Actualizat: Vineri, 12 Aprilie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr. 54 din 28 septembrie 2021 privind Raportul auditului conformității achizițiilor publice în cadrul sistemului Ministerului Educației, Culturii și Cercetării în anul 2020

Nr. 54 din 28.09.2021
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Misiunea de audit public extern a fost realizată conform Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 20211, având drept scop evaluarea conformității achizițiilor publice în cadrul sistemului Ministerului Educației, Culturii și Cercetării în anul 2020, prin prisma realizării de către acesta a atribuțiilor și responsabilităților la toate etapele.
Auditul public extern s-a desfășurat în conformitate cu Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI, pus în aplicare de Curtea de Conturi2.
Examinând Raportul de audit, precum și explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere, prezente la ședința publică, Curtea de Conturi

A CONSTATAT:
Evaluarea conformității achizițiilor publice în anul 2020 în cadrul sistemului Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, cu circa 200 de instituții din subordine, relevă neconformități la estimarea și planificarea achizițiilor publice, precum și la etapele de atribuire, de executare și de monitorizare a contractelor de achiziții. Misiunea de audit public extern a fost realizată conform Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 20213, având drept scop evaluarea conformității achizițiilor publice în cadrul sistemului Ministerului Educației, Culturii și Cercetării în anul 2020, prin prisma realizării de către acesta a atribuțiilor și responsabilităților la toate etapele.
Auditul public extern s-a desfășurat în conformitate cu Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI, pus în aplicare de Curtea de Conturi4.
Examinând Raportul de audit, precum și explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere, prezente la ședința publică, Curtea de Conturi

A CONSTATAT:
Evaluarea conformității achizițiilor publice în anul 2020 în cadrul sistemului Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, cu circa 200 de instituții din subordine, relevă neconformități la estimarea și planificarea achizițiilor publice, precum și la etapele de atribuire, de executare și de monitorizare a contractelor de achiziții.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.62 din 10.12.2020 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2021” (cu modificările și completările ulterioare).
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.2 din 24.01.2020 „Cu privire la Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI”.
3 Hotărârea Curții de Conturi nr.62 din 10.12.2020 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2021” (cu modificările și completările ulterioare).
4 Hotărârea Curții de Conturi nr.2 din 24.01.2020 „Cu privire la Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI”.
Recomandarea: 2.4.4. în vederea prevenirii erorilor și fraudelor în domeniul achizițiilor publice, asigurarea revizuirii și elaborării cadrului normativ, prin introducerea măsurilor de răspundere disciplinară, civilă, contravențională și penală;

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 15.04.2022
Răspunsul autorității:
MF nr. 05-10/02 din 14.01.2022
In procesul de elaborare de către Ministerul Justiţiei a Proiectului consolidat de lege pentru modificarea Codului contravenţional al Republicii Moldova nr. 218/200, Ministerul Finanţelor a propus stabilirea unor noi componenţe de contravenţie care prevăd încălcarea normelor la etapa de iniţiere şi desfăşurare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice/acordurilor-cadru în scopul responsabilizării persoanelor cu funcţie de răspundere din cadrul autorităţilor contractante.
Totodată, s-a propus înlăturarea vidului legislativ de la art.402 din Codul Contravenţional, care nu prevede competenţa de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale de către Agenţia Achiziţii Publice. Propunerile înaintate au fost acceptate de către Ministerul Justiţiei, acestea fiind incluse în Proiect.
In momentul de faţă, proiectul este Ia etapa de definitivare în cadrul Ministerului Justiţiei.
MF nr. 05-10/28/526 din 13.04.2022
Propunerile Ministerului Finanțelor la proiectul de lege privind introducerea măsurilor de răspundere disciplinară, civilă, contravențională şi penală în vederea prevenirii erorilor şi fraudelor în domeniul achizițiilor publice au fost examinate în ședința Guvernului din 12 ianuarie 2022 şi aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.4/2022.
Proiectul de lege urmează a fi examinat de către Parlament.
RO_8607_mf.pdf Info MF HCC nr.54_2021_aprilie 2022.semnat.pdf

Recomandarea: 2.4.5. acceptarea obiectivelor de cheltuieli capitale spre finanțare din bugetul de stat, cu condiția corelării acestora cu documentele de planificare strategică, în corespundere cu reglementările stabilite, precum și însoțite de fundamentările corespunzătoare;

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 15.04.2022
Răspunsul autorității:
MF nr. 05-10/02 din 14.01.2022
La etapa elaborării proiectului legii bugetului de stat pentru anul 2022, Ministerul Culturii a înaintat propuneri pentru demararea a 5 proiecte noi de investiţii capitale.
Ministerul Finanţelor nu a susţinut demararea acestora.
în Anexa nr.6 la Legea bugetului de stat pentru anul 2022, Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi Ministerului Culturii, la cheltuieli de investiţii capitale le-au fost preconizate mijloace financiare doar pentru continuarea proiectelor în curs de execuţie.
RO_8607_mf.pdf Info MF HCC nr.54_2021_aprilie 2022.semnat.pdf

Recomandarea: 2.4.6. aprobarea unor reglementări exhaustive, în scopul asigurării unui sistem și unui proces decizional eficiente și transparente ale achizițiilor de valoare mică, cu obligativitatea desfășurării acestora prin SIA „RSAP” MTender , în termene rezonabile;

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 15.04.2022
Răspunsul autorității:
MF nr. 05-10/02 din 14.01.2022
Ministerul Finanţelor a elaborat proiectul de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului achiziţiilor publice de valoare mică, prin care se instituie obligaţia de desfăşurare a achiziţiilor publice de valoarea mică prin SIA RSAP. Proiectul definitivat urmează a fi remis spre aprobare, ulterior coordonării interne suplimentare. RO_8607_mf.pdf Info MF HCC nr.54_2021_aprilie 2022.semnat.pdf

Recomandarea: 2.4.7. introducerea unor reglementări prin care inițierea achiziției să fie justificată de autoritatea contractantă/grupul de lucru, în documentația de achiziție, în funcție de includerea acesteia în planul de achiziții publice, precum și în anunțul de intenție și/sau al situației excepționale;

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 15.04.2022
Răspunsul autorității:
MF nr. 05-10/02 din 14.01.2022
Cadrul normativ în domeniul achiziţiilor publice a fost dezvoltat, fiind aprobate noile Documentaţii standard, şi anume:
- Documentaţia standard pentru realizarea achiziţiilor publice de lucrări, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.69/2021 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.I47-l51 art. 658 din 18.06.2021); şi
- Documentaţia standard pentru realizarea achiziţiilor publice de bunuri fi servicii, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.90/2021 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.230-237 art. 1151 din 01.10.2021).
Cu privire la achiziţiile publice de valoare mică, se menţionează că Regulamentul cu privire la achiziţiile publice de valoare mică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.665/2016 cât şi în proiectul noului Regulament este prevăzut că achiziţiile publice de valoare mică se realizează de către autoritatea contractantă în baza planurilor anuale de efectuare a achiziţiilor publice sau din motive de urgenţă, ca urmare a apariţiei unor necesităţi neplanificate sau evenimente imprevizibile, iar motivele de urgenţă vor fi stabilite de grupul de lucru printr-un proces-verbal
RO_8607_mf.pdf Info MF HCC nr.54_2021_aprilie 2022.semnat.pdf

Recomandarea: 2.5. Agenției pentru Supraveghere Tehnică, pentru verificarea conformității documentației, volumelor și calității lucrărilor efectuate la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din mun. Chișinău, Universitatea de Stat din Comrat, Școala de tip internat pentru copii orfani si copii rămași fără îngrijirea părinților din or. Ceadâr-Lunga, precum și la Teatrul Republican Muzical-Dramatic „B.P. Hașdeu” din or.Cahul, indicate în Rapoartele de audit;

Autoritatea:Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică

Termen implementare: 15.04.2022
Răspunsul autorității:
Scrisoare AST nr. 2-407521 din 25.11.2021
în conformitate cu prevederile Regulamentului privind exercitarea controlului asupra utilizării investiţiilor publice în construcţii (Anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.360 din 25.06.1996 „Cu privire la controlul de stat al calităţii în construcţii" în redacţia Hotărârii Guvernului nr.1088 din 18.12.2017 „Cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Supraveghere Tehnică"), Agenţia, prin comunicările nr.08/2- 374/21 din 15.02.2021, nr.08/2-985/21 din 22.04.2021, nr.2-1785/21 din 16.06.2021, nr.2- 1802/21 din 17.06.2021, nr.2-3868/21 din 11.11.2021 a iniţiat controlul inopinat al volumelor şi costurilor lucrărilor de construcţie executate la obiectivele sus menţionate.
în legătură cu volumul mare de lucru, numărul insuficient de angajaţi în Direcţia Volumelor şi Costurilor Lucrărilor în Construcţii şi situaţiei epidemiologică în ţară, controlul de specialitate va fi executat în termen rezonabil. Despre rezultatele acestui control va fi informată Cancelaria de Stat a Republicii Moldova şi Curtea de Conturi.

Completare 06.06.2022
AST nr.1754 din 20.05.2022
În conformitate cu prevederile Regulamentului privind exercitarea controlului asupra utilizării investițiilor publice în construcții (Anexa nr 3 la Hotărârea Guvernului nr.360 din 25.06.1996 „Cu privire la controlul de stat al calității în construcții" în redacția Hotărârii Guvernului nr.1088 din 18.12.2017 „Cu privire la organizarea și funcționarea Agenției pentru Supraveghere Tehnică") de către Agenția au fost efectuate controale inopinate de specialitate ale volumelor şi costurilor lucrărilor de construcție la următoare obiective:
1. „Construcția complexului sportiv al Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă" executate de către antreprenorul S.R.L. „Sagitod-Grup";
2. „Lucrări electrice la etajul 5 al căminului Universității de Stat din Comrat" executate de către antreprenorul S.R.L. „Moncomtex";
3. „Reparație curentă clădirii căminului studențesc Universității de Stat din Comrat" executate de către antreprenorul S.R.L. „Sud-Terra";
4. „Reparație clădirii căminului studențesc Universității de Stat din Comrat" executate de către antreprenorul S.R.L. „Zagorlar";
5. „Reabilitarea termică căminului studențesc Universității de Stat din Comrat finanțat în Fondul pentru Eficiență Energetică" executate de către antreprenorul 5 .R.L. „APS Service Grup";
6. „Lucrări de reparație a blocurilor Școlii de tip internat pentru copii orfani şi copii rămăși fără îngrijirea părinților din or. Ceadâr-Lunga" executate de către antreprenorul S.R.L. „Amborio";
7. „Lucrări de reparație a blocurilor Școlii de tip internat pentru copii orfani şi copii rămăși fără îngrijirea părinților din or. Ceadâr-Lunga" executate de către antreprenorul S.R.L. „Sacratis".
Ca rezultat al verificărilor efectuate la obiective sus menționate s-au constatat unele neconformități şi exagerări ale volumelor. în conformitate cu prevederile art.34 al Regulamentului privind exercitarea controlului asupra utilizării investițiilor publice în construcții (Anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.360 din 25.06.1996 „Cu privire la controlul de stat al calității în construcții" în redacția Hotărârii Guvernului nr.1088 din 18.12.2017 „Cu privire la organizarea și funcționarea Agenției pentru Supraveghere Tehnică") față de antreprenori au fost emise decizii cu privire la aplicarea sancțiunilor economice, care ulterior au înlăturat neconformitățile și conform ordinelor de plată, a J transferat sumele exagerate la Bugetul de Stat.

RO_8413_AST.pdf Agentia pentru supraveghere tehnica.pdf

Recomandarea: 2.6. Ministerului Educației și Cercetării, Ministerul Culturii și instituțiilor din subordine auditate, pentru informare și examinarea în ședințele Colegiilor ministerelor a rezultatelor auditului, cu audierea șefilor subdiviziunilor și instituțiilor din subordine referitor la faptele descrise în Raportul de audit , remedierea deficiențelor constatate și implementarea recomandărilor înaintate de audit;

Autoritatea:Ministerul Culturii

Termen implementare: 15.04.2022

Recomandarea: 2.6. Ministerului Educației și Cercetării, Ministerul Culturii și instituțiilor din subordine auditate, pentru informare și examinarea în ședințele Colegiilor ministerelor a rezultatelor auditului, cu audierea șefilor subdiviziunilor și instituțiilor din subordine referitor la faptele descrise în Raportul de audit , remedierea deficiențelor constatate și implementarea recomandărilor înaintate de audit;

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 15.04.2022

Recomandarea: 2.4.1. reglementarea expresă în cadrul normativ a principiilor de elaborare, aprobare, rectificare, executare și raportare a bugetului instituțiilor la autogestiune;

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 15.04.2022
Răspunsul autorității:
MF nr. 05-10/02 din 14.01.2022
Prin Decizia nr. 4 din 14 ianuarie 2022 a Prim-Ministrului Republicii Moldova, a fost creat Grupul de lucru interinstituţional, responsabil de modificarea cadrului normativ aferent instituţiilor publice (copia Dispoziţiei se anexează pe 3 file).
Conform pct.5 din Dispoziţie, Grupul de lucru urmează să prezinte, în termen de trei luni, propuneri de modificări ale legislaţiei în vederea reglementării unificate a modalităţii de constituire, funcţionare şi încetare a activităţii instituţiilor publice.
Prin urmare, se consideră oportun modificarea cadrului normativ aferent procesului de elaborare, executare şi raportare a bugetelor instituţiilor publice la autogestiune după adoptarea cadrului normativ general privind reglementarea activităţii acestora.
RO_8607_mf.pdf Info MF HCC nr.54_2021_aprilie 2022.semnat.pdf

Recomandarea: 1. elaborarea și implementarea unui sistem eficient de monitorizare a activității instituțiilor din subordine, inclusiv privind respectarea cadrului normativ în domeniul achizițiilor publice, reflectarea uniformă a unor tranzacții în situațiile financiare, prezentarea declarațiilor VEN (pct.4.1.1.);

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 15.04.2022
Răspunsul autorității:
MEC nr. 08/2-09/1991 din 04.05.2022
Circulare remise către instituțiile din subordine; Specificarea în Ordinelor
MEC referitor la respectarea cadrului normativ în domeniul achizițiilor publice (Anexa nr.8)
MEC.pdf

Recomandarea: 1. elaborarea și implementarea unui sistem eficient de monitorizare a activității instituțiilor din subordine, inclusiv privind respectarea cadrului normativ în domeniul achizițiilor publice, reflectarea uniformă a unor tranzacții în situațiile financiare, prezentarea declarațiilor VEN (pct.4.1.1.);

Autoritatea:Ministerul Culturii

Termen implementare: 15.04.2022

Recomandarea: 2. asigurarea realizării planului de măsuri pentru lichidarea încălcărilor şi neajunsurilor constatate (pct.6) (Recomandarea 1.1.);

Autoritatea:Ministerul Culturii

Termen implementare: 15.04.2022

Recomandarea: 2. asigurarea realizării planului de măsuri pentru lichidarea încălcărilor şi neajunsurilor constatate (pct.6) (Recomandarea 1.1.);

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 15.04.2022

Recomandarea: 3. implementarea proceselor operaționale şi procedurilor eficiente de control intern, care să asigure conformitatea întregului proces de efectuare a achizițiilor publice la toate etapele de executare a lucrărilor capitale (pct.6.) (Recomandarea 1.2.);

Autoritatea:Ministerul Culturii

Termen implementare: 15.04.2022

Recomandarea: 3. implementarea proceselor operaționale şi procedurilor eficiente de control intern, care să asigure conformitatea întregului proces de efectuare a achizițiilor publice la toate etapele de executare a lucrărilor capitale (pct.6.) (Recomandarea 1.2.);

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Răspunsul autorității:
MEC nr. 08/2-09/1991 din 04.05.2022
A fost elaborat şi implementat procesele operaționale şi procedurilor eficiente de control intern (Anexa nr. 7) MEC.pdf

Recomandarea: 4. evaluarea riscurilor de fraudă în sistemul de achiziții, cu introducerea unor criterii de detectare și prevenire a acestora, în vederea administrării finanțelor publice în conformitate cu principiile bunei guvernări (pct.6.) (Recomandarea 1.3.);

Autoritatea:Ministerul Culturii

Termen implementare: 15.04.2022

Recomandarea: 4. evaluarea riscurilor de fraudă în sistemul de achiziții, cu introducerea unor criterii de detectare și prevenire a acestora, în vederea administrării finanțelor publice în conformitate cu principiile bunei guvernări (pct.6.) (Recomandarea 1.3.);

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Răspunsul autorității:
MEC nr. 08/2-09/1991 din 04.05.2022
A fost elaborat registrul riscurilor de fraudă în sistemul de achiziţii, cu introducerea unor criterii de detectare si prevenire a acces (Anexa nr.6)
MEC.pdf

Recomandarea: 5. planificarea achizițiilor publice și documentarea conformă a necesităților privind calitatea și cantitatea bunurilor, lucrărilor și serviciilor, inclusiv la: - serviciile de formare continuă: justificarea costurilor estimative în funcție de planul-cadru de instruire şi perfecționare, norma de ore pentru o grupă, necesitatea materiei prime şi a materialelor instructive, costul serviciilor necesare de întreținere a cursurilor de perfecționare (pct.6.) (Recomandarea 1.4.); - investiții capitale: să se țină cont de necesitățile actualizate privind finisarea lucrărilor de construcție, reconstrucție sau reparații capitale începute anterior; să nu includă în propunerile anuale de buget necesitățile autorităților publice care nu sunt însoțite de devizele de cheltuieli, evaluările tehnice şi financiare ale fiecărui obiectiv, precum şi de estimările cheltuielilor anuale şi termenele de executare a lucrărilor (pct.4.3.) (pct.6.) (Recomandarea 1.4.); - alimente și servicii de alimentare: justificarea costurilor estimative financiare prin calcule bazate pe norme naturale de consum şi reieșind din limitele alocațiilor aprobate (pct.6.) (Recomandarea 1.4.);

Autoritatea:Ministerul Culturii

Termen implementare: 15.04.2022

Recomandarea: 5. planificarea achizițiilor publice și documentarea conformă a necesităților privind calitatea și cantitatea bunurilor, lucrărilor și serviciilor, inclusiv la: - serviciile de formare continuă: justificarea costurilor estimative în funcție de planul-cadru de instruire şi perfecționare, norma de ore pentru o grupă, necesitatea materiei prime şi a materialelor instructive, costul serviciilor necesare de întreținere a cursurilor de perfecționare (pct.6.) (Recomandarea 1.4.); - investiții capitale: să se țină cont de necesitățile actualizate privind finisarea lucrărilor de construcție, reconstrucție sau reparații capitale începute anterior; să nu includă în propunerile anuale de buget necesitățile autorităților publice care nu sunt însoțite de devizele de cheltuieli, evaluările tehnice şi financiare ale fiecărui obiectiv, precum şi de estimările cheltuielilor anuale şi termenele de executare a lucrărilor (pct.4.3.) (pct.6.) (Recomandarea 1.4.); - alimente și servicii de alimentare: justificarea costurilor estimative financiare prin calcule bazate pe norme naturale de consum şi reieșind din limitele alocațiilor aprobate (pct.6.) (Recomandarea 1.4.);

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 15.04.2022
Răspunsul autorității:
MEC nr. 08/2-09/1991 din 04.05.2022
1. în anul 2021 MEC nu a achiziţionat servicii de formare continuă.
2. în anul 2021 Ministerul Educaţiei şi Cercetării nu a organizat nici o procedură deschisă de achiziţie de lucrări/nu a atribuit contracte sau luat decizii. Pe viitor Ministerul va tine cont de Recomandarea Curţii de Conturi.
MEC.pdf

Recomandarea: 6. asigurarea corelării și ajustării planului de achiziţii la bugetul aprobat/precizat (pct.4.1.1.) (pct.6.) (Recomandarea 1.5.);

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Data implementării: 19.05.2022
Răspunsul autorității:
MEC nr. 08/2-09/1991 din 04.05.2022
Planul de achiziţii pentru anul 2021 a fost ajustat la data de 28.09.2021 (Anexa nr. 1) MEC.pdf

Recomandarea: 6. asigurarea corelării și ajustării planului de achiziţii la bugetul aprobat/precizat (pct.4.1.1.) (pct.6.) (Recomandarea 1.5.);

Autoritatea:Ministerul Culturii

Termen implementare: 15.04.2022

Recomandarea: 7. desemnarea conformă a grupului de lucru pentru achiziții și stabilirea atribuțiilor concrete fiecărui membru în parte (inclusiv pentru achiziții de valoare mică și monitorizarea respectării clauzelor contractuale), cu evaluarea proceselor de organizare și desfășurare a activității grupului de lucru și de desemnare a câștigătorilor (pct.4.1.3.) (pct.6.) (Recomandarea 1.6.);

Autoritatea:Ministerul Culturii

Termen implementare: 15.04.2022

Recomandarea: 7. desemnarea conformă a grupului de lucru pentru achiziții și stabilirea atribuțiilor concrete fiecărui membru în parte (inclusiv pentru achiziții de valoare mică și monitorizarea respectării clauzelor contractuale), cu evaluarea proceselor de organizare și desfășurare a activității grupului de lucru și de desemnare a câștigătorilor (pct.4.1.3.) (pct.6.) (Recomandarea 1.6.);

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Răspunsul autorității:
MEC nr. 08/2-09/1991 din 04.05.2022
Prin Ordinul MEC nr. 1726 din 30.12.2021 a fost aprobat Regulamentul privind procedura achizițiilor publice de valoare mică. Au fost aprobate Ordinul nr. 679 din 04.06.2021 și nr. 1159 din 18.08.2021 privind constituirea grupului de lucru responsabil de achizițiile de valoare mică (Anexa nr. 2).
MEC.pdf

Recomandarea: 8. revizuirea cadrului normativ intern aferent achiziției de manuale în scopul divizării ei în 2 proceduri distincte: 1) achiziția dreptului de autor asupra manualelor pe perioada de valabilitate a curiculei școlare, și 2) achiziția serviciilor de tipărire a manualelor (pct.4.2.1.) (pct.6.) (Recomandarea 1.7.);

Autoritatea:Ministerul Culturii

Termen implementare: 15.04.2022

Recomandarea: 8. revizuirea cadrului normativ intern aferent achiziției de manuale în scopul divizării ei în 2 proceduri distincte: 1) achiziția dreptului de autor asupra manualelor pe perioada de valabilitate a curiculei școlare, și 2) achiziția serviciilor de tipărire a manualelor (pct.4.2.1.) (pct.6.) (Recomandarea 1.7.);

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Data implementării: 19.05.2022
Răspunsul autorității:
MEC nr. 08/2-09/1991 din 04.05.2022
A fost elaborat proiectul Regulamentului cu privire la selectarea si achiziția manualelor școlare, și transmis la Ministerul Justiției pentru examinare si avizare (Anexa nr. 3) MEC.pdf

Recomandarea: 9. asigurarea transparenței procesului decizional al achizițiilor de valoare mică prin aprobarea unor reglementări exhaustive, unice pentru toate instituțiile din subordine și la autogestiune, privind obligativitatea de desfășurare a achizițiilor de valoare mică prin SIA „RSAP” MTender, inclusiv cu oferirea unui termen mai mare de desfășurare a achizițiilor incluse în planul de achiziţii anual, prin plasarea acestora în sistem (pct.4.1.4.) (pct.6.) (Recomandarea 1.8.);

Autoritatea:Ministerul Culturii

Termen implementare: 15.04.2022

Recomandarea: 9. asigurarea transparenței procesului decizional al achizițiilor de valoare mică prin aprobarea unor reglementări exhaustive, unice pentru toate instituțiile din subordine și la autogestiune, privind obligativitatea de desfășurare a achizițiilor de valoare mică prin SIA „RSAP” MTender, inclusiv cu oferirea unui termen mai mare de desfășurare a achizițiilor incluse în planul de achiziţii anual, prin plasarea acestora în sistem (pct.4.1.4.) (pct.6.) (Recomandarea 1.8.);

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Data implementării: 19.05.2022
Răspunsul autorității:
MEC nr. 08/2-09/1991 din 04.05.2022
Circulare remise către instituțiile din subordine cu nr. 08/2-09/5635 din 16.11.2021 și nr. 08/2-09/211 din 20.01.2022 (Anexa nr. 4) MEC.pdf

Recomandarea: 10. elaborarea unor reglementări interne prin care inițierea unei achiziții să fie justificată în documentația de achiziție de către autoritatea contractantă/grupul de lucru, în funcție de includerea acesteia în planul de achiziții publice/anunțuri de intenție/etc. (pct.4.1.2.) (pct.6.) (Recomandarea 1.9.);

Autoritatea:Ministerul Culturii

Termen implementare: 15.04.2022

Recomandarea: 10. elaborarea unor reglementări interne prin care inițierea unei achiziții să fie justificată în documentația de achiziție de către autoritatea contractantă/grupul de lucru, în funcție de includerea acesteia în planul de achiziții publice/anunțuri de intenție/etc. (pct.4.1.2.) (pct.6.) (Recomandarea 1.9.);

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 15.04.2022
Răspunsul autorității:
MEC nr. 08/2-09/1991 din 04.05.2022
Prin Ordinul MEC nr. 1726 din 30.12.2021 a fost aprobat Regulamentul privind procedura achizițiilor publice de valoare mică. (Anexa nr. 5)
MEC.pdf

Recomandarea: 11. asigurarea elaborării corecte a documentelor de licitație, cu includerea tuturor lucrărilor necesare pentru evitarea efectuării unor achiziții adăugătoare (de lucrări, servicii proiectare/autor etc.) (pct.4.3.) (pct.6.) (Recomandarea 1.10.);

Autoritatea:Ministerul Culturii

Termen implementare: 15.04.2022

Recomandarea: 11. asigurarea elaborării corecte a documentelor de licitație, cu includerea tuturor lucrărilor necesare pentru evitarea efectuării unor achiziții adăugătoare (de lucrări, servicii proiectare/autor etc.) (pct.4.3.) (pct.6.) (Recomandarea 1.10.);

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Data implementării: 19.05.2022
Răspunsul autorității:
MEC nr. 08/2-09/1991 din 04.05.2022
în anul 2021 Ministerul Educației si Cercetării nu a organizat nici o procedură deschisă de achiziție de lucrări/nu a atribuit contracte lucrări/nu a atribuit contracte sau luat decizii.
MEC.pdf

Recomandarea: 12. instituirea procedurilor de control prin care să se excludă divizarea achizițiilor publice, iar cazurile admise să fie susținute cu justificări documentate, care ar asigura faptul că divizarea acestora nu va afecta transparența și concurența (pct.4.2.2.) (pct.6.) (Recomandarea 1.11.);

Autoritatea:Ministerul Culturii

Termen implementare: 15.04.2022

Recomandarea: 12. instituirea procedurilor de control prin care să se excludă divizarea achizițiilor publice, iar cazurile admise să fie susținute cu justificări documentate, care ar asigura faptul că divizarea acestora nu va afecta transparența și concurența (pct.4.2.2.) (pct.6.) (Recomandarea 1.11.);

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Data implementării: 19.05.2022
Răspunsul autorității:
MEC nr. 08/2-09/1991 din 04.05.2022
Pe viitor Ministerul va tine cont de Recomandarea Curții de Conturi.
MEC.pdf

Recomandarea: 13. asigurarea monitorizării și controlului asupra executării contractelor de achiziții publice, cu desemnarea persoanelor responsabile, precum și asupra calculării penalităților în cazul depășirii termenului de livrare de către operatorii economici (pct.4.3.) (pct.6.) (Recomandarea 1.12.).

Autoritatea:Ministerul Culturii

Termen implementare: 15.04.2022

Recomandarea: 13. asigurarea monitorizării și controlului asupra executării contractelor de achiziții publice, cu desemnarea persoanelor responsabile, precum și asupra calculării penalităților în cazul depășirii termenului de livrare de către operatorii economici (pct.4.3.) (pct.6.) (Recomandarea 1.12.).

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Răspunsul autorității:
MEC nr. 08/2-09/1991 din 04.05.2022
Contractele unde au fost încălcate termenele de executare au fost monitorizate de către Secția juridică, fiind întreprinse măsurile care se cer conform legislației în vigoare MEC.pdf

Recomandarea: 2.4.2. asigurarea completării Regulamentului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.339 din 26.05.2017 cu codul CPV pentru procurarea drepturilor de autor;

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Data implementării: 18.04.2022
Răspunsul autorității:
MF nr. 05-10/02 din 14.01.2022
Regulamentul privind Vocabularul comun al achiziţiilor publice (CPV), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.339/2017, a fost elaborat în baza Regulamentului Consiliului European nr.2159/2002 privind Vocabularul comun privind achiziţiile publice în UE, care nu prevede un cod CPV pentru procurarea drepturilor de autor.
Cu detalii suplimentare se va reveni la termenul următor de raportare

Completare 18.04.2022
MF nr. 05-10/28/526 din 13.04.2022
Regulamentul privind Vocabularul comun al achiziţiilor publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.339/2017 (în continuare - Regulament), a fost elaborat în baza Regulamentului UE nr.2195/2002 în domeniu. Acesta corespunde angajamentelor Republica Moldova asumate prin Acordul de Asociere RM-UE.
Se menţionează că, Vocabularul comun privind achiziţiile publice în UE nu prevede un cod CPV pentru procurarea drepturilor de autor, aşadar aceste prevederi nu pot fi încadrate în Regulament.
Totodată, conform Legii nr.131/2015 privind achiziţiile publice, contractul de achiziţii publice este un contract cu titlu oneros, încheiat în scris între unul sau mai mulţi operatori economici şi una sau mai multe autorităţi contractante, care are ca obiect achiziţia de bunuri, executarea de lucrări sau prestarea de servicii. Reieşind din prevederile cadrului normativ naţional, este de menţionat că drepturile de autor nu pot face obiectul unic al unui contract de achiziţie publică. În cazul în care va fi necesar transferul drepturilor de proprietate intelectuală, autorităţile contractante pot preciza în specificaţiile tehnice acest moment.
Se menţionează că conform art. 476 din Codul Civil, titularul dreptului asupra obiectului de proprietate intelectuală poate înstrăina dreptul prin cesiune. Totodată Legea nr. 139/2010 privind privind dreptul de autor şi drepturile conexe, reglementează la art. 30 raporturile juridice privind transmiterea drepturilor patrimoniale prin contracte de autor.
RO_8607_mf.pdf Info MF HCC nr.54_2021_aprilie 2022.semnat.pdf

Recomandarea: 2.4.3. includerea în Anexa nr.8 la Legea bugetară anuală a Organizației Concertistice și Impresariat „Moldova-Concert”; Teatrului Epic de Etnografie și Folclor „Ion Creangă”; Î.S. ,,Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale”; Institutului de Formare Continuă;

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Răspunsul autorității:
MF nr. 05-10/02 din 14.01.2022
Propunerile înaintate au fost luate în consideraţie şi incluse în Anexa nr.8 a Legii bugetului de stat pentru anul 2022 nr.205/2021.
Totodată, Instituţia Publică „Institutul de Formare Continuă” nu a fost inclusă în Anexa nr.8 din motivul că aceasta nu beneficiază de mijloace financiare din bugetul de stat.
RO_8607_mf.pdf

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY