuri imobile.
În acest context, Ministerul Apărării a expediat o solicitare, repetată, către Ministerul Finanțelor (nr.11/1339 din 12.10.2022) în vederea expunerii acestuia pe subiectul abordat, cu descrierea clară a modului de divizare a valorilor sus menționate.
Completare 14.04.2023
Scrisoarea MA nr.11/48 din 29.03.2023: A fost expediată solicitare către Ministerul Finanțelor (nr.11/1152 din 30.08.2022) privind stabilirea modului de evidență a încăperilor izolate, care aparțin terților, precum și a modalității de separare a valorii construcțiilor pentru încăperi izolate şi de excludere a lor din evidenţa contabilă a autorităţilor/instituţiilor publice, în cazul când acestea aparțin cu drept de proprietate terților.
Prin scrisoarea nr.12/3-4-228 din 03.10.2022, Ministerul Apărării a fost informat vizavi de modalitatea de evidență contabilă a bunurilor imobile în care sunt încăperi izolate privatizate, însă, fără a fi descrisă metodologia de separare valorică a acestor bunuri imobile.
În acest context, Ministerul Apărării a expediat o solicitare, repetată, către Ministerul Finanțelor (nr.11/1339 din 12.10.2022) în vederea expunerii acestuia pe subiectul abordat, cu descrierea clară a modului de divizare a valorilor sus menționate.
Prin scrisoarea nr.12/3-4-292 din 09.12.2022 Ministerul Finanțelor a informat că întocmirea operațiunilor contabilă și proceselor necesare pentru separarea valorii încăperilor izolate ține de responsabilitatea Ministerului Apărării.
În acest context a fost întocmit procesul-verbal nr.7 din 18.01.2023 de ajustare prin divizare a valorilor contabile și a suprafețelor transmise în proprietate privată din cadrul blocurilor locative gestionate de Ministerul Apărării. În baza acestuia au fost operate modificările corespunzătoare în evidența cantitativă și contabilă a gestionarilor blocurilor locative ce conțin apartamente/încăperi privatizate.

Recomandarea: 2.4.4. să efectueze inventarierea stării bunurilor imobile şi, pe măsura identificării bunurilor care se află în stare deplorabilă sau degradate, imposibil de remediat/reparat sau reparaţia lor este una neeficientă, să întreprindă măsuri impuse de cadrul normativ pentru excluderea acestor bunuri imobile din evidenţa sa contabilă;

Autoritatea:MINISTERUL APĂRĂRII

Termen implementare: 22.03.2023
Data implementării: 29.03.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MA nr. 11/136 din 21.10.2022: A fost elaborată și expediată, în adresa instituțiilor si unităților militare, telegrama ( nr.11/1149 din 30.08.2022) privind organizarea și desfășurarea procesului de inventariere a imobilelor gestionate, cu intocmirea actelor stării tehnice pentru fiecare construcție în parte.
Către data de 05.11.2022 informația indicată urmează a fi prezentată în adresa AARAP pentru procesare și generalizare în vederea identificării bunurilor imobile care se află în stare deplorabilă sau degradate.
Agenția Administrare Resurse și Administrare Patrimoniu a expediat o solicitare către Brigada 2 infanterie motorizată, care este gestionarul nemijlocit al lotului de teren, în vederea întreprinderii acțiunilor de excludere a acestuia din evidența contabilă.
A fost elaborat ordinul Brigazii 2 infanterie motorizata nr.371 din 28.09.2022 cu privire la admiterea delapidării patrimoniului militar la depozitul de echipament al brigăzii, prin care au fost puse sarcini (se anexează), inclusiv și excluderea din evidența contabilă lipsurile de stocuri de materiale depistate în urma anchetei administrative. Conform Notei de contabilitate nr.17/09/2022, suma de 1400499.48 a fost scoasă din evidența contabilă. Materialele pe cazul lipsurilor de stocuri de materiale depistate în urma anchetei administrative, se află în organele de anchetă.
Completare 14.04.2023
Scrisoarea MA nr.11/48 din 29.03.2023: A fost elaborată și expediată, în adresa instituțiilor și unităților militare, telegrama (nr.11/1149 din 30.08.2022) privind organizarea și desfășurarea procesului de inventariere a imobilelor gestionate, cu întocmirea actelor stării tehnice pentru fiecare construcție în parte.
Către data de 05.11.2022 informația indicată a fost prezentată în adresa AARAP pentru procesare și generalizare în vederea identificării bunurilor imobile care se află în stare deplorabilă sau degradate.
În rezultatul procesării informației s-a stabilit numărul construcțiilor în stare nesatisfăcătoare și avariată ce prezintă pericol în exploatare și care pot fi supuse procesului de casare și demolare cu forțele proprii ale gestionarilor nemijlociți. Pentru restul clădirilor a căror stare tehnică a fost raportată ca nesatisfăcătoare dar nu se află în stare avariată, urmează a fi efectuată o expertiză tehnică specializată conform cadrului legislativ în vigoare, vizavi de utilizabilitatea acestora în continuare.
Dat fiind că sursele financiare necesare pentru expertiza și demolarea în cauză sunt considerabile (circa 8 mln lei), aceasta va fi efectuată etapizat, pe măsura identificării și alocării acestor surse.

Recomandarea: 2.4.5. să înregistreze la organele cadastrale, pe măsura obținerii documentelor care certifică/justifică delimitarea proprietății publice, drepturile patrimoniale asupra bunurilor imobile gestionate;

Autoritatea:MINISTERUL APĂRĂRII

Termen implementare: 22.03.2023
Data implementării: 29.03.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MA nr. 11/136 din 21.10.2022: A fost expediată o solicitare către APP (11/1224 din 16.09.2022) privind intervenția în vederea organizării și desfășurării procesului de modificare a cadrului legislativ de specialitate în sensul simplificării și excluderii aspectelor nefuncționale din cadrul exercițiului de delimitare și înregistrare a drepturilor patrimoniale asupra proprietății imobiliare publice. Până la moment răspuns în acest sens nu a parvenit.
Completare 14.04.2023
Scrisoarea MA nr.11/48 din 29.03.2023: A fost expediată o solicitare către APP (11/1224 din 16.09.2022) privind intervenţia în vederea organizării şi desfăşurării procesului de modificare a cadrului legislativ de specialitate în sensul simplificării şi excluderii aspectelor nefuncţionale din cadrul exercițiului de delimitare şi înregistrare a drepturilor patrimoniale asupra proprietăţii imobiliare publice.
În rezultatul solicitării repetate nt.11/206 din 08.02.2023 adresată către APP, la data de 16.03.2023 a avut loc ședința comună cu Agenția Proprietății Publice, Ministerul Apărării și primarul com. Cobusca Veche în cadrul cărei s-a discutat problemele existente la etapa de coordonare a materialelor de delimitare a loturilor de teren gestionate de minister.
Ca rezultat al ședinței, din cauza existenței unor divergențe de ordin tehnic în materialele de delimitare masivă a teritoriului APL, s-a decis solicitarea avizului de la ÎS „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului” pe subiectul delimitării lotului de teren și luarea unei decizii finale de către APP în acest sens.
Este de menționat, că reprezentanții com. Bălăbănești și Corjova, care de asemenea refuză coordonarea materialelor de delimitare înaintate de Ministerul Apărării, nu s-au prezentat la ședință. Astfel, urmează ca APP să ia decizia cu referire la modalitatea de înregistrare cadastrală a loturilor de teren amplasate pe teritoriile APL-urilor în cauză gestionate de Ministerul Apărării.
Bunurile imobiliare urmează a fi înregistrate după înregistrarea cadastrală a terenurilor din recomandarea 2.5.2 a CCRM.

Recomandarea: 2.4.6. să asigure raportarea corespunzătoare și completă către Agenția Proprietății Publice a valorii bunurilor imobile și terenurilor gestionate;

Autoritatea:MINISTERUL APĂRĂRII

Termen implementare: 22.03.2023
Data implementării: 29.03.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MA nr.11/48 din 29.03.2023: A fost elaborată și expediată în adresa instituțiilor și unităților militare telegrama cu nr.11/1149-2022 din numele Secretarului de Stat privind organizarea și desfășurarea procesului de inventariere a imobililor gestionate, cu întocmirea stării tehnice pentru fiecare construcției în parte.
Totodată, prin scrisoarea nr. 70/1694 din data de 12.11.2021 a directorului Agenției asigurare resurse și administrare patrimoniu a fost expediată solicitare către APP privind completarea dării de seamă privind bunurile imobile proprietate publică a statului, aflate în gestiunea MA (Anexa 14 a HG 675/2008).

Recomandarea: 2.4.7. să asigure respectarea cadrului normativ privind darea în arendă/comodat a terenurilor gestionate, cu încasarea la bugetul de stat a veniturilor de la darea în arendă, inclusiv subarendă, de către entitățile subordonate sau întreprinderile de stat al căror fondator este ministerul, și stabilirea unei persoane responsabile de monitorizarea și controlul periodic asupra conformității dării în arendă/comodat a terenurilor, precum și de încasarea regulamentară la bugetul de stat, la venituri generale, a veniturilor de la darea în arendă;

Autoritatea:MINISTERUL APĂRĂRII

Termen implementare: 22.03.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MA nr. 11/136 din 21.10.2022: Prin Ordinul ministrului apărării nr.502 din 21 octombrie 2021 au fost operate modificari în Ordinul ministrului apărării nr.282/2004 „Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la serviciul financiar (contabilitate) în marile unități, unitățile militare ale Armatei Naționale și instituțiile Ministerului Apărării al Republicii Moldova”, (se anexează), care prevede noi reguli de dare în locațiune a activelor neutilizate și valorificarea terenurilor, în strictă conformitate cu Hotarirea Guvernului nr.483/2008).
Totodată, prin Ordinul ministrului apărării nr.517 din 28.10.2021 cu privire la realizarea unor recomandări ale Curții de Conturi (punctul 9) au fost desemnati:
- locotenent-colonel Alexandru Stratila, șef adjunct Direcție-șef secție juridică, Direcția management instituțional, responsabil de monitorizarea și controlul periodic asupra conformității dării în arenda/comodat a terenurilor și activelor neutilizate ale intreprinderilor de stat;
- funcționar public Anna Tripac, consultant principal Direcție planificare resurse financiare și tehnico-materiale, responsabilă de monitorizarea trimestriala a veniturilor de la darea în locațiune/comodat a terenurilor.
Contractele sa fie coordonate cu persoanele desemnate în vederea expertizei juridice și economice. Urmare a acestor măsuri, precum și pentru monitorizare și controlul periodic asupra conformității dării în arendă/comodat a terenurilor și incasarea veniturilor de la dare în arendă la bugetul de stat la venituri generale, Direcția planificare resurse financiare și tehnico-materiale, prin scrisoarea nr.11/1138 din 25.08.2022 (se anexează) a solicitat de la întreprinderile de stat ale Ministerului Apărării să prezinte trimestrial informații cu privire la situația veniturilor acumulate din darea în locațiune/comodat a terenurilor conform unui tabel.
Completare 14.04.2023
Scrisoarea MA nr.11/48 din 29.03.2023: Prin Ordinul ministrului apărării nr.502 din 21 octombrie 2021 au fost operate modificări în Ordinul ministrului apărării nr.282/2004 „Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la serviciul financiar (contabilitate) în marile unități, unitățile militare ale Armatei Naționale și instituțiile Ministerului Apărării al Republicii Moldova”, (se anexează), care prevede noi reguli de dare în locațiune a activelor neutilizate și valorificarea terenurilor, în strictă conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.483/2008).
Totodată, prin ordinul Ministrului apărării nr.517 din 28.10.2021 cu privire la realizarea unor recomandări ale Curții de Conturi (punctul 9) au fost desemnați:
- locotenent-colonel Alexandru Strătila, șef adjunct Direcție-șef secție juridică, Direcția management instituțional, responsabil de monitorizarea și controlul periodic asupra conformității dării în arendă/comodat a terenurilor și activelor neutilizate ale întreprinderilor de stat;
- funcționar public Anna Tripac, consultant principal Direcție planificare resurse financiare și tehnico-materiale, responsabilă de monitorizarea trimestrială a veniturilor de la darea în locațiune/comodat a terenurilor.
Contractele să fie coordonate cu persoanele desemnate în vederea expertizei juridice și economice.
Urmare a acestor măsuri, precum și pentru monitorizare și controlul periodic asupra conformității dării în arendă/comodat a terenurilor și încasarea veniturilor de la dare în arendă la bugetul de stat la venituri generale, Direcția planificare resurse financiare și tehnico-materiale, prin scrisoarea nr.11/1138 din 25.08.2022 (se anexează) a solicitat de la întreprinderile de stat ale Ministerului Apărării să prezinte trimestrial informații cu privire la situația veniturilor acumulate din darea în locațiune/ comodat a terenurilor conform unui tabel.

Recomandarea: 2.4.8. să opereze modificări/ajustări în Ordinul ministrului apărării nr.290 din 07.05.2019 , cu aducerea prevederilor acestuia referitoare la regulile de casare a mijloacelor fixe în concordanță cu Regulamentul privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe, aprobat de Guvern ;

Autoritatea:MINISTERUL APĂRĂRII

Termen implementare: 22.03.2023
Data implementării: 29.03.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MA nr.11/48 din 29.03.2023: A fost elaborat și definitivat proiectul de ordin a Ministrului apărării ”Despre aprobarea Instrucţiunii cu privire la casarea bunurilor materiale și mijloacelor bănești în Armata Naţională”.
Pe parcursul trimestrului I, a trecut toate etapele de avizare și aprobare (ordinul MA nr. 230/2023).

Recomandarea: 2.4.9. să revizuiască şi să ajusteze categoriile de mijloace fixe incluse în Nomenclatorul bunurilor cu destinație militară, prin excluderea din acesta a mijloacelor fixe care au destinație/utilizare dublă, pentru a aduce în concordanță înscrisurile din Nomenclator cu regulile incluse în Politica de contabilitate privitor la categoriile de mijloace fixe pentru care nu se calculează uzura;

Autoritatea:MINISTERUL APĂRĂRII

Termen implementare: 22.03.2023
Data implementării: 29.03.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MA nr.11/48 din 29.03.2023: S-a convocat ședința de lucru cu specialiștii din cadrul Ministerului Apărării, Ministerul Finanțelor și Curtea de conturi, privind revizuirea şi ajustarea categoriilor de mijloace fixe incluse în Nomenclatorul bunurilor cu destinație militară, prin excluderea din acesta a mijloacelor fixe care au destinație/utilizare dublă, pentru a aduce în concordanță înscrisurile din Nomenclator cu regulile incluse în Politica de contabilitate privitor la categoriile de mijloace fixe pentru care nu se calculează uzura.
Prin scrisoarea Ministerului Finanțelor nr. 12/3-4-228 din 03.10.2022 a informat Ministerul Apărării despre faptul că a inițiat procesul de modificare a ordinului Ministerului Finanțe nr.216/2015, privind politica de contabilitate.

Recomandarea: 2.4.10. să restabilească în evidenţa contabilă uzura mijloacelor fixe care nu se încadrează în categoriile de mijloace fixe cu destinație militară și pentru care, în anul 2020, uzura cumulată pe parcursul anilor a fost anulată;

Autoritatea:MINISTERUL APĂRĂRII

Termen implementare: 22.03.2023
Data implementării: 29.03.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MA nr. 11/136 din 21.10.2022: A fost expediată o solicitare în adresa Brigazii 1 infanterie motorizată în scopul urgentării evaluării și luaăii la evidența a bunurilor materiale, menționate în solicitare (nr.14/184 din 22. 06.2022).
În urma acestor măsuri, Brigada 1 infanterie motorizată, în comun cu direcțiile interesate din cadrul Marelui Stat Major al Armatei Naționale au instituit Comisia pentru evaluarea și reevaluarea bunurilor tehnico-materiale, după care a efectuat evaluarea mijloacelor fixe și materialelor pentru care era asigurată doar evidența cantitativă. Bunurile materiale evaluate au fost contabilizate în serviciile respective, cu efectuarea corespunzătoare a calculului uzurii.
Completare 14.04.2023
Scrisoarea MA nr.11/48 din 29.03.2023: A fost expediată o solicitare în adresa Brigăzii 1 infanterie motorizată în scopul urgentării evaluării și luării la evidența a bunurilor materiale, menționate în solicitare (nr.14/184 din 22. 06.2022).
În urma acestor măsuri, Brigada 1 infanterie motorizată, în comun cu direcțiile interesate din cadrul Marelui Stat Major al Armatei Naționale au instituit Comisia pentru evaluarea și reevaluarea bunurilor tehnico-materiale, după care a efectuat evaluarea mijloacelor fixe și materialelor pentru care era asigurată doar evidența cantitativă. Bunurile materiale evaluate au fost contabilizate în serviciile respective, cu efectuarea corespunzătoare a calculului uzurii.

Recomandarea: 2.5.1. în comun cu Ministerul Apărării, pentru luare de atitudine, și se recomandă, să consolideze eforturile aferente finalizării procesului de înregistrare a drepturilor patrimoniale asupra loturilor de teren, în scopul asigurării completitudinii datelor incluse în Anexele la Hotărârea Guvernului nr.161 din 07.03.2019 cu privire la aprobarea listei terenurilor proprietate publică a statului din administrarea Agenției Proprietății Publice, precum și stabilirii corespunzătoare a destinației terenurilor, cu completarea, după caz, a Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămân în proprietatea statului ;

Autoritatea:MINISTERUL APĂRĂRII

Termen implementare: 22.03.2023
Data implementării: 29.03.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MA nr. 11/136 din 21.10.2022: Agenția Proprietății Publice, la solicitarea Ministerului Apărării nr.11/775 din 07.06.2022, referitor la prezentarea informației privind etapa de modificare și completare a anexelor la Hotărârea Guvernului nr.161/2019 cu privire la aprobarea Listei terenurilor proprietate publică a statului a comunicat că, procesul de modificare a actului normativ se află la etapa de finalizare și urmează a fi prezentat repetat autorităților publice centrale, spre avizare.
Completare 14.04.2023
Scrisoarea MA nr.11/48 din 29.03.2023: Prin Hotărârea Guvernului nr.824/2022 cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului a fost completată Anexele nr. 1 și nr.3 a Hotărârii Guvernului nr.161/2019 cu privire la aprobarea listei terenurilor proprietate publică a statului din administrarea Agenției Proprietății Publice cu 2 loturi de teren gestionate de Ministerul Apărării (r-nul.Ialoveni, str. Ștefan cel Mare, 37 și r-nul Anenii Noi, sat. Șerpeni extravilan).
Prin proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 161/2019 cu privire la aprobarea listei terenurilor proprietate publică a statului din administrarea Agenţiei Proprietăţii Publice (număr unic 975/APP/2022), Anexele nr. 1 și nr.3 a hotărârii citate urmează a fi completate cu 1 lot de teren gestionat de Ministerul Apărării (r-nul. Ialoveni, sat. Suruceni, extravilan).

Recomandarea: 2.5.2. în comun cu Ministerul Apărării, pentru luare de atitudine, și se recomandă, să înregistreze la organele cadastrale, pe măsura obținerii documentelor care certifică/justifică delimitarea proprietății publice, drepturile patrimoniale asupra terenurilor, cu întocmirea actelor de primire-predare între Agenția Proprietății Publice și structurile subordonate Ministerului Apărării, gestionare ale terenurilor;

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 22.03.2023

Recomandarea: 2.6. în comun cu Agenția Proprietății Publice, Ministerul Finanțelor și Agenția Servicii Publice, pentru luare de atitudine, şi se recomandă să analizeze prevederile cadrului regulator în domeniul privatizării spațiilor locative și, după caz, să întreprindă măsurile de rigoare pentru completarea sau modificarea prevederilor cadrului normativ relevant cu prevederi noi, clare și exhaustive, cu privire la acțiunile care urmează să fie întreprinse de către gestionar pentru modificarea înscrisurilor din Registrul bunurilor imobile în cazul când un bloc locativ include suprafețe izolate, care reprezintă spații cu altă destinaţie decât cea de locuință din blocurile de locuinţe, și nu include spaţiile de folosinţă comună (scări, casele scărilor, terase, subsoluri, ascensoare, punctele de distribuţie a energiei termice, electrice şi a apei), care sunt repartizate fiecărui proprietar proporțional cotei constituite din suprafața locuințelor privatizate;

Autoritatea:Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării

Termen implementare: 22.03.2023

Recomandarea: 2.7. pentru luare de atitudine, şi se recomandă, pe măsura implementării recomandării din pct. 2.6. al prezentei Hotărâri, după caz, să opereze modificări în Ordinul ministrului finanțelor nr.216 din 28.12.2015, cu completarea lui cu prevederi exhaustive aferente evidenței încăperilor izolate, și să elaboreze o circulară privind modul de evidență a acestora, cu reguli clare de separare a valorii construcțiilor pentru încăperi izolate şi de excludere a lor din evidenţa contabilă a autorităţilor/instituţiilor publice, în cazul când acestea aparțin cu drept de proprietate terților;

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 22.03.2023
Data implementării: 20.01.2023
Răspunsul autorității:
Scris.MF nr.05-10/98/1468 din 24.10.2022: MF a inițiat modificarea/completarea Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr.216/2015.
Suplimentar, se comunica că, MF a remis prin circulara nr.12/3-4-228 din 03.10.2022 (se anexează) în adresa Ministerului Apărării recomandări/explicații privind implementarea corectă și exhaustive a recomandării Curții de Conturi în partea ce ține de contabilizarea operațiunilor economice privind privatizarea apartamentelor.
Completare 24.01.2023
Scrisoarea MF nr.05-10/05/85 din 20.01.2023: A fost emis Ordinul ministrului finanțelor nr. 116/2022 privind modificarea și completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr.216 din 28 decembrie 2015 (Monitorul Oficial al R. Moldova nr.456-459 art.1497 din 30.12.2022)
Astfel, a fost completat pct.3.3.7. din Normele metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr.216/2015, cu reguli de evidență contabilă a încăperilor izolate și spațiilor de folosință comună și reguli de excludere a valorii locuințelor privatizate.

Completare 22.02.2023
A fost emis Ordinul ministrului finanțelor nr. 116/2022 privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015 (Monitorul Oficial al R. Moldova nr.456-459 art. 1497 din 30.12.2022)
Astfel, a fost completat pct. 3.3.7. din Normele metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr.216/2015, cu reguli de evidență contabilă a încăperilor izolate și spațiilor de folosință comună și reguli de excludere a valorii locuințelor privatizate.
MF din 24.10.22.pdf MF din 20.01.23.pdf Info MF HCC nr.32-2022_ianuarie 2023.semnat.pdf

Recomandarea: 2.8. în comun cu Ministerul Apărării, pentru luare de atitudine, şi se recomandă să examineze propunerile înaintate de Ministerul Apărării privind transmiterea obiectului cultural Complexul memorial „Eternitate” de la balanța Ministerului Apărării la balanța Primăriei mun. Chişinău;

Autoritatea:MINISTERUL APĂRĂRII

Termen implementare: 22.03.2023
Data implementării: 21.10.2022
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MA nr. 11/136 din 21.10.2022: A fost înaintat demers repetat către Primăria mun. Chisinau privind transmiterea obiectului cultural Complexul memorial „Eternitate” de la balanța Ministerului Apărării la balanța Primăriei mun. Chișinau (nr.11/1153 din 30.08.2022).
Până în prezent, răspuns nu a parvenit.

Completare 14.04.2023
Scrisorea MA nr.11/48 din 29.03.2023: A fost înaintat demers repetat către Primăria mun. Chișinău privind transmiterea obiectului cultural Complexul memorial „Eternitate” de la balanța Ministerului Apărării la balanța Primăriei mun. Chişinău (nr.11/1153 din 30.08.2022).
Prin scrisoarea nr.6362/22 din 24.02.2023, Primăria mun. Chișinău și-a confirmat intenția și disponibilitatea de a primi la balanță obiectul sus menționat, însă fără a fi emisă decizia consiliul municipal în acest sens, conform prevederilor legislației în vigoare.
În acest context, prin scrisoarea nr.11/204 din 28.02.2023 Ministerul Apărării a solicitat emiterea deciziei consiliului municipal necesară pentru promovarea proiectului de hotărârii de Guvern privind transmiterea obiectului cultural Complexul memorial „Eternitate” de la balanța Ministerului Apărării la balanța Primăriei mun. Chişinău.
Până la moment decizia nominalizată nu a parvenit în adresa ministerului.

Recomandarea: 2.9. în comun cu Agenţia Proprietăţii Publice, pentru luare de atitudine, şi se recomandă să clarifice situația privind reorganizarea prin fuziune (absorbţie) a ÎS „CCM VICHI” cu ÎS „Aeroportul Internaţional Mărculești” şi să întreprindă măsurile impuse de cadrul regulator pentru definitivarea reorganizării și, după caz, radierea ÎS „CCM VICHI” din Registrul unităților de drept.

Autoritatea:MINISTERUL APĂRĂRII

Termen implementare: 22.03.2023
Data implementării: 29.03.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MA nr.11/48 din 29.03.2023: Pentru informație se comunică că, Întreprinderea de Stat CCM ,,VICHI” (IDNO – 1002600043255) a fost fondată prin ordinului Ministrului apărării nr.189 din 09 noiembrie 1992.
Pe parcurs, prin ordinul Ministrului apărării nr.53 din 02 martie 2004, Î.S. ,,CCM VICHI” a fost supusă reorganizării, prin fuziune (absorbție) cu Întreprinderea de Stat ,,Aeroportul Internațional Mărculești” din s. Lunga, raionul Florești (IDNO – 1004607000530). Respectiv, toate documentele Întreprinderii de stat Î.S. ,,CCM VICHI” au fost predate Î.S. ,,Aeroportul Internațional Mărculești, al cărui fondator a rămas Ministerul Apărării.”
În anul 2017, întru executarea Hotărârii Guvernului nr.574/2017, Î.S. ,,Aeroportul Internațional Mărculești”, a fost transmisă în subordinea Ministerului Economiei.
Întru executarea recomandării Curții de Conturi menționată, Ministerul Apărării, s-a adresat cu o interpelare către Agenția Servicii Publice, prin care a solicitat suport în vederea excluderii Î.S. ,,CCM VICHI” din Registrul de stat.
Agenția Servicii Publice a comunicat că, Î.S. ,,CCM VICHI”, pînă în prezent, se află în proces de reorganizare, iar în calitatea de fondator figurează, în continuare, Ministerul Apărării al Republicii Moldova, din aceste considerente întreprinderea nu poate fi radiată din Registrul de stat al persoanelor juridice.
Pe această problemă, Ministerul Apărării s-a mai adresat la serviciul Modificarea /Reorganizarea/Suspendarea/Radierea unităților de drept din cadrul Agenției servicii publice, după care am fost informați că, Ministerul Apărării, în prezent, nu poate întreprinde careva acțiuni, deoarece Î.S. ,,Aeroportul Internațional Mărculești”, este responsabilă de reorganizarea prin fuziune (absorbție) cu ,,Î.S. CCM VICHI”.
În prezent Agenția Proprietății Publice figurează ca fondator (100,00%) al Î.S. ,,Aeroportul Internațional Mărculești.”
Din aceste considerente, Ministerul Apărării nu are posibilități de a întreprinde careva măsuri privind radierea Î.S. ,,CCM VICHI” din Registrul de stat al persoanelor juridice.
Din cele relatate, Ministerul Apărării prin scrisoarea nr. 11/308 din 01.03.2022 expediată în adresată Curții de Conturi a intervenit cu rugămintea de a exclude din responsabilitatea ministerului, și executată de către Agenția Proprietății Publice, noul fondator al Î.S. ,,Aeroportul Internațional Mărculești”, ținând cont că documentele primare a Î.S. ,,CCM VICHI” au fost predate Î.S. ,,Aeroportul Internațional Mărculești.” Pînă la momentul actual nu a parveni nici un răspuns de la Curtea de conturi.

Recomandarea: 2.5.3. în comun cu Ministerul Apărării, pentru luare de atitudine, și se recomandă, să revizuiască legalitatea contractelor de dare în comodat/arendă/subarendă a terenurilor cu destinație specială, încheiate de către structurile subordonate ministerului, inclusiv a celor încheiate cu întreprinderile de stat al căror fondator este ministerul;

Autoritatea:MINISTERUL APĂRĂRII

Termen implementare: 22.03.2023
Data implementării: 29.03.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MA nr. 11/136 din 21.10.2022: ÎS „Centru de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională” a trimis notificări în adresa agenților economici, cu care întreprinderea are încheiate contracte de prelucrare, în comun a terenurilor arabile ale Centrelor de instruire militară ale unor unități militare, în vederea încetării raporturilor contractuale de la data expirării contractelor, (notificările nr. 194; 195; 196 din 22.09.2021, pentru agenții economici SRL "CirnCazac"; SA "Avicola", SRL "NSV Cereal" .
Rezilierea contractului de locațiune încheiat cu SRL "AutoPlusGrup" pentru bunurile imobile amplasate pe adresa mun. Chișinău, str. Vasile Lupu, 37/1 (acord de reziliere nr.14/731/2021 la contractul de locațiune nr.14/633/2020 (se anexează).
În acest context, APP, prin scrisoarea nr.03-04-7021 din 15.11.2021 (se anexează) a solicitat de la Ministerul Apărării prezentarea copiilor contractelor de comodat/arenda/subarenda, locațiune, a terenurilor cu destinație specială, încheiate de către subunitățile Ministerului Apărării.
Prin scrisoarea nr.342 din 16.12.2021, ÎS „Centrul de pregatire a specialiștilor pentru Armata Națională a informat despre rezilierea contractelor de dare în comodat/arenda/subarendă a terenurilor cu destinație specială, încheiate între structurile subordonate MA, încheiate de ÎS cu agenții economici SRL "CirnCazac"; SA "Avicola", SRL "NSV Cereal"), inclusiv și a contractului de locațiune încheiat cu SRL "AutoPlusGrup" pentru bunurile imobile amplasate pe adresa mun. Chisinau, str. Vasile Lupu, 37/1 (materialele se anexează). Din 01.01.2022, Ministerul Apărării nu mai înregistreaza contracte de dare în comodat/arenda/subarendă a terenurilor cu destinație specială.
Necătând la măsurile întreprinse, conducerea ÎS„Centrul de pregatire a specialiștilor pentru Armata Națională” încălcând cerințele actelor normative menționate, continuă prelungirea termenilor contractelor de comodat/arenda/subarendă a terenurilor cu destinație specială, încheiate cu diferiți agenți economici, fără a fi înregistrate în Direcția planificare resurse financiare si tehnico-materiale.
În această ordine de idei, prin scrisoarea nr.11/1137 din 25.08.2022 (se anexează), a Direcției planificare resurse financiare si tehnico-materiale a solicitat prezentarea unei note informativa pe problema abordată și a copiilor certificate ale contractelor de comodat/arendă/subarendă a terenurilor cu destinație specială, cu anexarea actelor ce au stat la baza semnării acestora, până la data de 15.09.2022.
Prin scrisoarea nr.165 din 01.09.2022, ÎS „Centrul de pregatire a specialiștilor pentru Armata Națională” a prezentat o nota informativă, prin care a comunicat că contractele încheiate cu agenții economici SRL "CirnCazac"; SA "Avicola", SRL "NSV Cereal"), vor fi reziliate după expirarea termenilor contractelor.
Au fost revizuite contractele de dare în comodat/subarenda a terenurilor cu destinație specială încheiate între intreprinderea de stat și agenții economici SRL "CirnCazac"; SA "Avicola", SRL "NSV Cereal", au fost avizați privind rezilierea contractelor la finisarea lucrarilor agricole pentru anul 2022.
Completare 14.04.2023
Scrisoarea MA nr.11/48 din 29.03.2023: Întreprinderea de stat „Centru de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională” a trimis notificări in adresa agenților economici, cu care întreprinderea are încheiate contracte de prelucrare, in comun a terenurilor arabile ale Centrelor de instruire militară ale unor unități militare, in vederea încetării raporturilor contractuale de la data expirării contractelor, (notificările nr.l94; 195, 196 din 22.09.202I, pentru agenții economici SKL "CimCazac"; SA ”Avicola”, SRL ”NSV Cereal”.
Rezilierea contractului de locațiune încheiat cu SRL ”AutoPlusGrup”pentru bunurile imobile amplasate pe adresa mun. Chișinău, str. Vasile Lupu, 37/l (acord de reziliere nr.14/731/2021 la contractul de locațiune nr.14/633/2020 (se anexează).
În acest context, Agenția Proprietății Publice, prin scrisoarea nr.03-04-7021 din 15.11.2021 (se anexează) a solicitat de la Ministerul Apărării prezentarea copiilor contractelor de comodat/arendă/subarendă, locațiune, a terenurilor cu destinație specială, încheiate de către subunitățile Ministerului Apărării.
Prin scrisoarea nr.342 din 16.12.2021, ÎS„Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională a informat despre rezilierea contractelor de dare în comodat/arendă/ subarendă a terenurilor cu destinație specială, încheiate între structurile subordonate MA, încheiate de Î.S. cu agenții economici SKL "CimCazac"; SA "Avicola", SRL "NSV Cereal"), Inclusiv și a contractului de locațiune încheiat cu SRL "AutoPlusGrup" pentru bunurile imobile amplasate pe adresa mun. Chișinău, str. Vasile Lupu, 37/l (materialele se anexează). Din 01.01.2022, Ministerul Apărării nu mai înregistrează contracte de dare în comodat/arendă/ subarendă a terenurilor cu destinație specială.
Necătînd la măsurile întreprinse, conducerea ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională” încălcînd cerințele actelor normative menționate, continuă prelungirea termenilor contractelor de comodat/ arendă/subarendă a terenurilor cu destinație specială, încheiate cu diferiți agenți economici, fără a fi înregistrate în Direcția planificare resurse financiare și tehnico-materiale.
În această ordine de idei, prin scrisoarea nr.11/1137 din 25.08.2022 (se anexează), a Direcției planificare resurse financiare și tehnico-materiale a solicitat prezentarea unei note informativă pe problema abordată și a copiilor certificate ale contractelor de comodat/ arendă/subarendă a terenurilor cu destinație specială, cu anexarea actelor ce au stat la baza semnării acestora, până la data de 15.09.2022.
Prin scrisoarea nr.165 din 01.09.2022, Întreprinderii de Stat „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională” a prezentat o notă informativă, prin care a comunicat că contractele încheiate cu agenții economici SKL "CimCazac"; SA "Avicola", SRL "NSV Cereal"), vor fi reziliate după expirarea termenilor contractelor.
Pe parcursul anului 2022 și trimestrul I 2023, persoanele desemnate nu a avizat careva rapoarte sau contracte cu referire la prelungirea/încheierea contractelor de conlucrare în comun a terenurilor din cadrul centrelor de instruire ale Armatei Naționale. Astfel, pentru a nu prejudicia Ministerul Apărării și a evita atragerea în litigii în instanțele de judecată, a fost adoptată poziția că odată cu expirarea termenelor de acțiune a acestor contracte, să nu fie admisă încheierea unor contracte ulterioare. În acest sens, urmând a fi autorizat doar contractul cu SRL „NSV Cereal”, conform termenului stabilit până la 30.10.2023.

Prin scrisoarea nr.165 din 01.09.2022, Întreprinderii de Stat „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională” a prezentat o notă informativă, prin care a comunicat că contractele încheiate cu agenții economici SKL "CimCazac"; SA "Avicola", SRL "NSV Cereal"), vor fi reziliate după expirarea termenilor contractelor.
Pe parcursul anului 2022 și trimestrul I 2023, persoanele desemnate nu a avizat careva rapoarte sau contracte cu referire la prelungirea/încheierea contractelor de conlucrare în comun a terenurilor din cadrul centrelor de instruire ale Armatei Naționale. Astfel, pentru a nu prejudicia Ministerul Apărării și a evita atragerea în litigii în instanțele de judecată, a fost adoptată poziția că odată cu expirarea termenelor de acțiune a acestor contracte, să nu fie admisă încheierea unor contracte ulterioare. În acest sens, urmând a fi autorizat doar contractul cu SRL „NSV Cereal”, conform termenului stabilit până la 30.10.2023.

Recomandarea: 2.6. Ministerului Economiei, în comun cu Agenția Proprietății Publice, Ministerul Finanțelor și Agenția Servicii Publice, pentru luare de atitudine, şi se recomandă să analizeze prevederile cadrului regulator în domeniul privatizării spațiilor locative și, după caz, să întreprindă măsurile de rigoare pentru completarea sau modificarea prevederilor cadrului normativ relevant cu prevederi noi, clare și exhaustive, cu privire la acțiunile care urmează să fie întreprinse de către gestionar pentru modificarea înscrisurilor din Registrul bunurilor imobile în cazul când un bloc locativ include suprafețe izolate, care reprezintă spații cu altă destinaţie decât cea de locuință din blocurile de locuinţe, și nu include spaţiile de folosinţă comună (scări, casele scărilor, terase, subsoluri, ascensoare, punctele de distribuţie a energiei termice, electrice şi a apei), care sunt repartizate fiecărui proprietar proporțional cotei constituite din suprafața locuințelor privatizate;

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 22.03.2023

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 22.03.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MF nr.05-10/20/376 din 17.03.2023: Potrivit art.7 alin.(1) și alin.(2) din Legea nr.121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, Ministerul Economiei promovează politica statului în domeniul administrării și deetatizării proprietății publice, iar organul abilitat cu administrarea și deetatizarea proprietății publice a statului este Agenția Proprietății Publice.
Totodată, potrivit art.7 alin.(3) din Legea nr.121/2007, în domeniul administrării proprietății publice, de competența Agenției Proprietății Publice sunt:
1) administrarea terenurilor proprietate publică a statului aferente bunurilor imobile proprietate privată, inclusiv darea lor în locațiune/arendă;
2) adoptarea deciziilor privind preluarea în administrare a bunurilor proprietate a statului din administrarea economică a societăților comerciale fondate în procesul privatizării;
3) administrarea, în modul stabilit de către Guvern, a terenurilor proprietate publică a statului aferente bunurilor imobile proprietate publică a statului, inclusiv darea acestora în locațiune/arendă/superficie;
4) administrarea, în modul stabilit de către Guvern, a terenurilor proprietate publică a statului atribuite domeniului public al statului, determinate în conformitate cu Legea nr.29/2018 privind delimitarea proprietății publice, inclusiv darea acestora în locațiune/arendă/superficie;
5) administrarea, în modul stabilit de către Guvern, a terenurilor proprietate publică a statului aflate în gestiunea întreprinderilor de stat și a celor indicate în Lista unităților ale caror terenuri destinate agriculturii rămân în proprietatea statului, aprobată prin Legea nr.668/1995, inclusiv darea acestora în locațiune/arendă/comodat/superficie;
6) ținerea registrului patrimoniului public.
Astfel, ținând cont de cele expuse, se atentionează că, la prezentarea actelor normative/legislative aferente modificării cadrului regulator în domeniul privatizarii spațiilor locative, precum și cadrului normativ relevant completat/modificat cu prevederi aferente acțiunilor care urmează să fie întreprinse de către gestionar pentru modificarea înscrisurilor din Registrul bunurilor imobile, Ministerul Finanțelor este dispus să se expună vis-a-vis de materialele care vor fi prezentate.
Completare 20.03.2023
Scrisoarea MF nr.05-10/20/376 din 17.03.2023: Potrivit art.7 alin.(1) și alin.(2) din Legea nr.121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, Ministerul Economiei promovează politica statului în domeniul administrării și deetatizării proprietății publice, iar organul abilitat cu administrarea și deetatizarea proprietății publice a statului este Agenția Proprietății Publice.
Totodată, potrivit art.7 alin.(3) din Legea nr.121/2007, în domeniul administrării proprietății publice, de competența Agenției Proprietății Publice sunt:
1) administrarea terenurilor proprietate publică a statului aferente bunurilor imobile proprietate privată, inclusiv darea lor în locațiune/arendă;
2) adoptarea deciziilor privind preluarea în administrare a bunurilor proprietate a statului din administrarea economică a societăților comerciale fondate în procesul privatizării;
3) administrarea, în modul stabilit de către Guvern, a terenurilor proprietate publică a statului aferente bunurilor imobile proprietate publică a statului, inclusiv darea acestora în locațiune/arendă/superficie;
4) administrarea, în modul stabilit de către Guvern, a terenurilor proprietate publică a statului atribuite domeniului public al statului, determinate în conformitate cu Legea nr.29/2018 privind delimitarea proprietății publice, inclusiv darea acestora în locațiune/arendă/superficie;
5) administrarea, în modul stabilit de către Guvern, a terenurilor proprietate publică a statului aflate în gestiunea întreprinderilor de stat și a celor indicate în Lista unităților ale caror terenuri destinate agriculturii rămân în proprietatea statului, aprobată prin Legea nr.668/1995, inclusiv darea acestora în locațiune/arendă/comodat/superficie;
6) ținerea registrului patrimoniului public.
Astfel, ținând cont de cele expuse, se atentionează că, la prezentarea actelor normative/legislative aferente modificării cadrului regulator în domeniul privatizarii spațiilor locative, precum și cadrului normativ relevant completat/modificat cu prevederi aferente acțiunilor care urmează să fie întreprinse de către gestionar pentru modificarea înscrisurilor din Registrul bunurilor imobile, Ministerul Finanțelor este dispus să se expună vis-a-vis de materialele care vor fi prezentate. MinFin din 17.03.2023.pdf

Autoritatea:Agenția Servicii Publice

Termen implementare: 22.03.2023

Recomandarea: 2.9. Ministerului Apărării, în comun cu Agenţia Proprietăţii Publice, pentru luare de atitudine, şi se recomandă să clarifice situația privind reorganizarea prin fuziune (absorbţie) a ÎS „CCM VICHI” cu ÎS „Aeroportul Internaţional Mărculești” şi să întreprindă măsurile impuse de cadrul regulator pentru definitivarea reorganizării și, după caz, radierea ÎS „CCM VICHI” din Registrul unităților de drept.

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 22.03.2023

Recomandarea: 2.5.3. în comun cu Ministerul Apărării, pentru luare de atitudine, și se recomandă: să revizuiască legalitatea contractelor de dare în comodat/arendă/subarendă a terenurilor cu destinație specială, încheiate de către structurile subordonate ministerului, inclusiv a celor încheiate cu întreprinderile de stat al căror fondator este ministerul;

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 22.03.2023

Recomandarea: 2.5.2. Agenției Proprietății Publice, în comun cu Ministerul Apărării, pentru luare de atitudine, și se recomandă: să înregistreze la organele cadastrale, pe măsura obținerii documentelor care certifică/justifică delimitarea proprietății publice, drepturile patrimoniale asupra terenurilor, cu întocmirea actelor de primire-predare între Agenția Proprietății Publice și structurile subordonate Ministerului Apărării, gestionare ale terenurilor;

Autoritatea:MINISTERUL APĂRĂRII

Termen implementare: 22.03.2023
Data implementării: 29.03.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MA nr.11/48 din 29.03.2023: A fost expediată o solicitare către APP (11/1224 din 16.09.2022) privind intervenţia în vederea organizării şi desfăşurării procesului de modificare a cadrului legislativ de specialitate în sensul simplificării şi excluderii aspectelor nefuncţionale din cadrul exercițiului de delimitare şi înregistrare a drepturilor patrimoniale asupra proprietăţii imobiliare publice.
În rezultatul solicitării repetate nt.11/206 din 08.02.2023 adresată către APP, la data de 16.03.2023 a avut loc ședința comună cu APP, Ministerul Apărării și primarul com. Cobusca Veche în cadrul cărei s-a discutat problemele existente la etapa de coordonare a materialelor de delimitare a loturilor de teren gestionate de minister.
Ca rezultat al ședinței, din cauza existenței unor divergențe de ordin tehnic în materialele de delimitare masivă a teritoriului APL, s-a decis solicitarea avizului de la ÎS „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului” pe subiectul delimitării lotului de teren și luarea unei decizii finale de către APP în acest sens.
Este de menționat, că reprezentanții com. Bălăbănești și Corjova, care de asemenea refuză coordonarea materialelor de delimitare înaintate de Ministerul Apărării, nu s-au prezentat la ședință. Astfel, urmează ca APP să ia decizia cu referire la modalitatea de înregistrare cadastrală a loturilor de teren amplasate pe teritoriile APL-urilor în cauză gestionate de Ministerul Apărării.

Recomandarea: 2.5.1. în comun cu Ministerul Apărării, pentru luare de atitudine, și se recomandă: să consolideze eforturile aferente finalizării procesului de înregistrare a drepturilor patrimoniale asupra loturilor de teren, în scopul asigurării completitudinii datelor incluse în Anexele la Hotărârea Guvernului nr.161 din 07.03.2019 cu privire la aprobarea listei terenurilor proprietate publică a statului din administrarea Agenției Proprietății Publice, precum și stabilirii corespunzătoare a destinației terenurilor, cu completarea, după caz, a Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămân în proprietatea statului ;

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 22.03.2023

Recomandarea: 2.8. în comun cu Ministerul Apărării, pentru luare de atitudine, şi se recomandă să examineze propunerile înaintate de Ministerul Apărării privind transmiterea obiectului cultural Complexul memorial „Eternitate” de la balanța Ministerului Apărării la balanța Primăriei mun. Chişinău;

Autoritatea:PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU

Termen implementare: 22.03.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea Primariei mun. Chișinău nr.2-01/2-155 din 30.03.2023: primăria mun. Chișinău a remis în adresa MA scrisoarea nr.6362/22 din 24.02.2023 cu argumentările de rigoare, prin care a relatat că pentru realizarea transmiterii Complexului Memerial ”Eternitate” este necesar o Hotărâre de Guvern (conform prevederilor art. 8 alin. (2) din Legea cu privire la proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale nr. 523/1999, transmiterea patrimoniului din proprietate publică a statului în proprietatea publică a unității administrativ — teritoriale se face prin hotărârea Guvernului cu acordul consiliului local respectiv), (anexa scrisoarea primariei mun.Chișinău). Scris.Prim.Chisinau din 30.03.2023.pdf

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY